Page 1

CMYK

Disponibiliz[rilelaNovaApservsevor decidelamasatratativelorcusindicatul EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVIII•nr.158(2193)•Miercuri,15august2012•8pagini

Pag. 8

Asocia`iile de proprietari nu se gr[besc cu dosarele pentru reabilitarea termic[ a blocurilor Pagina 4

Hramuri cu vedete S[rb[toarecu dans\imuzic[ ]nsateleboto\[nenece]ntind meselepentru hrampe15august.}nunele comuneprimarii auchemat\i vedetes[-ibinedispun[pes[teni.A`iipetrec mai]ntoncu criza,tinerii mul`umindu-se cuatmosferade discotec[. Pagina 5

Saloanele noi de la Jude`ean, modernizate cu „sc[p[ri”

Pagina 4


2

STARTNEWS

Miercuri,15august2012

Anomalii la titularizare Cunota9,32,aratattitularizarea.Esteghinionulunui candidatdelaconcursuldetitularizare,carenuareu\it s[ob`in[unpostde titularlaeduca`iefizic[\isport.Explica`iaacesteisitua`ii vinedelaorganizarearepartiz[riipe posturi,care]nacest anafostdiferit[fa`[deaniipreceden`i,reparti`iaf[cându-sepemai multecentre,\inu ]ntr-unulsingur,c[ pân[acum. Nota9,32nui-aasiguratcandidatului \ansa unui post titular, ]n timpceunaltcandidat,ceaveanot[cupatrusutimimaimare,aluat postul. Din cele declarate de Mihaela Hunc[, inspector general al Inspectoratului|colarJude`ean,la niveluljude`uluisuntzecideprofesoricarede\iauluatpeste\apte la titularizare nu au putut ob`ine postdincauzaconcuren`ei. „Exist[ caren`e ]n metodologie, regulilejoculuinusepotschimba ]n timpului jocului, astfel c[ s-a mers pe metodologia care exist[ conform Legii 1, a Educa`iei.

BOTO|ANI pe o coloan[ Postul de director APIA, neocupat ]nc[

Vompropunefoartemultelucruri, care vin exact de la caren`ele pe carenoile-amdepistat”,adeclarat MihaelaHunc[. Situa`ia este anormal[, concuren`icunotemaripierzândtitularizarea]nunelecentre,]ntimpce]n altecentruunelecadredidacticesautitularizatcunotemaimici. „}mi pare r[u c[ sunt cadre didacticecare,cunotanou[,nus-au pututtitulariza,iarpeaceea\idisciplin[auexistatcadredidacticecu \aptesauoptcares-autitularizat. Miseparec[nuestecorect.Era

altcevacuvecheametodologie\isarfip[stratordineamediilor\isar fi ocupat mai multe posturi. Aceste centre nu reprezint[ o solu`ie \i cred c[ s-au cheltuit \i bani”, a men`ionat \efa educa`iei boto\[nene. }n urma repartiz[rilor de luni, sunt185decadredidacticecunote peste\aptecarenuauocupatpost. Laeducatoaresuntr[mase12posturi,limbaenglez[11,matematic[ 10,]nv[`[tor,religieortodox[câte \ase posturi, limba francez[ cinci posturi, educa`ie fizic[ \i sport,

preg[tiresportiv[despecialitatecinciposturi,fizic[-chimie-patru posturi. „Inspectoratul|colarvareactualiza lista posturilor didactice vacan`epentruangajarepeperioad[ determinat[.Pe14augustserealizeaz[transformareatuturorposturilor didactice vacante pentru angajarepeperioad[nedeterminat[, r[mase nerepartizate. Acestea se transform[ ]n posturi pe perioad[ determinat[”, a completat inspectorul\colargeneralalI|J.(PetronelaRotariu)

A ]nceput „cur[`area” listelor electorale

30demor`isaupleca`i]n str[in[tatesco\idepelistele electorale]nurmaprimei ziledeverific[ri.Dindatele prezentatedeOvidiu Portariuc,primarulmunici-

piului,persoanelefieerau decedate,fiesuntcereri venitedinpartearudelor pentruceicaresuntpleca`i ]nstr[in[tate\inumaiau domiciliul]nBoto\ani.

„S-autrimiscomunic[ric[treBirouldeEvident[ a Popula`iei, c[tre Serviciul Pa\apoarte pentruasefaceverific[ripentrunou[categorii de persoane. Trebuie v[zu`i inclusiv cei care suntpleca`i.Aufostcet[`enicareauvenit\iau solicitatscoatereadepeliste.Afostuncet[`ean careasolicitatacestlucrupentruceidoicopii pleca`i,unul]nSUA,altul]nElve`ia,deaproape10ani,\icarefigureaz[pelisteleelectorale. Bazadedateseafl[laMAI.Eunpicmai]ncâlcit[situa`ia\iacumnoitrebuies[comunic[m cutoateserviciiles[fac[trierea\iupdatarea”, adeclaratOvidiuPortariuc. Guvernul le-a trimis prefec`ilor, vineri, un memorandumprincare]iinformac[exist[9 categoriidepersoanecareartrebuiverificate]n vedereascoateriidepelistelepermanente,care sefacedec[treprimari.Acesteasunt:persoanele decedate, persoanele care \i-au pierdut dreptul de a vota, persoanele care au ob`inut statutul de cet[`ean român cu domiciliul ]n str[in[tatedoveditprinde`inereaunuipa\aport cu men`ionarea `[rii de domiciliu, persoanele careaupierdutcet[`eniaromân[,persoaneleal c[ror act de identitate a expirat \i nu a fost re]nnoit,persoanelecare\i-auschimbatdomiciliul f[r[ a fi radiate din lista localit[`ii reziden`eianterioare,persoanelecareseidentific[ laundomiciliu]ntr-unnum[rcenusecoreleaz[ cusuprafa`alocuibil[\inum[ruldecamereale imobilului, persoanele care \i-au schimbat numeleprinc[s[torie,divor`,pecaleadministrativ[, persoanele cu re\edin`a/domiciliul ]n str[in[tate.(PetronelaRotariu)

LiviuZaharia,directorul interimardincadrulAPIA Boto\ani, a sus`inut concursul pentru ocuparea func`iei de director, ]ns[, de\iafostsingurulcandidatpentruaceast[func`ie, nu a promovat examenul. Acesta a trecut de proba aptitudinilor,careaconstat ]ndemonstrareaabilit[`ilor ]nutilizareacalculatorului, daraclacatlaprobascris[. Acestaaob`inutdoar60de puncte, iar pentru promovare erau necesare 70. Astfel, el nu a mai putut sus`ineinterviul,fiinddescalificat.Zahariaafostprimuldirectorinterimarpus deUSLdup[preluareaguvern[rii. Comisia de examinare a fost format[ din doi reprezentan`i ai APIA Bucure\ti \i Agen`iei Na`ionale a Func`ionarilor Publici \i unul de la PrefecturaBoto\ani.(O.M.)

Boto\aniul a primit 100 miliarde de lei vechi de la Guvern Ministerul Dezvolt[rii Regionale \i Turismului, condusdeEduardHellvig, aalocatjude`uluiBoto\ani, pentru anul ]n curs, suma de 10.181.000 de lei, ]n cadrul Programului privind reabilitarea, modernizarea \i asfaltarea drumurilordeinteresjude`ean \i local, alimentarea cu ap[,canalizare\iepurarea apelor uzate la sate. Mai mult de jum[tate din aceast[ sum[, mai exact 6,1milioanedelei,revine moderniz[rii drumului jude`eanDJ208CVorona - limit[ jud.Suceava, cu baniiprimi`i\icuunaport redusdelaCJlucr[rileurmând s[ se finalizeze. 126.000 de lei vor fi folosi`i pentru modernizarea DJ 293 A - Miorcani, iar 55.000 de lei pentru asfaltareadrumuluicomunal Ungureni-Epureni-Iacobeni - Strahotin - Hulub. Restul banilor vor fi direc`iona`i spre aliment[ri cu ap[ din Vârfu Câmpului, Vorona \i Manoleasa.Anun`ulaloc[riifondurilor vine dup[ ce pre\edintele CJ Florin ~urcanu a afirmat c[ intr[ ]n greva foamei dac[ Executivulnu]idistribuiefonduri pentru drumul Boto\ani-Ia\i.(O.M.)


TOPNEWS

Miercuri,15august2012

Peste 400 de poli`i\ti \i jandarmi vor asigura ordinea public[ de Sfânta Maria 380depoli`i\tiboto\[nenivorasiguraordinea\ilini\teapublic[petimpulmanifest[rilor prilejuitedeS[rb[toareaAdormirii MaiciiDomnului (SfântaMarie). Poli`i\tiivorac`ionapentruprevenireatuturorfaptelorantisociale, precum \i pentru men`inerea fluen`ei\isiguran`eitraficuluirutier. }n perioada premerg[toare S[rb[toririiAdormiriiMaiciiDomnului \ipetimpulacesteia,]ndeosebi]n intervalul 13-15 august a.c., pe lâng[ dispozitivul curent, Poli`ia boto\[nean[aluatoseriedem[suri suplimentare pentru men`inerea climatului de ordine \i lini\te public[,precum\ipentruasigurareauneireac`iiferme\iauneiinterven`ii rapide la solicit[rile cet[`enilor. Astfel,380depoli`i\tivorac`ionaatâtpentru]ndeplinirearesponsabilit[`ilor necesare asigur[rii unuiclimatpublicdeordine\isiguran`[,cât\i]ncadruldispozitivelorsuplimentareinstituite]nlocalit[`ileundesevordesf[\urama-

nifest[rireligioase,culturale\iartistice. Din totalul poli`i\tilor afla`i ]n misiune,268suntdelastructurile deordinepublic[,49delarutier[,

Poli`ist trimis ]n judecat[ pentru ucidere din culp[ ProcuroriiParchetuluidepelâng[ TribunalulBoto\ani audispustrimiterea ]njudecat[aunui poli`istcealucrat ]ncadrulServiciuluirutier,pentru s[vâr\ireainfrac`iuniideucideredin culp[. AgentulCristianClaudiuSimionesei, care ]n prezent lucreaz[ ]n cadrul Direc`iei GeneraledePoli`ieaMunicipiului Bucure\ti,]nlunamartieaanului2010aprovocatunaccident decircula`iesoldatcumoartea unui tân[r de 18 ani. Atunci,

Cristian Simionesei, agent ]n cadrul Serviciului Poli`iei Rutiere, conducea un autoturism marca Opel pe raza localit[`ii Baisa.Cânds-aangajat]nefectuareauneidep[\iriadou[vehiculetransportmarf[,larevenireapesensuldemersapierdut controlul asupra autoturismului\is-aizbit]ntr-uncopac. }nurmaimpactului,arezultatmoartealuiLucianB[l[uc[, de 18 ani, precum \i r[nirea grav[aluiIulianPavel.„Inculpatul a fost trimis ]n judecat[ pentru s[vâr\irea infrac`iunii de ucidere din culp[. Pe parcursu l celor doi ani au fost efectuatemaimulteexpertize”, adeclaratprocurorulAurelSimion, purt[torul de cuvânt al Parchetuluidepelâng[Tribunalul Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

23delainvestiga`iicriminale,12 delainvestigareafraudelor,5dela structurile de arme, explozivi \i substan`e periculoase, restul fiind delaalteforma`iuni.

Totodat[,pentruprevenireafaptelorantisociale,zilnic,vorac`iona 173 de patrule, aproximativ 104 dintreacesteafiindauto,iarrestul pedestre. Tot ]n perioada 14-19 august, aproximativ60delucr[toriaiInspectoratului de Jandarmi Jude`ean Boto\ani vor executa misiuni de asigurareaordinii\ilini\tiipublice la manifest[rile religioase, culturale\isportiveorganizate]njude`. Mar`i\imiercuri,jandarmiivor luam[surilenecesarepentrudesf[\urarea]ncondi`iicivilizateaspectacolelor organizate cu ocazia Zilelorora\uluiFl[mânzi,precum\i ]nlocalitateaSt[uceni,laFestivalul interna`ional de folclor Vatra Satului. Tot miercuri, jandarmii boto\[nenivorveghealabunadesf[\urareameciuluidefotbalFCMDorohoi-SportingSuceava,]nCupa României, pe stadionul municipal Dorohoi \i la hramul m[n[stirii Zosin,undeestea\teptat[participareaunuinum[rmaredepersoane. Pentru a pre]ntâmpina producerea unor evenimente nepl[cute, jandarmii vor fi prezen`i sâmb[t[ \iduminic[las[rb[torireaZilelor comuneiGeorgeEnescu,iarduminic[vorasiguram[surilenecesare pentru buna desf[\urare a spectacoluluidemuzic[popular[„Suhar[ulAzi”.(D[nu`Rotariu)

Poli`i\tii ]nc[ nu au identificat autorul accidentului de la Z[ice\ti Poli`i\tiinuaureu\it ]nc[s[identificeautorulaccidentului]nurma c[ruiaunautoturism marcaAlfaRomeo,]nmatriculat]nItalia,a fostseriosavariatduminic[dup[amiaz[pe DE58,]ntrelocalit[`ile Z[ice\ti\iCop[l[u. Dup[ ce a distrus autoturismul, \oferulap[r[sitloculaccidentului. Pentru c[ evenimentul s-a soldat numaicupagubemateriale,\oferul avea 24 de ore la dispozi`ie s[ se prezinte la Poli`ie. Nu a f[cut-o, astfelc[estec[utatatât\oferulcât \iproprietarulma\inii(]ncazul]n carenuesteunul\iacela\i)]ncolaborarecuautorit[`iledinItalia.Dac[vafiidentificat\oferulceaprovocat accidentul, se va alege cu

permisulsuspendatpentruolun[. Duminic[,pefondulvitezei\ia carosabiluluiumed,\oferulapierdut controlul volanului, autoturismulamerspeste50demetriprin \an`uldepemargineadrumului\i s-a izbit ]ntr-un mal de p[mânt. Autoturismul a fost serios avariat pe partea dreapt[. Dup[ producereaaccidentului\oferulaie\itdin ma\in[ \i a fugit spre Cop[l[u. (D[nu`Rotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Accident cu p[r[sirea locului faptei la Tru\e\ti Untân[rdinDângenis-aalescu dosarpenaldup[ceaprovocatun accidentrutiercudoir[ni`i\iap[r[sit locul faptei f[r[ ]ncuviin`area poli`i\tilor.}nnoapteadelunispre mar`i, lucr[torii Sec`iei de Poli`ie Rural[3Hlipiceniaufostanun`a`i c[B.Claudiu,de20ani,]ntimpce conduceaunautoturismpeDJ282, ]n localitatea Tru\e\ti nu a p[strat distan`aregulamentar[]nmersfa`[ de autoturismul condus de Daniel C.,de22ani,dinTru\e\ti,intrând ]ncoliziunecuacesta.}nurmaaccidentuluiarezultatr[nireaadoipasageri din autoturismul lovit de Claudiu B. Dup[ producerea accidentului,ClaudiuB.ap[r[sitlocul accidentuluif[r[]ncuviin`areapoli`i\tilor, fiind depistat ]n jurul orei 04.20 pe raza localit[`ii Buh[ceni. Conduc[toriicelordou[autoturisme au fost testa`i stabilindu-se c[ nici unulnuseaflausubinfluen`ab[uturiloralcoolice.Fa`[deClaudiuB. seefectueaz[cercet[risubaspectul s[vâr\iriiinfrac`iunilordev[t[mare corporal[dinculp[\ip[r[sirealocului accidentului f[r[ ]ncuviin`area organelordepoli`ie.(D.R.)

Accident rutier provocat de un \ofer beat Luni, poli`i\tii din cadrul Sec`iei de Poli`ie Rural[ nr.1 au constatat c[MaricelO.,de48ani,dinmunicipiulBoto\ani,]ntimpceconducea unautoturismpeDC28,inlocalitatea Gorb[ne\ti, ]ntr-un viraj la dreapta,apierdutcontrolulautoturismului,intrând]ncoliziunecuun pode`.Dinfericirenuauexistatvictime,cidoarpagubemateriale.|oferului i s-a stabilit o valoarea de 0,76mg/lalcoolpur]naerulexpirat.Drepturmare,]ncauz[poli`i\tii au]ntocmitactepremerg[toarefa`[ deconduc[torulauto,subaspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducere pedrumpublicaunuiautovehicul dec[treopersoan[cuo]mbiba`ie alcoolic[ ]n sânge peste limita legal[.(D.R.)

~ig[ri de contraband[ confiscate de poli`i\ti Luni,poli`i\tiirutieriauopritpentrucontrolpeCaleaNa`ional[,un autoturismcondusdeVasileF.,de 33ani,dinmunicipiulBoto\ani.}n urma controlului autoturismului au fost g[site, ]n portbagaj, ]n dou[ gen`idevoiaj,480pachete`ig[ride provenien`[ Ucraina \i Republica Moldova,apar`inândEleneiDaniela A.dinmunicipiulDorohoi,pasager[]nautovehicul.Cercet[rile]ncauz[aufostpreluatedepoli`i\tiidin cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelorcareauefectuatactepremerg[toare fa`[ de dorohoianc[ pentrus[vâr\ireainfrac`iuniidecolectarea, de`inerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea \i vânzarea bunurilorsauam[rfurilorcetrebuieplasatesubunregimvamalcunoscândc[acesteaprovindincontraband[sausuntdestinates[vâr\irii acesteia.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Miercuri,15august2012

Saloanele noi de la Jude`ean, modernizate cu „sc[p[ri” ActivitatealaUnitateade PrimiriUrgen`e(UPU)a SpitaluluiJude`eanseface acum]n]ntregspa`iuldestinatacesteiunit[`i,dup[ ce\antieruls-aretras]n cel[lalttronsonalspitalului.}nsec`ii,mutarease facemaigreu.Dac[la primavederesaloanele arat[câtsepoatedebine, suntsec`iiundemedicii dejaaudepistatprobleme c[roranuvafiu\ors[le g[seasc[rezolvare. „Esteo]mbun[t[`irevizibil[acondi`iilorde lucru.Poatec[pân[acumaufostnemul`umiri din partea personalului, nu au fost cele mai bune condi`ii de munc[, dar am sc[pat, am revenit la normalitate”, declara ieri Petric[ R[d[uceanu,medicul\efalUPUBoto\ani. Dac[laUPUcadrelemedicale\i-aureluat ]n primire ]ntreg spa`iul care este destinat acesteisec`ii,laetajemutareasefacedestul degreu.LaSec`iadeortopediemaiurmeaz[ s[sefac[]nc[odezinfec`ie,dup[carebolnaviivorfidu\i]nspa`iulmodernizat.Chiar dac[saloanelearat[destuldebine,medicii sus`in c[ problemele vor ie\i la iveal[ pe parcurs,dup[cesec`iasevainstala]nspa`iulrenovat.Dejanemul`umirisunt. „Esteoproblem[cugrupurilesanitaredin saloane.Suntni\tepraguri]naltepecarenu lefaceniciomulacas[,]napartamentullui,

darmaiales]nspital,undesuntbolnavicu problemededeplasare.Doarsuntemlaortopedie.|idac[avemunbolnav]nc[rucior caretrebuieduslabaie,c[ruciorulnuintr[. Eu\aprea]ngust[.Suntni\teproblemeparticularepentrufiecaresec`ie.Erabines[se fidiscutatcumedicii]naintedeafacepro-

iectul.A\aeranormal”,adeclaratuncadru medicaldinsec`ie. Pân[pe1septembriemutareatuturorsec`iilor]ntronsonulreabilitattrebuiefinalizat[. Cadrelemedicalespunc[vafioadev[rat[ problem[\iasigurarealocurilordespitalizarepentruto`ibolnavii.Pentruc[s-aredus

Asocia`iile de proprietari nu se gr[besc cu dosarele pentru reabilitarea termic[ a blocurilor Programuldereabilitaretermic[a blocurilordinmunicipiunuareu\its[ stârneasc[interesulasocia`iilordeproprietari.Dup[treis[pt[mânidecând reprezentan`iimunicipalit[`iis-au]ntâlnitcupre\edin`iiasocia`iilor\iau prezentatprogramul,doarcâtevadosareaufostdepuselaPrim[rie. OvidiuPortariuc,primarulmunicipiului,amen`ionatc[doarcinciasocia`iiaudepuslaPrim[riedocumenta`ii]nvedereaincluderii]nproiectulpilotprivind anvelopareatermic[ablocurilor.„Nuavemdecâtpatru-cincidosare.Am]n`elesc[ar]ntâmpinaanumite dificult[`i ]n a realiza documenta`ia”, a spus edilul municipiului. }nacestsens,pentruaveni]nsprijinullor,primarul amen`ionatc[asocia`iileinteresatepotbeneficiade sprijin de specialitate din partea unui consilier al Prim[riei.„Maiexist[oanumit[dificultatepentruc[ s-a]n`elesc[estenevoiedeaceeacontribu`ieacum\i oameniinuaraveabani.Le-amexplicatc[ini`ialse vafacedec[treprim[rie,urmândcaapoisumas[fie decontat[. Ini`ial am vrut s[ mergem pe reabilitare total[darComisiaEuropean[nuned[voie,10lasut[

trebuies[fiecontribu`iaasocia`iilordeproprietari”,a declaratOvidiuPortariuc. }n cazul imobilelor unde venitul pe membru de familieestedepân[la150deeuro,pentruanveloparestatularurmas[asigure60lasut[dincostullucr[rilor,ocontribu`iede30lasut[arreveniprim[riei\i 10lasut[asocia`iei. „R[mâneca]nperioadaurm[toares[chem[mdin nou pre\edin`ii de asocia`ii, s[ ]ncerc[m pu`in s[-i motiv[ms[mi\telucrurilemairepedepentruc[eu ]mipropusesemcalamijloculluniiseptembries[depunemdejaproiectullaBucure\ti,darlucrurilemerg pu`inmaigreudecâtm[a\teptam”,amen`ionatedilulmunicipiului.(PetronelaRotariu)

num[ruldepaturi]nsaloane,iargrupurile sanitareauluatmultdinspa`iulfiec[ruisalon,pentrusec`iileaglomeratevafioproblem[câtsepoatedeserioas[asigurareapaturilorpentruto`ibolnavii,]ntrucâtspitalizareacâtedoi]npatesteinterzis[denormele sanitare]nvigoare.(AuroraDimitriu)

Farmacii de serviciu Fiindziliber[la nivelna`ional,pe 15august\ioparte dintrefarmaciivor fi]nchisepentruali seacordaangaja`ilorposibilitateas[ s[rb[toreasc[sau s[seodihneasc[, ziualiber[fiind prev[zut[]nCodul Muncii. Reprezentan`ii farmaciilor care nu vor avea program cu clien`ii pe 15 august nu au anun`at]ns[laCasaJude`ean[ deAsigur[rideS[n[tateacest lucru,]ns[reprezentan`iiinstitu`iei de asigur[ri au informat c[ sunt farmacii care asigur[

programul de permanen`[ ]n zilelelibere. „Este programul de permanen`[ stabilit de comun acord cu farmaciile. \i probabil c[ vorfi\ialtefarmaciideschise pentru c[, fiind o activitate comercial[,interesulceluicare de`ine farmacia este s[ fac[ vânzare”, spun reprezentan`ii institu`ieijude`enedeasigur[ri des[n[tate.Potrivitprogramului de permanen`[, ]n noaptea demar`i,14august,spremiercuri,15august,deserviciueste Farmacia Husac, de pe Calea Na`ional[ nr. 57, (num[r de telefon0231-515.955). Pe 15 august, potrivit graficului comunicat institu`iei jude`enedeasigur[rides[n[tate, serviciulvafiasiguratdeFarmaciaFarmaplus,depeCalea Na`ional[nr.14C(num[rde telefon0231-515.215).(AuroraDimitriu)


CMYK

ESEN~IAL

Miercuri,15august2012

5

Hramuri cu vedete S[rb[toarecudans\i muzic[]nsateleboto\[nenece]ntindmesele pentruhrampe15august.}nunelecomune primariiauchemat\i vedetes[-ibinedispun[ pes[teni.A`iipetrec mai]ntoncucriza,tineriimul`umindu-secu atmosferadediscotec[. Ziuade15august,dat[lacare]ncalendarulcre\tinortodoxses[rb[tore\teAdormireaMaiciiDom-nului,esteprilejpentrulocuitoriimultorcomuneboto\[nenes[pr[znuiasc[ de hramul satului. Dac[ odinioar[ ima\ul satului r[suna sub sunetul fanfarei, acumtrupededans,ansamblurifolclorice\i arti\ti de top vor fi prezen`i pentru a face senza`ie]nacestesate. Este\icazulcomuneiVl[sine\ti,undeinvita`ipentruaanimaatmosferasuntDaniela Condurache, Viorica Macovei \i Adriana Ochi\anBotgros.Momenteleartisticevorfi pres[rate \i cu dans, aici fiind invitat[ \i o trup[ de dans modern din Boto\ani, dar \i ansambluri folclorice din Bistri`a-N[s[ud, Boto\ani,Tudora\iVl[sine\ti. „Spectacolulva]ncepelaora17.00.Seva ]ncheiacuunrecitalfolkalunuitân[rdela LiceuldeArteBoto\ani,dup[carevafidiscotec[]naerliber”,aspusLucianTrufin, primarulcomuneiVl[sine\ti.

„Am obosit de atâtea ac`iuni. Au fost alegerile, a fost \i referendumul, suntem obosi`i” Locuitorii comunei B[lu\eni sunt mai pu`in noroco\i din acest punct de vedere. Autorit[`ile locale nu vor organiza nici un moment artistic specific zilei comunei. Singuraac`iunemenit[s[aduc[unplusde s[rb[toareestediscotecaorganizat[detinerii din comun[, ]n incinta C[minului Cultural.

„Nuvomorganizanimicpentruc[nusunt fonduri \i am obosit de atâtea ac`iuni. Au fostalegerile,afost\ireferendumul,suntem

obosi`i.S[teniivorparticipalaslujbaorganizat[laM[n[stireaZosin,datfiindfaptul c[ este \i hramul l[ca\ului iar tinerii vor

organiza seara o discotec[”, a afirmat primarul din B[lu\eni, Neculai Str[tulat. (OtiliaMaxim)

Program de s[rb[toare la casieriile Nova Apaserv Boto\[neniicudatoriila ap[sunta\tepta`is[]\i achiterestan`ele]nziua lorliber[.De\iziuade 15augustestedeclarat[ cazinelucr[toare,angaja`iidelacasieriile Societ[`iiNovaApaserv nuvoravealiber. }n speran`a c[ ]\i vor atrage clien`ii cu datoriilaghi\ee,reprezentan`iioperatoruluideap[auhot[râts[`in[deschisecasieriile pentru consumatorii restan`ieri care invoc[faptulc[arfipreaocupa`i]nzilele delucru\idinacestmotivnuajungs[]\i achitedatoriilelacasierii.

Dac[ nu li se d[ liber angaja`ilor, ]n schimblis-areduspu`inprogramul]nziua liber[ de Adormirea Maicii Domnului. Astfel, cele dou[ casierii din municipiul Boto\ani,care]\iausediilepeBulevardul MihaiEminescu\ipeStradaPrietenieivor fideschise]nintervalulorar7.00-16.00. Programu\orscurtatvoravea\icasieriile din municipiul Dorohoi \i ora\ul S[veni.}nDorohoi,casieriavafideschis[ ]ntreorele8.30-16.30,]ntimpcecentrul delaS[venivafideschislaora7.00\ise va]nchidelaora13.30. Decizialuat[deconducereasociet[`iide astabiliprogramcupublicullacentrelede ]ncas[ri \i ]n zilele de s[rb[tori legale a fost luat[ ca urmare a situa`iei financiare dificileprincaretreceoperatoruldeap[. Conducereasociet[`iiadecis\iscoaterea ]nterenaunorbirocra`i,pepostde]ncasatori.(AuroraDimitriu)


6

TOPNEWS

Miercuri,15august2012

~urcanu se laud[ cu corectitudinea concursurilor pentru directori Florin~urcanu]\i explic[e\eculunor candida`iceausus`inutexamenul pentruocuparea unuipostdedirectorf[r[s[ob`in[ rezultatelescontate prinfaptulc[elnu i-aajutatcusubiectele,a\acumse proceda]ntrecut. De\imul`idinceiceaurâvnitla unpostdedirector]ncadrulunei institu`ii au fost sus`inu`i politic, pre\edinteledeConsiliuJude`ean, care este ]n acela\i timp liderul PNL, afirm[ c[ nu a intervenit pentrunimeni,pentruafipromovat]nfunc`ie.Acestaamaiprecizatc[nuaf[cutniciointerven`ie nici ]n cazul candidatului de la Agen`ia de Pl[`i \i Interven`ie ]n Agricultur[, nici la Statistic[, dar nicilaconcursulpentruocupareapostuluidedirectorlaUnitatea deAsisten`[Social[dinSuli`a. „Dac[euinterveneam...Sedau subiectele\ib[ie`ii]nva`[cuozi ]nainte.Eunuamf[cut\inufac lucrul acesta. A\a au f[cut to`i \i facto`i.Cândauzi`ic[cinevaiacu 9,10,miemiseparecamgreude luat, când o legisla`ie este a\a de stufoas[. La Suli`a, la UMS au c[zut \i au fost presiuni. }n ge-

nunchi, pe aici. Nu pot \i nu m[ intereseaz[.Dac[\tii,iei,dac[nu, nu. La Statistic[, Bacinschi plângândpelamines[]lajut.Cuces[ te ajut, frate? Du-te la concurs, dac[ \tii, \tii, dac[ nu, nu. La

APIA, la fel le-am spus: drum bun.Climdac[nuos[]nve`e,\iel cade. ~urcanu nu d[ subiectele ]nainte,c[a\as-aprocedatcuto`i. Dac[]ilua`ipePDL-i\tiicareau fost]nfunc`ii,habarnuaucum]i

cheam[ \i au ajuns directori”, a precizat ~urcanu. }n cazul institu`iilor unde candida`ii nu au fost admi\ivorr[mânedirectoriiinterimaripân[laorganizareaunuinou concurs.(OtiliaMaxim)

Prefectul, nemul`umit c[ \omerii nu erau primi`i pe u\a principal[ la AJOFM ReprezentantulGuvernului ]nteritoriucontinu[controalele]ninstitu`iiledeconcentratealestatului.Ultima unitateverificat[afost Agen`iaJude`ean[deOcupareaFor`eideMunc[. AdrianConstantinescuaidentificatmaimulte nereguliprivitoarelaactivitateapersonalului]n rela`iacucet[`enii.}nprimulrândnueraafi\at lalocvizibilunprogrampentrurela`iicupublicul,iaru\aprincipal[ainstitu`ieiestez[vorât[, accesavânddoarconducerea\iangaja`ii. „Domnul prefect a f[cut o nou[ vizit[ la Agen`iade\omaj,cas[vad[dac[s-aschimbat programulderela`iicupublicul,pentruc[nu eraafi\atniciunfeldeprogram.Deasemenea, elaceruts[deschid[\iu\aprincipal[pentru rela`iilecupublicul,s[fieaccesnudoarpentru conducere\ipersonal,ci\ipentrucet[`eni”,a precizat Viorica Afr[sânei, director al Cancelarieiprefectului. Lunatrecut[,prefectuldeBoto\anis-adeclaratnemul`umitdeactivitateacelordelaOficiul Jude`eandeCadastru\iPublicitateImobiliar[, iardup[câtevas[pt[mânidirectorulinstitu`ieia fostdestituitdinfunc`ie.(OtiliaMaxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ Poli`ia Local[ ]\i deschide punct de lucru ]n Centrul Vechi }n cel mai scurt timp, ]n Centru Vechi din municipiu vafideschisunpunctdelucrualPoli`ieilocale. Dincele declaratedeedilulmunicipiului, Ovidiu Portariu, rezult[ c[fostluat[aceast[decizie]n urma reclama`iilor venite de lacet[`eni]nceeaceprive\te insecuritatea din zona Centrului Vechi. „Dorim s[ fie un punct de lucru care s[ creasc[graduldesiguran`[]n zonarespectiv[.Vorurma\i alte m[suri \i ]n Centrul Vechi\i]nora\,decre\terea siguran`ei cet[`eanului, pe linie de prevenire \i ordine public[. M[suri care s[ creasc[]nprimulrândautoritatea poli`istului local. Considerc[laoraactual[nuare instrumentele\iesteperceput \i ]n mentalul colectiv ca un poli`ist lipsit de autoritate pentruc[nuis-adat\inici nuafostoliniemaiferm[]n abordareaPoli`ieiLocalepân[acum\iartrebuicrescute atribu`iile]nsensulacesta”,a declarat Ovidiu Portariuc. Acestaaprecizatc[are]nvederecaceidinPoli`iaLocal[ s[ fie dota`i, antrena`i, astfel ]ncâts[poat[s[aib[capacitatea de interven`ie, nu doar de a constata \i de a da amenzi.(PetronelaRotariu)

Dou[ unit[`i \colare vor fi redeschise din anul \colar viitor }nchise acum câ`iva ani, dou[unit[`i\colarevorfiredeschise ]n urma solicit[rilor venitedelaautorit[`ilelocale. DinceledeclaratedeMihaela Hunc[, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), este vorba de |coala M[n[stireni, din comuna Un`eni, dar \i de o \coal[]ncomuna|endriceni. }nlocalitateaM[n[stireni,26 decopiierautransporta`izilnic pân[ la \coal[ cu c[ru`a, 4,5kilometri.„Avem\coli]n mediulruralcareaunum[rul de copii dar au fost desfiin`ate. Nu au microbuze de transport\icopiiieraudu\ila \coal[ cu c[ru`a, lucru inadminisibil. Pentru ]nfiin`area acestor \coli exist[ avizul consiliilor locale, dar \i al unit[`ilor de ]nv[`[mânt”, a declaratMihaelaHunc[.Solicit[rilederedeschidereaunit[`ilorde]nv[`[mântauvenit dinparteaautorit[`ilorlocale. Mihaela Hunc[ nu a exclus posibilitatea redeschiderii altor \coli ]nchise ]n condi`iile ]ncarevormaifiprimitesolicit[ri, iar consiliile locale ]\i vor asuma r[spunderea asigur[rii fondurilor necesare. (P.R.)


PUBLICITATE

Miercuri,15august2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere, zon[central[,SD,f[r[ ]mbun[t[`iri.Pre`negociabil. Telefon:0740.802.684; 0742.278.586.(2409-5)

v^nz[ricase/terenuri *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândteren]nora\,intabulat, ]mprejmuit,cuutilit[`i\imaterialedeconstruc`ii.Telefon: 0744.400.952.(G-3)

]nchirieri *Primesc]ngazd[dou[eleve degimnaziusauliceu]ncepând cuanulscolar.Telefon 0755.425.605. *Primesc]ngazd[oelev[de liceu.Rela`iilatelefon: 0743.352.457.(G-3)

anun`uri *PenitenciarulBoto\ani,cu sediul]nBoto\ani,stradaI.C.

Br[tianu,nr.118,tel. 0231/515.937,fax 0231/535.421,solicit[oferte pentruatribuireacontractelorde prest[riserviciidespecialitate inginerconstructor/dirigintede \antier,pentruperioadaaugustdecembrie2012. I.Condi`iidedepunereaofertelorsuntstabiliteprincaietulde sarcinicaresepoateprocurade lasediulpenitenciarului,compartimentulachizi`ii,]ncepând cudatapublic[riianun`ului, ]ntreorele08.00-13.00. II.Valoareaestimat[aachizi`iei,estede40.00lei/or[pentru serviciileenun`ate(num[rde oreprestate-4ore/zi). III.Propunerilefinanciare]nso`itedecelelaltedocumentesolicitatesedepunlasediulPenitenciarului,termenullimit[de primireaacestora:20.08.2012, ora12.00.(2413-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,15august2012

Disponibiliz[rile la Nova Cabinete Apserv se vor decide la masa medicale tratativelor cu sindicatul ]nchise miercuri CabinetelemedicaledinAmbulatorul despecialitateal SpitaluluiJude`ean „Mavromati”vor fi]nchisemiercuri, 15august,aceasta fiindunadincele 11s[rb[torilegale decareauparte angaja`iiromâni, potrivitCodului Muncii.

ConduceriiSociet[`ii NovaApaservnu]i estedelocu\ors[ fac[planuldereorganizareacompartimentelorTESA.}n aceast[s[pt[mân[, conducereaunit[`ii trebuies[se]ntâlneasc[cusindicatul angaja`ilordinunitate,pentrucam[surilecevorfiluate ]nprivin`aredimension[riipersonalului \iareorganiz[rii

compartimentelors[ sedecid[decomun acordcusindicatul salaria`ilor. „Sunt ni\te pa\i care trebuie f[cu`i,esteoac`iunefoartedelicat[. A\a este când e vorba de oameni. Au familii, au probleme, maieste\iaspectullegalit[`ii.Trebuie respectat Codul Muncii, trebuierespectatpascupasContractulcolectivdemunc[.\iestecorect s[seiaastfeldedeciziidecomun acord cu reprezentan`ii salaria`ilor”,adeclaratGabrielCârlan, manageruloperatoruluideap[. Recent, acesta declara c[ ar fi multmaiu\oar[realizarearestructur[riidepersonaldac[arfivorba deangaja`iaiunorsociet[`iparticulare.

}n aceast[ s[pt[mân[, \efii Consiliului Jude`ean \i-au spus p[rerea \i ]n privin`a modului ]n care decurge preg[tirea restructur[rii la operatorul de ap[. Vicepre\edinteleCJGheorgheSorescu afirma despre managerul de la NovaApaservc[arfiprea„m[mos”cândestevorbadesalaria`ii unit[`iipecareoconduce. „Poat[ c[ a\a e. Oricum eu nu vreaus[facemgre\elicândlu[m deciziiatâtdeimportante”,afost r[spunsulluiGabrielCârlan.Pede alt[parte,manageruloperatorului de ap[ sus`ine c[ sunt compartimentelaTESAundeartrebuisuplimentatnum[ruldeangaja`idin cauzavolumuluimaredelucru]nregistratpeseamamegaproiectului care urmeaz[ s[ demareze ]n jude`pentruextinderea\ireabilitarea re`elei de ap[. (Aurora Dimitriu)

|i la cabinetele de medicin[ de familie este de a\teptat ca pacien`ii s[ g[seasc[ u\ile ]nchise,de\ilaacestear[mânela alegereamediculuidac[desf[\oar[saunuactivitate]nzilele des[rb[torilegale. CadrelemedicaledelaUnitatea de Primire a Urgen`elor sea\teapt[dinnoulaunvalde pacien`i,defiecaredat[pentru ei s[rb[torile legale aducând aglomera`iepeholulunit[`ii. „Au fost câteva zile mai lini\titelanoi,cumaipu`ineca-

zuri,dar]nzileledes[rb[toare noinea\tept[mlaaglomera`ie. Astaesteregula.Sefaceabuz dealcool,sunt]nc[ier[ri,agresiuni. Pentru personalul de la Urgen`ezilelelibere]nseamn[ munc[lafoccontinuu”,adeclarat medicul Petric[ R[d[uceanu,\efulUPUdelaSpitalul „Mavromati”. Centrele de permanen`[ vor fi ]ns[ deschise pentru a mai preluaopartedincazurilecare altfel ar ajunge la unit[`ile de urgen`[.(AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2193  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2193  

Ziarul orasului tau!

Advertisement