Page 1

CMYK

Medicamenteleieftine,tot „pelist[neagr[” EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVIII•nr.153(2188)•Miercuri,8august2012•8pagini

Pag. 8

Dosar redeschis ]n cazul poli`istului fugit de la locul accidentului

Pagina 3

Cadre didactice de nota 1 la concursul de titularizare Notedetoat[ jenapentruunii dintreceicare aspir[launpost detitularalsistemuluieduca`ional.Afi\area rezultatelorla concursulde titularizarede pedoiaugusta ar[tatc[nuto`i suntpreg[ti`is[ urmezeocarier[didactic[. Pagina 5

Personal instruit s[-i lase f[r[ material pe „spionii” lui ~urcanu

Pagina 4


2

STARTNEWS

Miercuri,8august2012

Rug[ pe câmp pentru ploaie pe o coloan[

BOTO|ANI

Departedear\i`az[p[citoareamediuluiurban,secetadistrugeroadelep[mântului.}nsate,oamenii suntmaiaproapederavagii \iiesprimiis[seroageceruluipentrustropiideploaie atâtderâvni`idep[mântul uscat\ideroadeleacestuia. }ncepânddeduminic[,preo`iidinjude`,al[turidecredincio\iidinsate,auie\itpecâmpuri, pentruaseruga.„D[,Doamne,ploaie”,]ngenuncheaz[peogoarelesecateoamenii\i]lroag[peDumnezeus[se]nduredeei.Porumbulsauscat,struguriis-austafidit,fântânileausecat. B[trânelecompar[secetadeacumcufoameteadin1947.„Nici]nacelannuaplouatvreme ]ndelungat[\ipreo`iiauscosmoa\telesfin`ilor, le-aupurtatpeogoareiardup[aceeaa]nceput s[plou[”,rememoreaz[ob[trân[. Alta,spunec[aveadoar\apteanipeatunci. „Foametemareafost,ru\iiauvenit\ined[deaucoletecuhran[,erajale.S[palumeadup[ r[d[cinideburuian[,delob[d[,s[fac[ceaila copii.Grâulnucrescuse,nu-lputeamluanici cu secera. Oamenii mâncau f[in[ de ov[z ]ngro\at[cuurzici”,poveste\teaceasta. Câtvezicuochii,]mprejurimileBoto\aniului sunt ]ng[lbenite. Copacii sunt vesteji`i. „Porumbulef[r[rod,fasolas-auscatf[r[amai facefloare,prunele\imereleauc[zut,apa]n fântân[asc[zut.Seusuc[\ivi`adevie.Ces[ maicultivi...”,spune`[ranulmâhnit. Ruga preotului continu[: „Mântuie\te, Doamne, poporul t[u \i binecuvânteaz[ mo\tenirea ta. Biruin`[ binecredincio\ilor cre\tini, asupra celui potrivnic d[ruie\te”. Rug[ciunea pentruneplouare\ipentruschimbareavânturilorar[sunat]naerliber,s[dind]nsufletul`[ranilorn[dejde. Pân[unaalta,secetaacuprinsjude`ul.Peste jum[tatedinsuprafa`aagricol[arabil[ajude`u-

Boto\[nean ucis ]n jude`ul Ia\i pentru 2.000 euro

luiafostafectat[accentuatdesecet[.Direc`ia pentruAgricultur[ajude`uluiBoto\aniarat[c[ 158.000dehectaredeculturiagricoleaufost distrusedelipsaploii.Dincele275.000dehectare,pecareBoto\aniulleareca\iterenagricol,aproape160.000dehectaredeculturiagricoleaufostdejacompromise]nprocentdepeste50lasut[.Lipsaprecipita`iiloracompromis

\aptetipurideculturi,graduldeafectaredep[- \ind50lasut[.Ceamaimaresuprafa`[afectat[ esteceadeporumb,92.500dehectare,urmat[ de floarea soarelui - 26.800 hectare \i soia 27.200hectare.Secetaaprovocatpagube\ila 5.570hectaredecartofidetoamn[,2.650hectaredefasole,2.100hectaredesfecl[dezah[r, dar\i1.520hectaredelegume.(OtiliaMaxim)

Procese pentru datorii de 50 de miliarde de lei |colarJude`ean(I|J), constructorilorcare auefectuatlucr[rila \coli\inu\i-aumai primitbaniicuveni`i.

Zecidemiliardedelei vechiaredeachitat

MinisterulEduca`iei, prinInspectoratul

S[tuidepromisiuni\idea\teptat,ace\tiaauluatcaleainstan`ei. Astfel,laaceast[dat[,dinceledeclaratedeMihaelaHunc[,inspector \colar general al I|J, pe rol sunt procese pentru datorii de 50 demiliardedelei.„Avemdosare pe rol pentru lucr[ri efectuate \i neachitate,chiardac[s-adeclarat c[nuavemarierate.}ndecembrie, laniveldeMinistersedeclarac[ nusuntdearierate.Suntdatoriidin 2009\idin2010”,adeclaratMihaelaHunc[. |antiereledeschise]ntotjude`ul aufostabandonatedeconstructori sau, ]n cazul ]n care lucr[rile au continuat, antreprenorii nu \i-au primitbanii.Multefirmedeconstruc`ii care au lucrat pe aceste \antiere au ajuns ]n prag de faliment, iar prim[riile cu care constructoriiauderulatcontractuls-au

trezitdate]njudecat[. }nmunicipiulBoto\anisuntdoar dou[unit[`ide]nv[`[mântlacare exist[arierate:LiceulTeoretic„N. Iorga”reabilitare-351.324lei,lucr[ri executate, facturate \i nepl[tite,\iGrupul|colar„ElieRadu” campus-450.000lei,lucr[riexecutate,facturate\inepl[tite. Altearieratemaimari,]njude`, suntlacampusuldelaGrupul|colar Vorona - 542. 951 lei, \i la |coalagimnazial[Nr.1Mih[ileni -402.318lei. Ada Macovei, fostul inspector \colargeneral,sus`ineac[]n2009, cândavenitlaconducereaI|J,]n jude`eraudeschise232de\antiere la unit[`ile de ]nv[`[mânt. „Sunt sumefoartemari,exorbitante,care nu\tiu]ncâ`ianiarputeafiacoperite”,declaraatunciAdaMacovei. Prin programul cu Banca Mondial[aufostreabilitate67de\coli din mediul rural \i au fost construite89noi]nloculcelordinchirpici.Boto\aniulafostpeloculIIla nivelna`ional,dup[Vaslui,canum[r de unit[`i noi sau reabilitate prin Banca Mondial[. (Petronela Rotariu)

Un b[rbat de 50 ani, din Boto\ani,adecedat]ncurtea soacrei sale din comuna Sire`el,jude`ulIa\idup[ce a fost agresat. |tefan Cirimpiseafla,]nurm[cucâtevazile,]nvizit[lasoacra sa.Launmomentdat,b[rbatul a primit vizita unui prieten c[ruia trebuia s[-i returnezesumade2.000euro.„Avenitunprietende-al s[u,VasileAsimini`ei,pentrua-ireturna2.000deeuro.Ceidoiau]nceputs[discute ]n contradictoriu iar la unmomentdatVasile,de46 ani, a ]nceput s[-l loveasc[ cupumnii.Lacâtevaorede laconflict,victimaa]nceput s[ se simt[ r[u \i la scurt timp a decedat”, a declarat comisarul\efTiberiuDogaru \eful Politiei Municipiului Pa\cani. La fa`a locului s-adeplasatunechipajdela ServiciuldeAmbulan`[,dar mediciinuaumaipututs[-l salveze. Trupul victimei a fost transportat la Institutul deMedicinaLegala(IML), ]nvedereaefectu[riinecropsiei.Dac[mediciilegi\tivor constatac[decesulvictimei s-aprodus]nurmaloviturilorprimite,atunciagresorul vaficercetatpentrus[vâr\irea infrac`iunii de lovituri cauzatoare de moarte. (D.R.)

BMW cuprins de fl[c[ri UnBMWparcat]napropierea sediului Serviciului Poli`iei Rutiere a fost cuprinsdefl[c[ri,mar`idiminea`[, ]n municipiul Boto\ani. Angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[„NicolaeIorga”afost anun`a`i pu`in dup[ ora 07.00,c[ardeoma\in[parcat[ pe strada Corni\a din municipiu.Lafa`aloculuisadeplasatunechipajdincadrul Deta\amentului de PompieriBoto\ani,cuoautospecial[. La sosirea echipajuluideinterven`ie,ardea partea din fa`[ a autoturismului, marca BMW model 316, existând pericolul ca fl[c[rile s[ se extind[ la o alt[ma\in[dinapropiere\i la un apartament situat la parterul blocului ]n fa`a c[ruia era parcat autovehiculul. Incendiul a fost stins ]n câteva minute, valoarea pagubelor fiind limitat[ la 2.000lei.S-ausalvat\iprotejatbunurimateriale]nvaloarede10.000lei.}nurma cercet[rilorefectuatelafa`a loculuis-astabilitc[incendiulafostprovocatcelmai probabil de un scurtcircuit generat de utilizarea unui cabluelectricdefect.(D.R.)


TOPNEWS

Miercuri,8august2012

Dosar redeschis ]n cazul poli`istului fugit de la locul accidentului Procuroriiauinfirmatsolu`iaini`ial[ dat[]ncazulpoli`istuluiboto\[neancareaprovocatunaccidentrutier\iafugitdelaloculfaptei,]nlunaoctombrieaanuluitrecut. Afostredeschis[ urm[rireapenal[. Parchetuldepelâng[Tribunalul Boto\aniadispusinfirmareasolu`iei Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani de scoatere de sub urm[rire penal[ a agentului AlexoaieiNicu\or,pentrus[vâr\irea infrac`iunilor de p[r[sire a locului accidentului de c[tre conduc[torulvehicululuiimplicat]ntrunaccidentdecircula`ie,]nurma c[ruiaarezultatucidereasauv[t[marea integrit[`ii corporale ori a s[n[t[`iiuneiasaumaimultorpersoane,consumdealcooldup[producereaunuiaccidentdecircula`ie careaavutcaurmareucidereasau v[t[marea integrit[`ii corporale \i v[t[marecorporal[dinculp[. „S-a re`inut c[, ]n seara de 27.10.2011, Alexoaiei Nicu\or agentdepoli`ie]ncadrulIPJBoto\ani-]ntimpceconduceaunautoturismperazamunicipiuluiBoto\ani, nu a acordat prioritate la

BOTO|ANI pe o coloan[ Membrii Ador nu vor fi cerceta`i penal ProcuroriidincadrulParchetului depelâng[TribunalulBoto\aniau dispusne]ncepereaurm[ririipenale pentru membrii Asocia`iei pentru Protec`ia Animalelor Ador, conformreferatului]ntocmitdeorganele de cercetare penal[. „}n urma cercet[rilorefectuatedec[trecomisaruldepoli`ie\iprocuroruldesemnat, s-a decis c[ aceste infrac`iuni nu s-au constituit nici sub latura obiectiv[\inicisubceasubiectiv[, acuza`ii(membriiAsocia`ieiAdor) neputând fi subiec`i ai acestor infrac`iuni”,searat[]ncomunicatul celordelaADOR.Direc`iaServicii Publice, Sport \i Agrement, prin directorulEugen~urcanu,sesizase IJP Boto\ani privind cercetarea Asocia`ieiAdorpentruabuz]nserviciu contra intereselor persoanelor,abuz]nserviciucontraintereselor publice, delapidare, rele tratamenteaplicateanimalelor,falsintelectual\ievaziunefiscal[.(P.R.)

Administrator de societate comerciala cercetat pentru evaziune fiscal[

trecere,\iaaccidentatopersoan[ peotreceredepietoni,dup[carea p[r[sit locul accidentului, f[r[ ]ncuviin`area organelor ]n drept. }nvinuitulafostidentificatulterior, având o alcoolemie ]n sânge care dep[\ea limitele legale. S-a apreciatc[solu`iaadoptat[afostnelegal[ \i netemeinic[ \i s-a dispus redeschiderea\ireluareaurm[ririi penale”, a men`ionat procurorul AurelSimion,purt[toruldecuvânt

Ho` prins de poli`i\ti la Cristine\ti Poli`i\tiiauprinsunho`care a spart locuin`a unei femei de 82 de ani. Luni, lucr[torii Sec`iei de Poli`ie Rural[ nr.6 Pomârla au fost sesiza`i de SavetaO.,]nvârst[de82ani, dincomunaCristine\ti,despre faptulc[]ncursulnop`iiprecedentepersoanenecunoscuteau p[truns ]n interiorul locuin`ei, deundei-ausustrasmaimulte bunuri. }n urma cercet[rilor efectuateafostidentificatRadu DumitruZ.de35ani,dinlocalitatea Dragalina, comuna Cristine\ti,care,]nnoaptede5 spre 6 august 2012, ]n jurul

3

orei 00.20, a p[truns prin efrac`ie, ]n interiorul locuin`ei p[r`ii v[t[mate, de unde i-a sustras bunuri ]n valoare de aproximativ1.200lei,prejudiciulfiindrecuperat]ntotalitate. Fa`[ de Radu Dumitru Z. s-a luat m[sura re`inerii pentru o perioad[ de 24 ore \i se efectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de furt calificat, acesta urmând a fi prezentat Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Dorohoi cu propunere de arestare preventiv[.(D[nu`Rotariu)

alParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\ani. Atunciofemeiede31deanise aflapeotreceredepietonidinzonaCap[tuluiliniei1,peBulevardul George Enescu fiind accidentat[ u\or de autoturismul BMW condusdepoli`ist.Dup[unschimb dereplici]ntreceidoi,poli`istula plecatdelafa`alocului.Femeiaa sunat la 112, la fa`a locului ajungândoechip[delarutier[\icri-

minali\tii.Dus[laspitals-astabilitc[asuferitleziuniu\oare.}ncele din urm[ Nicu\or Alexoaie a fostidentificat,refuzânds[sufle]n etilotest.Îns[aacceptats[-ifierecoltatsânge.AgentulNicu\orAlexoaieamaiintrat]naten`ia\efilor \i ]n luna septembrie a aceluia\i an, când so`ia sa, cu care este ]n procedur[ de divor`, a depus o plângereacuzându-ldeagresiune. (D[nu`Rotariu)

Scandal cu romi ]n Centrul Vechi Maimulteechipajedepoli`ieau intervenit, luni sear[, ]n Centrul VechidinmunicipiulBoto\ani,dup[cemaimultepersoanedeetnie rom[auprovocatscandal.}njurul orei 21.00, lucr[torii Poli`iei municipiuluiBoto\aniaufostsesiza`i prinserviciulunicdeurgen`[112 cuprivirelafaptulc[pestrada1 Decembrieaizbucnitunscandal. Echipa operativ[ deplasat[ la fa`aloculuiaconstatatc[]ntreMariusR.de31ani,GheorghinaL. de66ani,\iLauraL.de39ani, to`idinmunicipiulBoto\aniaavut locunconflictspontan,ceitrei\iauadusinjuriireciprocesiautulburat ordinea \i lini\tea public[. Ca„circul”s[fiecompletlafa`a locului mai multe persoane s-au adunatpentruavedeacese]ntâmpl[.Ulteriorscandalagiiaufostridica`i de poli`i\ti iar conflictul a fost aplanat. }n urma petrecerii

evenimentului fa`[ de Marius R., GheorghinaL.\iLauraL.seefectueaz[cercet[risubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniideultrajcontrabunelormoravuri\itulburareaordinii \i lini\tii publice. (D[nu` Rotariu)

Poli`i\tiiServiciuluideInvestigareaFraudelordincadrulInspectoratuluidePoli`ieJude`eanBoto\ani audispus]ncepereaurm[ririipenalefa`[deAdrianD.de27ani,din municipiulBoto\ani,pentrus[vâr\ireainfrac`iunilordeevaziunefiscal[ prin omisiunea, ]n tot sau ]n parte,aeviden`ierii,]nactelecontabileori]naltedocumentelegale,a opera`iunilor comerciale efectuate sauaveniturilorrealizate.Anchetatorii au stabilit c[ ]n perioada noiembrie-decembrie2008,]ncalitate deadministrator\iasociatuniclao societatecomercial[cur[spundere limitat[,AdrianD.s-asustrasdela plataobliga`iilorfiscaleprinneeviden`ierea]nactelecontabile,ori]n altedocumentelegaleaveniturilor realizatedinrela`iicomercialederulate]ncadrulsociet[`ii,cauzândastfelunprejudiciubugetuluigeneral consolidat,]nvaloarede33.539lei, nerecuperat.(D.R.)

Cercetat penal pentru piratarea unor soft-uri Poli`i\tii Serviciului de InvestigareaFraudelordincadrulInspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani au dispus ]nceperea urm[ririi penalefa`[deMariusA.C.,de36 ani,dinmunicipiulBoto\ani,pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de reproducere neautorizat[ pe sisteme decalculaprogramelorpecalculator ]n oricare dintre urm[toarele modalit[`i:stocare,instalare,rulare sauexecu`ie,afi\areoritransmitere ]nre`eaintern[\idereproducerea operelorpurt[toarededrepturiconexe.Poli`i\tiiaustabilitc[]ncursul anului2010,MariusA.C.areprodus f[r[ drept, pe calculatoarele uneisociet[`icomerciale,programe pecalculator\imuzic[,f[r[ade`ineacordultitularilordedrepturi. Prejudiciul cauzat titularilor de drepturieste]nsum[de8.319Euro \iurmeaz[afirecuperatprinm[suriasiguratorii.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Miercuri,8august2012

Personal instruit s[-i lase f[r[ material pe „spionii” lui ~urcanu Criticaadus[de pre\edinteleConsiliuluiJude`eancelor careseocup[decur[`enia]nspitalse las[cuamenin`[ri desanc`ionare. Mai exact, personalul care se ocup[cucur[`enia]nunitateafost „puspejar”dec[tre\efi,carenu mai vor ca „spionii” lui Florin ~urcanu s[ aib[ de unde culege material critic la adresa unit[`ii medicale. „Li s-a prelucrat oamenilor s[ aib[ mai mare grij[ la cur[`enie. Nupotspunec[pân[acumnuse f[cea cur[`enie cum trebuie, dar ]ntotdeauna este loc de mai bine. S-ab[gatunpicvitez[]npersonalulcareseocup[cucur[`enia,de\i ]ntr-unspitalexist[]npermanen`[ aten`ie sporit[ la condi`iile de igien[,pentruc[altfelcre\teriscul de infec`ii intraspitalice\ti”, a declaratGheorgheDamian,directoruleconomicalunit[`iimedicale.Acestamaisus`inec[personalulrisc[\ipenaliz[ridac[secon-

stat[c[nu]\ifacetreabacumtrebuie. Pe de alt[ parte, \efii spitalului recunosc c[ ]n condi`iile ]n care unitatea este ]n \antier este ceva mai greu de ]ntre`inut cur[`enia

Tarifele pentru coplata medical[, contestate de reprezentan`ii pacien`ilor cronici Reprezentan`iipacien`ilorcu afec`iuni cronice vor solicita MinisteruluiS[n[t[`iis[revin[ asupra tarifelor pe care le-a publicat ca viitoare coplat[ la cabinetelemedicale,laboratoare\ispitale.Potrivitpre\edintelui Coali`iei Organiza`iilor Pacien`ilor cu Afec`iuni Cronice,acestetarifevorfiimposibildesuportatdec[treomarepartedintrebolnavi. Gheorghe Tache, pre\edinteleCoali`iei,aavertizatautorit[`ile sanitare c[ aceast[ coplat[vapune]nceledinurm[ statul la cheltuieli mult mai

mari cu pacien`ii, care se vor prezenta la medic doar atunci când starea s[n[t[`ii lor va fi grav[\ivanecesitaserviciide urgen`[ costisitoare. „Suntem ]ngrijora`i ]n privin`a sumelor avansateca\icoplat[.Maiales pentru spitalizare sumele sunt mari”, a precizat pre\edintele coali`iei. Asta dup[ ce, ieri, \i alte asocia`iidepacien`i\i-auar[tat nemul`umirea c[ bolnavii vor fipu\is[pl[teasc[]nplusfa`[ de suma cu care contribuie la asigur[riledes[n[tate.(AuroraDimitriu)

deoarecesec`iilesunt\imaiaglomerate iar programul de vizite ]n unitate nu este respectat cu stricte`e, a\a cum ar fi normal s[ se procedeze]ntr-unspital. Cucevatimp]nurm[,conduce-

reaspitaluluisus`ineac[dup[finalizarea proiectului de reabilitare a unit[`ii medicale accesul ]n sec`ii nuvamaifipermisdecât]ntr-un intervalbinedelimitat,]norelede vizit[.(AuroraDimitriu)

Schimb[rile la conducerile \colilor, departe de final Schimb[rile]nrândul directorilordeunit[`i \colarevorcontinu[ pân[pe16august. Viza`ideacesteasunt ceicareleexpir[deta\area]ninteresul]nv[`[mântului. Consiliul de Administra`ie al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) urmeaz[ s[ se ]ntruneasc[ ]ntr-onou[\edin`[,toatenumirile directorilorurmânds[sedefinitivezepân[pe16august.Dincele declarate de Mihaela Hunc[, inspectorgeneralalI|J,laaceast[ dat[ la nivelul jude`ului mai sunt doar maxim 20 de directori \i directoriadjunc`iceocup[posturileprinconcurs.Acestoraleexpir[

delega`iile ]n lunile noiembriedecembrie. „Datade16august2012estecea pentru numirea directorilor cu deta\are]ninteresul]nv[`[mântului ]nfunc`iiledeconducere,dar\i]n func`ii de ]ndrumare \i control, func`iineocupateprinconcurs.Pe 16augustsevoraprobatoateacestesuplinirialefunc`iilordeconducere.Amf[cutpoatecuunpasmai repedeacestemodific[ri]nnumiri, pentruc[auexistat\i\coli]ncare interesul directorilor nu era cel adecvatpentruaasiguracondi`iile necesare]nceperiinouluian\colar. |iaicim[referinclusivlaamenajarea s[lilor pentru clasele preg[titoare\idotareaacestoracumobilier adecvat”, a declarat Mihaela Hunc[. Reamintim c[ ]n \edin`a CA de luni au fost numi`i 18 noi directori \i directori adjunc`i. (PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Parcarea subteran[ de la Pia`a Mare, func`ional[ de azi De miercuri, parcarea este deschis[. Declara`ia vine din partea viceprimarului Viorel Iliu`[. Acestaamen`ionatc[de azi obiectivul va intra ]n pazaPoli`ieiLocale.„De mâine, miercuri, vom prelua,cuPoli`iaLocal[, paza parc[rii subterane de la Pia`a Mare \i vom redeschide parcarea”, a declarat Viorel Iliu`[. Procedura de preluare a obiectivului a fost ]ntârziat[ câteva zile, acesta fiind ]n administrarea companiei Victor Construct. Parcarea suprateran[\isubteran[dinzona Big este ]nchis[ de mai bine de dou[ s[pt[mâni. Parcarea nu este recep`ionat[ \i Prim[ria datoreaz[ sume mari de bani constructorului care aavansatlucr[rile]ntr-un ritm mai rapid decât cel stabilit. La aceasta dat[, municipalitateaarecereri derambursareneonorate, ultima, din 31 mai, de 3.600.000lei,iardatoria total[ c[tre firma Victor Construct este de \ase milioanelei.Oficialit[`ile locale sus`in c[ se caut[ solu`ii pentru plata datoriilor,]ns[niciministerele nu au dat drumul la sumelecareurmeaz[afi virate spre Boto\ani. (P.R.)

Profesori a\tepta`i s[ dea explica`ii pentru notarea la bacalaureat Patru cadre didactice boto\[neneceaucorectat lucr[rile la examenul de bacalaureatvordaexplica`ii pentru aceast[ situa`ie Inspectoratului |colar Jude`ean. Este vorba despre dou[ cadre didacticecareaucorectat nou[lucr[rilabiologie\i dou[cadredidacticecare aucorectatlucr[rilalimba român[, diferen`ele dintrenotaini`ial[\icea de dup[ contesta`ie fiind peste1,50puncte.„Dup[ ce cadrele didactice vor venidinconcediu,pentru c[ au acest drept, se va ]ntocmiocomisieconsultativ[ cu inspectorul de biologie, respectiv limba român[\isevaluadecizia corect[ cu privire la cele patru cadre didactice”,aspusMihaelaHunc[.(P.R.)


CMYK

ESEN~IAL

Miercuri,8august2012

5

Cadre didactice de nota 1 la concursul de titularizare

Notedetoat[jena pentruuniidintre ceicareaspir[la unpostdetitular alsistemuluieduca`ional.Afi\area rezultatelorla concursuldetitularizaredepedoi augustaar[tatc[ nuto`isuntpreg[ti`is[urmezeo carier[didactic[.

Notede1la]nv[`[tori\ieducatori,1,9laistoriesau2laeduca`ie fizic[ sunt „performan`ele” unora dintre cei care s-au prezentat la concurspentruadevenititularila catedr[. Lapolulopus,sunt\icandida`i pe mâna c[rora p[rin`ii pot avea toat[ ]ncrederea s[ ]\i lase copiii, candida`i care au reu\it s[ ob`in[ notamaxim[,10.Dou[notedezeceaufostla]nv[`[tori,unalapsihopedagogie social[ \i un 10 la geografie. Cadrele didactice nemul`umite denoteaupututdepunecontesta`ii mar`i,pân[laora21,00,\imiercuri,pân[laora14.00.„Contesta`iilesevordepunedeast[zi,7august,pân[laorele21:00,\imiercuri,8august,pân[laorele14:00. Rezultatele finale urmeaz[ a fi f[cute publice pe data de 10 au-

gust.Seprimesccontesta`iile,dup[careacesteasetransmitcelor12 centredeevaluare,cares-auorganizatlanivelna`ional”,adeclarat MihaelaHunc[,inspectorgeneral alInspectoratului|colarJude`ean.

O mul`ime de note ru\inoase La arte vizuale, cea  mai mic[ not[afost2,8,ob`inut[deunsuplinitor,labiologie4,4suplinitor, lachimie3,3totdec[treunsuplinitor. La consiliere psihopedagogic[celemaimicinoteaufostob`inutedesuplinitori:3,9\i3,5,un angajatdinaltdomeniualuat3,2, iar cea mai mic[ not[ a fost de 1,65. La economie \i educa`ie antreprenorial[, cea mai mic[ not[ a

fost3,95ob`inut[deunsuplinitor, la educa`ie fizic[ cele mai mici noteaufostde2,2,2,15\i2.00,la educa`iefizic[-antrenornota2. Note mici au fost \i la educa`ie muzical[ - specialitatea muzic[ instrumental[,undes-aluatonot[ de3,8,laeduca`ietehnologic[1,8, not[ ob`inut[ de un suplinitor, la filosofielogic[,argumentare\icomunicare3,5,fizic[3,2,geografie 3,industriealimentar[3,4,informatic[ \i tehnologia informa`iei 3,45,istorie1,5.Lalimbaenglez[,ceamaimic[not[afost1,45, limbafrancez[1,15,limbaromân[ 3,2,]nv[`[tori1,55,cu1afostnotat[ o candidat[ la educatori, 2,4 matematic[, 3,1 mecanic[, 2,2 mecanic[ - mai\tri instructori, 2 psihopedagogie special[ \i 2,6 la religieortodox[.

Unele cadre didactice au ]ncercat s[ copieze Dincei872decandida`i]nscri\ila concurs au fost prezen`i 619. S-au retras din concurs 62 de candida`i. Patrucandida`iau]ncercats[ob`in[ postul de titular cu ajutorul unor materiale informative iar al`i peste 122decandida`iauabsentat.Candida`ii \i-au ]ncercat norocul pe cele 675deposturi.Dintotalulposturilor, 146sunttitularizabile,iar529suntcu viabilitate]ntre1\i3anisaunusunt norme ]ntregi. Repartizarea pe posturiacandida`ilorcareauob`inutcel pu`inmediaderepartizare7sevarealiza,lanivelulcentrelordeconcurs, ]ndata13august,iaracandida`ilor careauob`inutcelpu`in5,]ndatade 16august.Listaopute`icitilaadresa www.evbt.ro.(PetronelaRotariu)

Zeci de persoane cu lipotimie ajunse la serviciile de urgen`[ Ceamaic[lduroas[zia anuluiaaduslaurgen`e zecidepersoane,oparte dintreacesteaavândnevoiedeasisten`[medical[ dup[ceauc[zut]nstrad[.

„Amavutpersoaneculipotimii,persoane care au c[zut ]n strad[, atât vârstnici, cât\ipersoanetinerecarenuaudatimportan`[ recomand[rilor pentru perioada de canicul[.Auc[zut]nstrad[fiepentruc[ nus-auhidratatcorespunz[tor,auconsumat diminea`a mai mult[ cafea \i nu au mâncat, au circulat mai mult ]n miezul zilei, când temperaturile erau greu de

suportat”,adeclaratuncadrumedicaldin Unitatea de Primire a Urgen`elor de la Spitalul Jude`ean „Mavromati”. Peste 20 de persoane cu lipotimii au fost ieri ]n aten`iacadrelormedicaledelaserviciilede urgen`[,dincauzatemperaturilorcaniculare. Lipotimia sau le\inul este o tulburare acut[,caracterizat[prinpierdereabrusc[a

cuno\tin`ei,urmat[deoc[derela]ntâmplare care se poate solda cu accidente grave,explic[medicii.Decelemaimulte ori,lipotimiaareodurat[foartescurt[,de numaicâtevasecunde. }n general, hipotensiunea asociat[ cu hipocalcemie\icuhipoglicemieduceinevitabillainstalareale\inului,spuncadrele medicale.(AuroraDimitriu)


6

TOPNEWS

Miercuri,8august2012

Fermierii din Hlipiceni, Lunca \i R[useni, pot beneficia de un ajutor b[nesc ProiectuldeHot[râreaGuvernului privindschemade ajutorspecificacordatproduc[torilor delapte\idecarne devit[\ibivoli`ede laptedinzoneledefavorizateafost adoptat]n\edin`a deGuverndindata de31iulie2012. Aceast[schem[deajutorspecific se adreseaz[ produc[torilor agricoli persoane fizice, persoane fiziceautorizate\i/saupersoanejuridice, cresc[tori de animale, ]n func`iedeefectivuldeanimalede`inut/beneficiar/categorie, din urm[toarelecategorii:vacidelapte, bivoli`edelapte\itaurinedinrase de carne \i meti\ii acestora: vaci din rase de carne, tineret mascul \i/sau femel din rase de carne \i/saumeti\icurasedecarne. Pentruabeneficiadeajutorulspecific,cresc[toriitrebuies[de`in[un efectiv de animale: cuprins ]ntre dou[\i15capetedevacidelapte, inclusiv, pe beneficiar, de maximum50capetefemeledinspecia

bivoli`edelapte,pebeneficiarsau demaximum90capetepebeneficiar,constituit,dup[caz,dinvaci dinrasedecarne\i/sautineretmascul \i/sau femel din rase de carne \i/saumeti\icurasedecarne. Ajutorul specific se acord[ din fonduriFEGA,subform[deplat[ anual[,pân[ladatade30iuniea anuluicalendaristicurm[toranului solicit[rii.

Valoarea ajutorului specific se calculeaz[ anual, ]n lei, la cursul euro-leustabilitdeBancaCentral[ European[laultimacota`iealunii septembrie, care este publicat ]n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,pentruunplafonmaximde 30.000.000euro. Cuantumulajutoruluispecificse calculeaz[dec[treAgen`iadePl[`i \i Interven`ie pentru Agricultur[,

dup[ finalizarea verific[rilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toatecategoriile,f[r[adep[\i:250 euro/cap,pentrucategoriavacide lapte,187,5euro/cap,pentrucategoria bivoli`e de lapte, 300 euro/cap,pentrucategoriataurinedin rasedecarne\imeti\iiacestora. Perioadadedepunereacererilor este 06 august - 21 septembrie a anuluipentrucaresefacesolicitareaajutoruluispecific. Pentru animalele din categoria taurinedinrasedecarne\imeti\ii acestora: vaci din rase de carne, tineretmascul\i/saufemeldinrase de carne \i/sau meti\i cu rase de carne,ajutorulspecificseacorda: osingur[datapentrucategoriade vârst[aanimalului,pentrutineretul mascul \i/sau femel care are vârstademaximum20luni,existent sau ie\it din exploata`ie, ]n perioada6augustaanuluicalendaristicprecedent-21septembriea anului ]n care se solicita ajutorul specific \i anual, pentru vaci din rasedecarne. „Preciz[m c[ ]n jude`ul Boto\ani,conformcriteriilordedelimitare a Zonelor Defavorizate de Condi`ii Naturale  Specifice, au fostdeclaratecafiindzonedefavorizate arealele comunelor Hlipiceni,Lunca\iR[useni”,adeclarat purt[torul de cuvânt al APIA Boto\ani, Ioan Serediuc. (Otilia Maxim)

Autorit[`ile jude`ene au sc[pat de mini-recens[mânt Lipsadeconsecven`[\ihot[rârealiderilorpoliticide lanivelcentralsetransmite \i]nteritoriu,aiciliderii fiind]na\teptareadeciziilor politicedelaCapital[.Numaic[lacentru,ziua\i ideea.Astfel,multedintre autorit[`ilelocalesuntde-a dreptulconfuze. Dac[pe3august,]ncadruluneivideoconferin`e,VictorPontasolicitaautorit[`ilorjude`ene s[seimplice\is[soliciteprimarilordinora\ele \icomunelejude`uluiefectuareaunuimini-recens[mânt, pe 4 august pre\edintele interimar CrinAntonescuaf[cut\ielosolicitare.Printro adres[ trimis[ ]n jude`ele `[rii, Secretariatul GeneralalPNLatransmisc[treprimari\ic[tre pre\edin`iideCJoseriedem[suricaretrebuiescluatedeurgen`[,]ntermendedou[zile. Este vorba de sesiz[ri privitoare la neregulile g[site ]n listele electorale, \i anume persoane

decedate, persoane c[rora li s-a restric`ionat dreptuldevot,sauceleceseg[sescpelistelede votdemaimulteori,acesteaurmânds[ajung[ laMinisterulAdministra`iei\iInternelor. Autorit[`ile din ]ntreg jude`ul nu au ]nceput acestminirecens[mânt,prinurmarenicinotarea sesiz[rilor.Pentruasta,urmaus[fiemobiliza`i deladirectoride\coal[\icadredidactice,pân[

lapoli`i\ti.Mar`i,primministrulVictorPontaa declaratoficialc[mini-recens[mântulnu-\imai arerostul,dincauza...primarilordinopozi`ie. Acestoralisearunc[vinac[arboicotaaceast[ ac`iune. Astfel, de la comun[, ora\ \i pân[ la jude`, toate autorit[`ile locale, ce urmau s[ fie pl[tite pentru aceast[ opera`iune, nu vor mai demaramini-recens[mântul.(OtiliaMaxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ Radu Judele a trecut examenul pentru func`ia de administrator al jude`ului Mar`is-adesf[\uratinterviul pentru ocuparea postului  de administratoraljude`ului,prob[ pecareRaduJudeleapromovat-ocunota9,52.Acestaafost singurul aspirant la func`ia de administrator public al jude`ului, la proba scris[, sus`inut[ luni, 6 august, acesta ob`inând nota9,08.Comisiacarel-aexaminatpeRaduJudele,fostul\ef al Direc`iei Jude`ene de Drumuri, Ia\i, care a renun`at la func`ia de director al institu`iei ie\enepentruaaccede]nnoua func`ie,afostformat[dinvicepre\edintele Consiliului Jude`ean, Gheorghe Sorescu, viceprimarulmunicipiuluiBoto\ani, ViorelIliu`[,dar\idirectorulde la Direc`ia de Finan`e, Radu ~urcanu. Radu Judele a fost persoana propus[ de pre\edinteleCJ,Florin~urcanu,pentru aceast[func`ie.Postuldeadministrator public al jude`ului a fost]nfiin`at]nadoua\edin`[de Consiliu Jude`ean `inut[ de actuala conducere CJ. Prioritateanouluiadministratorpublic aljude`uluiestedeaaduceregia deap[câtmairepedepeprofit, urmând apoi implementarea uneibunefunc`ion[ri]ndomenii precum de\euri, drumuri, infrastructur[, dezvoltarea mediuluideafaceri.(O.M.)

Program prelungit la Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea \i Eviden`a Pa\apoartelor Simple Boto\ani De\i este perioada destinat[ concediilor, angaja`ii Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea \i Eviden`a Pa\apoartelor Simple Boto\ani vor avea un program mai lung, ei trebuinds[stealaserviciupân[ la orele 20.00. Acest lucru se ]ntâmpl[ din cauza num[rului de solicit[ri ridicat din ultima perioad[, acestea venind din partearomânilor,veni`i]nconcediu,dinstr[in[tate.}ncepând cudatade8august,programul zilnic de lucru va fi prelungit pân[laora20.00.To`iceicare aunevoiedepreschimbareadocumentelordec[l[torietrebuie s[ \tie c[ mai ]ntâi trebuie s[ fac[oprogramare,urmândca solicit[riles[lefierezolvate]n celmultos[pt[mân[.Dac[]nainteum[ruldesolicit[riajungea la50,zilnic,]naceast[perioad[ num[rul acestora se ridic[ la 150.Astfel,\efulServiciuluide Pa\apoarte,ViorelGaiduraluat deciziacaprogramuls[fieprelungit, func`ionând de la ora 08.00laora20.00.(O.M.)


PUBLICITATE

Miercuri,8august2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere,zon[central[,SD, f[r[]mbun[t[`iri.Pre` negociabil.Telefon: 0740.802.684; 0742.278.586.(2409-9) *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

v^nz[ricase/terenuri *Vândteren]nora\,intabulat,]mprejmuit,cuutilit[`i\imaterialede construc`ii.Telefon: 0744.400.952.(G-7)

anun`urimediu *SCSARMITAIMPEX SRL,solicit[autoriza`iede mediupentruobiectivul „Restaurant”amplasat]n Boto\ani,str.V]rnavnr. 11Ajude`ulBoto\ani.Contesta`iisepotdepunela sediulAPMBoto\anidin b-dulMihaiEminescu nr.44]ntermende5zile lucr[toaredeladataapari`ieianun`ului.(2412-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,8august2012

Nova Apaserv deschide al treilea centru de ]ncas[ri

Medicamentele ieftine, tot „pe list[ neagr[” Dispari`iaepepia`[ aunormedicamente ieftineeste]nc[posibil[dac[nusel[mure\tesoartataxei declawback.Este ceeaceauamenin`atierireprezentan`iiproduc[torilor, carepân[acumau primitdoarpromisiuni. Sute de medicamente ieftine arputeas[dispar[depepia`[, \iasta]ndoarcâtevaluni,cel târziupân[lasfâr\itulanului]n curs. Produc[torii de medicamentegenericeauvenitchiar\i cu o list[ a produselor farmaceutice ieftine care sunt amenin`atecudispari`ia. Potrivitlegii,]ncazul]ncare companiile farmaceutice nu-\i pl[tesc taxa, ]n termen de 180 dezile,produseledinportofoliilelorvorfiscoasedepelistade compensate. Medicamente ca:

SocietateaNova Apaservvadeschide, ]nceledinurm[,cel de-altreileacentru de]ncas[ridinmunicipiulBoto\ani,pe care]lavea]nplan ]nc[delasfâr\itul anuluitrecut.Noul centrulde]ncas[ri estesituat]nCentrul Vechi,vizavideBisericaUspenia.

|efiisociet[`iispunc[acestcentru era necesar pentru o anumit[ zon[amunicipiului,aic[reilocuitorierau]nsitua`iadeasedeplasa distan`emaripân[lacelelaltedou[ centre,situatepeBulevardulMihai Eminescu \i, respectiv, pe strada Prim[verii. Deschiderea ]n Centrul Vechi a celuide-altreileapunctde]ncas[ri delapopula`ieeraluat[]ncalcul ]nc[ din ultimele luni ale anului trecut. „Esteozon[neacoperit[amunicipiului\ine-amgânditc[amputeaveni]nsprijinulclien`ilorno\tri.S-armaireduceaglomera`iala celedou[centre]nanumiteperioade ale lunii, când adresabilitatea

estemaimare,iarconsumatoriinu ar mai fi nevoi`i s[ se deplaseze distan`emaripentrua-\ipl[tiserviciile de care au beneficiat din partea operatorului de ap[ \i canal”,declaraCristianRomanovici, \eful Serviciului comercial din cadrulSociet[`iiNovaApaserv. Pentruc[situa`iafinanciar[asociet[`ii, nu este deloc roz, \efii operatorului de ap[ au c[utat s[ ]nchiriezeunspa`iucâtmaiieftin\i care nu presupune investi`ii prea maripentruamenajare. „Noisper[ms[deschidemcentrul ]n cursul acestei luni, poate s[pt[mâna viitoare”, declara GabrielCârlan,directoruloperatoruluideap[.(AuroraDimitriu)

egilok, raniditin[, ibuprofen, diazepam, enalapril, digoxin, metoclopramid,captopril,furosemid, etc. sunt pe „lista neagr[”. Produsele cu pre`uri sub 25 de lei reprezint[ 72 la sut[ din volum \i 21,6 la sut[ din valoare.Suntprodusecaresunt folosite ]n tratarea unei game largi de afec`iuni, respectiv ]n tratamentulbolilorcardiovascularesaualetubuluidigestiv,]n afec`iunilesistemulnervos. „A\teptareanoastr[estes[se ia o decizie pân[ la sfâr\itul acesteilunipotrivitangajamentului asumat de Guvern”, anun`a ieri doctorul Sorin Popescu.(AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2188  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you