Page 1

CMYK

Firmeledinconstruc`ii,primele]ntopul cifreideafacerilaniveldejude` EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 8

Boto\[neni afla`i ]n autocarul implicat ]n accidentul pe autostrad[ din Fran`a Pagina 3

AnulVIII•nr.171(2206)•Luni,3septembrie2012•8pagini

Dezastru la bacalaureatul de toamn[ Rezultatelesesiunii august-septembrieaexamenuluidebacalaureat aufostafi\ateduminic[\i doar23lasut[dintre candida`iiboto\[neniau trecutacestpragimportantdinvia`alor.Este pentruprimadat[când lasesiuneadetoamn[a bacalaureatului,lanivelul jude`uluiniciunuldintre candida`inuareu\its[ ob`in[mediazece.}n acela\itimp,niciomedie nuafost]ntre9-9,99. Pagina 5

Spitalul Jude`ean va face angaj[ri pe perioad[ determinat[

Pagina 4


2

STARTNEWS

Luni,3septembrie2012

Licita`ia pentru lucr[rile la Parcul Corni\a bate pasul pe loc Desemnareacâ\tig[toruluilicita`iei pentruParculde agrementCorni\a este]ntârziat[de lipsaunuicontract almunicipalit[`ii cuserviciileunei firmespecializate deexper`icares[ analizezeofertele depuse. Deschidereaoferteloraavutloc acummaibinedetreis[pt[mâni, autorit[`ile municipale a\teapt[ r[spunsuridinparteafirmelorcare arputeaefectuaaceastaanaliz[. „Comisialucreaz[\isea\teapt[ acestpunctdevederesuplimentar dinparteafirmeideexper`icareva fi selectat[ \i care s[ confirme punctuldevederealcomisieiPrim[riei. La alegerea câ\tig[torului licita`iei vor fi avute ]n vedere la selec`iemaimultecriterii,nunumai cel al valorii financiare, care nu este determinant ]n alegerea câ\tig[torului,cidecapacitateade aduceinvesti`ialacap[t,deexperien`[,degaran`ii.Ofertafinanciar[ reprezint[ poate 30 la sut[ din

total punctaj”, a declarat Ovidiu Portariuc,primarulmunicipiului. Precizarea edilului cu privire la desemnarea câ\tig[torului func`ie deofertafinanciar[afostf[cut[ca

Liviu R[d[\anu cere patroni ]n comisii de licita`ie Reprezentantul Confedera`ieiNa`ionaleaPatronatuluiRomân(CNPR), LiviuR[d[\anu,a prezentatoseriede problemecucarese confrunt[oamenii deafaceriboto\[nenilanivellocal]n cadrul]ntâlniriicare aavutlaInstitu`ia Prefectului,vineri, 31august2012. O rug[minte prezentat[ de R[d[\anu a fost simplificarea legisla`iei privind accesul la fondurieuropene\ipopularizareafirmelorcare]ntocmescdo-

cumenta`iidefinan`are\icare necesit[ un ]ndelung proces birocratic. „Estenevoies[populariz[m un num[r de 10 oameni competen`i ]n domeniul ]ntocmirii documenta`iilorpefondurieuropene,suntbanineatra\ipentru c[ omul simplu, micul ]ntreprinz[tornu\tiec[exist[o m[sur[penu\tiuceax[]na\a fel ]ncât s[ fie ajutat”, a mai completatR[d[\anu. Deasemenea,unultimpunct prezentat ]n fa`a parlamentarilorafost]nleg[tur[cumodificarea legisla`iei ]n domeniul achizi`iilor publice. „Asigurareatransparen`eilicita`iilorpublices-arfaceprinprezen`a]n comisiiledelicita`ieacelpu`in unuireprezentantalpatronatelorreprezentativedinjude`”,a ]ncheiatLiviuR[d[\anu.(OtiliaMaxim)

urmare a unor zvonuri conform c[roraarcâ\tigalicita`iaunadintre firmeledinSpania.Reamintimc[ la licita`ie s-au ]nscris cinci firme treidinBoto\ani,respectivElsaco,

Electroalfa\iVictorConstruct,\i dou[ din Spania, SC Grupo Empresarial Magenta \i Cyes Infrastructuras. (Petronela Rotariu)

Start de proiect la Casa Corpului Didactic Duminic[aavutloc laCasaCorpului DidacticBoto\ani primaetap[aproiectului„Competen`[,profesionalism \idimensiuneeuropean[prinintegrareaTIC]nactul educa`ional”. Aplicantul proiectului este  Inspectoratul |colar Jude`ean Boto\ani iar partenerii sunt Inspectoratul \colar Jude`ean Maramure\, Casa Corpului Didactic Maramure\,CasaCorpuluiDidacticBoto\ani,Institutulde|tiin`ealeEduca`iei\iSivecoRomâniaSA.Bugetul total al proiectului este de 17.106.196lei,dincarecontribu`iabeneficiaruluiestede3.591.851 lei. Obiectivul proiectului vizeaz[ dezvoltarea competen`elor personaluluididacticprintr-unprogram deformarecontinu[,]nscopulabilit[riicurricularedurabilecuajutorulinstrumentelordigitale\i]mbu-

n[t[`irea calific[rii ]n educa`ie. Prin acest proiect se dore\te formarea \i certificarea a 80 de formatori \i a 5.400 cadre didactice (dinjude`eleBoto\ani\iMaramure\),]nvedereaimplement[riiproiectuluilanivelmultiregional,elaborareaunuisuportdecurs,acreditarea programului de formare continu[, dezvoltarea unui portal al programului de formare continu[bazatpedomeniiprioritare\i resursedigitale. „Azi(N.R.duminic[)aavutloc ac`iunea de formare a formatorilor,unlucruextremdeimportant care st[ la baza ac`iunilor urm[toare.Deperioadaaceastapractic depinde cum vor \ti formatorii no\tris[duc[maidepartetoateinforma`iile pe care ei le cap[t[ acum.Proiectularepatrumodule. Echipadeformatoriparededicat[ proiectului\iar[masal[turidenoi de\i condi`iile legislative \i financiare s-au schimbat. Dar ei ne-au r[masal[turi\icredc[vorob`ine rezultatedeosebite\inevorajuta s[ atingem to`i indicatorii asocia`i proiectului”, a declarat reprezentantul Institutului de |tiin`e ale Educa`iei.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ O s[pt[mân[ de vacan`[ ]n plus Elevii ]ncep \coala pe 17 septembrie. Anul \colar 2012-2013 va demara cu o s[pt[mân[ mai târziu fa`[ de datalacareeraplanificat,festivit[`ile fiind programate cu dou[zilemaidevreme,]ndatade15septembrie.Anun`ul a fost f[cut de c[tre primul ministru Victor Ponta, sâmb[t[,]ntimpul\edin`eideguvern. Decizia a fost luat[ ca urmareanumeroaselorsolicit[ri venite din partea p[rin`ilor,dar\ipentruc[,astfel,va fios[pt[mân[]npluspentru preg[tireaunit[`ilorde]nv[`[mânt.„Estefoartebinec[se facedeschiderea\coliipe15 septembrie, dat[ tradi`ional[ pentrudeschidereacursurilor \colare. Pe 17 astfel se vor putea]ncepeefectivcursurile. |colile au timp s[ se preg[teasc[ pân[ atunci, având ]n vederec[\is[pt[mânaviitoare aproape to`i inspectorii merglaactivit[`iledeconsf[tuire, vom putea s[ realiz[m \ialteactivit[`i]ns[pt[mâna dinaintea ]nceperii noului an \colar. E o dat[ tradi`ional[ pentrudeschidereacursurilor \colare,credc[\imajoritatea elevilors-au\ibucuratpentru o s[pt[mân[ de vacan`[ ]n plus”,aspusMihaelaHunc[, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean.Pentrueleviesteoveste bun[, pentru c[ vor avea o s[pt[mân[]nplusdevacan`[, iar profesorii \i directorii \colilor vor avea mai mult timp la dispozi`ie s[ preg[teasc[ institu`iile de ]nv[`[mântpentru]ncepereaanului \colar.(P.R.)

Ambasadarul Israelului, a\teptat la Boto\ani Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului la Bucure\ti, vavenilaBoto\ani,lasfâr\itul lunii septembrie. Anun`ul afostf[cutdeprimarulOvidiu Portariuc. „Vizita se ]nscrie ]n strategia municipalit[`iideintensificarearela`iilor economice \i atragere de investitori str[ini. Nu ne-a fostconfirmat[dat[exact[la carevavenilaBoto\ani,\tim doarc[vavenilafinalullunii septembrie”, a declarat Ovidiu Portariuc. Ambasadorul Israelului va fi al doilea oficialdeacestrangcareajunge laBoto\anidup[instalarea]n func`ie a primarului Ovidiu Portariuc.Pe2august,municipiulaprimitvizitaluiPhilippeBeke,ambasadorulBelgieilaBucure\ti.(P.R.)


TOPNEWS

Luni,3septembrie2012

Boto\[neni afla`i ]n autocarul implicat ]n accidentul pe autostrad[ din Fran`a

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Feti`[ de \ase ani lovit[ de o ma\in[ pe trecerea de pietoni Sâmb[t[ diminea`[, ]n jurul orei 10,30, Vasile C. de 30 ani, din comuna Tudora, ]n timp ce conducea un autoturism pe bulevardul M. Eminescu din Boto\ani, nu acorda prioritate de trecere minorei A.I.L., de \ase ani, din municipiul Boto\ani, care seafla]ntraversareastr[ziipe marcaj pietonal ]mpreun[ cu mama ei, accidentând-o. }n urma impactului a rezultat r[nireau\oar[acopilului,care a fost transportat la sec`ia de pediatrie a Spitalului Jude`ean Boto\ani.}ncauz[poli`i\tiiau ]ntocmit acte procedurale fa`[ deVasileC.pentrus[vâr\irea infrac`iuniidev[t[marecorporal[dinculp[.(D.R.)

To`i \oferii trebuie s[-\i schimbe permisul de conducere

Uncopilamurit\i 40depersoaneau fostr[nite,dup[ce unautocarcare transportaromâni s-ar[sturnatduminic[diminea`[peo autostrad[,]nsudestulFran`ei.Printre pasageriseaflau\i persoanedinjude`ul Boto\ani,]ns[exact num[rulacestoranu este]nc[\tiut. Nou[ elicopetere, 30 de ambulan`e \i 120 de pompieri au fost trimi\ilaloculaccidentuluipentru preluarear[ni`ilor.Pasageriir[ni`i au fost transporta`i la mai multe spitaledinFran`a.Potrivitziarului VarMatin,accidentulaavutlocla

ora9.30(10.30,oraRomâniei)pe autostrada A8, pe sensul Nisa Aix, ]n apropierea localit[`ii Vidauban.Autocarulcaretransporta turi\tiromânis-ar[sturnatcelmai probabildup[exploziauneianvelope. TraficulpeautostradaA8afost ]ntrerupt pentru a permite interven`ia echipelor de salvare. PrefectuldinVaradeclan\at„planul ro\u”,ceeacesetraduceprinm[suriexcep`ionalededesf[\urarede echipe de interven`ie, potrivit publica`ieiVarMatin.Oarter[lateral[ a autostr[zii a fost deschis[ prinie\ireaMuypentruca\oferii care foloseau autostrada A8 s[ poat[ avea o alternativ[ de a-\i continua deplasarea. Fiind vorba deunevenimentatâtdegravautorit[`ileromâneau`inutstrânsleg[tura cu autorit[`ile franceze, pe parcursul]ntregiizilededuminic[ fiind prezentate opiniei publice date]nprivin`aaccidentuluidar\i ast[riivictimelor. De altfel mai mul`i oficiali ro-

Listapasagerilordinautocar Listapasagerilorafla`i]nautocarafostpus[ladispozi`iede reprezentan`iiPrefecturiiSuceava.Ace\tiasunt:BordeianuVasile,DorofteaCamelia,D[nil[Lidia,BarbuCornel,B[rc[neanuAna,PricopRamona,ColeciucMircea,Steul[Adelin,ApetreFlorin,GaborElie,TimofteLeonte,NarheliucConstantin, PopescuIonel,MitelMaria,PopaMihai,MateiClaudia,Stan- ciucGabriela,PopaFelicia,CibotariuCozmin,ChirilaAnca, AirineiNicolaeDragu`aEduard,Anu`aAna,SemeniciucSergiu,MateiCristian,IeremieOltea,IeremieAlin,IeremieM[lina,SemenciucSabina,BiftodeMihai,MihobanuNarciza,MitelConstantin,TimofteFevronia,TimofeteToader,BarbuMiruna,MateiEduard.

mânidinFran`aatâtdelaconsulate cât \i de la MAE au mers la loculaccidentului.Lafa`alocului s-au deplasat \i sunt prezen`i atât consulul general al României la Marsilia,cât\iconsululonorifical RomânieilaNisa.AtâtAmbasada României la Paris, cât \i ConsulatulGeneralalRomânieilaMarsiliamen`inleg[turapermanentcu autorit[`ilefrancezeimplicate. Pentruaveni]nsprijinulfamiliilor victimelor accidentului rutier din Fran`a, Ministerul Afacerilor ExterneaactivatUnitateadeAlert[dincadrulCentruluiConsularde Crize,existent]nMAE,\iapusla dispozi`ia familiilor cet[`enilor români implica`i ]n accident dou[ linii telefonice dedicate 0730.717.970 \i 021.431.15.98. La ora 17.00 primul ministru VictorPontaaconvocatlaGuvern „o celul[ de criz[” format[ din ministruldeInterne,MirceaDu\a, ministruldeExterne,TitusCorl[`ean, ministrul S[n[t[`ii, Vasile Cepoi,\isecretaruldestatdinMinisterul S[n[t[`ii Raed Arafat. Atunciafostconfirmatoficialdecesul copilului \i r[nirea grav[ a 27 de persoane. Autocarul venea dinSpania,delaMadrid,\ise]ndreptaspreRomânia. }n el se aflau atât copii cât \i adul`i.Prefectuljude`uluiSuceava Florin Sinescu a confirmat faptul c[]nautocarseaflaupasageridin mai multe jude`e, printre care \i Boto\ani,]ns[majoritateasuntoriginaridinjude`ulSuceava.

Firma de transport verificat[ de autorit[`i Poli`i\tiivorfaceverific[ri,luni, lasediulfirmeiRo\uTourdinBis-

tri`a,proprietaraautocaruluiimplicat]naccidentuldinFran`a,fiind vizatcontractul]nbazac[ruiama\inaafost]nchiriat[agen`ieideturismdinSuceava.|efulInspectoratuluiJude`eandePoli`ieBistri`aN[s[ud,comisarul\efIoanOvidiu Mure\an, a declarat, duminic[, pentru corespondentul Mediafax c[astatdevorb[latelefoncuunul dintreadministratoriifirmei,Corneliu Ro\u, care se afl[ ]n drum sprecas[dinGermania. „Mi-a spus c[ e pe drum \i c[ luni diminea`[ ne va pune la dispozi`ietoateactele]nbazac[roraa fost]nchiriatautocarulagen`ieidin Suceava. Vom verifica legalitatea actelor,]ncebaz[afost]nchiriat[ ma\ina,cineepartearesponsabil[. Trebuie s[ vedem contractul. Nu putemvorbideoanchet[]nacest moment. Facem verific[ri. Doar dac[ suntem solicita`i de Poli`ia francez[,pebazadatelorpecarele are de la locul accidentului, vom face o anchet[. Deocamdat[, ne rezum[m la verific[ri”, a spus IoanOvidiuMure\an.Eladeclarat c[, din conversa`ia telefonic[ pe care a purtat-o cu Corneliu Ro\u,acestai-aspusc[unuldintre\oferiiautocaruluieraalfirmei Ro\u Tour, iar ceilal`i doi ai agen`ieideturismdinSuceava. „Mi-aspusc[aexplodatuncauciucdepefa`[\ic[aceastaafost cauza accidentului. Mai multe nu \tia nici el. Venea din Germania. Toateinforma`iilemile-afurnizat printelefon,dinceaflase\iel”,a spusMure\an. Duminic[,lasediulfirmeiRo\u Tour din Bistri`a nu era nimeni. De asemenea, administratorii firmeinuaupututficontacta`itelefonic.(D[nu`Rotariu)

|oferii trebuie s[ se preg[teasc[pentruunnoupermisde conducere,]ianun`[Ministerul deInterne,caresupuneproiectul de lege dezbaterii publice. Documentulvaficonformcu reglement[rile Uniunii Europene. Informa`iile con`inute trebuies[fiecodificatelafelca ]nstr[in[tate,astfel]ncâtatunci cândv[opre\tepoli`istulrutier pe o \osea din Europa, s[ ]\i deaseamace]nseamn[fiecare liter[\icifr[.Laprimavedere, noul permis de conducere nu pare diferit fa`[ de cel vechi. Este]ns[pu`inmailat,pentru c[auap[rutinforma`iinoi,care]lvor]nso`ipeorice\ofer]n toat[ Europa. Mai ]ntâi, pe verso, au fost introduse trei rubricipentruceicareauvoie s[conduc[tramvaiul,troleibuzul sau tractorul. Apoi, la punctul12,vorfitrecuterestric`iile sau informa`iile suplimentare. De exemplu, dac[ purta`i ochelari sau lentile de contact,]nrubricavafitrecut codul 01,06. Dac[ ma\ina dumneavoastr[asuferitmodific[ri,precumpedaladeaccelera`ie adaptat[, o s[ apar[ codul25,01.Saudac[ave`io restric`iedeacirculapeautostrad[,apareunaltcod,05.07. To`iconduc[toriiautovoravea men`ionat, ]ns[, codul 05.08 care se refer[ la interzicerea consumuluideb[uturialcoolice.Toateacestecodurisuntsimilarecuceledin`[rilemembrealeUniuniiEuropene,astfel]ncâtatuncicândv[afla`i]n Germania,ItaliasauFran`a\i sunte`i oprit de un poli`ist, acesta s[ poat[ afla dac[, de exemplu,modific[riledinma\in[ se reg[sesc pe document saudac[sunte`ilavolan,de\i nuavea`ivoie.Noulpermisva fiintrodus]ncircula`iedinianuarie2013.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Luni,3septembrie2012

Spitalul Jude`ean va |edin`e pentru face angaj[ri pe „aten`ia cuvenit[ perioad[ determinat[ pacientului”

Deblocareaposturilor vacantateanulacesta ]nceamaimareunitatemedical[permite conduceriispitalului s[scoat[laconcurs m[caropartedin acestea. Directorul Spitalului Jude`ean sus`inec[sevorfaceangaj[ripe

perioad[determinat[m[carpentru aceleposturiundetitulariiauplecat]nconcediif[r[plat[saucare auconcediipentrucre\tereacopilului. Vor fi mai pu`in de 20 de posturi scoase la concurs, chiar dac[pentrurespectareanormativelorarmaifinevoiedesutedepersoaneangajate. „Angaj[ri se fac dup[ cum ne permite bugetul \i dup[ urgen`e. Am anun`at la Via`a Medical[ scoaterealaconcursaunorposturi de medici, deocamdat[ trei”, a declarat managerul spitalului,

GheorgheDamian.Acestasus`ine c[ tot la urgen`e se ]ncadreaz[ \i angajarea unor asistente \i infirmiere,dartotpeperioad[determinar[. }ncontinuare,dincauzasalariilor mici, multe asistente \i infirmierealegs[plecepentruovreme la munc[ ]n str[in[tate, uzând de dreptul la concediul f[r[ plat[, conferitdelegisla`ia]nvigoare.O parte r[mân ]ns[ s[ profeseze ]n str[in[tate,crizadepersonalacutizându-sedelaanlaan.(Aurora Dimitriu)

Prefectul, al[turi de IPS Teofan la resfin`irea Bisericii Sfântul Spiridon Peste1.000deboto\[neniauparticipatast[zilaslujbaderesfin`ire aBisericiiSfântulSpiridon.Ceremoniat[deunsoborde20de preo`i,avându-lcaoaspetepe }naltPreasfin`iaSaTeofan,MitropolitulMoldovei\iBucovinei, slujbaa]ncununatoseriedelucr[ridereconstituiredeomare frumuse`e.Picturainterioar[,fa`adaexterioar[dar\iocas[de pr[znuirereprezint[realiz[rideosebitepentruparohiaboto\[nean[ aflat[,deaceea,]ns[rb[toare. Invitatlaslujbadesfin`ire,prefectuljude`uluiBoto\aniaparticipat]ndeaproapelaceremoniareligioas[, fiindinvitatdesoborulpreo`esc]naltarulbisericii. „Cu bucurie ne-am ]ntâlnit ast[zi cu Preasfin`ia Sa Teofan,a\acumnebucur[mdefiecaredat[cândDomniaSavine]nBoto\ani.Suntconvinsc[lucr[rilefinalizatelaBisericaSfântulSpiridonau]nsemnateforturideosebite\i,deaceea,mul`umesc,]nnumeleboto\[nenilor,celorcares-aumobilizat\iaurealizatacest proiect.Bisericaesteceacare]iapropiepeoamenide Dumnezeu,deaceeatr[imcurecuno\tin`[\i]ncredere momentuldeast[zi”,estemesajuladresatdeprefectul jude`ului,AdrianConstantinescu.(OtiliaMaxim)

Noulmanageral SpitaluluiJude`ean„Mavromati” sus`inec[dup[ aten`ionareatransmis[depre\edinteleConsiliuluiJude`ean,]nunitate s-auorganizat\edin`ecuasisten`ii \efi,cu\efiide sec`ii,cudirectorulde]ngrijiri. Chiardac[\edin`e cuaceea\itematic[ aumaiavutloc]n unitate,acum\efii spitaluluisunt zori`ide„spionii lui~urcanu”. |edin`eleauavutcascops[ ajung[ la fiecare angajat al unit[`ii,]nc[odat[,solicitarea s[ se acorde „aten`ia cuvenit[ pacientului,respectulcareise cuvine acestuia”. Managerul GheorgheDamianaprecizatc[ din chestionarele pe care le completeaz[ pacien`ii nu ar

reie\ic[suntnemul`umirilegatedeatitudineapersonalului. „Tot timpul s-a avut ]n aten`ies[fiemul`umitpacientul. Dar, trebuie s[ recunoa\temc[nu]ntotdeaunalucrurile suntcumamvreanoi.Cândse lucreaz[ cu omul e mai greu. Este\icriz[maredepersonal, sunt angaja`i care fac treaba a doioameni,\ia\a-iomul,unul poateestemaicalm,maicalculat, altul poate mai gre\e\te câteodat[.Darsedauchestionarelacompletatbolnavilor\i acolofiecarespunedac[l-aderanjatceva.Avemos[pt[mân[ de când ]mp[r`im bolnavilor astfeldechestionare”,adeclarat Gheorghe Damian. Acesta maisus`inec[estecon\tientde faptul c[ este ]n permanen`[ monitorizat de „trimi\ii pre\edinteluiCJ”. Recent,\efulConsiliuluiJude`ean,Florin~urcanu,lecerea performan`[. membrilor Comitetului Director al Spitalului Jude`ean, unitate care se afl[ ]n administrarea CJ. „Vreau ]n primul rând ca pacientul care se interneaz[ ]n spitals[simt[respectdinparteaangaja`ilorunit[`ii,vreaude la conducere implicare \i s[ impun[disciplin[”,transmitea ~urcanu noii conduceri de la ceamaimareunitatemedical[ ajude`ului.(AuroraDimitriu)

Deputatul Buh[ianu: „La 39 de ani nu am min`it niciodat[ ca politician” DeputatulC[t[linBuh[ianu,sus`inesus\itarec[lacei39deaniai s[i,sepoatel[udac[,]ncarierasa depolitician,nuamin`itniciodat[. Declara`ia]iapar`inedeputatului, iarcândafostf[cut[astârnitrâsul celorprezen`i]ncadrulunei]ntâlniriavutecusindicatele\ipatronateledinjude`.Acestale-aspussindicali\tilor prezen`i la ]ntâlnire c[ nupotceretottimpuldrepturisalariale f[r[ s[ existe \i o calitate a munciiprestatedeangaja`i. Buh[ianuavorbitdespreangaja`ii dineduca`ie,spunândc[]nv[`[mântularelaaceast[dat[cadredidactice slabpreg[tite,iaraceastasevede]n rezultateleslabealeelevilor. „La39deani,nuammin`itniciodat[ ca politician. Poate de multe ori o s[ ]mi spune`i c[ am gre\it.

Da, am gre\it \i am mers cu un adev[rpecarel-amcrezut.Nuos[ m[pute`iacuzaniciodat[c[amfost mincinos.Amfostunuldinceicare amlucratlalegeaeduca`iei.Când vorbim de salarizare trebuie s[ ne gândim\ilacalitateaactuluieduca`ional,pentruc[ceeacese]ntâmpl[ ]n educa`ie este un lucru foarte grav, plecând de la profesori slab preg[ti`ipân[laprodusulfinit,un elevfoarteslabpreg[tit.Nimenidin lideriidesindicatdepân[acum,\i nicinuam]ntâlnitunlidersindical na`ionalsaulocalcares[-mispun[: Ne preocup[ ]n mod constant, pe lâng[salarizareacadrelordidactice, \icalitateaactuluieduca`ional”,lea spus Buh[ianu sindicali\tilor. (OtiliaMaxim)


CMYK

ESEN~IAL

Luni,3septembrie2012

5

Dezastru la bacalaureatul de toamn[

Rezultatelesesiu- }nacela\itimp, niiaugust-septem- niciomedienua brieaexamenului fost]ntre9-9,99. debacalaureatau Abiadoidintrecandida`iaureu\it s[ ia medii ]ntre 8-8,99. Cu toate fostafi\atedumi- acestea, procentul de promovabilinic[\idoar23la tatelaniveluljude`uluiBoto\ani,de sut[dintrecandi- 23lasut[,estemaimarefa`[decel de anul trecut. }nainte de contesta`ii, procentajul promovabilit[`ii a da`iiboto\[neni fostde16,16lasut[iardup[conautrecutacest testa`iiaajunsla18,21lasut[. pragimportant „Nici nu m[ a\teptam dinvia`alor.Este la un procent pentruprimadat[ foarte mare” cândlasesiunea }nurmacentraliz[riidatelorexadetoamn[abaca- menuluidebac,laniveluljude`ului din cei 1.530 de candilaureatului,lani- Boto\ani, da`i]nscri\is-auprezentatlaprobe veluljude`uluinici 1.265. Din datele prezentate de haela Hunc[, inspector \colar unuldintrecandi- Mi general al Inspectoratului |colar de`ean(I|J),aupromovatexameda`inuareu\its[ Ju nul291decandida`i,respectiv23la ob`in[mediazece. sut[. Cea mai mare medie la

aceast[ sesiune este 8,83 \i a fost ob`inut[deoabsolvent[delaColegiulEconomic„OctavOnicescu”. „Nicinum[a\teptamlaunprocentfoartemare,având]nvedere c[omareparteaacestorcandida`i nuauparticipatlaacesteactivit[`i de preg[tire ]n vederea sus`inerii examenuluidebacalaureat.La]nv[`[mântuldezi,din1.409aufost promova`i 285, ceea ce ]nseamn[ 23,97 la sut[, de la cel seral au promovatdoarunprocentde8,57 lasut[,lafrecven`[redus[unprocent de 7,89 la sut[”, a declarat MihaelaHunc[. 45 de medii sunt ]ntre 7-7,99, alte244]ntre6-6,99,apoi154]ntre 5-5,99 \i 816 sunt medii sub cinci. 970 de candida`i au fost declara`i„RESPINS”.Aufostelimina`idelaprobelescrisealeexamenuluipatrucandida`i. „Vom lua toate m[surile ce se impunpentrucas[preg[timexamenuldebacalaureatdeanulviitor \isevorintensificaactivit[`ilede formare cu profesorii evaluatori, dar mai ales preg[tirea candida`ilor, a elevilor, pentru examenul

debacalaureat”,aspusinspectorul \colargeneralalI|J.

La Liceul de Art[, cel mare procent al promovabilit[`ii OficialiiI|Jauprezentat,]nainte decontesta`ii,procentajeledepromovabilitate pe unit[`i liceale. Conform acestora, cel mai mare procentajeste]nregistratlaLiceul deArt[|tefanLuchian,respectiv 69,23 la sut[, urmat de Colegiul Na`ional A.T. Laurian, cu 55,77 lasut[,LiceulPedagogic,cu45la sut[,ColegiulNa`ional„M.Eminescu”,cu44,44lasut[,Liceulde |tiin`e ale Naturii, cu 44,12 la sut[, Colegiul Economic „Octav Onicescu”,cu42lasut[. Cele mai sc[zute procentaje de promovabilitate sunt la Liceul |tefancelMare\iSfântundedoar 4,17lasut[dintrecandida`iaufost declara`i promova`i. Procentaje sc[zuteau\ilaGrupul|colar„Petru Rare\”, 5,88 la sut[, Grupul |colar |tef[ne\ti, 7,41 la sut[,

Grupul |colar Co`u\ca \i Grupul |colar „Elie Radu” cu 9,09 la sut[. Acolo unde la sesiunea trecut[niciunuldintrecandida`inua trecut bac-ul, respectiv Grupul |colar de Coopera`ie, la aceast[ sesiuneniciuncandidatnus-amai ]nscrislaexamen.

Contesta`iile ultima \ans[ de m[rire a mediilor Candida`iinemul`umi`idenotele ob`inute au putut depune contesta`iiieri]ntreorele16,00\i20,00. Acesteavorfisolu`ionate]nintervalul3-4septembrie.Afi\arearezultatelorfinaledup[contesta`iise va face miercuri, 5 septembrie. „Vorficontesta`ii,având]nvederec[subcincisunt816.Probabil deaicios[fiedestuicarevorface contesta`ii. Oricum cei  cu medii foarte mici nu cred c[ au foarte mari\anse.Sevaschimbaprobabilunpicprocentul,darnufoarte mult”, a men`ionat \efa educa`iei boto\[nene.(PetronelaRotariu)


6

TOPNEWS

Luni,3septembrie2012

Ars[ de vie din cauza geloziei Otân[r[de23de ani,dinmunicipiul Dorohoi,are\anse minimedesupravie`uiredup[ceo veri\oar[de-asa i-adatfoc,nemul`umit[c[aveao rela`iecuconcubinulei.DelaBoto\anivictimaafost transferat[cuun elicopterSMURD laSpitaluldeAr\i dinBucure\ti, avândarsuriputernicepetoat[suprafa`acorpului. Atâtvictimacât\iautoareafapteisuntdeetnierom[,femeiaceiar fi dat foc veri\oarei sale fiind internat[laSpitaluldePsihiatrie. Potrivit anchetatorilor, Fr[gu`a Dohotari, ]n vârst[ de 40 de ani, era nemul`umit[ c[ veri\oara sa Brându\a Dohotari ar fi avut o rela`iecuconcubinuls[u.Pentrua se r[zbuna, sâmb[t[ diminea`[ a intrat ]n locuin`a tinerei de 23 de ani,astropitcubenzin[atâtbunuriledinimobil,cât\ipetân[r[,dup[careaaprinsunchibrit.Imediat locuin`aafostcuprins[defl[c[ri, cutotcuproprietar[]n[untru. Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[„NicolaeIorga”Boto\ani afostsesizat,]njurulorei9.00,s[ intervin[ pentru stingerea incendiuluiizbucnit]ntr-olocuin`[depe stradaDumbravaRo\ie.

pe o coloan[ Lupt[ ]n instan`[ ]ntre CJ \i Ministerul Mediului

Laloculindicats-audeplasatdou[echipajedincadrulDeta\amentuluidePompieriDorohoi,cudou[ autospeciale cu ap[ \i spum[. Ajun\i la locul interven`iei, pompieriiaug[sitoscen[deco\mar, ]nfa`au\iidelaintrarea]nimobilul ce fusese cuprins de fl[c[ri o tân[r[ceaveaarsurigravepetoat[ suprafa`acorpului. „Aceasta prezenta arsuri pe aproape tot corpul, dar era con\tient[. Pompierii au transportat victima ]ntr-o zon[ sigur[ \i i-au acordat primul ajutor. Tân[ra a fostpreluat[deunechipajalSer-

viciuluiJude`eandeAmbulan`[\i transportat[ la spital pentru ]ngrijirimedicaledespecialitate.Pompieriiauintervenitpentrustingerea incendiului,carecuprinsesebunuriledintoate]nc[perile.Interven`ia a durat mai pu`in de o or[”, a declarat plutonier major Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al ISUBoto\ani. Dincauzast[riigrave]ncarese afla,mediciiaudecistransferarea femeiidelaBoto\anilaBucure\ti cu un elicopter SMURD, la SpitaluldeAr\i.Pentruc[arsurile suntatâtdeputernice,mediciii-au

dat victimei \anse minime de supravie`uire. }ntre timp, autoarea faptei este anchetat[, cazul fiind preluat de procuroriiParchetuluidepelâng[ TribunalulBoto\ani.Dup[ceafost audiat[, Fr[gu`a Dohotari a fost internat[laSpitaluldePsihiatrie]n vedereaevalu[riipsihiatrice. „}nvinuita este cercetat[ sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de tentativ[ de omor deosebit de grav”,adeclaratprocurorulAurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetuluidepelâng[Tribunalul Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

}nc[ un suspect ]nchis Autorul omorului ]n cazul omorului de de la Todireni a la Curte\ti fost arestat Procuroriiaumai

preventiv

B[rbatul ]n vârst[ de 32 de ani,dinsatulCerne\ti,comuna Todireni, ce \i-a strâns de gât cumnatul,afostarestatpreventivdup[cemediciilegi\tiaustabilitc[arediscern[mânt.Fapta s-a petrecut ]n data de 28 august. Burc[ Cristinel, pe un câmp din apropierea localit[`ii dedomiciliu,pefondulconsumuluidealcoolaintrat]nconflict cu un cumnat de-al s[u, MarianC.,]nvârst[de24de ani,dinsatulR]nghile\ti,comunaSantaMare.Burc[Cristinel alovitvictimacupumnii\icu picioareleiarulteriorastrâns-o

BOTO|ANI

degât.Dup[comitereafapteia abandonatcadavrulpecâmp\ia fugit. ]n scurt timp mai multe persoaneaug[sitcadavrul\iau anun`at poli`i\tii. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetuluidepelâng[TribunalulBoto\ani.}nurmaefectu[riinecropsieis-astabilitc[moarteavictimeiafostviolent[\is-adatorat obstruc`ion[riic[ilorrespiratorii atât cu mâna cât \i cu sânge rezultat dintr-o hemoragie nazal[.Burc[Cristinelestecercetatsubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniideomorcalificat.(D[nu` Rotariu)

f[cutore`inere]n cazulunuiomordin lunaiulie,petrecut]n B[iceni,comuna Curte\ti.Atuncia fostarestatpreventiv pentru29dezile numaiunsuspect. Cel[lalt suspect, Sandu Vl[dianu,frateles[u,afostinternatlaSpitaluldePsihiatrie]nvedereaexpertiz[rii,pentruasestabili dac[ are discern[mânt sau nu. Dup[ ce medicii au stabilit c[ poater[spundepentrufaptelesale \i acesta a fost arestat la rândul s[u. La sfâr\itul lunii iulie un b[rbat ]n vârst[ de 42 de ani din

satul B[iceni, a fost g[sit decedat pe un câmp. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lâng[TribunalulBoto\ani,careau stabilitc[pefondulconsumuluide alcoolCorneliuGontariuaintrat]n conflictSanduVl[dianu,de38de ani,\iMarcelVl[dianu,de37de ani. Cei doi fra`i au lovit victima cu pumnii \i cu picioarele, dup[ careauabandonat-o,undea\ifost g[sit[decedat[.Pentruc[necropsiaastabilitc[victimaaavutparte de o moarte violent[ cei doi fra`i aufostre`inu`i,ini`ialajungând]n arest preventiv doar Marcel Vl[dianu,dup[ceafostprezentat instan`ei, acesta fiind cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de omorcalificat.Dac[ceidoivorfi g[si`i vinova`i risc[ s[ petreac[ urm[torii25deani]nspatelegratiilor.(D[nu`Rotariu)

Ministerul Mediului a aplicatocorec`iefinanciar[ colosal[ jude`ului Boto\ani, ]ncazulproiectuluideconstruc`ie a depozitului zonal dede\eurialjude`ului,proiectcuovaloarede40milioanedeeuro.ConsiliulJude`eanBoto\aniestehot[rât s[ac`ioneze]ninstan`[deciziaMinisteruluiMediuluide aaplicaosanc`iunede140 miliarde lei vechi ]n cazul proiectuluirespectiv.Ministerul Mediului a aplicat o corec`ie de 14 milioane lei ConsiliuluiJude`ean]ncazul acestui proiect ca urmare a unorneregulidescoperitela ]ntocmirea caietului de sarcini pentru licita`ia derulat[ laproiect.Acelea\a-zisenereguliaufostavizatedetoate institu`iile, \i nu au fost pu`ine,careauverificatproceduradeorganizarealicita`iei. „Noi am contestat la Minister\ine-afostrespins[ contesta`ia, am primit r[spunss[pt[mânaaceasta.Urmeaz[s[intent[mproces]n instan`[ pentru contestarea corec`iei financiare de 14 milioane lei”, a declarat GheorgheSorescu,vicepre\edintele Consiliului Jude`eanBoto\ani.(O.M.)

Senatorul Liviu Câmpanu sf[tuie\te sindicatele \i patronatele s[ nu cedeze \antajului politic Senatorul UNPR Liviu Câmpanu, ]ntr-o discu`ie avut[ cu reprezentan`ii sindicatelor \i patronatelor, a cerut acestora s[ nu cedeze \antajuluipolitic.Elsus`ine c[ liderii partidelor de guvern[mânt\antajeaz[]nspecialoameniideafaceri,f[r[ a da un exemplu ]n acest sens.Deasemenea,senatorul Câmpanu a subliniat c[ patronatelepotceresprijinul prefectului despre care a spus apreciativ  c[ nu este „un taliban politic”. „Atât reprezentan`ii sindicatelor, cât\iaisindicatelormaiau oarm[cucares[lupte:s[ nuv[l[sa`i\antaja`idepartidelepolitice,pentruc[,din p[cate, asta se ]ntâmpl[. Dumneavoastr[ ave`i la Boto\aniunprefectcarenu estetalibanpolitic.Oamenii de afaceri pot beneficia de aceast[conjunctur[pentrua seextrage]ntrucâtvaacestui lucrupecareeul-amnumit \antaj politic”, a precizat Câmpanu.(O.M.)


PUBLICITATE

Luni,3septembrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/terenuri *Vândteren]nora\,intabulat, ]mprejmuit,cuvie\ipomi,cu utilit[`i\imaterialedeconstruc`ie.Telefon:0744.400.952.(G1)

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

*VândterenlaVictoria4.950 mp,laSt[ucenifostalivad[A 314/26,700mp]np.c.464/96. Telefon:0752.374.032.(24222)

v^nz[riapartamente *Vândurgentgarsonier[ confort1,et.4,str.Ion Elefterescu.Pre`12.000E. Telefon:0745.833.981.(1)

]nchirieri *Primesc]ngazd[dou[eleve degimnaziusauliceu]ncepând

cuanulscolar.Tel. 0755.425.605. *Ocazie/Primesc]ngazd[la blocelevi(b[ie`i),condi`ii foarteconvenabile,pre`minim. Telefon0740.975.071.(G-1)

v^nz[ridiverse *Vândurm[toarelec[r`i:Tehnica]ngrijiribolnavipediatrie, boliexotice,sexologie9-10 lei/vol.;Dic`ionare,Cronic[de familie9-10lei/vol.;Romane2 lei/vol.(G-4)

schimburi *Schimbap.2camere,et.4, zonaBucovina,lasoare, acoperitseparat,izolattermic, cuap.2camere,zonaI, diferen`[debani.Telefon: 0231/525.790.(G-15)

AGENDA SERVICIILOR

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA PREST|RI SERVICII

Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Luni,3septembrie2012

Firmele din construc`ii, Cum pot fi primele ]n topul cifrei de ]mp[ca`i clien`ii afaceri la nivel de jude` societ[`ii Nova Apaserv Reprezentan`iiSociet[`iiNovaApaserv consider[c[osolu`ie tehnic[pecareau expus-odemaimulte oripân[acumar puteas[leaduc[ pacea]nrela`iilecu clien`iicareseconsider[]n\ela`iatunci cândlevinefactura deplat[lunar[.Trecerealadistribu`ia peorizontal[aapei arfisolu`iacarear punecap[tnemul`umirilorconsumatorilorserviciuluide ap[,spun\efiiacesteisociet[`i.

Ultimultoprealizat deDirec`iaGeneral[aFinan`elorPubliceBoto\anicu firmeledinjude`cu ceamaimaredecifr[deafaceri\icu celmairidicatprofitsitueaz[peprimelelocurifirme dindomeniulconstruc`iilor,dar\i firmedinsectorul comer`uluisaual produc`iei.

Ultimultopdeacestfel,pecare DGFPBoto\ani]lrealizeaz[periodic,arat[situa`ia]nregistrat[lafinalulluniiiunie,anultrecut.Laacea dat[,cifradeafaceriaprimuluisemestrualanuluitrecuteracu14,02 lasut[maimarefa`[decea]nregistrat[]nprimajum[tateaanuluianterior. Aceea\i analiz[ a finan`i\tilor ar[ta]ns[c[]n2010rataprofitului afostmaimarecu2lasut[fa`[de ceacalculat[pentru2011. Comer`,industrie\iapoiagricultur[, astfel se prezint[ topul ]n func`ie de volumul cifrei de afaceri.Cualtecuvinte,ceamaimare cifr[ de afaceri s-a ]nregistrat ]n comer`, respectiv 545,1 milioane lei, urmând firmele din industrie, cu 367,3 milioane de lei, \i apoi cele din domeniul agricol, unde valoareacifreideafaceriaajunsla 121,2milioanedelei.

}n topul realizat ]n func`ie de cifradeafaceri,lafineleprimului semestrualanuluitrecutconducea TehnicAsist,firm[alc[reiprincipal domeniu de activitate este ]n construc`ii.Lafineleprimuluisemestrualanuluitrecut,firma]nregistra o cifr[ de afaceri de 30.235.707lei.Pepozi`iaatreia, dup[TransporturiAuto,s-asituat operatorul de furnizare ]n sistem centralizat a energiei termice, ModernCalor. Cre\terea semnificativ[ a cifrei deafaceris-a]nregistrat]nagricultur[, cu 48,38 la sut[. Dac[ anul trecutafostunanbunpentruagricultur[,pentru2012cifrelevorfi, probabil,multdiferitefa`[decele deanultrecut,]ncondi`iile]ncare agricultorii au avut de ]nfruntat condi`iineprielnicepentrurecolte. (AuroraDimitriu)

Distribu`iapeorizontal[este solu`ia pe care o vede \i noul director al societ[`ii Nova Apaserv. }n condi`iile ]n care ]n acest

an „a plouat cu reclama`ii” la Comisariatul Jude`ean pentru Protec`iaConsumatorilordela boto\[nenii care acuz[ c[ pl[tesc mai mult[ ap[ decât consum[,reprezentan`iioperatoruluinuaualt[solu`iedecât s[leexpun[dinnounemul`umi`iloravantajelepecarele-ar aducedistribu`iapeorizontal[. Fiecarearpl[ticâtconsum[iar cei care nu pl[tesc ar fi debran\a`if[r[afiafecta`i\iveciniilordinscar[. „Oinvesti`iedeacestgen,pe familie,nuar]nsemnacheltuieliexageratdemari.Darlafinal]`iamortizeziinvesti`ia.Dac[aiconsumatocan[deap[, atâtpl[te\ti.Nutemaiintereseaz[c[vecinulnuraporteaz[ consumul corect”, declara managerulNovaApaserv. Reprezentan`ii operatorului de ap[ vor prezenta ]n scurt timpcucemodific[ri]nfunc`ionarea societ[`ii va veni planuldescoateredincriz[,plan care]iprive\teatâtpesalaria`ii delaNovaApaserv,cât\ipe clien`iis[i.(AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2206  

Ziaru orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2206  

Ziaru orasului tau!

Advertisement