Page 1

CMYK

Cincimicrobuze\colarenoi auajuns]njude` EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVIII•nr.123(2158)•Miercuri,27iunie2012•8pagini

Pag. 8

Experiment judiciar ]n ancheta jafului la casa de amanet Pagina 3

Medici \i asisten`i cu bani ]n buzunar dup[ performan`[ Fiecarecadrumedicals[fiepl[titdup[ cât\icummunce\te. Discu`iileau]nceput maidemultpemargineaacestuisubiect. }nultimalun[]ns[, reprezentan`iaiMinisteruluiS[n[t[`ii, aisindicatelor\iorganiza`iilorprofesionaleauatinsaceast[ tem[cumaimult curaj\iauvenitcu feldefelde„solu`ii” pentrucasalarizarea s[fiemaiaproape deefortulfiec[rui angajatdintr-unspitalpublic. Pagina 5

Donatori de sânge tria`i dup[ zona ]n care au c[l[torit

Pagina 4


2

STARTNEWS

Miecuri,27iunie2012

Lucr[ri anulate la evaluarea na`ional[ Maimultetezeaufost anulatelaevaluarea na`ional[deLimba român[laBoto\ani. Acesteaaveausemne distinctive.Dincele declaratedeinspectorul\colargeneralRodicaMighiu,purt[toruldecuvântalInspectoratului|colarJude`ean(I|J),dou[teze aufostanulate]nCentruldeevaluare. „Cele dou[ teze provin de la |coaladeArte\iMeseriiSmârdan \i aveau semne distinctive. ]n aceast[situa`iecandida`iipotparticipa la urm[toarea prob[, ]ns[ la admitere\anselevorfimaimici”, adeclaratRodicaMighiu.Al`itrei absolven`ideclasaaVIII-anuau pututsus`ineprobadelimbaromân[,fiindinterna`i]nunit[`imedicale.LaRomâne\ti,uncandidatare

meningit[,laGorb[ne\tiuncandidatafostoperatlunideapendicit[, iarunelevdinCo\ulaarefractur[ debazin.„Amavuttreicazurispeciale,dincauzamotivelormedicale.Ceitreivorputeasus`ine]ncontinuareurm[toareleprobe,]ns[,la fel,\anselelaadmitere]nliceule suntredusecomparativcuceilal`i. Afostsolicitat[osesiunespecial[ dar decizia apar`ine Comisiei Na-

Surpriz[ ]n desemnarea viceprimarului de Dângeni Surpriz[ depropor`iipentruUSL laDângeni,acolo undedesemnarea viceprimaruluiera ca\if[cut[.Dup[ calculelef[cutede reprezentan`ii USL,Victoriaera unasigur[ pentru ace\tiaiarvalidarealuiStelic[ Trofin,celcarefusese ]nfrunteacomunei timpde12ani,era doaroformalitate. Astfel,]ncursulzileidemar`i, dup[ instalarea primarului, ]n persoana lui C[t[lin Rotundu, din partea Mi\c[rii pentru Boto\ani, s-a validat Consiliul Local. USL \i PP-DD au anun`atc[facechip[comun[]n

ConsiliulLocal,avândmajoritate cu 7 consilieri locali fa`[ de doar 6 cât a ob`inut Mi\carea pentru Boto\ani. Fostul primar Stelic[Trofinafostpropusdin partea USL pentru func`ia de viceprimar\i,teoretic,urmas[ fie ales, lucru care nu s-a mai ]ntâmplat,acestar[mânândsimpluconsilierlocal. A\a-zisa surpriz[, pe care reprezentan`ii unor partide o \tiau din cursul s[pt[mânii trecute, conform declara`iilor de pres[f[cute,aavutloc.Cualte cuvinte,s-aprodustr[darea.}n urmavotuluisecret,viceprimar a fost ales Gheorghe Maticiuc, propunerea Mi\c[rii pentru Boto\ani. Doi dintre consilierii localiaiUSLauvotatcuviceprimarul propus de Mi\carea pentruBoto\ani. Cu aproximativ o s[pt[mân[ ]nurm[,liderulPP-DDMarius Cristescupreciza:„auie\it\ase de la USL, \ase de la PDL \i unul de la PP-DD. }n aceast[ situa`ie,unuldelaUSLvoteaz[ cuPDL.Nupots[v[spununde pân[ nu iese viceprimarul”. (OtiliaMaxim)

`ionale”, a completat Rodica Mighiu. La proba de limba român[, dincei4.202absolven`i]nscri\iau fost prezen`i 4.102 de candida`i, 101fiindabsen`i.„Ceicarenuau venitlaevaluareana`ional[pots[ participelaadmitere,dar]netapaa treia \i nu au acelea\i \anse ca \i ceilal`i”, a spus purt[torul de cuvântalI|J. Câtprive\tepanadecurentdeluni

din timpul desf[\ur[rii probei ]n patru localit[`i, reprezentan`ii Inspectoratuluiau`inuts[precizezec[ aceasta nu a afectat desf[\urarea probei.Dindateleprimitedincentre,ceamailung[perioad[]ncare nu a fost curent a fost la R[d[u`i Prut,oor[,respectivdela9.15la 10.17 \i de la 10.25 la 10.35, Darabani,laVii\oaradela9.10la 10.15,laP[ltini\dela9.20la10.40. „Panadecurentaafectatdoar]nregistrarea pe camerele de supraveghere \i nu candida`ii ]n mod direct”,amen`ionatRodicaMighiu. Evaluarea na`ional[ la clasa a VIII-avacontinuaazi,cuprobade matematic[. Afi\area primelor rezultate este programat[ vineri, 29 iunie (pân[ la ora 14.00). }n aceea\izi,]nintervalulorar14.0018.00 pot fi depuse contesta`iile, carevorfisolu`ionate]nzilelede 30iunie\i1iulie.Afi\arearezultatelor finale (dup[ contesta`ii) va avealoc]ndatade2iulie.Media deadmitere]nliceuvaficalculat[ ca medie aritmetic[ dintre media notelordelaevaluare\imediageneral[ a anilor de gimnaziu. (PetronelaRotariu)

Primarul Portariuc nu este ]nc[ l[murit ]n privin`a proiectului Corni\a Primarulmunicipiului Boto\ani,OvidiuPortariucadiscutatieri cuconducereaAgen`iei DezvoltaredeRegional[NordEst,pemargineaconstruc`ieiParculuiregionaldeagrementdelaCorni\a. Edilul a fost ]nso`it la Piatra Neam`,ladiscu`ii,deadministratorulpublicAdrianaZ[iceanu.Acesta a dorit s[ stabileasc[ condi`iile]ncarepoateimplementaproiectulpropusdefostaechip[dela Prim[rie,ceafostcondus[deC[t[lin Flutur. }nc[ de la preluarea mandatuluideprimar,OvidiuPortariuc a men`ionat c[ dore\te s[ cear[aamânareatermenuluilicita`iei pentru Parcul Corni\a, care

ar fi necesar[ pentru a se vedea dac[esteabsolutnecesarcaunastfeldeproiects[serealizezecu20 demilioanedeeuro. }n opinia lui Ovidiu Portariuc banii ar putea fi direc`iona`i c[tre construc`iadelocuin`e,creareade locuridemunc[sauaunorc[mine pentru b[trâni. „Vrem s[ vedem dac[dinpunctdevederetehnic\i legalesteposibil[oamânare,m[car pentru aproximativ o lun[ de zile,pentruaaveatimpuls[reanaliz[macestproiect.Dac[cifrelene arat[ c[ este un proiect fezabil, vomcontinua.}nschimb,dac[cifrelearat[,`inândcontc[realitatea economic[s-aschimbatfa`[decea deacumoptanicândafostf[cut studiul de fezabilitate pentru proiect, nu putem risca soarta unui proiectdegenulacesta.Esteunlucrucucarenuneputemjuca\itrebuie o analiz[ riguroas[ economic”, a declarat primarul Ovidiu Portariuc.(PetronelaRotariu)

Cei mai mul`i absolven`i de liceu, de nivel mediu la operarea pe calculator Cuno\tin`eledeoperarePCle-au datb[t[idecapcandida`ilorde laexamenuldebacalaureat.DatelecentralizatelanivelulInspectoratului|colarJude`ean(I|J) indic[faptulc[ceimaimul`iau ob`inutcalificativul„mediu”. Din datele prezentate de inspectorul \colar RodicaMighiu,purt[tordecuvântalI|J,din

cei 2.714 candida`i ]nscri\i au absentat 69. Dintre ace\tia, 346 au primit calificativul „]ncep[tor”, 826 sunt de nivel „mediu”, 772 suntdenivel„avansat”,iar669sunt„experimenta`i”.32decandida`iauprimit]ntre1\i10 puncte, f[r[ a ob`ine un calificativ. La nivel na`ional,din132.782deelevi]nscri\i,optau fost elimina`i din examen, 3.588 nu s-au prezentat,iar1.361suntf[r[calificativ.14lasut[ sunt]ncep[tori,27lasut[aunivelmediu,25avansat \i 29 la sut[ - experimentat. Probele

scrise ale examenului na`ional de bacalaureat ]ncep]n2iuliecutestarealalimba\iliteratura român[.Candida`ivorsus`ineapoi,]n3iulie, probascris[delimba\iliteraturamatern[,]n4 iulieprobaobligatorieaprofilului\ipe6iulie probalaalegereaprofilului\ispecializ[rii.Pe datade8iulievorfiafi\aterezultatele,iar]n9 iulie, ]ntre orele 8.00 \i 12.00, vor fi depuse contesta`iile.}nperioada10-12iulie,vaavea locsolu`ionareacontesta`iilor,iar]n13iulievor fiafi\aterezultatelefinale.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Prins[ de jandarmi cu 1.300 de pachete de `ig[ri ]n Pia`a Central[ Ofemeies-aalescudosar penaldup[ceafostprins[de jandarmi având o cantitate marede`ig[ridecontraband[. Luni, un echipaj de jandarmi care patrula ]n zona Pie`ei Centrale din municipiulBoto\aniaobservatofemeie care desc[rca dintr-un taxicâtevabagajevoluminoase. Jandarmii au legitimat persoana]ncauz[,iarlaverificareabagajeloraudescoperit 1.372  pachete de `ig[ri, provenien`[ Republica Moldova,pentrucarenuexistau documente de provenien`[. Femeia, ]n vârst[ de 58 de ani,dinmunicipiulBoto\ani, a declarat c[ ar fi cump[rat `ig[rile ]n ora\ul |tef[ne\ti. Jandarmiii-au]ntocmitactele premerg[toare pentru s[vâr\ireainfrac`iunilordede`inerea de c[tre orice persoan[, ]nafaraantrepozituluifiscal, aproduseloraccizabilesupuse marc[rii, peste limita a 10.000de`igarete\icolectarea, de`inerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea \i vânzarea bunurilor sau a m[rfurilorcaretrebuieplasate sub regim vamal, cunoscând c[ acestea provin din contraband[sausuntdestinates[vâr\iriiacesteia.(D.R.)

Func`ia de administrator public al jude`ului, pe ordinea de zi a viitoarei \edin`e de CJ }nurma\edin`eiceurmeaz[ ]n data de 29 iunie, Boto\aniulvaaveaunadministrator public al jude`ului. Consilierii jude`eni urmeaz[ s[decid[dac[voraprobasau nu, ]n \edin`a de la sfâr\itul s[pt[mânii,]nfiin`areaacestuipost,lapropunereapre\edinteluideConsiliuJude`ean, Florin ~urcanu. Ulterior, va fi stabilit un concurs \i data desf[\ur[riiacestuia.Persoana propus[ pentru preluarea noiifunc`iiesteRaduJudele. Un alt proiect care va fi dezb[tut ]n \edin`a de vineri vizeaz[ modificarea organigramei la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`iaCopilului.Totvineriva fi stabilit[ \i noua componen`[aAutorit[`iiTeritoriale de Ordine Public[. De asemenea,]nviitoarea\edin`[de ConsiliuJude`eanvafipus[ ]ndiscu`iemodificarearegulamentului de organizare \i func`ionarealConsiliuluiJude`ean.(O.M.)


TOPNEWS

Miecuri,27iunie2012

Experiment judiciar ]n ancheta jafului la casa de amanet Lunisear[,aproape demiezulnop`ii,]n sediulcaseideamanet undeaavutlocjaful dela]nceputullunii, dinmunicipiulBoto\ani,aavutlocun experimentjudiciar cerutdeinculpa`i. Cercet[rile]nacestcazsedesf[\oar[subsupraveghereaunuiprocuror al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, astfel c[ pe lâng[poli`i\tidelajudiciar\icriminali\ti, inculpa`i \i angajatul casei de amanet ce lucra ]n momentuljafului,afost\iprocurorul decaz.Aspecteleurm[ritedeanchetatorinuaufostf[cutepublice, ]ns[ trebuie men`ionat c[ experimentuljudiciarestediferitfa`[de

oreconstituire.Experimentuljudiciar ]ncearc[ s[ reproduc[ exact circumstan`ele ]n care a avut loc fapta, cum ar fi ora, locul exact sau\irulevenimentelor. Suspec`idecomitereafapteisunt patrutineridinDorohoi,treifiind prin\ilacâtevaziledup[comiterea tâlh[riei.Atunciafostfurataproapejum[tatedekilogramdeaur.A-

Se ]nmul`esc consumatorii de droguri Potrivit datelor contorizate deCentruldePrevenire,Evaluare \i Consiliere Antidrog Boto\ani (CPECA), structur[ teritorial[aAgen`ieiNa`ional[ Antidrog(ANA)num[rultinerilordinjude`ceaunevoiede ]ngrijiri medicale ca urmare a consumuluidealcool\idroguri este ]ntr-o continu[ cre\tere. Institu`ia asigur[ la nivel local servicii de prevenire a consumului de tutun, alcool \i droguriprecum\iserviciideasisten`[integrat[]nadic`ii. Conform datelor de la cele patru unit[`i/centre de primire a urgen`elor medicale din jude`,dinfi\elestandardde]nregistrare a urgen`elor medicale produsecaurmareaconsumuluidesubstan`epsihoactivepe primulsemestrualanului2012 auavutnevoiede]ngrijirimedicaleunnum[rde793depersoane.Urgen`elemedicaledin cauzaconsumuluidealcoolau fost723(]nanul2011aufost]n total793).25decazuriaufost dincauzaabuzuluidemedicamente(]nanul2011-47),urgen`ele medicale din cauza consumului de droguri ilegale derisc\imareriscfiind5(]n anul2011-4).Ocre\teremare este \i la urgen`ele medicale din cauza consumului de substan`eetnobotanice14(]nanul 2011fiindnumai5).}nprimul semestru au fost 10 cazuri de urgen`e medicale din cauza consumuluidesubstan`evolatile,maiexactaurolac.Tentative desinuciderepefondulconsumuluidealcool\i/saumedica-

menteaufost6(]nanul2011 fiind ]n tot anul tot 6). Tot ]n primele\aselunialeacestuian aufost]nregistrate10cazuride com[ alcoolic[ la minori. Cifreleprezentatemaisusnusunt cuvaloaredeabsolutpentruc[ num[rul consumatorilor de substan`epsihoactiveestemult mai mare, fiind ]nregistra`i doar cei ce au ajuns la spital. Totodat[, la nivelul CPECA Boto\ani, pe primul semestru alanului2012,s-auadresatun num[r de 15 consumatori de substan`epsihoactive,dincare 12consumatorideetnobotanice\i3consumatoridedroguri derisc.Alte12persoanecercetatepentruinfrac`iunilaregimuldroguriloraflate]narestul Poli`ieiausolicitatasisten`[din partea CPECA Boto\ani. „Având]nvedereaspectelemen`ionate,apreciemc[lanivelul Jude`ului Boto\ani exist[ factoriderisc]nceeaceprive\te consumuldesubstan`epsihoactivedetippreponderentrecrea`ional. De altfel, potrivit RaportuluiNa`ionalprivindfenomenul consumului de droguri al ANA pe anul 2011 consumul de droguri a ajuns s[ reprezinte \i ]n `ara noastr[ un fenomen de amploare, aflat ]ntr-o expansiune ]ngrijor[toare. }n prezent, prevenirea \i combatereatraficului\iconsumuluidedrogurisuntconsiderateprioritatena`ional[,dar\i o necesitate a comunit[`ii”, a fost de p[rere Vlad Axinciuc, Centrul Antidrog Boto\ani. (D[nu`Rotariu)

resta`ipreventivsuntAndreiVacariude24ani,Ionu`Ad[sc[li`eide 25 ani \i Drago\ Blanaru de 26 ani.}nurmacercet[rilorefectuate depoli`i\tiideinvestiga`iicriminalecusprijinultehnic\ioperatival Direc`iei Opera`iuni Speciale din cadrulIGPR\ialDirec`ieiGenerale de Informa`ii \i Protec`ie Intern[, s-a stabilit c[ ]n seara res-

pectiv[ Drago\ Blanaru asigura locul faptei din exterior, Andrei Vacariu\iIonu`Ad[sc[li`eiavând fe`ele \i mâinile acoperite, au p[truns]ncasadeamanet\i,amenin`ând gestionarul cu un pistol, au sustrasaproximativ440grameaur ]n bijuterii, creând un prejudiciu estimatlaaproximativ80.000lei, nerecuperat]nc[.(D[nu`Rotariu)

A fugit de acas[ dup[ ce a cheltuit banii la „p[c[nele”

3

BOTO|ANI pe o coloan[ A intrat cu ma\ina ]n gard, p[r[sind apoi locul faptei Unb[rbatdinVân[toriarefuzats[-ifierecoltateprobebiologicedesângedup[ceaprovocat unaccidentrutier\iafugitdela locul faptei. Luni ]n jurul orei 17.30,IlieM.de29ani,]ntimp ceconduceaunautoturismpeun drums[tescdinlocalitateaVân[tori, a pierdut controlul asupra direc`iei de mers, izbindu-se ]n garduluneilocuin`e,dup[carea p[r[sitloculfaptei.}ntrucâtconduc[torul auto emana halen[ alcoolic[, poli`i\tii i-au solicitat acestuias[sesupun[test[riicu aparatul etilotest, procedur[ pe care b[rbatul a refuzat-o. De asemenea,acestaarefuzatrecoltareadeprobebiologicedesânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei.Fa`[deIlieM.secontinu[ cercet[rilesubaspectuls[vâr\irii infrac`iunilorderefuzderecoltareaprobelorbiologice]nvedereastabiliriigraduluidealcoolemie\ip[r[sirealoculuiaccidentuluicaurmareas[vâr\iriiunei infrac`iuni.(D.R.)

Adolescent r[nit ]ntr-un accident rutier la |tiubieni Lunisear[]njurulorei21.15, Valeric[D.de44ani,dinora\ul S[veni,]ntimpceconduceaun autoturismpeDJ292,]nlocalitatea |tiubieni, ]l accidenteaz[ gravpeAndreiL.de17ani,din localitate care a ie\it din curtea uneilocuin`e,deplasându-sepeo biciclet[,]ncercânds[traverseze drumul jude`ean f[r[ s[ se asigure.]nurmaaccidentului,adolescentulafosttransportatlaSpitaluldePediatrieBoto\ani,unde aprimit]ngrijirimedicale,r[mânândinternat.Conduc[torulauto afosttestatcuaparatuletilotest, rezultatulfiindnegativ.(D.R.)

Fermierii, verifica`i de poli`i\ti din sec`iile rurale Untân[r]nvârst[de17anidin comunaCo`u\ca,satulPu`ureni,a fugitdeacas[dup[ceacheltuito sum[debanidat[dep[rin`ipentru utilit[`i, la jocuri electronice de noroc.D[nu`Nistoric[]ndatade 20.06.2012, ]n urma unor certuri cutat[ls[u,aplecatdeladomiciliu\inuamairevenitpân[]nprezent.Minorulafostcertatdec[tre tat[l s[u deoarece ]n ziua de 20.06.2012 a cheltuit la jocurile electronice de noroc o sum[ de banicareised[dusepentruaachita unele utilit[`i. Minorul a mai fostplecatdeladomiciliu\i]nluna decembrie2011,cândafostdepistat la un prieten din comuna R[d[u`i-Prut.Semnalmente:]n[l`ime - 1,70 m, greutate - circa 80 kg, atletic, fa`a rotund[, p[r \aten drept,tunsscurt,ochic[prui,ten deschis.Semneparticulare:]nparteadreapt[ab[rbieiprezint[semnele unor afec`iuni ale pielii. ]mbr[c[mintea la data dispari`iei: tricoudeculoarealbastr[pespate-

lec[ruiaesteinscrip`ionatuntext culiteredeculoarealb[,pantaloni detreningdeculoareneagr[având odung[deculoarero\ie]npartea lateral[,]nc[l`atcupantofitipadidas de culoare neagr[. Tot zilele acestea poli`i\tii sunt pe urmele unuipu\tide12aniceamaifugit deacas[\ilasfâr\itulanuluitrecut \i a fost identificat ]n jude`ul Suceava. Marius Dumitru Ciociu ]n datade24.06.2012]njurulorelor 16.00 a plecat din Centrul Elena Doamna din municipiul Boto\ani (undeerainstitu`ionalizat)\inusamai]ntors.Semnalmente:]n[l`ime-circa1,50-1,55m,greutatecirca 40 kg, constitu`ie astenic[, p[r \aten, tuns scurt cu breton, ochi verzi. }mbr[c[mintea la data dispari`iei: tricou \i pantaloni scur`i,deculoarealbastr[,adida\i. Oricinepoatefurnizarela`iicuprivirelaace\timinoriesterugats[ anun`eceamaiapropiat[unitatede poli`iesaus[apelezenum[rulgratuit112.(D[nu`Rotariu)

Cresc[torii de animale din jude` au ]nceput s[ fie lua`i la control, pentru subven`iile din 2008,pentrubovine.Astfel,cei ceauprimitsubven`ii]ndomeniul zootehnic ]n 2008 de la Agen`ia de Pl[`i \i Interven`ie pentruAgricultur[(APIA),vor fiaudia`idepoli`i\tiisec`iilorrurale.Celoraproximativ1000de fermierilevorficontrolatedosarele, la cererea procurorilor, pentruaseverificaautenticitatea \icorectitudineadeclara`iilorpe propria r[spundere depuse ]n dosarele de acordare a subven`iilor.Poli`i\tiivors[afledac[]n jude`auexistat„]ntreprinz[tori” saufirmespecializate]ncompletareaformularelornecesare,care au realizat \i semnat contracosttoat[documenta`iafermierilor.Sumeleprimitedefermieri variaz[]nfunc`iedenum[rulde animaledeclarate\ipornescde la 20 de lei pân[ la aproape 10.000delei.(O.M.)


CMYK

4

TOPNEWS

Miecuri,27iunie2012

Autorit[`i, directori, discursuri patriotice la Ziua drapelului Autorit[`iledinjude`au marcat,mar`i,Ziuadrapelului,s[rb[torit[]nfiecare anla26iunie.Ceremoniaa avutloc]nPia`aTricolorului,momentelecheiefiind marcatedearborareadrapelului,parademilitar[dar \idiscursulpatrioticalautorit[`ilorlocale. Laeveniments-auadunatzecideboto\[neni, curio\i, mul`i dintre ace\tia ne\tiind despreceestevorba.Auluatparte:prefectulAdrianConstantinescu,pre\edinteleCJ, Florin~urcanu,primarulOvidiuPortariuc, dar\ivicepre\edin`iiCJ,GheorgheSorescu \i Doina Federovici, viceprimarul Cosmin Andrei\inumero\idirectorideinstitu`iipubliceprecumDanaBoariu,directorexecutiv APM,MinodoraVasiliudelaDirec`iaSanitarVeterinar[,CristianDeliba\delaDirec`iaAgricol[,GabrielAmitruluidelaDirec`iaSilvic[. Noii ale\i ]n func`iile de conducere au marcatevenimentulprindiscursuriplinede ]nsemn[tate istoric[, simbolul drapelului fiindpunctatdeoficialit[`i. }ntâietate a avut prefectul jude`ului, Adrian Constantinescu. „26 iunie, Ziua Drapelului,proclamat[prinlegeanr.96din 1998,esteozipecare,de14ani,româniio s[rb[toresc prin ceremonii prev[zute de lege.SteagulRomânieiafost,]ns[,cinstit\i onoratcufiecarearborarede-alungulistoriei.Cufiecarelupt[]ncareromânii]\id[deau via`a pentru `ar[, cu fiecare revolu`ie pentrudreptate,fr[`ie\ilibertate\icufiecare român, care a ar[tat lumii prin performan`elesaleintelectuale,sportivesauartistice,c[peacestglobexist[o`ar[cuoameni extraordinari,senume\teRomânia\iopoateoricinerecunoa\teprinceletreiculoridis-

pusevertical.Drapelulnedefine\tepenoica neam\i`ar[,este,dac[vre`i,carteadeidentitateapoporuluiromân.Strânge]nculorile salesângelestr[mo\ilor,soarelehr[nitor\i aerullibert[`ii.Strânge]ntreaganoastr[isto-

rie,cumomenteletragice,dar\icucelemai luminoases[rb[tori.Pentrumul`idintreromâni acest simbol \i-a pierdut din putere. Suntsigur,]ns[,c[atuncicând]lvedemarboratcucinstepentruromâniideosebi`ide

pretutindeni,sim`imcuto`iiemo`iadeplin[. Dincolodepatimile\ineajunsurilefiec[rei zile,suntemromâni\ineiubim`ara,cutot ceea ce ]nseamn[ ea. Iar ziua ]n care ne afl[m,ZiuaDrapelului,aretocmaimenirea s[nereaminteasc[acestlucru.C[avemdatorias[explic[mnoilorgenera`iice]nseamn[drapelul,c[esteunsimbolsfântalneamului,c[reprezint[locul]ncarelis-aun[scutp[rin`ii\i]ncarelisevorna\tecopiii”, aprecizatreprezentantulguvernului]njude`. Pre\edinteledeConsiliuJude`ean,Florin ~urcanu,prindiscursuls[uacatalogatdrapelul ca fiind simbolul verticalit[`ii \i perfec`iunii. „Tricolorul reprezint[ egalitatea celortreiculori]mp[r`ite]nmodegal:verticalitate\iperfec`iune.Ziuatricoloruluial[turideZiuaNa`ional[demonstreaz[voin`a deunitateatuturorromânilor.Tricolorula fost utilizat de români ]n momente de r[scruce... Tricolorul, de asemenea, ]nso`e\te fiecaresuccessaurealizareapoporuluiromân,fiindridicatpecelemai]nalteculmi”, a precizat pre\edintele de CJ ]n prezen`a câtorvazecideboto\[nenicarel-aur[spl[tit cuunropotdeaplauze. Noul primar de municipiu, Ovidiu Portariucafostcevamaipoetic]ndiscursuls[u de ziua drapelului, ]ncântând audien`a cu versuridinEminescu.Pelâng[acestea,edilulaf[cutoscurt[istorieadrapelului,de-a lungultimpului. „Ast[zise]mplinesc164deanideladeciziaistoric[aguvernuluirevolu`ionaral`[rii Române\tideadecretatricolorul,purt[torul culorilor ro\u, galben \i albastru, ca steag na`ional al tuturor românilor. Momentul e plindereverbera`iilaadresaromânilor,desp[r`i`ilaaceadat[...Tricolorulafostsimbolulsubcare,uni`i]nsuflet\i]nsim`iri,]n fa`a unor obstacole ce p[reau imposibil de dep[\it, românii au ob`inut mari \i importantevictorii”,afostofrântur[dindiscursul noului edil al municipiului. Festivitatea s-a ]ncheiatcuarborareadrapelului,pecareoficialiil-aus[rutat,dup[careaurmatoparad[militar[.(OtiliaMaxim)

Donatori de sânge tria`i dup[ zona ]n care au c[l[torit TeamadevirusulWest Nile,transmisdeobiceiprin]n`ep[turide `ân`ari,daruneori\i delaomlaom,prin transfuziidesânge,va ]ncepeiars[triezedonatoriidesângedup[ zoneledincarevin. }n fiecare var[, Ministerul S[n[t[`ii aten`ioneaz[ centrele de transfuziisanguines[]ichestioneze pe poten`ialii donatori dac[ au c[l[toritrecent]nanumitezoneale lumii,undese]nregistreaz[cazuri de]mboln[viridelavirusulWest Nile.„Noiamintrodus]nchestionarul la care r[spund donatorii \i ]ntrebarea referitoare la zonele ]n care ace\tia au c[l[torit ]n ultima lun[. |i am avut persoane venite din zone de risc, pe care le-am rugat s[ revin[ dup[ o lun[”, a declarat Parascheva Temneanu, \efa Centrului de Transfuzii SanguineBoto\ani.

„Oricum cei veni`i din str[in[tate nu sunt primi`i imediat la donare” Ministerul S[n[t[`ii a realizat anultrecutplanuldem[suripentru asigurareasecurit[`iitransfuzionale,careinclude\i]mbog[`ireachestionarului donatorilor, cu ]ntreb[rireferitoarelazoneleprincare a c[l[torit poten`ialul donator. Acest plan de m[suri include \i ]mp[r`ireadematerialeinformativecelorcaretrecpragulcentrelor de donare, materiale prin care ace\tias[afledesprecenepl[ceri poatecauzaacestvirustransmisde `ân`ari.„Vara\i]nprimelelunide toamn[estesezonul.Oricum,noi \i]nafarasezonuluinelu[manumitem[surideprevedere]ncazul persoanelorcaredorescs[doneze sânge imediat dup[ ce vin din str[in[tate.Nuestevorbadoarde virusul West Nile, dar \i de alte bolicarepotfiaduse]n`ar[\ipentrucarenufacemtestarea”,amai men`ionat\efaCentruluideTransfuzii.(AuroraDimitriu)

VirusulWNpoateafectasistemulnervos }nmajoritateacazurilor,infec`iacuvirusulWN este asimptomatic[. }n 15-20 la sut[ din cazuri aparmanifest[riclinicecumarfi:febr[,mialgii, dureri de cap, anorexie, grea`[, v[rs[turi. Mai pu`inde1lasut[dinpacien`iprezint[manifest[ri neurologicedemeningo-encefalit[,prinafectarea sistemuluinervoscentral.Boalaestecaracterizat[

prin febr[ ridicat[, dureri de cap, dezorientare, com[, tremor, convulsii, sl[biciune muscular[, pierdereavederii,pierdereasensibilit[`ii\iparalizie.Areoevolu`iesever[,iarsecheleleneurologicesepotmanifestapetermenlung.Mortalitateala aceast[ categorie de pacien`i este de 10 la sut[. (AuroraDimitriu)


CMYK

ESEN~IAL

Miecuri,27iunie2012

5

Medici \i asisten`i cu bani ]n buzunar dup[ performan`[ Fiecarecadrumedicals[fiepl[titdup[ cât\icummunce\te. Discu`iileau]nceput maidemultpemargineaacestuisubiect. }nultimalun[]ns[, reprezentan`iaiMinisteruluiS[n[t[`ii, aisindicatelor\iorganiza`iilorprofesionaleauatinsaceast[ tem[cumaimult curaj\iauvenitcu feldefelde„solu`ii” pentrucasalarizarea s[fiemaiaproape deefortulfiec[rui angajatdintr-unspitalpublic. Pestecâtevazile,subiectularputeaavea\ioclarificare:pe30iunies-aanun`atafi\areapentrudezbatere public[ a noului proiect al Legii S[n[t[`ii, care ar urma s[ con`in[\idetaliilegatedeplataangaja`ilor din spitale. Este unanim acceptatc[laaceast[dat[salariile celorcelucreaz[]nspitalelepublice,delainfirmierepân[lamedici, suntmultpreamici,iardinacest motiv unit[`ile spitalice\ti s-au tot golit]nultimiianideangaja`i,care auluatdrumulstr[in[t[`ii.

man`a]nbani,spunei.„Eu,acum m[ bazez pe un salariu, pe ni\te sporuri.Suntveniturilunaremici, darsuntgarantate.Dac[setrecela salarizarea pe criterii de performan`[, cum pot \ti c[ nu se vor aplicasubiectiv?Mai]ntâiartrebui s[ vedem cum se gândesc s[ ne m[soare performan`a profesional[?C[pân[laurm[totaceia\i banipecare]iarespitalul]i]mpartelaangaja`i.Maxim70lasut[din bugetulspitaluluise]mpartepentru salariile angaja`ilor. Dac[ bugetul esteacela\i,lafeldemic,nuam rezolvatnimic”,estep[rereaasistenteimedicaleRodicaHri\c[.

tual[.Darpesteaceasta,arvreas[ ob`in[pentrumembriilordesindicat„unsupliment”lasalariu,aces-

ta fiind calculat dup[ criterii de performan`[. LideriiSanitas,auob`inutchiar

\i o promisiune de la Ministerul S[n[t[`iic[salarizareava`inecont \ideactualagril[,dar\ic[sevor putealua]nconsiderareoseriede criterii de performan`[ care s[ le mai ridice lefurile. Dup[ ce s-au ]ntâlnitcuministrulS[n[t[`ii,VasileCepoi,lideriiSanitasafirmau c[promisiunilef[cutedeacestale sunt pe plac. }n primul rând, le confer[ garan`ia c[ ce au ob`inut prinactivitateasindical[nulevafi anulatprinviitoareaLegeaS[n[t[`ii. „S-a convenit s[ se asigure grila\i,pesteacestevenituri,care s[fiegarantate,s[sepoat[ob`ine ceva ]n plus prin aplicarea unor criteriideperforman`[.Suplimentulpentruperforman`[sevaob`ine prinnegocierecuconducereaspitalului”, a declarat Octavian Dumitru, liderul jude`ean al Sanitas. Deocamdat[suntdoarpromisiuni, ]ns[sindicali\tiiSanitasseparec[ ]\ipundestulesperan`e]nacestea. }nc[nusecunosccriteriiledup[ carevorfiacordatesuplimentelela salariu.}ns[,]nalte`[rieuropene, acestecriterii`incontde]ngrijirea pacientului, accesul la servicii de s[n[tate, informarea pacientului, respectarea drepturilor lui, management, calificarea \i training-ul angaja`ilor.(AuroraDimitriu)

}nc[uncâ\tig:se„despartapele”,se separ[sistemulpublicdecelprivat Pedealt[parte,medicilorlisefacpromisiunic[ vor putea s[ ob`in[ ]n spitalul public \i venituri suplimentarelucrând]ntr-unsistemcuplat[,dup[ oreledeprogram,lafelca]nsistemulprivat.Asta, probabil,cucondi`iadearenun`alacabinetulprivat.„Esteunlucrubunc[se]ncurajeaz[medicul s[lucreze]nspitalulpublic,dup[program,]ntr-un sistem cu plat[. Eu cred c[ va fi bine primit[ aceast[ modificare legislativ[”, declara, recent, DoruCuliceanu,pre\edinteleColegiuluiMedicilor Boto\ani. Asta dup[ ce autorit[`ile \i-au ar[tat nemul`umirea despre cum ]mbin[ medicii munca dinspitaluldestatcuceadinprivat.„}nmajoritateaspitalelor,laoraunu-dou[activitateasereduce foarte mult. Medicii pleac[ ]n privat pentru c[

resurselefinanciaresuntinsuficiente.Cearfidac[ spitalularputeas[-ideaposibilitateas[desf[\oare tot ]n spital aceste activit[`i private? O astfel de decizie ar aduce beneficii \i spitalelor. Nu e o inova`ieromâneasc[,se]ntâmpl[]nmulte`[ridin UniuneaEuropean[”,declara,nucumulttimp]n urm[,ministrulVasileCepoi. Ideeaera„]nanaliz[”]nc[dinurm[cuaproape doi ani, când fostul ministru al S[n[t[`ii, Cseke Attila,prezentamodelulturcesc,unde,punctulde plecarealreformeiafostasem[n[tor.}n7ani,turciiaureu\its[despart[apele\i,delasitua`ia]n care90lasut[dintremedicilucrau\ilastat\ila privat,acum6lasut[mailucreaz[]nambelesisteme.(AuroraDimitriu)

Lupt[ cu birocra`ia din S[n[tate

malit[`ilebirocraticesuntlaunnivelfoarteridicat\i]naceast[manier[autorit[`ile sanitare golesc de con`inut actul medical, ]nlocuindu-lcuomas[deraport[ridedate inutile care cresc nepermis timpul de a\teptarealpacien`ilor\iimpieteaz[calitateaconsulta`iei.Excesuldehârtii,situa`ii, raport[ri, ]n mare parte inutile, greveaz[ severtimpulacordatpacien`ilor\icalitatea actuluimedical”,declararecentunuldintremediciidefamiliedinjude`. Reprezentan`ii medicilor au trimis la minister lista cu hârtiile pe care le consider[inutile]nrela`ialorcudiferiteinstitu`ii,urmânds[primeasc[unr[spunsdup[ analiza care se va face la nivel central. (AuroraDimitriu)

„Dac[ bugetul este acela\i, nu am rezolvat nimic” Unaltsistemdeplat[decâtcel actual,caresefacedup[grilabugetar[,]isperie]ns[pemul`idintresalaria`iiunit[`ilormedicalecu paturi.Salarizareadup[criteriide performan`[ nu este privit[ cu ]ncrederedemul`iangaja`idinspitale. Este greu s[ m[sori perfor-

„Suplimentul pentru performan`[ se va ob`ine prin negociere cu conducerea spitalului” Nicilideriidesindicatnuvors[ serenun`elagriladesalarizareac-

Mediciidefamilieauprimitpromisiuneac[vorfi sc[pa`ideoparteapoverii pecareopresupunecompletareaazecidehârtii]n omul`imederegistre,sarcin[careacumleiatimp importantdincelcarear trebuis[fieafectatacti-

vit[`iimedicale,consult[rii pacien`ilor. DelaMinisterulS[n[t[`iile-afostcerut[ olist[cutoatehârtiilepecarelecompleteaz[\icarelesuntsolicitatelunardemai multe institu`ii. „Sunt vreo 30 \i ceva de formulare ]n vreo \apte registre \i foi de observa`ii.Birocra`iaestelaunniveluria\ acum.Nis-aceruts[punempehârtietoate acestea, s[ vad[ cei de la minister ce se

poateelimina,lacesepoaterenun`a,unde ]ncepe birocra`ia”, a declarat Doru Culiceanu, pre\edintele Colegiului Medicilor Boto\ani. Problemabirocra`iei]nsistemafostridicat[dereprezentan`iimedicilordefamilie, ]ns[analizaoportunit[`iicomplet[riiazeci dehârtiisevafacepentruto`ifurnizoriide serviciimedicale. Nudepu`ineori,medicii,]nspecialcei de familie, dar nu numai, s-au plâns de birocra`ia sufocant[ din sistem. „For-


6

TOPNEWS

Miecuri,27iunie2012 Publicitate

Cum ne reprezint[ deputa`ii ]n Parlament

Indiferentdeorganiza`iapolitic[dincare facparte,deputa`ii boto\[neniale\idecet[`eniijude`uluipentrulegislatura20082012,pars[fiuitat c[aufostnominaliza`is[reprezinte]n Parlamentinteresele \iproblemelecucare oameniidinzon[se confrunt[.Sintezaactivit[`iiparlamentare pentruanul2012este unararefiat[. Astfel, deputatul Iacob Stelic[ Strugaru, ales deputat ]n circumscrip`ia electoral[ nr.7 Boto\ani, colegiuluninominalnr.4,dingrupulPDL,dela]nceputulanuluipân[]nprezentnuaavutnicio]ntrebaresauinterpelare]nParlament. Urmeaz[ deputatul Andrei Dolineaschi, ales ]n circumscrip`ia electoral[nr.7Boto\ani,pelistele Alian`ei Politice Partidul Social Democrat + Partidul Conservator,acestaavândpeparcursulanului2012osingur[interpelare,privindcheltuieliledejudecat[pl[titedeGuvern]nproceselepierdu-

tecupensionarii. ExemplelepotcontinuacudeputatulC[t[linBuh[ianu,ales]ncircumscrip`ia electoral[ nr.7 Boto\ani, colegiul uninominal nr.6, apar`inând tot grupului parlamentarPDL.Acesta,]ndecursula\ase luni a avut dou[ interpel[ri. Situa`iapierderiloreconomicegeneratedemasivelec[deridez[pad[din iarnatrecut[esteunadintreele,realizat[]n6martie,iarceadeadouape19iunie,aceastavizândblocarea accesului cercet[torilor românilapublica`iile\tiin`ificeinterna`ionale\i]ncurajareaplagiatului. Urmeaz[, cu o activitate ceva maiintens[,deputatulCostic[Macale`i,acestaavând]nprimele\ase lunialelui2012,treiinterpel[ri. DeputatulPSDacerutministruluiavizats[seimplice]norganizareaintern[rilorbolnavilorlaSpitalul Jude`ean Mavromati, unde, pentruointern[riibolnaviistaula rândmaibinede4ore.}nadoua interpelare deputatul a solicitat o situa`ieaangaja`ilorPo\teiRomâne,ceurmeaz[afidisponibiliza`i, precum\inum[ruloficiilorceurmeaz[afi]nchise,acestealaniveluljude`uluipecare]lreprezint[. Ultima interpelare se refer[ la inspec`iilegeneralefrontale]nunit[`ile de ]nv[`[mânt, la care Inspectoratul|colarBoto\aniarenun`at.Deputatulsolicitas[aflecare aufostmotiveleuneiastfeldedecizii.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Miecuri,27iunie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate •

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

v^nz[ricase/teren

v^nz[riapartamente

*Vândsauschimbcas[cu dou[camere,500mpteren cugarsonier[plus diferen`[.Casaeste]n C[t[m[r[\ti.Tel. 0742.565.695.(G-2)

*Urgent,vândapartament 3cameresemidecomandat, etaj2,zonaPrim[verii, intabulat,u\[metalic[, CT,32.000Euro.Telefon: 0744.678.468.(G-3)

*Vând1.826mpteren]n ora\,intabulat,]mprejmuit, cuutilit[`i,pre`negociabil. Telefon:0744.400.952. (G-4)

]nchirieri *Cauts[]nchiriezgarsonier[petermenlung.Rela`iilatelefon: 0743.460.454.(G-5)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miecuri,27iunie2012

Cinci microbuze \colare noi au ajuns ]n jude` Dup[solicit[ricare suntdepuse\ideopt ani,ieri,cincimicrobuze\colareauajuns laceidelaBucecea, Vorona,Br[e\ti,B[lu\eni\iSantaMare. Documentele\icheile aufost]nmânateprimarilordec[treprefectuljude`ului,Adrian Constantinescu.MicrobuzelemarcaFord suntcu16locuri\iau fostrepartizateGrupului|colarIndustrial Bucecea,|coliiB[lu\eni,Grupului|colar Vorona,|coliiSanta Mare\i|coliiBr[e\ti. Mihaela Hunc[: Vom face ferici`i câ`iva dintre copii din acest jude` Inspectorul \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J),MihaelaHunc[amen`ionat c[]\idore\teca\i]nperioadaurm[toares[ajung[astfeldemicrobuze\colarelaBoto\ani. „Ast[zi,vomfaceferici`icâ`iva dintrecopiiidinacestjude`,astfel c[auvenitcincimicrobuzepentru

localit[`ile din jude`ul nostru. S[ sper[mc[peviitorvommaiaduce astfel de microbuze”, a declarat MihaelaHunc[.Aceastaaprecizat c[pentrujude`ulBoto\aniarmaifi necesare]nc[20deastfeldemijloacedetransport\colar.„Pelista dea\teptaresuntmaimulte\coli\i sincer]miparer[uc[nuamputut s[ aduc toate microbuzele care sunt necesare pentru jude`ul nostru.Pentruaasiguraunacteduca`ionaldecalitate\ipentruamotiva copiiis[vin[cudragla\coal[,era nevoie de aceste microbuze”, a men`ionatinspectorul\colargeneralalI|J.|efaeduca`ieiboto\[nenesus`inec[amaif[cutunmemoriulaMinisterulEduca`iei\isper[ capân[]nseptembrielaBoto\ani s[maiajung[astfeldema\ini. Prezent la ]nmânarea cheilor \i actelor pentru noile mijloace de transport,prefectuljude`uluiBoto\ani, Adrian Constantinescu a spus, de asemenea, c[ vor continuademersurilepentruca\i]nalte localit[`is[intre]ndotaremijloace detransport\colar.„Suntconvins c[acestemicrobuzeaufosta\teptatedecopiiidincomunelelacare vorajunge.Ziceuc[esteunlucru bunc[s-a]ntâmplats[leprimim”, aspusprefectuljude`ului.

„Avem satul Berza la 8-9 kilometri, unde copiii, permanent, ]n fiecare an, fac naveta” Directorii unit[`ilor \colare la care au ajuns microbuzele s-au

ar[tat mul`umi`i de achizi`ii, cu atât mai mult cu cât nu vor mai aveagrija]nchirieriimicrobuzelor de la firmele de transport. „Pân[ acumne-afostgreu,am]nchiriat unmicrobuzdelaofirm[detransport,aufostdecontateabonamentelecubaniicareveneaudelaInspectoratul|colar.Ne-afostgreu, dar bucuria este atât de mare, c[ am uitat c[ ne-a fost greu. Acest microbuz va deservi ]n jur de 80 deelevi,carevindinsatelePoiana,Vâlcele\iPlopeni,inclusivco-

„Recuperatorii” datoriilor la ap[ se pun pe treab[ Dac[ ]n urm[ cu vreo dou[ s[pt[mâni directorul societ[`iiNovaApaservanun`ac[aluatleg[turacuo firm[derecuper[ripentrualescoatebaniidatornicilorlaap[,]nacestezileseaccelereaz[procedurade ]ncheiere a contractului cu firma, care nu este din jude`. Este o firm[ bucure\tean[, ]n care reprezentan`ii furnizorului de ap[ ]\i pun mari speran`e. Clien`ii Societ[`ii Nova Apaserv acumuleaz[ la aceast[ dat[ datoriidecirca60demiliardedeleivechifa`[deope-

rator.Proiectultrimisdefirmaderecuper[ricrean`e este]nanaliz[laoperatoruldeap[,aproapedeverdictulfinal.„Numaiv[dalt[solu`iecudatorniciila ap[”, declara  managerul demisionar al societ[`ii. Operatorul de ap[ a avut conturile blocate din luna apriliedincauzadatoriilor,chiardac[sumapecareo are de ]ncasat de la consumatorii restan`ieri la plat[ este mult mai mare, aproape dubl[ fa`[ de datoriile salelafurnizori.Conturilei-aufostdeblocateabiala ]nceputulacesteis[pt[mâni.(AuroraDimitriu)

piidegr[dini`[”,aspusMarilena Olaru,directorla|coalaBr[e\ti. |i primarul de la Santa Mare, Viorel Relinschi, a\teapt[ un microbuz\colar]nc[decândademaratacestproiect\iauajunsprimelema\inilaBoto\ani.„}ncomuna Santa Mare a fost o situa`ie mai deosebit[]nceeaceprive\tetransportul copiilor la \coal[, de mai mul`iani.Dinanumitemotivenu amprimitmicrobuz\colar,normal fiind ca Santa Mare s[ primeasc[ microbuz]nc[dela]nceput,pen-

truc[avemsatulBerzala8-9kilometri, unde copiii, permanent, ]n fiecarean,facnaveta.Dinsatpân[ lasta`iadeautobuzsunttreikilometri,demulteori\oferideautobuz]iluau,dealteori,fiindmai mul`i, nu ]i luau, \i atunci erau nevoi`i s[ vin[ pe jos pân[ la \coaladecentru.Afostositua`ie mai deosebit[ \i era necesar un microbuz\colar.Vorbeneficiade acest microbuz 30 de copii”, a spus Viorel Relinschi. (Petronela Rotariu)

Evenimente de Botosani nr.2158  

Ziarul orasului tau!