Page 1

CMYK

„Jude`eanul”,dat]njudecat[deun bolnavcare]\icerebaniipemedicamente EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 8

Dorohoianca incendiat[ de veri\oara ei a murit la Bucure\ti

Pagina 3

AnulVIII•nr.175(2210)•Vineri,7septembrie2012•8pagini

Romi la sfat cu autorit[`ile dup[ conflictul cu „majoritarii”

Sala]ncareseorganizeaz[\edin`eleConsiliuluiLocalBoto\aniafostieriloculde]ntâlnire ]ntrereprezentan`iietnieiromilor\iceiaiPrim[rieiBoto\ani, Prefecturii,Poli`ieiLocale.R[bufnireadeindignareaunor cet[`eni,careaajunslaurechile autorit[`ilorodat[culistalung[ sesemn[turianemul`umi`ilor,a duslaconvocareacelormairespecta`imembriaicomunit[`iide romi,c[roralis-aucerutpropunericoncretepentruamaist[vili din„ispr[vile”unormembriai etniei,pecareautorit[`ilele-au puspetapet:delafurturi,scandaluri,intimid[ripân[ladist rugeripedomeniulpublic\imen`inereaunoradev[ratefocarede infec`ie]nParculTineretului. Pagina 5

Furnizorii de medicamente amenin`[ Spitalul Jude`ean cu oprirea aprovizion[rii

Pagina 4


2

STARTNEWS

Vineri,7septembrie2012

Cornel Herghelegiu, \ef la Direc`ia de Dezvoltare Local[ din Prim[rie

Acestaar[massingurul candidatlaprobaoral[, dup[ce,ini`ial,laconcurs s-au]nscriscincicandida`i.

De\iafostmandatarulfinanciaralPSD,primarulmunicipiuluiOvidiuPortariuc,adeclarat c[examenulafostunulcorect,organizatcuo maxim[transparen`[.„Aufostini`ialcincipersoane]nscrise,unadintrepersoanenus-acalificatdatorit[vechimii.Aur[maspatrupersoane]nscrise,s-auprezentatdoardou[persoane laprobascris[,iardinceidoices-auprezentat la proba scris[, d-nul Herghelegiu a avut cel maimarepunctaj,aproximativ75depuncte”, adeclaratOvidiuPortariuc. Câtprive\tecorectitudineaconcursului,edilul sus`inec[anun`ulprivindorganizareaconcursuluiafostpublicatatâtpesite-urilespecializatecât\i]nmedialocal[.„Oricineafostbinevenit,aufostaduse\ini\teCV-urideproaspe`i absolven`i, dar care nu ]ndeplineau condi`iile respective. Mai mult de atâta transparen`[ \i corectitudinenuseputea.Dac[nuauvenitla concurs,noices[facem?”,aspusedilulmunicipiului.

„Cu ce este vinovat c[ este competent?” Acesta sus`ine c[ Herghelegiu este cel mai tân[rexpertcontabil\icelmaitân[rauditordin jude`.„Nuvreaus[seperpetuezeaceea\iima-

gine c[ prim[ria este un circuit ]nchis, c[ angaj[rilesefacpebaz[depile.Evinanoastr[de aaveaoamenibuniprintrenoi.Evinadea-`i alegeni\teoamenicompeten`i]nechip[.Esteun numeextremdeapreciat]nlumeafinan`elor,un omcarela31-32deanipoateconcuradeschis cuoriceexpertdinfinan`edinBoto\ani.Esteun omcareprincompeten`[\imuncaluis-aridi-

Vin rechizitele gratuite |i]nacestan\colar eleviicareprovin dinfamiliicusitua`ieprecar[financiar[vorprimipachetederechizite \colare.Lasediul Inspectoratul|colar Jude`eanau]nceput s[ajung[aceste pachetecurechizite gratuite. DinceledeclaratedeMihaelaHunc[,inspector\colargeneralalI|J,sumaalocat[jude`ului Boto\ani de Ministerul Educa`ieiestede718.110lei. Num[rul beneficiarilor se ridic[ la 27.734 de elevi, ]n condi`iile]ncare]nanul\colar trecut au primit rechizite gratuite 29.000 de elevi boto\[neni.Acesteaseacord[acelor elevi(din]nv[`[mântuldestat, primar\igimnazial,cursuride zi) care se afl[ ]n ]ntre`inerea familiiloralc[rorvenitmediu net lunar/membru de familie, realizat ]n luna iulie, este de maximum 50 la sut[ din salariuldebaz[minimbrutpe`ar[.

La clasele preg[titoare, copiii vor primi: caiete (desen, dictando, geometrie, matematic[, tip I), creioane, gum[, penar, acuarele, pensul[, ghiozdan, plan\et[,plastilin[,lipici,hârtieglasat[. Pachetul destinat clasei I va con`ine:caiete(tipI\iII,specialabecedar,matematic[,desen),creioane,stiloucurezerve,gum[,rigl[,penar,acuarele,ghiozdan,ascu`itoare,be`i\oare,coper`icaiet.Pentruclasele II-IV, pachetul \colarilor vafiformatdin:caiete(dictando, matematic[, desen), vocabular,creioane,pix,gum[,penar, acuarele, rigl[, ascu`itoare,\ablonhartaRomâniei,coper`icaiet. }ncazulclaselorgimnaziale, valoarea pachetului este ceva mairidicat-30delei/elev.Beneficiarii claselor V-VII vor g[si ]n pachete urm[toarele: caiete (dictando, matematic[, studen`esc,biologie,geografie, muzic[,desen),creion,gum[, pix,trus[geometrie,ascu`itoare,pung[plastic.EleviideclasaaVIII-avoravea]npachete: caiete (dictando, matematic[, studen`esc,biologie,geografie, muzic[,desen),creion,gum[, pix, ascu`itoare. (Petronela Rotariu)

cat.Acumcevre`is[facem,s[lebloc[maccesuldoarpentruc[auvenitprintrenoi?C[fac partedintr-oanumit[organiza`ie?Dup[astao s[ ne acuza`i c[ nu avem oameni competen`i. Pân[laurm[trebuies[led[mo\ans[,cuce este vinovat c[ este competent sau c[ a venit ]ntr-oanumit[zon[\inus-adus]nalta?”,aad[ugatedilulmunicipiului.(PetronelaRotariu)

Tab[r[ unicat ]n `ar[ ]ncheiat[ la Boto\ani

50decopiidin]ntreg jude`uls-au]ntrecut ]nacestezile]n eseuri,cuno\tin`eteoretice\ipracticeprivindprevenirea\i reac`ia]nsitua`iide urgen`[iarieri\i-au primitpremiile.

PrefectulAdrianConstantinescu i-afelicitatpeorganizatoriitaberei de var[ ]n domeniul situa`iilor de urgen`[, ar[tând c[ o astfel de ini`iativ[merit[s[devin[tradi`ie. „}ifelicitpeceicareauavutini`iativadeaorganizaaceast[tab[r[ de var[ ]n domeniul situa`iilor de urgen`[,tab[r[care,m[bucurs[ constat,devineotradi`ie]njude`ul nostru, fiind, ]n acela\i timp, un proiect unic la nivel na`ional. }i ]ndemnpecopiis[segândeasc[la activit[`iledesf[\urateaici,calao poten`ial[profesie]nviitor,fiindc[ auavutlâng[ei,]nacestezile,modeledesacrificiu,curaj\idevotament. }mi exprim speran`a c[ aceast[ac`iunesevaextindeprin intermediulproiectelor\iparteneriatelor educative extra\colare, princoncursuritematice,peparcursul anului \colar urm[tor”, a

BOTO|ANI pe o coloan[ Cum po`i r[mâne f[r[ catedr[ cu 9,55 la titularizare Lipsaposturilorlauneledisciplineducelasitua`iihilare]nsistemul educa`ional boto\[nean. Dac[launeledisciplinedeviititularcu\apte,suplinitorcucinci f[r[emo`ii,laceledeficitarese poate r[mâne f[r[ post \i cu o not[pestenou[laconcursulde titularizare. Este \i cazul unul dasc[lceaob`inut9,55latitularizarepentruunpostdegeografie\icareniciacumnuarecatedr[.„Ladisciplinageografie,la nota9,55,nuestecatedr[.Sunt discipline precum geografie, biologie, chimie, unde nu sunt posturi.Acestcadrudidacticare \idoctorat]ngeografie\iam]n`elesc[isevordaprin\colicâte dou[ore,darnuesteosolu`ie”, aspusLiviuAxinte,liderulLigii Sindicatelordin}nv[`[mânt.Ieri \iaziaulocnoi\edin`epublice derepartizarepeposturiledidacticevacante.}ncepânddelaora 12.00,celepeste200deposturi vorfiocupate]nAulaColegiului Laurian ]n \edin`ele publice. DanielCojocaru,inspector\colarresponsabilcumanagementul resurselor umane, a men`ionat c[laaceste\edin`esevorprezenta,]nordine,cadrelecareau nerezolvat[restrângereadeactivitate, cei care au cererile de deta\arenerezolvate,apoicadre caresepotfolosidenoteleob`inute la concursul de titularizare din 2012, 2011, 2010, cu condi`ias[aib[pestecinci.Ultimii]n ordineaprezent[rii]nfa`acomisieivorfipensionariicaresolicit[ continuarea activit[`ii didactice. Inspectoratul |colar a primit aproximativ70decereridelacadredidacticepensionare.(P.R.)

Piese de teatru la Casa Tineretului

fost mesajul prefectului Adrian Constantinescula]nchidereataberei„Prezent\iviitor]nsiguran`[” delaAgafton. Aflat[laaII-aedi`ie,tab[rafinalizeaz[|coaladevar[]ndomeniul situa`iilordeurgen`[,organizat[\i ]n acest an de ISU Boto\ani, ]n parteneriatcualtecâtevainstitu`ii publice din jude`. (Aurora Dimitriu)

Actorii Teatrului Mihai Eminescu vor prezenta piesele de teatru,dinmartie,laCasaTineretului, urmare a lucr[rilor de reabilitare \i consolidare a cl[diriiteatrului.Municipalitateaa primitund[verdepentrufinan`area lucr[rilor, ca urmare a unui proiect depus de fosta administra`ie.Dinceledeclaratede primarul municipiului Ovidiu Portariuc, cei de la Agen`ia de DezvoltareNordEstvorvenila Boto\ani ]n cursul s[pt[mânii viitoare,laaceast[dat[fiindprimit[documenta`ia]nvedereafinan`[rii.„Pân[lasfâr\itulacestuianvafiorganizat[\ilicita`ia ]n vederea atribuirii lucr[rilor. De\inuafostprins[]nproiect, dorim \i refacerea Gr[dinii de Var[. Eventual se dore\te exploatareaacestuiobiectiv]ntr-un parteneriatpublic-privat”,aspus OvidiuPortariuc.Reabilitarea\i consolidareaTeatrulesteunproiectrealizat\ifinan`atprinProgramul Opera`ional Regional 2007-2013. Valoarea total[ a proiectuluiestede21,5milioane delei.(P.R.)


TOPNEWS

Vineri,7septembrie2012

Campanie ini`iat[ de IGSU \i E.On pentru prevenirea victimelor incendiilor

InspectoratulGeneral pentruSitua`iide Urgen`[(IGSU)\i E.ONRomâniaau]ncheiat,joi,6septembrie2012,unprotocol decolaborareprivind derularea]ncomuna unorcampaniideinformare,prevenire\i con\tientizareacet[`enilorasuprapericolelorlacaresuntexpu\i]ncazulutiliz[rii necorespunz[toarea diferitelorsursede energie.

StatisticileIGSUarat[c[,anual, sutedepersoane\i-aupierdutvia`a ]nincendii,intoxica`iicumonoxid decarbonsaucaurmareaexploziilor.Dincelecirca40.000deincendii produse ]n România ]n perioada 01.01.2010-31.07.2012, maimultdejum[tate(56lasut[)au avut loc ]n locuin`e \i gospod[rii, iar din cele 1.263 de victime ale acestorincidente,152aufostcopii. Cauzeleacestorevenimentesunt multiple,]ncepânddelamanevra-

reanecorespunz[toareaaparatelor electrice,acelorcarefunc`ioneaz[ pe baz[ de gaz sau alte tipuri de combustibil,continuândcuutilizarea unor co\uri de fum f[r[ protec`ie, neetan\ate sau obturate \i

care nu permit evacuarea gazelor arse,pân[lal[sareacopiilornesupraveghea`i ]n apropierea unor sursedefocdeschissauaechipamentelorelectrice. }nzonadeactivitateaE.ONGaz

Distribu`ie, numai anul trecut, 23 depersoaneaudecedatdincauza asfixierii cu monoxid de carbon, iaralte52depersoanes-auaflatla unpasdemoartedincauzaintoxica`iei cu monoxid de carbon. Totodat[,]n2011,unnum[rde5 persoane \i-au pierdut via`a, iar alte12auavutdesuferit]nurma unorexploziisauincendiicauzate, ]n cea mai mare parte, de manevrarea gre\it[ a aparatelor sau de improviza`iile efectuate la instala`iileinterioaresaualimentatecu gazenaturale. Parteneriatul dintre IGSU \i EONRomâniaesteprev[zuts[se dezvoltepemaimultecomponente, iar prima ac`iune lansat[ ]mpreun[esteCampaniana`ional[de informare \i educa`ie preventiv[ „FOC-Fl[c[rileOmoar[Copii”. Practic, ]n fiecare s[pt[mân[, un copildevinevictim[aincendiilor. Obiectivele comune ale Parteneriatul]ncheiat]ntreIGSU\iE.ON România vizeaz[ con\tientizarea publicului `int[, Cet[`eanul fiind unpartenerextremdeimportant]n procesuldegestionareasitua`iilor deurgen`[. Roluls[udevineunulmajorprin ]nsu\irea\iaplicareainforma`iilor carevindinparteainstitu`iilorabilitate,]nspecial]nsferaasigur[rii securit[`ii]nutilizareasurselorde energie.(D[nu`Rotariu)

Dorohoianca incendiat[ de veri\oara ei a murit la Bucure\ti Dorohoiancade23deanicea fostvictimauneifapte]ngrozitoare,veri\oaraeidându-i foc,amuritmiercurisear[la Spitaluldear\idinBucure\ti. AstfelfaptaFr[gu`eiDohotariu]nvârst[de 40deaniafostre]ncadrat[,urmânds[fiejudecat[ pentru omor deosebit de grav. Pentru o asemeneainfrac`iunefemeiarisc[s[stea]nspatelegratiilorpentrutotrestulvie`ii.}ntretimp aceastaseafl[]nspatelegratiilor,]narestpreventiv. Pentruaser[zbunapentruc[aveaorela`ie cuconcubinuleifemeiade40deani,sâmb[t[ diminea`[aintrat]nlocuin`atinerei,astropit cubenzin[,atâtbunuriledinimobil,cât\ipe tân[r[, dup[ care a aprins un chibrit. Imediat locuin`aafostcuprins[defl[c[ri,cutotcuproprietar[]n[untru.Pentruc[nus-aputuferidin calea focului tân[ra a suferit arsuri grave pe toat[suprafa`acorpului. Dincauzast[riigrave]ncareseaflamedicii au decis transferarea femeii de la Boto\ani la Bucure\ticuunelicopterSMURD,laSpitalul deAr\i.}ns[mediciinuaumaipututs[osalveze.(D[nu`Rotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Finan`are american[ pentru telemedicin[ la sate MinisterulS[n[t[`iiaprimit dinparteaAgen`ieiAmericanepentruComer`\iDezvoltare suma de 422.786 USD pentru implementarea sistemuluidetelemedicin[\itelecomunica`ii]ndomeniulasisten`ei medicale primare ]n zonerurale,izolate.Acordul definan`aredintreUSTDA\i MSs-asemnatieri.Finan`area va permite autorit[`ilor efectuarea unui studiu de fezabilitatecares[eviden`ieze ]mbun[t[`irilecesepotaduce asisten`eimedicaledinzonele rurale,greuaccesibile.Acest sistempoatefiaplicatcabinetelormedicaledinzonelerurale care pot fi conectate la centrelederecep`ieadatelor medicale din spitalele jude`ene.(A.D.)

}nc[ o amânare ]n cazul tâlh[riei de pe strada Petru Rare\ Dosarultâlh[rieidepestradaPetruRare\,delasfâr\itul anuluitrecutpares[fieunul ce va avea un deznod[mânt dup[anibuni,dup[ceieri,a avutloc]nc[oamânare.Pentruc[ultimuljudec[toralcazului nu-\i mai desf[\oar[ activitatea la Judec[toria Boto\ani,dosarulafostredistribuitunuialtcomplet.}ns[la ultimul termen din cei nou[ inculpa`i trimi\i ]n judecata doartreis-auprezentat,MariusAro\i`ei,PaulCiubotaru \i Florin Ciobanu, restul, printrecare\iautoriitâlh[riei fiind absen`i. Drept urmare judec[torul a stabilit un nou termenpentru18septembrie. Victimatâlh[riei,CostelJitariucestenemul`umitc[de\ia trecut atâta vreme \i probele indic[autoriiclar,nu\i-aprimitbaniisustra\i,37.000euroiarceivinova`isuntliberi, fiind elibera`i din arest preventiv.(D.R.)

Continu[ lucr[rile de modernizare a Parcului Mihai Eminescu Edilulmunicipiului,Ovidiu Portariuc,adeclaratc[pe19 septembrie va avea loc licita`ia]nvedereaatribuiriiacestor lucr[ri. „Vor fi ref[cute aleilepietonale,vorfi]nlocuite 200 de b[nci, precum \i elementeleuzatedelaspa`iile de joac[, vor fi planta`i noi arbori,ref[cutespa`iileverzi \i gazonul, \i totodat[ va fi construitunnoufoi\or,cuo fântân[artezian[”,adeclarat Ovidiu Portariuc. Reabilitarea \i modernizarea Parcului Mihai Eminescu are loc ca urmareaunuiproiectfinan`at deMinisterulMediului,]nvaloarede1miliondelei.(P.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Vineri,7septembrie2012

Furnizorii de medicamente amenin`[ Spitalul Jude`ean cu oprirea aprovizion[rii

Furnizoriidemedicamente\imateriale sanitare\i-aupierdut r[bdareadup[]ntârziereapl[`iiproduselorcucareauaprovizionatSpitalului Jude`ean„Mavromati”.„Nus-aajuns lasoma`iiscrise,dar telefonicnetotaten`ioneaz[.Suntem]n ]ntârziere\iei]\ivor banii”,adeclarat GheorgheDamian, managerulSpitalului Jude`ean.Numaic[ unitateamedical[nu are]nc[deundes[-i pl[teasc[.

Damian sus`ine c[ singura speran`[pentrualepl[tifurnizorilor medicamentele\imaterialelesanitarest[]nbaniipecare]ia\teapt[ de la rectificarea bugetar[. S-a ajunsla]ntârziereapl[`ilordincau-

z[c[majorareadesalarii,de8la sut[,nuafostacoperit[cuosuplimentare de buget. Practic, s-au luatbaniipentrucre\tereasalarial[ din sumele care ar fi trebuit s[ mearg[ la furnizorii de medicamente\imaterialesanitare. }nmodnormal,dup[lege,furnizoriidemedicamentetrebuiepl[ti`i la180deziledelalivrare,iarcei dematerialesanitarela90dezile. MinisterulS[n[t[`iiseface]ns[ c[ nu \tie cauza ]ntârzierii pl[`ii

facturilor. |i pentru c[ furnizorii facpresiuniamenin`ândcusistarea aprovizion[rii,ag[sitsolu`ia. „}n perioada urm[toare, MinisterulS[n[t[`iivaorganizaoserie de]ntâlniricumanagerii\idirectorii economici din spitalele subordonate pentru o ampl[ analiz[ financiar[”,searat[]ntr-uncomunicatalMS. Astapentruc[furnizoriidemedicamentecareaprovizioneaz[spitalele din toat[ `ara s-au plâns \i

ministruluiCepoi. „Vrem s[ identific[m cauzele dezechilibruluifinanciar]nc[existent ]n unele spitale. O astfel de analiz[financiar[nevadaposibilitateas[afl[mundeestevinapentruacestedatorii,lamanagementul unit[`iirespectivesau]nsistemul definan`arealspitalului.Amcerut s[nisespun[exactdac[dep[\irea termenelor de plat[ sunt realizate ]n limita creditelor bugetare sau dac[acesteadep[\esccreditelebugetare.Neintereseaz[dac[exist[ dep[\iri ]n cadrul programelor de s[n[tate, sau dac[ acestea sunt la servicii medicale. Dup[ aceast[ analiz[vomstabilim[surilecarese impun”,adeclaratministrulS[n[t[`ii, Vasile Cepoi, ]ntr-o ]ntâlnire cumanagerii\idirectoriieconomici auneip[r`idinspitalelevizate. ManagerulSpitaluluiJude`eanBoto\aniarecunoscutc[suntprobleme \i]nfinan`areaprogramelordes[n[tate,]nspeciallaprogramulpentru medicamentelebolnavilordecancer, dar\ipentrubolnaviideSIDA. Ministerulamaianun`atc[,]mpreun[ cu Ministerul Finan`elor Publice,preg[te\teunordincomun conform c[ruia spitalele publice vorraportalunarlaMSsitua`iaprivind execu`ia bugetar[ de venituri \icheltuieli.(AuroraDimitriu)

Lista manualelor \colare valabile ]n noul an de ]nv[`[mânt

MinisterulEduca`iei,Cercet[rii,Tineretului\iSportului (MECTS)aaprobatlistamanualelorvalabile]nanul\colar2012-2013lanivelul]nv[`[mântuluipreuniversitar.

Astfel,conformdocumentului carevizeaz[listaacestora,se stabile\te\imoduldeachizi`ie almanualelor:gratuit,cucosturiasiguratedestatsaude pepia`aliber[.

Astfel, la fiecare clas[ din segmentul I-XII suntavizatepeste100deasemeneatitluri.Singura excep`ie este la clasa preg[titoare introdus[ anul acesta, unde nu se pred[ dup[ manual.Deprecizatc[]nLegeaEduca`ieiNa`ionale(LEN)sestipuleaz[c[profesoriis[aleag[ \is[lerecomandeelevilorceasemeneavolume s[ utilizeze, doar din lista celor aprobate de minister,]nprocesuleduca`ional.Caexemple, laclasaI,sunt\asemodeledeAbecedar,patru dintreelefiindasiguratedelastat\ipecarecopiiilevorprimigratuit]nprimaziacursurilor. Deasemenea,totaicisunt\i13tipuridemanuale de Matematic[ avizate, nou[ gratuite \i patruexistente]nlibr[rii\ialtecincipentrudisciplina Cunoa\terea mediului, la fel fiind prev[zute\ilaReligie. }nacela\itimp,]nclasaaII-asuntpatrumanuale valabile pentru disciplina Cunoa\terea mediului, Limba \i literatura român[, Matematica\iReligie.LaclasaaIII-asuntvalabile treimanualedeEduca`ieCivic[,Educa`ieMuzical[, patru la disciplin[ Limba englez[, trei pentruLimbafrancez[,dou[pentruGerman[\i doar unul acolo unde se studiaz[ limbile italian[,rus[,spaniol[,bulgara,ceha,polonasau slovaca,]nfunc`iedeetnia\colarilor. Pelâng[acesteasuntvalabile\ipatrumanualeaprobatepentruLimba\iliteraturaromân[, nou[deMatematic[,11laReligie\i\aptepentru|tiin`ealenaturii.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ A trecut frontiera pentru a pescui pe cel[lalt mal al Prutului Poli`i\tii de frontier[ boto\[neniau]ntocmitdosarpenal penumeleunuib[rbatcarea trecutilegalfrontieradestat, cuscopuldeadesf[\uraactivit[`idepescuit]napropierea malului moldovenesc al Prutului.Miercuri]njurulorelor 13.00,unechipajformatdin poli`i\ti de frontier[ din cadrul Sectorului Poli`iei de Frontier[Române\ti,petimpul execut[rii unei misiuni a descoperit\ire`inutunb[rbat careatraversat]notrâulPrut dinspre România spre R. Moldova,oprindu-sepeoinsul[situat[]napropiereamalului moldovenesc. }n urma verific[rilorefectuates-astabilitc[b[rbatulestecet[`ean român, se nume\te Corneliu C., are 47 de ani \i a trecut ]not râul Prut pe insula din apropierea malului moldovenesccuinten`iadeadesf[\ura acoloactivit[`idepescuit.Pe numele acestuia poli`i\tii de frontier[ au ]ntocmit dosar penal sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de trecere ilegal[ a frontierei de stat, dosarul urmând a fi ]naintat Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani.(D.R.)

Braconajul ]n apele Prutului i-a adus dosar penal }n timpul unei misiuni de patrulare ]n comun cu poli`i\tii de frontier[ moldoveni, poli`i\tii de frontier[ boto\[neniaudescoperitunb[rbat, care pescuia pe râul Prut, folosind unelte interzise de lege.}ndatade5septembrie ]njurulorelor08.00,poli`i\tii defrontier[dincadrulSectorului Poli`iei de Frontier[ Stânca, afla`i ]n executarea unei misiuni de patrulare ]n comun cu poli`i\tii de frontier[moldoveni,audescoperitunb[rbatcarepescuiape râul Prut, folosind unelte interzisedelege.}nurmaverific[rilorefectuate,poli`i\tiide frontier[austabilitc[persoana este Vasile C., de 39 de anidinlocalitateaRipicenice desf[\uraactivit[`idepescuit folosind o plas[ monofilamentculungimeadeaproximativ100demetri.Poli`i\tii de frontier[ au ]ntocmit pe numeleb[rbatuluidosarpenal pentru s[vâr\irea infrac`iunii de braconaj piscicol, documenteleurmândafi]naintate Parchetuluidepelâng[Judec[toriaS[veni.(D.R.)


CMYK

ESEN~IAL

Vineri,7septembrie2012

5

Romi la sfat cu autorit[`ile dup[ conflictul cu „majoritarii”

Sala]ncareseorganizeaz[\edin`eleConsiliului LocalBoto\aniafostieri loculde]ntâlnire]ntre reprezentan`iietnieiromilor\iceiaiPrim[riei Boto\ani,Prefecturii, Poli`ieiLocale.R[bufnirea deindignareaunor cet[`eni,careaajunsla urechileautorit[`ilor odat[culistalung[se semn[turianemul`umi`ilor,aduslaconvocarea celormairespecta`i membriaicomunit[`iide romi,c[roralis-aucerut propunericoncretepentru amaist[vilidin „ispr[vile”unormembri aietniei,pecareautorit[`ilele-aupuspetapet: delafurturi,scandaluri, intimid[ripân[ladistru-

geripedomeniulpublic\i men`inereaunoradev[ratefocaredeinfec`ie]n ParculTineretului. |efulPoli`ieiLocale,IoanOnu`u,avenit la]ntâlnirepreg[titcuimaginisurprinsede camerele de luat vederi, ]n care copii din etniesemunceaudingreus[distrug[ceea ces-af[cut]nCentrulVechi,cubanieuropeni.}nimaginiaumaiap[rut\ini\teconflicteizbucnite]naceea\izon[,darcareau stârnitnedumerireaunoradintreceiinvita`i ladialog.„Nuafostniciunconflictacolo, nuaufostbâte,nuaufosts[bii”,aspusunul dintreinvita`iiromi,ar[tândc[defaptetniciisecertaudelao]n`elegerepentruonunt[ cu mireasa minor[. Un alt etnic a ]ntrebat nedumerit:„se]ntâmpl[a\acevanumai]n zonelelocuitederomi?”. „Dac[vomnegaproblemele,nuajungem laorezolvareasitua`iei.Suntemaicipentru c[vrems[g[sim]mpreun[solu`iipentrua redapopula`ieisentimentuldesiguran`[,de securitate”,aintervenitprimarulPortariuc. Opartedintrereprezentan`iiromilorarecunoscut c[ sunt ]ndrept[`ite ]n unele cazuri nemul`umirilepopula`ieimajoritaredararfi cazul ca autorit[`ile s[ intervin[, s[-\i fac[ datoria \i s[ aplice sanc`iuni acolo unde se impune. „Copiiiace\tianuauniciovin[,dartrebuieaduslacuno\tin`ap[rin`ilor,sanc`iona`i

dac[estecazul”,aspusunuldintreceiprezen`ireferindu-selaimaginile]ncareminorii se chinuiau s[ dea tencuiala jos de pe ziduri sau s[ distrug[ cu ranga una dintre fântâniledinCentrulVechi.

„Romii vor s[ fie trata`i cu respect de autorit[`i” Pornind de la imaginile cu conflictul din Centrul Vechi, unii dintre reprezentan`ii etnieiaucomentatc[poli`i\tiinuseimplicau,fiindsimplispectatori,iaratuncicând seimplic[nulevorbescfrumosromilor\i stârnescoreac`iefireasc[aceloraborda`i. „Dac[nuisevorbe\teomuluicurespect, elcums[r[spund[respectuos?Romiivors[ fietrata`icurespectdeautorit[`i”,apunctat unul dintre cei invita`i, ar[tând c[ a fost chiar el implicat ]ntr-o astfel de situa`ie, cândpoli`istull-aluatla]ntreb[ridoarpentruc[serveaobere]nstrad[cuuncunoscut.„Noicânt[mpecelmaimarepoddin Germania \i acolo nu ne spune nimeni nimic”,acompletatacesta. Dup[cesubprefectulSebastianTocariua intervenitcerându-les[vin[cusolu`iiconcretepentru]mbun[t[`ireasitua`iei]nzonele unde mocnesc conflictele, reprezentan`ii romiloraupropusca2-3etnicis[fieangaja`i pentru a patrula prin zon[, ajutând Poli`ialocal[s[men`in[ostaredesiguran`[ ]nstrad[.IoanOnu`uaprecizat]ns[c[au mai angajat pentru doi ani un membru al

etnieidarpentruc[nimeninu-lasculta,au renun`atlaserviciileacestuia.

Analiz[ a infrac`ionalit[`ii \i rapoarte cerute romilor pl[ti`i din banii statului Pân[ luni, reprezentan`ilor etniei, pl[ti`i din banii statului pentru a le face educa`ie celordincomunit[`ilelor,trebuies[vin[cu unraport]ncares[arateconcretceauf[cut, cucâtefamiliideromiauvorbit,careafost contribu`ialorlaeducareacelordinrândul c[roraaufostale\i. Comisia ]ntocmit[ la nivelul Prefecturii pentru aplanarea conflictului din Parcul Tineretului a mai propus, prin vocea subprefectului Sebastian Tocariu, ca ]mpreun[ cu câ`iva dintre reprezentan`ii romilor s[ mearg[echipe]ncomunit[`ilerespective,s[ sevad[lafa`aloculuicumstaulucrurile\i s[sefac[oanaliz[ainfrac`ionalit[`ii.Asta dup[ ce peste 1.000 de semn[turi au fost strânsedelacet[`enis[tuideviolen`e,jigniri,intimid[ri,]njur[turi,ho`iidecaresunt ]nvinui`iuniiromi. }nplus,s-apropuss[sefac[odezinfec`ie \iodezinsec`ie]na\anumitul„ghetou”,din ParculTineretului,unde„suntpurici,gândacicaremi\un[pepere`i,\obolani,mizerie”. M[surafostcerut[decet[`eniidincartierul respectiv, care se tem pentru s[n[tatea lor\iacopiilorlor.(AuroraDimitriu)


6

TOPNEWS

Vineri,7septembrie2012

Dan Cristian Popescu: PNL a devenit prizonierul obsesiilor lui Antonescu Fostulpre\edinteal filialeiPNLSector 2,DanCristian Popescu\i-aanun`atdemisiadinpartid,elar[tând]ntruncomunicatc[ PNLadevenitprizonierul„obsesiilor”luiCrinAntonescu,\ialunor lidericareauproblemeculegea,cu morala\icubunulsim`. „Constat, cu regret, c[, ast[zi, PartidulNa`ionalLiberaladevenit prizonierul obsesiilor unui singur om, Crin Antonescu, \i al unor lideri care au probleme cu legea, cu morala \i cu bunul-sim`. Crin Antonescu \i unii liderii ai PNL suntincapabilis[]n`eleag[c[obsesialorfa`[deopersoan[-Traian B[sescu - nu coincide cu dorin`ele reale, speran`ele \i a\tept[rileelectoratuluidecentru-dreapta, pe care PNL ar trebui s[-l reprezinte”,searat[]ncomunicatulremisagen`ieiMediafax. Dan Cristian Popescu mai afirm[c[PNLse]ndep[rteaz[dince ]ncemaimultdebazasaelectoral[,prinabdicareapermanent[de la valorile, principiile \i politicile liberale.„PNLa]ncetats[maifie

unpartiddecentru-dreapta,transformându-se pe zi ce trece ]ntr-o grupare populist[ \i demagogic[, dispus[laoricecompromispentru caunoms[-\ivad[satisf[cut[obsesia. }n plus, prin retorica antiamerican[\iantieuropean[dinultima perioad[, Crin Antonescu \i grupulcareaacaparatPNLarunc[

partidul]nafaralumiipoliticecivilizate”, apreciaz[ fostul lider al filialeiSector2. Popescu consider[ „regretabil” faptul c[ unul din cele mai vechi partide din Europa, pân[ acum, fidel ]n permanen`[ valorilor libert[`ii\idemocra`iei,esteincapabil s[ reac`ioneze din interior „la

PRIMELE REZULTATE DIN COMPETI~IA PENTRU 2016 CALCULATOARE D{RUITE DE PROFI Aufostf[cutepubliceprimelerezultatedincompeti`iapentrucâ\tigareacelor2.016netbook-uri\i 126devideoproiectoared[ruite\colilor princampania de responsabilitate social[ „PROFI te premiaz[”,edi`ia2012,desf[\urat[]nparteneriatcu Ministerul Educa`iei, Cercet[rii, Tineretului \i Sportului. Rezultatele sunt prezentate la adresa http://www.profitepremiaza.ro/editia_2012/clasa ment_intermediar.html. „De\ianul\colar]nc[nua]nceput,competi`iasa declan\at ]ntr-un ritm foarte alert”, a declarat Pawel Musial, directorul general al companiei PROFI Rom Food. „Dup[ edi`ia de anul trecut, concuren`iiau]n`elesc[cinepierdetimpulpierde premiul\i,iat[,primiisus`in[toriau]nceputdejas[ voteze ]nnum[rfoartemarepentru\colilelorpreferate.Anultrecut,acestritmdeparticipareafost atinsdoardup[jum[tateacampaniei”. Sus`in[toriivoteaz[]nlocalit[`ileundeseaflacele 126 magazine PROFI participante la competi`ie. Dup[cumse\tie,lanivelulfiec[ruiadintreaceste magazineexist[câteunpremiu]ntâi,constânddin 16netbook-uri\iunmodemWiFi,\iunpremiudoi, constând dintr-un videoproiector, premii ce vor reveniunor\colicupredarelaclaseleI-VIII. Dindou[]ndou[s[pt[mâni,evolu`iatopuluiva fi anun`at[ ]n pres[, la magazine \i la adresa

http://www.profitepremiaza.ro/editia_2012/clasa ment_intermediar.html astfel]ncâtconcuren`iis[ poat[\tipecepozi`ieseafl[\is[-\idozezeeforturile]nconsecin`[. |anseletuturor\colilorr[mânintactepân[ladata de15noiembrie,cândse]nchidecompeti`ia\ivom aflanumelecelor252de\colicâ\tig[toare. Campania este sus`inut[ de Pepsi, Caroli, Gr[dinaBunicii,Lowi,Henkel,P&G,Primola,M[gura,Kandia,Kremita,AutenticRom,7Days,Star, Lays,Giusto,Borsec,B[neasa,FrieslandCampina, Banat Bun, Cris-Tim, Colgate, Coseli, Olympic, Perfetti,Doncafe,Agrirom,ElgekaFerfelis,Scandia Food, Unilver, CIA Aboliv, Aqua Carpatica, DefneMerve,Intel,Vodafone. Parteneri media: Libertatea, Libertatea pentru Femei, Libertatea de Duminica, Bravo Girl, Avantaje.

barbaria politic[ comis[ de Crin Antonescu \i de grupul din jurul s[u”. „Dinp[cate,]naceast[formul[ PNLnumaipoateconstituioalternativ[deviitorpentruromâniicareproducvaloarematerial[\iintelectual[ ]n aceast[ `ar[. Pe aceste considerente,caomata\atvalori-

lorlibert[`ii\idemocra`iei,caom carefacepolitic[decentru-dreapta din 1990, nu m[ pot reg[si ]n actualul Partid Na`ional Liberal. De aceea, anun` public faptul c[ renun` la calitatea de membru al acestuipartid”,spuneDanCristian Popescu]ncomunicatulremispresei. Elarat[]nfinalc[,„chiardac[ este condus temporar de un grup de indivizi f[r[ scrupule, PNL r[mâne partidul cu cea mai bun[ resurs[uman[,lanivelulmembrilor simpli”. „Am convingerea c[ va veni momentul când m[ voi re]ntâlni cu liberalii de valoare (oameni cu greutate sau simpli membri)acoloundeneestelocul: peparteadreapt[aspectruluipolitic,]ntr-oconstruc`iecarerespect[ libertatea, democra`ia \i legile `[rii”,searat[]nfinaluldemisiei. DanCristianPopescuafostdemis,]nlunaaprilie,dela\efiafilialeisector2aPartiduluiNa`ional Liberal\i]nlocuireasacuAdrian Neac\u,elpierzând\icalitateade candidatalforma`iuniilaalegerile locale. Totatunci,CNExalPNLavotat \i ]nlocuirea lui Andrei Chiliman la \efia PNL Bucure\ti cu Eugen Nicol[escu, precum \i a liderului filialei de la sectorul 4, Geani Dinu,cuDanielChi`oiu. Pre\edintele PNL, Crin Antonescu,explicaatunci]nlocuirealui Popescudela\efiafilialeiprinfaptulc[acestaadusocampanieprin careaacreditatideeac[arficandidatul USL la prim[ria acestui sector, lucru care a ]ngreunat negocierilePNLcuPSD]nprivin`a candidatuluiUSLlaSectorul6.


PUBLICITATE

Vineri,7septembrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate •

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

v^nz[ricase/terenuri

matrimoniale

*Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100 mpterendeschiderelaBt-Sv 50m,ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon: 0752.548.847.

*Tân[rde25deani,1.83m, 70kg,ochialba\tri,p[r\aten, dr[gu`,sincer,culocuin`[ stabil[la`ar[,dorescs[cunosc ofat[cuscopuls[stealamine pentruprietenie,c[s[torie. Poateavea\iuncopil.Telefon: 0742.379.944,0764.879.686.

*Vândteren]nora\,intabulat, ]mprejmuit,pentru2case,cu vie\ipomi,materialede construc`ii.Telefon: 0744.400.952.(G-9)

]nchirieri *Primesc]ngazd[dou[eleve degimnaziusauliceu]ncepând cuanulscolar.Tel. 0755.425.605.

schimburi *Schimbap.2camere,et.4, zonaBucovina,lasoare,acoperitseparat,izolattermic,cu ap.2camere,zonaI,diferen`[ debani.Telefon:0231/525.790. (G-11)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,7septembrie2012

„Jude`eanul”, dat ]n judecat[ de un bolnav care ]\i cere banii pe medicamente

Astat]nspital\ia cheltuitdinbuzunarulpropriu25,4milioanedeleivechipe medicamentepecare unitateamedical[nu ile-apututasigura dinfarmaciaproprie. Bolnavul]\icere acumbanii]napoi, ]ns[apornitpeo caledelocu\oar[. Conducereaspitaluluispunec[iar da suma respectiv[, dar c[ nu poatefaceacestlucrupentruc[pacientulnuaurmatto`ipa\iiprev[zu`idelegisla`ie,maiexactdearti-

colul218dinlegea95/2006. Pacientul,careastatinternat]n spital]nperioada3-18iunie2018, ]nSec`iaMedical[II,sufer[deo afec`iunehepatic[pentrucareunitatea spitaliceasc[ i-a asigurat un tratament,]ns[nudincelmaieficient.Astaspunacum\efiiunit[`ii medicale.Pentruc[medicamentul recomandatdemedicpentrutratamentuleficientalafec`iuniidecare sufer[ nu se g[sea la momentul respectiv ]n farmacia unit[`ii, pacientul a luat re`eta, a solicitat \i semn[tura \efului de sec`ie, cu gândul c[ ]\i va cump[ra de la o farmacie din ora\ produsul, iar apoi]\ivarecuperabaniidelaspital,a\acum]id[dreptullegea. „Spitaluli-arfidatbanii,darpacientulnuaurmatto`ipa\ii.}ilipse\tesemn[turamanagerului.Elar ficititlegea,daracrezutc[arene-

voie de semn[tura managerului atuncicândisedeconteaz[re`eta, nu]nainte.Acumavemproces”,a declaratVictorNi`u,juristulSpitaluluiJude`ean„Mavromati”. Boto\[neanul a f[cut sesizare \i laMinisterulS[n[t[`ii,]ns[aprimitacela\ir[spuns,c[spitalultrebuie s[ ]i deconteze cheltuiala f[cut[ pe timpul intern[rii dac[ au fostrespecta`ipa\iilegali. Nici cu instan`a de judecat[ nu pare s[ aib[ pentru ]nceput prea mult noroc. De\i s-a adresat instan`eipe6august2012,primultermenafostprogramatabiape...22 martie2013. ConducereaSpitaluluisus`inec[ nuaumaiavutsolicit[ridedesp[gubire din partea pacien`ilor care \i-au cump[rat medicamente din bani proprii pe timpul intern[rii. (AuroraDimitriu)

Viceprimarul Cosmin Andrei acuzat c[ ar fi fost „dealer de etnobotanice” Viceprimarulmunicipiului,CosminAndrei,esteconsiderat peunadintrere`elele desocializare„dealeardeetnobotanice”. Urmareaacesteiacuza`iiaduseCosmin Andreis-adeciss[ depun[plângerepenal[penumelecelui caresemneaz[respectivulmesaj. Viceprimarulmunicipiuluisus`inec[nuarenicioleg[tur[cuacest feldemagazine\ic[acuzelepornescdelafaptulc[]ntr-unuldintre spa`iilepecarelede`ine\il-aavut datspre]nchirieres-acomercializat]ngr[\[mântdeflori.Maimult de atât, Cosmin Andrei crede c[ acuzelevincaurmareaunordiscu`ii contradictorii pe care le-a avutcureprezentan`iiAdor. „Acest mesaj \i imagine ]mi afecteaz[ imaginea mea. Nu am

avut\inuamnicioleg[tur[cuaceast[activitate.Credc[acestmesajarelabaz[nemul`umireaunora carepleac[delaactivitateanoastr[ carenuesteceadorit[deceidela Ador”,aspusCosminAndrei. Mesjul postat de Ciprian Câmpan pe re`eaua de socializare a stârnitreac`iidinparteaiubitorilor deanimale.„Stau\im[]ntrebde ces-auapucatuniidepolitic[\inu au r[mas dealeri de etnobotanice...”, este comentariul pe care CiprianC]mpanl-ascrisal[turide fotografia viceprimarului Cosmin Andrei.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2210  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2210  

Ziarul orasului tau!

Advertisement