Page 1

CMYK

Peste150depacien`i]i a\teapt[pemediciiamericani EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.125(2160)•Vineri,29iunie2012•8pagini

Pag. 8

Detonare de muni`ie, ]n prezen`a autorit[`ilor Pagina 3

R[zboi la u\a Inspectoratului |colar ]ntre fosta \i actuala \ef[ Situa`ief[r[precedentlaInspectoratul |colarJude`ean.Joi diminea`[,noua\ef[ ainstitu`ieinui-a permisaccesul]ncl[direfostuluiinspector \colargeneralAda Macovei.Mihaela Hunc[,ceacarea preluatdepu`intimp func`iadeinspector general,nui-apermis accesul]ninstitu`ie\i ladocumentefostului inspectorgeneralAda Macovei,managerul proiectuluiprivind specializareaprofesorilordelimb[român[.Conflictulaizbucnitdemiercuri. Pagina 5

Din cauza meningitei, Sec`ia de boli infec`ioase este plin[

Pagina 4


2

STARTNEWS

Vineri,29iunie2012

BOTO|ANI Florin ~urcanu: „Eu sunt un om gospodar \i ]ncep toate lucrurile odat[” pe o coloan[ Mimor are ]nlocuitor la conducerea Spitalului Jude`ean

Noul\efalCJ\i-apus]npractic[foarterapidplanuriledeigienizare a Palatului Administrativ. Dup[ce]nurm[cucâtevazilea datordincatoatecovoareles[fie duselasp[lat,]ncursulzileidejoi acestea au fost aduse la Palatul Administrativ, dup[ ce au fost igienizate. Astfel, dac[ la prima \edin`[ din actualul mandat, noii consiliericuc[lcatdirectpesc[rile din marmur[, vineri, ]n cadrul \edin`eiordinaredeConsiliuJude`ean,ace\tiavorc[lcapemochetele curate, spre satisfac`ia noului pre\edintedeCJ.„Eusuntunom gospodar \i ]ncep toate lucrurile odat[(...).Nusepoateconduceo unitate f[r[ dot[rile necesare(…).Nusepoateounitates[aib[ covoarelenesp[latedezeceanide zile. Nu se poate o unitate s[ miroase a fum \i a mucegai din toatebirourile.P[id[mexemplu? NusepoateAmdatdispozi`ie”,a afirmat Florin ~urcanu. De\i con\tientc[acelecovoareapar`in Prefecturii,Florin~urcanusus`ine c[ nu vrea s[ procedeze asemeni predecesoruluis[u]nfunc`ie\is[ nuseimplice]nastfeldeprobleme doarpentruc[nuesteproprietarul unorbunuri.(OtiliaMaxim)

}ncepânddeast[zi,joi,28iunie, managerul Spitalului Jude`ean, Ovidiu Mimor a intrat ]n concediu, l[sându-\i ]nlocuitor la \efia unit[`ii medicale. Gheorghe Damian,directorulfinanciaralunit[`ii,apreluatconducereaspitalului. „A\ase]ntâmpl[cândpleac[un director]nconcediu.}i`inecineva locul.DomnuldirectorMimormal[satpemines[-i`inlocul.Pentruc[domnulpre\edintealConsiliului Jude`ean este \eful nostru, dumnealui a fost informat c[ eu suntpersoanacare]iva`inelocul managerului pe perioada concediuluilui,devreodou[s[pt[mâni, nu \tiu exact cât”, a declarat GheorgheDamian.(A,D.)

Acuza`ii de „aranjamente” la concursul pentru profesor metodist

Demersuri la Ministerul Educa`iei pentru finalizarea campusurilor \colare Oprirea construc`iei la campusurile \colare din jude`ul Boto\anireintr[]naten`iaautorit[`ilor locale. Prefectul AdrianConstantinescuaprecizat c[, având ]n vedere c[ ]n ultimaperioad[afostprinteritoriucuocaziavalid[riimandatelor de primari, constituirea Consiliilor Locale \i alegerea viceprimarilor, a observat starealucr[rilordeconstruc`iela campusurile \colare ce au demarat]n2007-2008\iaufost abandonate]n2009. Acesta a precizat c[, de exemplu,laSantaMarelucrarea este realizat[ ]n propor`ie de80-90lasut[,iardac[nuva fi finalizat[, ]n timp se va degrada.Pentruaevitaaceast[ situa`ie\ipentruaasigurabuna desf[\urare a procesului instructiv-educativ, Constantinescu a dat asigur[ri c[ va face demersurilanivelcentralpen-

trualocareafondurilornecesarefinaliz[riiconstruc`iilor. ReprezentantulGuvernuluia declarat c[ urmeaz[ s[ se fac[ oanaliz[asumelornecesare continu[rii investi`iilor ]n aceste campusuri \colare, urmând ca ulterior s[ se solicite fonduri de la Ministerul Educa`iei. „Multe investi`ii ]ncepute ]naintede2009,lis-aopritfinan`area. |i avem cazul de la Grup |colar Vorona, Grup |colarElieRadu,Grup|colar Bucecea, Grup |colar S[veni, undesuntcampusuri\colare]n lucru,iarlaopartedineleeste turnat[funda`ia,f[cut[structura de rezisten`[, iar la sfâr\itul lui2009lis-aopritfinan`area. Oriacolo,profesorii\icopiiiau nevoiedespa`iide\colarizare. Nuauundes[`in[orele\i]nva`[]ndou[schimburi”,aprecizatprefectul.(OtiliaMaxim)

Prim[ria ia la analizat contractul cu firma Conrec Municipalitatea boto\[nean[ va reanaliza contractul pentru ]ntre`inere \i repara`ii str[zi. Ovidiu Portariuc, primarul municipiului, sus`inec[acestcontractvafi]ncheiat ]ntre Prim[ria Boto\ani \i societateaConrecpeoperioad[de treiani,astfelc[estenecesar[introducerea mai multor obliga`ii pentruprestator.Acestasus`inec[ ]nactualulcontractsuntmaimulte obliga`ii pentru municipalitate. „Este un acord cadru pentru un contract de repara`ii, ]ntre`inere str[zi\imarcajrutierpecareeulamprimit]nprimazi.To`ipa\iiau

fost urma`i ]n ultimele trei s[pt[mâni,iarpe21iunietrebuiasemnat contractul. S-a f[cut aceast[ schimbarelaPrim[rie.Voisolicita reanalizarea contractului, pentru c[nuofer[suficientedrepturimunicipalit[`ii\i]\idelimiteaz[op`iunileulterioaredeainterveniasupra acestuiacord.M[referaicilagaran`ii, la termen de execu`ie, la sanc`iuni, penaliz[ri, inclusiv la verificarea calit[`ii lucr[rilor”, a declarat Ovidiu Portariuc. Contractulareovaloarede5milioane euro\ivafi]ncheiatpeoperioad[ detreiani.(PetronelaRotariu)

Aviz pentru m[rirea biroului Pre\edintele Consiliului Jude`ean, Florin ~rcanu, a primit „und[ verde” pentru renovarea \i extinderea biroului ]n care urmeaz[ s[ ]\i desf[\oare activitatea ca \ef al institu`iei. Acesta a primit aprobarea Prefecturii,carede`ine,dealtfel,]ntregPalatulAdministrativ.Expertiza f[cut[defirmadespecialitatearat[c[pre\edintelepoatedesf[\uraactivit[`iderenovare,]ntrucâtstructurapere`ilorpoatesuferimodific[ri,care dealtfelvorfide“mic[amploare”,conformspuselorprefectului.„S-a f[cutaicioexpertiz[despecialitatedec[treofirm[\idup[cumvede`i cl[direaestepecadre,sepoate]nlocui,mutaoricaredintrepere`i.Exist[ acordulspecialistului,avemaceaexpertiz[s[putemmodificaunperete”, a afirmat Adrian Constantinescu. Florin ~rcanu dore\te s[ ]\i uneasc[ birouls[ucualteledou[,unde]\idesf[\oar[activitateasecretara\iconsilierii,elexprimându-\ilapu`ineminutedela]nvestirenemul`umirea fa`[decabinetuls[u,pecare]lvedemic\icomunist. (O.M.)

Concursuldeprofesormetodist delaCasaCorpuluiDidactic,organizat s[pt[mâna trecut[, nu a sc[patdeacuza`iide„aranjamente”.Dincei\asecandida`icareau participatlaconcurs,aufostdeclarate admise Daniela Biolan \i Elena Filipescu. Printre cei care auvruts[se]nscrielaconcurss-a aflat\ifostulinspector\colargeneralalInspectoratului|colarJude`ean, Ada Macovei. Aceasta sus`inec[arenun`at]nurmaamenin`[rilor primite de la actuala conducereaI|J.„Amvruts[m[ ]nscriudarmis-atransmisdela doamnaHunc[faptulc[nuamce c[uta la concurs, s[ ]mi v[d de treabamea”,aspusAdaMacovei. Ini`ial, la concursul organizat de CCDs-au]nscrisoptcandida`i,iar laprob[aufostprimi`idoar\ase, pentrudoimotivându-sec[nuera respectat[ metodologia. }n urma afi\[riirezultatelorafostdepus[o contesta`ie, care nu a schimbat ]ns[câ\tig[torii.(P.R.)

Alte dou[ demisii la I|J Dou[noidemisii]nrândulinspectorilor din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). De\i oficialnimenidinconducereainstitu`iei nu comenteaz[ acest subiect,demisiileaufostdepuse.Au renun`at la func`ia de inspector \colarCristinaManolache\iOana Vasilache.„Nuamv[zutcererile dedemisiealecelordoiinspectori, daramauzitceva.|tiusigur]ns[ c[]nlocullornuaufostf[cutealte numiri”,aspusC[t[linaLupa\cu, inspector\colargeneraladjunctal I|J.Ceidoiinspectori\colarinici nuauinfirmat,nicinuauconfirmat demisiile. Atât Cristina Manolache,cât\iOanaVasilacheau ajuns]nechipaInspectoratuluidup[numirif[cutedefostulinspector \colar general Ada Macovei. (P.R.)


TOPNEWS

Vineri,29iunie2012

Detonare de muni`ie, ]n prezen`a autorit[`ilor Joi,]npoligonulautorizat„Cop[l[u”din jude`ulBoto\aniaavut locodetonaredemuni`ieneexplodat[,evenimentlacareauparticipat,pelâng[grupa pirotehnic[aInspectoratuluipentruSitua`ii deUrgen`[,\iautorit[`ilocaleprecumprefectuljude`uluiAdrian Costantinescu\ivicepre\edinteleConsiliului Jude`ean,Gheorghe Sorescu. Distrugereacontrolat[amuni`iei asanat[ de pe teritoriul jude`ului Boto\ani, din partea de sud-est a jude`ului,mergândpân[pepartea de nord-vest, a fost o misiune

complex[,`inânddenum[rulmare alelementelordemuni`ieexistent[.Cutoateacestea,misiuneas-a desf[\urat cu profesionalism, ]n condi`iidemaxim[securitate,f[r[ s[se]nregistrezeincidente.Astfel

Decora`ii \i brevete pentru angaja`ii Penitenciarului Boto\ani }nfiecarean,]ndatade29iunie, Administra`ia Na`ional[ a Penitenciarelors[rb[tore\te„Ziuapersonaluluidinadministra`iapenitenciar[”,odat[cupr[znuireapatronilor spirituali  Sfin`ii  Apostoli Petru\iPavel,ocrotitoriisistemului.Acestevenimentafostmarcat joi\i]ncadrulPenitenciaruluiBoto\ani,personalulunit[`iifiindfelicitat pentru activitatea desf[\urat[ \ieforturiledepuse]n]ndeplinirea obiectivelor asumate. Cu aceast[ ocazie, au fost ]nmânate decora`ii \ibreveteprivindacordareaSemnulOnorific„}nServiciulPatriei” pentru15ani,20ani\i25anide activitate ]n domeniile ap[r[rii, ordiniipublice\isiguran`eina`ionaleunuinum[rde5ofi`erii\i27 agen`i din cadrul Penitenciarului Boto\ani. „De asemenea, domnul comisar\efVictorCuzic\i-amanifestatrespectul\iaprecierilefa`[

deactivitateaprofesional[,atitudinealoial[aangaja`ilors[iprecum \iaportulacestoralacre\tereaperforman`elor activit[`ii institu`ionale, ]ncercând ]n acela\i timp s[ contureze\is[dezvolte,printr-un sistemdevalori,norme\itradi`ii, o cultur[ organiza`ional[ eficient[”,amen`ionatAnnaMariaAnghel,purt[toruldecuvântalPenitenciaruluiBoto\ani. }nbazaacorduluicolectivnegociatdec[tresindicatelereprezentativelanivelulsistemuluiadministra`ieipenitenciare\iAdministra`ia Na`ional[ a Penitenciarelor, ziua de29iunie2012estedeclarat[zi liber[ pentru personalul angajat. Drepturmare,]ntermende30de zilecalendaristice,aceast[ziliber[ vafiasigurat[atâtlucr[torilordin sectorul administrativ, precum \i personalului din cadrul sectorului operativ.(D[nu`Rotariu)

au fost distruse un total de 98 de elemente de muni`ie, atât muni`ie deinfanterie,cât\imuni`iedeartilerie.Majoritateapieselorauf[cut partedincategoriamuni`ieideinfanterie, ]n principal cartu\e, ele-

mentedefocoaseneexplodate,dou[ grenade de mân[, proiectile \i obuze.„Facemunnouapelc[tre popula`ie,privindmoduldecomportare ]n situa`iile descoperirii unorelementedemuni`ie.Astfel, preciz[m c[ sunt interzise atingereamuni`iilorcumânasaucualte obiecte,lovireasaumi\careamuni`iilorg[site]np[mântsaulasuprafa`[,demontareadelamuni`iia focoaselor sau a altor elemente componente, joaca copiilor cu diferiteelementedemuni`ie,ridicarea,transportul\iintroducereamuni`iilor ]n diferite ]nc[peri sau locuin`e”,aprecizat|tefanU\urelu, c[pitan]ncadrulISJUBoto\ani. Apelulc[trepopula`ieafostcontinuatdec[treprefectuljude`ului, Adrian Constantinescu: „popula`ia,ladescoperireasauluareala cuno\tin`[ despre existen`a muni`ieineexplodat[,trebuies[anun`e imediat autorit[`ile locale sau InspectoratulpentruSitua`iideUrgen`[prinnum[rulunicdeurgen`[ 112”.(OtiliaMaxim)

Contraband[ cu c[ru`a la Horodi\tea Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni aure`inutmiercuritreib[rba`icare transportau cu o c[ru`[ peste 60.000de`igaretedecontraband[, introduse ilegal ]n România peste râulPrut.}njurulorelor07.30,]n timpul execut[rii unei misiuni pe linia prevenirii \i combaterii contrabandeicu`ig[ri,beneficiindde sprijinul informativ al DGIPI, poli`i\tii de frontier[ din cadrul ServiciuluiTeritorialalPoli`ieide Frontier[ Boto\ani au observat la malulrâuluiPrut,pedirec`ialocalit[`iidefrontier[Horodi\tea,comunaP[ltini\,dou[persoanecare nu-\ijustificauprezen`a]nzon[\i care transportau cu ajutorul unui atelajhipodou[coletevoluminoaseacoperitecuiarb[.Totodat[,]n apropierea celor dou[ persoane a mai fost observat un b[rbat, care asigura supravegherea traseului dinspre râul Prut spre interiorul localit[`ii Horodi\tea. Poli`i\tii de

frontier[ i-au oprit \i legitimat pe ceitreib[rba`i,stabilindc[ace\tia suntC.M.de20deani,M.P.,]n vârst[de18ani\iM.P.,de44de ani,to`idincomunaR[d[u`iPrut. Poli`i\tiidefrontier[austabilitc[ cele dou[ colete, ce con`ineau 60.800 `ig[ri cu timbru de acciz[ RepublicaMoldova,]nvaloarede aproximativ 28.000 lei, au fost introduseilegal]nRomânia,peste râul Prut. „Pe numele celor trei b[rba`iafost]ntocmitdosarpenal pentru s[vâr\irea infrac`iunii de contraband[\ievaziunefiscal[,iar cercet[rile continu[ ]n comun cu autorit[`ile de frontier[ din RepublicaMoldovapentrustabilirea]ntregiiactivit[`iinfrac`ionale,lafinalizareurmândafiluatem[surile legaleceseimpun”,adeclaratMinodoraR[cnea,purt[tordecuvânt ]n cadrul Serviciului Teritorial al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani. (D[nu`Rotariu)

Contrabandist prins de poli`i\tii de frontier[ ]n bosche`ii de lâng[ barajul Stânca Coste\ti Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au ]ntocmit dosar penal pentru contraband[, pe numele a trei b[rba`i, care au ]ncercat s[ introduc[ ]n `ar[, prin sustragere de la controlul vamal, 4.400 `igarete de provenien`[ Duty Free. }n searade27iuniea.c.,unpoli`istdefrontier[ care executa serviciul de supraveghere ]n PunctuldeTrecereaFrontiereiStânca,aobservatpecoronamentulbarajuluiunautoturismcarese]ndreptadinspreR.MoldovaspreRomânia\icaredup[ceatrecutliniadefrontier[,la circa 200 de metri pe teritoriul românesc a

oprit, pentru scurt timp, dup[ care \i-a continuatdeplasareasprepunctuldetrecereafrontierei.Avândsuspiciunic[dinautoturismulrespectivaufostabandonatebunuri,]nscopulsustrageriidelacontrolulvamal,poli`istuldefrontier[aanun`atechipaoperativ[delaSectorul PFStânca.}nurmacercet[riizonei,s-adescoperitlabazacoronamentuluibarajuluiopersoan[desexmasculinascuns[]nvegeta`ie,identificat[cafiindEugenR.,de43deani\icare aveaasuprasaosaco\[dinrafie]ncareseg[seau4.400`igaretedeprovenien`[DutyFree,

]nvaloarede2.000lei.Poli`i\tiidefrontier[au stabilitc[`ig[rileapar`inpasageruluidinautoturism,C[t[linS.,]nvârst[de27deani,care le-a aruncat peste coronamentul barajului ]n scopulsustrageriidelacontrolulvamal,beneficiinddecomplicitateaconduc[toruluiauto,respectiv Constantin M., ]n vârst[ de 41 de ani, `ig[rilefiindpreluatedec[treEugenR.,aflatla baza coronamentului barajului. }n consecin`[, ceitreicet[`eniromânis-aualescudosarpenal sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de contraband[\icomplicitatelacontraband[.(D.R.)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ B[rbat r[nit grav ]ntr-un accident la C[t[m[r[\ti Deal Un b[rbat care circula pe un scuterafostgravr[nit]ntr-unaccidentprovocatdincauzaneaten`ieiunui\ofer.Miercuri,]njurul orei14.35,PetruC.de55ani,din municipiul Boto\ani, ]n timp ce conducea un autoturism pe un drum s[tesc din localitatea C[t[m[r[\ti Deal, ajungând la intersec`iacuunaltdrums[tesc,nua acordatprioritatedetreceremopedului condus  regulamentar de C[t[linD.de34ani,dincomuna R[chi`i.}nurmaproduceriievenimentuluiarezultatr[nireagrav[a conduc[toruluimopedului,carea fost transportat \i internat la SpitalulJude`eandeUrgen`e„Mavromati”. Conduc[torul auto a fosttestatcuaparatuletilotest,rezultatul fiind negativ, fiindu-i recoltateprobebiologicedesânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei. Fa`[dePetruC.seefectueaz[cercet[ri sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de v[t[mare corporal[ dinculp[.(D.R.)

Posibil[ schimbare la conducerea Parchetului Miercuri pe site-ul Institutului Na`ional al Magistraturii au fost publicatenoteleultimeiprobedin cadrul concursului pentru ocuparea\efieiParchetuluidepelâng[ TribunalulBoto\ani.Drepturmare a mediei f[cute din notele la probele desf[\urate pân[ ]n prezent,sunt\ansefoartemaricala \efiaParchetuluis[vin[procurorul Mihaela Mihai. La ultima prob[, prezentarea proiectului de management procurorul Mihaela Mihaiaob`inutnota9,40.Aurel Simionceaasiguratinterimatulla \efia institu`iei dup[ plecarea lui CristiPopoviciafostnotatcu9,00 iarDomnicaCr[ciunVartolomei 8,40.Astfelpunctajulfinalprovizoriuoclaseaz[peprimullocpe MihaelaMihai,cunotade8,80, medialaambeleprobe,urmat[de AurelSimioncu8,40\iDomnica CraciunVartolomeicuomediede 7,87.}ns[situa`ianuestedefinitiv[ pentru ca urmeaz[ perioada contesta`iilor,rezultatulfinalfiindaflat deabia]ndatade3iulie.(D.R.)

Prins ]n timp ce transporta o jum[tate de ton[ de zah[r, f[r[ acte Miercuri un echipaj de poli`ie dincadrulServiciuluiRutier-IPJ Boto\ani a depistat ]n trafic, pe DN29B,]nlocalitateaC[t[m[r[\tiDeal,autoutilitaracondus[de VirgilV.de37ani,dinmunicipiul Boto\ani, care transporta cantitateade500kgzah[r,]nvaloarede aproximativ2.000lei,pentrucare nu de`inea documente de provenien`[.Fa`[deVirgilV.s-adispus m[sura sanc`ion[rii contraven`ionalecuamend[,iar]ntreaga cantitatea de zah[r a fost confiscat[.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Vineri,29iunie2012

Din cauza meningitei, Sec`ia de boli infec`ioase este plin[ 29decopii\i8 adul`icumeningit[ viral[,cazuriconfirmate,dar\icususpiciuni,laadul`i fiindsuspiciuni\ide meningit[prinvirus WestNile.Acesta estebilan`ultransmisieridereprezentan`iiDirec`ieide S[n[tatePublic[ (DSP)Boto\anicare aten`ioneaz[popula`ias[sefereasc[ pecâtposibilde mu\c[turileunor insectecarepot transmitevirusul WestNile.}nultimele24deoreaufost interna`itreicopii\i patruadul`i. Maiales`ân`ariipotfipericulo\i, constituindunvectordetransmitere a virusului care poate provoca meningit[ sau meningoencefalit[. Pot constitui vectori pentru acest virus\ic[pu\ele,p[ianjenii,dar\i alteinsecte.AufosttrimiselaBucure\ti probele recoltate de la pacien`iiars[pt[mânaviitoaresunt a\teptateprimelerezultate.Potrivit medicului epidemiolog Ecaterina Chihaia(foto),dincadrulDirec`iei deS[n[tatePublic[,Sec`iadeBoli

infec`ioase a Spitalului Jude`ean „Mavromati” este acum plin[ cu bolnavi,atâtadul`icât\icopii.}n ce prive\te meningita acut[ viral[ care i-a adus pe copii ]n spital, mediciispunc[arfifostmaimulte focare ]n câteva unit[`i de ]nv[`[mânt,cumaufostceledela|coala 11,undeaufostpatrucopiidiagnostica`i,\ila|coala8,cutreicopiibolnavi.Laadul`inus-aobservatoleg[tur[]ntrecazuri.Uniiau c[l[torit]nstr[in[tate]nultimaperioad[,al`iinu. „Num[ruldesaloane\idepaturi fiziceestesuficientpentrupreluarea tuturor cazurilor. }n contract cu casa avem mai pu`ine paturi. Aveamcâte\asepaturi]nsaloane, acumavemcâtetrei,darsepoate suplimenta. Dac[ o s[ fie o problem[, o s[ ne organiz[m. Atâta doar c[ ]n aceea\i perioad[ avem rubeol[, rujeol[, boal[ diareic[, avem\iosuspiciunedetuseconvulsiv[, dizenterii bacteriene, o suspiciune de hepatit[. |i nu po`i s[`iilaunlocpacien`icubolidiferite.Acumsunttoatepaturileocupate”,declaraast[zidiminea`[epidemiologul\efaljude`ului.

Cum evit[m infec`ia Pentru a preveni infectarea cu virus West Nile, trebuie s[ `inem contdeurm[toarelem[surideprecau`ie: evitarea expunerii la `ân`ari,purtând]mbr[c[mintecumânecilungi\ipantalonilungi;utilizarea de substan`e chimice repelentede`ân`ari(carealung[`ân`arii);]mpiedicareap[trunderii`ân`arilor]ncas[prininstalareadeplase lageamuri;desecareab[ltirilorde ap[dinjurulgospod[riilor\i]ndep[rtarearecipientelordeap[st[tut[.(AuroraDimitriu)

Patru miliarde de lei vechi pentru majorarea salariilor la „Jude`ean” De patru miliarde de lei vechi arenevoieSpitalulJude`eanpentru asuplimentafondurilepentrusalariileangaja`ilor,astfel]ncâtfiecare s[ primeasc[ majorarea de 8 la sut[prev[zut[deguvern.Conducerea unit[`ii a\teapt[ ]nc[ banii pentru aceast[ majorare salarial[, careartrebuis[ajung[]nbuzunarele salaria`ilor la lichidarea din luna iulie. Deocamdat[ nu se \tie deundevorvenibanii,directdela Ministerul S[n[t[`ii, sau va fi o suplimentaredebugetprinCasade Asigur[ri de S[n[tate, a doua variant[fiindmaiprobabil[. „DelaMinisterulS[n[t[`iinisacerutositua`iecusumanecesar[ pentru acoperirea major[rii sala-

rialecu8lasut[.Dac[nuvorveni banii ]n timp util oricum le d[m oamenilor salariile m[rite, pentru c[ va fi cu siguran`[ o rectificare bugetar[cares[alocefondurile”, a declarat Gheorghe Damian, directoruleconomicalunit[`iimedicale\icelcare]i`ineloculmanagerului cel pu`in ]n urm[toarele dou[ s[pt[mâni. Oricum, prin aceast[majorareunitateamedical[ vadep[\iiar[\icumaimulteprocente plafonul de 70 la sut[ din bugetul spitalului. Reprezentan`ii Sindicatului Sanitas au solicitat MinisteruluiS[n[t[`iis[serenun`e laplafonareacheltuielilorsalariale ]nspitale.(AuroraDimitriu)

Publicitate


CMYK

ESEN~IAL

Vineri,29iunie2012

5

R[zboi la u\a Inspectoratului |colar ]ntre fosta \i actuala \ef[

Situa`ief[r[prece- ConflictulaizbucdentlaInspectora- nitdemiercuri. tul|colarJudeJoi diminea`[, de la ora 8.00, Ada Macovei s-a prezentat la din `ean.Joidiminea`[,noua\ef[ains- nouInspectorat,darnicideaceast[ dat[ nu a avut succes s[ intre ]n institu`ie.Dup[ceadepusoceretitu`ieinui-aperre,pecarea]nregistrat-olasecremisaccesul]ncl[tariat,acerutsprijinuljurnali\tilor direfostuluiinspec- pentru tran\area conflictului cu MihaelaHunc[.„Ieri(N.R.miertor\colargeneral curi)mi-aspusc[cheam[Poli`ia dac[maiintru]ninstitu`ie.Laora AdaMacovei.Mi16.00a]nchisInspectoratul\iadat haelaHunc[,cea petoat[lumeaafar[.Mi-aspusc[ m[prime\tela12.00,c[atunciare careapreluatde audien`e.Nuvreaudecâts[mise pu`intimpfunc`ia spun[ ]n ce birou lucrez. Acum vrea s[ preia toate actele Rodica deinspectorgeneMighiudepeproiecte\is[numai ral,nui-apermis amacceslanimic.Aamenin`atc[ accesul]ninstitu`ie cinem[prime\te]nbirouvafidat afar[.Nusepoatea\aceva,unde \iladocumentefos- tr[im?Mi-atransmisc[nuamce c[utaaiciniciodat[.Suntmanager tuluiinspectorgedeproiect,trebuies[amaccesla neralAdaMacovei, documente”, a declarat Ada Macovei. managerulproiecPotrivit contractului, lunar, matuluiprivindspecia- nageruldeproiecttrebuies[efeclizareaprofesorilor tueze20deoredemunc[]ncadrul proiectului.}naceast[situa`ie,ieri delimb[român[. diminea`[ fostul inspector \colar

generala]nregistrat\idepuslasecretariatul I|J o cerere prin care solicita l[muriri de la Mihaela Hunc[]nleg[tur[cuprogramul\i loca`iaunde]\ivaputeadesf[\ura activitatea.

Mihaela Hunc[: „Este circ. Exist[ ni\te reguli foarte clare” Actuala \ef[ a Inspectoratului sus`inec[proiectulnuesteunpersonalalfostuluiinspectorgeneral, cialinstitu`ie\iiseparenormalca toateacteles[fie]ncadrulI|J,cu un program stabilit. Aceasta a men`ionatc[suntanumitereguli\i c[datoriasaestes[asiguresecuritatea I|J fa`[ de persoanele din exterior,iarMacoveiartrebuis[-i prezinteunprogramclar]ncares[ aib[acces]ninstitu`ie.„Estecirc. Exist[ni\teregulifoarteclare.Eu r[spunddeaceast[institu`ie\ipentrusiguran`aoamenilor,trebuies[ am un program de lucru. Nu am primitnimicscris,avem\apteproiecte. Haide`i s[ respect[m ni\te reguli.Nufacemnoisinguri,proiectulestealinstitu`iei,chiardac[ ]nanumiteproiected-na]larepe fratele,astanuconteaz[.S[ne]n`elegem foarte clar. Nu este adev[rat c[ am amenin`at pe cineva.

Ce este cu presa este circ”, a declaratMihaelaHunc[.

„Nu este SC Hunc[, nici SC Macovei, este institu`ie de stat” Actuala\ef[declar[c[trebuies[ \tie orice se ]ntâmpl[ ]n cadrul Inspectoratului|colar,cineintr[\i motivulpentrucarevine,pentruc[ sunt proceduri pentru siguran`[. „La mine ]n institu`ie când se lucreaz[vreaus[\tiufiecareceprogramare.NuesteSCHunc[,nici SCMacovei,esteinstitu`iedestat. Dumneavoastr[nupute`ivenila mine ]n birou s[ v[ a\eza`i \i s[ lucra`i.Suntni\tereguli,ni\teproceduri. Conducerea Inspectoratuluitrebuies[\tiecesedesf[\oar[ ]ninstitu`ie.Vinecândvreadumneaei, la 12 noaptea s[ lucreze. Trebuieunprogram”,aspusinspectorul \colar general al I|J. Hunc[ sus`ine cu t[rie c[ nu este nicidecumvorbadeor[zbunarela adresa Adei Macovei. „Nu este nicior[zbunare.Exist[oregul[. Nu am nici un interes s[ blochez unproiect.Areoclauz[]nproiect c[ dac[ noi reziliem contractul, Inspectoratul trebui s[-i pl[teasc[ daunedeunmiliard”,aspusMihaela Hunc[. Acesta a mai ad[u-

gat: „eu am p[`it mai r[u ca ea, atuncicândm-adatafar[.Daroricumnuester[zbunare”.

Dup[ mai bine de patru ore, Ada Macovei a primit un birou }n urma discu`iei aprinse de pe holul Inspectoratului |colar, Ada Macovei a mai depus o cerere c[tre inspectorul \colar general, precizând\iorele]ncareurmeaz[ s[-\i desf[\oare activitatea ]n cadrul proiectului. Schimbul de repliciacontinuat,iardup[maibine depatruore,]ncarefostulinspector\colarastatlaI|J,aprimit\i un r[spuns din partea Mihaelei Hunc[. „Mi-apermiss[lucrez]nbiroul undeeste\ifi\etulcudocumente. Acestaera]ns[]nchis,a\ac[am solicitat s[ ]mi dea \i cheia. Programul]nestedela8.00la16.00, \i ]mi este imposibil s[ m[ ]ntâlnesc cu echipa de proiect, ceilal`i inspectori \colari, care ]n timpul programului nu pot lucra la proiect.Esteob[taiedejoc\icelmai sigur ]n aceast[ sear[ (N.R. joi seara)m[voiadresa\iunuiavocat”,aspusAdaMacovei.(PetronelaRotariu)


6

TOPNEWS

Vineri,29iunie2012 Publicitate

Gheorghe Marcu, ]nlocuit de Andrei Dolineaschi la \efia PSD Boto\ani Miercuri s-a decis ]n BPN al PSD ]nlocuirea senatorului GheorgheMarcudelaconducerea organiza`iei jude`ene a partidului. Noul pre\edinte al PSD Boto\ani vafideputatulAndreiDolineaschi, un foarte apropiat al premierului VictorPonta. De altfel, s[pt[mâna trecut[, Ponta a declarat c[ inten`ioneaz[ s[-l ]nlocuiasc[ de la conducerea organiza`iei Boto\ani pe senatorul Marcu.Astase]ntâmplacaurmareafaptuluic[dintoamn[Marcu vaocupafunc`iadevicepre\edinte al Comisiei Na`ionale de Valori Mobiliare\iestenevoits[renun`e

lafunc`iiledepartid,]ntrucâtcele dou[nusuntcompatibile.Aceast[ schimbarenuasurprinspenimeni din PSD Boto\ani, mai ales c[, potrivit statutului partidului, ]n momentul]ncarepre\edinteleales seretragesauesteretrasdinfunc`ie, pre\edin`ia organiza`iei este preluat[ automat de c[tre pre\edintele executiv, ]n situa`ia de fa`[dec[treAndreiDolineaschi. Gheorghe Marcu va r[mâne senator al PSD pân[ ]n toamn[. Dup[ prima \edin`[ a BPN al PSD,noulpre\edintealorganiza`ieijude`eneBoto\anivafiAndrei Dolineaschi.(OtiliaMaxim)

Premii interna`ionale ad[ugate ]n palmaresul Grupului „Voces” din Dorohoi Grupul „Voces” al Clubului Copiilor din Dorohoi, instructor PaulCiprian Mihai, s-a ]ntors s[pt[mâna trecut[ de la Maiori, regiunea Salerno-Italia.Miciiarti\tidela„Voces”auparticipatlaFestivalul interna`ionaldemuzic[u\oar[EurokidsJunior(15-17iunie2012),festivalaflatlaaIV-aedi`ie.Laacestfestivalaufostconcuren`idinmaimulte `[ri europene: Italia, Bulgaria, Slovenia, Estonia, Malta, Lituania, Polonia, Rusia, România, Ucraina, etc. „La sec`iunea grupuri vocale GrupulVocesaob`inutLoculIII,interpretând]nsemifinalepiesele«Ma che musica maestro» (muzica: Paolini-Silvestri, textier: F. Pisano) \i „~aramuzicii”(muzica:VirgilPopescu,textier:GeorgePopovici),iar ]nfinal[«~aramuzicii»”,adeclaratPaulCiprianMihai.MembriicerculuiMuzicafolk-muzic[u\oar[auparticipat\ilaFestivalulNa`ionalde MuzicaFolk„Cetateaveche”delaSiret,jude`ulSuceava,ceaavutloc ]nperioada22-23iunie.Aici,AndreiCi\lariuaob`inutmen`iunelacategoriasoli\tifolkclaseleV-VIII,iarlasec`iuneaGrupurifolkclaseleVVIIIGrupul„Noidoi”,formatdinLauraMacoviciuc\iAndreiCi\lariu, aob`inutPremiulI.(PetronelaRotariu)

Publicitate


PUBLICITATE

Vineri,29iunie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/teren *Vând1.826mpteren]n ora\,intabulat,]mprejmuit, cuutilit[`i,pre`negociabil. Telefon:0744.400.952. (G-2)

v^nz[riapartamente *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Urgent,vândapartament 3cameresemidecomandat, etaj2,zonaPrim[verii, intabulat,u\[metalic[, CT,32.000Euro.Telefon: 0744.678.468.(G-1)

]nchirieri *Cauts[]nchiriezgarsonier[petermenlung.Rela`iilatelefon: 0743.460.454.(G-3) *}nchiriezgarsonier[30 mp,semimobilat[,proasp[tigienizat[,solicitgaran`iecontravaloareaa3

lunichirie-400lei/lun[. Telefon:0752.600.775. (G-2)

licita`ii *LichidatorulSCEls SRL,scoatelalicita`iespa`iuproduc`ie\idepozitare 290mp]nCaleaNa`ional[ nr.100,Boto\ani.Terenul pecareesteamplasat[ construc`ianuesteproprietateadebitoarei.Pre`ulde pornirelalicita`ieeste 20.000lei.Licita`iava avealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani,Calea Na`ional[nr.107,sc.B, parter]ndatade 02.07.2012,ora11.00\ise varepeta]nfiecare s[pt[mân[,]nziuadeluni laaceea\ior[.Telefon 0231/538.015.(2400-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,29iunie2012

Peste 150 de pacien`i Servicii medicale ]i a\teapt[ pe medicii care vor fi scoase de la gratuitate americani Num[rulboto\[nenilorafla`ipelistele]ntocmite]na\teptarea mediciloramericania dep[\it150.Misiunea american[va]ncepe pe8iulie,iarconsulta`iile\iinterven`iile chirurgicalevoravea loclaDorohoi. Estedoarlista]ntocmit[laDirec`iadeS[n[tatePublic[,existând\i la Dorohoi o list[ ]n acest sens. „Sunt atât copii, cât \i adul`i ]nscri\i,\iprobabilnum[rulvacre\te pân[ la sosirea echipei de medici americani. Unii dintre cei ]nscri\i vorinterven`iichirurgicaleminore, uniiaufostopera`i]naniitrecu`i\i acum vin la control, al`ii sunt ]nscri\idoarpentruconsulta`ii”,declara, recent, Silvana Tudorache, directorulDSPBoto\ani. DSP a f[cut adres[ \i c[tre Direc`ia General[ pentru Protec`ia

Copilului\iAsisten`[Social[pentruacomunicacazurilecarearputea intra ]n aten`ia speciali\tilor americanicarevorajunge]njude` pe8iulie. 17mediciamericanivin]naceast[var[s[acordeconsulta`iigratuite]njude`.}n2012MedicalMissions va consulta \i va opera ]ns[ doar la Dorohoi. Doar Spitalul MunicipalDorohoivacolabora,]n perioada 8-12 iulie cu Medical Missions.Consulta`iilevorfiacor-

datepepediatrie,oftalmologie,interne,\ivorfiefectuate\iopera`ii minore pentru afec`iuni din sfera ORL\ichirurgieplastic[. Pe oftalmologie vor fi abordate toateafec`iunile,maipu`incataracta. Medicii americani \i-au ]ntreruptunanmisiunea]njude`,dup[ nou[anilarând]ncareauoperat atât la Spitalul Jude`ean, cât \i la Maternitate, Spitalul de Copii \i Spitalul din Dorohoi. (Aurora Dimitriu)

Lucr[ri recorectate la evaluarea na`ional[ Recorectareaarelocdup[ceministrulinterimaral Educa`iei,LiviuPopadeciscalaprobadelimba\i literaturaromân[dincadrulexamenuluideEvaluare Na`ional[s[seapliceacela\ibaremdecorectarepentrueleviicareaur[spunslasubiectulalII-lea,A(3 atâtvariantab-predicativ[,cât\ic-subiectiv[.Ca atare,fiecaredintreelevii]ncauz[vaprimi6puncte. Din cele declarate de C[t[lina Lupa\cu, inspector \colar general adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), ]n cursul zilei de ieri, Ministerul Educa`ieiatransmis]nteritoriuproceduradereevaluare a lucr[rilor la limba \i literatura român[ din cadrulevalu[riina`ionale.„Astfel,din968delucr[ri reevaluate, ]n cazul a 373 nota a fost majorat[. Reevaluarea lucr[rilor nu va afecta calendarul concursului na`ional. Mâine (vineri) pân[ ]n ora 14.00

vorfiafi\aterezultatele”,adeclaratC[t[linaLupa\cu Decizia ministrului se fundamenteaz[ pe mai multe argumente ale speciali\tilor ]n limba român[. MinistrulinterimaralEduca`iei,LiviuMarianPop,a sus`inutc[nuvapermitediscriminareaniciunuielev \ic[,]noricedecizieministerial[,trebuies[primeze interesul elevilor \i egalitatea de \anse la educa`ie a acestora.MinisterulEduca`iei,Cercet[rii,Tineretului \iSportuluiprecizeaz[c[varianteledesubiectelepentruprobadelimba\iliteraturaromân[aufostdefinitivate\iaprobate]nlunamartie2012. Conformmetodologiei,acesteasuntsecretizatepân[ ]nziuadesf[\ur[riiprobei.Subiecteleaufostelaborate]ndecursula6lunideziledec[tre240decadre didactice.(PetronelaRotariu)

De\i]nurm[cucâtevazile,uniireprezentan`iaimedicilor boto\[neninu]\i ascundeauscepticismulcuprivirela finalizarea]nviitorulapropiatapachetuluiminimde serviciimedicale,reprezentan`iiMinisteruluiS[n[t[`iiau anun`atc[pân[la fineleanuluiacesta vafigata. De fapt, asigura`ii de s[n[tate voraflapestecâtevalunilistaserviciilormedicalepecarenulevor mai putea primi decât dac[ vor avea bani s[ le pl[teasc[, servicii carepân[acumerau,celpu`inteoretic, gratuite. Oficialii sistemului sanitarspunc[sevreacaasigurareaobligatories[acopereserviciile medicale scumpe, pentru cele maiieftine,persoaneleurmânds[

]\i fac[ o asigurare suplimentar[. Dac[]nurm[cucâtevalunisediscuta c[ examenele imagistice, uneleinvestiga`iipatologicescumpe,nuerau]nplanpentrupachetul minimdeserviciimedicale,acum, noua conducere a Ministerului S[n[t[`ii are o alt[ viziune, va scoatedepelistaserviciilormedicale gratuite pe cele mai ieftine, Practic, pe lista negativ[ se vor afla servicii medicale pe care, ]n ultim[instan`[,pacientularputea s[lesuportedinbuzunarulpropriu dac[ nu ]\i face asigurare suplimentar[des[n[tate. „Este o decizie deloc u\oar[. Pân[ la urm[ este o decizie politic[,odeciziecareaduceunprejudiciudeimagineforma`iuniipoliticecarearecurajuls[oia.Dartrebuief[cut\iacestlucru,pentruc[ nupo`imin`ilanesfâr\itpacientul c[]ipo`ioferiomul`imedeserviciimedicale,cânddefaptnusunt banidecâtpentruomic[partedin aceleservicii”,declaraunuldintre medicii de familie boto\[neni. Proiectulprivindpachetuldebaz[ deserviciimedicalevatrebuimai ]ntâis[fiesupusdezbateriipublice.(AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2160  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2160  

Ziarul orasului tau!

Advertisement