Page 1

CMYK

„CasaVerde”,]ncea`[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVIII•nr.180(2215)•Vineri,14septembrie2012•8pagini

Pag. 8

Tensiuni la PP-DD. Vacariu a semnat demisia

Pagina 2

Primarul Ovidiu Portariuc, ]n trecere printre tarabe Vizit[inopinat[a primaruluimunicipiului,Ovidiu Portariuc,ieri,]n Pia`aMare. Acestaadorits[ vad[condi`iile]n carecomercian`ii ]\idesf[\oar[activitateadar\i m[surilecetrebuiescluatepentru caboto\[neniis[ aib[produsede calitate,lapre`uri mici\if[r[intermediari. Pagina 5

P[rin`i hot[râ`i s[ ajung[ la Ministerul Educa`iei din cauza unei decizii a \efilor I|J

Pagina 4


2

STARTNEWS

Vineri,14septembrie2012

Tensiuni la PP-DD. Vacariu a semnat demisia Tensiuni]npartidul luiDanDiaconescu, laBoto\ani.Nemul`umitdeactivitatea colegilors[idepartid,MariusCristescu,consilierlocal\i liderulmunicipalal forma`iuniiPP-DD, atransmisoscrisoareconduceriicentraleapartidului]ncareaexpusoseriede motivereferitoarela „activitateanestatutar[”aconsilierilor jude`eniVacariu Verginel\iDorin Ciu\tea. Dup[ ce ace\tia din urm[ au sc[patdedemiterecaprinurechile acului]ncadrulBirouluiPermanent Jude`ean,separec[Cristescuface demersuri pe lâng[ Dan Diaconescupentrua-lconvingecaforul na`ional s[ decid[ pentru excludereadinpartidalcelordoi\iimplicit retragereasprijinuluipoliticpentru func`iadeconsilierjude`ean. Principalele nemul`umiri legate de activitatea colegilor de partid VerginelVacariu\iDorinCiu\tea, aufostprezentatedeMariusCristescu ]ntr-un raport de activitate. Red[mcâtevafragmente: „Domnul Verginel Vacariu ]n virtuteafunc`ieipecareaocupat-o trebuia s[ demonstreze faptic o mai mare implicare ]n activit[`ile organizatorice ale PP-DD Boto\ani. Neimplicarea sa mai profund[ ]n activit[`ile desf[\urate ]n timpul campaniei electorale precum\ifaptulc[dup[alegerinus-

a implicat efectiv ]n negocierea posturilor de viceprimari, având sechelevechidinorganiza`iilepartidelorpelacareatrecut,audusla rezultatele proaste ob`inute de c[trePP-DDfilialajude`ean[Boto\ani”. „Având ]n vedere c[ domnul Ciu\teaDorin,imagineasa,activitateadesf[\urat[]ncadrulBiroului jude`ean,precum\icarierapolitic[ ]ncununat[ de succes la capitolul traseism ]nc[lc[rile statuare se refer[laart.15,al4,9,12,14,15. }ncazuldomnuluiCiu\teaDorin, domnul Cristescu Marius face aceia\ipropuneredeexcluderedin partid. V[inform[mpeaceast[calec[

domnulVacariuVerginelascris\i semnatdejaodemisiecareseg[se\te la forurile de conducere din Bucure\ti.Cutoateacesteaacontinuat s[ submineze autoritatea meaprecum\itoateini`iativelepe care am ]ncercat s[ le aplic”, a consemnatMariusCristescu. Separec[,motiveleexpusemai susnusuntsingurelecarel-audeterminatpeCristescus[apelezela conducerea central[ a partidului pentruexcludereacelordoimembri. Acesta se simte amenin`at de ceidoi,]nspecialdeDorinCiu\tea careare]nspateatâtocarier[politic[ cât \i una ]n administra`ie. Acestaseplângec[nef[cândparte dinnicunpartidpân[acumnuprea

are\ansedereu\it[,dartotu\iva luptapentrubinelecet[`enilor. Referitorlafaptulc[ceidoiau primit]ncadrulBPJ17voturi]mpotr iva excluderii din partid s-a datorat faptului c[ \i-au atras de partea lor membri la fel de compromi\idinpunctdevederepolitic ca\iei,dup[spuseleluiCristescu. „}n cadrul biroului politic, au atrasoamenilafelcaei\iausc[patdeexcludere.Unulf[r[carier[ politic[,a\acamine,maigreur[zbate, dar tot voi câ\tiga aceast[ lupt[,pentruc[m[zbatpentruinteresul cet[`eanului, pe când ei, pân[\iscumpirealaap[auvotato ]n cadrul \edin`ei de CJ”, a mai spusCristescu.(OtiliaMaxim)

Apeluri disperate la societ[`i s[ ajute \colile Apelf[cutdeconducereaInspectoratului|colarJude`ean (I|J)c[tresociet[`ilecomerciale,deaveni]nsprijinul unit[`ilor\colarepentru]ncepereanouluian\colar]ncondi`iideigien[câtmaibune. Cu toate acestea, Mihaela Hunc[, inspector \colar general al I|J, sus`ine c[ num[rul unit[`ilor\colarecareauautoriza`iedefunc`ionare ]nacestan\colarestemaimarecomparativcu anultrecut. „Sefacdemersuripentruasigurareaapeicurente,având]nvederec[afost\ioperioad[de

secet[,cuzoneafectatedesecet[,undeniciap[ ]nfântâninuexist[.]ncerc[ms[g[simsolu`ii ]mpreun[ cu autorit[`ile locale pentru a putea ob`ine autoriza`ie sanitar[ de func`ionare”, a declaratMihaelaHunc[. }nacela\itimp,aceastafaceapellasociet[`ile caredorescs[ajuteunele\colis[ofac[prin intermediulsponsoriz[rilor. „Amf[cutdemersuri\iamg[sit\iunanumit sponsor care va sponsoriza ]n anumite \coli unele lucr[ri la grupurile sanitare, astfel ]ncât num[rul unit[`ilor ce nu au autoriza`ie s[ se mic\oreze.Esteofirm[dinBucure\ti,cerin`ae foartemare]nmediulrural,oanumit[societatenupoate,darfacapelc[tretoatesociet[`ile careaubun[voin`[s[rezolveaceast[problem[. FirmadinBucure\tirealizeaz[grupurisanitare

noi prin contract de sponsorizare. E un prim pas,nusevorrezolvatoateproblemele.Acesteanuserezolv[pestenoapte.}nunelelocalit[`i suntadâncitefântânilecas[fiedusehidrofoarelemaijos”,aspusinspectorul\colargeneral. Din datele centralizate la nivelul I|J, la aceast[ dat[, din totalul celor 734 de unit[`i \colare,inclusivcelecupersonalitatejuridic[\i structuri,nuauautoriza`iedefunc`ionare161. Pentru34dincele161s-auf[cutdemersurile necesare\isevaob`ineaceast[autoriza`iesanitar[.„Nuputem]nchide\colilecenuauautoriza`ie pentru c[ lu[m dreptul copilului de a beneficiadeoeduca`ie,darfacemeforturicu reprezentan`ii autorit[`ilor locale \i jude`ene, pentru a ]mbun[t[`i condi`iile”, a men`ionat \efaeduca`ieiboto\[nene.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Firmele care vor lucr[ri la Corni\a, evaluate de o societate bucure\tean[ Firma ce va realiza parcul de agrement Corni\a va fi cunoscut[ pân[celtârziulajum[tatealuniioctombrie.Dinceledeclaratedeprimarul municipiului, Ovidiu Portariuc, la aceast[ dat[ o firm[ din Bucure\tievalueaz[propuneriletehnicedepusedecelecincisociet[`i. „A câ\tigat o firm[ din Bucure\ti, Romair Consulting, undeva ]n 16.000deleievaloareacontractului. |i-au trimis oamenii la Boto\ani,lucreaz[dela]nceputuls[pt[mânii,auaccesladosare,analizeaz[.}nzecezilevorfinalizadeevaluat dosarele dup[ care, ]mpreun[ cucomisiadesemnat[dePrim[rie, vorajungelaoconcluzie.Pân[pe 15 octombrie eu sper s[ \tim câ\tig[torul”,aspusOvidiuPortariuc. Primapartealucr[rilordincadrul proiectului „Amenajare parc de agrement, turistic \i sportiv Corni\a”, Boto\ani (finan`at ]n cadrul ProgramuluiOpera`ionalAxaprioritar[5.2),dinaceast[toamn[,este sistematizareavertical[.Cincifirme s-au]nscrislalicita`iapentrurealizarea lucr[rilor de la Corni\a, trei dinBoto\ani,respectivElsaco,cuo ofert[de54,1milioanelei,Electroalfa,52,1milioanedelei\iVictorConstruct,cu52,7milioanede lei \i dou[ din Spania, SC Grupo Empresarial Magenta, cu o ofert[ de 46,9 milioane de lei \i Cyes Infrastructurascu50,3milioanede lei.„A\acumamanticipats-arealizatoeconomiede30lasut[.Oricare ar câ\tiga, din cei ce au depus ofertele,dinvaloareaini`ial[,valoareadeatribuirevafimaimic[cu aproapede30lasut[.Acestlucru ]nseamn[c[municipalitateaarealizat economii de \apte milioane de euro,ceeaceschimb[cutotulperspectiva. Acum povara financiar[ pentrunoivafimaimic[,uncredit undeva ]n jur de \ase milioane de europezeceani.Investi`iapoatefi rentabil[”,adeclaratedilulmunicipiului.(P.R.)

Portariuc vrea s[ vad[ premiile \efilor de la Modern Calor Statuldesalarii\isitua`iapremiilor acordate managerilor pe anul trecut au fost solicitate conducerii ModernCalordeedilulmunicipiului.PrimarulOvidiuPortariucacerut aceste date la ]nceputul  s[pt[mânii,dar]nc[nule-aprimit.„Am solicitats[primescsumeledebani pecaredirectoriidelaModernCalorle-auprimitanultrecut.Nu\tiu dac[echiaratâtdegreus[trimit[ ni\teinforma`iisolicitate.B[nuiesc c[toateacestedatesunt]ntr-oeviden`[. Poate azi (N.R. joi) le voi primi”,adeclaratOvidiuPortariuc. Aceastanuesteprimaie\ireaprimarului municipiului prin care se arat[nemul`umitdemanagementul societ[`iidetermoficare.Caurmare adeficien`elorgrave]nmanagementul ModernCalor,ocomisieconstituit[ prindispozi`iaprimaruluivaefectua]n perioadaurm[toareuncontrollasocietateadetermoficare.(P.R.)


TOPNEWS

Vineri,14septembrie2012

Pompierii \i-au serbat ziua cu avans[ri ]n grad \i o parad[ Joiafostozideosebit[pentruangaja`ii Inspectoratuluipentru Situa`iideUrgen`[ „NicolaeIorga”alJude`uluiBoto\aniceau marcatZiuaPompierilordinRomânia. Al[turi de pompierii boto\[neni au fost reprezentan`ii autorit[`ilor publicelocale,odelega`iedespeciali\tidincadrulServiciuluiProtec`iei Civile \i Situa`iilor Excep`ionale a Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, fondatorii asocia`iei „Lorena MoldovaRomâneasc[”dinFran`a -mediciiAncaR[d[uceanu\iLionelLoisy,cadremilitare]nrezerv[,dar\icet[`eni. Manifest[rile dedicate ]mplinirii a164deanidelaprimulacteroic alarmei,desf[\uratelasediulinspectoratului,audebutatcuoslujb[ religioas[ ]n cadrul c[reia au fost pomeni`ipompieriic[zu`iladatorie.Momentulafosturmatdeprezentareamesajelorautorit[`iloradministra`iei publice centrale \i

locale\idecitireaOrdinuluidezi pe unitate al inspectorului \ef al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” al Jude`uluiBoto\ani. Unmomentemo`ionantl-aconstituit prezentarea eseului „Via`[ de pompier”, scris de Andreea Ioana |mit,elev[a|coliinr.7dinmunicipiul Boto\ani, participant[ la tab[radevar[]ndomeniulsitua`iilor de urgen`[, organizat[ la ]nceputul

Boto\[nean implicat ]ntr-un accident cu \ase r[ni`i la Târgu Frumos Mar`iunboto\[neanafostimplicat ]ntr-unaccidentrutierlaTârguFrumos]nurmac[ruia \asepersoaneau ajunslaspital. Evenimentul a avut loc ]n jurulorei17.00.M.Crinade 49deani,dincomun[Rediu, jude`ulIa\i,conduceaunautoturism ]n direc`ia Ia\i - Boto\ani,iar]nmomentul]ncarea efectuatomanevr[de]ntoarceref[r[aseasigura,afostacro\ata de un alt autoturism. La volanulceluide-aldoileavehiculimplicat]naccidentseafla C.Nelu,de45deani,dinjude`ulBoto\ani,caresedeplasa ]naceea\idirec`iedemers. „}ndatade11.09.2012,ora 17.00, pe strada Petru Rare\ din Târgu Frumos, a avut loc unaccidentrutiersoldatcuvictime omene\ti. Conduc[torii auto nu consumaser[ b[uturi

alcoolice,iar]ncauz[s-a]ntocmitdosarpenalpentrus[vâr\irea infrac`iunii de v[t[mare corporal[dinculp[”,adeclarat comisarul M[d[lin ~[ranu, purt[toruldecuvântalInspectoratului Jude`ean de Poli`ie Ia\i. Laspitalauajunsini`ial\ase victime, printre care \i trei minori care au fost transfera`i pentru evaluarea general[ la Spitalul de Copii Sfântul Maria, f[r[ a necesita internare. „}n urma unui accident rutier violent, au fost aduse la urgen`emaimultevictime,Maria B.de37deani,cupneumotorax stâng \i fracturi costale, fiind transferat[ la chirurgie toracic[.ElenaB.de73deani, cu fractura de antebra` drept, transferat[laortopedie,\iNelu C.,de45deani,cucontuziela coloan[cervical[,f[r[anecesita spitalizarea”, a precizat Diana Cimpoe\u, medic \ef UPU-SMURD,purt[tordecuvânt al Spitalului Sfântul SpiridonIa\i.(D[nu`R.)

luniiseptembrie,]nCentruldeagrement„CodriideAram[”Agafton. Totjoi]nsemndeaprecierepentru modul exemplar ]n care \i-au ]ndeplinitatribu`iiledeserviciu,au fost ]nainta`i ]n grad ]naintea expir[rii stagiului patru pompieri: ]n gradul de c[pitan, lt. Andrei CosminCiobanu,]ngraduldeplutonieradjutant,plt.maj.ConstantinMarianMarinescu\i]ngradul deplt.maj.,plt.DumitruCa\cadel

\i plt. Lulu ~ucanu. Unul dintre celemaiimpresionantemomentea fost parada militar[ cu noua \i vecheatehnic[deinterven`ie,fapt ceareliefatevolu`iatehniciideinterven`ie din dotarea unit[`ilor de pompieri din jude`. Suita a fost deschis[dedou[utilajehipodeinterven`ie la incendiu (hipocistern[ \i pomp[ manual[) folosite de pompieri ]n anii 1860-1870. Pentruanufacenot[discordant[,atelajele au fost conduse de oameni ]mbr[ca`i]nuniformedepompieri dinepocaamintit[. Au urmat cele dou[ ambulan`e SMURD, achizi`ionate prin Programul Opera`ional Regional 2007-2013, care au ajuns la ISU Boto\anicuosear[]nainte(ambulan`adeterapieintensiv[,tipC1\i ambulan`[ SMURD, tip B2). Acestoralis-auad[ugataltepatru autospecialedestinsincendii\ide descarcerare. Parada utilajelor hipo\iaautospecialelordeinterven`ieamerspecelemaiimportante zonedinmunicipiu. Tot ieri de „Ziua Por`ilor Deschise”subunit[`iledeinterven`ieale ISUBoto\aniaufostvizitatedesute deboto\[neni.(D[nu`Rotariu)

Zeci de persoane cercetate de poli`i\tii arge\eni ]n dosarul de evaziune fiscal[ \i contraband[ 42depersoane]nvinuitedeevaziunefiscal[\icontraband[, printrecare\iunboto\[nean\i11martori aufostadu\ilaaudieri,miercuri,lasediulIPJArge\,]ncazulprejudicieriistatuluicuaproximativ 900.000deeuro. Potrivit anchetatorilor, de la locuin`elesuspec`iloraufostridicate peste 170.000 de `igarete netimbrate,1.000delitrideb[uturispirtoasede`inute]nafaraunuiantrepozit fiscal autorizat, aproape 1.500deparfumuricarep[reaua ficontraf[cute,aproape40.000de lei\i6.000euro. „Persoanele vizate fac parte dintr-ungrupinfrac`ionalsupravegheatdepoli`i\tiiarge\eni,care]n perioada aprilie-septembrie 2012 aucomercializatimportantecantit[`ide`igaretenemarcatesaumarcatenecorespunz[torprovenitedin Ucraina \i Republica Moldova, prejudiciulestimatcreatbugetului destatprinneplataaccizelor,taxelorvamale\iT.V.Afiinddeaproximativ900.000deeuro”,adeclarat purt[torul de cuvânt al IPJ

Arge\,comisar\efD[nu`Dinu. Ancheta]nacestcazvizeaz[45 depersoanecareseocup[cutraficul\ivânzarea`ig[rilordecontraband[, ]n cursul zilei de miercuri fiind f[cute ]n total 33 de perchezi`ii,dincare20]nBucure\ti, 11]njude`ulArge\,una]njude`ul Suceava\iuna]njude`ulBoto\ani. }njude`ulArge\,descinderileau fost f[cute ]n Pite\ti, ]n zona |trand,\ilaunrestaurantsituatla ie\irea spre Bascov, precum \i ]n localit[`ile C[line\ti, Priboieni, Râncaciov, Bascov,Cârstieni \i Leordeni.Laac`iuneauparticipat 220depoli`i\ti\ijandarmi,opera`iuneafiindorganizat[deParchetuldepelâng[TribunalulArge\\i IPJArge\,]ncolaborarecuIGPR \iPoli`iilejude`enedinSuceava\i Boto\ani.Cele45depersoanesunt ]nvinuitedeevaziunefiscal[]nform[continuat[,colectare,re`inere, producere,transport,preluare,depozitare,predare,desfacere\ivânzare a bunurilor sau a m[rfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând c[ acestea provindincontraband[sausuntdestinate s[vâr\irii acesteia, ]n form[ continuat[\icomercializarepeteritoriulRomânieiaproduseloraccizabilesupusemarc[rii,f[r[afi marcate sau marcate necorespunz[tororicumarcajefalsepestelimitaa10.000de`igarete,]nform[ continuat[.(D[nu`Rotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Depozit mistuit de fl[c[ri la Hudum Joi sear[ trei echipaje de pompieri au intervenit ]n localitatea Hudum, pentrustingereaunuiincendiu,izbucnitlaundepozitdecherestea.Focula fostobservatdelocalnici]njurulorei 18.00,careausunatla112,lafa`aloculuimergândtreiechipajedelaDeta\amentul Boto\ani. Focul a cuprins undepozitaflatpemalulunuiiaz]n careseaflaocantitateconsiderabil[de cherestea,omoar[,altebunuridar\io cantitate ]nsemnat[ de cereale. Din cauza materialelor combustibile focul s-a ]ntins cu repeziciune, pompierii luptând cu focul aproximativ o or[. Dinprimelecercet[riseparec[focul arfipornitdelaunscurtcircuitlaun cabluelectricneizolat.(D.R.)

Jeep furat din Spania, descoperit la Boto\ani Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni ]n cooperare cu poli`i\ti din cadrul InspectoratuluidePoli`iealJude`uluiBoto\aniaudescoperit,]ntrafic,unautoturismmarcaNissanPathfinder,care figura]nbazelededatecafiindfurat din Spania. Miercuri ]n jurul orelor 15.00,poli`i\tiidefrontier[boto\[neni ]mpreun[ cu poli`i\ti de la IPJ Boto\ani,afla`i]ntimpuluneiac`iunicomune,auoprit]ntrafic,]nmunicipiulBoto\ani, un autoturism marca Nissan Pathfinder, ]nmatriculat ]n Spania, condusdecet[`eanulromânIonu`P., de26deani.}nurmainterog[riibazelor de date, poli`i\tii de frontier[ au constatat c[ autoturismul respectiv figureaz[cafiindfuratdinSpaniadin data de 5 septembrie 2010. B[rbatul aflatlavolanadeclaratc[aachizi`ionatautoturismul]nanul2011delaun cet[`eanromândinjude`ulGala`i,f[r[ afi]ncheiatedocumente]nacestsens. „Pe numele lui Ionu` P. poli`i\tii de frontier[au]ntocmitdosarpenalpentrus[vâr\ireainfrac`iuniidet[inuirela furt, iar autoturismul ]n valoare de 36.000 lei a fost indisponibilizat la sediulSTPFBoto\ani]nvedereacontinu[riicercet[rilor”,adeclaratinspector principal Minodora R[cnea, purt[tor de cuvânt ]n cadrul Serviciului TeritorialalPoli`ieideFrontier[Boto\ani.(D.R.)

|oferi`[ r[nit[ ]ntr-un accident rutier ]n municipiul Boto\ani MiercuriDanielaM.de39deani, din municipiul Boto\ani, ]n timp ce conducea un autoturism marca Peugeot,pestradaPrim[verii,dinspreintersec`ia strada Octav Onicescu spre stradaSucevei,laintersec`iacustrada Prieteniei,aefectuatbruscmanevrade schimbare a direc`iei de mers spre stângacuinten`iadeaopri]nparcare, f[r[s[seasigurecorespunz[tor,]mprejurare ]n care autoturismul a fost lovit]nparteastâng[deoautoutilitar[ marca Nissan, condus[ regulamentar ]nspateles[udeViorelO.de37de ani,dinmunicipiulBoto\ani.}nurma producerii accidentului a rezultat r[nirea u\oar[ a conduc[toarei auto, careafosttransportat[laSpitalulJude`ean de Urgente pentru acordarea de ]ngrijirimedicale,f[r[ar[mâneinternat[. Ambii conduc[tori auto au fost testa`i cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative. Fa`[ de Viorel O. se efectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\iriiinfrac`iuniidev[t[marecorporal[dinculp[.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Vineri,14septembrie2012

P[rin`i hot[râ`i s[ ajung[ la Ministerul Educa`iei din cauza unei decizii a \efilor I|J F[r[]nv[`[mântsimultan-aceastaeste solu`iapecarereprezentan`iiInspectoratului|colarJude`ean (I|J)cuceiaiautorit[`ilorlocaleoau pentrueleviidela |coalaP[dureni.P[rin`iielevilor]ns[nu accept[copiiilors[ fac[navetala|coala dinGhilea.Suntdeci\i s[cear[sprijinulMinisteruluiEduca`iei. MihaelaHunc[,inspector\colar generalalI|J,sus`inec[laaceast[ dat[normarea\iplanulde\colarizaresuntf[cute\inusemaipoate interveni.Solu`iag[sit[pentrucei de la P[dureni este men`inerea unuisingursimultan,respectiveleviidindou[clase,nudinpatru.

„E o problem[. }n primul rând ]n momentul ]n care vorbim num[rul de posturi \i de norme nu poatefim[ritlaniveluljude`ului. AcesteaaufostaprobateprinHot[râredeGuvern,planulde\colarizareafostaprobat]nlunaaprilie. Dac[aprob[m]ntr-unloc,trebuie s[lu[mdinalt[parte.Acoloeclar c[trebuies[avem\ioacoperirea efectivelor de elevi, acolo nu putemadmites[func`ioneze,]ngeneralnunumailaP[dureni,patru clase simultane. Mai bine deplas[m copiii \i ]nva`[ ]ntr-o clas[ normal[. Sub efectiv nu ne las[ normativele”, a spus Mihaela Hunc[.Aceastasus`inec[solu`iaa fost g[sit[ ]n urma discu`iilor cu cei de la P[dureni, urmând ca p[rin`iis[decid[dac[vor]nv[`ala |coalaGhileacopiiidinclasaI-a, aII-a,aIII-asauaIV-a. „Acolo am g[sit o situa`ie de compromis,puteas[maifunc`ionezeoclas[,celelaltedou[din]nv[`[mântul primar s[ fie duse la \coala de centru. Comunitatea va stabiliceclas[desimultanvafunc-

\inoisuntemacumlafinalulanului financiar”, a men`ionat \efa educa`ieiboto\[nene.

„Nu ne-a spus nimeni nimic”

`iona acolo. Eu am vorbit \i cu reprezentan`iicomunit[`iilocale\i cu p[rin`ii \i am ajuns la aceast[ solu`ie,acceptat[\ideei.Au]n`e-

Contribu`ie de 14 la sut[ la s[n[tate, alternativ[ la coplat[ Ocontribu`iede14la sut[(angajat-angajator) afostsolu`iav[zut[de uniipentruasc[pa popula`iadecoplatala medic.Estedefapt propunerea,eviden`iat[ deonot[deinformare publicat[deMinisterul S[n[t[`iipesite-uls[u. „Singurele organiza`ii care au formulatobserva`ii]nscriscuprivirelaproiectuldeactnormativau fostUniuneana`ional[aorganiza`iilor persoanelor afectate de

HIV/SIDA (UNOPA) - care nu este de acord cu introducerea copl[`ii]nacestmoment\iFedera`ia «SolidaritateaSanitar[»dinRomânia-careapropus,caalternativ[ la introducerea copl[`ii, cre\terea contribu`iilor la s[n[tate la 14 la sut[(angajat-angajator),platacontribu`ieilas[n[tatepentrupersoanele scutite de la bugetul de stat \i/sauredefinireapachetuluidebaz[,cuacoperireaserviciiloreliminate,precum\iacopl[`iiprinasigur[ricomplementare”,searat[]n notadeinformarece]nso`e\teproiectul de modificare a copl[`ii, aflatpesite-ulMinisteruluiS[n[t[`iipentrudezbaterepublic[. De fapt \i pe plan local, unele asocia`iidepacien`icubolicroni-

ce,dar\ireprezentan`iaisindicatelordinsistemulsanitars-aupronun`at pentru o cre\tere a contribu`ieiangaja`ilor\iaangajatorilor la fondul asigur[rilor de s[n[tate. P[rerilesunt]ns[]mp[r`ite. „Mul`i dintre bolnavii cronici suntpensionari.Lorle-arconveni s[ pl[teasc[ mai mult angaja`ii \i angajatoriipentruanufiintrodus[ coplata.Amairidicanivelulobliga`iilor financiare ale agen`ilor economicinuesteacumosolu`ie. Angajatorii vor g[si altfel de solu`iis[nupl[teasc[bani]nplus lastat.Araducepoateocre\terea \omajului. Clar, nu este o solu`ie ]nmomentuldefa`[”,esteopinia exprimar[deunmedicdefamilie boto\[nean.(AuroraDimitriu)

Lucrarea unui medic boto\[nean la al 24-lea Forum Anual Na`ional al SUA Estea50-alucrareacceptat[laun foruminterna`ionalamediculuide familieSoficaBistriceanu.Seria lucr[rilordeinteresinterna`ionalpe caremediculboto\[neanle-aprezentatcuocaziaunormanifest[ri \tiin`ificea]nceput]nanul2008. Vafiprezentat[]nOrlando,Florida,acoloundeva avealocal24-leaForumAnualNa`ionalalSUA,spre sfâr\itul anului. Lucrarea „Iubirea pacien`ilor str[lu-

ce\tepestetimpultemporar]ntunecataldoctorului”a fostacceptat[lasec`iuneapostereaForumului\ivafi prezentat[]nperioada9-12decembrie.„Lucrareacuprindeelementeineditedeauditalpacien`ilorcomunit[`ii,cureferirelaactivitateamediculuilor.Excelen`a ]n \tiin`ele medicale e validat[ de atitudinea pacien`ilor]nraportcumedicul:respect,iubire,ultima str[lucind \i peste timpul temporar ]ntunecat al doctorului,atitudineideal[”,\i-acaracterizatlucrarea,]n câteva cuvinte, medicul Sofica Bistriceanu. A 50-a lucrareadoctoruluiboto\[neanesteunstudiucalitativ, realizat]ntreanii2008-2012pebazapracticiimedicale]njude`eleBoto\ani\iNeam`.(AuroraDimitriu)

lesc[posturilenuleareinspectorul\colargeneral]nbuzunar,trebuie s[ func`ion[m ]n mod legal. Oricepost]nplustrebuiebugetat

P[rin`iielevilorsus`in]ns[c[nimeninule-acomunicatdeciziafinal[ cu privire la soarta copiilor, unde \i cum vor ]nv[`a. Ace\tia r[mânfermipepozi`ie\inu]\ivor l[sacopiiis[fac[naveta. „Nune-aspusnimeninimic.Nu vom accepta s[ mearg[ copiii la Ghilea. Ar trebui s[ se trezeasc[ delacincijum[tates[mearg[pe jostrei-patrukilometripân[lamicrobuzulcare-iducela\coal[.Dac[delaBoto\aninusepoaterezolvasitua`iavomtrimiteunmemoriu la Ministerul Educa`iei”, a spus p[rintele unui elev de la |coala P[dureni. Reamintimc[vineriungrupde p[rin`i\ieleviavenitlaI|Jpentru acerecaeleviidela|coalaP[durenis[nufiemuta`ila|coalaGhinea.(PetronelaRotariu)

}nc[ierare pe \ase miliarde de lei vechi, cu expertiz[ cerut[ de „Victor Construct” Luptapentrucele \asemiliardelei estestrâns[,cea maimareunitate medical[ajude`uluisperânds[acopereogaur[labugetcuaceast[sum[.Spitaluladat ]njudecat[constructorulpentrua recuperabaniipe careVictorConstructi-a]ncasatde lafostulSpitalde Psihiatrie. Pentruc[aceast[unitatemedical[s-acomasatcu„Jude`eanul”,juri\tiidela„Mavromati”audegânds[]ncercerecuperarea banilor, spun ei, pe lucr[riexecutate,darneprinse ]ncontract. „Estevorbadeosum[pl[tit[

societ[`iideconstruc`ii,pecare spitalul sper[ s[ o recupereze prin chemarea ]n judecat[ a constructorului. Sunt 600.000 deleiderecuperatdelafirma de construc`ii. La recomandarea Cur`ii de Conturi au fost chema`i ]n garan`ie \i fo\tii directori ai Spitalului de Psihiatrie,mediciiNicolaeVlad\i Gabriel Opri\anu. Am avut la ]nceputul acestei luni un termen ]n proces dar s-a amânat pentru ]nceputul lunii octombrie,constructorulcerândoexpertiz[”,adeclaratVictorNi`u, juristul Spitalului Jude`ean „Mavromati”. }n prim[var[, la Curtea de ApelSuceava,unitateamedical[aob`inutovictorie]nfa`afirmeideconstruc`ii:asc[patde plataa11miliardedeleivechi, câtsolicitaconstructorulpentru lucr[ripecarele-arfiexecutat totlafostulSpitaldePsihiatrie, f[r[s[fi]ncheiatpentruacestea uncontract.Solu`ia]nacelprocesafostdefinitiv[\iirevocabil[, ]n favoarea unit[`ii medicale.(AuroraDimitriu)


CMYK

ESEN~IAL

Vineri,14septembrie2012

5

Primarul Portariuc, ]n trecere printre tarabe Vizit[inopinat[a primaruluimunicipiului,OvidiuPortariuc,ieri,]nPia`a Mare.Acestaadorit s[vad[condi`iile]n carecomercian`ii]\i desf[\oar[activitateadar\im[surile cetrebuiescluate pentrucaboto\[neniis[aib[produse decalitate,lapre`urimici\if[r[intermediari. }nvizitasa,edilulmunicipiuluia fost]nso`itdeCosminAndrei,viceprimarul municipiului, Liviu Constantin Toma \i Simion Drelciuc,directorul\idirectorultehnic ai Urban Serv \i Ioan Onu`u, directorulPoli`ieiLocale. „Afostovizit[inopinat[]nPia`a Mare.Amvruts[verific[m]nce m[sur[ sunt respectate condi`iile celor ce comercializeaz[ acolo fructe,legume\ialtem[rfuri.Am v[zutc[esteextremdeaglomerat, multe probleme au fost sesizate chiardecet[`eni.Eprimulnostru «control»,nuafostchiaruncontrol]ntoat[regula,cidoarovizit[ s[vedem]ncem[sur[esteasigurat[ siguran`a, ]n ce m[sur[ produc[toriidinpia`[suntproduc[tori

autentici.Amtrasoseriedeconcluzii \i ]n perioada urm[toare vom lua \i m[surile”, a declarat OvidiuPortariuc.

|i-a notat nemul`umirile comercian`ilor Edilul s-a ar[tat mul`umit de cur[`eniadinPia`[,dar]\idore\te unprogramfixpentruma\inilecu aprovizionare ce vin ]n acest spa`iu. „Cur[`eniaesteoarecummul`umitoare,darsepoatefacemaimult \i ]n direc`ia aceasta, a accesului ma\inilordeaprovizionare]nzona Pie`ei.Laoor[destulde]naintat[, ora11.00,intrauma\inicuaprovizionare.Artrebuis[aib[unanumitprogramfixdeaprovizionare, pentruanusemaiblocac[ilede acces”,aspusedilulmunicipiului. Comercian`ii din Hala Central[ i-au spus primarului c[ sunt nemul`umi`idechiriilemaripecare lepl[tesc\idenum[rulsc[zutde clien`i,comparativcuceicareau mesele ]n exterior. Comercian`ii achit[lunarotax[de1.200delei. „Vomtrebuis[lu[mm[suripentruadinamizaHalaCentral[,care laoraactual[epustie.Creându-se spa`iile respective ]n exterior, clien`iinumaiintr[]nhal[\isunt comercian`icarepl[tesctaxelafel demaricaceiafar[,darnumaiau clien`inicilajum[tatedincâtaveau ]nainte. Trebuie s[ vedem cum refacemacelflux]nHal[”,aprecizatprimarulmunicipiului.

Fa`[ ]n fa`[ cu bi\ni`arii Acestanuexclude\iluareaunor m[suri cu privire la comercian`ii de `ig[ri din zon[. „I-am ]ntrebat pe unii ce caut[ pe acolo, mi-au spusc[a\teapt[pecineva.Culmea erac[\iatuncicândamterminat vizitaerautotacolo.Vomvedea\i

]nzonarespectiv[cem[surivom lua”, a spus Ovidiu Portariuc. Acesta a precizat c[ verific[rile vorcontinua\i]ncelelaltepie`e\i vorfilunare. „Ideeaec[vrems[facemordine]npie`e,nudoar]nPia`aMare. Vrem ca produc[torii s[ aib[ acces,vremcaboto\[neniis[aib[

acceslaprodusedecalitate\ilaun pre` accesibil. Acesta este scopul ac`iunii”,aprecizatedilulmunicipiului. Acesta a men`ionat c[ ]n timpulviziteidinpia`[afostasaltat \i de probleme ale boto\[nenilorcuprivirelaloculdemunc[, a locuin`elor sociale. (Petronela Rotariu)

Baraj de peste 90 de milioane de lei vizitat de prefect PrefectulAdrianConstantinescua`inuts[vad[personalstadiullucr[rilorunui \antierimpresionantdinjude`,desprecarepu`iniboto\[neni]\imaiaducaminte. Estevorbadesprebarajul peSiretdelaVârfuCâmpului,lucraredemarat[]n urm[cu25deani,carea costatpân[acumpeste900 demiliardedeleivechi. }nceputcudoiani]naintedec[derearegimuluicomunist,barajulceareolungimede 10kilometri,afostgânditpentruaelimina risculdeinunda`iidintoatelocalit[`ileaflate ]n aval, suplimentarea debitului de ap[ al Jijiei,pentruaoferisurs[dealimentaresistemelordeiriga`iidinzon[,precum\ipentru producerea de energie electric[ prin intermediuluneimicrohidrocentrale. Dup[Revolu`iadin1989autorit[`ileauinclus barajul ]ntr-un proiect finan`at ]n propor`iede80lasut[deBancadeDezvoltare a Consiliului Europei, beneficiar fiind Administra`iaNa`ional[„ApeleRomâne”,Administra`iaBazinal[deApeSiret.

Deplasat miercuri la fa`a locului, prefectul jude`uluiapututdiscutacureprezentan`iifirmeideconstruc`iicareacontractatlucrarea, cât\icuceiaiAdministra`ieiApelorRomâne. Astfel,AdrianConstantinescuafostinformatc[toateconstruc`iileimplicatedeproiect sunt pe punctul de a fi finalizate. Urmeaz[s[fiemontateechipamenteledeevacuareaapeidinbaraj,valoareaacestoratrecândde50demilioanedeeuro. Finan`atorulprincipalastabilitcatermen finalanul2013,]ns[partearomân[vasolicitadecalareacu]nc[unanaperioadeide gra`ie,discu`iileurmânds[aib[locchiar]n zileleurm[toare. „}n`elegc[,dac[sevorfacepl[`ilenecesare,]n2-3anibarajulvaputeafidat]nfolosin`[.I-amasiguratpereprezentan`iiAdministra`ieiNa`ionaleaApelorc[]ivoisprijinipentrudeblocareaunoreventualedemersuri.Barajulvaaducemulteavantajelocuitorilordinvestuljude`ului\ispers[sepoat[ finalizacâtmaicurând”,adeclaratprefectul AdrianConstantinescu. }nprezentconstructorullucreaz[cu20de utilaje\ipeste80deoamenipentrufinisarea terasamentuluiceva`inepieptmiilordetone de ap[. Urmeaz[ organizarea unei licita`ii pentruechipamentelecares[completezelucrarea]nceput[]nurm[cuunsfertdesecol. (OtiliaMaxim)


6

TOPNEWS

Vineri,14septembrie2012

Sucuri expirate la comercializare Seteadecâ\tig]i facepeuniicomercian`is[pun[pre` maimultpeprofitulfinanciardecât pecalitateaproduselorceleofer[ sprecomercializare,careodat[consumatearputea periclitas[n[tatea oamenilor. Astfel,]nurmaunuicontrolrealizatdeinspectoriiOPClaunagent economicdinjude`,s-aconstatatc[ ceamaimarepartedintresucurile puse la vânzare erau un pericol pentru s[n[tatea consumatorilor. Acestcontrols-ademarat]nurma unuireclama`iidinparteaunuiboto\[nean care a precizat c[ a achizi`ionat trei sticle de suc care aveautermenuldegaran`ieexpirat. Conformdeclara`ieiluiAlexandruZarug,comisar\ef,]naceast[ perioad[s-auaplicatamenzi]nva-

BOTO|ANI pe o coloan[ Mimor \i Damian, membri PNL PNL \i-a l[rgit echipa cu doi noi membri. Este vorba despre managerul Spitalului Jude`ean Mavromati, GheorgheDamian,\idirectorulmedical al unit[`ii, Ovidiu Mimor,careaudepusadeziunila forma`iunea liberal[. Ovidiu Mimoramaifostmembrual câtorva forma`iuni politice, ultima]ncareaactivatefiind PDL.(O.M)

Directorul executiv interimar de la APIA, din nou la examen loarede2.000deleipentrucomercializareadeb[uturir[coritoarecu termenuldegaran`iedep[\it. Inspectorii OPC le recomand[ consumatorilors[acordeoaten`ie deosebit[ când cump[r[ b[uturi r[coritoare, mai ales ]n privin`a moduluideprezentareaambalajului \i a etan\eit[`ii recipientelor. Ambalajulbombatarat[faptulc[a

]nceputprocesuldefermentare. Consumatoriitrebuies[fieaten`i \i la aspectul produselor, ]n ceea ce prive\te condi`iile de depozitare,atât]nmagazine,cât\iladomiciliu,acesteas[fie]nconformitate cuindica`iileproduc[torului. Totodat[, clien`ii trebuie s[ citeasc[cuaten`ieeticheta\is[cumperenumaiacelproduscarecores-

punde preferin`elor lor, s[ refuze produselecareaudatadurabilit[`ii minimalemodificat[saudep[\it[, s[solicite\is[p[strezebonulfiscal, ]n momentul cump[r[rii produsului,pentruaputeaprobaachizi`ionareaacestuia]ncazul]ncare vor s[ reclame calitatea/siguran`a produsului respectiv. (Otilia Maxim)

Juristul lui Dumitru Ami\culesei, trimis ]n judecat[ pentru evaziune fiscal[ Consilieruljuridicalfirmelorde`inutedeDumitru Ami\culeseiafosttrimis]n judecat[deprocuroriiParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\anipentrus[vâr\ireainfrac`iuniideevaziunefiscal[.

Anchetatorii]lacuz[peFlorinCimpoic[]n calitatedeadministratordefaptauneisociet[`i comerciale, ]n perioada aprilie-decembrie 2008,]nmodrepetat,adispus]nregistrarea]n contabilitate a unor opera`iuni comerciale cu dou[ societ[`i comerciale, precum \i cu mai mul`i produc[tori agricoli - persoane fizice referitoare la achizi`ionarea \i vânzarea unor m[rfuri,folosindfacturifiscalecon`inânddate necorespunz[toarerealit[`ii,]nscopulmajor[rii fictiveacheltuielilordeductibile,cuprivirela diminuareaimpozituluipeprofit\iaTVAde

plat[.„Prinopera`iuniledemaisus,afostcauzatbugetuluicentralizatalstatuluiunprejudiciu]nsum[de1.146.734.000lei.Inculpatula maifosttrimis]njudecat[\ipentrus[vâr\irea infrac`iunii de sp[lare a banilor, constând ]n aceea c[, prin opera`iuni bancare repetate, de creditare\iretragereaunorsumedebanidin conturileaceleia\ifirme,areciclatsumatotal[ de470.383lei,baniproveni`idinevaziunefiscal[”, a men`ionat procurorul Aurel Simion, purt[toruldecuvântalParchetuluidepelâng[ TribunalulBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Cristescu: Contractul dintre Prim[rie \i HSR se poate rezilia Multmediatizataproblem[privindrezilierea contractuluidintrePrim[rie\ifirmaHiSpeed Recoverypares[aib[rezolvare.Celpu`in astapromiteconsilierullocalPP-DD,Marius Cristescu,careafirm[c[ag[sitcâtevaaspectecearputeaducelareziliereacontractului. Maimultdecâtatât,mul`idintreceicareausemnat\iaudatacceptul pentrustartulactivit[`iideblocarearo`ilorma\inilordinBoto\anisunt pasibilide]nchisoare,conformcelorspusedeliderulPP-DD,caredup[ ceaanalizatcontractulaajunslaconcluzia,c[,]nfapt,nicinusedore\te anulareacontractului.Consilierulsus`inec[vaatrageaten`iaasupraacestui aspect ]n viitoarea \edin`[ de Consiliu Local de pe 27 septembrie, venindcudoveziimbatabile.„ContractulcuHSRpoatefidesfiin`at\ise las[cupu\c[rie.HSRnuarespectatcaietuldesarcini.Angaja`iicareau lucratpema\ininuaveauatestatdemacaragii.Cedep[\e\tesarcinala cârlig o ton[ trebuie licen`[ \i autorizare special[. Ma\inile respective suntcuvolanpedreapta\inicim[carnuaufostomologate]nRomânia. Asta]nseamn[dou[lucruri:c[HSRnuarespectatcontractul\iprim[ria poatecerereziliereacontractului\ipoatecere\idaune.Angaja`iiaceia nici m[car nu aveau acte ]n regul[. Le voi spune asta ]n \edin`a de ConsiliulLocaldelunaaceasta\iprimarultrebuies[iam[suri”,aspus MariusCristescu.(OtiliaMaxim)

Directorul  executiv interimar din cadrul Agen`iei de Pl[`i \i Interven`ie pentru Agricultur[(APIA)Boto\ani, LiviuZaharia,vasus`inedin nou examenul pentru ocuparea func`iei de conducere ]n cadrul institu`iei. Acesta va avea loc vineri, 14 septembrie,laBucure\ti.Zahariaestesingurulcandidat]nscris]n lupta pentru promovarea ]n concursului. Acesta a mai sus`inut un examen ]n acest sens\i]nlunaaugust,cândnu a promovat, ob`inând 60 de punctelaprobascris[,]ncontextul]ncarepromovabilitatea eraasigurat[prinob`inereaa minim 70 de puncte. Liviu Zaharia este sus`inut politic pentrupostuldeconducerede c[tre PNL, fiind totodat[ \i primul\efpus]nfunc`ie,dup[ plecarea de la guvernare a PDL-ului. Din comisia de examinarevafaceparteinclusiv subprefectul de Boto\ani, SebastianTocariu.(O.M)

Candidatura lui Verginel Giread[ la parlamentare, posibil[ cu acceptul unei comisii USL de la nivel central Candidatura lui Verginel Giread[pentruunpostdeparlamentareste]nmâinileforurilorcentrale,care]nviitorul apropiat ]\i vor da acceptul saunu,privitorlaaceast[situa`ie.Comisiadeetic[aUSL vastabilidac[fostulprimaral comunei Mihai Eminescu se vaputea]nscrie]ncursaelectoral[.Acestaafostcondamnat,la]nceputulacestuian,la doi ani de ]nchisoare cu suspendarepentruabuzinserviciu. „Toate situa`iile vor fi dezb[tute]nComisiadeetic[. }nmodnormal,esteocomisie mixt[ a USL la Bucure\ti. Pentrucandida`iilaParlament nu semnez eu dosarele. Le semneaz[ domnul pre\edinte CrinAntonescu,domnulVictorPonta\idomnulConstantin”, a spus Florin ~urcanu. Verginel Giread[ \i-a exprimatinten`iadeacandidapentru un mandat de deputat pe ColegiulS[veni.(O.M)


PUBLICITATE

Vineri,14septembrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100 mpterendeschiderelaBt-Sv 50m,ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon: 0752.548.847. *Vândgarsonier[,zonaMihailKog[lniceanu,28mp, confort1,et.1,c[r[mid[,decomandat[,pre`17.500euro, negociabil.

ultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`59.500euro, negociabil.

*Vândapartament2camere,CaleaNa`ional[,56mp, et.8,semidecomandat,5boxe,blocdec[r[mid[,pre` 20.000euro,negociabil.

*Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zon[ ultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

*Vândapartament2camere,Prim[verii,43mp,decomandat,parter,f[r[]mbun[t[`iri,pre`21.500euro,negociabil.

*Vândcasa,zonaS[venilor,62mp,utilit[`i,CT,3 camere,buc[t[rie,teren75mp,]ngr[dit,pre`29.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartament2 sau3camere.

*Vândapartament2camere,}mp[ratTraian,48mp, et.4,decomandat,geambaie,f[r[]mbun[t[`iri,pre` 23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,OctavB[ncil[,40mp,CT, termopan,AC,et.4,u\ametalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,GheorgheAvramescu,zonaDirec`iaMuncii,56mp,et.3,u\iinteriorschimbate, central[termic[,SD,balcon]nchis,pre`26.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaPrim[verii,Curcubeului,50mp,parter,finisat,u\[metalic[,decomandat, pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevardMihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,62mp,etaj2, alarm[,f[r[]mbun[t[`iri,semidecomandat,pre`25.500 euro,negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,et.4,CT, G+F+P,finisat,blocdinBCA,pre`31.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceuluiMihai Eminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan, pre`35.000euro.negociabil. *Vândapartament3camere,zonaSf.Ilie,65mp, parter,CT,termopan,decomandat.Pre`36.000euro. negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBucovina,70mp,etaj 4,decomandat,completrenovat,CT,termopan.Pre` 40.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,CaleaNa`ional[,zona Stejari,80mp,etaj2,CT,termopan.Pre`45.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zona Stadion,BCA,100mp,et.V,blocculift,CT,pre` 40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.UtilGar[, c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[

*Vândvil[,180mp,zonaAlfaLand,completfinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,teren600mp, ]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil.

*Vândteren]nora\,intabulat, ]mprejmuit,pentru2case,cu vie\ipomi,materialedeconstruc`ii.Tel.0744.400.952.(G-4) *Vândsauschimbcas[cu dou[camereteren500mpcu garsonier[,plusdiferen`[.Casa este]nloc.C[t[m[r[\tiDeal. Telefon:0742.565.695.(G-11)

v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere, semidecomandat,multiple]mbun[t[`iri,gazseparat,central[,

*Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4 camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp,]ngr[dit, pre`75.000euro,negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate.

zonaParculTineretului,etaj4, pre`21.000Enegociabil.Telefon:0744.166.733.(2428-5)

]nchirieri *Primesc]ngazd[dou[elevede gimnaziusauliceu]ncepândcu anulscolar.Tel.0755.425.605. *Oferspre]nchirierespa`iu comercial,288mp,teren110 mpcuparcare,zon[PetruRare\,pretabil,depozite,birouri, reprezentan`edistribu`ii,service auto,vulcanizare,etc.,cl[dire nou[,impecabil[,pre`700euro.

schimburi *Schimbap.2camere,et.4, zonaBucovina,lasoare,acoperitseparat,izolattermic,cu ap.2camere,zonaI,diferen`[ debani.Telefon:0231/525.790. (G-6)

AGENDA SERVICIILOR

*Vândvil[,230mp,la4kmdeora\,utilit[`i,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp,]ngr[dit, pre`80.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camere,plusdiferen`[. *Vândvil[,200mp,zonaAlfaLand,ultramodern[, peisajmirific,c[r[mid[\iBCA,totuldecalitate,utilit[`i, 5camere,2b[i,buc[t[rie,teren1.300mp,]ngr[dit,pre` 125.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,Unirii, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,AC,utilat,pre` 300europelun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformat din3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3, CT,completutilat,semimobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140mp,zon[ comercial[,pretabilbar,pub,restaurant,CT+T+G+F, pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modern amenajat,zonaPia`aMare,50mp,zon[comercial[cu vad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,400mp,teren 1.000mpcuparcare,zon[centur[,pretabilbar,pub, restaurant,discotec[,depozite,birouri,etc., CT+T+G+F,pre`700euro.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Vândspa`iucomercial,Bulevard,40mp,termopan, vitrin[,pretabilcabinetmedical,centru]nfrumuse`are, stomatologie,sediufirm[,reprezentan`[,pre`33.500 euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial, vitrinatermopan,pre`59.000euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren 110mpcuparcare,zonaPetruRare\,pretabil,depozite, birouri,reprezentantedistribu`ii,serviceauto, vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

AGENDA PREST|RI SERVICII

Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,14septembrie2012

„Casa Verde”, ]n cea`[

Grip[ comb[tut[ cu vaccinuri scumpe din import De\i]nsezonul recetrecutcampaniadevaccinare antigripal[nui-a maiatraspeboto\[neni,oparte dindozefiindreturnateMinisteruluiS[n[t[`ii,nu sevarenun`ala campanie.

|efiiAgen`ieipentru Protec`iaMediului maisper[]nreluareaProgramului “CasaVerde”,de caresuntinteresa`i sutedeboto\[neni. }nc[deanultrecut, câtevasutededosaresunt]na\teptare, programulfiindsuspendatdinlipsafondurilor. Din482dedosare,doar80depusedeboto\[neniaufostevaluate\iaprobate.„Esteposibilcapân[ la finele anului s[ fie reluat[ derulareaprogramului.Esteosperan`[,pentruc[nuaveminforma`ii]nacestsens.Noia\tept[m.A

fostoperioad[]ncareveneauzilnicpersoanedinjude`s[ne]ntrebedesoartadosarelordepuse,dar acum s-a a\ternut lini\tea. Vor fi anun`a`icupromptitudinecândva fi reluat[ derularea programului, dac[vafionou[sesiunededepunereadosarelor”,adeclaratDana Boariu,directorulAPMBoto\ani.

Patru luni f[r[ nicio veste de la Administra`ia Fondului de Mediu Cam1din\asedosareaajunsla evaluare,]ns[lipsafondurilorface caprogramuls[stagneze. Bugetultotalalocatpentruacest program]nultimaedi`ieafostde 100demilioanedelei.Reprezentan`ii Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani le d[deau anul trecutsperan`ecelorcareaudepus dosare,anun`ândc[,având]nvedere c[ num[rul mare de cereri

care dep[\ea  alocarea financiar[ ini`ial[ acordat[ jude`ului, Administra`ia Fondului de Mediu (AFM)lua]ncalculsuplimentarea bugetuluiprogramului. „Afostunadev[ratsuccesprogramullaBoto\ani,]nadouaedi`ie”,anun`aureprezentan`iiAPM. }ntr-olun[\ijum[tates-audepus aproape500dedosare,pentrufinan`[ri nerambursabile de 6.000 de lei ]n vederea instal[rii de panouri solare sau centrale termice pe baz[ de brichete sau pele`i. Aproximativ400dedosaresunt\i acum]na\teptareaevalu[rii. }n luna aprilie, Administra`ia FonduluipentruMediuapublicat ultimalist[cudosareleaprobate\i celerespinse]ncadrulprogramului. Cei care au depus dosarele sunt interesa`i dac[ au primit sau nu aprobarea ]n urma evalu[rii pentruc[nupotfaceachizi`iapanourilor sau a centralelor ]nainte de aprobarea dosarelor. (Aurora Dimitriu)

Potrivit inform[rii f[cute de oficialii MS, campania va ]ncepedup[15octombrie,]ns[ ]nacestannum[ruldozelorde vaccinvafimultmaimicfa`[ deanultrecut,asta\ipentruc[ Ministerul S[n[t[`ii este ]n situa`ia de a cump[ra vaccin din str[in[tate, pe bani grei, nemaiexistand posibilitatea de fabricare]n`ar[avaccinului. }nacestecondi`ii,estedea\teptatcavaccinuriles[fieadministrate ]n func`ie de priorit[`ibinestabilite. Potrivit informa`iilor de la MinisterulS[n[t[`ii,sevaimportaunmiliondedozedevac-

cin antigripal. Direc`ia de S[n[tatePublic[Boto\anivaprimi, ]n aceste condi`ii, un num[rdedozemultmaimicfa`[ deaniitrecu`i. „Bolnaviicronici,persoanele carelucreaz[]ncomunit[`i,cu risc de ]mboln[vire crescut, vortrebuis[apelezelavaccinare. Dac[ vor fi mai pu`ine doze de vaccin antigripal care se vor administra gratuit, vor trebuimul`idintrenois[cumperevaccinuldinfarmacii\is[ seimunizeze.De\isuntcontroverse aprinse pe tema «e bine saunuebines[nevaccin[m», s[ nu uit[m c[ epidemii mari nuaumaifosttocmaipentruc[ afostimunizarea]nmas[apopula`iei. Chiar dac[ vaccinul nu asigur[ o protec`ie sut[ la sut[, forma de boal[ este mai u\oar[dup[vaccin”,adeclarat mediculRaduMateiu. }nsezonulrecetrecut,miide doze de vaccin, fabricate la InstitutulCantacuzino,aufost retrasedelacabinetedup[ce, ]n urma analizelor, reprezentan`iiMSauajunslaconcluzia c[ vaccinul era ceva apropiat de„ap[chioar[”.(AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2215  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you