Page 1

CMYK

Reprezentan`iipacien`ilordefinesc coplatacao„condamnarelamoarte” EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.152(2187)•Mar`i,7august2012•8pagini

Pag. 8

Zi „de foc” pentru pompierii boto\[neni Pagina 3

Val de schimb[ri la conducerea \colilor Noi]nlocuiridedirectorilaunit[`ile \colareboto\[nene aufostdecise]n cadrulConsiliului deAdministra`ie alInspectoratului |colarJude`ean. Dac[pentrupatru unit[`i\colarese a\teptaunumiri noi,]nurmademisiilordes[pt[mânatrecut[,surprizaavenit]n alte14unit[`i. Pagina 5

Cadre didactice afectate de restrângerile de activitate

Pagina 4


2

STARTNEWS

Mar`i,7august2012

Canicul[ „comb[tut[” cu plan de masuri Autorit[`ilesanitareboto\[nenecontinu[raportareala MinisterulS[n[t[`ii,zilnic, privindnum[rulpersoanelorcareajunglaserviciile medicaledeurgen`[din cauzatemperaturilorridicate.Potrivitacestora,mai multepersoaneauprimit]ngrijirimedicaledup[ces-au prezentatculipotimiila UnitateadePrimireaUrgen`elordincadrulSpitalului„Mavromati”,iarambulan`elesuntchematede unnum[rmaredepersoane alec[rorbolisuntagravate decanicul[. Pân[ieri,]nstatisticaajuns[laMinisterulS[n[t[`iidelaautorit[`ilelocalesear[tac[,din cauzacaniculei,echipajeleServiciuluiJude`ean deAmbulan`[(SJA)auridicatdinstrad[9persoane,]ncelecâtevaziledecanicul[.Potrivit datelor transmise de DSP la Ministerul S[n[t[`ii,num[rulsolicit[rilorf[cutedepopula`iela num[ruldeurgen`eacrescutdelaozilaalta. S-aajunsla130-150deapeluripezi. }naceast[perioad[cutemperaturiextreme,la

cererea Ministerului S[n[t[`ii a fost reactivat planuldem[suripentruzilelecaniculare,astfel ]ncât riscurile medicale cauzate de temperaturilefoarteridicates[poat[fireduse. MS a cerut serviciilor de ambulan`[ din ]ntreaga`ar[alertareaechipajelor\isuplimentarea acestora, acolo unde num[rul solicit[rilor este]ncre\tere.}ncadrulprim[riilor,afarmaciilor,]ndispensare,\colisaucentrecomerciales-auidentificat\iamenajatspa`iicuaercon-

|coal[ amendat[ de Inspec`ia Muncii Amenzide20.000 delei\idou[ avertismentedate deinspectoriide munc[]nurma controluluidela Grupul|colar „AlexandruVlahu`[”din|endriceni. DinceledeclaratedeStelian Me`ler,inspector\efalInspectoratului Teritorial de Munc[, ]nurmacontroluluiefectuat]n datade11iulielaunitateadin |endriceni, privind verificarea moduluiderespectareaprevederilorlegisla`ieidindomeniul securit[`ii\ias[n[t[`ii]nmunc[aufostconstatateneconformit[`ipentrucares-auaplicat4

sanc`iuni, dintre care dou[ amenzi ]n valoare total[ de 20.000 lei \i 2 avertismente. Nerealizarea evalu[rii riscurilorpentrusecuritatea\is[n[tatea ]n munc[, inclusiv pentru grupurisensibilelariscurispecifice\ineautorizareaconform prescrip`iilor tehnice ISCIR a cazanelor de la centralele termice de la internat \i de la \coal[,precum\iavaselorde expansiunesuntmotivecareau duslasanc`iuni. }nacela\itimpaufostdepistate nereguli cu privire la exploatarea\idepozitarea]ncondi`ii necorespunz[toare de securitate a buteliilor de oxigen utilizatelaatelierulmecanic\i neinstruirea \i neinformarea personaluluididactic\iaelevilor]npractica\colar[cuprivirelariscuriledeaccidentare\i ]mboln[vireprofesionalaspecifice activit[`ilor desf[\urate. (PetronelaRotariu)

di`ionatundesepoatedistribuiap[popula`iei. „DSPverific[\icondi`iiledeasigurareaasistenteimedicale]nunit[`ilesanitare-asigurarea stocurilordemedicamentedeurgen`[,]nspecialamedicamentelorpentrupatologiiledeterminate/agravate de canicul[, func`ionalitatea generatoarelor de rezerv[, asigurarea rezervelor de ap[ proprii ale unit[`ilor sanitare”, au precizat reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[Boto\ani.(AuroraDimitriu)

Cod portocaliu de canicul[

BOTO|ANI pe o coloan[ Prim[ria Boto\ani angajeaz[ director Municipalitateaangajeaz[directorexecutivlaDirec`iaDezvoltare Local[, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului. Concursulvaavealoclasediulprim[riei,]ndatade4septembrie-probascris[,\i6septembrie-interviul.Condi`iispecificedeparticiparelaconcurssunt:studiisuperioare de lung[ durat[, absolvite cudiplom[delicen`[]ndomeniul \tiin`eloringinere\ti,\tiin`eeconomice,\tiin`eadministrative\i\tiin`ejuridice\ivechime]nspecialitatea studiilor necesare ]ndeplinirii func`iei publice de minimum trei ani. Dosarele de ]nscriere se depunlasediulPrim[rieiBoto\ani, pân[ la data de 23 august, ora 16.30.Bibliografia,condi`iilespecificedeparticipare\iactelenecesare ]ntocmirii dosarului de  ]nscrieresuntafi\atelasediulMunicipiuluiBoto\ani,Pia`aRevolu`iei nr.1\ipesite-ulinstitu`iei.(P.R.)

Tarife ]n prag de mic\orare la spa`iul de joac[ din Parcul Eminescu Consilieriimunicipaliauposibilitateas[aprobe]njum[t[`ireatarifelorlaspa`iuldejoac[dinParcul MihaiEminescu.Acestpuncteste incluspeordineadezia\edin`ei deConsiliulLocaldejoi.Astfel, tarifullaspa`iuldejoac[estepropuss[sereduc[dela21deleila 11leipeor[,decopil.Aceast[reducerevafidoarpentruspa`iulde joac[,nu\ipentruhidrobiciclete. Deciziaafostluat[demunicipalitate dup[ o analiz[ cu privire la cheltuielilesiveniturileob`inutede laacestterendejoac[dec[treServiciuldeAdministrareBazeSportivedinsubordineamunicipalit[`ii. Prinaceast[m[sur[sedore\teca mai mul`i copii s[ aib[ acces la acestterendejoac[.(P.R.)

Radu Judele a ]nceput examenul pentru func`ia de administrator al jude`ului

Administra`iaNa`ional[deMeteorologie aemisoavertizare codportocaliudecanicul[valabil[]n22 dejude`e,printrecare\iBoto\ani,]nzilelede6\i7august. Potrivitmeteorologilortemperaturile maxime vor atinge frecvent 38-40degrade\iizolat]nCâmpia Român[sevor]nregistra41-42de grade. Avertizarea cod portocaliu de canicul[ este valabil[ pentru Bucure\ti \i jude`ele Mehedin`i, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Arge\,

Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovi`a,Prahova,Buz[u,Ialomi`a, C[l[ra\i, Br[ila, Gala`i, Vrancea, Bac[u,Vaslui,Neam`,Ia\i\iBoto\ani.}nacela\itimp,ANMp[streaz[avertizareadecodgalbende canicul[pentrurestul`[rii.Luni\i mar`icaniculasevaintensifica]n regiunilesudice\iestice,undedisconfortultermicvafideosebitde accentuat, iar indicele temperatur[-umezeal[(ITU)sevasituapeste pragul critic de 80 de unit[`i. Temperaturile maxime vor atinge frecvent38-40degrade\iizolat]n CâmpiaRomân[sevor]nregistra 41-42degrade.Miercuritemperaturaaeruluivamarcaosc[dere]n toateregiunile,astfel]ncâtdoar]n sudul`[riivormaifivalorimaximede35-37degrade.(D[nu`R.)

}n cursul dimine`ii de luni, la ConsiliulJude`eanBoto\anis-aorganizatconcursulpentruocuparea postuluideadministratorpublical jude`ului.RaduJudeleafostsingurulcandidatcares-aprezentatla examen.Dincomisiadeexamena f[cutpartevicepre\edinteleConsiliului Jude`ean, Gheorghe Sorescu,viceprimarulmunicipiuluiBoto\ani,ViorelIliu`[,dar\idirectoruldelaDirec`iadeFinan`e,Radu ~urcanu. La proba scris[ a concursului,RaduJudeleaob`inutnotade9,08.Mar`i,laora10.00,esteprogramatinterviul,urmânda-i fianalizatdec[trecomisiadeexamen\iproiectuldemanagement. Postul de administrator public al jude`uluiafost]nfiin`at]n\edin`a deConsiliuJude`eandinlunaiunie \ivafiremuneratcupeste6.000 lei.(O.M.)


TOPNEWS

Mar`i,7august2012

Zi „de foc” pentru pompierii boto\[neni

pe o coloan[ Urm[rit interna`ional, prins de poli`i\tii locali

B[rbat ]necat ]n iazul Negreni, recuperat de pompieri }nnoapteadeduminic[spreluni,furajeledepozitate ]n gospod[ria unui localnic din Sârbi, comunaVl[sine\ti,aufostincendiatedeopersoan[ necunoscut[. Pompierii au fost anun`a`i despreproducereaevenimentuluipu`indup[ora 02.00.Lafa`aloculuis-audeplasatdou[echipajedincadrulG[rziideInterven`ieS[veni,cu dou[autospecialecuap[\ispum[.Cândpompieriiauajunslaloculindicat,ardeadepozitul de furaje, existând pericolul ca fl[c[rile s[ se extind[\ilacl[diriledingospod[rie.Nou[pompieri \i patru voluntari au intervenit timp de dou[orepentrulichidareaincendiului.Fl[c[rile audistruscirca20tonedefuraje,valoareapagu-

A provocat un accident rutier, dup[ care a ascuns autoturismul Un tân[r din |tef[ne\ti s-a ales cu dosar penal dup[ ce a provocatunaccidentrutier\ia fugit de la locul faptei. Duminic[poli`i\tiidincadrulserviciului rutier al Poli`iei ora\ului |tef[ne\ti au identificat un autoturism ]nmatriculat ]n Italia, care prezenta avarii ]n partealateral-stânga.Lâng[autoturismafostidentificatR[zvan L. de 22 ani, din ora\ul |tef[ne\ti, jude`ul Boto\ani, proprietarul autovehiculului, careemanahalen[alcoolic[. Dinverific[rileefectuates-a stabilitc[]ndiminea`arespec-

BOTO|ANI

Poli`i\tii locali l-au depistat, duminic[,]njurulorelor11.00 pe numitul A. Daniel, urm[rit na`ional\iinterna`ional.B[rbatul,]nvârst[de32ani,dinmunicipiulBoto\ani,afostidentificat]nPia`aViilor,undeseafla ]mpreun[cufrateles[u.Penumeleacestuiaafostemismandat ]nc[ din luna noiembrie 2011, deoarece A. Daniel s-a sustras execut[rii pedepsei de un1ande]nchisoarecuexecutare. Imediat dup[ ce a fost identificat,s-aprocedatla]nc[tu\area,conducerea\ipredarea sa reprezentan`ilor Serviciului „Urm[ri`i” din cadrul IPJ Boto\ani.(P.R.)

La22desitua`iideurgen`[(cinciincendii\i17interven`iipentruacordarea primuluiajutormedical) aufostsolicita`ipompierii, ]nziuade5august2012, s[intervin[]n22de. }n dou[ situa`ii, riscul gener[rii unor evenimentegraveafost]nl[turatpân[lasosireaechipajelorInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani de c[tre cet[`eni saumembriiserviciilorvoluntarepentrusitua`ii deurgen`[. Dou[familiidinSârbi,comunaVl[sine\ti,\i Ro\iori,comunaR[chi`i,aur[mas,]nultimele 24deore,f[r[opartedinbunuri]nurmaunor incendiiprovocatecuinten`iedepersoanenecunoscute.Ambelecazuriaufostpreluatedepoli`i\tipentruidentificareaautorilor.Solicita`is[ intervin[,pompieriiboto\[neniaureu\its[previn[extindereafl[c[rilor. Primul eveniment s-a produs, ]n noaptea de sâmb[t[spreduminic[,laolocuin`adinsatul Ro\iori, comuna R[chi`i. Incendiul, care s-a extins\ilaunad[postdeanimale,afostobservatpu`indup[ora01.00,deuntrec[tor,carea solicitatsprijinulpompierilor.Laloculindicat s-audeplasatdou[echipajedincadrulDeta\amentuluidePompieriBoto\ani,cudou[autospecialecuap[\ispum[.Lasosireaechipajelor deinterven`ie,ardeaubunuriledindou[camerealelocuin`ei,circa70metrip[tra`idinacoperi\ulcasei\iunad[postdeanimale.Pentru stingerea incendiului au intervenit nou[ pompieri,timpdeaproximativdou[ore.Valoarea pagubelorseridic[la16.000lei.

3

tiv[ R[zvan L. a pierdut controlul volanului, a p[r[sit partea carosabil[, rezultând doar pagubemateriale,dup[carea parcat autoturismul ]n spatele unei cl[diri din ora\ul |tef[ne\ti.Conduc[toruluiautois-a solicitats[sesupun[test[riicu aparatul etilotest \i recolt[rii probelor biologice ]n vederea stabiliriialcoolemiei,]ns[acestaarefuzatcategoric.Drepturmare R[zvan L. este cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de refuz de recoltare a probelor biologice ]n vederea stabiliriialcoolemiei.(D.R.)

belorfiindestimat[la10.000lei.Totduminic[ dou[ gospod[rii din comuna R[useni, amenin`atedefl[c[ridup[cevegeta`iauscat[depe câmpuldinapropierealuatfoc,aufostprotejatedepompieriicareauintervenitpromptpentru stingerea incendiului. Cinci pompieri de la Garda de Interven`ie Tru\e\ti \i voluntari din R[useniauac`ionat,maibinedetreiore,pentru stingereaincendiuluicares-aextinsdelavegeta`iauscat[laundepozitdegunoimenajer\ila gardurilecelordou[gospod[rii.Incendiulafost provocatcelmaiprobabildeopersoan[carea aprinsfoculpentruadistrugeresturivegetale\i l-al[satnesupravegheat.(D[nu`Rotariu)

Tat[ \i fiu b[tu`i pe o strad[ din Dorohoi Treitineris-auales cudosarepenale dup[ceauagresat doib[rba`i,tat[\i fiu,peostrad[din municipiulDorohoi. }nnoapteade5spre6august,]n jurulorelor00.45,]ntimpulpatrul[riiperazamunicipiuluiDorohoi, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean Boto\aniamerspestradaDuzilor,unde avea loc un scandal. La fa`a locului,echipajulaidentificatcinci persoanedesexmasculincareau fostimplicate]ntr-ob[taie. }n urma verific[rilor efectuate, jandarmii au stabilit faptul c[ trei tineri,]nvârst[de19,22\i33de aniauagresataltedou[persoane, provocându-le leziuni care au necesitat]ngrijirimedicale.Unuldin cei doi b[rba`i agresa`i, ]n vârst[ de28deani,aavutdiscu`iicon-

tradictorii cu agresorii, pe care ]i cuno\tea, iar ace\tia l-au lovit cu pumnii \i picioarele. Dup[ ce a fostlovit,b[rbatulagresatl-asunat pe tat[l s[u, care a venit la locul respectiv, fiind ]ns[ \i el lovit cu unobiectcontondent. Jandarmii le-au ]ntocmit celor treiagresoriactelepremerg[toare pentrus[vâr\ireainfrac`iuniidelovirisaualteviolen`e,dosarulfiind ]naintat pentru solu`ionare Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Dorohoi.(D[nu`Rotariu)

Angaja`iiInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[„Nicolae Iorga”Boto\aniafostsolicita`i luni,]njurulorei11.30,s[intervin[ pentru c[utarea unui b[rbatde50deanidisp[rut]n iazul Negreni, comuna |tiubieni. Spre locul tragediei au plecatdou[echipajedincadrul Deta\amentelor de Pompieri Boto\ani\iDorohoi,cuaccesoriidec[utarespecifice\idou[ b[rci. Primii care au ajuns la locul indicat au fost pompierii din cadrul Deta\amentului Boto\ani. La sosirea pompierilor lafa`aloculuicorpulne]nsufle`it alb[rbatuluiplutealacirca60 demetridemal.Laaproximativ 15 minute de la ]nceperea opera`iuniiderecuperare,pompieriil-auaduslamal,dup[ce au ajuns lâng[ el cu ajutorul unei b[rci \i l-au legat cu o cordi`[.(D.R.)

Adolescent[ disp[rut[ de acas[ Poli`i\tiisuntpeurmeleunei tineredinBoto\aniceafugitde acas[. Anamaria Strungaru ]n vârst[de17ani]ndatade1august]njurulorei14,30,i-aspus mameisalec[pleac[laplimbare ]n ora\ \i nu a mai revenit acas[pân[]nprezent.Semnalmente:]n[l`ime-circa1,65m, greutate - circa 50 kg, constitu`ie atletic[, p[r \aten drept, lung pân[ la nivelul omopla`ilor,tendeschis,ochic[prui. Semneparticulare:deasupra]ncheieturiimâiniistângiprezint[ o cicatrice de circa 3 cm. }mbr[c[mintea la data dispari`iei: pantaloni bluejeans de culoare neagr[,tricoucumânec[scurt[ deculoareneagr[,]nc[l`at[cu balerinideculoaregri.Oricine poatefurnizarela`iicuprivirela acestminoresterugats[anun`e ceamaiapropiat[unitatedepoli`iesaus[apelezenum[rulgratuit112.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Mar`i,7august2012

Cadre didactice afectate de restrângerile de activitate Nerealizareaclaselor,caurmarea num[ruluisc[zut deliceeni,duce\i]n acestanlarestrângeripar`ialedeactivitate.Ceimaiafecta`isuntprofesorii delagrupurile\colaredinmunicipiu. MihaelaHunc[,inspectorgeneralalInspectoratului|colarJude`ean(I|J),sus`inec[restrângerile deactivitatesuntdincauzanerealiz[riiplanuluide\colarizare.Cele maiafectateunit[`ide]nv[`[mânt, undevorfif[cuterestrângeripar`ialedecatedr[,suntGrupul|colar„AlexandrucelBun”\iGrupul |colar „Elie Radu”. Aceasta a men`ionatc[laniveluljude`uluiau fost planificate 162 de clase la a IX-a, frecven`[ la zi, iar dintre acestea au fost realizate doar 150 declase.12clasenuaufostrealizatepân[]nprezent. „Facem \i o analiz[ a realiz[rii planuluide\colarizarepentruanul \colar2012-2013,laclasaaIX-a.

Esteadev[ratc[maieste\iatreia etap[deadmitere]n]nv[`[mântul liceal,darnucredc[vorfimari rectific[ri,astfelc[,probabil,vom avea \i restrângeri de activitate. Vom rezolva aceste restrângeri prin completarea catedrei la unit[`ilede]nv[`[mântdinlocalitate. Pentruanul\colar2013-2014vom face o mai bun[ analiz[ \i o mai bun[planificare”,aspusMihaela Hunc[. Pân[acum,aufostrepartiza`ila clasaaIX-a,]nv[`[mântdezi,un num[rde4.100deelevi.Lafrecven`[ redus[ au fost repartiza`i aproximativ50deelevi,al`i36cu deficien`eaufost]nscri\i]n]nv[`[mântuldezi,iarlaclasaaX-a,]nv[`[mântprofesional,sunt]nscri\i 480deelevi. LiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), este de p[rere c[ nerealizarea planului de\colarizaredelaunele\coli,\i ]nspecial]nmunicipiu,esteurmareafaptuluic[opartedintreelevii careauterminatclasaaVIII-anu mai continu[ studiile la liceu. }n acela\itimp,num[ruldelocurialocatepentruclasaaIX-a,conform legii,trebuies[fieegalcunum[rul absolven`ilordeclasaaVIII-a. „LanivelulInspectoratului|colars-audatmaipu`inelocuripen-

truclasaaIX-adecâtabsolven`ide aVIII-a,tocmai]nideeac[oparte dintreeiabandoneaz[\inusemai ]nscriu]nclasaaIX-a.Poatec[ar exista\ioproblem[derepartizare anum[ruluidelocuri]nteritoriu, poatec[]nanumiteunit[`idinjude`arfitrebuits[sedeamaimulte locurifa`[decâtes-audat”,adeclaratLiviuAxinte. De\i urmeaz[ \i a treia etap[ a admiterii computerizate, liderul sindicalestefermconvinsc[nuse

}n loc de coplat[, cre\terea contribu`iei la s[n[tate Oastfeldesolu`iear fifostagreat[demai mul`icontribuabilila fonduls[n[t[`ii,pe considerentulc[,din dou[rele,unaemai bun[.De\ideciden`ii sistemuluisanitarau decisc[nusepoate renun`alaintroducereacopl[`ii,unelecadremedicale\ichiar reprezentan`iaipacien`ilorsuntdep[rerec[osolu`iemaibun[arfifostcre\terea u\oar[acontribu`iei lafondulasigur[rilor des[n[tate. Cutoatec[unadintregaran`iile pecareleofer[proiectulviitoarei legias[n[t[`iiesteaceeac[nuva fi nevoie de cre\terea contribu`iei laasigur[riledes[n[tatenicipentruangaja`i,nicipentruangajatori, chiar reprezentan`i ai pacien`ilor sunt de p[rere c[ acest lucru nu esteindicat.Reprezentan`iiorganiza`iilorpentruap[rareaintereselor

bolnavilorcronicisus`inc[proiectul legii, a\a cum se prezint[ ]n momentul de fa`[, nu prea ofer[ elemente ca viitoarea lege s[ fie func`ional[. Lipsescgaran`iileuneifinan`[ria sistemului pe m[sura nevoilor acestuiapentruaseputeavorbide serviciimedicaledecalitate,spun reprezentan`iipacien`ilor. Pre\edintele Asocia`iei pentru Drepturile Pacien`ilor, V.Barbu, \i-aexpusp[rereac[artrebuis[se revin[ la contribu`ia de 7 la sut[ pentru s[n[tate, pentru a ]mbun[t[`i finan`area ]n sistem. Reprezentan`ii pacien`ilor spun ]ns[ c[ introducerea copl[`ii va face mai multr[u,prinfaptulc[vafiopie-

dic[]nprezentarealamedicabolnavilor. „Uniivorfidescuraja`is[mearg[ la doctor, fiindc[ nu au ace\ti bani“, declara reprezentantul pacien`ilor. |i reprezentan`ii sindicatelor suntdep[rerec[ou\oar[majorareacontribu`ieilas[n[tatearfio variant[acceptabil[,spredeosebiredecoplat[. „Cânds-atrecutdela7lasut[la ocontribu`iemaimic[nus-asim`it beneficiul]nbuzunarulcet[`eanului. A sim`it diferen`a doar sistemuldes[n[tate”,declaraOctavian Dumitru,lideruljude`eanalSanitas.(AuroraDimitriu)

vorocupatoatelocurilevacantede clasaaIX-a\iastfels[serezolve \i problema celor afecta`i de restrângere. „}ns[ nu \tiu dac[ problema ar putea fi rezolvat[ acum cu etapa a treia de repartizare a admiterii.Exist[posibilitateadea seajunge]nsitua`iadeaaveaprofesoricares[seafle]nrestrângere par`ial[ sau total[ de activitate la câteva unit[`i din municipiu, respectivlafostulTextil\ilaElieRadu.|tiuc[lafostulTextilseaflau

uniiprofesori]nsitua`iederestrângerepar`ial[\iseparec[restrângereaartrebuis[fieacumtotal[”, amen`ionatliderulLSI. Pentruceiafecta`iderestrângere,liderulsindicalcredec[sevor g[sisolu`iilanivelulmunicipiului pentru anul viitor \i vor fi primii carevorintra]nrestrângereadela anul\ipractic]\ivorrezolvasitua`ia]nprimaetap[ami\c[riipersonaluluididacticdeanulviitor.(PetronelaRotariu)

Tax[ de parcare pentru „a mai goli curtea spitalului” ConducereaSpitaluluiJude`eana luatdeciziadeareintroducetaxade parcarepentruma\inilecaresta`ioneaz[]ncurteaunit[`iimedicale.Doar angaja`iispitalului ]\ipotparcama\inilef[r[bani,a\a cumeste\ifiresc, ]ncurteaunit[`ii]n carelucreaz[. „Trebuia luat[ aceast[ m[sur[, pentru a mai goli curtea spitalului.Decândnus-amai perceput tax[ de parcare, s-a umplutdema\inicarenuaveau niciotreab[cuspitalul.Fiecare parcaacolopentruc[eragratis. Dup[ ce am introdus taxa s-a cunoscut, nu mai era aglomerat[parcarea.Esteosum[mi-

c[,darsuficient[pentrua]mpiedica supraaglomerarea parc[riinoastre.|idac[suntpersoane dispuse s[ pl[teasc[ aceast[tax[,nou[neprindebine unban]npluspentruspital”,a declarat Gheorghe Damian, directoruleconomicalSpitaluluiJude`ean„Mavromati”. Taxalacares-auopritreprezentan`ii unit[`ii medicale este de5lei.Atâtera\i]naintede intrarea spitalului ]n lucr[rile dereabilitare. }ntimpce\efiispitaluluisunt mul`umi`i c[ au mai „aerisit” parcarea \i c[ mai fac \i ceva ]ncas[ri zilnice, pacien`ii sunt nemul`umi`i. „Unii bolnavi vin adu\i cu ma\ina de rude la internare. Trebuie s[ opreasc[ ma\ina dincolo de poart[ ca bolnavul s[mearg[pejospân[laintrarea ]n cl[direa spitalului. Mai vinrude]nvizit[\itrebuies[ caute locuri de parcare sau s[ pl[teasc[ spitalului”, spunea ieri unul dintre pacien`ii unit[`ii.(AuroraDimitriu)


CMYK

ESEN~IAL

Mar`i,7august2012

Val de schimb[ri la conducerea \colilor

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Bani a\tepta`i de spitale pentru cheltuieli cu salariile De\ispitaleleaucomunicat lanivelcentralsumeledecare armaiaveanevoiepentrusuplimentarea bugetului lunar astfel]ncâts[seacoperem[rireasalarial[de8lasut[,guvernan`iinusegr[bescs[dea vreunsemnalc[au]ninten`ie s[alocebaniisolicita`ideunit[`ilemedicale.Depatrumiliardedeleivechiarenevoie Spitalul Jude`ean pentru a suplimenta fondurile pentru salariile angaja`ilor. Conducereaunit[`iia\teapt[]nc[banii pentru aceast[ majorare salarial[, care a ajuns ]n buzunarelesalaria`ilorcueconomii f[cute la alte capitole. Deocamdat[ nu se \tie de undevorvenibanii,directde laMinisterulS[n[t[`ii,sauva fi o suplimentare de buget prinCasadeAsigur[rideS[n[tate, a doua variant[ fiind mai probabil[. „De la MinisterulS[n[t[`iinis-aceruto situa`iecusumanecesar[pentruacoperireamajor[riisalarialecu8lasut[.Nuauvenit banii]ntimputildarnoioricum le-am dat oamenilor salariile m[rite. Sper[m ]n continuarec[vafiorectificarebugetar[cares[alocefonduriledecareavemnevoie”, adeclaratGheorgheDamian, directoruleconomicalunit[`ii medicale\icelcare]i`ineloculmanagerului.(A.D.)

Tomograful de la „Jude`ean” intr[ ]n conservare

Noi]nlocuiridedirectorilaunit[`ile \colareboto\[nene aufostdecise]n cadrulConsiliului deAdministra`ie alInspectoratului |colarJude`ean. Dac[pentrupatru unit[`i\colarese a\teptaunumiri noi,]nurmademisiilordes[pt[mânatrecut[,surprizaavenit]n alte14unit[`i.

C[t[linaLupa\cu,inspector\colargeneraladjunctalI|J,adeclaratc[noilenumiridedirectoricu delega`iesuntoconsecin`[adezinteresuluimanifestatdeceiceocupau func`iile respective pentru preg[tireanouluian\colar. „Schimb[rile sunt f[cute ca urmare a evalu[rii activit[`ii ]n terendec[treinspectorii\colari\i careaudemonstratc[]n\coliledin anumitezonesuntdirectoricarenu se implicau deloc ]n activit[`ile pentrupreg[tirea]nceputuluidean \colar,]ncondi`iioptime.Cusiguran`[vormaiurma\ialteschimb[ripân[pe16august,cândseva finaliza evaluarea activit[`ii directorilor”aspusC[t[linaLupa\cu. Schimb[rileauavutlocmaidevreme,astfel]ncâtceicareauocupatfunc`iadedirectors[poat[reveni la catedrele rezervate iar cei caresuntnumi`idirectoris[caute ]nlocuitoripepost. La |coala Corl[teni ]n urma

demisiei depuse de Gabriela Ursachi Dogaru a fost numit Vasile Husac. Sebastian Remus Balasan,care\i-adatdemisiadela |coala Leorda, a fost ]nlocuit cu GabrielaPintilie.La|coalaNr.2 dinDorohoiafostnumit[Iuliana Borc[, ]n urma demisiei lui Dan VasileVatamanu. Alteschimb[ridedirectoris-au produs la urm[toarele unit[`i de ]nv[`[mânt: Grup|colar„ElieRadu”-CorneliaMarandiuc-RoxanaD[râng[ -directoradjunct Colegiul Na`ional „Gr. Ghica” Dorohoi - Xenia Constantin GheorgheRoman-directoradjunct Grup |colar „Regina Maria” Emilian Pochi\can -Gabriela Bolohan |coala 4 Dorohoi - Liviu Romanescu-Dana|lincu SAM„IoanPilat”Dorohoi”-LoredanaSecrieru-GabrielaApetria

|oalaB[lu\eni-IulianaAriciuc ]nlocuit[cuCristianAlifir |oalaCânde\tiafostdemis[DanielaManolache\iafostnumit[ ElenaCristinaCobzaru |coalaCop[l[u-RodicaGu\eMihaelaBlidar |coalaCorni-MarinBrichiseal[ -MihaelaPânzaru |coalaHude\ti-Minciun[Laura -MihaelaAp[t[chioaie |coala Ib[ne\ti - Mariana Magope`-CornelDre`canu |coala Nic\eni  - Gabriela Doroftei-MarinelaMihai |coalaR[useni-ElenaNechitaAlexandruLuca |coala Tudora - Gabriela Aghiorghiesei-CorneliaVatafu |coala V[cule\ti - Elena Tomache-IoanaAsofronei.(PetronelaRotariu)

Doar câteva zile mai func`ioneaz[computerultomograf alSpitaluluiJude`ean.Conducerea de la „Mavromati” a ]ncheiat deja contract cu o firm[privat[pentruutilizarea computerului tomograf al acesteia. Este o clinic[ privat[,dinSuceava,undevorfi du\i pacien`ii pentru investiga`ii atunci când medicii vor solicitaacestlucru.„Amstabilit ultimele detalii pentru acestcontract,pentruc[pe8 augustvinceidelaCNCAN, autoritatea care se ocup[ cu supravegherea \i autorizarea activit[`ilor din domeniul nuclear, \i «conserv[» tomografulnostru.Peperioadacât se va lucra la reabilitarea tronsonului nu va putea fi folosit computerul tomograf. Dac[ un pacient internat la noi]nspitalvaaveanevoiede investiga`ie la tomograf, ]l vomtransportacuma\inapân[ la clinica cu care avem contract,isevafaceinvestiga`ia \i va fi readus apoi ]n spital”, a declarat Gheorghe Damian,directoruleconomic alSpitaluluiJude`ean.(A.D.)


6

TOPNEWS

Mar`i,7august2012

Se sparg de zor pere`ii ]n CJ, pentru confortul pre\edintelui ~urcanu LaConsiliulJude`eans-a]nceputspartulpere`ilorpentrua-i faceluiFlorin~urcanupl[cut[\ederea]nbirou.„Distrac`ia”aceastacost[230.000 delei.Pre\edinteleCJeplecat ]nconcediudeodihn[,biroul s[ufiind]nrenovare.Oechip[demuncitoria]nceputde vineris[lucreze]n]nc[perea cl[direa]ncareFlorin~urcanu]\idesf[\oar[activitatea. Seurm[re\tecapân[lare]ntoarcereapre\edinteluiCJ,birouls[fiemodernizat. Luni,]njurulamiezii,peretelecaresepara birouls[udeanticameraundefunc`ionasecretariatul a fost spart, muncitorii lucrând la foc continuu.Dup[renovareaacestuia,muncitorii vor continua cu modernizarea birourilor vicepre\edin`ilordeConsiliuJude`ean. Pentru aceste lucr[ri, Consiliul Jude`ean a alocat,]ncadrulunei\edin`e,sumade233.000 delei.Jum[tatedinacestbanisunutiliza`ipentruextindereacabinetului\efuluiCJ,precum\i altecheltuielicevorvizareabilitareaprimului nivelalinstitu`iei.

Spa`iulpecareFlorin~urcanuasolicitats[ fierenovatnumaisuferisevreomodificarede undeceniu,faptcei-adispl[cutactualului\ef

Camioanele de peste 7,5 tone, interzise pe drumurile na`ionale pe canicul[ Compania Na`ional[ de Autostr[zi \i Drumuri Na`ionale din România (CNADNR) anun`[c[]nurmaavertiz[riide CodPortocaliudec[ldur[pentru mai multe jude`e din `ar[ pentru6-7augusts-adecisinterzicereatemporar[avehiculelor cu masa total[ maxim[ autorizat[maimarede7,5tone,]nperioadamaisusmen`ionat[]nintervalul11:00-20:00, pentru jude`ele: Mehedin`i, Dolj,Olt,Teleorman,Giurgiu, Gorj, Arge\, Vâlcea, Dâmbovi`a, Ilfov, Buz[u, Br[ila, Ialomi`a,C[l[ra\i,Prahova,Gala`i, Vrancea, Bac[u, Vaslui, Neam`,Ia\i\iBoto\ani. Fac excep`ie transporturi de persoane; transporturi de animalevii\ideproduseperisabile de origine animal[ \i vegetal[; vehicule care particip[ la interven`ii ]n caz de for`[ major[; transporturi funerare; transporturi po\tale; transporturi de echipamente de prim

ajutor;transporturipentrudistribuire de carburan`i; transporturi de m[rfuri sub temperatura controlat[; transporturi pentru distribuirea de ap[ \i hran[]nzonelecalamitatesau transporturicuvehiculespecializatedestinateprinconstruc`ie salubriz[rii. „Restric`ionarea circula`iei este necesar[ pentru protec`ia sectoarelordedrumasfaltatpe care,datorit[temperaturilorridicate din timpul zilei se producdeforma`iimajoreireversibilecupierdereastabilit[`ii]mbr[c[min`iirutiere.M[surava fi dus[ la ]ndeplinire de c[tre Compania Na`ional[ de Autostr[zi\iDrumuriNa`ionaledin RomâniaSAcusprijinulorganelor de Poli`ie Rutier[. Restric`iavafiridicat[imediatce temperaturilevorintra]nnormal”,searat[]ntr-uncomunicat oficial al CNADNR. (D[nu`Rotariu)

deCJ,datfiindfaptulc[]nviitoriipatruani, acesta ]\i va desf[\ura activitatea aici. (Otilia Maxim)

Parc eolian la P[ltini\, de 800 milioane euro Celmaimareparc eoliandinMoldova vafilaBoto\ani.}n topulcelormaimari investi`iiprivatecu capitalstr[indin Româniaanilor2012 intr[\iceadela P[ltini\,localitate nordic[ dinjude`. }ncepând cu prima parte a lunii octombrieaacestuiansevordemaralucr[rilelacelmaimareparc eoliandinregiuneaMoldovei.Valoarea investi`iei se ridic[ la 800 milioaneeuro. „Am intrat ]n linie dreapt[ cu proiectul. Eu sper ca la ]nceputul luniioctombrie,cuaproxima`ie,s[ ]nceap[lucr[riledeinfrastructur[, de betonare a drumurilor din câmp,cares[fac[leg[turadelao turbin[laalta.Terenurilepecare vorfiamplasateacesteturbinesunt proprietateadezvoltatorului,]ntreg parculeolian]nsumând59deturbine”,aprecizatprimarulcomunei P[ltini\,CostelRomanescu. Aceast[ lucrare va atrage dup[ sine atât schimbarea imaginii comunei, cât \i o dezvoltare economic[aacesteia,]ntrucâtaproxima-

tiv300delocalnicivorfiangrena`i ]n aceast[ activitate, ca personal necalificat. Maimult,uniilocalnicivorg[zduimuncitoriistr[ini,levorasiguramasa,acestelucrurifiindsemnificativelanivellocal. Beneficiilaacestcapitolvaavea \i investitorul, care, angajând localnici,vafiscutitdeplatacaz[rii sauadiurnei. Cele59deturbinevorfiamplasatelaodistan`[deminim700de metri unele de altele. (Otilia Maxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ Serele de la Mavromati ar putea fi redeschise Florin ~urcanu, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, nurenun`[laideeadealeoferi pacien`ilorSpitaluluiMavromatihran[decalitate.Dup[cea ini`iatocampaniedestrângere de fonduri pentru a le asigura celorinterna`iunmeniudiversificat, acesta se gânde\te s[ redeschid[ serele unit[`ii spitalice\ti.Asigurareazarzavaturilor \ialegumelordinsurseproprii are o mul`ime de avantaje. Pe lâng[ faptul c[ se vor reduce substan`ialcheltuielilecuaprovizionarea de legume, va fi \i garan`iac[suntproaspete.Reprezentan`iiSpitalulJude`eanau termencâtevas[pt[mânipentru aprezentaunplandeinvesti`ii pentrurealizareaacestuiobiectiv.„Amcerutconduceriispitaluluis[fac[unplandeinvesti`ii pentru a recondi`iona sera din spatele unit[`ii. S[ ]\i produc[ acolozarzavaturile\iopartedin legumepentruareducecosturilecuhrana”,adeclarat~urcanu. Pentru ca sera s[ devin[ func`ional[suntnecesarecâteva lucr[ri de reabilitare, ~urcanu dândasigur[ric[fondurilenecesare acestei investi`ii vor fi asigurate din sponsoriz[ri. (O.M.)

Reactualizarea listelor electorale, neclar[ la nivel de jude` Ideeac[listeleelectoralevor trebuiactualizateprintr-unmini-recens[mântacreato]ntreag[nebuloas[]nteritoriu.Acesta vafirealizatdeautorit[`ilecompetentepân[pe24august,prin vizite la u\ile locuitorilor din jude`ul Boto\ani. Cet[`enii vor trebuis[spun[dac[exist[sau nu cet[`eanul respectiv, trecut pelist[.Dateleacestuimini-recens[mântvorfitrimiselaCurtea Constitu`ional[. La nivelul ]ntreguluijude`,lucrurilenupar preaclarepentruedili,carenu au ]nceput ]nc[ acest recens[mânt.„A\tept[ms[vedem,ce se va hot[r] ]n \edin`a de Guvern,nu\timnimicsigur]nc[. Probabil c[ ]l vom desf[\ura, dac[ ni se va cere”, a afirmat primarul ora\ului Bucecea, Andron~âmp[u.Niciprimarul de P[ltini\ nu a ]nceput minirecens[mântul mult disputat. Acestaestedep[rerec[,indiferentdac[„num[r[toarea”seva facesaunu,lucrurilenusevor schimba considerabil. „Verificarealistelornusefacdeacum, ci]naintedefiecarealegeri.Noi nuavemputeres[scoatemde pe list[ oamenii care, spre exemplu,suntpleca`idinlocalitatede30deani,darfigureaz[ cuadresaaici.Noidoarputem danot[explicativ[]nacestsens, darnuputems[]iscoatemde pelist[”,aprecizatCostelRomânescu, primarul de P[ltini\. (O.M.)


PUBLICITATE

Mar`i,7august2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere,zon[central[,SD,f[r[ ]mbun[t[`iri.Pre`negociabil. Telefon:0740.802.684; 0742.278.586.(2409-10)

v^nz[ricase/terenuri *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândteren]nora\,intabulat,]mprejmuit,cuutilit[`i \imaterialedeconstruc`ii. Telefon:0744.400.952.(G-8)

licita`ii *PenitenciarulBoto\ani,cu sediul]nBoto\ani,strada I.C.Br[tianu,nr.118,tel. 0231/515.937,fax 0231/535.421,solicit[oferte pentruatribuireacontractelor deprest[riserviciidespecialitateinginerconstructor/di-

rigintede\antier,pentruperioadaaugust-decembrie 2012. I.Condi`iidedepunerea ofertelorsuntstabiliteprin caietuldesarcinicarese poateprocuradelasediul penitenciarului,compartimentulachizi`ii,]nepândcu datapublic[riianun`ului,]ntreorele08.00-13.00. II.Valoareaestimat[aachizi`iei,estede40.00lei/or[ pentruserviciileenun`ate (num[rdeoreprestate4ore/zi). III.Propunerilefinanciare ]nso`itedecelelaltedocumentesolicitatesedepunla sediulPenitenciarului,termenullimit[deprimirea acestora:10.08.2012,ora 12.00.(2411-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Mar`i,7august2012

Reprezentan`ii pacien`ilor definesc coplata ca o „condamnare la moarte”

Trei comisari de la Garda Financiar[, destitui`i de Blejnar, au fost reangaja`i Treicomisariai G[rziiFinanciare Boto\ani,concedia`i ]nvaraanuluitrecut,vorfireangaja`i dup[ceauprimit delaGardaCentral[odecizieprin carevorocupadin noufunc`iapublic[ de`inut[anterior plec[riidinsistem.

Reprezentan`iiasocia`iilorpacien`ilor cubolicroniceprivesccugroaz[m[suraluat[deguvernan`i,princarebolnaviivorfipu\is[ scoat[dinbuzunare banidefiecaredat[ cândvorajungela medic. „Introducereacopl[`iilaservicii va]nsemnapentrupacien`iicronici din România, cu siguran`[, condamnare la moarte”, se arat[ ]n comunicatultrimisdeAlian`aPacien`ilor Cronici din RomâniaAPCR.

Alian`acereMinisteruluiS[n[t[`iis[renun`elainten`iadeaintroduce coplata la servicii \i investiga`ii ]n cazul pacien`ilor cronici, considerândnouatax[„unatentat lasiguran`aacestora”. Introducereasistemuluidecoplat[laservicii\iinvestiga`ii]ncazul pacien`ilorcroniciaraveaunimpactnegativ,dup[povaraintroducerii copl[`ii la medicamente, `inând cont de severitatea acestor boli \i de necesitatea intern[rilor repetate pentru control \i tratament,saupentrurezolvareadiverselorcomplica`iiceapar]ncursul evolu`ieisecundareboliisautratamentului, spun reprezentan`ii pacien`ilor. „De asemenea, trebuie avut ]n vedere c[ ]n majoritatea cazurilor acestebolisuntinvalidante,nepermi`ând,pedeoparte,pacientului s[ ]\i desf[\oare o activitate nor-

mal[(ceeaceducelaodiminuare a veniturilor) iar pe de alt[ parte crescând costurile ]ngrijirilor (alimenta`ie individualizat[, condi`ii de locuit, medicamente, eventual personal de ]ngrijire)”, a precizat CezarIrimia,pre\edinteleAlian`ei Pacien`ilorCronicidinRomânia. Pentruaevitatensiunile\icontestarea unor decizii unilaterale, APCRdore\teodezbatereserioas[\iresponsabil[cuMinisterulS[n[t[`ii pe aceast[ tema, pentru a g[si]mpreunasolu`ii. Alian`a Pacien`ilor Cronici din România, APCR-RO, este constituit[dinasocia`ii\ifedera`iina`ionaledinpatologiilecronice-cancer (FABC), diabet (FSDT), hepatit[ (APAH-RO), hemofilie (ANHR) \i boli autoimune (AAPA), fiind, laoraactual[,ceamaimareasocia`ie de pacien`i cu boli cronice dinRomânia.(AuroraDimitriu)

Cei trei comisari sunt Laur Nechita,NeluNechita\iDrago\ConstantinBudeanu.Ace\tia fac parte dintr-un lot de cincicomisaridelaGardaFinanciar[Boto\ani,destitui`i]n urmaunuiordindevaratrecut[.Pelâng[ceitreinumi`imai sus au mai fost concedia`i tot

atunci\iDanielMoruzi\iPetric[Ostin.To`icinciauluptat ]n instan`[ \i \i-au recâ\tigat posturile la Curtea de Apel Suceava dar \i la }nalta Curte de Casa`ie \i Justi`ie, contestând legitimitatea actului prin careerautrimi\i]n\omaj.Comisariiauob`inutatâtanularea deciziei prin care au fost da`i afar[dinserviciu,cât\iaordinul emis de autoritatea de la Bucure\tice]ieliminadinsistem.Concediereaaavutloc]n urmaunuiexamendat]nvara anului trecut, ]ns[ instan`a a stabilit c[ examenul nu a fost unulcorect\iadecisanularea acestuia\i,implicit,aordinului de reorganizare a institu`iei. Cei trei comisari care au ob`inut respectivele decizii de re]ncadrare]nsistemauladispozi`ie mai multe posturi, ]n diferite jude`e, unde pot alege s[ fie reangaja`i. (D[nu` Rotariu)

Evenimente de Botosani nr.2187  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you