Page 1

CMYK

|colicoda\elapreg[tirea pentrunoulande]nv[`[mânt EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVIII•nr.168(2203)•Miercuri,29august2012•8pagini

Pag. 8

Transport gratuit la Memorialul Ipote\ti pentru boto\[neni Pagina 2

|coli care ]\i schimb[ conducerea ]n aceast[ s[pt[mân[ Pentrucadreledidacticeaflatela conducereaunit[`ilorde]nv[`[mânt undenouaputere politic[nu\i-ainstalat]nc[oamenii urmeaz[operioad[ aschimb[rilor. Chiara\aadefinit inspectorul\colar generalMihaela Hunc[aceast[s[pt[mân[,]ncare dejaaufostf[cute ieri\aseschimb[ri. Acestaeste]ns[ doar]nceputul. Pagina 5

Oamenii de ]ncredere ai Mihaelei Hunc[ \i realiz[rile lor

Pagina 4


2

STARTNEWS

Miercuri,29august2012

Transport gratuit la Memorialul Ipote\ti pentru boto\[neni Valorile Boto\aniului urmeaz[ a fi puse ]n valoare, la propunerea pre\edinteluideConsiliuJude`ean, Florin~urcanu.De\inumero\ioameniaiadministra`iei\iaipoliticii locale au remarcat faptul c[ turismul zonei \i valorile acesteia nu estevalorificat\iauvenitcupropuneri ]n acest sens, pre\edintele de CJestehot[râts[transformelocul undepoetulna`ionalMihaiEminescuacopil[rit,]ntr-unlocdeatrac`ie interna`ional[. Astfel, pentru ]nceput, acesta vrea ca Memorialul Ipote\ti s[ ]\i autorizeze permanent un spa`iu comercial pe Pietonalul Unirii din Boto\anipentruavindeprodusecu \idespreMihaiEminescuturi\tilor. Pre\edintele a vorbit ]n acest sens cureprezentan`iiMemorialuluiIpote\ti,pentruasolicitamunicipalit[`iiautoriza`iepentruc[su`[,aceasta

urmândafiachizi`ionat[ dinbanii ConsiliuluiJude`ean. „Apoi,pentruboto\[nenipunun mijloc de transport gratuit pân[ la Memorialpentrucaoricinevreas[ poat[mergeacolo,]nacestlocsacru al culturii române\ti. Mihai Eminescuestebog[`ianoastr[,este totceavemnoimaibun\itrebuie s[ ac`ion[m a\a cum trebuie”, a declarat~urcanu. Acesta a precizat c[ mijlocul de transportvafiunautocardelaCentrul deCultur[\iCrea`ie,iarcombustibilulvafiprimitprinsponsoriz[ri. De când a fost ales ]n fruntea Consiliului Jude`ean pân[ ]n prezent, Florin ~urcanu a promovat imaginea poetului de talie interna`ional[,ducându-ipeceimaibuni elevidinmediulrural]ntr-otab[r[ gratuit[timpdetreizilelaMemorialulIpote\ti. (OtiliaMaxim)

Realizare remarcabil[ a unui cadru didactic boto\[nean Areu\its[ob`in[celmaimarepunctajdintoatecandidaturiledepuse.Pe24septembrie ]\ivaprimipremiul]ncadrul uneifestivit[`ilaBucure\ti. Estevorbadeuncadrudidactical|colii„GrigoreAntipa”,careareprezentatjude`ulcucinste,ob`inând165depuncte,fiinddesemnatpro-

fesorul anului 2012 \i câ\tig[tor al distinc`iei individuale European Language Label 2012, pentru ]nv[`[mântul preuniversitar. Profesoarei Elena Irimescu, i s-a acordat distinc`ia pentru ini`iative inovatoare ]n domeniul pred[rii \i ]nv[`[rii limbilor str[ine. Reprezentan`ii Inspectoratului|colarauprecizatc[,anulacesta,aufostdepuse31deproiectelanivelna`ional, \aptefiinddinjude`ulBoto\ani,iarcincidintre acesteaob`inândpremii.„Estepentruprimadat[

când se acord[ distinc`ii individuale ]n 2012. Prioritateana`ional[dinacestanafostincluziuneasocial[\i]ncurajareaparticip[riilaproiecte lingvisticeapersoanelorcuoportunit[`ireduse, indiferentdevârstaacestorasaudegrupulvulnerabildincarefacparte.Deasemenea,aumai fostdou[priorit[`ieuropene,respectiv]nv[`area limbilorstr[ineprinintermediulnoilortehnologii \iclasemultilingve”,adeclaratRodicaMighiu, purt[toruldecuvântalI|J.(AuroraDimitriu)

Casa Corpului Didactic Boto\ani, premiat[ de Comisia European[ Casa Corpului Didactic a fost premiat[]ncadrulconcursuluiEuropeanLanguageLabel2012pentru ini`iative inovatoare ]n domeniul pred[rii \i ]nv[`[rii limbilor str[ine,organizatprinAgen`iaNa`ional[ pentru Programe Comunitare ]n Domeniul Educa`iei \i Form[rii Profesionale, programul „}nv[`are pe tot parcursul vie`ii”. Institu`ia a fost premiat[ pentru proiectul Comenius REGIO New Ways in English Languages Teaching Through Sharing Experiences, coordonat de profesoara IsabellaCantemir,avândcaobiectiv principal studierea diferitelor metode de predare \i ]nv[`are a limbiienglezedindou[sistemede ]nv[`[mânt,român\iturc,pentru inovareaacestora.Acestproiectsa derulat ]n perioada 2010-2012. (AuroraDimitriu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Demisie ]n cadrul TNL SergiuZvânc[,\efultineretuluiliberal\i-adatdemisiadin func`iadepre\edintealorganiza`iei respectiv din toate func`iilede`inute]ncadrulpartidului pân[ la aceast[ dat[. Gestul a fostf[cutpentruc[,rezultatele slabelareferendumaufostpuse \ipeseamaneimplic[riiacestuia]ncampaniadereferendum, acuza`iileveninddinpartealideruluiPNLFlorin~urcanu.Mai multdecâtatât,Florin~urcanu aprecizat]nnumeroaserânduri c[vaanalizaactivitateatuturor membrilorcareauavutresponsabilit[`i]naceacampanie,numeleluiSergiuSvânc[fiindpomenit când a venit vorba de schimbareaceurmeaz[afif[cut[pentruneimplicare. „Activitatea mea ]n cadrul organiza`ieidetinerets-adesf[\uratpeparcursulatreianide zile,nudoar]ntimpulcampanieipentrureferendum,perioad[ ]n care m-am implicat s[ schimbpercep`iilereferitoarela tineret ale unora dintre colegii departid,amparticipatlacampaniapreziden`ialadin2009,la campania alegerilor locale din 2012,latoateac`iuniledeamploare desf[\urate de PNL/TNL]n`ar[,latoateac`iunile desf[\urate de PNL ]n jude`, ]ns[ toate acestea sunt \tersecubureteledec[trenoua structur[ a PNL Boto\ani”, a precizatSergiuZvânc[.(O.M.)

Sute de boto\[neni se ]ntorc la munc[ ]n str[in[tate Dup[cecâtevas[pt[mâni\iaupetrecutvacan`a]n`ar[,al[turidefamilie\iprieteni,stranierii se ]ntorc la munc[, ]n str[in[tate.Firmeledetransport sunt solicitate, reprezentan`ii uneiadintreacesteaafirmândc[ zilnic, pun la dispozi`ie spre drumurile interna`ionale, circa 10autocare,]naceast[perioad[ alunii.Reprezentan`iifirmeide transport interna`ional au remarcatfaptulc[,lasosireaboto\[nenilor ]n jude`, remorcile autocarelornuaufostpreasolicitate,lucrucenupoatefispus \ilaplecareaacestora,cândloculpentrubagajes-adovedit,de celemaimulteori,ne]nc[p[tor. Stranieriiiaucueidelaf[inade m[laipân[laprodusedincarne deporcsauvit[,specificelocului. Ace\tia motiveaz[ c[ alimentele s-au scumpit \i peste hotare,salariileaur[maslafel, ]ncelmaibuncaz,iarcrizase simte\iacolodinplin.„Ne-am luatcâteunpicdintoate:brânz[,carnedeporc,f[in[.Sunt magazinecuproduseromâne\ti \i]nstr[in[tate,darnusecompar[ cu cele aduse de noi”, a afirmatunuldintreceipreg[ti`i spre a se ]mbarca ]n autocar. (O.M.)


TOPNEWS

Miercuri,29august2012

|oferul care a produs accidentul din Suceava, cu un mort \i 18 r[ni`i, este boto\[nean |oferulma\iniicareafost implicat[lunidiminea`[,]n accidentuldinjude`ulSuceava,peDN17,]nlocalitateaStroie\ti,]nurmac[ruiauntân[ramurit\ialte 18persoaneaufostr[nite, esteboto\[nean.Potrivit primelorcercet[rialepoli`iei,DumitruGr[mad[,]n vârst[de39deani,estedin comunaSuli`a,jude`ulBoto\ani.Acestaesteconsideratvinovatpentruproducereaaccidentului. Accidentuls-aprodus]njurulorei7:15,când un microbuz plin cu pasageri, care efectua o curs[]ntreCiprianPorumbescu\iSuceava,s-a izbitdeautocisternacondus[deboto\[nean. „}ntimpceconduceaoautoutilitar[caretractaosemiremorc[tipcistern[peDN17,]ndirec`iademersSuceava-GuraHumorului,]introcurb[ladreapta,]npant[,nuaadaptatviteza dedeplasarelacarosabilulumed,intrândincoliziunelateral[,cupartealateralstang[spatea

cisternei,cuunmicrobuzdetransportpersoane“,seprecizeaz[]ntr-uncomunicatdepres[al InspectoratuluidePoli`ieJude`eanSuceava.

Incendiu provocat de o persoan[ necunoscut[ Mar`idiminea`[, furajele\ilemnele defocdepozitate]n gospod[riaunui localnicdinBerza, comunaSantaMare,aufostincendiatedeopersoan[ necunoscut[. Inspectoratul pentru Situa`ii deUrgen`[„NicolaeIorga”al Jude`uluiBoto\aniafostanun`at despre producerea evenimentuluipu`indup[ora02.00. La locul indicat s-au deplasat unechipajdincadrulG[rziide Interven`ie |tef[ne\ti, cu o autospecial[cuap[\ispum[\i membrii serviciului voluntar pentru situa`ii de urgen`[ din localitateaSantaMare.Lasosireag[rziideinterven`ie,incen-

diulsemanifestalaundepozit de furaje \i unul de lemne de foc,existândrisculcafl[c[rile s[sepropage\ilacl[diriledin gospod[rie. Incendiul a fost stins]nmaipu`indeoor[.Au ars \apte tone de furaje \i opt tonedelemnedefoc,pagubele fiind estimate la 3.500 lei. Pompierii au salvat \i protejat bunurimateriale]nvaloarede peste50.000lei. Cazul a fost preluat de poli`i\tipentruidentificareaautorului. Pompieriiboto\[neniaufost solicita`i,]nultimele24deore, s[intervin[]n19desitua`iide urgen`[ (dou[ incendii, 14 interven`ii pentru acordarea primului ajutor medical, degajareaunuiarborec[zutpeostrad[dinmunicipiulBoto\ani,dou[misiunidetransportap[menajer[laMih[ileni\iAd[\eni). (A.D.)

Botos[neanulasc[patf[r[niciozgarietur[. Fiind testat cu etilotestul, s-a constatat c[ nu consumaseb[uturialcoolice. (OtiliaMaxim)

Prim[rii somate s[ pl[teasc[ pentru alegerile locale 11prim[riiboto\[nenerisc[s[liseblochezeconturiledin cauz[c[nuaupl[tit parteacelerevinedin cheltuielilef[cute]n jude`pentrudesf[\urareaalegerilorlocale. Scrutinuldepe10iunieafostsuportatfinanciardeGuvern,urmând caprefecturiles[recuperezeoparte dincheltuielidelaautorit[`ilelocale alese.A\acumprecizeaz[prevederile legale, costurile presupuse de buletineledevot\i\tampilelefolosite]nsec`iiledevotaresuntsuportate de autorit[`ile locale, ]n func`ie de num[rul de votan`i al fiec[rei circumscrip`iielectorale. Conform legii, prim[riile au la dispozi`ie,pentruefectuareaacestor pl[`i,60deziledelapublicarearezultateloralegerilor.}ncazul]ncare termenulestedep[\itiarviramentelenusefac,prefecturatrimitesoma`iideplat[\i,ulterior,esteobligat[ de lege s[ solicite Direc`iei de Finan`eblocareaconturilorprim[riilor restante.

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Prins[ ]n timp ce se „]mbr[ca” cu `ig[ri Mar`i,28august,]njurul orei08.30,]ntr-unbardin zonaPie`eiCentraleamunicipiuluiBoto\ani,jandarmiiboto\[neniaudepistato persoan[ de sex feminin, dinRepublicaMoldova,]n vârst[de51deani,]ntimp cearanjapecorp,subhaine, mai multe pachete de `ig[ri. }n urma controlului corporal f[cut, jandarmii aug[sitasuprafemeiicantitateade138depachetede `ig[ri,dediferitesortimente, pentru care femeia nu de`inea documente legale deprovenien`[.~ig[rile,]n valoare de aproximativ 1.000 de lei, urmau a fi vândute trec[torilor din zona pie`ei. Jandarmii au procedat la ridicarea ]n vedereaconfisc[riia]ntregii cantit[`i de `igarete, fiind predate lucr[torilor Direc`iei Jude`ene de Accize \i Opera`iuni Vamale Boto\ani. Conform prevederilor legii 571/2003 privindCodulFiscal,persoanele care comercializeaz[ saude`in]nafaraantrepozituluifiscalproduseaccizabile f[r[ a ]ndeplini condi`iile prev[zute de lege, pot fi sanc`ionate contraven`ional cu amend[ cuprins[ ]ntre 20.000 \i 100.000 de lei, fiind aplicat[\im[suracomplementar[deconfiscareabunurilor comercializate ]n mod ilegal.(A.D.)

B[rbat ]njunghiat de propriul tat[

Sumelepecarecele11prim[riile audeachitatsuntcuprinse]ntre300 \i2.700delei. „Tocmaipentruc[sumelenusunt mari,nuv[ddeceautorit[`ilelocalenuaupututfaceplata]ntimputil. Facunapelc[tredomniiprimaris[ urgentezeacestepl[`i,pentruaevita blocarea conturilor. Ar fi grav s[ apar[ vreo situa`ie de urgen`[ care s[nupoat[fisolu`ionat[dincauza bloc[rii conturilor. Prefectura va trebui s[ aplice legea. Nu are alt[ variant[”, a declarat Adrian Constantinescu,prefectuljude`uluiBoto\ani.(OtiliaMaxim)

Un b[rbat de 42 de ani, dinBlânde\ti, afosttransferat ]nstaregrav[laIa\i, dup[ceafost]njunghiatde tat[l s[u, ]n zona inimii. Conflictul dintre tat[ \i fiu a izbucnit pe fondul consumuluidealcool,laun parastas.Tat[l,]nvârst[de 67deani,estecercetatde poli`i\ti pentru lovire. Rudele r[nitului au fost cele careauchematAmbulan`a, pentru ca b[rbatul s[ fie transportat la Spitalul Jude`eanBoto\ani,acoloundeafostoperat\istabilizat, dup[ care s-a efectuat transferulspreIa\i.(O.M.)


CMYK

4

TOPNEWS

Miercuri,29august2012

Oamenii de ]ncredere ai Mihaelei Hunc[ \i realiz[rile lor Actualulinspector \colargeneral,MihaelaHunc[,ca\i predecesoriis[ila conducereaInspectoratului|colar Jude`ean,s-a]nconjuratdecadre didactice]ncare are]ncredere,motivândc[]mpreu- n[cuace\tiavrea s[pun[]naplicarestrategiaactualeiputeri]ndomeniuleduca`ional. Actuala \ef[ a I|J \i-a ]nnoit echipadestulderepede,chiardac[ ]nc[nuafinalizatacestprocesde schimbare a inspectorilor \colari. Mul`idintreinspectoriidinvechea echip[ au decis singuri s[ lase locurile libere pentru persoanele agreatedenoulinspectorgeneral. Ieri,MihaelaHunc[a`inuts[]i prezintepenoiiveni`i]nI|J. Unuldintreceioptinspectorinoi delaI|JesteDrago\Cristea,instalatinspectordespecialitatepentru monitorizarea curricumului descentralizat.Acestaesteprofesorde limba \i literatura român[, fiind titular la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”, doctor ]n filologie al Universit[`ii din Bucure\ti, membrualCorpuluiNa`ionaldeExper`i ]nManagementEduca`ional. UnaltmembrualechipeiMihaelei Hunc[ este Liliana Chira, numit[inspector\colardespecialita-

te pentru informatic[ \i pentru ]nv[`[mântulparticular\ialternativeeduca`ionale.Acestaesteprofesorgr.IlaColegiulNa`ional„Mihai Eminescu”, licen`iat ]n matematic[-informatic[ \i membru ]n ComisiaNa`ional[despecialitate. Pe profesoara de chimie Nadia Gulu`[,decurândinstalat[inspectordespecialitatepentrufizic[-chimieorecomand[rezultatelefoarte buneob`inutecueleviilaolimpiadele\colare.AregraduldidacticI, estemetodistI|J\iresponsabilde comisiemetodic[. Inspector de specialitate pentru arteafostnumit[AlinaP[duraru, profesorgr.i,metodistalI|JBoto\ani \i responsabil din 2005 al Cerculuimetodicalprofesorilorde educa`ie plastic[. Este ini`iatorcoordonator pentru trei proiecte multilateraleComenius\i7proiecteeTwinning,membrualCorpului

Na`ional de Exper`i ]n ManagementEduca`ional. Tot]nechipanoilorveni`i]nInspectoratseafl[\iPaulaGavrilu`[, profesorgr.I,cu19anivechime]n ]nv[`[mânt, 9 ani de experien`[ managerial[,membrualCorpului Na`ionaldeExper`i]nManagementEduca`ional. Gabriel Hârtie a devenit de curândinspector\colardespecialitatepentrueduca`iefizic[\isport. Este profesor gr. I la Liceul cu Program Sportiv, absolvent al ANEFS Bucure\ti, cu master ]n Management\iMarketing]nSport laFacultateadeEduca`ieFizic[\i SportdinIa\i,membrualCorpului na`ionaldeExper`i]nmanagement Educa`ional. Tot printre oamenii cu care s-a ]nconjurat la Inspectorat Mihaela Hunc[seafl[\iIonu`Anisiei,instalatpepostuldeinspector\colar

despecialitatepentruimplementarea descentraliz[rii institu`ionale. AcestaesteprofesorcugraddidacticII,arestudiipostuniversitarede management \i a beneficiat de o burs[destudiila„AlbertLudwigs Universitat”,Freiburg,Germania. Este, de asemenea, membru al Corpului Na`ional de Exper`i ]n ManagementEduca`ional. Constantin Giosu este inspector \colardespecialitatepentrulimbi moderne.Aregr.I,esteformator na`ional ARACIP, formator al CCDBoto\ani,metodistalI|JBoto\ani,membrualCorpuluiNa`ional de Exper`i ]n Management Educa`ional. Listainspectorilornoi]nI|Jnu sevaopriaici,afirm[inspectorul \colargeneral,caresus`inec[sunt posibilenoinumirichiar]naceast[ s[pt[mân[.(AuroraDimitriu)

}mprumut pentru Nova Apaserv, garantat de Consiliul Jude`ean

SocietateaNovaApaservse]mprumut[cupeste31milioanelei pentruaasiguracontribu`ia propriela proiectulprivind extinderea\imodernizareasistemelordealimentarecuap[\i

canalizare.ConsiliulJude`ean vaficelcarevagaranta]mprumutuldepeste31milioaneleice vafi contractatdeoperatorulde ap[,cuodurat[de15ani\io perioad[degra`iedepatruani.

Laaceast[dat[gradulde]ndatorareabugetului propriu jude`ean este de 18,80 la sut[ determinat de existen`a unui ]mprumut de 60 milioanelei,scadent]nanul2021. Valoareatotal[aproiectuluicesederuleaz[ prinMinisterulDezvolt[rii,f[r[TVA,estede peste 435 milioane lei, din care peste 404 milioane reprezint[ finan`area nerambursabil[ \i31milioaneleicontribu`iaNovaApaserv. }n\edin`adeConsiliuJude`eandin29august, consilieriijude`enivordezbate\ivorvotaproiectuldehot[rârecevizeaz[ garantareacreditului. „Garantarea]mprumutuluimen`ionatlaart.1 se va face din veniturile proprii ale bugetului propriualjude`uluiBoto\ani.Cuantumulveniturilorcucarejude`ulBoto\anivagarantaanual va fi egal cu obliga`iile de plat[ a ratelor, a dobânzilor \i a comisioanelor referitoare la acest ]mprumut, aferent anului respectiv”, se arat[]nproiectuldehot[râre.(OtiliaMaxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ Pre\edintele ~urcanu, la sfat cu cresc[torii de animale Pre\edintele de Consiliu Jude`ean, Florin ~urcanu, ]mpreun[cuNechiforIonic[,]n calitate de reprezentant al ANSVSA,voraveao]ntâlnire cu cresc[torii de animale din jude`.Evenimentulvaavealoc duminic[, 26 august 2012, la ora10:30.Loca`iaundeevenimentul va avea loc este sala Teatrului Mihai Eminescu. Al[turidepre\edinteleConsiliuluiJude`ean,la]ntrunirevor participa,deasemenea,reprezentan`i din cadrul unor institu`iiprecumCameraAgricol[ Boto\ani, Direc`ia Agricol[ Boto\ani,Direc`iadeS[n[tate Veterinar[dar\ireprezentan`i aiAgen`ieidePl[`i\iInterven`iepentruAgricultur[.Temele ce vor fi dezb[tute la aceast[ ]ntruniresuntlegatedeproblemelecucareseconfrunt[cresc[toriideanimaleaijude`ului Boto\ani,]ncadrulevenimentului]ncercânds[seg[seasc[ solu`ii]nacestsens.(O.M.)

C[t[lin Buh[ianu a intrat ]n cea`[ Situa`ia deputatului C[t[lin Buh[ianu, politicianul care a trecut de la PDL la PSD ]n iulie,darcarenu\i-aprezentat demisia]ncadruPDL,aintrat ]n cea`[. De\i revenirea sa ]n PSD a creat la acea perioad[ mare vâlv[, atât la nivel central,acoloundeafostprimitcu bra`eledeschise,cât\ilanivel local, unde aflarea ve\tii a creat nemul`umiri accentuate, acumsitua`iaeste]nc[neclar[. Diniulie\ipân[acumsitua`ia lui Buh[ianu nu s-a clarificat. Maimult,politicianulnuamai ap[rut cu nici o declara`ie, stând departe de ochii presei. Pesite-ulCamereiDeputa`ilor, ]n dreptul forma`iunii politice la Buh[ianu este trecut PSD, ]ns[acestanuaavut,cadeputat din partea social democra`ilorniciointerpelaresau]ntrebare. Acest fapt, mai ales c[ Buh[ianu,]nmomentul]ncare \i-a prezentat dorin`a de a aderalagrupulPSDamotivat c[faceacestgestpentruarezolva problemele boto\[nenilor, iar din tab[ra PDL nu o maipoatefacecusucces.De\i când a precizat c[ ]\i va desf[\uraactivitateadeparlamentar]ncadrulPSD,amaimen`ionatc[„posibilitateapecare o am acum, de a sus`ine din nouacesteproiectepelâng[un altguvernm[faces[credc[ decizia mea, de\i dificil[, ar putea fi de folos boto\[nenilor”,pân[]nmomentuldefa`[, deputatul nu a avut vreo interven`ie pentru boto\[neni. (O.M.)


CMYK

ESEN~IAL

Miercuri,29august2012

5

|coli care ]\i schimb[ conducerea ]n aceast[ s[pt[mân[

Pentrucadrele didacticeaflatela conducereaunit[`ilorde]nv[`[mântundenoua puterepolitic[nu \i-ainstalat]nc[ oameniiurmeaz[ operioad[a schimb[rilor. Chiara\aadefinit inspectorul\colar generalMihaela Hunc[aceast[

s[pt[mân[,]ncaredejaaufostf[cuteieri\ase schimb[ri.Acesta este]ns[doar ]nceputul. Inspectorul \colar general a anun`atc[dup[31august,cândse ]ncheie deta\[rile inspectorilor \i directorilor, vor r[mâne doar 20 dedirectori,dintrecare6adjunc`i, cuconcurs.Dintreceilal`i,r[ma\i „din vechea gard[”, mul`i se pot a\teptalaschimbare.„Celor20de directorilise]ncheiecontractulde management ]n lunile noiembriedecembrie.}nrest,]ncepândcu1 septembrievorfinumi`i]nanumi-

te \coli noi directori, ]n altele ]\i vorcontinuaactivitateaceicareau fost”, afirma, ieri, inspectorul generalalI|J,MihaelaHunc[. Ieris-aanun`atoprim[seriede schimb[ri din aceast[ s[pt[mân[ aduse la conducerea unit[`ilor de ]nv[`[mântdinmediulrural. Astfel,]nConsiliuldeAdministra`iealInspectoratului|colarJude`eanaufostnumi`idirectorinoi la urm[toarele unit[`i de ]nv[`[mânt: |coala Ad[\eni - Camelia Matei,|coalaAvr[meni-Neculai Hromei,|coalaCord[reni-Constantin Gologan, |coala R[d[u`i Prut-MirelaLuchian |coala \tiubieni - Petru Iona\, SAMTodireni-MariaGontineac. „Vormaifi]naceast[s[pt[mân[ numiri.Suntdirectoricudelega`ie ]ninteresul]nv[`[mântului\iace\tiavorstapeposturipân[laorga-

nizareaconcursurilor.Dac[]noctombrie,s[zicem,vorficoncursuri pentru posturile de directori, ace\tia vor putea participa, ca \i altecadredidacticelaconcursurile respective\ivorr[mânesaunula conducerea unit[`ilor respective”, a declarat inspectorul general MihaelaHunc[.

Ce alte numiri sunt a\teptate Reprezentan`ii Inspectoratului |colarJude`eanau]naten`ie\ialte propunerideschimbareadirectorilor,laurm[toareleunit[`ide]nv[`[mânt: Br[e\ti - Olariu Marinela, Brosc[u`i - Savilev Lauren`iu,Cotu\ca-SanduMarinica,Cop[l[u - Gu\e Rodica, Corl[teni Husac Vasile, Dersca - Roman Gheorghe,Durne\ti-Mitric[Ovi-

diu, Fl[mânzi Grup |colar - DariciucMaria,Leorda-PintileiGabriela, Mihai Eminescu- Malos Niculai,Mitoc-~urcanuMihaela Roxana,P[ltini\-AcostinesaDoina, Pr[jeni - Mih[ilescu Dasc[lu Octavian,R[chi`i-NistorEugen, Române\ti - Archip Irina L[cr[mioara,SantaMare-DuducIoana Roxana, |endriceni - Lungu Sergiu,Suhar[u-RotaruIrinelCostel, Suli`a - Diaconu Gheorghe, Todireni - Gontineac Maria, Ungureni - Dasc[lu Alexandru, Un`eni-Pu\ca\uLaura,VârfuC^mpului-SofronieIuliana,Vii\oaraBejenaruFlorin,|coala1Boto\ani -CiobanuOtiliaFlorentina. Estedea\teptatcacelemaimultenumiris[fiedatepân[lasfâr\itul acestei s[pt[mâni. (Aurora Dimitriu)

Studiu al Ministerului S[n[t[`ii cu copii din Boto\ani MinisterulS[n[t[`iia declan\atoac`iuneampl[, ]ncaresuntculesedate privindcopiiin[scu`i]n iulie2010-iulie2011. StudiulMinisteruluiS[n[t[`iiprive\teaco-

perireavaccinal[acopiilor,lanivelul]ntregii`[ri.Echipedelaepidemiologiemergla cabinetele medicilor de familie \i verific[ vaccinareacorect[\icomplet[acopiilorpe grupedevârst[.Esteoac`iunecareareloc lanivelde`ar[.Suntni\tesondajesolicitate de la minister”, a declarat Ecaterina Chihaia, epidemiologul \ef al jude`ului Boto\ani.

|efa Serviciului de Epidemiologie din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani mai afirm[ c[ echipele de epidemiologidistribuie]nacela\itimp\ivaccinul pentru imunizarea copiilor sub un an. Medicul Chihaia sus`ine c[ din datele de`inutepân[acumnuexist[]njude`comunit[`i]ncares[se]nregistrezeorespingere masiv[avaccin[riidec[trep[rin`i.

„Nupots[spunc[suntp[rin`icarerefuz[ vaccinarea mai mul`i sau ]n anumite localit[`i.Maisuntcarerefuz[dinignoran`[.Nu avem ce face cu cei care se plimb[, care figureaz[aicilaundomiciliu,dareisuntde fapt]naltjude`,sau]nalt[`ar[.Uniivinde acolocudovadadevaccinare,al`iinu”,precizeaz[ epidemiologul \ef al jude`ului. (AuroraDimitriu)


6

TOPNEWS

De`inu`ii au marcat la Biblioteca Jude`ean[, ziua limbii române S[rb[torireapentrua douaoar[]nRomânia azileide31august, dat[preluat[dincalendarulRepublicii Moldova,reprezint[ ungestderecunoa\tere,deunificareacalendaruluides[rb[tori altuturorromânilor, limbaromân[reprezentândfundamentul identit[`iina`ionale. Cu aceast[ ocazie, ]n decursul zilei de ast[zi, un grup de 7 persoane private de libertate - tineri, aflate ]n stare de arest preventiv din cadrul Penitenciarului Boto\ani,auvizitatBibliotecaJude`ean[MihaiEminescu. Activitatea, desf[\urat[ ]n baza protocoluluidecolaborare]ncheiat ]ntreceledou[institu`ii,estemenit[s[marchezeZiuaLimbiiRomâne,s[rb[torit[\ilanivelulunit[`ii penitenciare.

Sub coordonarea domnului IulianMoldovanu,bibliotecarmetodist]ncadrulinstitu`iei,tineriiau vizitat fondul documentar „Mihai Eminescu” al bibliotecii, precum \i sec`iunea de numismatic[, sec`iuni care g[zduiesc o serie de opereliterareromâne\ti,dar\ialte obiecte de o mare valoare pentru culturaboto\[nean[. Opere literare precum: unicul volumdepoeziialepoetuluiMihai Eminescu publicat ]n timpul vie`ii acestuia, Lepturariul lui Aaron Pumnul, culegere de texte studiat[ de c[tre poet, ]n perioada \colariz[riilaCern[u`i,unmanualdecitirecuosemnificativ[valoarepedagogic[scris[cucaracterechirilice, Cartea de Legiuire a lui Ion Gh. Caragea, renumit[ prin limbajul arhaicutilizat,precum\ialteopere cu valoare fac parte din cele peste 8.000devolumedonatedec[treIon C. Rogojanu Bibliotecii Jude`ene Boto\ani.Acesteoperefacpartedin fonduldecartecuvaloareinestimabil[carecon`ineaproapetoat[opera luiMihaiEminescu,dar\iceeace s-atip[ritde-alungultimpuluidespremareleautor.(OtiliaMaxim)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

Miercuri,29august2012


PUBLICITATE

Miercuri,29august2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/terenuri *Vândteren]nora\,intabulat, ]mprejmuit,cuvie\ipomi,cu utilit[`i\imaterialedeconstruc`ie.Telefon:0744.400.952.(G-4) *Vând2case]naceea\icurte pentrudou[familiila1kmde Boto\ani,cuvariante.Telefon: 0745.433.026.(G-1) *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

]nchirieri *Primesc]ngazd[dou[elevede gimnaziusauliceu]ncepândcu anulscolar.Tel.0755.425.605. *}nchiriezspa`iude300mp pentruosec`iedeconfec`iesau alteactivit[`i.Personalseg[se\te]nzon[.Tel.0748.349.885. (2414-3)

licita`ii *LichidatorulSCAbiSRL scoatelalicita`ieapartament dou[camere\idependin`e]n loc.Tru\e\ti,jud.Boto\ani,la pre`ulde13.980euro.Licita`ia vaavealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.107,sc.B,parter]ndata de05.09.2012,ora14.30,\ise vaorganizas[pt[mânalla aceea\iora.Tel.0231/538015. *LichidatorulSCFourBest SRLscoatelalicita`ieparcelateren\icas[cudestina`iemagazin alimentar]nloc.Tru\e\ti,jud. Boto\ani,lapre`ulde57.022,50 eur,respectiv241.800ron. Licita`iavaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani,Calea Na`ional[nr.107,sc.B,parter ]ndatade05.09.2012,ora15.00, \isevaorganizas[pt[mânalla aceea\ior[.Tel.0231/538.015. *LichidatorulSCCornell’s FloorINCSRLscoatelalicita`iecazanuscatcherestea,fier[str[upanglic[,electropomp[, grupfreze,motofier[str[u,pistolduz[,setsculeprofilcu`itla valoareatotal[de218.560lei, situate]nsatRoma,jud.Boto\ani.Licita`iavaavealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani ]ndatade05.09.2012,ora 11.30,\isevarepeta]nfiecare s[pt[mân[,]nziuademiercurila aceea\ior[.Tel.0231/538.015. *LichidatorulSCAutoForever SRLscoatelalicita`iespa`iucomercialsituat]nBoto\ani,Calea Na`ional[nr.58,lapre`ulde 202.675lei\iapartamenttrei cameresituat]nBoto\ani,str. Bucovinanr.8lapre`ulde 191.008lei.Licita`iavaavea loclasediullichidatoruluidin Boto\ani]ndatade05.09.2012, ora12,\isevarepeta]ndatade 12.09.2012,ora12.00.Tel. 0231/538.015.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

*LichidatorulSCMN29SRL scoatelalicita`ieatelierprelucr[rimecanice,atelierproduc`iemobil[,atelierprelucr[ri lemn,gater,magazinmixt\iterenaferent20.196,93mpsituat ]ncomunaVorona,satJolde\ti, jud.Boto\ani,lapre`ulde 1.004.551lei.Licita`iavaavea loclasediullichidatoruluidin Boto\ani]ndatade05.09.2012, ora11,\isevarepeta]ndatade 12.09.2012,ora11.00.Tel. 0231/538.015. *LichidatorulSCAmaliaSRL scoatelalicita`ieproprietate imobiliar[tipcomplexcomercial,situat]ncom.Criste\ti, jud.Boto\ani,lapre`ulde 128.492lei.Licita`iavaavea loclasediullichidatoruluidin Boto\ani]ndatade05.09.2012, ora12.30.Tel.0231/538.015. *LichidatorulSCDuhSRL scoatelalicita`ieparcelateren, suprafa`ade19,25mp,spa`iu comercialsuprafa`aconstruit[ 19,25mp,suprafa`autil[13,44 mp,lapre`ul57.600lei.Licita`iavaavealoclasediullichidatorului]ndatade05.09.2012, ora13.00.Tel.0231/538.015. *LichidatorulSCCezalcecon SRLscoatelalicita`ieautomobil mixt,marcaVolkswagen,tip Transporter,anfabrica`ie2001, pre`ul5.400lei.Licita`iavaavea loclasediullichidatorului]ndata de05.09.2012,ora10.30.}ncaz deneadjudecare,licita`iaseva repeta]ndatade12.09.2012,ora 10.30.Tel.0231/538.015. *LichidatorulSCMixtSPSRL scoatelalicita`ieautomobil mixt,marcaMercedes,tip 207D,anfabrica`ie1988,pre`ul 5.255lei.Licita`iavaavealoc lasediullichidatorului]ndata de05.09.2012,ora10.15.}n cazdeneadjudecare,licita`iase varepeta]ndatade12.09.2012, ora10.15.Tel.0231/538.015. *LichidatorulSCDaniramSRL scoatelalicita`ieparcelateren pecareseafl[spa`iucomercial \iterasabetonat[ ]nloc.Boto\ani,str.Grivi`anr.51,pre` 222.960ron.Licita`iavaavea loclasediullichidatorului]ndata de05.09.2012,ora13.30,\iva continua]nfiecares[pt[mân[ pân[lapublicareaunuinou anun`.Tel.0231/538.015. *LichidatorulSCElsSRLscoatelalicita`iebunuridinpatrimoniuldebitoarei]nvaloarede 3.045leif[r[TVA.Licita`iava avealoclasediullichidatorului ]ndatade05.09.2012,ora 14.00,\isevarepeta]nfiecare s[pt[mân[,]nziuademiercurila aceea\iora.Tel.0231/538.015.

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,29august2012

|coli coda\e la preg[tirea pentru noul an de ]nv[`[mânt }ntr-untopal\colilorcarestaucel maiprostlapreg[tirilepentru]ncepereanouluian \colar,st[peprimapozi`ie,f[r[ niciundubiu,|coaladinDoroban`i, comunaNic\eni. Inspectoratul|colarare]ns[pelist[ \ialteunit[`ide]nv[`[mântundepreg[tirilepentru]ncepereaanuluide]nv[`[mântnusunt nicipedepartela unstadiufiresc, acum,cândmai suntdoardou[ s[pt[mânidevacan`[. ConducereaInspectoratului|colar a anun`at ieri c[ unitatea de ]nv[`[mântdinsatulDoroban`i,]n care urmeaz[ s[ ]nve`e peste 200 de elevi, este f[r[ acoperi\ la aceast[dat[.Acoperi\ulunit[`iide ]nv[`[mântafostdistrusdegrindinaab[tut[asupralocalit[`ii]nluna iulie, iar de atunci nu s-au g[sit fonduripentrua-lrepara. „Amschimbatdirectorul\ipentru c[ nu s-a implicat suficient ]n rezolvarea acestei probleme”, a declaratMihaelaHunc[,inspector \colargeneralalI|J.|efaInspectoratului este ]ns[ optimist[, afirmând c[ noul director numit la conducerea acestei institu`ii este implicattrup\isufletpentrucape

10 septembrie \coala s[ fie preg[tit[corespunz[torpentruprimireacopiilor. |i conducerea Inspectoratului |colar a f[cut demersuri pentru ob`inereafondurilorpentrureparareaacoperi\ului.Prim[riaNic\eni nuaavutbanipentruaceast[repara`ie, ]ns[ se a\teapt[ r[spuns la demersurile f[cute la autorit[`ile jude`ene \i la nivel central pentru caceipeste200deelevis[]nceap[ anul\colar]ncondi`iinormale.

Sunt conduceri de \coli are nu s-au obosit s[ solicite ob`inerea autoriza`iei de func`ionare Inspectorii \colari care au f[cut ]nultimelezilevizite]n\coliledin jude` au g[sit \i ]n alte unit[`i de ]nv[`[mânt condi`ii improprii.

MihaelaHunc[afirm[c[suntdirectoride\colicarenicinuausolicitatob`inereaautoriza`ieisanitare defunc`ionare. „}n ceea ce prive\te inspec`ia tematic[cuprivirelamonitorizarea\ievaluareastadiului]ncarese afl[\colilepentru]ncepereanoului an\colar,pots[spunc[anumite aspecte sunt ]mbucur[toare, altele maipu`in.Aicim-a\referi]nprimulrândla\colilecarenuauautoriza`ie sanitar[ de func`ionare \i, ceeaceestemaigrav,acesteanici nu pot ob`ine autoriza`ie sanitar[ defunc`ionare.Nuauap[curent[ saugrupurilesanitaresunt]nafara localului de \coal[ \i sub nicio form[nupotob`ineautoriza`iade func`ionare. Mai grav este faptul c[sunt\i\colicarenuauf[cutdemersuri pentru ob`inerea autoriza`iei“, a spus Mihaela Hunc[, inspectorgeneralalI|J. Pelistaneagr[suntdirectoride \colicarenuau]nceputdemersuri-

lepentruob`inereaautoriza`ieisanitare.}naceast[situa`iesuntunit[`i de ]nv[`[mânt din Coste\ti, Leorda,Buzieni,Podeni,Vl[deni, Dim[cheni, Cord[reni, Santa Mare, R[d[u`i Prut, Miorcani, Dr[gu\eni. Inspectorii nu au reu\it ]ns[ s[

ajung[]ntoateunit[`ilede]nv[`[mântalejude`ului,a\ac[surprizele pot s[ continue. |efii Inspectoratului |colar sus`in c[ repara`iile curente, care se deruleaz[ ]nc[]nunele\coli,suntfinalizate ]n propor`ie de aproximativ 85 la sut[.(AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2203  
Evenimente de Botosani nr.2203  

Ziarul orasului tau!

Advertisement