Page 1

CMYK

Fântâniconstruite]ntr-unproiect decombatereamor`iialbastre EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.147(2182)•Mar`i,31iulie2012•8pagini

Pag. 8

Concursul de titularizare, aproape de start Pagina 3

Amenin`[ri cu demiterea dup[ analiza particip[rii la vot }nurmacentraliz[riif[cutedeBiroulElectoral deCircumscrip`ie,privindprezentalavot]n fiecarelocalitatedinjude`ulBoto\ani,]nunele zonealejude`uluis-aconstatatomobilizare nea\teptatdemarepentruvotullareferendum. }ntr-untopallocalit[`ilor cuceamaimareprezen`[lavot,conduce,indiscutabil,Cord[reni. Acolo90,50lasut[,din popula`iacudreptdevot atrecutprinfa`aurnelor, ]nduminicaelectoral[. Pagina 5

Centrele de permanen`[ nu reu\esc „s[ fure” pacien`ii de la Urgen`e

Pagina 4


2

STARTNEWS

Mar`i,31iulie2012

Anvelop[ri de blocuri printr-un nou program guvernamental Asocia`iiledeproprietari sunta\teptates[depun[ documenta`ianecesar[ pentruaficuprinse]n acestnouprogram.Primarulmunicipiului,OvidiuPortariuc,sus`inec[ municipalitateavaface toatedemersurilepentru ca\imunicipiulBoto\ani s[fieinclus]nprogramul guvernamentaldeanveloparetermic[ablocurilor, cevafidemarat]ntoamnaacestuian. Estevorbadeunprogrampilotimplementatcuscopuldeasestabilicoordonatelepentruperioada2014-1020.„Vrems[includem câtmaimulteblocuri]naceast[prim[faz[, atâtcâtnepermitebugetul.Spers[putem include m[car 15-20 de blocuri ]n aceast[ prim[ faz[. Este un proiect  finan`at 60 la sut[dinbugetuldestat\ifondurieuropene, 30lasut[deadministra`ialocal[\i10lasut[ deasocia`iiledeproprietari”,aspusOvidiu Portariuc. }nperioadaurm[toare,asocia`iiledeproprietaripots[se]nscrie]nprogram,urmând

realizarea auditului energetic \i apoi documenta`iadeproiectare. „Prim[riaMunicipiuluiBoto\anivaprelua integral cheltuielile aferente lucr[rilor de

Moa\tele Sfântului Ierarh Nectarie, aduse la Boto\ani pe 4 august Duminic[,Biserica „SfântulIoanIacob”,dincartierul Corni\a,ZonaIndustrial[,]\ivas[rb[torihramul.Dat[ fiindaceast[s[rb[toare,laBiseric[va fiadusunfragment dinmoa\teleSfântuluiierarhNectarie,aflat]npatrimoniulBisericiide laSpitalulJude`ean Suceava.

A\a dup[ cum a declarat p[rinteleparohRaduZai`,sfintelemoa\tesuntaduselaBoto\ani cu binecuvântarea }PS Teofan, Mitropolitul Moldovei \i Bucovinei\i}PSPimen,ArhiepiscopulSucevei\iR[d[u`ilor.Moa\televorfiadusepe4august,la ora15.00,\ivorr[mânelaBoto\anipân[pe7august.}naceast[ perioad[,labiseric[vafiorganizat un program special. Sfântul Nectarieesteocrotitoruloamenilorcareauproblemedes[n[tate, dar\ialtuturorcelorcare-icer ajutorul.Mar`i,pe\apteaugust, s[rb[toarea se va ]ncheia la ora 17.00cuoProcesiuneadeplecare a Sfintelor Moa\te ale SfântuluiIerarhNectariedeEghina. (PetronelaRotariu)

interven`ie corespunz[toare cotei de 20 la sut[ ce revine asocia`iei Dumneavoastr[ ]n programulprivindcre\tereaeficien`eienergeticealocuin`elor,faptcaresevamateria-

lizaprinhot[râreaConsiliuluiLocalalMunicipiului Boto\ani”, se arat[ ]n adresa trimis[asocia`iilordeproprietari. }ncazulimobilelorundevenitulpemembrudefamilieestedepân[la150deeuro, pentruanveloparestatularurmas[asigure 60lasut[dincostullucr[rilor,ocontribu`ie de30lasut[arreveniprim[riei,iarlocatariivorachitadoar10lasut[.Oalt[variant[ definan`arearfi60lasut[delastat\icâte 20lasut[delabugetullocal,respectivlocatari,]ncazul]ncarevenitulpemembrude familieestedepân[la350deeuro.Pentru caoasocia`ies[fieinclus[]nprogramullocaldereabilitaretermic[trebuies[depun[o seriedeacte: 1.Solicitarede]nscriere]nprogram(formulartip) 2.Fi\atehnic[abloculuidelocuin`e(formulartip) 3.Hot[râreaprivind]nscrierea]nprogramul local, adoptat[ ]n adunarea general[ a asocia`iei de proprietari cu acordul majorit[`iiproprietarilor(formulartip) 4.Listaproprietarilordinimobil(formulartip) 5.Copie(nelegalizat[)a]ncheieriijudec[tore \ti care dovede\te c[ asocia`ia de proprietariarepersonalitatejuridic[; 6.Copiedup[procesulverbaldealegere alPre\edinteluiAsocia`ieiincadrulAdun[riigeneraleaAsocia`ieideproprietari; 7.Fil[cudatedecontactaleasocia`ieideproprietari(numele\inumereledetelefonfixpe câtposibil,lacelpu`in2persoanereprezentan`i aiasocia`ieideproprietari,dac[nunumerelede telefonmobil).(PetronelaRotariu)

Medicii avertizeaz[ asupra ravagiilor produse de automedica`ie }nc[odat[,mediciiboto\[neniau avertizat,cuocaziaZileiMondiale deLupt[]mpotrivaHepatitei,asuprapericoluluipecare]lreprezint[consumuldemedicamentef[r[ prescrip`iemedical[. Deexemplu,„antibioticnuartrebuiadministratf[r[ antibiogram[”, spun medicii. Din experien`a lor, doctorii \tiu c[, ]n ultimul timp, p[rin`ii recurg la automedica`ief[r[s[]\ifac[niciunfeldeprobleme. Ba]\ifac\irezervedemedicamentedeacestfel,chiar dac[,]nfarmaciilenoastrenuafost\inuestenici]n prezentoproblem[s[cumperiantibioticef[r[re`et[. Secump[r[calahipermarket,spunmedicii. „Eu\tiudelacuno\tin`elemelec[nuestefamilie cucopiicares[nuaib[]ncas[unminidepozitdemedicamente.Dac[]ntrebideceaunevoiedeatâteamedicamente,aflic[p[rinteleseaprovizioneaz[cas[se descurcelanevoie.Cenu\tiuceimaimul`ip[rin`i estec[niciunantibioticnuartrebuiadministratf[r[o antibiogram[. Gre\eli din acestea de automedica`ie potspunec[se]ntâlnescchiar\i]nfamiliiledemedici,chiardac[ace\tia\tiufoartebinec[unantibioticseiadup[efectuareaantibiogramei”,sus`ineepidemiologulEcaterinaChihaia. Afectareaficatului,arinichilor,prinacestabuzde medicamenteluate„dup[ureche”,cumspunmedicii, sevede]nstareades[n[tateapacien`ilorcareajung ]nspitalepentrualteafec`iuni,darlatestelehepatice,

renale,afl[cusurprinderec[nustaudelocbinecu s[n[tatea. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ \i ai medicilorpediatriautrasdinnouunsemnaldealarm[ privind pericolul automedica`iei, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, cu ocazia unei ac`iuni desf[\urate cu ocaziaZileiMondialedeLupt[]mpotrivaHepatitei, celebrat[pe28iulie.(AuroraDimitriu)


TOPNEWS

Mar`i,31iulie2012

Concursul de titularizare, aproape de start Sutedeaspiran`ila posturilevacante]n sistemuleduca`ionalboto\[nean. Ace\tiavor]ncerca s[setitularizeze]n urmaconcursului cevaavealocpe 2august. Vorfipeste800decandida`ila concursul de titularizare din acest an pentru cele peste 600 de posturi.Dindatelecentralizatelanivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), la concurs s-au ]nscris 872decandida`ipe675deposturi. Din totalul catedrelor vacante, 146sunttitularizabile,iar529sunt cuviabilitate]ntre1\i3anisaunu sunt norme ]ntregi. Concuren`ii vorsus`ineexamenul]n16centre. „S[liledeexamenvorfisupravegheatevideo.Ca]nfiecarean\i ]nacestalaBoto\aniconcursulde titularizarevafimonitorizatdeun reprezentant al Ministerului Educa`iei”,adeclaratMihaelaHunc[, inspector\colargeneralalI|J. La concursul de titularizare subiectelevorfiunice\ivorfif[cute lanivelna`ional,vorficorectatela nivelna`ional,]ncentreorganizate pentru fiecare disciplin[ ]n parte. }nnum[rulcelorcesevorprezentalaconcursuldetitularizaresunt

Angaja`iiInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[„Nicolae Iorga” al Jude`ului Boto\ani a fost solicita`i sâmb[t[ s[ intervin[ pentru stingerea unui incendiuprodus]ntr-op[durede perazalocalit[`iiDrac\ani,co-

BOTO|ANI pe o coloan[ Sensuri giratorii noi Actuala administra`ie municipal[ vacontinuaamenajareaunorsensuri giratorii stabilite de fosta echip[ a Prim[riei. Dac[ la intersec`ia str[zilorIndependen`ei\iGrivi`aacesta estef[cut,altesensurivorfiamenajeze\ilaintersec`iastr[zilorCalea Na`ional[cuIonPillatdar\i]nCap[tul 1, la intersec`ia str[zilor Prim[verii \i George Enescu. „Deocamdat[laintersec`iaCaleaNa`ional[-IonPillatlucrareanuesteterminat[daros[ofacem\ipeaia, dup[ ce termin[m sensul giratoriu delaMall,cuatâtmaimultcucât]n octombrieam]n`elesc[estetermenuldefinalizare\iaMall-ului.La Bazarsest[\icâte70desecunde plus c[ nu sunt sincronizate semafoarele. }n alte ora\e dac[ ai prins verde mergi un kilometru sau doi, iarlanoiesteoproblem[sesizat[de mult[ lume”, a spus viceprimarul ViorelIliu`[.(P.R.)

Tineri prin\i la furat ]n Carrefour cuprin\iceicaresuntabsolven`iai studiiloracreditate. Demersurilef[cutedesindicateledineduca`ienuauavutniciun efect la nivelul Ministerului Educa`iei.Astfel,celoraproximativ60 decadredidacticecareauprofesat ]nanul\colar2011-2012custatut desuplinitorcalificat]nbazaexamenelor de titularizare din 2010, 2011,lamomentulprezent-sesiunea2012,liserefuz[dreptuldea participalaconcursuldetitularizare, pe motiv c[ studiile absolvite

Lupta cu focul `de la p[durea Drac\ani continu[ Lunidup[amiaz[, pompieriiajuta`ide voluntari\iangaja`i aiocoluluisilvic]nc[seaflaulap[dureadelaDrac\ani, pentruapre]ntâmpinareaprinderea focului,luptacu fl[c[rilefiinddus[ dedou[zile.

3

munaSuli`a.De\iauintervenit maimulteechipajedepompieri \imembriiserviciilorvoluntare pentru situa`ii de urgen`[ din comunele Lunca, Albe\ti \i Suli`aaarslitieradepeaproximativ cinci hectare de p[dure, Interven`iaafost]ngreunat[pe deoparte,dezonagreuaccesibil[,iarpedealt[partedevântulcareb[teacuputere. S-astabilitc[incendiulafost generatcelmaiprobabildeun fum[tor neglijent care \i-a aruncat `igara aprins[ ]n p[dure. Pentru c[ duminic[ focul s-a reaprins, din cauza vântului dar \i a vegeta`iei uscate pompierii fiind nevoi`i s[ intervin[ din nou, s-a luat deciziacaunechipajs[veghezezonapentruapre]ntâmpina reaprindereafocului.(D.R.)

nuarfirecunoscute.Concursulde titularizareestepe2august,fiind urmatapoidereparti`iapeposturi a titularilor ]n urma concursului, respectiv a celor ce au luat note peste\aptelaconcurs.}ncontinuare vor avea loc suplinirile, complet[rile de norm[ \i deta\[rile la cerere,]ninteresul]nv[`[mântului. }naniitrecu`ideta\area]ninteresul ]nv[`[mântuluiera]naintedeconcursuldetitularizare. „Practic,]nacestanposibilit[`ile deaocupaunlocladeta\aresunt

maimici,având]nvederec[etapelesuntdup[concurs.Dac[toate posturile ar fi fost vacantate erau posibilit[`imaimari,dara\acum \tim nu se ]ntâmpl[ chiar a\a”, a spusLiviuAxinte. Ministrul Educa`iei, Ecaterina Andronescu,adeclarats[pt[mâna trecut[, c[ inten`ioneaz[ s[ ridice „\tacheta”laexamenuldetitularizare de anul viitor, anul acesta fiindpreatârzius[modificemedia cucareexamenulpoatefipromovat.(PetronelaRotariu)

Trei dosare penale ]n urma referendumului de la Boto\ani Zecidereclama`ii\i treidosarepenale. Acestaestebilan`ul referendumuluide duminic[laBoto\ani,celetreicauze penalefiindcercetatesubsupravegherea unuiprocuror. }ncontextulreferendumuluipentru demiterea pre\edintelui, din ziuade29iulie,laIPJBoto\aniau fost]nregistrate25sesiz[riprivind diverseincidenteelectorale,dintre acesteazecefiinddenatur[penal[, 13 fapte contraven`ionale, alte dou[sesiz[ricareaufostdeclinate c[treBEJ. }n urma verific[rilor efectuate, 12 dintre faptele sesizate nu s-au

confirmat(\aptesesiz[ripenale\i cincicontraven`ionale).}nschimb s-au  ]ntocmit trei dosare penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilordefalsificarea,prinoricemijloace,adocumentelordelabiroul electoral\ifalsmaterial]n]nscrisurioficiale,ofapt[,\i]mpiedicareaprinoricemijloacealiberului exerci`iualdreptuluideaparticipa lareferendum,2fapte.}nceletrei cauzepenale]nregistratesecontinu[cercet[rile,subsupravegherea procurorului, ]n vederea stabilirii tuturor]mprejur[rilorreclamate. De asemenea, \ase persoane au fost sanc`ionate contraven`ional pentru comercializarea de b[uturi alcoolice]nperimetrulsec`iilorde votaresaupentrualarmareafals[a organelor de poli`ie, iar ]n alte dou[cazuriseefectueaz[]ncontinuareverific[ricuprivirelafaptele contraven`ionale sesizate. (D[nu`Rotariu)

Sâmb[t[,unechipajdejandarmia fost chemat de angaja`ii hipermarket-ului Carrefour din municipiul Boto\ani,agen`iidesecuritatereclamândfaptulc[audepistatdoitineri careausustrasproduseelectronice. Deplasându-se la fa`a locului, jandarmiiauc[doitineri,]nvârst[de 24,respectiv26deani,dinmunicipiulBoto\aniausustrasdou[Digital Media Player, marca Sony, ]n valoarede578delei.Ceidoiauintrat cu produsele ]n cabinele de prob[alehipermarket-ului,undeau desf[cut sistemele de siguran`[ ale produselor,dup[careau]ncercats[ plece,daraufostopri`ideagen`iide securitate.Bunurileaufostrecuperate\irestituiteangaja`ilormagazinului.Jandarmiiau]ntocmitpersoanelor]ncauz[actelepremerg[toare pentrus[vâr\ireainfrac`iuniidefurt calificat,dosarulfiind]naintatpentru solu`ionareParchetuluidepelâng[ Judec[toriaBoto\ani.(D.R.)

Copil de 11 ani ]necat ]n râul Prut Pompierii boto\[neni au recuperat,dup[maibinede12oredela ]nceperea opera`iunilor de c[utare, trupul ne]nsufle`it al unui copil, ]n vârst[ de 11 ani, ]necat, duminic[ sear[]nrâulPrut,perazalocalit[`ii Cuzl[u, comuna P[ltini\. Corpul ne]nsufle`italb[iatuluiafostdescoperitluni,pu`in]naintedeora10.00, lacirca600demetri]navaldelocul unde a fost v[zut ultima dat[ ]n via`[.Acestaafostag[`atcuajutorul unei c[ngi \i adus la mal. Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” al Jude`ului Boto\aniafostanun`atduminic[,]njurul orei21.00,c[uncopildincomuna P[ltini\ a disp[rut ]n apele râului Prut.Spreloculindicats-audeplasat 26 de pompieri din cadrul Deta\amentelor Boto\ani \i Dorohoi, cu treiautospeciale,dou[b[rci\iaccesorii specifice. Interven`ia a fost ]ngreunat[devitezamaredecurgere a apei, vizibilitatea redus[, precum\icondi`iiledelucrupetimpde noapte.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Mar`i,31iulie2012

Centrele de permanen`[ nu reu\esc „s[ fure” pacien`ii de la Urgen`e Asigura`iides[n[tatedin Boto\aninuarmaitrebuis[ seplâng[c[nuauundes[ apelezecuproblemedes[n[tate]nweek-endsaude s[rb[torilelegale.|inicinu armaitrebuis[iacuasalt UnitateadePrimireaUrgen`elorsaucamerelede gard[alespitaleloratunci cândlacabinetelemedicilor defamilienuesteprogram. Celpu`inpehârtie,situa`ia acopeririiasisten`eimedicale]nweek-end\ides[rb[torilelegaleestefoartebun[ ]njude`. Medicii de familie au fost parc[ ]ntr-o competi`ie continu[ s[ ]nfiin`eze centre de permanen`[,undepacien`iis[poat[apelape timp de noapte, ]n week-end sau de s[rb[torilelegale.Chiar\i]nmunicipiulBoto\ani s-adatstartuluneiastfeldeactivit[`i.Lacele 12centredepermanen`[]nfiin`ateanultrecut s-aumaiad[ugat]nc[dou[,unullafostul dispensar2dinmunicipiulBoto\ani\iunulla Dorohoi.CentruldinBoto\aniestedeservit de5medicidefamilie.„Ace\tiaasigur[per-

manen`amedical[pentrupacien`iipecare]i au ei pe liste, dar cu siguran`[ c[ dac[ se adreseaz[ \i un alt pacient, o mam[ cu un copildeexemplu,lasfâr\itdes[pt[mân[,nu esterefuzatlaconsulta`iedemedic”,declara LidiaOnofrei,purt[tordecuvântalDirec`iei deS[n[tatePublic[Boto\ani.

„Aici este vorba de mentalitatea pacien`ilor” Lacele14centredepermanen`[dinjude` ]\idesf[\oar[activitateapeste70demedici defamilie.Cutoateacestea,colegiilordin spitale, mai ales cei de la primirea urgen`elor,s-auplânsdemaimulteoric[nu simteficien`aacestorcentre,c[unitateade primireaurgen`eloresteasaltat[depacien`i din toate zonele jude`ului, multe dintre cazurifiinddecompeten`acadrelormedicalecarelucreaz[]ncentreledepermanen`[. „E un adev[rat asalt aici de fiecare dat[ când este o s[rb[toare legal[. Nici nu \tiu unii pacien`i de existen`a centrelor de permanen`[. A trecut ceva vreme de când au ]nceputs[se]nmul`easc[centreledepermanen`[,darpacien`iitotlanoivin.A\vreas[ nemaifuredinpacien`i,pentruc[mul`inu aucec[utalanoi.Suntdecompeten`acolegilordelacentreledepermanen`[”,adeclaratunmedicdelaUPU. Reprezentan`ii DSP spun ]ns[ c[ nu este vinamedicilor.„Aiciestevorbadementalitateapacien`ilor.Nuseduclacentruldeper-

manen`[pentruc[fiecaredintreeiconsider[ c[ are o problem[ care este urgen`[ medical[”,spunreprezentan`iiDSP. S-a afi\at \i la cabinetele medicilor de familie programul centrelor de permanen`[ dar va mai dura pân[ ce pacien`ii se vor obi\nuic[nupentruoriceproblem[medi-

cal[trebuies[ajung[laUnitateadePrimire aUrgen`elordinspital,sus`inreprezentan`ii DSP. Centrele de permanen`[ medical[ au fost]nfiin`atepentruamaidiminuadinpresiuneacaresepunelasfâr\itdes[pt[mân[ sau de s[rb[torile legale pe unit[`ile de urgen`[.(AuroraDimitriu)

Avertizare meteorologic[ de Postul de ploi toren`iale \i grindin[ conducere al CJAS, preg[tit pentru un social democrat

Meteorologiiauemis oavertizarepotrivit c[reiademar`idiminea`[pân[miercuriseara,]nvestul, centrul,nordul\i nord-estul`[rii,precum\i]nzonamontan[vorfiploitoren`iale,vijelii,desc[rc[rielectrice\i, posibil,grindin[. Conform speciali\tilor, ]n intervalul31iulie,ora10-01august, ora 21, instabilitatea atmosferic[ vafiaccentuat[]nvestul,centrul, nordul \i nord-estul `[rii, precum \i ]n zona montan[. }n aceste regiuni se vor semnala intensific[ri alevântului,caretrec[torvorlua aspectdevijelie,frecventedesc[rc[rielectrice\i,posibil,grindin[. Vor fi \i averse, izolat toren`iale, iar cantit[`ile de ap[ vor dep[\i local 20-30 l/mp. Mar`i, vremea vafi]ngeneralinstabil[,iarvaloriletermicevormarcaosc[dere\i ]nregiunileextracarpatice. Temporar ]nnor[rile vor fi accentuate\ivorfiaverse,desc[rc[ri electrice \i intensific[ri de scurt[ durat[alevântului]nvestul,cen-

ConducereaCasei Jude`enedeAsigur[rideS[n[tatear puteafipreluat[,]n scurttimp,deun socialdemocrat, „]nc[r`i”fiind pentruacestpost consilierullocal CostelLupa\cu. trul,nordul\inord-estul`[rii,precum\i]nzonademunte\ipearii restrânse]nrest.Vorficondi`iide grindin[,iarcantit[`iledeap[vor dep[\ilocal20-30l/mp.Temperaturilemaximevorficuprinse]ntre 22degrade]nnordulMoldovei\i 35degrade]nsudulextrem. Temperaturile minime se vor situa]ntre14\i23degrade.Indicele temperatur[-umezeal[ (ITU) vamaiatingepragulcriticde80,pe ariirestrânse,]nregiunilesudice. Miercuri ]n majoritatea regiunilor instabilitatea atmosferic[ va fi accentuat[\isevamanifestaprin ]nnor[ri,averse,desc[rc[rielectri-

ce\iintensific[ridescurt[durat[ ale vântului. Izolat cantit[`ile de ap[vorfi]nsemnate\ivorficondi`iidegrindin[. Excep`ie vor face estul \i sudestul`[rii,undevremeavadeveni c[lduroas[,localcanicular[dup[amiaza, cerul va fi variabil, iar fenomeneledeinstabilitateatmosferic[vorfiposibiledoarizolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse]ntre26degrade]nnordulextrem\i]ndepresiuni\i35de grade]nest,iarceleminimesevor situa]ntre11grade]ndepresiuni\i 25degrade]nDeltaDun[rii.(D[nu`R.)

Dac[pân[acum\efiaacestei institu`iiafostasigurat[demedici\i,cutitluinterimar,amai statlaconducere\icâteuneconomist,deaceast[dat[celpe care ]l are preg[tit PSD s[ ]l instaleze]nfunc`ieestedeprofesiejurist.}nplus,dac[vafi instalat la conducere, Lupa\cu vafi\icelmaitân[rpre\edinte pecarel-aavutpân[acuminstitu`iaboto\[nean[. Acesta profeseaz[ deocamdat[cajuristlaSpitaluldeRecuperare.

De la demiterea medicului RodicaHu`uleacdinfunc`iade conducereaCJAS,interimatul esteasiguratdedirectoruleconomic Carmen Nicolau, care, la rândul s[u, a mai asigurat conducerea institu`iei ]n una dintre „pauzele” luate la \efie deRodicaHu`uleac. Cum ]ns[ institu`iilor teritorialedeasigur[rides[n[tateli se preg[te\te reorganizarea \i reducereacanum[rpentruase ]nfiin`a case regionale, postul deconducererezervattân[rului social democrat nu pare prea tentant\ideperspectiv[. }n proiectul Legii S[n[t[`ii este prev[zut[ o adev[rat[ reform[asistemuluiasigur[rilor de s[n[tate, incluzând \i reorganizareacaselorteritorialede asigur[rides[n[tate.}naceste condi`ii, este de a\teptat ca \i concursurile pentru posturile de\efis[nufieorganizateprea devreme,pân[nusevaclarifica situa`ia ]n privin`a viitoarei organiz[ri a acestor institu`ii. (AuroraDimitriu)


CMYK

ESEN~IAL

Mar`i,31iulie2012

5

Amenin`[ri cu demiterea dup[ analiza particip[rii la vot }nurmacentraliz[rii f[cutedeBiroul ElectoraldeCircumscrip`ie,privindprezentalavot]nfiecarelocalitatedinjude`ulBoto\ani,]n unelezonealejude`uluis-aconstatato mobilizarenea\teptatdemarepentru votullareferendum. }ntr-untopallocalit[`ilorcuceamai mareprezen`[la vot,conduce,indiscutabil,Cord[reni. Acolo90,50lasut[, dinpopula`iacu dreptdevotatrecut prinfa`aurnelor,]n duminicaelectoral[. PeloculdoiesteMitoc,cu85,88 la sut[ prezen`[ la vot, urmat de P[ltini\,cu80,30lasut[.}ntopul comunelorcuoprezen`[ridicat[la votafost\iVârfuCâmpului,unde s-auprezentatlaurne79,16lasut[ dintrecei]nscri\ipelisteleelectoralepermanente. Primariicelordou[municipiinu aureu\its[fac[praguldevalidare areferendumului.Astfel,conform

datelor furnizate, ]n municipiul Boto\ani s-au prezentat la urne doar 44,89 la sut[ dintre boto\[nenii cu drept de vot. Aceasta ]n ciudaapelurilorf[cutedeedilul\ef c[tre boto\[neni s[ se prezinte la urne \i a particip[rii la mar\ul organizatjoi. LaDorohoi,conformnum[r[torii, Dorin Alexandrescu a fost foarteaproapedeaaducelaurne jum[tate dintre oamenii cu drept de vot ai urbei, participarea fiind de49,07lasut[. Cel mai sc[zut interes pentru votullareferendumulpentrudemisiapre\edinteluiB[sescuafost]nregistrat]ncomunaC[l[ra\i,unde procentajul de participare atins la ]nchidereaurnelorafostde41,17 lasut[. Prezen`[ridicat[laurnes-amai ]nregistrat la Once\ti (76.69) \i Avr[meni (74,06). Procentaj de peste65lasut[participarelavot au ]nregistrat \i localit[`ile: Ad[\eni (65,32 la sut[), Cânde\ti (68,30),Br[e\ti(68,82),Blânde\ti (68,40),Brosc[u`i(65,59lasut[). }nora\e,prezen`aafostcevamai sc[zut[: Bucecea (55,41 la sut[), Darabani(56,71lasut[),Fl[mânzi (50,59lasut[),|tef[ne\ti(53,92la sut[),iarlaS[venis-adep[\itpragulde60lasut[,participareafiind de60,48lasut[.

„Vom demite cel pu`in jum[tate din pre\edin`ii cartierelor” Lideriiliberalicareauavutatribu`ii la referendum \i nu le-au

]ndeplinit,nuvorsc[padedemitere. Asta spune Florin ~urcanu, pre\edintelePNLBoto\ani,caresa declarat nemul`umit de activitateaunormembridepartidcufunc`iideconducere.Acestasus`inec[ ]ntr-untimpfoartescurtceiviza`i vorfischimba`idinfunc`ii.Pre\edinta organiza`iei de femei a PNL Boto\ani, Marilena Mardare, \i pre\edinteletinerilorliberaliSergiu Zvânc[ suntceipecarepre\edintele liberalvreas[ ]isanc`ioneze.

„Voi propune demiterea pre\edintelui organiza`iei de tineret pe jude`\ivoiceredemisiadoamnei pre\edinte de la femei, pentru c[ observc[ arepreamult[ treab[ cu serviciul\inuaretimps[ seocupe departid”,aspusFlorin~urcanu. Sanc`iunivorexista\i]nrândul consilierilormunicipali\ijude`eni ai PNL, care nu s-au implicat ]n derulareareferendumului. „Voianalizapunctualtoateorganiza`iilecarenuauluatpeste50la

sut[plus1\ivoidemiteconducerile tuturor organiza`iilor, ]n speciallamunicipiu,undevar[mâne domnul viceprimar Viorel Iliu`[, darvomdemitecelpu`injum[tate dinpre\edin`iicartierelor”,aprecizat~urcanu,careestemul`umit derezultatuldinjude`,respectiv64 lasut[,]ns[rezultatulfinalafost sc[zutdincauzascorurilorsc[zute dinmunicipiu,undes-aob`inut]n jurde39lasut[.(OtiliaMaxim)

Nemul`umire ]n rândul angaja`ilor de la Psihiatrie, de la sporuri Nemul`umire]nrândulsalaria`ilordinSec`iadePsihiatrieaSpitaluluiJude`ean. Acestoralis-aamânatre]ntregireasporurilor,de\irestulsalaria`ilorspitalului\iaurec[p[tatdrepturilesalariale]n]ntregime.Pentru Sec`iadePsihiatries-apromisc[]ncepândculunaaugustvorfioperatemajor[riledesporuripentrua ajungelanivelulavut]naintedecomasare. Oamend[aplicat[SpitaluluiJude`eande AutoritateaNa`ional[pentruReglementarea \i Monitorizarea Achizi`iilor Publice (ANRMAP),precum\ini\tedatoriilafurnizori mai amân[ ]ntregirea sporurilor ]n Sec`ia de Psihiatrie a Spitalului Jude`ean. Gheorghe Damian, directorul economic al

unit[`ii medicale, sus`ine c[ amenda a fost aplicat[ spitalului ]n urma unui control la contracteledeachizi`iipublice. „|timc[suntcevaprobleme,darsalaria`ii se a\teptau s[ beneficieze luna aceasta de re]ntregirea sporurilor. Oamenii nu mai au r[bdare \i este de ]n`eles acest lucru. Din martienis-auluataceibani,suntdeacum cinciluni\i]nc[nus-arevenitlanormalitate.Acums-aupl[titdoarmedicilorsporurile pentrug[rzi\inou[nis-apromispentruluna august. Mai a\tept[m \i vom face \i noi o adres[laconducereaSpitaluluis[vedemun r[spunsoficialdespresoartasporurilort[iate ]n martie”, a spus Elena Amari`ei, lider al unuiadintresindicateleSanitasdinsec`ie. Lacontroluldesf[\uratdeANRMAPs-a constatatc[]nurm[cucâ`ivaani,lafostul Spital de Psihiatrie nu s-a respectat legea achizi`iilorpublice.„Aufostni\tegre\elipe careacumlepl[timnoi.La40.000deleisaridicatamendaaplicat[deANRMAP.|i maisunt\ini\tedatoriilafurnizoripecare ]nc[ nu le-am achitat. Acolo sporurile au fostcoborâtelapragulminim,daros[rezolv[m\iasta,]ns[nuacum,c[nuavemde unde. }nainte ei primeau sporurile la nivel

maxim”, a declarat directorul economic GheorgheDamian. Reprezentantulceleimaimariunit[`imedicale a jude`ului spune c[ cei de la ANRMAPaudescoperitc[fostulmanager alSpitaluluidePsihiatrieaacceptatlucr[rila Pavilionul de ergoterapie \i la Centrul de S[n[tate Mintal[ peste ce era prev[zut ]n contract. De\i ]nc[ nu li s-a suplimentat bugetul pentrucele8procente]npluslalefurileangaja`ilor, reprezentan`ii Spitalului Jude`ean spunc[aug[sitresursedea]ncepere]ntregirea sporurilor la restul salaria`ilor c[rora le-aufostdiminuateacestedrepturisalariale dup[comasareaspitalelor. „Euzicc[vafisigurorectificaredebuget. Chiar dac[ am sc[pat de plafonarea cheltuielilorsalariale,totnunevomdescurcadac[nuprimimbanilarectificareadebugetcaresper[ms[aib[loccâtmaicurând. Nuputemcre\tepreamultcheltuielilesalarialepesteplafonulde70lasut[,pentruc[ spitaluluitrebuies[]ir[mân[\ibanipentru alte cheltuieli”, a mai precizat directorul economic al Spitalului Jude`ean. (Aurora Dimitriu)


6

TOPNEWS

Mar`i,31iulie2012

Dolineaschi: Indiferent de decizia Cur`ii Constitu`ionale, boto\[nenii l-au demis pe Traian B[sescu Pre\edinteleexecutivalPSDBoto\ani, AndreiDolineaschi, adeclaratc[boto\[neniis-aupronunatcategoric pentrudemiterea pre\edinteluiTraian B[sescu\ic[acesta numaiarelegitimitateadeareprezentaRomânia. „Indiferent de decizia Cur`ii Constitu`ionale, boto\[nenii l-au demis pe Traian B[sescu. }n jude`ulBoto\ani,ca\i]nrestul`[rii, domnul B[sescu nu mai poate pretinde c[ este pre\edintele României.Afostomajoritatecovâr\itoare ]n Boto\ani care i-a spus domnului B[sescu s[ nu se mai intoarc[ la Cotroceni. Dânsul nu maipoatereprezenta]nmodlegitimcet[`eniiromâni”,aspusdeputatulPSD.

Referitor la prezen`a la vot de 54,16 la sut[, comunicat[ de BiroulElectoralJude`ean,Dolin easchi a spus c[ ]n mod real aceste date reprezint[ un procent mult mai mare din popula`ia real[ a jude`uluiBoto\ani. „Datele par`iale de la recens[mântuldin2011arat[c[pelistele electorale permanente exist[ circa 40-50 de mii de aleg[tori fictivi, carefieaudecedat,fienumaiau domiciliul]njude`.Decipenum[rulrealdealeg[tori,prezen`aafost depeste60lasut[,iardac[lu[m]n considerare c[ mul`i dintre reziden`iijude`uluisuntpleca`ilamunc[]nstr[in[tate,putemvorbideo prezen`[ real[ de circa 70-80 la sut[ din alg[torii prezen`i ieri ]n Boto\ani”,acomentatDolineaschi. Pre\edintele executiv al PSD Boto\aniamaispusc[]nmodnormalCurteaConstitu`ional[artrebui s[ valideze referendumul. „Dac[ s-ar fi atins pragul de prezen`[\iarvenitlavotnou[milioane de cet[`eni, atunci 4,5 milioane de aleg[tori ar fi fost suficien`i ca s[-l demit[ pe Traian B[sescu. Conform rezultatelor BEC,circa\aptemilioaneauvotat pentrudemiteraluiB[sescu.Deci

nu v[d de ce \apte milioane de aleg[tori ar fi mai pu`in legitimi dec[t 4,5 milioane. }n mod nor-

mal,CurteaConstitu`ional[artrebuis[validezereferendumulcum af[cut\i]n2007,cândprezen`aa

fost mai mic[ decât acum”, a explicatdeputatulsocial-democrat. (OtiliaMaxim)

Florin ~urcanu se vrea lider regional Boto\aniul, Florin~urcanu,pre\edintele organiza`ieijude`eneafilialei PNLBoto\ani,dore\tes[organizezeactivitateapartidului lanivelna`ional.|iastadeoareceelcredec[aob`inut printrecelemaibunerezultatedin`ar[lareferendumul organizatduminic[.

locul 3 pe `ar[ la urna mobil[

Acesta dore\te s[ se ocupe de organizarea partiduluial[turidecoleguldelaVâlcea,Cristi Buican. ~urcanu va aduce ]n discu`ie aceast[ propunere cât mai curând, el exprimându-\i dezam[gireafa`[decolegiidin`ar[carenuau mobilizatpopula`iapentruavota. „LaBucure\tivoicerecajude`elecarenuau trecutde50lasut[prezen`[lareferendums[\iretrag[oameniidinministere.Nuestecorect s[nu-`ifacitreaba\is[prime\tirecompense. M[voiimplicamultmaiactiv]npartid,atâteu, cât\ipre\edinteledelaVâlcea.Noivompreluaorganizareapartiduluideacumpentrucelelalte alegeri. Eu sunt lider pe Moldova din punctuldevederealprezen`eilavot\ialscorului, avem 90 la sut[ pentru demiterea lui B[sescu, cred c[ suntem pe 6-7 ]n `ar[”, a declaratFlorin~urcanu. Indiferentderezultatulreferendumului,~urcanu afirm[ c[ ]l va sus`ine ]n continuare pe CrinAntonescu,pecare]lconsider[,dealtfel, „olocomotiv[”pentrupartid.„Pân[acumnu am avut o «locomotiv[» la PNL, dar acum avem un lider adev[rat”, afirm[ ~urcanu. (OtiliaMaxim)

Urna mobil[, obiect atât de important ]n alegerile de pe 29 iulie privind demiterea pre\edinteluiTraianB[sescu,afostfoarte solicitat[. }n jude`ul Boto\ani au fost4000deastfeldecereri,ceea cenesitueaz[pelocultreilanivel na`ional. La acest capitol suntem dep[\i`idoardejude`ulOlt,acolo unde s-a ]nregistrat recordul de 10.800 de persoane. Pe locul doi ]n clasamentul frunta\ilor la urne mobile se claseaz[ jude`ul Mehedin`i,cu5.200desolicit[ri.Tot]n jur de 4.000 de solicit[ri pentru urnamobil[se]nregistraser[\i]n Dolj.Jude`ulDâmbovi`aa]nregistrat 3.600 de solicit[ri, ]n Gala`i peste2.900,iarlaNeam`1.164de cereri. La nivel local, un val de reclama`ii, din partea liderilor PDL,avizatutilizareacususpect[ generozitate a urnelor mobile. (OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Mar`i,31iulie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/teren

angaj[ri

*Vândteren]nora\,intabulat, ]mprejmuit,cuutilit[`i,pentru dou[case,cheresteabraduscat[. Telefon:0744.400.952.(G-1)

*Prim[riacomuneiMihaiEminescu,organizeaz[]nziuade 17.09.2012,ora10.00-proba scris[\i]ndatade19.09.2012, ora10.00-interviul,concurs pentruocupareafunc`ieivacante deinspector,dincadrulServiciuluiVoluntarpentruSitua`iide Urgen`[-Prim[riacomuneiMihaiEminescu,jud.Boto\ani. Condi`iiledeparticiparelaconcurs\ibibliografiaseafi\eaz[la sediulPrim[riaComuneiMihai Eminescu.Concursulvaavealoc lasediulPrim[rieiComuneiMihaiEminescu.Rela`iisuplimentaresepotob`inelasediulPrim[rieiComuneiMihaiEminesculoc.Ipote\ti,jud.Boto\ani-sau latelefon0231/512.183.(1)

v^nz[riapartamente *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândapartament,zonaPrim[verii,2camere,et.9,52mp,gaz separat,u\[metalic[,parchet, gresie,termopan,24.000Euro. Telefon:0749.563.120.(2407-1)

schimburi *Schimbapartament3camere situate]nzonaDirec`ieiAgricolecuapartament2camere. PreferzonaArmean[,R[zboieni,Stejari.Telefon: 0749.463.894.(G-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Mar`i,31iulie2012

Fântâni construite ]ntr-un proiect de combatere a mor`ii albastre Dinlunamartiea acestuian,Direc`ia deS[n[tatePublic[ Boto\anideruleaz[ cufondurieuropene proiectultransfrontalier]nparteneriat cuConsiliulRaional Hliboca,Ucraina, denumit„Prevenirea sindromuluimor`ii albastre”. Acest proiect are loc ]n cadrul Programului Opera`ional Comun România-Ucraina-Republica Moldova2007-2013\iestefinan`atde Uniunea European[ prin intermediul Instrumentului European de Vecin[tate \i Parteneriat \i cofinan`at de statele participante la program. Valoarea proiectului este de 145944 euro, din care valoarea fondurilor externe nerambursabile aferentecontractuluidegrantMISETC845estede13200euro(636 miilei),iarcofinan`areaasigurat[ debeneficiar,Direc`iadeS[n[tate Public[ Boto\ani este de 14744 euro(65miilei)lacareseadaug[ TVA-ulestimatla105miilei. „Unul dintre obiectivele proiectuluiesteaceladerealizare]nzona `int[,aunuistudiugeo-hidrologic ]nvedereaidentific[riiunorsurse deap[sigur[,precum\iconstruirea unor fântâni de mare adâncime(70-80 metri) ]n aceste localit[`i, pe baza rezultatelor studiului. Studiul se realizeaz[ ]n localit[`ile: Pomârla, Dersca, Mih[ileni, C[l[ra\i, R[useni, Todireni, Hlipiceni, Lunca, Fl[mânzi \i Criste\ti”, a declarat Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al DSP Boto\ani. Peparcursulderul[riisale,proiectul va ajuta la ]mbun[t[`irea st[rii de s[n[tate a popula`iei, ]n

Autorit[`ile locale, aten`ionate s[ informeze popula`ia privind „bolile din ap[” ConducereaDirec`iei deS[n[tatePublic[a aten`ionatautorit[`ile localedin]ntregjude`uls[iam[suri pentruapreveni sc[ldatul]napeleiazurilor,]nlocurineamenajate]nacest scop,]ncondi`iile]n carepericolul]mboln[viriideleptospiroz[esteprezent]n aceast[perioad[. Ecaterina Chihaia, epidemiologul\efaljude`ului,sus`inepân[acumnus-ausemnalatcazuri de]mboln[vire,daraceast[perioad[dinanestepropiceinfec`iei culeptospire.Mediciiavertizea-

special prin reducerea num[rului de cazuri de intoxica`ie cu nitri`i (moarteaalbastr[)lacopiii0-1an. Dup[ primirea acordului de finan`are a fost desemnat[ echipa de proiect (din România \i Ucraina), s-au stabilit responsabilit[`ile \i activit[`ile ce trebuie desf[\urate. A avut loc \i primul seminarprivindimportan`acalit[`ii apei potabile \i influen`a asupra st[riides[n[tateapopula`iei.De

asemenea, s-au achizi`ionat materialelenecesarederul[riiproiectului, s-a ]ncheiat contractul pentru efectuareastudiuluigeo-hidrologic carevastabililoca`iileundesevor construifântâniledemareadâncimedinzonele`int[. Pentru asigurarea coeziunii transfrontaliere au avut loc lunar ]ntâlniri ale echipei de proiect ]n România \i ]n Ucraina. (Aurora Dimitriu)

z[c[sc[ldatul]nlocurineamenajatepoateprovoca]mboln[virea de leptospiroz[, boal[ care, netratat[latimp,duceladeces. „Leptospiroza este o boal[ provocat[deobacteriedingenul Leptospira,boalafiindcaracterizat[prinsimptomecumsuntfebra,frisoanele,dureriledecap, durerile musculare, v[rs[turi, colora`ia galben[ a tegumentelor,]nro\ireaochilor,dureriabdominale.Dac[pacientulnuse prezint[lamedicpentrudiagnostic \i tratament, boala se poate agrava,cuafectarearinichiului, aficatului,carepotduceladeces”,precizeaz[epidemiologii. Pentruaprevenisitua`iinedorite de acest gen, \efii DSP au trimis adrese la prim[rii \i au solicitatcapopula`ias[fieinformat[]nleg[tur[curisculsc[ldatului ]n locuri neamenajate ]n acestscop.(AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2182  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you