Page 1

CMYK

Solu`ietehnic[pentrua-ipunela plat[pedatorniciilaap[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.161(2196)•Luni,20august2012•8pagini

Pag. 8

}ncepe a doua sesiune a examenului de bacalaureat Pagina 2

|coli nepreg[tite pentru clasa preg[titoare Numaiestefoarte multtimppân[la ]ncepereaunuinou an\colar\ipreg[tirilepentruprimirea elevilor]nclasapreg[titoareartrebui s[fiepeultimasut[ demetri.Institu-`iilede]nv[`[mântau primitsumelenecesareachizi`ion[rii mobilieruluinecesar,]ns[preg[tirile ]nunele\colisunt mult]ntârziate. Pagina 5

Pacien`i care risc[ o tax[ ]n plus la consulta`ii

Pagina 4


2

STARTNEWS

Luni,20august2012

}ncepe a doua sesiune a examenului de bacalaureat Pentruabsolven`ii deliceucareauc[zutlaprimasesiune,corigen`i\icei dinaniianteriori, sed[startulemo`iilorbaculuide toamn[.Dincele declaratedeMihaelaHunc[,inspector \colargeneralal Inspectoratului |colarJude`ean,la niveluljude`ului Boto\anicandida`ii vorsus`ineexamenuldebacalaureat ]npatrucentrede examen. EstevorbadeColegiulNa`ional „A. T. Laurian”, Grupul |colar „Alexandru cel Bun”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” \i Grupul|colar„ReginaMaria”din Dorohoi.„LaprobaA,probaoral[,s-au]nscris120decandida`i,la proba C-125 de candida`i, iar la probaD-120.827decandida`is-au ]nscris la proba scris[ la limba \i literatura român[, 1.209 la proba obligatorieaprofilului,iar793de

candida`ilaprobalaalegereaprofilului”,adeclaratMihaelaHunc[. Primaprob[eceadeevaluarea competen`elorlingvisticedecomunicareoral[]nlimbaromân[\i]n limbamatern[,programat[pentru primeledou[zile.Urmeaz[limba matern[,olimb[modern[\ievaluareacompeten`elordigitale:toa-

te,probelacarecandida`iinuvor priminote,cidoarcalificativuladmissaurespins.Primaprob[scris[estecealalimba\iliteraturaromân[,programat[pentruluni,27 august. Adouazi,candida`iivorsus`ine probadelimba\iliteraturamatern[, iar apoi proba obligatorie a

profilului.Ultimaprob[scris[,cea laalegereaprofilului\ispecializ[rii,vaavealocvineri,31august. Primelerezultatevorfiafi\atepe 2 septembrie, iar imediat dup[ aceeavorputeafidepusecontesta`iile. Rezultatele finale vor fi disponibile pe 5 septembrie. (PetronelaRotariu)

Prim[ria Boto\ani are probleme cu Spitalul TBC SpitaluldePneumoftiziologieBotosanirisc[s[r[mân[ f[r[opartedincl[diri. Din cele declarate de primarul municipiului Ovidiu Portariuc, o funda`ia evreiasc[, care esteproprietar[pedou[dintrecl[dirileunit[`ii spitalice\ti\iterenuldesubconstruc`ii,numai vreas[continuecontractulde]nchirierecuunitatea spitaliceasc[. La aceast[ dat[ reprezentan`iimunicipalit[`iicaut[solu`ii]nacestcaz. „Vomfipu\i]nsitua`iadeaachizi`ionaacel imobil,]ns[,dinp[cate,bugetulnunepermite. Este o situa`ie extrem de delicat[ \i ]n cadrul spitalului.Noisuntem]ncontractde]nchiriere \i,deocamdat[,afostovariant[princares-a ajunslaunacord\inune-ausolicitat,]nideea deacump[ra.Acumsuntnegocieri,darnoinu nepermitemcubugetul,iar]nurm[toareleluni va fi o situa`ie destul de delicat[”, a precizat OvidiuPortariuc.Acestasus`inec[celmaiprobabil municipalitatea va trebui s[ cumpere cl[dirilerespectiv[. Dinestim[rileautorit[`ilorlocalecl[direaar puteavaloracâtevamiliardeleivechi,banipe carePrim[rianu-iare.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Municipalitatea trece la t[iat arborii de pe Bulevardul Eminescu Municipalitatea boto\[nean[ vademaraactivitateadet[iere a arborilor de pe Bulevardul MihaiEminescu,copaciifiind usca`i ]n urma lucr[rilor de modernizare a arterei rutiere. Cosmin Andrei, viceprimarul municipiului, sus`ine c[ ]n aceast[ s[pt[mân[ va ]ncepe t[iereaacestorarbori,dup[]ncheierea unui contract cu o firm[deconstruc`iicares[pun[ladispozi`ieunutilaj.Acest contractestenecesarpentruc[ trebuie taiati copaci foarte ]nal`i. „Trebuie s[ g[sim copacicuuncoronamentbogat, s[ nu fie \ocul vizual atât de mare.Vomsolicita\isprijinul Direc`iei Silvice s[ vedem ce pomisepreteaz[laafiplanta`i pezonarespectiv[”,adeclarat CosminAndrei.Reprezentan`iimunicipalit[`iisus`inc[uscarea copacilor este urmarea execut[riiunorlucr[ricareau ]mpiedicatp[trundereaapeila r[d[cinisaufolosireaunorsolu`iidecimentcareaud[unat arborilor. Aproximativ 60 de arbori s-au uscat ]n urma lucr[rilordereabilitareatrotuarelor.(P.R.)

Sistemul de asisten`[ social[, ]n criz[ de personal Deficitacut]ncadrulDirec`ieiGeneraledeAsisten`[Social[\iProtec`iaCopiluluiBoto\ani, asta dup[ ce, ]n urma t[ierilor salariale, mul`i angaja`idincadrulinstitu`ieiauales s[p[r[seasc[sistemul.Problemaparemomentanf[r[rezolvare,maialesc[,printr-oordonan`[, posturile din institu`iilepublicesuntblocate.Cele mai mari probleme sunt ]nregistrate ]n centrele de plasamentcarefunc`ioneaz[cupersonal limitat. Momentan, potrivitconduceriiacesteiinstitu`ii,deficituldeangaja`iseapropiede40lasut[,personalulr[mas trebuind s[ suplineasc[ atribu`iile celor ce au p[r[sit sistemul.Iarraportuldintrevolumuldemunc[\iremunerarea financiar[ nu este unul mul`umitorpentruangaja`i.Situa`iadelaDirec`iaCopiluluia ajuns\i]naten`iapre\edintelui Consiliului Jude`ean, Florin ~urcanu,]nvedereaposibilit[`iidebloc[riiunorposturi,peo anumit[ perioad[. ]n prezent, doar900depersoanefigureaz[ caangaja`iaiinstitu`iei,decele mai multe ori, unui asistent maternal revenindu-i ]n grij[ câte trei copiii, totul pentru doar 800 de lei, sum[ infim[ pentru munca depus[ \i responsabilit[`ileavute.(O.M.)


TOPNEWS

Luni,20august2012

Accident rutier grav provocat de un poli`ist de frontier[ beat

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Accident mortal provocat de un boto\[nean ]n Vrancea Unb[rbatamuritdup[ceafost lovitdeoma\in[condus[deunboto\[nean]nvârst[de25deani,]n apropierea localitatii Obrejita, din jude`ulVrancea.Evenimentulaavut loc la sfâr\itul s[pt[mânii trecute. Poli`i\tiiaustabilitc[victimaatraversatdrumulna`ionalf[r[s[seasigure\iafostaccidentat[deunautoturismBMW,condusdeIonu`A., de25anidinBoto\ani.}nurmaimpactuluiputernic,b[rbatulamuritpe loc.Mediciidelaambulan`[au]ncercat s[-l resusciteze, dar totul a fost]nzadar.Poli`istii]ncearc[acum s[ afle atât identitatea victimei cât ]mprejur[rile]ncares-aprodusaccidentul.(D.R.)

A distrus gardul unei locuin`e dup[ ce s-a urcat la volan f[r[ permis

Treipersoaneau fostgravr[nite]n maimulteaccidente,week-endul acesta,provocate de\oferibe`i.Cel maigraveveniment afostprovocat]ns[ deunpoli`istde frontier[din|tef[ne\ticare,dup[ce s-aurcatbeatla volan,alovitun b[rbatcuma\ina. Vineridup[amiaz[,]njurulorei 16.20,poli`i\tiidincadrulPoli`iei ora\ului |tef[ne\ti au fost sesiza`i prinServiciulunicdeurgen`[112 desprefaptulc[peDN29D,]ntre localit[`ile Guranda \i Tru\e\ti, a avutlocunaccidentdecircula`ie.

Dinverific[rileefectuates-astabilitc[]ntimpceCostacheC.,de59 ani, din satul B[biceni, comuna Durne\ti,conduceaunautoturism apierdutcontrolulasupravolanului, ajungând ]ntr-un pom de pe margineadrumului.}nurmaaccidentului au rezultat doar pagube materiale.Când\oferulafosttestatcuaparatuletilotest,is-astabilitovaloarede1,41mg/lalcool]n aerulexpirat,dup[careafostcondus la Spitalul Jude`ean Boto\ani undeis-aurecoltatprobebiologice]nvedereastabiliriialcoolemiei. }n aceea\i sear[, ]n jurul orei 19.00, Marian C. de 33 ani, din comuna Ib[ne\ti, ]n timp ce conduceaunautoturism,]nlocalitatea Pom]rlanuaadaptatvitezadedeplasarelauncarosabilacoperitcu prundi\, a pierdut controlul volanului,aderapat\iaintrat]n\an`ul dinparteadreapt[adrumului.Din accidentarezultatavariereaautovehiculului ]n propor`ie de circa 80%,precum\iaccidentareaconduc[toruluiautodar\iapasageruluidindreapta,ceidoifiindtransporta`ilaSpitalulMunicipalDoro-

hoi. Când conduc[torul auto MarianC.afosttestatlafa`alocului cu aparatul etilotest, rezultatul a fostde1,00mg/lalcoolpur]naer expirat.MarianC.s-aalescudosarpenalatâtpentruv[t[marecorporal[dinculp[cât\ipentruconducereaunuiautovehiculsubinfluen`aalcoolului.

0,92 mg/l alcool ]n aerul expirat, concentra`ia ar[tat[ de etilotest Sâmb[t[ sear[ ]n jurul orei 22.25,|tefanCondreade37ani, din |tef[ne\ti, angajat la Sectorul Poli`iei de Frontier[ Stânca, ]n timpceconduceaunautoturism]n localitatea de domiciliu, l-a accidentatpeConstantinM.de40ani, caresedeplasapemargineap[r`ii carosabile. }n urma accidentului pietonul a fost grav r[nit, fiind transportatdeoambulan`[laSpitalulJude`eandeUrgen`e„Mavromati”.Cândpoli`istuldefrontier[

afosttestatcuaparatuletilotest,i s-a stabilit o concentra`ie de 0,92 mg/lalcool]naerulexpirat.Acesta afostconduslaSpitalulJude`ean, unde i-au fost recoltate probe de sânge]nvedereastabiliriialcoolemiei.Poli`i\tiia\teapt[acumconcluziile medicilor pentru ]ncadrareafaptei. „}ncauz[aufost]ntocmiteacte proceduralefa`[deC.|tefansub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducerepedrumurilepublicea unuiautovehiculdec[treopersoan[avândo]mbiba`iealcoolic[pestelimitalegal[,urmândcalafinalizarea investiga`iilor medicale faptas[fie]ncadrat[conformprocedurii penale”, a men`ionat inspector principal Anca Silion Aram[, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. }n paralel, pe linie de serviciu, fa`[ de poli`istul de frontier[ s-a declan\at procedura cercet[rii prealabile,urmândcacelmaiprobabil,pentrufaptasa,s[ajung[]n fa`aconsiliuluidedisciplin[.(D[nu`Rotariu)

Unb[rbatdinZl[tunoias-aalescu dosarpenaldup[ces-aurcatlavolanuluneima\ini,f[r[permis,\iadistrusgarduluneilocuin`e.}nnoaptea de vineri spre sâmb[t[ ora 01.25, poli`i\tii au fost sesiza`i prin apelul unicdeurgen`[112desprefaptulc[ unautoturismadistrusgardulunei locuin`e din localitatea Zl[tunoaia. Deplasându-selafa`alocului,poli`i\tiiauconstatatc[MariusConstantin D.aconduspeDC40dinlocalitatea Zl[tunoaia un autoturism pe o distan`[deaproximativ1.500metri, iarlaunmomentdat,dincauzafaptuluic[nuposed[permisdeconducere,apierdutcontrolulvolanului\i adistrusgarduluneilocuin`e,autoturismuloprindu-se]ncurteaacesteia.Acestaafosttestatcuaparatuletilotest rezultatul fiind negativ. Din accident nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale, respectiv gardul distrus \i autoturismul avariat.DrepturmareMariusConstantinD.estecercetatsubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniideconducerepe drumurilepubliceaunuiautovehicul dec[treopersoan[carenuposed[ permisdeconducere.(D.R.)

Tân[r lovit de o ma\in[ Unb[rbat]nvârst[de30deania fostr[nit,]nnoapteadevinerispre sâmb[t[,]ntr-unaccidentceaavut locpeBulevardulMihaiEminescu, ]n zona Casei Tineretului. Potrivit poli`i\tilorMarianAlupei,de30de ani, a ]ncercat s[ traverseze strada prinlocnepermis\if[r[s[seasigurefiindlovitdeunAudilavolanul c[ruiaseaflaPaulDumbr[veanu,de 23 de ani. Victima accidentului a fostpreluat[deambulan`[\itransportat[ la Spitalul Jude`ean fiind diagnosticat[cutraumatismcranian, r[mânând internat[. Martorii accidentuluiaudeclaratc[]nmomentul accidentuluib[rbatulr[nitarmaifi fost ]nso`it de alt[ persoan[, ce de asemenea a fost atins[ de ma\in[, care]ns[ap[r[sitloculaccidentului. Potrivitancheteipoli`i\tilorpietonul arfifostdevin[pentruproducerea accidentului,neasigurându-selatraversareastr[zii.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Luni,20august2012

Pacien`i care risc[ o tax[ ]n plus la consulta`ii Viziteledeselamediculdefamilie, nejustificate,arputeas[-icostepepacien`i.Estedeocamdat[opropunere,carevine chiardelaasocia`iiledepacien`i, dup[ceunadintre justific[rileintroduceriicopl[`iia fostaceeac[ar maireducenum[rulprezent[rilor f[r[motivaleunor asigura`ilacabinetelemedicale. Cualtecuvinte,mediciispunc[, pe lâng[ ]nscri\i pe liste care nu daucuaniipelacabinet,au\ipacien`i care le trec pragul de mai multeoripelun[,]ns[f[r[castarealordes[n[tates[justificeacestevizitedeseladoctor.

„Nuestenevoiedeintroducerea copl[`ii pentru a-i ]mpiedica pe ipohondris[abuzezedeserviciile medicale”, a declarat Vasile Barbu, pre\edintele Asocia`iei pentru Protec`iaPacien`ilor. }nopiniaacestuiaarfisuficient[o suprataxare a celor care recurg la practicideacestfel.Astfel,propunereaestecaatuncicândunpacient vinedemaimulteorilamedic]ntrolun[f[r[castareasades[n[tate s[justificeacestlucru,mediculs[-i dea mai ]ntâi un avertisment, iar dac[ la urm[toarea prezentare tot nuestevorbadevreoboal[,doctorul s[-i poat[ solicita plata unei sume,respectivtaxapentruabuzul de servicii medicale. Reprezentantul asocia`iei de pacien`i consider[ c[dac[suntastfeldecazuridepersoane c[rora le place s[ vin[ la medic f[r[ motiv este corect s[ suporte din buzunarele lor consulta`iile,\inudinfonduldelaCasa deAsigur[rideS[n[tate,caretrebuiefolositdoarpentrubolnavi. Unii asigura`ii de s[n[tate spun ]ns[c[oastfelde„rezolvare”ar putea da na\tere la abuzuri \i se tem c[ ar putea fi suprataxa`i \i pentru prezent[ri justificate la medic.„Numergenimenilacabinetdoarcas[schimbeovorb[cu medicul. Omul se duce la doctor

atunci când nu se simte bine. O astfeldem[sur[arputeas[-lfac[ pebolnavs[seteam[s[maitreac[ pragul cabinetului când, c[ poate doctorului i se pare c[ vine prea

Dup[ reabilitare, sec`iile Spitalului Jude`ean vor fi redimensionate Diminuareanum[ruluidepaturi ]nsec`iileSpitaluluiJude`ean dup[reabilitareaacesteiinstitu`iimedicalevaimpune\iomodificareastructuriiunit[`ii. ConducereaSpitaluluiJude`ean„Mavromati”afirmarecentc[seare]nvederecaunelesec`iis[fiem[rite,iaralteledesprecareactualii\efispunc[suntsupradimensionate ]n raport cu adresabilitatea, s[ fie mic\orate. Unelesec`iialespitaluluiaufost\isunt]ncontinuarefoarteaglomerate.Estecazulsec`ieidecardiologie, asec`ieimedical[\i,]nuneleperioadealeanului,sec`iadeortopedie.Pentruschimb[ri]nstructuraspitaluluitrebuies[]\idea]ns[acordulMinisterulS[n[t[`ii. „Trebuieavizdelaminister,iarmai]nainte,aprobare de laConsiliulJude`ean”,spun\efiispitalului. Indicatoriifiec[reisec`iivorfiprezenta`idreptargument pentru cre\terea num[rului de paturi pe unele sec`iidinspital.|efiiunit[`iimedicalespunc[dup[ finalizarealucr[rilordereabilitatesevaimpunemodificareadestructur[aunit[`ii\ipentruc[saloanelevor aveamaipu`inepaturi. Dela6-7paturi]nsalonsetrecelasaloanecucâte 4paturi,modificareimpus[denormelesanitarepreluatedelaUniuneaEuropean[,\iac[rorrespectare vafiobligatorieladataacredit[riiunit[`iimedicale.

des\i-lpunelaplat[”,estep[rerea unuiasiguratdes[n[tate. }n aceste zile se caut[ solu`ii, de c[tre participan`ii la negocierile pe margineacopl[`ii,pentrucaacestbir

Stresul dezarmeaz[ organismul ]n lupta cu microbii Mediciiconsider[ c[unadintrecauzeleprincipaleale sc[deriiimunit[`ii popula`ieiestestresul,ac[ruiagresivitateestetotmai prezent[]nvia`a celormaimul`iboto\[neni.„Bolile suntagravatede stres”,afirm[mediculCorneliuSaradan.

De asemenea, cu mai pu`in de un an ]n urma s-a ]n[spritlegisla`iacareprive\terespectareacondi`iilor decazare]nspitale.Sanc`iunileprev[zuteacumpentruunitateamedical[]ncazulintern[riiacâtedoibolnavi]npatajungpân[la5.000delei.(AuroraDimitriu)

s[ fie diminuat, ]ntârziat sau chiar eliminat.Cum]ns[taxaesteimpus[ deFMI,sunt\anseaproapeegalecu zerocaromâniis[scapedeintroducereaacesteia.(AuroraDimitriu)

Referitor la m[sura ]n care stresul contribuie la deprecierea st[rii de s[n[tate a popula`iei, medicul Saradan afirm[ c[aceastaeste]nstrâns[leg[-

tur[ cu intensitatea \i durata stresului. „Stresul poate fi \i pozitiv. La un examen, de exemplu, saulauninterviupentruangajare,estecevapozitiv,]nsensulc[mobilizeaz[resurseleindividului. |i la o activitate sportiv[ stresul este cu efect pozitiv, pentru a ob`ine ni\te rezultate ]n plan fizic. }ns[ ]n momentul]ncareestedelung[ durat[saudeintensitatefoarte mare apare perturbarea func`ion[rii normale a organismului, a\a numitul distres, care este cu efecte dintre cele mai puterniceasupradeprim[riicapacit[`iisistemuluiimunitarde aneap[rafa`[demicrobisau chiar fa`[ de celulele tumorale”, afirm[ medicul Corneliu Saradan, din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani. (AuroraDimitriu)


CMYK

ESEN~IAL

Luni,20august2012

5

|coli nepreg[tite pentru clasa preg[titoare

Numaiestefoarte multtimppân[la ]ncepereaunui nouan\colar\i preg[tirilepentru primireaelevilor ]nclasapreg[titoareartrebuis[ fiepeultimasut[ demetri.Institu`iilede]nv[`[mânt auprimitsumele necesareachizi`ion[riimobilierului necesar,]ns[preg[tirile]nunele \colisuntmult ]ntârziate. A r[mas mai pu`in de o lun[ pân[la]nceputulnouluian\colar, carevacoincide\icudebutulclaseipreg[titoare,oprevedereaactualeiLegiaEduca`iei,ac[reiimplementarea]ntâmpinatprobleme ]nc[dela]nceput\icare,probabil, vorcontinua.Asta]ncondi`iile]n caremobilierulspecialpentrudotareas[lilordeclas[nuaajunsde-

cât]ncâteva\coli,achizi`iadematerialedidacticeeste]ncursdedesf[\urare,iarpreg[tireacadrelordidactice,atâteacâtevorfi,estel[sat[ pentru ultimele dou[ s[pt[mâni de dinaintea ]nceperii \coli, programat[pentru10septembrie. Problema adapt[rii grupurilor sanitarelanevoilecelormiciafost l[sat[ ]n grija autorit[`ilor locale, astfel c[, ]n acest moment, nu exist[ositua`iecentralizat[.

Clasa preg[titoare, „o idee n[stru\nic[, for`at[ \i nefinan`at[” A\a caracterizeaz[ actualul ministrualEduca`iei,EcaterinaAndronescu, proiectul prev[zut ]n actualalegeaEduca`iei.Nicipredecesorul s[u, interimarul Liviu Pop,nuaveaop[rerefoartebun[ despre ini`iativ[, astfel c[ este foarte probabil ca aceasta s[ nu func`ioneze decât ]n anul \colar 2012-2013.Dup[primulsemestru sevafaceoevaluare\isevaluao decizie,potrivitministruluiAndronescu. }njurulmateriilorpecarelevor reg[si]norareleviidinclasapreg[titoarenuauexistatfoartemulte dezbateri. Ace\tia vor studia comunicare, matematic[ \i explorarea mediului, muzic[ \i mi\care, educa`iepentrusocietate,educa`ie fizic[ \i sport, dezvoltare personal[,artevizuale\ilucrumanual \ireligie-,\iomaterieop`ional[-

Tehnologiideinformare\icomunicare(TIC).

„Nu sunt adepta acestei clase preg[titoare” Inspectorul general al Inspectoratului|colarJude`ean,Mihaela Hunc[, sus`ine c[ \colile nu erau preg[tites[preia\iclasapreg[titoaredinacestan\colar.Easpune c[ ]n \coli s-au dat bani pentru achizi`iamobilieruluispecial. „Avem etapa de formare a cadrelor didactice, avem toat[ baza cu cadre didactice care vor preda la aceast[ clas[ \i, ]ncepând cu a doua jum[tate a lunii august, se vorfaceactivit[`iledeformare.]n continuare,nusuntadeptaacestei clase preg[titoare, dar chiar dac[ nusunt]mifactema\im[implic ]ntoat[activitateadepreg[tire”,a precizat Mihaela Hunc[. Aceasta sus`inec[s-afor`atimplementarea claselorpreg[titoarela\coli,care nusuntadaptatecugrupurisanitare\is[lideclas[moderne. „Pentruacesteclasepreg[titoare, deja directorii unit[`ilor de ]nv[`[mânt au primit banii necesari pentru achizi`ionarea mobilierului. Vorfiorganizatelicita`iipentrug[sirea celor mai bune oferte, astfel ]ncâtacesteas[respecteexactstandardele”,adeclaratMihaelaHunc[,inspector\colargeneralalI|J. Fiecare \coal[ a primit pentru mobilier banii necesari ]n func`ie denum[rulelevilor]nscri\i.Pefie-

careelevs-auacordat200delei,ce vorfifolosi`ipentruachizi`ionarea unuisetdemobil[ceconst[]ntr-o m[su`[\iunscaunreglabil.Unitatea\colar[esteceacarer[spunde demodul]ncareseorganizeaz[licita`iadeachizi`ieaacestorbunuri, singura condi`ie impus[ fiind cea de]ncadrare]nsumaalocat[. Dotarea cu mobilier a claselor trebuies[serealizezepân[]ndata de1septembrie.Copiii]\ivordezvoltaabilitateadeacomunica,vor consolida primele contacte cu lumealiterelor\iacifrelor,vor]nv[`as[interac`ionezecuceilal`icolegi,dar\icuadul`iiprinjocurididactice, activit[`i ]n echip[, prin desensaumuzica. }nclasapreg[titoare,copilulnuva da niciun test de evaluare \i nu va primi nici note ori calificative. Cu toateacestea,atâtreprezentan`iiministeruluiEduca`iei,cât\iceiaiinspectoratelor \colare sunt optimi\ti, celpu`in]nceeaceprive\tedotarea corespunz[toare a tuturor s[lilor pân[la1septembrie.MihaelaHunc[sus`inec[laniveljude`ean85la sut[dintre\colileundevafunc`iona clasa preg[titoare au ]ncheiat contractepentruachizi`ionareademobilier,iarunelel-au\irecep`ionat.

Doar 40 la sut[ din \coli au contracte ]ncheiate pentru mobilier Conformuneistatistici]ntocmite la]nceputulluniiaugust,8lasut[

dintreunit[`ile\colarenudemaraser[proceduradeachizi`ieamobilierului pentru clasa preg[titoare, 80lasut[erau]nstadiudeanalizare a ofertelor, ]n timp ce 40 la sut[aveau]ncheiatedejacontracte. Pentruanul\colar2012-2013,la niveluljude`uluiBoto\anisunt228 de clase preg[titoare, dintre care 123sunt]nregimsimplu,iar105 ]n regim simultan, ]n special ]n mediulrural.MinistrulEduca`ieia declarat,dup[ovideoconferin`[cu inspectorii \colari generali, c[ preg[tirile pentru noul an \colar, care va ]ncepe la data de 10 septembrie,sunt]ngrafic. „Ast[zi (N.R) joi am avut videoconferin`[cutoateinspectoratele \colare pe subiectele de interes pentru preg[tirea anului \colar \i ]n principal sunt trei obiective majore. Unul se leag[ de clasa preg[titoare, ]n ce m[sur[inspectoratele\colarepots[ ne dea s[pt[mânal un raport ]n leg[tur[cumobilierulcaretrebuies[ajung[]nclasele]ncarevor ]nv[`a ace\ti copii, iar un altul urm[re\tepreg[tireainfrastructurii \colare din toate punctele de vedere, altfel spus igienizarea \colii]nvedereadeschideriianului\colar.Deasemenea,neintereseaz[acoperireacuprofesoria normelor didactice. Suntem deocamdat[ ]n grafic”, a spus Andronescu.(PetronelaRotariu)


6

TOPNEWS

Luni,20august2012

Peste 10.000 de boto\[neni ]n centralizarea solicitat[ de Curtea Constitu`ional[ Sâmb[t[diminea`[ Institu`iaPrefectului atransmisMinisteruluiAdministra`iei\i Internelorsitua`ia solicitat[Guvernului dec[treCurteaConstitu`ional[.Datele, adunatetimpdeo s[pt[mân[deopt echipeceautraversat ]ntregjude`ulcontactândfiecareprim[rie, arat[untotaldepeste 10.000deboto\[neni. Concret,aufostidentificatecategorii de persoane, dup[ modelul solicit[rii transmis[ de Bucure\ti,

care ap[reau pe listele electorale permanenteastfel:90depersoane decedate, 69 care \i-au pierdut dreptul de a vota, 15 boto\[neni careauob`inutstatutuldecet[`ean româncudomiciliul]nstr[in[tate, al`ii21care\i-auschimbatdomiciliulf[r[afiradia`idinlistalocalit[`iireziden`eianterioare,]ntimp cepersoaneleidentificateladomiciliu]ntr-unnum[rcenusecoreleaz[ cu suprafa`a locuibil[ \i num[ruldecamerealeimobilului estede113. Cea mai numeroas[ categorie este,]ns[,aceeaaboto\[neniloral c[roractdeidentitateaexpiratf[r[ a fi re]nnoit. Au fost identifica`i 9.699deastfeldeboto\[neni. Reprezentan`iiPrefecturiiaucolaborat,pentrufinalizareasitua`iei,cu speciali\ti ai Consiliului Jude`ean, dar\icuceiaiserviciilordeeviden`[ apersoanelor.„Afostomunc[in-

Prim[riile, f[r[ bani pentru plata ]nso`itorilor persoanelor cu handicap Zecideprimariailocalit[`ilordinjude`ulBoto\ani]ntâmpin[probleme financiare.Astfel,eiauaduslacuno\tin`areprezentan`ilorInstitu`ieiPrefectuluifaptulc[nuaudeundes[maipl[teasc[]nso`itoriipersoanelorcu handicap. Pentrua]ncercas[serezolveaceast[situa`ie,primariivortrebuimai]ntâis[trimit[undocument]ncares[seprecizezeexactnum[rul decontractepecare]lau,iarpebazaacestordate,]mpreun[cuDirec`ia General[aFinan`elorPublice,sevoranalizavarianteledefinan`are. La Fl[mânzi, din cauza lipsei de bani s-au ]ncetat contractele cu ]nso`itoriipersoanelorcuhandicap,de\i]neviden`elePrim[rieisunt]nregistra`iaproape70depersoane. Nici la Pomârla situa`ia nu este una ]mbucur[toare, edilul Dumitru Chelaruprecizândc[plata]nso`itorilorpersoanelorcuhandicapesteproblematic[.„Pentruplata]nso`itorilorpersoanelorcuhandicap,nucredc[ pân[lasfâr\itulanuluivorvenibanii.Suntdeseproblemeledeacestfel”, aprecizatprimaruldePomârla.(OtiliaMaxim)

tens[, care a implicat mul`i speciali\ti,dindiverseinstitu`ii.Apreciez

muncalor,dar\ifaptulc[nuaufost cazuri]ncareautorit[`ilelocales[nu

colaboreze.”,adeclaratsubprefectul SebastianTocariu.(OtiliaMaxim)

Rapsozii Boto\anilor vor concerta gratuit ]n mediul rural

Pre\edinteleConsiliuluiJude`ean Boto\ani,Florin~urcanu,adeclaratc[bugetulRapsozilorBoto\anilorvafimodificat,astapentru c[,pentruboto\[neniidinmediul rural,orchestravasus`ineconcertegratis. Florin~urcanudore\tes[organizezetârguritradi`ionale\ispectacolegratuitepentrucanimeninufie privatdebucuriadeasedistra.Acestaaprecizatc[ primeletreicomunepentrucaresevacântagratisvor

fialesedintrecelecarenuaumaiorganizat]nacest anspectacole.Astfel,~urcanuacerutdirectoruluiOrchestreiRapsoziiBoto\anilor,IoanCobâl[,s[ini`ieze un proiect ce vizeaz[ sus`inerea unor spectacole de muzic[popular[lasate. „Vom merge ]n teritoriu \i vom organiza târguri tradi`ionale \i spectacole pentru cet[`enii din mediul rural,carenuauvenituri\inu]\ipermits[mearg[la un spectacol pe bani”, a declarat Florin ~urcanu. Acestaamaiad[ugatc[:„delaunmiliard\i\asesute demilioanedeleivechiveniturivoml[salavenituri doarunmiliardpentruc[vreaucaRapsoziis[cânte gratuit]ncomuneledinjude`.Dinaceast[toamn[pornimacelprogramprincareRapsoziis[fac[spectacolepentrutreicomunelaunloc”. (OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Luni,20august2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere,zon[central[,SD, f[r[]mbun[t[`iri.Pre` negociabil.Tel. 0740.802.684; 0742.278.586.(2409-2) *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

]nchirieri *Primesc]ngazd[dou[ elevedegimnaziusauliceu ]ncepândcuanulscolar. Tel.0755.425.605. *}nchiriezspa`iude300 mppentruosec`iedeconfec`iesaualteactivit[`i. Personalseg[se\te]nzon[.Tel.0748.349.885. (2414-10)

anun`urimediu *Buc\inescuTudor,titularalPlanului„Recompartimentareconacpentru pensiune”sat|old[ne\ti, com.Blânde\ti,jud.Boto\ani,anun`[publiculinteresatasupradepuneriisolicit[riideemitereaacorduluidemediu.Informa`iileprivindplanulpropus potficonsultatelasediul APMBoto\ani,b-dulMihaiEminescunr.44\ila sediultitularuluidinstrada Drago\Vod[nr.25Boto\ani.Observa`iilepubliculuiseprimesczilniclasediulAPMBoto\ani,]ntermende15ziledeladata public[riianun`ului.(1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Luni,20august2012

Solu`ie tehnic[ pentru a-i pune la plat[ pe datornicii la ap[

Zece miliarde de lei vechi aruncate pe referendum Chiar dac[ organizarea referendumuluidepedatade29 iulienuaavutefectulscontat nicideoparteatabereipolitice,nicidealta,s-aumaiscos din visteria jude`ului, ]nc[ aproximativ10miliardedelei vechi, bani care s-au dus fie pe plata activit[`ii membrilor BirouluiElectoralJude`ean\i a celorlalte persoane ce au participat la ac`iunea pentru demiterea pre\edintelui Traian B[sescu, fie s-au consumatpeprotocol,hârtie,\tampilesaupixuri. Astfel,Prefecturaaefectuat pl[`ilegatedereferendum]ncepând cu 23 iulie, când a-

Chiria\ilorcudatorii delaANL-uri,lise preg[te\teceva. ConducereaSociet[`iiNovaApaserv caut[solu`iitehnice pentrualeputea ]ntrerupefurnizarea apeifamiliilorcare nu]\ipl[tesclatimp serviciilefurnizate deoperator,f[r[a afectafurnizarea apeilarestullocatarilor,caresuntcu platalazi. Distribu`ia pe orizontal[ a apei, pe cheltuiala operatorului, nu

poatefiluat[]ncalculdeocamdat[, ]ns[ conducerea societ[`ii pl[nuie\tes[apliceometod[utilizat[cu succes ]n alte municipii ale `[rii, undegradulde]ncasareasumelor pe serviciile furnizate clien`ilor este foarte ridicat, de peste 90 la sut[. „LaBaiaMare\ilaSatuMaresag[sitsolu`iapentrua-idetermina peclien`is[nuacumulezedatorii. Ei au sc[pat de r[u platnici. Pe casa sc[rii blocului se instaleaz[ conducta, de la parter la ultimul etaj,iardelaaceastafiecarefamilie, fiecare locatar ]\i realizeaz[ bran\amentul pân[ ]n apartament. |i contorii sunt instala`i pe casa sc[rii,iardac[locatariiunuiapartament nu-\i pl[tesc serviciul de ap[ \i canal li se poate ]ntrerupe furnizareaf[r[a-iafectapevecinii lor.Astaamvreas[facem\inoi, pentru]nceputlaANL-uri,pentru c[ acolo sunt foarte mari datorii. Trebuie s[ facem ceva ca s[-i determin[m s[ pl[teasc[ ce con-

sum[”, declara recent Gabriel Cârlan,managerulsociet[`iiNova Apaserv. Schimbarea modului de distribu`ieaapeiblocuriledincartierele ANL trebuie ]ns[ s[ se fac[ cu acordul Prim[riei, iar discu`ii ]n acest sens au mai avut loc \i urmeaz[ s[ fie aprofundat acest subiect]nperioadaurm[toare. Sistemulcareadatroade]nalte localit[`i din `ar[, unde operatorii de ap[ sunt acum pe profit, ar putea fi extins \i ]n alte cartiere, acoloundenum[rulr[uplatnicilor estemaimare. Aproape 10 milioane de lei are de ]ncasat Nova Apaserv de la clien`ii s[i. Marile probleme la ]ncasareadebitelorse]nregistreaz[ la consumatorii de la blocuri tocmaipentruc[]nprezent]naceste condominii nu exist[ posibilitatea tehnic[ de a sista furnizarea apei doar la consumatorii r[u platnici. (AuroraDimitriu)

proape 70.000 lei s-au dus pentru hârtia buletinelor de vot \i timbrele autocolante. Alte aproximativ 50.000 au fost consumate pe 24 iulie, pentru \tampile, rechizite \i tonere, ]n timp ce ]n urm[toareaziaufostcheltui`i,tot perechizite4.500lei.Indemniza`iile participan`ilor implica`idirect,protocolul\itransportul au costat 635.000 lei, iar impozitul indemniza`iilor auajunsundevala98.500lei. Aumaiexistatdeasemenea\i alte cheltuieli, ]nsumate la 5.900 lei, sumele prezentate fiindexprimate]nron.(Otilia Maxim)

Evenimente de Botosani nr.2196  
Evenimente de Botosani nr.2196  

Ziarul orasului tau!

Advertisement