Page 1

CMYK

Mediciidefamiliecers[li semajorezeveniturile EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.154(2189)•Joi,9august2012•8pagini

Pag. 8

Doi b[rba`i r[ni`i ]ntr-un accident de munc[ la mall Pagina 3

„Valuri” la Nova Apaserv din cauza furtului de ap[

Oanchet[intern[ este]nplin[desf[\urarelaNovaApaserv,carearputea puneprimelenume pelistadisponibiliza`ilor.Managerul societ[`iisus`inec[ estecercetat[activitateaacâtorvaangaja`idesprecarese credec[arfifost p[rta\ilafurtulde ap[descoperitlacâtevasociet[`iboto\[nene. Pagina 5

Ploaie de nemul`umiri dup[ notele de la titularizare

Pagina 4


2

STARTNEWS

Joi,9august2012

Munca la negru, pl[tit[ scump de trei angajatori

„PotrivitOrdinuluiministruluimuncii,familiei\iprotec`iei socialedin1august\iDeciziei inspectorului general de stat din3august,s-astabilitpro-

Gre\eala colosal[ a unui candidat, ]l cost[ titularizarea

Posturi de directori de deconcentrate, scoase la concurs persoane f[r[ contract individual demunc[,faptaacestoraconstituindinfrac`iune,documentelefiind

Program de lucru modificat la Inspectoratului Teritorial de Munc[ Delunipân[joi programulvafide la8.00la16.30\i vineridela8.00la 14.00.Acestaaintrat]nvigoareca urmaream[surilor luatelanivelulMinisteruluiMuncii.

pe o coloan[ Un candidat care a sus`inut concursullaistoriearatat\ansatitulariz[rii,lucrareasafiind anulat[.Dinceledeclaratede MihaelaHunc[,inspectorgeneral al Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J),acesta\i-atrecut pe lucrare, din gre\eal[, numeles[u.„Dincelezecelucr[rianulatelanivelna`ional, unaesteaunuicandidatdela Boto\ani. Exist[ posibilitatea s[fieavutunproiectdelec`ie, iarformulageneral[aproiectuluidelec`ie]ncepestandard, respectivnumele\iprenumele cadrului didactic, data, obiectul \i probabil, din gre\eal[, grab[, sau de la emo`ii, \i-a scris numele”, a declarat Mihaela Hunc[. Sup[rat, candidatulacerutexplica`iilasediul Inspectoratului, dar a fost l[murit]nceeaceprive\tegre\ealapecareaf[cut-o.(P.R.)

Amenziustur[toare pentruagen`iieconomiciboto\[neni, aplicatedereprezentan`iiInspectoratului TeritorialdeMunc[ (ITM).Inspectorii ausanc`ionatastfel muncalanegru. }n cazul a trei angajatori, lipsa contractelordemunc[pentrumai mult de cinci persoane a dus la ]ntocmirea actelor pentru Parchetuldepelâng[TribunalulBoto\ani. Din datele prezentate de StelianMe`ler,inspector\efITM, luna trecut[ inspectorii din cadrul serviciuluiControlRela`iideMunc[auefectuatcontroalela114angajatori,cu1.667salaria`i,dincare753femei. „Au fost sanc`iona`i 99 angajatori,aufostaplicate118sanc`iuni contraven`ionale din care 22 amenzi\i96avertismente.Aufost depistate 55 persoane ce lucrau f[r[formelegalelaunnum[rde 12 angajatori.  Valoarea total[ a sanc`iuniloraplicate]ncursullunii este de 100.000 lei”, a declarat StelianMe`ler. }nacela\itimp,latreiangajatori aufostdepistatemaimultdecinci

BOTO|ANI

gramuldelucrupentruMinisterul Muncii, Familiei \i Protec`ieiSociale\irespectivInspec`iaMuncii,delunipân[joi ]ntreorele8.00-16.30\ivineri ]ntre orele 8.00-14.00. }n aceast[situa`ie\iInspectoratul Teritorial de Munc[ Boto\ani ]\i modific[ programul de lucru, de luni pân[ joi ]ntre orele8.00-16.30\ivineri]ntre orele 8.00-14.00, programul delucrucupubliculr[mânând neschimbat, cu excep`ia zilei de vineri când va fi cuprins ]ntre orele 8.00-14.00”, se arat[ ]n comunicatul emis de ITM.(PetronelaRotariu)

]naintate Parchetului pentru continuareacercet[rilor.Valoareatotal[ a  amenzilor aplicate de c[tre

compartimentul Control Rela`ii Munc[ ]n luna iulie este de 138.300lei.(PetronelaRotariu)

Nu vor mai fi ]nchise \coli, la toamn[ MihaelaHunc[,inspectorgeneralalInspectoratului|colar Jude`ean(I|J),declar[c[laacest]nceput deande]nv[`[mânt nusevamai]nchide niciounitate\colar[ dincelecareaufunc`ionatanultrecut. „|coliledinmediulruraldejaau fost ]nchise. Eventual, mai analiz[macoloundecopiiinuauposibilit[`ideafitransporta`i.Suntlocalit[`i unde nu exist[ microbuze \colare\icopiiidela7-8kilometri artrebuis[vin[la\coaladecentru.Dac[vorfi]ntr-unnum[rmare,atuncivomreanalizaaceast[situa`ie”,adeclaratMihaelaHunc[. La]nceputulanului\colartrecut aufost]nchise14unit[`ide]nv[`[mântboto\[nene,]ntoatecazurile fiind vorba de lipsa pre\colarilor, ]n cazul gr[dini`elor, sau a elevi-

lor. Acolo unde vor fi copii mai pu`ini, vor fi puse la dispozi`ie microbuzepentrutransportullorla \coala de centru. La ora actual[ maisuntnecesarelaniveluljude`uluiBoto\ani]njurde15microbuze\colarepelâng[cele60existente.(PetronelaRotariu)

Agen`iaNa`ional[aFunc`ionarilor Publici a scos la concursposturidedirectori.Este vorba despre  func`ia public[ deconducerededirectorexecutiv din cadrul Agen`iei de Pl[`i\iInterven`iipentruAgricultur[(APIA)Boto\ani\idespre postul de director al DirectieiJude`enedeDrumuri\i Poduri. Concursul pentru func`iadedirectorAPIAseva desf[\ura luni, 13 august, momentanlaconducereainstitu`iei, cu titlu interimar fiind Liviu Zaharia, care a  fost numit ]n aceast[ func`ie dup[ ]nl[turarea lui Gheorghe Manole. Probele examenului se vor desf[\ura la sediul Agen`ieiNa`ionaleaFunc`ionarilor Publici,iardosarelede]nscrierelaconcurssepotdepune]n termen de 8 zile de la data public[rii]nMonitorulOficial, parteaaIII-a,lasediulAgen`ieiNa`ionaleaFunc`ionarilor Publici.Pentruocupareafunc`ieidedirectoralDirec`ieiJude`ene de Drumuri \i Poduri, concursul se va desf[\ura pe data de 10 septembrie 2012. Dup[ ce Romeo Caciuc a demisionatdinfunc`ie]nluna iunie,atribu`iileaufostpreluatedec[tredirectoruladjunctal institu`iei,C[t[linGheorghian. SorinClimesteunadintrepersoanelesus`inutepentruaocupa func`ia de director, acesta exprimându-\iinten`iadease ]nscrielaconcurs.Acestaeste fostulviceprimaralmunicipiuluiDorohoi.(O.M.)


TOPNEWS

Joi,9august2012

Doi b[rba`i r[ni`i ]ntr-un accident de munc[ la mall

Doib[rba`i,ambii ]nvârst[de48de ani,carelucraula amenajareainterioruluimall-uluidin Boto\ani,auajunsla spital]nstaregrav[ dup[ceaufostr[ni`i]ntr-unaccident demunc[.

RajTuriceanu\iVasileParafian, ambii angaja`i ai societ[`ii Semnal SRLBoto\ani,seaflaupeoschel[ mobila,montândpanouriderigips. Launmomentdatuncolega]mpinsschelapentruaomuta]ns[cei doi b[rba`i afla`i pe schel[ s-au dezechilibrat \i au c[zut de la o ]n[l`imedeaproximativtreimetri, schela pr[bu\indu-se peste ace\tia. Ambii au suferit multiple fracturi, fiindtransporta`ilaSpitalulJude`ean de Urgen`e „Mavromati”. „Un pacientasuferituntraumatismcranio-facial cu fractur[ frontal[ cu o fractur[ orbita stâng[, o fractur[ maxi-facial epistaxis \i o fisur[ de

Ceitrei,\oferul\idoipasageri, se aflau ]ntr-un autoturism marca Volkswagen. La volanulma\iniiera|tefanM., ]nvârst[de23deani,dinmunicipiul Dorohoi. Poli`i\tii au stabilit c[ dorohoianul pe fondul oboselii, ar fi adormit la volan, pierzând controlul asupradirec`ieidemers.Aintrat

BOTO|ANI pe o coloan[ Sute de tone de ap[ c[rate de pompieri ]n localit[`ile lovite de secet[ }n ultimele patru s[pt[mâni angaja`iiInspectoratuluipentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga”Boto\aniaudus]nmai multecomunedinjude`,lovite crunt de secet[, peste 250 de tonedeap[.Pentruc[oamenii aur[masf[r[ap[,fântânilesecând,aucerutajutorulpompierilor ce au dus ]n localit[`i ]n medie,lafiecaretransport,câtenou[tonedeap[.Apaoamenii au folosit-o pentru animale ori pentru uz casnic. }n total,dindatade5iulie\ipân[ ]nprezent,aufost29desolicit[ridetransportap[menajeradinparteacet[`enilordinHili\eu Horia, municipiul Boto\ani, Ad[\eni, Curte\ti, Tru\e\ti sau Gorb[ne\ti cele mai multesolicit[rifiindf[cutede locuitorii din comuna Hili\eu Horia.(D.R.)

arip[sacrat[stâng[,iarlacelalaltun traumatism cranio-cerebral acut ]nchis,cuofractur[antebra`stâng\i un traumatism cu o plag[ contuz[

Trei boto\[neni r[ni`i ]ntr-un accident ]n jude`ul Bistri`a - N[s[ud Treiboto\[neniau fostr[ni`i]ntr-un accidentdecircula`iepetrecut]nnoapteadelunispre mar`i]njurulorei 00.45,peDN17,pe razacomuneiTiha Bârg[ului,jude`ul Bistri`a-N[s[ud.

3

pecontrasens\is-aizbitdeun capdepoddinbeton,dup[cares-ar[sturnatpeparteastâng[ adrumului. }n urma impactului, \oferul, precum\idou[femei,pasagere ]n autoturism, ambele din localitatea Leorda, au suferit leziunigrave.Laloculaccidentului au ajuns un echipaj de prim-ajutor\ioautospecial[de descarcerare ale SMURD PrunduBârg[ului,dou[ambulan`e \i dou[ echipaje de Poli`ie. Cei trei r[ni`i au fost transporta`ilaUnitateadePrimireUrgen`eaSpitaluluiJude`ean Bistri`a - N[s[ud ]n stare grav[. Conduc[torulautonuaputut fitestatcuaparatuletilotestdin cauza leziunilor suferite, dar i s-aurecoltatprobebiologicede sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei.(D[nu`Rotariu)

profund[lanivelulpicioruluidrept”, a declarat medicul Petric[ R[d[uceanu, coordonatorul UPUSMURDBoto\ani.Ulteriorb[rbatul

careasuferitofractur[orbit[stâng[ a fost transferat la Ia\i, pentru a fi supusuneiinterven`iichirurgicalede specialitate.(D[nu`Rotariu)

Boto\[nean la un pas s[ se ]nece ]ntr-un \trand la Gura Humorului

Salvat dup[ un pariu stupid Untân[r]nvârst[de17ani satul Socrujeni, comuna Gorb[ne\ti a pus pe drumuri degeaba mai multe echipaje de ambulan`[\iPoli`ie,dup[cea coborât ]ntr-o fântân[ adânc[ dezecemetri]nurmaunuipariu.Totuls-apetrecut]nnoapteademar`ispremiercuri.Tân[rulde17aniamerslafântâna din curte \i a coborât pe tuburi,iarcândaajunsjos\i \i-adatseamac[ar[mascaptiva]nceputs[strigedup[ajutor.Noroculluiafostc[apa din fântân[ nu era adânc[. Alerta`idestrigateleb[iatului, martoriiausunatla112,ini`ial crezându-se c[ tân[rul a fost aruncat]nfântân[.}ns[pân[la sosireaechipajelorlafa`aloculuirudeleacestuiaaureu\its[ ]lscoat[petân[rdinfântân[, fiindpreluatdeoambulan`[\i transportatlaSpitalulJude`ean cuou\oar[hipotermie.(D.R.)

Disp[rut de acas[, c[utat cu Poli`ia

Untân[r]nvârst[de29deani dinBoto\aniafostlaunpass[-\i piard[ via`a ]ntr-una din piscinele ComplexuluiArini\dinGuraHumorului. S-a ]ntâmplat luni dup[amiaz[, ]n jurul orei 15.40, iar protagonistulacestuiincidentnefericit, un tân[r din municipiul Bo-

to\ani, Petru C., a fost resuscitat pentru a putea fi salvat. De\i nu \tias[]noate,acestaamers]ntr-o zon[]ncareapaarepestedoimetri adâncime.Tân[rulafosttransportat la Spitalul Jude`ean Suceava, unde a r[mas internat pentru supraveghere.(D[nu`Rotariu)

Un tân[r din Boto\ani este c[utatdepoli`i\tidup[ceafost dat disp[rut de c[tre familie. David Kolcu, ]n vârst[ de 19 ani,domiciliat]nBoto\ani,]n datade7august2012,]njurul orei 07.00, a plecat de la locuin`averi\oareisale,dinBoto\ani\inuamaiajunsladomiciliu. Semnalmente: ]n[l`ime-1,80m,greutate-circa 60kg.,slab,fa`arotund[,ochi c[prui, p[r negru. }mbr[c[minteladatadispari`iei:tricou alb,pantalonitreningbleumarin,adida\inegricudungialbe.Oricinepoatefurnizarela`ii cuprivirelaacestb[rbat,este rugats[anun`eceamaiapropiat[ unitate de poli`ie sau s[ apeleze num[rul gratuit 112. (D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Joi,9august2012

Cabinete medicale puse pe o coloan[ gaj pentru datoriile operatorului de ap[

BOTO|ANI Peste 50 de angaja`i Nova Apaserv vor p[r[si sistemul

De\ia\teptaus[fie chema`ilasemnareacontractelorde cump[rareaspa`iilor]ncarelefunc`ioneaz[cabinetele, maimul`imedici defamilieboto\[neniauprimitvesteac[acestecabineteaufostpuse gajdincauzadatoriilorlaANAFale societ[`iiNova Apaserv.

M[suraafostluat[dec[treconsilierii jude`eni ca urmare a situa`ieifinanciaredificile]ncarese afl[operatoruldeap[,spa`iilerespectivefiind]nprezent]nproprietateaConsiliuluiJude`ean.Decizia lorastârnit]ns[]ngrijorare]nrândul medicilor. }n aceast[ situa`ie suntmediciicare]\idesf[\oar[activitatea ]n dispensarul de la Spicul,]nceldepePrim[verii,dar\i ]naltespa`ii.

„Este o situa`ie deloc pl[cut[ pentrumediciicaresea\teptaus[ cumpere]nsfâr\itcabinetele,nus[ aflec[acesteaauajunsgajpentru osocietate]nglodat[]ndatorii.Esteosolu`ietemporar[,am]n`eles peoperioad[de\aseluni.Colegii se]ntreab[,pebun[dreptate,cese ]ntâmpl[dac[,pestecele\aseluni, operatoruldeap[nuvaaveaachitate datoriile c[tre ANAF. Eu nu cred c[ pot fi evacuate cabinetele medicaledec[treANAF,c[potfi executate silit, s[ li se schimbe spa`iilor destina`ia, pentru c[ nu

estevorbadeactivitatecomercial[, cideactivitatemedical[.Nucred c[po`is[]nchiziuncabinetmedical\is[deschizi]nlocunsalonde tatuaje,ocrâ\m[saumai\tiueuce ]n acel spa`iu”, a declarat Doru Culiceanu,pre\edinteleColegiului MedicilorBoto\ani. Societatea Nova Apaserv ]nregistreaz[odatorielabugetulstatului de peste 5 milioane lei, iar Agen`iaNa`ional[deAdministrare Fiscal[ i-a blocat conturile. ConsiliulJude`eanacerutoe\alonare la plat[ a obliga`iilor fiscale, ur-

mândcasocietateas[prezinte\io garan`ie.ANAFasolicitatini`ialo scrisoaredegaran`iebancar[,]ns[ b[ncile au fost rezervate ]n acest sens.A\aaajunsCJs[pun[gaj ni\te imobile, printre care \i dispensaremedicale. Medicii au fost sf[tui`i de pre\edintele Colegiului Medicilors[depun[laCJunmemoriu, ]n care s[ solicite ni\te l[muriri privind aceast[ situa`ie \i s[ ]\i arate protestul privind decizia care ]i prive\te direct. (AuroraDimitriu)

Ploaie de nemul`umiri dup[ notele de la titularizare Aproximativosut[decontesta`iiaufost]nregistratela Boto\ani]nurmaafi\[riiprimelorrezultatelelaconcursul detitularizare.Cutoatec[ num[rulnotelorsub\aptea fostdestuldemare,procentul depromovabilitatealanivelul jude`ului,]naintedecontesta`ii,estepestemediape`ar[. Astfel,dindateleprezentate deMihaelaHunc[,inspector generalalInspectoratului |colarJude`ean,peste60la sut[dintrecandida`iauluat notepeste\apte. Promovabilitatea la concursul de titularizare ]n]nv[`[mântestelanivelna`ionalde48,06la sut[,]naintedecontesta`ii.Lanivelulna`ional, ministrul Educa`iei, Ecaterina Andronescu, sus`ine c[ procentul de la titularizare este aproapecomparabilcuceldelabacalaureat.La Boto\ani, promovabilitatea de la titularizare

este mai ridicat[ fa`[ de bacalaureat. Potrivit rezultatelorcentralizatelaInspectoratul|colar, 113notesunt]ntre1-4,99,alte119sunt]ntre 5-5,99,71note]ntre6-6,99.Aureu\its[ia note peste \apte 254 de candida`i. Dintre ace\tia,108candida`iauluatnote]ntre7-7,99, 78denoteaufost]ntre8-8,99,iar58denote ]ntre9-9,99.Aufost\ipatrunotedezece. „Notele din acest an sunt mai mari ca anul trecut,respectiv\iprocentuldepromovabilitate. Anul acesta a m[rit media candida`ilor \i notadelainspec`iadelaclas[.Pentruaob`ine unpostdetitularnotafinal[trebuies[fiepeste \apte”,aspusMihaelaHunc[. Mar`i,pân[laora21,\imiercuripân[laora 14.00, cei ne-mul`umi`i de notele ob`inute au putut depune contesta`ii. Dup[ finalizarea perioadei de contesta`ii s-au ]nregistrat 90 de astfeldecereri.Rezultatelefinalevorfiafi\ate ]n10august.Repartizareapeposturiacandida`ilorcareauob`inutcelpu`inmedia7,00se varealiza,lanivelulcentrelordeconcurs,]n13 august,iaracelorcareauluatcelpu`in5,00,]n 16august.Pentruaveni]nsprjinulcelorceau luatsubcincilatitularizareI|J,]ncolaborare cuCasaCorpuluiDidacticvaface,]nacestan \colar, activit[`i de preg[tire cu dasc[lii ]n vedereaparticip[riilaexamenuldetitularizare. (PetronelaRotariu)

La]nceputulacesteis[pt[mâni reprezentan`ii ConsiliuluiJude`ean,]mpreun[cu reprezentan`ii societ[`ii Nova Apaserv s-au ]ntâlnit \iaupurtatdiscu`ii]nvederea redres[rii unit[`ii. Aceast[prim[discu`ie]ntre celedou[p[r`iavizatreducereabugetuluipentrusalarii, reducerea num[rul directorilordar\iapersonalului de conducere. Conform spuselor vicepre\edintelui CJ,GheorgheSorescu,fonduldesalariitrebuies[scad[sub10miliardelei,`inta fiind de aproximativ 40 la sut[ din bugetul societ[`ii. „Cifra lor de afaceri este undevala21-22miliardelei vechi\iaufonddesalariide 15-16 miliarde lei vechi. Discut[masta.Vatrebuis[ scad[undevasub9miliarde lei\iastanu]nseamn[c[nu putemproceda\ilaoreducereapersonalului.Laprima vedere, ar fi vorba de 100 de oameni. Nu iau ]n calcul 100 de oameni, dar undeva mai mult de 50-60 persoanepleac[”,aprecizat Gheorghe Sorescu, vicepre\edinteleCJ.(O.M.)

Concurs pentru posturi la prim[rii LaInstitu`iaPrefectuluisaorganizatunconcurspentru ocuparea unor func`ii publice din cadrul prim[riilordinjude`carenudispuneau de personal. Cinci func`ii publice vacante au fost râvnite de concuren`i. Ace\tia au optat pentru func`ia secretar al comunei Brosc[u`i, secretaralcomuneiMih[l[\eni,\efserviciu ]ncadrulPrim[rieicomunei Co`u\ca,\efbirouPrim[ria H[ne\ti \i \ef serviciu Prim[riaBucecea.Pentruocupareafunc`ieidesecretaral comunei Brosc[u`i, concuren`a a fost acerb[, dou[ persoane optând pentru aceast[func`ie.Probascris[ aavutlocpe6august.To`i cei care au sus`inut proba scris[  au fost admi\i urmânds[sus`in[\iinterviul. SimonaRu\ti,pentrufunc`ia desecretaralcomuneiBrosc[u`i - 71 puncte Gabriela Prepeli`[,pentrusecretaral comunei Brosc[u`i - 93,2 puncte. Gabriel Gheorghe, pentru secretar al comunei Mih[l[\eni - 74,2 puncte. Didina Chihaia pentru \ef serviciu Prim[ria comunei Co`u\ca-70puncte.Veronica Nifodora Teodorescu pentru \ef birou Prim[ria comunei H[ne\ti - 70 puncte. Elena Anton pentru \ef serviciu Prim[ria ora\ului Bucecea 76,6puncte.(O.M.)


CMYK

ESEN~IAL

Joi,9august2012

5

„Valuri” la Nova Apaserv din cauza furtului de ap[

Oanchet[intern[este]nplin[ desf[\urarela NovaApaserv, carearputea puneprimele numepelista disponibiliza`ilor.Managerul societ[`iisus`ine c[estecercetat[ activitateaacâtorvaangaja`i desprecarese

credec[arfi fostp[rta\ila furtuldeap[ descoperitla câtevasociet[`i boto\[nene. Corpul de control a descoperit câteva cazuri ]n care societ[`i din municipiuerauracordatelaap[]n a\afel]ncâts[poat[furaap[f[r[ niciunfeldeprobleme,iarcititorii de contoare bag[ mâna ]n foc c[ habarnuaveaudeastfeldesitua`ii. „Noi acum verific[m cazurile respective,s[vedemceimplicare arefiecareangajatalnostru,dac[ a fost sau nu mân[ ]n mân[ cu agentul economic care fura ap[. Trebuie analizat cu mare aten`ie fiecarecaz,c[nicinupo`is[]nvi-

nuie\ti pe cineva f[r[ dovezi”, a declarat Gabriel Cârlan, managerul operatorului de ap[. Acesta a refuzats[deanumedesociet[`ila cares-audescoperitfurturideap[ \inicinuaoferitpreamulteinforma`iidespre]ncasatoriib[nui`ic[ arfifostmân[]nmân[cuceicare furauap[. „}nfunc`iedegravitateafapteise vorluam[surilecaresunt]nconformitatecucontractulcolectivde munc[. Bine]n`eles c[ dac[ vom avea dovezi c[ s-a furat ap[ cu \tireaangaja`ilorno\triace\tiavor fipu\i]ncapdelist[ladisponibiliz[ri,c[nuaicefacecuunsalariat care fur[ societatea ]n care lucreaz[, dar pot fi \i altfel de situa`ii \i tocmai de asta se analizeaz[cuaten`iefiecarecaz,c[pot fi aplicate \i altfel de sanc`iuni, cumammaispus,dup[gravitatea faptei”, a mai subliniat directorul GabrielCârlan.

Premii pentru „oferirea pe tav[” a altor operatori care au furat ap[ Cumaipu`indedou[s[pt[mâni ]n urm[, pre\edintele Consiliului Jude`ean, Florin ~urcanu, afirma c[arecuno\tin`[desprecititoriide contoare care le-au f[cut jocul unorsociet[`icareaufuratoperatoruldeap[. „Au fost ho`ii la care au ]nchis ochii angaja`ii de la ap[. Sunt sp[l[torii care au fost g[site cu racorduri]naintedecontor.Aveau sigiliile largi, totul ca s[ se poat[ fura.Esteclarc[aufost]n`elegeri ]ntre societ[`ile acelea \i oamenii carearfitrebuits[apereintereseleoperatoruluideap[,c[deacolo ]\i câ\tigau pâinea”, declara pre\edinteleConsiliuluiJude`ean. |efiiCJaudeclaratchiarc[este

posibil s[ apar[ \i alte furturi la iveal[, dup[ ce au promis premii angaja`ilorcarevordescoperiastfel de cazuri de societ[`i care nu pl[tescconsumurilereale.„Cucât furtul de ap[ este mai mare, premiul oferit angajatului va fi mai consistent”, promiteau \efii CJ, recent. Vân[toareadesociet[`icarefur[ ap[arputea]ns[s[leaduc[angaja`ilorunpremiu\imaiimportant, evitareaconcedierii,pentruc[listelecuoameniicarevorfitrimi\i ]n \omaj vor fi finalizate ]n cel multolun[,lapresiuneaconduceriiCJ,carevreas[reduc[cheltuielile salariale cu cel pu`in 20 la sut[laNovaApaserv,pentruaeficientiza societatea. Asta chiar dac[,]nprezent,ceiaproape500 deangaja`iaioperatorului]\i]ncaseaz[dejalefurilecudiminu[ride 10-20 la sut[ fa`[ de salariul prev[zut de contractul de munc[. (AuroraDimitriu)


6

TOPNEWS

Joi,9august2012

}ncepe mutarea saloanelor la Spitalul Jude`ean

Ast[zi,laSpitalulJude`ean „Mavromati”]ncepemutareapacien`ilordintronsonul nereabilitat]ncel]ncaresaufinalizatrecentlucr[rile demodernizareprinprogramulde14milioanedeeuro.

Directorul economic al  unit[`ii medicale, GheorgheDamian,afirm[c[se]ncepemutarea saloanelordelaetajele4,5,6\i7,urmândca ]ntr-oadouaetap[s[sefac[transferulmobilierului \i al pacien`ilor de la etajele inferioare. „Mâinese]ncepemutareapaturilor\ianoptierelor.Constructorularenevoiedespa`ius[]nceap[ lucr[rile\i]ncealalt[parteaspitalului.}nsaloaneleproasp[trenovatebolnaviivoraveacondi`ii multmaibune,a\acumprev[dnormeleeuropene. Nu mai sunt saloane mari cu 6,7 paturi. Acolofiecaresalonarenumaipatrupaturi.|ifiecare salon are grupul  sanitar propriu, cu du\. Estegreuacum,câtfacemmutarea,darpeurm[, se vor vedea condi`iile incomparabil mai bune pentrupacien`iino\tri”,adeclaratdirectoruleconomicalspitalului.(AuroraDimitriu)

Prefectul a vizitat prim[riile din jude` pentru a analiza efectele caniculei

PrefectulAdrian Constantinescuavizitatpatruprim[rii dinjude`,cuscopul deaseinformadirectdelafa`alocului despreproblemelecu careseconfrunt[ primarii]ngestionareasitua`ieiprivind

efectelecaniculei.El s-adeplasatlaCurte\ti,Criste\ti,Co\ula\iCop[l[u,undea discutatcuprimarii ]nprincipalpetema asigur[riiapeipotabilepentrulocuitorii comunelor,dar\ia apeipentruanimale.

Dac[ ]n comunele Criste\ti, Cop[l[u\iCo\ularesurseledeap[ din fântâni cât \i din re`eaua public[ fac fa`[ cerin`elor, la Curte\ti a fost necesar sprijinul Inspectoratului Jude`ean pentru Situa`iideUrgen`[Boto\anicarea transportat cu cisterna ap[ ]n comun[, a\a cum a f[cut-o \i la solicitareaaltorprim[riidinjude`. „|tiuc[lanivelulfiec[reiunit[`i administrativ- teritoriale exist[ dotarecupompemanuale.Nusunt costuri enorme pentru o prim[rie s[-\iachizi`ionezecâtevarezervoaredinplasticdeoanumit[capacitate \i, cu ajutorul pompelor, s[ asigure o rezerv[ de ap[ pentru situa`iideurgen`[.Solicitprimarilors[seimplicecumaimultsim` gospod[resc]ngestionareaacestei probleme”,aspusprefectul.

Totodat[, prefectul jude`ului a vruts[seasigurec[primariisunt preocupa`idepreg[tirea\colilor pentru anul \colar 2012-2013, având  ]n vedere faptul c[ unele cl[dirinecesit[lucr[riderepara`ii \i ]ndeplinirea condi`iilor de ob`inere a autoriza`iilor de func`ionare. Acesta a primit asigur[ri de la primariicelorpatrucomunec[nu vorfiprobleme]nceeaceprive\te ]nceperea anului \colar. Singura problem[ a fost semnalat[ la Gr[dini`adinCriste\tialc[reiacoperi\ este distrus \i pentru care, deocamdat[, nu sunt solu`ii din lips[defonduri. Primariis-aumaiplânsprefectului]nspecialdesubfinan`are\ide num[r insuficient de personal. (OtiliaMaxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ Coda\i la compensarea medicamentelor Reprezentan`ii asocia`iilorproduc[torilordemedicamenteauadus]naten`ieunstudiucaredemonstreaz[ c[, ]n Europa, `ara noastr[seaflapeultimele locuri ]n privin`a sprijinuluipecarestatul]lacord[ pacien`ilor asigura`i care urmeaz[tratamentepentru diverse boli cronice sau acute. Potrivit unor date comunicate de Cristian Lu`an, directorul executiv alARPIM,studiulf[cutla nivel european arat[ c[ bolnavii români sunt nevoi`is[scoat[dinbuzunare40lasut[dincostultratamentelor, ]n timp ce ]n alte state, precum Olanda sauFran`apacien`iipl[tesc doar0,7lasut[,respectiv 1,2 din valoarea medicamentelor. Bulgarii ne mai ]ntreclacontribu`iapl[tit[ de bolnav pentru medicamente,ace\tiaachitând70 lasut[dincostultratamentului.(A.D.)

Liviu R[d[\anu, director adjunct al Memorialului Ipote\ti Liviu R[d[\anu a sus`inut miercuri examenul pentru a ocupa func`ia de director adjunct la Memorialul Ipote\ti. Examenulafostorganizatlasediulinstitu`ieiculturaledin comuna Mihai Eminescu, ]ncursulzileidemiercuri. Liviu R[d[\anu a ob`inut laprobascris[77depuncte\i9,75laprobadeinterviu, media final[ fiind 8,72.Contracandidatuls[u laacestconcurs,respectiv Gheorghe Gavril[, a ob`inut15,83depunctela proba scris[. Din comisia deevaluareauf[cutparte MagdaDidii,directoreconomic]ncadrulConsiliului Jude`ean,LiviuAndronic, directorul |colii Populare de Arte \i Meserii \i Milu`[ Jijie, managerul Centrului Na`ional de Studii Mihai Eminescu Ipote\ti. }n \edin`a de Consiliu Jude`eandelasfâr\itulacestei luni va fi emis[ o hot[râreprincaresevaconsfin`i vacantarea postului dedirectordelaProtec`ia Copilului.(O.M.)


PUBLICITATE

Joi,9august2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere,zon[central[,SD, f[r[]mbun[t[`iri.Pre` negociabil.Telefon: 0740.802.684; 0742.278.586.(2409-8) *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

v^nz[ricase/terenuri *Vândteren]nora\,intabulat,]mprejmuit,cuutilit[`i\imaterialede construc`ii.Telefon: 0744.400.952.(G-6)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,9august2012

Medicii de familie cer s[ li se majoreze veniturile Mediciidefamilie ausolicitatMinisteruluiS[n[t[`iis[se majorezeprocentul alocatpentrumedicinaprimar[din fondulasigur[rilor des[n[tate,`inând contdeimportan`a acestuisegment medicalcarear puteajucaunrol ]nsemnat]npreven`ia]mboln[virilor]nrândulpopula`iei. Potrivit reprezentan`ilor medicilordefamilie,sunt\ipromisiunide cre\tereaprocentuluicelerevine cabinetelor lor la 11-11,5 la sut[ dinfondulasigur[rilordes[n[tate, ]n prezent procentajul alocat fiind demaipu`inde9lasut[.Analizele efectuate la nivel interna`ional, spun medicii din re`eaua primar[, auar[tatc[]ntr-unsistemcarenu este suficient finan`at este nevoie, ]nprimulrând,dedezvoltareaserviciilor medicale din medicina de familie,datfiindfaptulc[suntcele mai ieftine servicii pentru nevoile medicaleuzuale. „Launmomentdatsediscutas[ seajung[launprocentajde15la sut[, apoi s-a schimbat viziunea deciden`iloriaracumsper[ms[se fac[ o cre\tere e\alonat[ pân[ la 11-11,5 la sut[. \tiu c[ \i reprezentan`ii altor segmente medicale cerlarândullors[lisemajoreze procentajul, m[ refer ]n primul rândlaspitale,\icredc[estejustificat[ cererea lor. Pe de alt[ parte, consider c[ ar trebui s[ se acordeomaimareaten`iecolectei

lafonduls[n[t[`ii.Eusuntconvins c[ sunt persoane care realizeaz[ venituri \i nu dau un leu la s[n[tate,darbeneficiaz[deserviciimedicaleca\icelcarepl[te\te lun[delun[contribu`ia”,adeclarat Doru Culiceanu, pre\edintele Colegiului Medicilor Boto\ani \i vicepre\edintele Asocia`iei MedicilordeFamiliedinjude`. Reprezentantul medicilor boto\[neniestedep[rerec[laaceast[ dat[ nu exist[ o eviden`[ clar[ a fondului colectat la s[n[tate \i a persoanelorcare]ntr-adev[rartrebuis[beneficiezedeplatacontribu`ieilasistem.

Veniturile cabinetelor, ]ntre 5.000 \i 15.000 de lei pe lun[ Potrivit reprezentan`ilor Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani,laniveldejude`,veniturilecabinetelordemedicin[defamilieajung,deregul[,la10.000delei pelun[.Sunt]ns[\imedicicare]ncaseaz[delacas[\i15.000deleipe lun[,darsunt\imedicicumaipu`inipacien`ipelistecarenuiaudecât pu`in peste 5.000 de lei, bani din caretrebuies[asigurefunc`ionarea cabinetelor.(AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2189  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you