Page 1

CMYK

Poli`iaLocal[vafireorganizat[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.149(2184)•Joi,2august2012•8pagini

Pag. 8

Agentul de la Penitenciar mituit de un de`inut r[mâne ]n arest Pagina 3

Copil ucis pe \osea de un \ofer de 21 de ani Uncopilde 11aniamurit,mar`i sear[,]ntrunaccident rutierprodusperaza localit[`ii Vorona, fiindlovitde unautoturismcondus deuntân[r de21deani. Pagina 5

|i medicii stau cu anii pe liste pentru proteze

Pagina 4


2

STARTNEWS

Joi,2august2012

Aproape 900 de cadre didactice ]n „focul” titulariz[rii Azi,peste800decadredidactice]\ivor ]ncerca\ansadea ocupaunpostdetitular]nsistemuleduca`ionalboto\[nean.Patruoreauladispozi`ie ]nacestconcursaspiran`iilatitularizare. |i]nacestanconcursulvaunulsupravegheatvideo,ca\ianul trecut,sindicateledin educa`ieavândobservatori]nfiecarecentru deexamen.Nuvorfi primi`i]nconcurs absolven`iidespecializ[rineacreditate. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelordin}nv[`[mânt(LSI), a men`ionat c[ observatorii sindicalivorveghealabunadesf[\urare aconcursului,]nspecial]nceeace prive\te aspectele tehnice. „Vom avea observatori ]n toate cele 16 centre de examen. Am desemnat persoanecares[participe]ncalitatedeobservatoria\acumprevede metodologiaprivindmi\careapersonalului didactic. Noi sper[m c[ examenul s[ se desf[\oare ]n condi`iibune,s[nufieincidente\i majoritatea celor prezen`i s[ ia not[astfel]ncâts[poat[ocupaun post,având]nvederenoutateaexamenului de anul acesta, când ambele subiecte au fost elaborate cu un con`inut metodic mai ridicat”,aspusLiviuAxinte.

MinisterulEduca`ieiatrimisun r[spuns solicit[rii sindicatelor cu privirelaabsolven`iicenuaufost accepta`i ]n aplica`ie. Vor putea sus`ine concurs pentru ocuparea posturilor ]n ]nv[`[mânt doar cei careauabsolvitfacult[`iacreditate.„Seprimesclaexamendoarcei care provin de la institu`ii de ]nv[`[mânt superior acreditate. Acestaester[spunsulprimitdela

Minister”,aspusMihaelaHunc[, inspectorgeneralalInspectoratului |colarJude`eanBoto\ani. Dindatelecentralizatelanivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), la concurs s-au ]nscris 872 decandida`ipe675deposturi.Din totalulposturilor,146sunttitularizabile, iar 529 sunt cu viabilitate ]ntre1\i3anisaunusuntnorme ]ntregi. Concuren`ii vor sus`ine

examenul]n16centre.Concursul de titularizare este urmat apoi de reparti`iapeposturiatitularilor]n urma concursului, respectiv a celorceauluatnotepeste\aptela concurs. }ncontinuarevoravealocsuplinirile, complet[rile de norm[ \i deta\[rile la cerere, ]n interesul ]nv[`[mântului. (Petronela Rotariu)

Competi`ie pentru anveloparea blocurilor pe banii prim[riei Reabilitareatermic[ablocurilordinmunicipiu,prinprogramguvernamental,seva facepebaniimunicipalit[`ii. OvidiuPortariuc,primarul municipiuluiBoto\ani,spune c[suntfonduripentrusus`inereaintegral[areabilit[`ii blocurilor. }ncazulimobilelorundevenitulpemembru defamilieestedepân[la150deeuro,pentru anveloparestatularurmas[asigure60lasut[ dincostullucr[rilor,iarocontribu`iede30la sut[arreveniprim[riei.}naintededecizialuat[ demunicipalitate,]naceast[situa`ielocatariiar fi trebuit s[ achite 10 la sut[ din lucrare iar municipalitatea20lasut[. „}n urma consult[rilor, ne-am decis s[ prelu[m\is[sus`inemintegralcheltuielileaferentereabilit[riitermiceablocurilor.Amdemarat

primiipa\i,am]naintatoscrisoarec[treto`icei 88depre\edin`ideasocia`iideproprietari,]n care le explic[m ]n linii mari procedura \i le solicit[m datele ini`iale. Sper s[ apar[ aceste r[spunsuricâtmairapid,s[putemdemaraproceduradeauditareenergetic[deproiectare,astfel]ncâtpân[lafinalulluniiseptembries[avem unproiectpecares[-lputemdepunelaMinisterulDezvolt[rii”,adeclaratOvidiuPortariuc. Acestasper[caasocia`iiles[depun[câtmairepedeactelepentruc[lanivelna`ional]nprima faz[aproiectuluipilot,semergepeprincipiul „primulvenit,primulservit”. „Credc[esteunproiectimportant.Amvorbitde20-30deblocuri]nfazaini`ial[,darprogramulvafimultmaiamplu.Vom]ncercas[ introducemcâtmaimulteblocuri]nacestproiect”,amen`ionatedilulmunicipiului. Cheltuielilesuportatedemunicipalitatesevor ridicala10lasut[dinproiect,restulfiindacoperitprinfinan`aredelaMinisterulDezvolt[rii. PrimarulPortariucadeclaratc[sevalucrala criteriiledup[carevorfialeseblocurileunde vorfif[cutereabilit[ritermicef[r[contribu`ia proprietarilorlocuin`elor.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Locuin`[ incendiat[ de un cablu electric defect O familie din localitatea Brehuie\ti, comuna Vl[deni, a r[mas f[r[ acoperi\ deasupra capului ]n urma unui incendiu izbucnit mar`i sear[, ]ndormitorulcasei\iobservat cu ]ntârziere. }n momentul producerii evenimentului, proprietarii locuin`ei, situat[ ]ntr-ozon[izolat[\i]nconjurat[dearbori,nuerauacas[. Pu`in dup[ ora 20.00, fumul grosafostobservatdeunlocalniccareasolicitatsprijinul pompierilor. Spre locul indicats-audeplasatdou[echipaje din cadrul Deta\amentului dePompieriBoto\ani,cudou[ autospeciale. La sosirea echipajelor de interven`ie, ardeaubunuriledincelepatru camere ale locuin`ei, dar \i acoperi\ul,existândpericolul cafl[c[riles[seextind[\ila anexele din gospod[rie. Incendiulafostlichidat]nmai pu`in de o or[, fiind salvate bunurimateriale]nvaloarede 26.000lei.Pagubeleseridic[ la circa 50.000 lei. }n urma cercet[rilor efectuate la fa`a loculuis-astabilitc[incendiul aizbucnit]ndormitorulcasei caurmareautiliz[riiunuicabluelectricdefect.(D.R.)

Nemul`umire de la programul de lucru cu publicul la Cadastru Prefectul Adrian Constantinescurealizeaz[]ncontinuarevizitelainstitu`iilepublice, pentru a verifica activitatea acestora. Reprezentantul Guvernului]njude`adeclaratc[ celemaimulteproblemele-a g[sitlaOficiuldeCadastru\i PublicitateImobiliar[.Acesta sus`ine c[ institu`ia are programdelucrucupubliculde doardou[ore,nuexist[spa`ii binedelimitate,iaramabilitatea angaja`ilor las[ de dorit. Adrian Constantinescu sus`inec[laOficiulJude`eande Cadastru \i Publicitate Imobiliar[programulcupublicul ]ncepelaora9\isefinalizeaz[laora11,00,perioad[insuficient[ pentru rezolvarea cererilorvenitedin]ntregjude`ul. Dup[ avertismentul primit,prefectulcredec[institu`ia]\iva]mbun[t[`iactivitatea. „Cum s[ ai rela`ii cu publiculdou[orepezi?Nisaspusc[auproblemelegate de func`ionarea unui server, carenupermites[]nregistreze solicit[rile beneficiarilor. I-am rugat ca solicit[rile pe careleaucet[`eniis[fieprimite ]n intervalul 8-14”, a spusprefectul.(O.M.)


TOPNEWS

Joi,2august2012

3

Agentul de la pe o coloan[ Penitenciar mituit de un de`inut r[mâne ]n arest

BOTO|ANI La drum cu permisul suspendat din... 2005

Untân[rdinCurte\tiaprovocatun accidentrutier]nmunicipiulBoto\ani, având permisul suspendat din anul... 2005.Miercuri]njurulorelor20.00, BogdanIonu`C.,de27ani,dincomuna Curte\ti, fiind la volanul unei ma\ini pe strada Prim[verii, la efectuareamanevreidemers]napoinus-a asigurat corespunz[tor, vehiculul s[u intrând  ]n coliziune cu autoturismul condus regulamentar de Bogdan AndreiP.de19ani,dinBoto\ani.}n urmaimpactuluiaurezultatdoarpagubemateriale.}ns[verific[rileefectuate depoli`i\tiaupus]neviden`[faptulc[ BogdanIonu`C.arepermisuldeconducereanulatdinanul2005.Fa`[de acesta s-au ]ntocmit acte procedurale pentrus[vâr\ireainfrac`iuniideconducerepedrumurilepubliceaunuiautovehiculavândpermisuldeconducere anulat.(D.R.)

AgentuldelaPenitenciarulBoto\ani, PetruOlenic,carea luatmit[delaun de`inutpentrua-i procuradroguri\i telefoane,r[mâne]n arestpreventiv.CurteadeApelSuceava arespinscanefondat[cerereadeeliberaresubcontrol judiciaraacestuia. PetruOlenic,afostre`inut]ndatade24maisubaspectuls[vâr\irii infrac`iunilor de luare de mit[ \i introducere de bunuri \i obiecte interzise]nPenitenciar.}ntotal,36 depersoaneaufosttrimise]njudecat[deprocuroriiDirec`ieideInvestigareaInfrac`iunilordeCriminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT)Suceava,]ndosarulgrup[rii de contrabandi\ti cu `ig[ri, coordonat[dintr-ocelul[aPenitenciarului Boto\ani de suceveanul Constantin Lungu, condamnat la 25deanideanipentrutâlh[rieurmat[demoarteavictimei. Lunguaajuns]nspatelegratiilor ]n2009.Faptulc[era]nchisnula]mpiedicats[constituieogrupa-

Portariuc sus`ine c[ DNA nu a verificat Prim[ria la solicitarea lui

re infrac`ional[. Petru Olenic l-a ajutatpeLungus[primeasc[la]nchisoaretelefoanedeultim[genera`ie,detipsmartphone,mâncare, b[utur[,etnobotanice,haine\i]nc[l`[minte. Pe lâng[ Lungu \i Olenic mai suntjudecatealte34depersoane. Olenic,sus`inanchetatorii,primea diferite sume de bani, rolul s[u fiindaceladeaprelua\ilivrade`i-

nutuluisuceveanpachetelecumarfainterzis[]nunitateadedeten`ie (zeci de telefoane mobile, tip smartphone, alcool, teancuri de plicuri cu substan`e etnobotanice) Cuajutorultelefoanelormobile\i alcelorlaltefavoruriilegalepecareleprimea,Lunguaintrat]ncontact cu al`i indivizi ]ncarcera`i ]n acela\i penitenciar \i a dezvoltat propriare`eadecontraband[.Ba-

nii câ\tiga`i de pe urma tranzac`iilor cu `ig[ri erau trimi\i de Constantin Lungu, prin intermediari, so`iei sale, Alina Daniela Lungu,ceacare,sus`inanchetatorii,p[stra\ioeviden`[asumelor colectate\icheltuite.Dealtfel,]n urma perchezi`iilor, ]n locuin`a so`ieiluiLungu,afostg[sit[suma de27.570deeuro,baniproveni`i dinactivit[`ileilicite.(D.R.)

Nordul jude`ului reclam[ prefectului atacurile mistre`ilor Maimul`iprimaridincomune situate]nNorduljude`uluiau semnalatprefectuluipagubele ]nsemnatepecarelefacturmeledeporcimistre`i,]ncondi`iile]ncarerecoltelefermierilorsuntdejasubstan`ialredusedesecet[. }ncârduridecâtevazecidemistre`i,s[lb[ticiunilefacravagii]nculturilece]nc[maisunt ]n zonele localit[`ilor P[ltini\, Darabani, Hude\ti,Suhar[u,Pomârla\iHili\eu-Horia.Primariis-auadresatprefectuluiAdrianConstantinescupentruacoordonaoseriedem[suri. }ncadruldiscu`ieipecareaavut-oast[zicu directorul Direc`iei Silvice, reprezentantul guvernului]nteritoriuasolicitatca,]ncadrulsezonuluidevân[toaredemistre`ice]ncepechiar pe1august,s[seac`ionezecuprioritatepefonduriledevân[toaredincomunelenordice.Totodat[,speciali\tiisilvicis-auangajats[organizeze „goane oarbe” \i „pânde”, prin care s[ protejezeculturileboto\[nenilor.

Legisla`ia din domeniu prevede \i o procedur[ de desp[gubire a proprietarilor ale c[ror recolteaufoststricatedemistre`i.Ace\tiatrebuie s[ se adreseze ]n 24 de ore primarului, carevaconstituiocomisiedeevaluareceincludeunspecialistalInspectoratuluiTeritorialde RegimSilvic\iVân[toaredinSuceava.Pagubelearputeafipl[titedeMinisterulMediului dinfonduldeconservare\iregenerareap[durilor,saudeadministratoriipriva`iaifonduluide vân[toaredincareprovinanimaleled[un[toare, dar procedura este greoaie. Fapt pentru care pân[acumnus-aupl[titastfeldedesp[gubiri. La nivelul jude`ului Boto\ani sunt circa 270 deexemplaredeporcimistre`i,num[rulnefiind maimaredecâtanultrecut. „}n`elegc[]nfiecareanseconstat[atacuriale mistre`ilorasupraculturilor.AnulacestaPrutul estesc[zut\iprobabilmaivin\idepemalul cel[lalt.Certestec[trebuies[ajut[moamenii, caredejasuntafecta`idesecet[.}irogdeaceea peadministratoriipriva`iaifondurilordevân[toares[hr[neasc[animaleles[lbaticea\acum prev[dnormeledindomeniu,astfel]ncâts[lb[ticiuniles[nucreezeproblememari”,adeclarat Adrian Constantinescu, prefectul jude`ului Boto\ani.(OtiliaMaxim)

Primarul municipiului, Ovidiu Portariuc,respingeacuza`iileconform c[roraarfisesizatDirec`iaNa`ional[ Anticorup`ie,BiroulTeritorialSuceava,cuprivirelaactivitateadincadrul Prim[riei. Aceastaarfivenitcaurmareauneianchetecaredejaera]ndesf[\urare.„SolicitareaDNA-uluinuvine lasesizareanoastr[\i]nsolicitarese men`ioneaz[„C[trePrim[riamunicipiuluiBoto\ani]ninteresulcercet[rilor careseefectueaz[]nlucrareacunum[rul…,v[rug[ms[netransmite`i]ncopie documentele…”. Eu nu ]ncerc acums[facanchete,anchetelelefac institu`iilespecializate.Eunuamvrut s[facdecâtoverificarecuCurteade Conturi,darnua\aveaniciceamai mic[re`ineredac[a\g[siilegalit[`i,s[ facacestesesiz[ri.Nule-amf[cut,nu amg[sitilegalit[`i,exist[doaranumitesuspiciunipezoneeconomice,dar discut[mdeCurteadeConturi,nude Parchet. Solicitarea a venit din zona MinisteruluiPublic”,adeclaratOvidiu Portariuc. Reamintim c[ solicitarea DNAafostpe23iulie\iavizatmai multedocumentealePrim[riei,verificându-seactivit[`iledesf[\urate]ncadrul institu`iei]nperioada2006-2012.(P.R.)

Ho` prins de jandarmi dup[ ce a furat telefonul unui b[trân Mar`isear[,]njurulorei19.30,ca urmare a unei sesiz[ri telefonice privindfurtulunuitelefonmobildec[tre untân[rdeetnierrom[,unechipajde jandarmis-adeplasatpestradaTransilvanieidinmunicipiulBoto\ani.}nbaza semnalmentelor oferite de martorii oculari, jandarmii l-au identificat pe autorulfurtului]npersoanaluiN.I.,]n vârst[ de 22 de ani, din municipiul Boto\ani. Profitând de neaten`ia unui b[rbat]nvârst[de62deani,tân[rulia sustras acestuia un telefon mobil marca Sony Ericsson, ]n valoare de aproximativ100delei.Bunulafost recuperat \i restituit proprietarului, jandarmii]ntocmindpersoanei]ncauz[actelepremerg[toarepentrus[vâr\ireainfrac`iuniidefurtcalificat,dosarul fiind ]naintat pentru solu`ionare Parchetuluidepelâng[Judec[toriaBoto\ani.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Joi,2august2012

|i medicii stau cu anii pe liste pentru proteze blemedemedicale.Sumaeste]ns[ departedeaputeaacoperinum[rul maredesolicit[ri.Câtevasutede boto\[neni care au depus cereri pentruprotezesunt]nregistra`ipe listeledea\teptarealeinstitu`ieide asigur[rides[n[tate.Ceimaiafecta`ideaceast[situa`iesuntadul`ii careaunevoiedeprotezeauditive. Reprezentan`iiinstitu`ieiaustabilit \ianun`atlistacriteriilordup[care sestabilescpriorit[`ile]nacordarea acestordispozitive.

Cine are prioritate la proteze \i dispozitive medicale

Afimedic]nactivitatenuaduce vreunavantajpersoaneicaresolicit[ protez[laCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate. Unmedicpediatru

boto\[neansus`ine c[pentruoprotez[ auditiv[estepelist[demaibinede jum[tatedean. „Nu este niciun avantaj s[ fii mediccândajungicuvreosolicitaredeacestfellacas[.Nicichiar vechimeadezecideani]nsistemul

sanitarnu]`iofer[vreunavantaj, nu e\ti prioritate. }n orice alt domeniu de activitate angaja`ii au prioritate la serviciile pe care le ofer[ sistemul din care fac parte. Regulanuseaplic[\ilasistemul sanitar”,adeclaratmediculpediatruMariaAndronicescu. Pentruanul]ncurs,CasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tatedispunede1.397miileipentruprotezelegratuitelacareaudreptulasigura`iides[n[tatecudiversepro-

Exceptânddispozitivelemedicale care se acord[ ]n regim de urgen`[, prioritate la proteze \i dispozitive gratuite au pacien`ii cu insuficien`[ respiratorie stadiul III \iIV\iceiinsuficien`[respiratorie cu comorbidit[`i cardiace. Prioritateau\icopiii\iadolescen`ii,pân[lavârstade18ani,pentrudispozitive medicale, dispozitivul fiind necesar pentru a nu afecta dezvoltarea psiho-motorie a copilului.Urmeaz[]nordineapriorit[`ilorpersoanelecuafec`iunimultiple\icelecuhandicap. }n regim de urgen`[ se acord[ dispozitivepentruprotezarestomii, dispozitivepentruincontinen`[urinar[ \i lentilele intraoculare recomandatepacien`ilorcucataract[, programa`i pentru interven`ie chirurgical[.(AuroraDimitriu)

Urgen`e stomatologice asigurate la UPU cu „gard[” de acas[ Cabinetuldentaramenajat]n cadrulUnit[`iipentruPrimirea Urgen`elor(UPU)dincadrul SpitaluluiJude`ean„Mavromati”func`ioneaz[cudoardoi stomatologi,astfelc[]ncontinuareacordareaserviciilorde urgen`[petimpdenoapte\i]n week-endnuesterezolvat[. |efulUPU,mediculPetreR[d[uceanu,sus`ine c[ acordarea serviciilor stomatologice se face noaptea prin chemarea de acas[ a unuia dintredenti\ti.„Noaptea\ides[rb[torilelegalesau]nweek-endei]\i]mpartserviciul.}ncaz deurgen`[major[estechematfieunul,fiecel[lalt,dup[cumstabilesceiungraficdeprezen`[.Idealarfis[avemstomatologpermanent ]n UPU, dar nu exist[ ]nc[ posibilitatea de a maiangajapersonal”,adeclaratPetreR[d[uceanu,medicul\efalUPUSpitaluluiJude`ean. Armaifinecesar[angajareaacelpu`in]nc[ unmedicstomatologpentruaputeafiasigurat[ permanen`alacabinet.„Normalarmaitrebui angaja`i doi stomatologi, pentru c[ mai exist[ concedii,liberelacarearedreptulfiecareangajat,\idac[vreis[ai]npermanen`[unmedic

stomatologlaUrgen`etrebuies[respec`i\ilegisla`ia muncii. Dar am fi mul`umi`i \i dac[ s-araprobaangajareaaunuisingurdentist”,a maispusmedicul\efalUPU. OvremecabinetuldincadrulSpitaluluiJude`eanafunc`ionatcudoarunstomatolog,celdealdoileafiindangajatcudoarcâtevaluni]nurm[. Solicit[rile pentru acest cabinet sunt ]ns[

foartepu`ine,chiardac[]nmunicipiu,petimp de noapte, durerile de din`i sau orice alt[ urgen`[stomatologic[nupreaarerezolvarenic[ieri]nalt[parte. Dincauza\antieruluicareadiminuatspa`iul pentru UPU, \i cabinetul dentar func`ioneaz[ ]ntr-unspa`iunutocmaipotrivitpentruoastfel deactivitate.(AuroraDimitriu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Un altfel de Festival al Verii, promis de primarul Portariuc 50.000deleidinbugetullocal pentruFestivalulVerii\iPas[rea Colibri,forma`ieinvitat[laevenimentulcevaavealoc]ntre23-26 august.PrimarulOvidiuPortariuc aanun`atc[manifest[rilevoravea locpePietonalulUnirii\ipeBulevardulMihaiEminescu.}nacest sens,municipalitateaadepusdocumenta`ialaPoli`iaRutier[pentruaob`ineavizelepentru]nchidereacircula`ieipeduratacelorpatru ziledeFestival,pepor`iuneacuprins[]ntreMonument\iJudec[torie. „Vom avea o Hot[râre de Consiliu Local, prin care vom alocaopartedinbani,\irestuldin sponsoriz[ri. Vrem s[ facem altceva \i la o alt[ calitate. Vor fi amenajatedou[scene,unalamonumentpentruconcertelearti\tilor na`ionali \i una mai mic[ pe PietonalulUnirii”,aspusOvidiu Portariuc. Acesta a precizat c[ certitudineapecareoare]nceea ceprive\tearti\tiicevorevoluala Festivaleste]nprivin`aforma`iei Pas[reaColibri.Concertesus`inuteatâtdetrupelocale,cât\itrupe na`ionale, precum \i ansambluri demuzic[popular[,activit[`iculturale\isociale,dar\iexpozi`iide fotografii \i expozi`ii de produse tradi`ionale\ilucr[rialeme\terilor popularisuntevenimentelelacare boto\[nenii sunt a\tepta`i ]n perioada23-26august.(P.R.)

~urcanu, pre\edinte al Agen`iei de Dezvoltare Regional[ Nord-Est Florin~urcanu,detreioripre\edinte. Este pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani \i pre\edintelefilialeijude`eneaPNL.De la1augustesteales\i]nfunc`iade pre\edintealAgen`ieideDezvoltare Regional[ Nord-Est, func`ie ocupat[ pân[ acum de Gheorghe Flutur. ~urcanuafostales]nunanimitate de c[tre pre\edin`ii de ConsiliiJude`enedinregiune\ide primari.~urcanuvaocupaaceast[ func`ie timp de patru ani, cât reprezint[unmandat.Pân[]nprezent, aceast[ func`ie de intermediereafinan`[riiproiecteloreuropene nu a mai fost alocat[ unei autorit[`iboto\[nene.Estepentru prima dat[ când jude`ul Boto\ani preiaconducereaacestuiorganism intermediardefinan`areaproiecteloreuropene.Astfel,~urcanuva conduceorganismulintermediarla caresedepunproiectelecufinan`are european[ ]n jude`ele Moldovei.ADResteungeneratorde dezvoltare economico-social[ a RegiuniiNord-Est.ADRelaboreaz[ \i promoveaz[ strategii, atrageresurse,identific[\iimplementeaz[programedefinan`are\i ofer[ servicii pentru stimularea cre\terii economice durabile, a parteneriatelor \i spiritului antreprenorial.(O.M.)


CMYK

ESEN~IAL

Joi,2august2012

5

Copil ucis pe \osea de un \ofer de 21 de ani exact]nfa`ama\inii.„Amcrezut c[ e un câine. Am c[lcat frâna cândm-amapropiatdeel\iatunci s-aridicat\is-apus]ngenunchi. Amtrasdreaptacas[]locolesc\i a s[rit exact ]n fa`a ma\inii. Copilulerapeburt[,era]ntinspeskateboard”, a declarat Marian Strugariu,\oferulautoturismului. Dup[producereaaccidentului,la fa`aloculuiauajunsfamiliavictimei\iceaa\oferului,certându-se ]nprivin`aresponsabilit[`iiproduceriiaccidentului.Rudele\oferului spuneauc[b[ie`elulde11aninu aveacec[utapestrad[laaceaor[ iarfamiliavictimeisus`ineac[autoturismul circula cu vitez[ mult prea mare pentru un tronson de drum dintr-o localitate. Pentru c[ ]nurmacercet[rilordelafa`alocului nu s-a putut stabili clar gradul de vinov[`ie al \oferului, probabil vafiefectuat[oexpertiz[.Poli`i\tii urmeaz[astfelca]nurmaanchetei s[stabileasc[clarcircumstan`ele]n cares-aprodusaccidentul.

Rezultatul la etilotest, negativ

Uncopilde11ani amurit,mar`i sear[,]ntr-unaccidentrutierprodus perazalocalit[`ii Vorona,fiindlovit

deunautoturism condusdeuntân[r de21deani. }n jurul orelor 22.30, Marian Strungariuconduceaunautoturism marcaVolkswagen]nmatriculat]n Italia,peDJ208C.Atuncil-aacci-

dentat pe Alin Petronel C., de 11 ani,dincomunaVorona,ceseafla peunskateboard,peparteacarosabil[. Copilul, ]ncercând s[ se fereasc[,nuaf[cutdecâts[sar[]n fa`a ma\inii. }n urma impactului, trupuls[uafosttârâtzecidemetri peasfalt,]nceledinurm[autoturismuloprindu-se]ntr-uncapdepod.

„Am tras dreapta ca s[ ]l ocolesc \i a s[rit exact ]n fa`a ma\inii” |oferulaspusc[nul-aobservat pecopildecât]nultimaclip[\ic[ b[iatuls-arfipanicat\iarfis[rit

Pân[unaalta,tân[rulde21de aniestecercetatpentruucideredin culp[. „Minorul se deplasa neregulamentarpeparteacarosabil[,]n \ezut pe un skateboard ]n acela\i sensdemers.}nurmaevenimentului a rezultat decesul minorului C.A-P.Conduc[torulautoafost testatcuaparatuletilotest,rezultatulfiindnegativ.Fa`[deMarianS. s-au]ntocmitacteproceduralepentrus[vâr\ireainfrac`iuniideucideredinculp[,urmândasepropune solu`ie procedural[”, a precizat inspector principal Anca Silion Aram[,purt[toruldecuvântalIPJ Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

Vaccinarea elevilor risc[ s[ scape de sub control Mediciidefamiliesunt nemul`umi`idem[sura luat[deMinisterulS[n[t[`iiprivindvaccinarea copiilordinunit[`ilede ]nv[`[mânt. Ace\tiasetemc[m[suraluat[dintr-un biroualministeruluif[r[oinformareprivindsitua`iadinterenvafacecanum[rul elevilor care vor fi vaccina`i s[ se diminuezedrastic.„Sigurv[spunc[nuvamai fiacela\inivelcrescutdevaccinare]nrândulelevilorcumafostpân[]nacum.Nu vorvenicucopiiilacabinets[fievaccina`i.|icuceimicisuntprobleme,asc[zut multprocentulcopiilorcaresuntvaccina`i pentrubolilecuprinse]nprogramulna`io-

naldevaccinare.Acumvafi\imair[u”, estedep[rereunmedicboto\[nean. Autorit[`ile sanitare au anun`at c[, din toamn[,dela]ncepereaanului\colar,vaccinareacopiilorsevaface,dup[uncalendar nou, propus de Ministerul S[n[t[`ii, dar\ic[imuniz[rilecopiluluivortrece]n sarcinacabinetelordemedicin[defamilie, cuosingur[excep`ie. „Imuniz[rilecopilului,cuexcep`iacelor realizate]nmaternitate,sevorfacedec[tremediculdefamilie”,searat[]ndocumentulMinisteruluiS[n[t[`ii. Uniimediciisus`in]ns[c[artrebuis[se impun[,caocondi`ieacuprinderiicopilului ]n comunitatea \coal[, prezentarea la unitateade]nv[`[mântadocumentelor,de lacabinetuldemedicin[defamilie,cares[ atestec[elevulafostvaccinatpentruafec`iunilecarefacobiectulprogramuluina`ionaldeimuniz[ri.(AuroraDimitriu)


6

TOPNEWS

Joi,2august2012

Olimpici de aur, felicita`i de premier Boto\[neanulolimpicinterna`ional,laureatcuaur lachimie,VladB[c[uanu, afostfelicitat,al[turide ceilal`ipremian`i,depremierulVictorPonta. Primul ministru i-a felicitat pe componen`ii lotului olimpic al României care au cucerit o medalie de aur, dou[ medalii de argint \i o medaliedebronzlaa44-aedi`ieaOlimpiadei Interna`ionaledeChimie,desf[\urat[]nperioada 21-29 iulie 2012, la Washington, Statele UnitealeAmericii. Reu\ita lor reprezint[, ]n opinia primuluiministru,pelâng[unsuccesindividual,olegitimare a sistemului de ]nv[`[mânt românesc, dar\iomareonoareadus[`[riinoastrelanivel interna`ional. „Vreau s[ ]i felicit pe Vlad B[c[uanu, Maria Andreea Filip, Alexandru Paraschiv \i George Silvian Baltac pentru medaliile câ\tigate la edi`ia din acest an a OlimpiadeiInterna`ionaledeChimie.Prinsucceselelor,ace\titinerieleviaducomedalie\i \colii române\ti care, a\a cum o dovedesc medaliile lor, ofer[ olimpici interna`ionali ]n chimie. }nc[ o dat[, ]i felicit pe elevii câ\tig[tori,peprofesoriicarei-aupreg[tit\ileau fost aproape, precum \i pe p[rin`ii acestor tinericare,suntconvins,suntextremdemândri decopiiilor]nacestemomente.Caprim-ministru al Guvernului României, sunt extrem de fericits[v[dcumeleviiRomânieiaducastfel

de succese `[rii noastre, oferindu-ne tuturor motivedemândrie.Medaliilelorsunttotatâtde multeargumentepentruca\coalaromâneasc[ \iprofesoriis[is[fierecunoscu`i\irespecta`i atât]n`ar[,cât\i]nstr[in[tate.Muncaacestor

Scandal pe groapa de gunoi de la Darabani Depozitareagunoiuluiaiscatunnou scandal.Aproximativ30deoameni, locuitoriaiora\ului Darabani,s-aurevoltatmiercuri,la groapadegunoi, nepermi`ândaccesulma\inilorce transportaude\eurilemenajeredela Boto\anis[ledepoziteze]nDarabani. Scandaluliscatafostdomolit deechipajedepoli`iedar\ide edilul Darabaniului, Corneliu Aro\oaie. Acesta spune c[ exist[ un contract ]ncheiat cu fostulprimaralora\uluiDara-

bani,\imaiestevalabil[doaro lun[ de zile, urmând ca ]n urm[toarea\edin`[deConsiliu Local s[ fie supus[ din nou spre aprobare. Pân[ atunci ]ns[,d[r[b[neniinuvorprimi gunoiuldelaBoto\ani. „Amtransmisdomnuluiprefectc[ma\iniledelaBoto\ani s[]\irezolveproblema]nalt[ parte pân[ voi avea acceptul CLsaunuAst[zi,cet[`eniiau blocatacolo,amreu\itpân[la urm[s[desc[rc[mma\inilede laBoto\ani.L-aminformatpe domnul prefect s[ nu mai aduc[.Vreaus[invitpedomnul prefect, pe reprezentantul firmei\ipecinevadelaMediu s[vedemcaresuntcondi`iile\i criteriile”, a declarat primarul ora\uluiDarabani. Gunoiul este transportat la Darabanidup[ce,pe16iulie, groapadegunoiaBoto\aniului afost]nchis[.(OtiliaMaxim)

elevi,precum\iimplicareaprofesorilorcareiaupreg[titaufostlegitimate\i]n2012deacestemedaliideaur,argint\ibronz”,adeclarat primul-ministru Victor Ponta. (Petronela Rotariu)

Proiecte cu parcuri industriale Prim[riaBoto\ani vreas[construiasc[ dou[parcuriindustriale]nzonametropolitan[,alteledecât cele\aptepecare vreas[leridice\i ConsiliulJude`ean Boto\ani. Ovidiu Portariuc, primarul municipiului,sus`inec[celedou[parcurivorducelacreareaapesteo miedelocuridemunc[.Unuldintreparcuriarurmas[fielaRo\iori -R[chi`i,peosuprafa`[de11ha, iaraldoilealaSt[uceni,pe10ha. Parcul industrial din Ro\iori, ]n apropierea Sta`iunii de cercetare Pop[u`i,vafi]ntinspe11hectare \i se estimeaz[ o valoare a investi`ieide20milioanedeeuro, ]ntimpulexecu`ieivorlucra50de persoane, iar ]n faza de operare ]ntre 300 \i 500 de noi locuri de munc[.Dup[construire,parcular puteaatrageinvesti`iidepân[la50 milioane euro. Acelea\i date sunt luate]ncalcul\ipentruparculdin zonaSt[uceni.

„Le-amidentificat\itransmisla Ministerul Dezvolt[rii Regionale \iTurismului,secretaruluidestat MarcelBolo\,celcucareamavut odiscu`ieacumdou[s[pt[mâni\i m-ainformatdespreaceast[posibilitate”,adeclaratedilulmunicipiului. PrimarulOvidiuPortariucaprecizat c[ aceste dou[ parcuri dezvoltate]nzonametropolitan[vorfi folositepentruatelieredeprocesare,pentruzonelededepozitarela rece\ialtedestina`ii.Firmelecare vordeschideacolounpunctdelucruvorbeneficiadeutilit[`ilapre` redus \i facilit[`i fiscale. (PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ A II-a edi`ie a „|colii de var[ ]n domeniul situa`iilor de urgen`[” |coaladevar[]ndomeniulsitua`iilor de urgen`[ „Prezent \i Viitor ]n Siguran`[”, organizat[ deInspectoratulpentruSitua`iide Urgen`[ „Nicolae Iorga” al Jude`uluiBoto\ani]nparteneriatcu Institu`iaPrefectuluiJude`ulBoto\ani,Inspectoratul|colarJude`eanBoto\ani,ServiciulJude`ean deAmbulan`[,SocietateaNa`ional[ de „Cruce Ro\ie” - Filiala Boto\ani\iDirec`iaJude`ean[de Sport\iTineretBoto\ani,]\ideschide, joi, por`ile. Ajuns la cea de-adouaedi`ie,proiectuleduca`ional se adreseaz[ elevilor din claseleV-VIII,care]nva`[la\coliledinjude`ulBoto\ani.}nfiecarezidejoidinaugust,]ntreorele 9.00-13.00,grupuridecâte50de copii vor participa la cursurile organizate de pompieri. Ace\tia vorfi]nv[`a`icums[reac`ioneze ]ntr-o situa`ie de urgen`[, dar \i cums[vin[]nsprijinulsemenilor.Lasfâr\itulfiec[reiserii,vinerea, elevii vor fi evalua`i, cu privire la nivelul cuno\tin`elor dindomeniulsitua`iilordeurgen`[acumulate,dup[carevorpleca ]ntr-oexcursielaobiectiveleculturale din jude`ul Boto\ani. Din fiecareserie,10eleviicareauob`inut cele mai bune rezultate ]n urma evalu[rii vor participa, ]n perioada 03-06 septembrie, ]n tab[r[laAgafton,undevorputea s[ ]\i dezvolte priceperile \i deprinderile]nareac`iona]nsitua`ii deurgen`[,dar\is[serelaxeze. Primii50deeleviselec`iona`ide c[trereprezentan`iiI|JBoto\ani s[participela„|coaladevar[]n domeniul situa`iilor de urgen`[” provindela|colilenr.6,7,11, 17\iLiceulcuProgramSportiv Boto\ani.(D.R.)

Func`ie de director neocupat[ dup[ concurs La concursul pentru ocuparea func`ieidedirectoralUnit[`iide Asisten`[ Medico-Social[ de la Suli`anuapromovatniciuncandidat.Caurmare,examenulvafi reluat.De\iini`ialse]nscriseser[ treicandida`i,dosarulunuiadintreeiafostrespinsdincauz[c[ acesta nu ]ndeplinea condi`iile privindvechimea]nspecialitatea studiilor.EstevorbadespreSergiu R]p[, fost lucr[tor la Circa Financiar[dincomun[.Dosarele L[cr[mioarei |ocarici, so`ia patronului de la SC Europa GroupSRL,\iAnaMariaPascal au fost admise, ]ns[ la concurs nici una dintre candidate nu au ob`inut punctajul necesar pentru ocuparea func`iei de director. Astfel, la proba scris[, care a avutlocpe31iulie2012,L[cr[mioara |ocarici a ob`inut 21 de puncte, ]n timp ce Ana Maria Pascalascosunpunctajde53,83 puncte. Candidatele pot depune contesta`ii]ntermende48deore, ]ns[ \ansele lor de reu\it[ sunt minime,]ntrucâtpentruatrecela urm[toarea prob[ sunt necesare celpu`in70depuncte.(O.M.)


PUBLICITATE

Joi,2august2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament2 camere,zon[central[,SD, f[r[]mbun[t[`iri.Pre` negociabil.Telefon: 0740.802.684; 0742.278.586.(2409-12) *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

angaj[ri *|coalaPopular[deArte Boto\ani,organizeaz[ concurspentruocuparea catedrelorpentruanul20122013,]nsistemplatacuora, lasec`iile:Pian-1catedr[;

Dansdesocietate-1catedr[; Pictur[-1catedr[.Condi`ii pentruparticiparelaconcurs: Studiisuperioarede specialitate;Vechime]n ]nv[`[mânt(catedr[)minim4 ani;Celpu`ingraduldefinitiv ]n]nv[`[mânt.Concursulva avealocjoi22august2012, ora10.Concursulconst[]n probascris[oral[.Rela`ii suplimentarelatelefon 0231.512.589saulasediul |coliiPopularedeArte\i MeseriiBoto\ani,str.I.C. Br[tianu,nr.59.(2410-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,2august2012

Poli`ia Local[ va fi reorganizat[ Modul]ncarepoli`i\tiilocali]\idesf[\oar[activitatea,]n ultimaperioad[, cândacrescutsentimentuldenesiguran`[]nrândulcet[`enilor,estemotivul pentrucareprimarulOvidiuPortariuc vreas[fac[unele modific[rilaaceast[ institu`ie. Acestaaprecizatc[aretotmai multe semnale din rândul cet[`enilor care ]\i pierd ]ncrederea ]n ceicareartrebuis[leasigureprotec`ie, motiv pentru care are ]n vedere o reorganizare a acestei institu`ii. „Sunt aspecte care m[ nemul`umesc\iv[dc[]nultimaperioad[a crescut foarte mult sentimentul de nesiguran`[,astami-ospuncet[`enii.|i]nsensulacesta,câtdecurândvoiluaunelem[suridereorganizare\iaicim[refer]nprimul rândlaconcentrareaactivit[`iiPoli`ieiLocalepezonadeordinepu-

Fonduri cerute Ministerului S[n[t[`ii pentru urgen`ele de la Pediatrie Reprezentan`iiSpitaluluiJude`ean „Mavromati”vor face]ncontinuare demersuripentru ob`inereafinan`[rii punctuluidelucru delaSec`iadePediatrie.

blic[, prevenire \i combatere”, a declaratprimarulOvidiuPortariuc. Edilul municipiului este de p[rerec[poli`i\tiilocaliartrebui s[stea]nstrad[pentruapreveni\i combateinfrac`iunile,\inus[p[zeasc[ obiective, activitate ce ar puteafiexternalizat[.„Eposibils[ mergempeoexternalizareaserviciilordepaz[\iprotec`ie,]ntr-un orizontapropiat,astfel]ncâtPoli`ia Local[s[nusemaiocupedepaza unorobiective\is[seocupedeor-

dineapublic[.Deaiciaparedezechilibrul.}nlocs[seocupedeactivitateadeprevenire\icombatere aunorinfrac`iuni,facpaz[laanumite obiective”, a spus Ovidiu Portariuc. Aceastaa`inuts[men`ioneze]ns[c[reorganizareanu]lvaafecta \ipedirectorulPoli`ieiLocale,nefiindvorbadespreotactic[]nurma c[reiaIoanOnu`us[fie]nlocuitdin func`ie.(PetronelaRotariu)

Sute de cazuri noi de cancer Peste6.700depersoanedinjude` erau,lasfâr\itulprimelor\ase lunialeanului]ncurs]neviden`a cabinetelormedicale,cutumori maligne.StatisticileDirec`ieide S[n[tatePublic[(DSP)Boto\ani arat[]ncontinuareocre\tere]ngrijor[toareanum[ruluidecazuridetumorimaligne.Astfel, mediciiauraportatluarea]neviden`[]nlunileianuarie-iuniea 657decazurinoi.

Potrivit raport[rilor medicilor, la ]nceputul anului erau]neviden`[6.609persoanecutumorimaligne. La sfâr\itul lunii iunie se ajunsese la 6.946 cazuri, dup[ ce au fost raportate 420 de decese ]n rândul pacien`ilor cu afec`iuni din sfera oncologic[, spun reprezentan`iiDSP. Cadrelemedicalesus`inc[ceamaimareproblem[ r[mâneprezentareatardiv[lamedic,]nacestecondi`ii eficien`atratamentuluisc[zândconsiderabil. „}nnenum[raterândurimediciioncologiautransmismesajulc[suntmulteformedecancercaredepistate]nfazeini`ialeau\ansefoartemaridevindecare. Asta]ncearc[s[netransmit[oncologii,]ns[demulte ori semnalul lor nu este luat ]n seam[”, a declarat Corneliu Saradan, medic ]n cadrul DSP Boto\ani. (AuroraDimitriu)

Construit cu câ`iva ani ]n urm[, Centrul de Primire a Urgen`elor de la Spitalul de Pediatrie, devenit dup[ comasare punct de lucru al UPU „Mavromati”,nuaprimit]nc[ finan`are de la Ministerul S[n[t[`ii,a\acumseprocedeaz[ ]n cazul tuturor unit[`ilor de primire a urgen`elor medicale din`ar[. „Vrem s[ ridic[m din nou aceast[ problem[ la reprezentan`ii Ministerului S[n[t[`ii.

Vomdiscutacudomnuldoctor RaedArafat]nsperan`ac[vafi prinslafinan`are\ipunctulde lucrudelaPediatrie”,adeclaratPetreR[d[uceanu,medicul \efalUPUdelaSpitalulJude`ean„Mavromati”. }ncerc[rideob`inereafinan`[riidelaMinisterulS[n[t[`iisauf[cut]nc[din2010.|ianul trecuts-adiscutatcuRaedArafatdespreposibilitateafinan`[rii CPU de la Pediatrie Boto\ani, ]ns[atuncir[spunsuloficialului dinMSafostc[bugetulnuera preg[titpentruoastfeldepreluare, dar se d[deau speran`e pentru2012.„Lamomentulactual,suplimentarealisteiunit[`ilor de primire a urgen`elor cares[fiefinan`atedinbugetul destatnupoates[sefac[.Sper[m]ntr-osuplimentaredefonduri anul viitor”, declara, la acea dat[, ]n 2011, secretarul destatdinMinisterulS[n[t[`ii. (AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2184  

Ziarul orasului tau!