Page 1

CMYK

M[sur[decriz[careafecteaz[ s[n[tateaamiideromânidinSpania EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.159(2194)•Joi,16august2012•8pagini

Pag. 8

Controale ]n \coli

Pagina 4

Spitalele ]\i fac mai fac o structur[ ]n cadrul TESA

Tesadinspitale]\im[re\tepersonalul,cu acordulMinisteruluiS[n[t[`ii.Deaceast[dat[ estevorbade]nfiin`area uneistructuri]nsubordineamanagerului,care s[seocupedecalitatea managementului.MinisterulS[n[t[`iinuastabilit]nc[num[rulde angaja`icarevorlucra ]nacestenoistructuri, daravenitcuprecizareac[acestavafi]n func`iedenum[rulde paturidinfiecareunitatespitaliceasc[. Pagina 5

Cadrele medicale, expuse nemul`umirilor pacien`ilor din cauza copl[`ii

Pagina 4


2

STARTNEWS

Joi,16august2012

|efii de la Urban Serv \i-au depus demisiile

GheorghePricopi\i ViorelNegru\i-au ]naintatdemisiilede laconducereaUrban Serv,Consiliuluide Administra`iealsociet[`ii.Acesteavin caurmareasolicit[riif[cutedeprimarulmunicipiului, OvidiuPortariuc, nemul`umitdemodul]ncareceidoi auadministratsocietateadinsubordinea ConsiliuluiLocal.

Nemul`umirile conducerii Prim[rieiBoto\aniaufostaccentuate \idefelul]ncares-aac`ionatdup[ izbucnirea incendiului la vechea ramp[.}nfa`alipseideimplicare \iincapacit[`ii]nagestionaproblemagropiidegunoiaMunicipiului Boto\ani, Prim[ria a solicitat demisiilecelordoi. „Problema gropii de gunoi este doarunadintemelel[satenerezolvatedevecheaadministra`ie,ositua`ieceputeafianticipat[\iprevenit[cucelpu`in\aseluni]nainte.Cem[deranjeaz[]ns[estelipsa de profesionalism a celor care conducast[ziSCUrbanServSA. Gestionarea situa`iei creat[ de

incendiulap[rutlagroapadegunoi completeaz[ acest tablou. Este imposibils[la\ilucrurilenerezolvateatâtatimp.Solicitastfelpublic demisiaconduceriicompaniei,carespers[nuseascund[]nspatele unorprocedurilegalepecareoricumavemdegânds[lerealiz[m, ]ncazul]ncarenudaudovad[de onoare]na-\iprezenta]ncelmai scurttimpdemisiile”,declara,recent,OvidiuPortariuc. GheorghePricopiocup[postulde

directorulgeneral]ntimpceViorel Negru pe cel de director de produc`iedelaUrbanServ.„Conform coduluimunciiartrebuis[maistau ]nfunc`ie45dezile,darstauvreo 30,cam]njuruldateide1septembrie facem schimbarea. A venit dejaviitoruldirector,pepostde\ef dedepartamenttehnic,dup[aceea, trec eu pe acest post”, afirma, la rânduls[u,GherghePricopi. ConsiliuldeAdministra`ieseva ]ntrunis[pt[mânaviitoarepentrua

lua act de demisiile celor doi. Ace\tiar[mânpefunc`iipân[la]nceputulluniiseptembrie,cândvor fi]nlocui`icuConstantinLiviuToma, respectiv Simion Drelciuc. „CAtrebuies[se]ntruneasc[,s[ia act de demisii \i s[ numeasc[ un directorinterimarpân[laorganizarea concursului. Demisiile au fost ]naintate”,amen`ionatPricopi. Ceidoidemisionarivorlucra]n continuare]nunitateca\efidedepartamente.(PetronelaRotariu)

Criza locurilor de veci a adus mormintele ]n parcare

Locuriledeveciauajuns]nparcareadinapropiereaCimitirului Pacea,lâng[Funda`iaHandof

Help.Surprinsdedeciziacelorde laSCUrbanServeste\iprimarul municipiului,OvidiuPortariuc.

Edilulmunicipiuluiafirm[c[nuisepareun lucrunormalcamor`iis[fie]ngropa`i]nparcare.„Amdescoperitacoloochestiefoarteinteresant[,]nparcare.Nusepoatea\aceva,s[fie ca]ntimpulr[zboiului,morminte]nstrad[.Eu nu\tiamcese]ntâmpl[acolo,amchematoamenii\iamdiscutat.Aleatrebuiestopateacolo. Eunuam\tiutdeaceast[situa`ie,numisepare normal”,adeclaratOvidiuPortariuc. Municipalitateacaut[solu`iipentruidentificarea unuiterenundes[fieconstruitunnoucimitir,dar \i pentru extinderea celor deja existente. |eful Prim[rieis-adeplasatlaCimitirulPaceadup[ce a primit o serie de reclama`ii privitoare la lipsa cur[`eniei din zona amintit[. „M-am deplasat acolo,s[pt[mânatrecut[,]ntr-ovizit[,amavuto discu`iecuceidelaUrbanServ\im[bucurs[v[d c[lucrurileau]nceputs[semi\te,chiaros[verificpersonal”,aspusprimarulmunicipiului. ConducereaFunda`ieiHandofHelpatrimis maimulteadresemunicipalit[`ii,]nprimeleluni aleanului,]ncarereclamafaptulc[suntf[cute locurideveciladoardoimetridelimitadeproprietate,lucrucecontravine„normelordemediu\ides[n[tatepublic[”. }nceeaceprive\terezolvareaacesteisitua`iicu uncimitirprivat,pecareunomdeafaceriboto\[neanvreas[]lfac[,edilulmunicipiuluisus`ine c[]nc[nuadiscutatcuacesta.Cimitirulprivatar urmas[se]ntind[peosuprafa`[decirca2hectare. Municipiul se confrunt[ de câ`iva ani cu lipsalocurilordeveci.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Parcul Curcubeului, preg[tit de reabilitare Lucr[rile de reabilitare \i modernizareaParculuiCurcubeuluiseridic[la700.000 delei.Dinceledeclaratede primarul municipiului, Ovidiu Portariuc, ]ntr-o prim[ faz[,]nurmadiscu`iilorpurtate la Ministerul Mediului, vafiaalocat[10lasut[din sum[, urmând ca ]n cursul anului viitor s[ fie alocat \i restuldebani.„Esteunproiect]na\teptare,amavutdiscu`iilaMinisterulMediului, amdeblocatproiectul\ivom primi prima trans[ de 10 la sut[.}nacestansevorefectua lucr[ri par`iale, iar ]n cursul anului urm[tor vom primi restul fondurilor \i vom]naintaculucr[rile.Vor firef[cutealeile,borduri,va fi sistem de iriga`ii pentru gazon,vorexista\ini\tepanouri fotovoltaice, loc de joac[de400demetrip[tra`i pentrucopii,toaleteecologice\isevarefacevegeta`ia”, a declarat Ovidiu Portariuc. (P.R.)

„Prima Cas[” are succes printre „stranierii” boto\[neni Programulderulatdecâ`iva ani buni, „Prima Cas[”, nu se bucur[ de prea mult succes]nrândulboto\[nenilor.Acestapares[fiecreat maimultpentruboto\[nenii pleca`i ]n str[in[tate, care, bine]n`eles,suntsubcontractedemunc[legalelacompaniiprivate.Dac[]naniipreceden`i„stranierii”se]ntorceaudepemeleagurilestr[ine cu bani cash pentru a-\i achizi`iona o cas[, un teren sau un apartament, anul acestaseparec[\ieiaufost lovi`idecriz[.Astfel,muncitorii veni`i din str[in[tate seorienteaz[]nprimulrând c[tre]mprumuturi,\iparafi principaliibeneficiariaiprogramului Prima Cas[. De aproape 2 ani, ace\tia sunt principaliibeneficiariaiprogramuluiPrimaCas[.Separec[PrimaCas[esteatractiv[pentru„stranieri”pentru dobânzile mult mai mici pe carelepl[te\teunromânangajat ]n str[in[tate c[tre b[nci, ]n compara`ie cu cei care muncesc ]n România, aici b[ncile percepând dobânzi mai mari, chiar dac[ ausalariimultmaimici.„}n ultimele12luniamavutcel pu`in30decazuri]ncareiamajutatpeboto\[neniiangaja`i ]n str[in[tate s[ cumpere case prin acest program”, a precizat un administratoraluneiagen`iiimobiliareboto\[nene.(O.M.)


TOPNEWS

Joi,16august2012

Accident rutier provocat de un mistre` ]n p[dure la Baisa

Dou[autoturisme\iun scuteraufostavariate miercuridiminea`[,]ntr-un accidentneobi\nuit,cea avutlocpeDE58,]np[durelaBaisa.Evenimentul s-aprodusdup[ceunporc mistre`aie\itbruscdinp[dure,pecarosabil.

Atunci a fost izbit ]n plin de un autoturism marca Volkswagen condus de Cosmin Haila, de28deani.Animalulafostproiectat]ntr-un Mitsubishicesedeplasadinsensopus,lavolanulc[ruiaseaflaAlexandruPodariu.Larândul s[u,autoturismulMitsubishiaacro\atunscuter condusdeLucianAmariei,de33deani. }nurmaaccidentului,ambeleautoturismeau fostavariatedar,dinfericire,niciunuldintre pasagerinuaavutnevoiede]ngrijirimedicale. De\ilafa`aloculuis-audeplasattreiambulan`e,cadrelemedicalenuaumaifostnevoite s[intervin[.Porculmistre`afostomorâtpeloc ]nurmaimpactului. Poli`i\tiicareauf[cutcercet[rilafa`alocului auadmisc[astfeldeevenimenterutieresuntrare.„Autoturismulcesedeplasapedirec`iaSuceava-Boto\aniafostsurprinsdeapari`iaunui porcmistre`pecarosabil.L-aizbitfrontal\il-

aproiectat]ntr-unaltautoturismcesedeplasa dindirec`iaopus[.}naccidentafostavariat\i unmotoscuter.Astfeldeaccidentesuntfoarte rare.Amaifost]nurm[cudoianiunaccident cu o c[prioar[”, a precizat Ionu` Apostol,

purt[tor de cuvânt al Serviciului Poli`iei Rutiere. Dup[ ce poli`i\tii au terminat cercet[rile, la fa`aloculuiavenitunangajatalAJVPS,carea ridicatporculmistre`.(D[nu`Rotariu)

Constantin Cuciureanu Trei dosare ]ntocmite a fost transferat la la Boto\ani dup[ Penitenciarul Boto\ani referendum, incluse S[pt[mânatrecut[, la frauda electoral[ omuldeafaceriboto \[neanConstantinCuPotrivitParchetuluiGeneral, aproximativ 260 de dosare de fraude electorale au fost deschisedeprocuroridinparcheteledin]ntreaga`ar[,numai10 din acestea fiind cercetate de DNA. Anchetele vizeaz[ des- f[\urarea Referendumului din datade29iulie2012.}naceast[categorieauintrat\iceletrei dosare ]ntocmite la Boto\ani. Dou[dosareaufostdeschisela Parchetuldepelâng[Judec[toriaBoto\ani,vizând]nc[lcarea art.52dinLegea3/2000,care face referire la ]mpiedicarea

prin orice mijloace a liberului exerci`iualdreptuluideaparticipa la referendum, dintre careundosarafostsolu`ionat, iarlaParchetuldepelâng[Judec[toriaDarabaniafost]nregistratundosar]nleg[tur[cu art.55Legea3/2000,referitor latip[rirea\iutilizareadebuletine de vot false, introducerea ]nurn[aunuinum[rsuplimentardebuletinedecâtcelevotate de aleg[tori sau falsificarea prinoricemijloaceadocumentelordelabirourileelectorale. (D[nu`Rotariu)

ciureanu,condamnatla ]nchisoarepentruafaceriilegalecucupoane agricole,afosttransferatdelaBac[ulaPenitenciarulBoto\ani.

Potrivit reprezentan`ilor unit[`ii dedeten`ie,ConstantinCuciureanu (foto) va avea dreptul ]n luna februarie a anului 2016 ca dosarul s[us[fieanalizatdecomisiadeliber[ricondi`ionate. Constantin Cuciureanu, a fost prins]nlunafebruarieaacestuian, ]n jude`ul Bac[u, dup[ ce fusese dat]nurm[riregeneral[,]nurma uneicondamn[rila\aseanide]nchisoarepentru]n\el[ciune.Acestaseascundea]ntr-ovil[deluxde lâng[ Bac[u, pentru prinderea sa fiindimplica`ipoli`i\tidar\iangaja`iaiSIPI\iSRI,to`ilucrândsub coordonareaunuiprocuroralParchetului de pe lâng[ Curtea de ApelSuceava. ConstantinCuciureanusesustr[geadelaexecutareauneipedepse cu ]nchisoarea ]n urma unei sentin`e a }naltei Cur`i de Casa`ie \i

Justi`ie,ramasedefinitiv[.Potrivit aceleia\i sentin`e Constantin Cuciureanutrebuies[maiachitestatului român peste 400.000 de lei, bani]ncasa`iilegalprindecontarea unor cupoane agricole. (D[nu` Rotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Arest prelungit ]n cazul d[r[b[neanului care \i-a ucis so`ia D[r[b[neanul]nvârst[de 44deani,care]nlunaaprilie\i-aucisso`iastrângândodegât,var[mâne]nspatele gratiilor. Acest lucru esteposibildup[cemagistra`ii Tribunalului Boto\ani au hot[rât s[ prelungeasc[ mandatul de arestarea preventiv[ emis pe numele acestuia, fiind judecat pentrus[vâr\ireainfrac`iuniide omor calificat. Potrivit anchetatorilor,crimaarfiavut locpefondulgelozieidar\i a consumului de alcool. Victimatocmaiveniseacas[ din Italia \i se pare c[ voia s[ se despart[ de cel al[turi de care tr[ise dou[ decenii. Pe fondul discu`iilor ]n contradictoriu, ValeriuCucuruzac,]nvârst[de 44deani,\i-astrangulatso`ia,careavea41deani.}n mod uimitor, dup[ comitereafapteid[r[b[neanulnua datdovad[deremu\c[ri\ia statcutrupulso`iei]ncas[ pân[cândafostdescoperit defiuls[ude14ani.Pentru faptasarisc[s[stea]nspatele gratiilor pân[ la 25 de ani.(D.R.)

Autoturismele ]nmatriculate ]n alte state, intr[ la verific[ri Poli`i\tiirutierivororganiza]ncepânddejoi,16august, timp de trei zile, ac`iunilanivelna`ionalpentru reducerea accidentelor rutiere ]n care sunt implicate autovehicule ]nmatriculate ]n alte state \i conduse de cet[`eni români. Potrivit unuicomunicatdepres[al IGPR. }n perioada 16-18 august,poli`i\tiivorac`iona ]nspecial]nzoneleundese concentreaz[unnum[rmaredecet[`eniromâni]ntor\i din str[in[tate \i care conduc autovehiculele ]nmatriculate]naltestate,cucare s-au]ntors]n`ar[.Suntvizatelocalit[`ile]ncaresunt preconizate reuniuni sau altemanifest[ricepotatrageunnum[rmaredeparticipan`i (festivaluri, târguri sauzilealeunorlocalit[`i), precum\i]nsta`iunileturisticeunde]naceast[perioad[seafl[unafluxmarede vizitatori.Pentruasigurarea probatoriului]ncazulfaptelorsanc`ionate,poli`i\tiirutierivorutilizaechipamentele video de supraveghere a traficului rutier, instalate pe autospecialele unit[`ilor depoli`ierutier[.Ac`iunile aulocsubcoordonareaDirec`iei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli`ieiRomâne.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Joi,16august2012

Cadrele medicale, expuse nemul`umirilor pacien`ilor din cauza copl[`ii

Negocierileprivind coplatalaserviciile medicalesunt]ntoi. }nc[pentrucâteva luni,româniiausc[patdecoplat[,care esteamânat[tocmai pentruacestenegocieri.Dac[asocia`iiledepacien`iau protestatvehement ]nfa`aactuluicare impuneatarifegreu desuportatpentru români,]ncondi`iile ]ncarebolnaviipl[tesc\iasigur[rilede s[n[tate,nicicadrele medicalenuauar[tatc[arsus`ineaceast[suprataxarea serviciilormedicale.

Medicii\iasisten`iimedicalisunt de p[rere c[ introducerea copl[`ii arputeastârniunconflict\i]ntreei \ipacien`i,nunumai]ntrepacien`i \iautorit[`ileresponsabiledeintroducereaacestuibir. Printre efectele negative ale introducerii acestei masuri, cadrele medicalesea\teapt[laexpunerea lanemul`umireabolnavilor.

„Omulbolnavarputeas[-\i]ndrepte repro\urile pentru aceast[ suprataxare a serviciilor c[tre asistentulsaumediculdelacabinet. Cadrele medicale vor sta ]n fa`a pacien`ilor \i a nemul`umirilorlor\ieusuntsigurc[mediculvafipusnuodat[]nsitua`ia s[deaexplica`iipentruodecizie carenu-iapar`ine,pentruodeci-

zie a celor ce guverneaz[. Omul \tiindc[pl[te\temaimultvacere mai mult de la sistemul sanitar, cum este \i firesc. Vor cre\te a\tept[rilepacien`ilorfa`[decantitatea\icalitateaserviciilormedicale f[r[ ca sistemul, ]n lipsa reformelor, s[ fie preg[tit s[ le acopere. Asta va duce iar la o supraexpunere a personalului din

Controale ]n \coli

Inspec`ii]nunit[`ilede]nv[`[mântvorfidemaratedeInspectoratul|colarJude`ean (I|J)pentruafiverificate condi`iile]ncareva]ncepeun nouan\colar.

DinceledeclaratedeMihaelaHunc[,inspectorgeneralalI|J,pelâng[verificareastadiului preg[tiriianului\colarseare]nvedere\ipreg[tireacondi`iilorpentruclasapreg[titoare,respectivachizi`ionareamobilierului\ireabilitarea spa`iilor. „Exist[\colicareauterminatdeja,darexist[ \coli]ncarestadiilesuntmaipu`inavansate.]n

sistem ]n fa`a nemul`umirii pacien`ilor”, este opinia exprimat[ demediculLiviuRo\u. }nacestecondi`ii,reprezentan`ii cadrelormedicalespunc[laacestenegocieriseva]ncercaamânareacâtmaimultacopl[`ii,care, de\iaplicat[]naltestate,lanoinu ar trebui introdus[ f[r[ un studiu defezabilitate.(AuroraDimitriu)

momentul]ncareteangajezis[faciclasapreg[titoaretrebuies[asiguritoatecondi`iile,iar noiamf[cutosolicitareprim[riilordeaaloca fonduripentrureabilitarea\iamenajareaacestorspa`ii”,adeclaratMihaelaHunc[.Aceasta amen`ionatc[pân[laoraactual[nuaprimit sesiz[ridinparteadirectorilorde\coal[c[arfi nemul`umi`i de sumele de bani primite de la prim[riipentrucur[`eniadintimpulvacan`ei. Unit[`ile \colare au primit fonduri pentru cump[rareamobilierului,câte200deleipentru fiecareelev.Conformuneistatistici]ntocmitela ]nceputulluniiaugust,8lasut[dintreunit[`ile \colarenudemaraser[proceduradeachizi`iea mobilierului pentru clasa preg[titoare, 80 la sut[erau]nstadiudeanalizareaofertelor,]n timpce40lasut[aveau]ncheiatedejacontracte.Pentruanul\colar2012-2013,laniveluljude`uluiBoto\anisunt228declasepreg[titoare, dintrecare123sunt]nregimsimplu,iar105]n regimsimultan,]nspecial]nmediulrural. „Suntclasesimultanedecâtedou[]nmediul rural.Undenuexist[posibilitateaaserealizao clas[ simpl[, de sine st[t[toare, se realizeaz[ clasesimultane,]nregimdedou[sautreiclase”, a men`ionat inspectorul \colar general al I|J.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Licita`ie pentru aparatura de supraveghere video de la „Jude`ean” Supraveghereavideoasec`iilordespitalmutate]ntronsonulreabilitatsevaface24 din24deore.Reprezentan`ii Spitalului Jude`ean „Mavromati” sus`in ]ns[ c[ nu au deocamdat[ aparatura de supraveghere, care urmeaz[ s[ fieachizi`ionat[,celmaiprobabil, ]n luna septembrie, prinlicita`ie.Vorfiamplasatecamerevideopentruasupraveghea holurile sec`iilor, dar\ilaie\ireadinlifturi.Se a\teapt[]nc[ofertedelafirmele specializate pentru ca spitaluls[decid[achizi`iacea maiavantajoas[,atâtcapre`, cât\idinpunctdevedereal caracteristicilortehnice.Pân[ lafineleacesteilunisefinalizeaz[ \i mutarea pacien`ilor ]n tronsonul reabilitat, pe toateetajeleunit[`iimedicale. De\i sec`iile au ]nceput s[-\i mutebolnavii]nspa`iilereabilitate \i modernizate, ]nc[ nus-aachizi`ionatnicimobilierulnou.Unelesec`iiau]ns[ \i paturi noi, din dona`ii. Lapatulfiec[ruibolnavvafi unsistemdesemnalizarela]ndemânapacientuluicarepoate astfelchemacadrulmedicalde serviciu oricând intervine o problem[urgent[.(A.D.)

Contract de munc[ amânat din cauza „sindicatelor mici cu preten`ii mari” Semnarea contractului colectiv de munc[ ]n sistemul sanitars-aamânatpentru]nc[ dou[ s[pt[mâni. Reprezentan`iiSindicatuluiSanitassper[ ]ns[ ca pân[ la ]nceputul lunii septembrie s[ fie rezolvat[\iaceast[problem[.Octavian Dumitru, liderul jude`eanalSanitas,sus`inec[din cauza unor ne]n`elegeri \i a unornemul`umiricareauvenitdelasindicatef[r[reprezentativitate]nsistem,laMinisterulS[n[t[`iinus-aputut semnaContractulColectivde Munc[. „Sunt sindicate mici cupreten`iimaricarevors[ fie semnatari f[r[ s[ reprezentativitate.Dinaceast[cauz[nuamreu\it]nc[s[avem semnat Contractul Colectiv deMunc[lanivelderamur[. Procedura este urm[toarea: sesemneaz[lanivelna`ional Contractul Colectiv de Munc[,iarlanivellocalader[mla acest contract printr-un act adi`ional, care ne asigur[ c[ beneficiemdetotceseprevede]nCCM.Peplanlocalmai putemducenegocieripeprobleme stricte, dar pe margineaaceeaceprevedeCCM”, adeclaratliderulSanitasBoto\ani.(A.D.)


CMYK

ESEN~IAL

Joi,16august2012

5

Spitalele ]\i fac mai fac o structur[ ]n cadrul TESA

Tesadinspitale]\im[re\tepersonalul,cu acordulMinisteruluiS[n[t[`ii.Deaceast[dat[ estevorbade]nfiin`area uneistructuri]nsubordineamanagerului,care s[seocupedecalitatea managementului.MinisterulS[n[t[`iinuastabilit]nc[num[ruldeangaja`icarevorlucra]n acestenoistructuri,dar avenitcuprecizareac[ acestavafi]nfunc`iede num[ruldepaturidin fiecareunitatespitaliceasc[. „Nu trebuie s[ mai ]ngro\[m personalul administrativ, c[ \i a\a sunt mul`i angaja`i acolo” „Nevaajutamult”,spunmanageriispitalelor.Departeacealalt[,reprezentan`iisindicatuluicadrelormedicale]\ipunsemnede ]ntrebare privind ]ncadrarea cu personal ]n

aceast[nou[structur[.Eispunc[suntsuficien`i angaja`i TESA \i c[ noul birou sau compartiment nu ar mai trebui s[ aduc[ oameni dinafar[, ci s[ se organizeze ]n cadrulpersonaluluidejaexistent]nunitate, pentruanumaiad[ugaunplusdeefortpe cheltuielilesalariale. „Nu\tiuexactcesarcinivaaveaacestnou compartiment,dararfibinedac[arvenicu proiecte, cu ceva care ]ntr-adev[r s[ ajute managementul.Cuonou[structur[aTESA nu se rezolv[ problemele de management dac[ceicevorfacepartedinacestestructuri nuvoravearesponsabilit[`iclare.|tiuc[se discuta de mult[ vreme de ]nfiin`area unui astfel de compartiment, dar trebuie s[ fim aten`icinevalucraacolo.S[fiespeciali\ti de-ai no\tri, ]n care managerul are ]ncredere,darnunumaini\tesimpliconsilieri aimanagerului.Nutrebuies[mai]ngro\[m personaluladministrativ,c[\ia\asuntmul`i angaja`iacoloiarnevoiadeangaj[rieste]n sec`iile spitalului, la patul bolnavului”, a declaratOctavianDumitru,lideruljude`ean alSindicatuluiSanitas.

„Ce propune Ministerul S[n[t[`ii este de viitor” }ntimpcereprezentan`iicadrelormedicale consider[ c[ a mai ad[uga o structur[ administrativ[]nseamn[unefortfinanciar]n plus iar eficien`a ridic[ semne serioase de ]ntrebare,\efiispitalelorcredc[le-arfide folosuncompartimentcares[]iajute]nactivitateamanagerial[. „Euconsiderc[ne-arfidemareajutor.|i acum avem oameni care fac ]ntr-un fel \i

aceast[activitate,darpelâng[altesarcinide serviciu,\iestemaigreu.CepropuneMinisterulS[n[t[`iiestedeviitor.Esteostructur[careexist[]nspitaleledinalte`[rieuropene\iestenecesar[\ilanoi”,esteopinia exprimat[deeconomistulGabrielaVarzari, managerul Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe”.

Ce vor face angaja`ii de la „calitatea managementului” Noulbirousauserviciucareseva]nfiin`a ]nspitalearurmas[ajutela]mbun[t[`irea activit[`ii din unit[`ile respective, ca pacien`ii s[ fie mai mul`umi`i de serviciile medicaleprimite,iarspitaluls[faceeconomiicares[nuafectezeactivitateamedical[ saudrepturileangaja`ilor.Cualtecuvinte,s[ seg[seasc[solu`iipentruunmanagementde peurmac[ruiatoat[lumeas[fiemul`umit[. }ncadrulnoiistructuri]\ivordesf[\uraactivitatea medici, juri\ti, economi\ti dar \i alte categoriidepersonalcareseapreciaz[deconducereaunit[`iic[suntutile]nderulareaactivit[`ilor specifice managementului calit[`ii. Num[ruldeposturivafistabilit]nfunc`iede num[ruldepaturialunit[`iisanitare. „Pentruacoordona]nmodunitaractivitateademanagementalcalit[`iidesf[\urat[]n cadrulunit[`ilorsanitarecupaturiestenecesar a se organiza o structur[ de sine st[t[toare ]n subordinea managerului, care s[ aib[ ]n obiectul de activitate derularea activit[`ilorspecificereferitoarelamanagementul calit[`ii. }n func`ie de num[rul de paturistructurademanagementalcalit[`iise

organizeaz[laniveldebirousauserviciu\i se normeaz[ la posturi fixe generale”, se arat[]nproiectuldeactnormativsupusdezbateriipublice]nacestezile. Structura de management al calit[`ii va avea ]n principal atribu`iile prev[zute ]n ordindarvadesf[\ura\ioricealteatribu`ii dispuse de managerul unit[`ii \i care se refer[ la domeniul de management al calit[`ii. }nprincipal,angaja`iicevorfacepartedin acest serviciu sau birou vor desf[\ura urm[toareleactivit[`i:preg[tirea\ianalizareaPlanulanualalmanagementuluicalit[`ii; coordonarea activit[`ilor de elaborare a documentelorsistemuluidemanagemental calit[`ii (manuale, proceduri); coordonarea \iimplementareaprogramuluideacreditare atuturorserviciiloroferite]ncadrulunit[`ii. Deasemenea,voravea]natribu`iicoordonarea\iimplementareaprocesuluide]mbun[t[`irecontinu[acalit[`iiserviciilor;implementarea instrumentelor de asigurare a calit[`ii \i de evaluare a serviciilor oferite; asigurarea aplic[rii strategiei sanitare \i a politicii de calitate ]n domeniul medical ]n scopulasigur[riis[n[t[`iipacien`ilor. „Membrii structurii de management al calit[`ii vor urma un curs de preg[tire ]n domeniulcalit[`iiserviciilormedicaleorganizat de institu`ii agreate de Ministerul S[n[t[`ii”,semaiprecizeaz[]nproiectulde actnormativ. Angaja`ii vor avea calitatea de personal contractual, ]\i vor desf[\ura activitatea ]n baza unui contract individual de munc[ \i vorbeneficiadedrepturilesalarialestabilite, ]n condi`iile legii, pentru personalul din cadrulunit[`ii.(AuroraDimitriu)


6

TOPNEWS

Joi,16august2012

Vacan`e mai pu`ine pentru copiii institu`ionaliza`i Maipu`inicopiiinstitu`ionaliza`iauplecatvaraaceasta ]nvacan`[.Lipsasponsorilorcares[leasiguremicu`ilorafla`i]ncentrelede plasamentcazarea,masa\i transportul,]ntr-otab[r[la maresaulamunte,adeterminatconducereaDirec`iei GeneraledeAsisten`[Social[\ipentruProtec`iaCopiluluiBoto\ani(DGASPC)s[ limitezenum[rulcopiilor carepleac[]nvacan`[. Copiiisunt]nso`i`i]ntab[r[deun]nso`itor, angajat al institu`iei. Anul acesta, doar 20 de copiidelaCSCDSperan`aPomârla\i-aupetrecutvacan`alamare,iaral`i14copiiauplecat ]nBolzanoItaliapentruapetrecevaralafamilii din zon[. Deplasarea copiilor ]n Italia s-a f[cutcusprijinulAsocia`ieiKinderInNarCon ImBimbi(Ilgirotondo),lafelca\ianiitrecu`i. Prioritateauavutcopiii\itineriicareauavut performan`e\colare\icareaufrecventat\coala

Jude`ul Boto\ani ar putea pierde 10 milioane de euro Jude`ul Boto\ani risc[ s[ primeasc[maipu`inibanipe proiectuldereabilitareasistemului de ap[ \i canalizare, acestfaptdincauza]ntârzierii unorlucr[ri. Florin~urcanu,pre\edinteleConsiliuluiJude`ean,sus`inec[pentruanuriscaopenalizaredepeste10milioanede eurotrebuierezolvat[problema aduc`iunii cu ap[ de la Vorona-Tudora.„|tia\ifosta conducere c[ dac[ nu vom rezolvaproblemacuapadela Tudora-Vorona vom primi corec`iide10lasut[dinproiectul mare pe care ]l avem. Noicândamdepusproiectul, ne-amangajatc[vomavea]n timp util rezolvat[ problema apei la Tudora-Vorona. Am f[cutoadres[c[treminister\i am spus c[ problema nu e rezolvat[. Mi-au spus foarte clarc[dac[nurezolv[mvom primi corec`ii de 10 la sut[. Am f[cut toate demersurile, amadus34demiliardecas[ ]ncepemaduc`iuneacuap[la Vorona-Tudora\ispers[terminanulacesta.Valoareatotal[ainvesti`ieiestede180de miliarde”,aspusFlorin~urcanu.(OtiliaMaxim)

f[r[absen`enejustificate\itotodat[s-aavut]n vedereca\icriteriupentruceicareauplecat]n tabere\iexcursii,copiiicareauavutuncomportamentrespectuos.„Aufostmaipu`inicopii careauplecatvaraaceasta]ntab[r[.Inclusiv]n Italiaauplecatmaipu`ini,pentruc[,probabil, familiile care i-au g[zduit pân[ acum au avut alteproblemeacum.Vamaifiotab[r[pentru copiiicuhandicapdegradele2,3,1lamunte,]n septembrie.Vorfi45delocuri.Esteotab[r[ prinDirec`iadeTabere,DGASPCnufacede-

câts[asigure]nso`itorcopiilor\is[asigurecazare\imas[”,adeclaratcoordonatorulCompartimentuluireziden`ialDGASPCBoto\ani. Au mai fost ]n jur de 50 de copii care au petrecutvacan`alafamiliilelornaturaledeoarecep[rin`iisaurudeleausolicitatacestlucru. Pentrual`itineri,conducereaDirec`ieiCopiluluiaavut]nvedereorganizareadeexcursii]n zona Moldovei, cu prec[dere la mân[stiri. }n jurde200detineriinstitu`ionaliza`iauavutpartedeexcursii]nacestsezon.(OtiliaMaxim)

Copiii din familii cu probleme financiare vor primi pachete cu rechizite gratuite |i]nacestan\colar eleviicareprovindin familiicusitua`iefinanciar[precar[vor primipachetegratuite curechizite\colare. Inspectoratul|colar Jude`eanademarat proceduradelicita`ie pentruachizi`ionarea pachetelor. Din cele declarate de Mihaela Hunc[,inspector\colargeneralal I|J, suma alocat[ jude`ului Boto\ani de Ministerul Educa`iei este de718.110lei.Num[rulbeneficiarilorseridic[la27.734deelevi,]n condi`iile ]n care, ]n anul \colar trecut,auprimitrechizitegratuite 29.000deeleviboto\[neni.Pacheteleseacord[acelorelevi(din]nv[`[mântuldestat,primar\igimnazial,cursuridezi)careseafl[]n ]ntre`inereafamiliiloralc[rorvenit mediunetlunar/membrudefamilie, realizat ]n luna iulie, este de maximum50lasut[dinsalariulde baz[minimbrutpe`ar[.Laclasele preg[titoare, copiii vor primi: caiete(desen,dictando,geometrie, matematic[, tip I), creioane, gum[, penar, acuarele, pensul[, ghiozdan, plan\et[, plastilin[, li-

BOTO|ANI pe o coloan[ Câ\tigurile salariale ale boto\[nenilor, sub media pe `ar[ Reprezentan`iiDirec`ieiJude`ene de Statistic[ Boto\ani au furnizat date conform c[rora câ\tigul salarial mediu brut ]n iunie 2012 a fost de 1.484 lei/salariat,]ncre\terecu55lei fa`[delunamai2012\i]ncre\terecu52leicomparativcuiunie2011.Câ\tigulsalarialmediunet]niunie2012afostde 1.085lei/salariat,]ncre\terecu 38 lei fa`[ de mai 2012 \i in cre\terecu39leicomparativcu iunie 2011. Câ\tigul salarial mediu brut realizat ]n iunie 2012laniveluljude`uluiBoto\aniestemaimiccu656lei/salariatfa`[demediape`ar[,iar câ\tigul salarial mediu net mai miccu467lei/salariat.Lasfâr\itulluniiiunie2012,conform datelor comunicate de Agen`ia Na`ional[ de Ocupare a For`ei de Munc[, ]n jude`ul Boto\ani au fost ]nregistra`i 4.672 \omeri,dincare2.760b[rba`i\i 1.912femei.Fa`[delunaprecedent[,num[rul\omerilor]nregistra`i a sc[zut cu 159 persoane (-114 b[rba`i \i -45 femei). }n raport cu iunie 2011, num[rul \omerilor ]nregistra`i lasfâr\itulluniiiunie2012este maimiccu754persoane(-429 b[rba`i\i-325femei).Dintotalul \omerilor ]nregistra`i la sfâr\itul lunii iunie 2012, 254 suntcustudiisuperioare,843cu studii medii \i 3.575 muncitori. Deremarcatc[doar36,3 lasut[dintotalsuntindemniza`i conformlegii.Rata\omajuluila fineleluniiiunie2012afostde 3,0lasut[,maimic[cu0,1la sut[ fa`[ de mai 2012 \i mai mic[cu0,5lasut[fa`[deiunie 2011.(O.M.)

Primari din jude`, datori la Asocia`iei Comunelor \i Ora\elor din România

pici,hârtieglasat[.PachetuldestinatclaseiIvacon`ine:caiete(tipI \i II, special abecedar, matematic[,desen),creioane,stiloucurezerve,gum[,rigl[,penar,acuarele, ghiozdan, ascu`itoare, be`i\oare,coper`icaiet.PentruclaseleIIIV,pachetul\colarilorvafiformat din:caiete(dictando,matematic[, desen), vocabular, creioane, pix, gum[, penar, acuarele, rigl[, ascu`itoare, \ablon harta României, coper`icaiet.}ncazulclaselorgim-

naziale, valoarea pachetului este cevamairidicat[-30delei/elev. Beneficiarii claselor V-VII vor g[si ]n pachete: caiete (dictando, matematic[, studen`esc, biologie, geografie,muzic[,desen),creion, gum[,pix,trus[geometrie,ascu`itoare, pung[ plastic. Elevii de clasaaVIII-avoravea]npachete: caiete (dictando, matematic[, studen`esc,biologie,geografie,muzic[,desen),creion,gum[,pix,ascu`itoare.(PetronelaRotariu)

Maimul`iprimariaicomunelorboto\[nene,caresuntmembri ai Asocia`iei Comunelor \i Ora\elordinRomânia,nu\i-au pl[titcotiza`iaanual[c[treorganiza`ie.Aceastanureprezint[o sum[ imens[, dar se pare c[ ediliiauuitats[opl[teasc[.Estevorbadeaproximativ700lei. Cotiza`iac[treAsocia`iaComunelor \i Ora\elor din România trebuiepl[tit[anual\isestabile\te ]n func`ie de num[rul de locuitori ai localit[`ii vizate. Unii dintre primari nu \i-au achitat obliga`iile financiare de treianidezile,unexemplu]n acest sens fiind \i primarul de Vl[sine\ti. „Vl[sine\ti nu a achitatnici]n2010,nici]n2011 \i nici anul acesta”, a declarat Marcel Chelaru, secretar ]n cadrulACOR,careacontinuat exemplelecuadministra`iilelocaleCop[l[u,Corni,Corl[teni, Durne\ti, Dobârceni sau H[ne\ti, aflate ]n aceea\i situa`ie. (O.M.)


PUBLICITATE

Joi,16august2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere,zon[central[,SD, f[r[]mbun[t[`iri.Pre` negociabil.Telefon: 0740.802.684; 0742.278.586.(2409-4) *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

v^nz[ricase/terenuri *Vândteren]nora\,intabulat,]mprejmuit,cuutilit[`i\imaterialede construc`ii.Telefon: 0744.400.952.(G-2)

]nchirieri *Primesc]ngazd[dou[ elevedegimnaziusauliceu ]ncepândcuanulscolar. Telefon0755.425.605. *Primesc]ngazd[oelev[ deliceu.Rela`iilatelefon: 0743.352.457.(G-2) *}nchiriezspa`iude300 mppentruosec`iedeconfec`iesaualteactivit[`i. Personalseg[se\te]nzon[.Telefon:0748.349.885. (2414-12)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,16august2012

M[sur[ de criz[ care afecteaz[ s[n[tatea a mii de români din Spania

Boto\[neniicarelu- calitateadeasigurat creaz[f[r[formele- des[n[tate. gale]nSpanianu M[suravafiaplicat[dela1septembrie. Aceast[ situa`ie este vormaibeneficiade urmarea unei decizii luate, din serviciimedicale]n cauza crizei, de c[tre Ministerul `ararespectiv[decât S[n[t[`iidinSpania. Astfel, ministerul a anun`at c[ dac[levorpl[tiinSpaniavacontinuas[acorde]ngrijiri ]n sistemul public de s[n[tate tegral.Sau,mai imigran`ilorilegali,]ns[tratamentullorvafifacturat]n`[riledeoriexist[posibilitatea ginedac[exist[oconven`iebilatedealefipl[tite ral[. M[suraseaplic[deja]nSpania acesteserviciidin vizitatorilor ocazionali \i va fi asigur[riledes[n[acum extins[ la imigran`ii ilegali, careputeaupân[acums[fietrata`i tatedinRomânia, gratuit ]n serviciul public spaniol doardac[]n`ar[au ]ntimpcelocuiau]n`ar[.Chiar\i

atuncicândnuaveauacte,str[inii puteau pân[ acum s[ ob`in[ un cardvitaldac[]\ideclarauadresa lamunicipalitate. „Tratamentul persoanelor ce aveauuncardvital\inu]lmaiau (dela1septembrie)vafifacturat ]n `[rile lor”, au anun`at autorit[`ile spaniole pentru ca MinisterulS[n[t[`iis[ia]ncalcul aceast[nou[cheltuial[. M[suracareurmeaz[s[fiepus[ ]naplicaredela]nceputulluniiviitoare nu va afecta ]ns[ acordarea serviciilordeurgen`[.Vafiasigurat[]ncontinuare,gratuit,\imonitorizareasarcinii.|ipentrucopii, pân[lavârstade18ani,unit[`ile deasisten`[medical[dinsistemul publicvorcontinuas[acordeserviciigratuit.(AuroraDimitriu)

Comisarii de la Garda Financiar[ concedia`i de Blejnar, reangaja`i de Victor Ponta Ve\tibunepentru comisariiG[rziiFinanciaredemi\i anultrecut.PrintroHot[râredeGuverndeacumdou[ zile,]nurmaunei reorganiz[riaMinisteruluiFinan`elorPublice,alte55 deposturiaufost redistribuitec[tre GardaFinanciar[. M[sura ]i va viza ]n special pe comisarii concedia`i anul trecut,laBoto\anifiindcinci]n aceast[situa`ie.Celmaiprobabil, ace\tia se vor putea re]ntoarce la unit[`ile de unde au plecat.Recent,comisariiLaur Nechita,NeluNechita\iDrago\ConstantinBudeanuauprimit]n\tiin`[ridere]ncadrare]n sistem, ]ns[ ]n alte unit[`i, ]n altejude`e,nulaceledeunde

auplecat.Ceilal`idoicomisari care s-ar putea reangaja sunt DanielMoruzi\iPetricaOstin. Noua hot[râre armonizeaz[ atribu`iileaparatuluipropriual MFP cu modific[rile legislative din HG nr. 34/2009, 109/2009, 110/2009 \i 1324/2009.Potrivitactuluirespectiv, Ministerul Finan`elor Publice va prelua la aparatul central 46 de posturi de la Agen`iaNa`ional[deAdministrareFiscal[aflat[]nsubordinea sa, dar, ]n cadrul ANAF redistribuie55deposturic[tre Garda Financiar[. Per total, Guvernul reduce schema de personal a MFP cu 101 posturi, ca urmare a faptului c[ Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS)afostpreluat[anultrecut de Ministerul Afacerilor Europene,iarUnitateaCentral[pentruCoordonareaParteneriatului Public Privat la MinisterulAfacerilorEuropenea fostmutat[laSecretariatulGeneralalGuvernului.(D.R.)

Evenimente de Botosani nr.2194  
Evenimente de Botosani nr.2194  

Ziarul orasului tau!

Advertisement