Page 1

CMYK

Posibil[schimbare]n calendarulbacalaureatului EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.105(2140)•Joi,31mai2012•8pagini

Canalizarea ora\ului, neputincioas[ ]n fa`a ploii de dou[ ori ]ntr-un secol

Pag. 8

Fostul \ef al cabinetului lui Sorin Blejnar, implicat ]n afaceri dubioase la Boto\ani Pagina 3

|ef[ nou[ la Inspectoratul |colar

Pagina 4

Miercuri a ajuns la Inspectorat ordinul de demitere din func`ia de inspector \colar general a Adei Macovei. Ordinul este semnat cu data de 30 mai de ministrul interimar al educa`iei Liviu Pop. }n acela\i timp, ]n func`ie a fost numit[ cu delega`ie Mihaela Hunc[. Pagina 5


2

STARTNEWS

Joi,31mai2012

De\i campania de ecologizare a avut succes, efectele dezordinii sunt deja vizibile Edi`iadinacestanacampanieideecologizareLet’sdoit Româniaa]nregistratunadev[ratsucces]nrândulboto\[nenilor,scopulac`iuniifiind atins.}ndatade12mai,]n intervalulorar9-12,12.968de boto\[nenidetoatevârsteleau r[spunsprezent.}ndoarcâtevaoreace\tiaaureu\its[ strâng[aproximativ11miide sacidegunoi.VoluntariiLet’s doit]nmunicipiulBoto\ani aufost]mp[r`i`ipe\aptezone deecologizare. Organizatoriiaudeclaratc[scopulprincipal aledi`ieidinacest analcampanieiafostcolectareaselectiv[ade\eurilepecategorii:peturi\i dozedealuminiu.Ace\tias-audeclaratmul`umi`ic[acestobiectiv afostatins,fiindstrân\i peste\asemiidesacidegunoiselectiv. „Fa`[deanultrecutamg[sitmaipu`ingunoi, fie din cauza implic[rii Institu`iei Prefectului prin zilele cur[`eniei, fie datorit[ faptului c[ anultrecutac`iuneadeecologizareafostf[cut[

toamna,cândperioadadevegeta`ielas[resturi abundente”, adeclaratPaulVieru,coordonator alcampaniei„Let’sDoIt,Romania”pejude`ulBoto\ani.De\inuautrecutdecâtcâtevas[pt[mânidelaac`iuneadeecologizare,loca`iilece au fost cur[`ate de voluntarii boto\[neni sunt

Pre\edin`i ai sec`iilor de votare, contesta`i de USL BiroulElectoralde Circumscrip`ieafost asaltat,miercuri,de unvaldecontesta`ii dinparteaUniunii SocialLiberale. Acesteasurvintrageriilasor`icarea avutloclunilaTribunalulBoto\ani, USL-i\tiiatacândhot[râreaprincare39 deangaja`iaiPrim[rieiBoto\aniaufost desemna`ipefunc`ii depre\edintesauloc`iitordepre\edinteal birouluielectoralal sec`ieidevotare. Eiaumotivatgestulprinfaptul c[, cei propu\i nu pot fi impar`iali, atâta timp cât sunt func`ionari]ncadrulPrim[riei, cerândastfel]nlocuirealor.„}n m[sura]ncareprimarulFlutur

Mugurel C[t[lin poate interveni]nevaluareaprofesional[a domnului..., consider[m c[ acesta nu va putea asigura exercitarea ]ntr-un mod impar`ial a atribu`iilor ce-i revin ]n calitate de pre\edinte/loc`iilor al pre\edintelui biroului electoral al sec`iei de votare”, sus`in reprezentan`ii USL. }ntrunit, miercuri, ]n \edin`[, BECMarespinsac`iunea]naintat[deUSL-i\ti.Pre\edintele BECMaconsideratne]ntemeiat[contesta`iadeoareceangaja`ii ]n cauz[ au contracte de munc[ ]n baza Codului Muncii,uniifiindchiarfunc`ionarii publici. „Maimultdecâtatât,func`ia de primar este o func`ie de autoritate public[ aleas[, ]n timpcefunc`iilecelor39persoanesuntfunc`iideautoritate public[ numite, aceste func`ii nefiind condi`ionate de numirea sau ]ncetarea func`iei de primar”, se arat[ ]n hot[rârea semnat[dejudec[torulAdrian Murariu, pre\edintele BECM. (OtiliaMaxim)

dinnousubimperiulgunoaielor.Atâtzonade laPacea,undeoameniiveni`ilagr[taresaula plaj[nuaup[stratcur[`enia,cât\izonafostelorserepars[nufifostcur[`ate,de\ipre`de trei ore, voluntarii au depus eforturi ]n acest sens.(OtiliaMaxim)

Modern Calor, acuzat[ de campanie Consilieriimunicipali USLcerpublicconduceriiModernCalors[precizezecaresuntcosturile alocate„pentruevenimenteledepropagand[ electoral[]nfavoarealui C[t[linFluturcesevor desf[\urasubparavanul inaugur[riinouluiCET”. Ace\tiaacuz[societatea determoficarec[nua cerutacceptulpentru acestecheltuielidinparteaConsiliuluiLocal, ac`ionarulprincipalal unit[`ii. Reprezentan`ii social democra`i sus`inc[ModernCalortrebuies[ foloseasc[ banii pentru a face investi`ii]nvedereareduceriifacturilor c[tre cet[`eni, nu pentru a facepropagand[electoral[.„Consider[mc[esteundezm[`propagandistic inacceptabil cu ace\ti banipl[ti`icugreudeboto\[nenii conecta`ilasistemulpublicdetermoficare.Gândi`i-v[lapensionarii careabiareu\escs[pl[teasc[facturala]nc[lzire,iardldirectorDiaconu arunc[ banii pentru a-i face campanie primarului C[t[lin Flutur”, a spus consilierul municipal social-democrat,CostelLupa\cu.

„ConducereaModernCalornua fost autorizat[ s[ fac[ astfel de cheltuielicarenu-iajut[cunimic peboto\[neni.Amv[zutc[incintasociet[`iiafostticsit[deafi\ajul electoralaldomnuluiC[t[linFlutur.Eucredc[boto\[neniinusunt naivi\i]\idaufoartebineseamac[ aici avem de-a face cu o ac`iune de\[n`at[ de propagand[ electoral[,subparavanulunuieveniment de inaugurare”, a acuzat liberalul GheorgheSorescu. Reprezentan`ii PSD \i PNL au maispusc[vorsolicitarealizarea unuicontrollaModernCalorpentruverificareasumeloralocatepentru aceste evenimente de propagand[,precum\iapersoanelordin conducere care le-au aprobat ]n modabuziv.Din10iunie,cândreprezentan`iis[isus`inc[vorob`ine majoritatea]nCL,membriiorganiza`ieiafirm[c[]ivadestitui„pe to`iceicareau irositbaniiboto\[nenilor pentru ac`iunile de propagand[ electoral[ ale d-lui C[t[lin Flutur”.USLamaiavertizatc[dac[primarulC[t[linFluturvaparticipalapremieresauva]nmânapersonalpremiile]nbanianun`atede ModernCalor]ncadrulevenimentuluideinaugurare,atunciva]nc[lca pentru a doua oar[ legisla`ia electoral[care]iinterzices[ofere banisauproduse]ntimpulcampaniei,iarUSLvadepuneoalt[plângerepenal[.(OtiliaMaxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ Control de la Administra`ia Na`ional[ a Penitenciarelor la Boto\ani Miercuri, la Penitenciarul Boto\aniaavutlocuncontrol, echipa fiind format[ din doi angaja`i ai Administra`iei Na`ionale a Penitenciarelor. }n ciudascandaluluideacumcâtevazile,]ncareunagentafost arestat preventiv, fiind acuzat c[aintrodusilegal]nunitatea dedeten`ietelefoane\ialcool, controlulnuavizatsitua`iarespectiv[,niciidentificareacomplicilor agentului ]nchis, ci a fost unul general. Potrivit reprezentan`ilor Penitenciarului, miercuri, o echip[ din cadrul conducerii Administra`iei Na`ionaleaPenitenciarelors-adeplasat la Penitenciarul Vaslui, unde a avut loc inaugurarea unui nou pavilion. Astfel, cu aceast[ocazie,doimembriai conducerii Administra`iei Na`ionale a Penitenciarelor au efectuat vizite scurte de lucru ]ncadrulunit[`ilorpenitenciare din zona Moldovei, respectiv Foc\ani, Ia\i, Bac[u \i Boto\ani. Tot potrivit aceleia\i surse,vizitadelucrus-adesf[\uratpeoperioad[deoor[, nefiindvizateanumiteaspecte \if[r[obiectivestabiliteanterior,fiind]nrealitatedoarun controlderutin[.(D.R.)

A lovit o femeie \i a fugit de la locul faptei Un boto\[nean s-a ales cu dosar penal dup[ ce a lovit o femeiecuma\ina\iafugitde laloculfaptei.Mar`i,]njurul orei14.30,EugenP.]nvârst[ de 62 ani, din municipiul Boto\ani,]ntimpceconducea unautoturismpestradaParcul Tineretuluidinmunicipiu,lao manevr[demers]napoiaaccidentat-opeLucre`iaB.,de70 ani.Femeias-aangajat]ntraversareastr[ziif[r[aseasigura, prin loc nepermis. Dup[ producerea accidentului, conduc[torul auto a p[r[sit locul faptei, fiind ulterior g[sit la domiciliu. }n urma accidentului a rezultat r[nirea u\oar[ a femeiicareafosttransportat[ \i internat[ la Spitalul Jude`ean.Poli`i\tiiaustabilitc[\oferul consumase alcool, stabilindu-i-se o valoare de 0,69 mg/lalcoolpur]naerulexpirat.Fa`[deEugenP.seefectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de v[t[marecorporal[dinculp[, conducerepedrumurilepubliceaunuiautovehiculdec[tre o persoan[ având o ]mbiba`ie alcoolic[pestelimitalegal[\i p[r[sirea locului accidentului f[r[]ncuviin`areaorganelorde poli`ie.(D.R.)


TOPNEWS

Joi,31mai2012

Fostul \ef al cabinetului lui Sorin Blejnar, implicat ]n afaceri dubioase la Boto\ani InspectoratulGeneral alPoli`ieiRomâne (IGPR),prinDirec`ia deInvestiga`iiCriminale-ServiciulUrm[ririadispusdarea]n urm[rirena`ional[a fostului\efdecabinet alluiSorinBlejnar, Codru`Alexandru Marta,]nvârst[de 38deani,persoan[ dat[disp[rut[. Separec[Martaafostimplicat ]ntr-undosarcuafaceriilegalecu carburantceaavutimplica`ii\ila Boto\ani. Poli`ia a fost sesizat[ vineri, 25 mai, cu privire la dispari`ia]n]mprejur[risuspectealui Codru` Alexandru Marta - care a fost \eful de cabinet al \efului ANAFSorinBlejnar-dec[treso`iaacestuia,careaprecizatc[ultimadat[so`uleiafostv[zut]n21 mai2012.Astfel,cauzaafostpreluat[deprocuroricarei-auaudiat, al[turi de alte persoane, pe cei apropia`i lui Marta, respectiv pe

fostuls[u\ef,SorinBlejnar,\ipe omuldeafaceriElanSchwartzenberg.Martaaveaobiceiuldealipsi deacas[,]ns[dup[patruziledela plecareasa,so`ialuiaalertatautorit[`ilepentrua-lg[si. NumeleluiCodru`Martaafost vehiculat]ncadrulancheteireferitoare la Peter Attila Racz, deferit justi`iei]ndecembrie2011,al[turi dealte15persoane,pentruofraud[deaproximativ20demilioane de euro, prin comercializare de motorin[tipEuro5f[r[plataaccizelorc[trefirmecarede`insta`iide distribu`ie carburan`i din jude`ele Sibiu,Boto\ani\iBr[ila.]nacest caz, Agen`ia Na`ional[ de AdministrareFiscal[(ANAF),]ncalitatedereprezentantlegalalStatului Român, s-a constituit parte civil[ cu suma de 87.386.308,61 lei (echivalentul a peste 20 milioane de euro), reprezentând accize, TVA\iimpozitpeprofit. }nvederearecuper[riiacesteipagube, procurorii au instituit sechestruasigur[torasuprasta`ieide prelucrareareziduurilorpetroliere apar`inând SC Texas Grup Oyl SRL precum \i asupra p[r`ilor socialealeacesteisociet[`icomerciale.(D[nu`Rotariu)

traband[,afosttrimisdinnou ]njudecat[deprocuroriiParchetuluidepelâng[Tribunalul Boto\ani,]naltedou[cauze.

BOTO|ANI pe o coloan[ Motociclist r[nit grav Unboto\[nean]nvârst[de30 deaniafostgravr[nit,miercuri dup[amiaz[,]ntr-unaccidentrutierpestradaTudorVladimirescu,dinmunicipiu,dup[ceaintrat cu vehiculul ]n plin ]ntr-un autoturism. Motocicleta a lovit Loganul]ntimpceacestaera]n viraj,pentruaintra]ntr-ocurte. }nurmaimpactului,motociclistul afostgravr[nitdefor`aaccidentului, de\i purta echipament de protec`ie. Poli`i\tii urmeaz[ s[ stabileasc[cineestevinovat,dac[\oferulasemnalizatvirajul\i s-aasigurat,saudac[motociclistulaveavitez[preamare.Dup[ accident,DanielS.afostpreluat de o ambulan`[ \i transportat la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”.|oferulautoturismului, Constantin S., de 73 de ani,aconsumatalcool]naintede aseurcalavolan,stabilindu-i-se ovaloarede0,12mg/l]naerul expirat. Acesta a declarat c[ a semnalizat efectuarea virajului, motociclistul având vitez[ prea mare ]n momentul accidentului. Dealtfel,separec[motociclistul seangajase]ndep[\ireaaltuiautovehicul,nefiindexcluscas[nu observe semnalizarea din cauza vitezei.(D.R.)

Tân[ra r[nit[ ]n accidentul de la Cop[l[u, ]n stare foarte grav[

Tân[rul ce a agresat un poli`ist la Bucecea, trimis ]n judecat[

CosminLucianMacsim,tân[rulcarelasfâr\itulanuluitrecutaagresatunpoli`istdup[ ceafostprinscu`ig[ridecon-

3

Ini`ials-adispusne]ncepereaurm[ririipenale,]ns[solu`iileaufostinfirmate.}naceledou[ cauze, Lucian Cosmin Maxim a fost cercetat pentruultraj\ipentruconduceresubinfluen`a b[uturiloralcoolice\ip[r[sirealoculuiaccidentului. Astfel va trebui s[ dea socoteal[ pentru toate faptele sale. Anchetatorii au stabilit c[ Macsim]ndatade11octombrie2008,aconduspedrumurilepubliceunautoturism,avariindunaltautoturismparcatregulamentar\ia p[r[sit locul accidentului, f[r[ ]ncuviin`area organelordepoli`ie.}nmomentul]ncareafost identificat, prezenta o alcoolemie de 1,25 grame/litru. }n seara de 13 noiembrie 2010, ]ntr-unclubdinmunicipiulBoto\ani,alovit]n zonafe`ei,cucapul,unagentdepoli`ierutier[, dup[ceanterior]lsanc`ionase.CosminLucian Macsim,maiestejudecatpentruultraj,darede mit[\icontraband[.Acestaafostoprit]ntrafic conducând un autoturism marca Volkswagen Passat. Efectuând controlul autovehiculului, poli`i\tiiaug[sitpebanchetadinspateama\inii doisacidinpolietilen[,]ncareseaflau`ig[ride contraband[.Pentruc[agentulC[t[linChiriac s[ nu ]ncheie actul de constatare flagrant[ a infrac`iuniidecontraband[conduc[torulautoa oferitpoli`istuluiobancnot[de50lei,ascuns[ ]ninteriorulpa\aportului.FiindrefuzatMacsim aizbitdemaimulteoriportieraautoturismului pestemânapoli`istului.UlteriorCosminLucian Maxims-aprezentatlasediulPoli`ieiora\ului Bucecea,undea\ifostre`inut.Dup[eveniment poli`istul C[t[lin Chiriac a avut nevoie de 15 zilede]ngrijirimedicale.(D[nu`Rotariu)

Adolescentade16anir[nit[]n urm[cutreizile]ntr-unaccident laCop[l[usezbate]ntrevia`[\i moarte la Spitalul Prof. Dr. NicolaeObludinIa\i.AnaMaria C. a suferit un traumatism craniocerebralsever\iaajunslaspital ]n com[ de gradul trei. Mediciineurochirurgiauprecizat c[ tân[ra se afla ]n stare foarte grav[,iar\anseledesupravie`uiresuntminime.Fataesteinternat[ la Clinica de Anestezie \i TerapieIntensiv[,\irespir[doar cuajutorulaparatelor.„Pacienta este]nstarefoartegrav[.Afost diagnosticat[cutraumatismcraniocerebralfoartegrav,com[de gradul trei. Având ]n vedere diagnosticul,pacientanupoatefi operat[.Esteinternat[laTerapie Intensiv[,respir[cuajutorulaparatelor,iarprognosticulesteextremderezervat“,adeclaratmedicul neurochirurg Florin Gr[mad[,purt[tordecuvântlaSpi- talulProf.Dr.NicolaeObludin Ia\i. Adolescenta a fost transferat[laIa\i]nnoapteadelunispre mar`i.Fata,]mpreun[cuunprieten,seaflapeunscuter]nlocalitatea Cop[l[u. La un moment dat, un c[ru`a\ aflat ]n stare de ebrietate,aintratpecontrasens. Tân[rul care conducea scuterul nuamaiavuttimps[eviteimpactul\iaintratdinplin]nc[ru`[. Adolescenta nu purta casca, ceeaceaduslaproducereatraumatismuluiseverlacap.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Joi,31mai2012

Canalizarea ora\ului, neputincioas[ ]n fa`a ploii de dou[ ori ]ntr-un secol Reprezentan`iiSociet[`iiNovaApaserv spunc[sistemulde canalizareafost]nvinsdeap[deoarece ploaiac[zut[mar`i sear[afostunfenomenmeteorologicdeo amploarerar[,oruperedenori.Speciali\tiiaucalculatatuncicânds-af[cut proiectulISPAa\a numita„asigurarede calcul”.PentruBoto\aniesteoasigurare decalculde2lasut[. Asta]nseamn[c[de dou[orilaosut[de aniesteposibils[aib[ locploiatâtdeabundente]ncâtnicicanalizareareabilitat[s[ nufac[fa`[\is[fie inundatestr[zile. De\i \efii Societ[`ii Nova Apaservspunc[nuaudateledelahidrologi privind cantitatea de ap[ c[zut[pemetrup[trat]nsearade mar`i]nmunicipiulBoto\ani,fap-

tulc[nuapututfipreluat[]ntreagacantitatedecanalizarea]nmare partereabilitat[nupoate]nsemna decâtc[afostoadev[rat[rupere de nori. Inginerul Stelian Dumitrescu, director tehnic ]n cadrul Societ[`ii Nova Apaserv, sus`ine ]ns[c[doar]ncazulunorfenomene cu adev[rat ie\ite din comun, care se ]ntâmpl[ extrem de rar, esteposibils[maivedemastfelde inunda`iipestr[zi. ProgramulISPAdereabilitarea re`elei de `evi \i a canaliz[rii din municipiuarezolvat]nmaimulte zone problema de care se plâng boto\[nenii de mul`i ani de zile, cea a inund[rii str[zilor dup[ fie-

caredesc[rcaremaiabundent[de nori.Lucr[rilenuauacoperit]ns[ decât14kmdere`eadecanalizare. Aufostefectuatelucr[ri]nzonele careauridicatprobleme,acoloundeploile,chiar\icelecarenuar[taudelocaruperidenori,i-ausupuslaunadev[ratchinpeconduc[toriiauto\ipetrec[tori. „Am f[cut refacerea canaliz[rii pentru zonele cele mai afectate, pentru c[ este foarte dificil s[ lucrezipezone]ntinse.Presupune ]nchiderea circula`iei, este posibil s[teintersectezicuoseriedecabluri care apar`in unor alte societ[`i.Cândsefacproiecteleacestea sefaccuasiguraredecalcul.Pen-

truBoto\aniesteoasiguraredecalculde2lasut[.Adic[dedou[ori laosut[deaniesteposibils[aib[ locploiatâtdeabundente]ncâtnici canalizarea reabilitat[ s[ nu fac[ fa`[ \i s[ fie inundate iar str[zile. Asigurarea de calcul de care v[ spunsefacedup[unnormativ,nu dup[cumvremnois[fie”,declara,cucâtevaluni]nurm[,managerulSCNovaApaservSA. Directorul Stelian Dumitrescu sus`inec[ploaiademar`isear[a avut amploarea unei ruperi de nori,astfelexplicându-seincapacitateasistemuluidecanalizaredea prelua rapid ]ntreaga cantitate de ap[.(AuroraDimitriu)

Medic boto\[nean, invitat la o prestigioas[ manifestare \tiin`ific[ interna`ional[ EstelaaIV-alucrareacceptat[laoconferin`[]ncadrulNorthAmericanPrimaryCareResfarchGroup (NAPCRG).Deaceast[dat[ conferin`avaavealoc]nBethesdaMaryland,]nperioada21-22iunie. MediculuiSoficaBistriceanui-afost]nregistrat[ lucrarea „Brain Energy Balances Its Function”laConferin`adebunepracticibazate pecercetare.„Esteolucraredesprecuminfluen`eaz[ energia creierului controlul func`iilor organismului,inclusivcelecareasigur[ovia`[ ]ndemnitate,desprevulnerabilitateapersoanelor ]n vârst[ la varia`iile energetice la nivelul creierului”,explic[mediculSoficaBistriceanu. Celelalte trei lucr[ri ]nregistrate ]n cadrul

manifest[rilor \tiin`ifice ale NAPCRG PBRN aufostprezentate]nanul2003,]nCanada,]n 2006,]nArizona\i]n2009,laConferin`adela Montreal.Lucrareacareurmeaz[s[fieprezentat[]nacestanarelabaz[observa`iilef[cute]n practicadesf[\urat[demedic]nperioada20112012,]nNeam`. Medicul boto\[nean nu are ]ns[ certitudinea c[vaputeaajunge\i]nacestanlaConferin`a debunepracticibazatepecercetare.„Depinde desus`inereafinanciar[.Dac[ovoiavea,voi puteaprezentalucrarea,dac[nu,nuv[dcuma\ puteasus`ineonou[cheltuial[deacestfel.Este unefortfinanciarfoartemare.Amsolicitatla Colegiul Medicilor sus`inere, voi trimite \i la Ministerul S[n[t[`ii”, a mai precizat medicul. Pentrucele47delucr[ricei-aufostacceptate pân[acumlaforumurileinterna`ionalemediculuiboto\[nean,aprimitsprijinfinanciarsimbolic: 200 de euro de la Colegiul Medicilor, ]n 2004,\i100dedolari,]n2003,delaCentrul Na`ional de Studii ]n Medicina de Familie. (AuroraDimitriu)

BOTO|ANI pe o coloan[ „Mita \i votul ilegal ]nseamn[ ]nchisoare!” „Mita\ivotulilegal]nseamn[]nchisoare”,afostavertismentul transmis boto\[nenilor dec[treinspectoriideprevenire din cadrul Inspectoratului pentruSitua`iideUrgen`[„NicolaeIorga”alJude`uluiBoto\ani,pelâng[sfaturiledespre cum s[ previn[ incendiile ]n sec`iile de votare. Sute de pliante\iafi\ecumesajul„Mita\ivotulilegal]nseamn[]nchisoare” au fost distribuite boto\[nenilor de c[tre inspectorii de prevenire ai Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[Boto\ani,petimpulcontroalelor efectuate la spa`iile undevorfiamenajatecircumscrip`ii electorale \i sec`ii de votare.Ac`iunilefacpartedin campaniadeinformare\icon\tientizareacet[`enilorcuprivirelasanc`iunileprev[zutede lege]ncazulvotuluiilegal\ia mitei electorale, derulat[ de MinisterulAdministra`iei\iInternelorpân[pe10iunie.Astfel, pe lâng[ respectarea m[surilor principale de ap[rare ]mpotriva incendiilor pe perioada desf[\ur[rii alegerilor, pompieriile-aurecomandatcet[`enilors[respectelegeaelectoral[\ile-auexplicatriscurile la care se expun dac[ ]ncalc[ legea,ceiprezen`iprimindinforma`iidespresanc`iunileprev[zutedelegisla`ia]nvigoare. (D.R.)

B[tut[ \i ]njunghiat[ de so`ul unei angajate O femeie din Boto\ani, patronul unui bar situat lâng[ Stadionul municipal, a avut nevoiede]ngrijirimedicale]n noaptea de mar`i spre miercuri,dup[ceafostagresat[de so`uluneiangajate.Separec[ totulaavutlabaz[unconflict dintreb[rbat\iso`iaacestuia, ]ntre cei doi fiind un divor`. Femeiaagresat[separec[i-a spusb[rbatuluide36deanis[ numaivin[labar\is[]ideranjezeangajata.Astfelapornitscandalul.MariusHarigaa lovit-o pe Cristina Maxim, aceastafiindtransportat[laspitalcuoplag[lanivelulcapului. Dup[ agresiune, b[rbatul s-af[cutnev[zut,]ns[afostulterior identificat de poli`i\ti. Oameniilegiia\teapt[acumca victima s[ ob`in[ certificat medico-legal\is[depun[plângere ]mpotriva agresorului. „}n func`ie de pozi`ia procesual[afemeiicareafostagresat[ \i de num[rul de zile de ]ngrijirimedicalesevaproceda\ilao]ncadrarejuridic[a faptei.Pentruc[b[rbatulrespectivaprovocatscandalul]ntr-un loc public, acesta a fost sanc`ionatcontraven`ionalcuo amend[]ncuantumde600de lei”,aprecizatsubcomisarDaniela Ghiorghescu, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. (D.R.)


CMYK

ESEN~IAL

Joi,31mai2012

|ef[ nou[ la Inspectoratul |colar

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Program de lucru modificat la Casa de Asigur[ri de S[n[tate Angaja`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate vor veni maitârziulaserviciu\ivorsta]n institu`ieoor[maitârziufa`[de programulpecare]laveaupân[ acum. Mai exact, au trecut la noulprogramalbugetarilordin institu`iile deconcentrate, 9.0017.00.„Având]nvedereadresa Pre\edintelui CNAS nr. DB 3.821 din 28.05.2012, ]nregistrat[ la CAS Boto\ani cu nr. 24.0453din29.05.2012,urmare adreseiMinisteruluiS[n[t[`iinr. 27.018/28.05.2012, programul deactivitatealCaseideAsigur[ri de S[n[tate se desf[\oar[, ]ncepând de ast[zi 30.05.2012, de lunipân[vineri]ntreorele9.00\i 17.00”,auanun`atierireprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate.PremierulVictorPonta anun`acudou[s[pt[mâni]nurm[c[sevarecurgelamodificareaprogramuluidelucru]ninstitu`iilebugetare,pentruc[unastfeldeprogramau\ifunc`ionarii publici din celelalte state ale UniuniiEuropene.(A.D.)

Primarul de Suli`a a trecut din barca PDL-ului ]n cea a PER

Miercuriaajunsla Inspectoratordinul dedemiteredin func`iadeinspector \colargenerala AdeiMacovei.Ordinulestesemnat cudatade30mai deministrulinterimaraleduca`iei LiviuPop.}nacela\itimp,]nfunc`ie afostnumit[cu delega`ieMihaela Hunc[. Primul care a confirmat schimbarea de la conducerea I|J a fost f[cut[ de pre\edintele PSD Boto\ani.„Da,doamnaMacoveiafost ]nlocuit[dinfunc`ie\i]nlocuit[cu MihaelaHunc[.}isugereznoului inspector general s[ nu politizeze institu`ia cum s-a f[cut pân[ acum”,adeclaratGheorgheMarcu,pre\edintelePSDBoto\ani. La amiaz[, ordinul de demisie pentru Ada Macovei \i cel de

numire pentru Mihaela Hunc[ au ajunsprinfaxlaInspectorat,acest lucru fiind confirmat de Daniel Botezatu, inspector \colar general adjunctalI|J.„Auajunsceledou[ ordinesemnatedeministrulinterimarLiviuPop\isuntvalabilecu datade30mai2012.Ambeleordine au ajuns la 12.40 prin faxul Inspectoratului”,adeclaratDaniel Botezatu.Acestaaprecizatc[pentruadjunc`inuesteniciunordin.

„Cu drag m[ ]ntorc la catedr[” Ada Macovei a fost demis[ din func`ie]ntimpulceseafla]nconcediumedical.„Numireacudelega`ie,conformordinuluisemnatde fostulministruFuneriu,estevalabil[pân[pe31august,darministrul \i-a rezervat dreptul de a schimbapeceidinconducerileInspectoratelororidecâteoriestenecesar.}nacestecondi`ii,schimbareaapututavealoc\ichiardac[ inspectorul \colar general este ]n concediumedical”,aspusadjunctulI|J. Ada Macovei sus`ine c[ prin schimbarea sa din func`ia de inspector\colargeneralvor]nceta\i comentariile\iatacurilelapersoanasa,decareaavutpartepetoat[ perioadamandatului.„Cudragm[

]ntorc la catedr[, unde copiii nu m[ vor judeca \i jigni precum adul`ii. Voi preda chimia \i voi faceexactce]miplacemie,adic[ voi fi cadru didactic”, a declarat AdaMacovei.

C[t[lina Lupa\cu: „Cred c[ joi e posibil s[ vin[ ordinul de numire ]n func`ia de inspector adjunct” Prefectul jude`ului a declarat miercuri diminea`[ c[ nu i-a fost cerutniciunpunctdevederedela Ministerul Educa`iei cu privire la schimb[rile de la conducerea Inspectoratului.„Num-a]ntrebatnimeni nimic cu privire la schimb[rilecearavealoc.Posibilcaordinuldeschimbares[ajung[azi”, aspusprefectulAdrianConstantinescu,ieri,]njurulorei10.30. Reamintimc[MihaelaHunc[a ob`inut ]n instan`[ re]ncadrarea la I|J,iarpentruafirepus[pefunc`ia de inspector, juristul Inspectoratului i-a transmis c[ acest lucru vafiposibildup[epuizareatuturor c[ilor de atac a hot[rârii dat[ de magistra`i. Mihaela Hunc[ s-a adresat Prefecturiicuopeti`ieprincarea

solicitat sprijin pentru a fi re]ncadrat[laInspectoratul|colar. „AmprimitosolicitaredelaPrefectur[cas[trimitemunr[spuns cuceleritate,foarterapid,]nleg[tur[ cu solicitarea d-nei Hunc[ \i cer[spunsis-adat]nprim[instan`[.Sepoatefacepeti`ielaPrefectur[ \i Prefectura verific[. Ea a f[cut o solicitare la I|J \i juristul nostruar[spunsc[]nc[semaijudec[,adic[maiesterecursul,asta aspusjurista”,adeclaratinspectorulgeneraladjunct,]naintedevenireaordinuluidenumirepefunc`iepentruMihaelaHunc[. }ncelmaiscurttimpsea\teapt[ \iordinelededemiterepentruDanielBotezatu\iHoriaNegrescu\i denumirepentruC[t[linaLupa\cu \iMarilenaMardare.C[t[linaLupa\cuvademisionadinfunc`iade vicepre\edintealConsiliuluiJude`eanpentruaocupafunc`iadeinspector\colargeneraladjunctalI|J. „Credc[mâine(n.rjoi)eposibil s[ vin[ ordinul de numire ]n func`ia de inspector adjunct. Am s[demisionezdinfunc`iadevicepre\edinte al CJ, dar voi r[mâne consilier jude`ean”, a declarat C[t[linaLupa\cu.}nacela\itimp, exist[posibilitateaca\ial`iinspectori\colaris[-\ideademisiadup[ c[derea vechii conduceri. (PetronelaRotariu)

PrimaruldeSuli`aarenun`atla calitateademembruPDL\iatrecutlaPartidulEcologistRomân. Informa`iaafostf[cut[public[]n plin[campanieelectoral[,dec[trepre\edintelePartiduluiEcologistRomân,MirceaCostea.Potrivitacestuia,CostinelCiubotaruestemembruPERdeaproape patruluni,elcandidândpentruun nou mandat din partea Mi\c[rii pentruBoto\ani,careincludeatât PER,cât\iPDL.CostinelCiubotariuafostales]n2008pelistele democrat-liberalilor,]ns[peparcursaavutproblemedininteriorulpartidului,]ntrucâtafostdeclaratinformatordeConsiliulNa`ionalpentruStudiereaArhivelor Securit[`iidec[tre]naltaCurtede Casa`ie\iJusti`ie.(O.M.)

Incendiu la sediul a trei asocia`ii de proprietari Pompierii boto\[neni au fost solicita`i,miercuridiminea`[,pu`in]naintedeora08.00,s[sting[ unincendiuizbucnit]ntr-ocl[dire unde]\idesf[\oar[activitateatrei asocia`iideproprietaridinmunicipiul Boto\ani. La fa`a locului, ]ntr-unpuncttermic,s-audeplasatdou[echipaje,cudou[autospeciale. La sosirea pompierilor, ardeau un dulap \i mai multe documentedepozitateperafturi, existândpericolulcafl[c[riles[ seextind[laacoperi\ulimobilului. Incendiul a fost lichidat ]n maipu`indejum[tatedeor[.}n urmacercet[rilorefectuatelafa`a loculuis-astabilitc[incendiula izbucnitcelmaiprobabildelaun aparatelectricl[satsubtensiune nesupravegheat.(D.R.)


6

TOPNEWS

Joi,31mai2012

Sponsoriz[rile de campanie dup[ \ansele candida`ilor Oportuni\tiiau]nceput s[simt[culoareapolitic[cevaficâ\tig[toare laalegeriledin10iunie 2012\imarc[banul acolo,deunde,maitârziuvortragefoloase. Dac[pân[]nprezent aucotizatlaPDL,acum auschimbattactica\i sponsorizeaz[campania electoral[apresupu\ilorcâ\tig[tori.

USL de`ine monopolul sponsoriz[rilor Prinurmare,USLaremaximum dedona`ii,]ntimpcePDLa]nceputs[piard[terenlaacestcapitol. Acestlucrusepoateobserva\idin ac`iunile f[cute ]n timpul campaniei s[vâr\ite de ace\tia, precum spectacoleaic[rorprotagoni\tiau fostvedeteceautrebuitremunera-

te ca atare. }n interiorul organiza`iei,celemaiconsistentesponsoriz[rivinprinfilierasocialdemocra`ilor.

}n campania precedent[, situa`ia era alta la PDL Dac[]nurm[cupatruani,organiza`ia PDL de`inea monopolul sponsoriz[rilor,anulacestafonduriledecampanienumaisuntatât demari,cidirectpropor`ionalecu \anselecapartidul]ncauz[s[ias[ laguvernare,conformunorsurse dininteriorulorganiza`iei.

Acte de dona`ie pentru sus`inerea campaniei electorale Partide precum PRM, UNPR sauPP-DDducocampanieelectoral[modest[,]ntrucât\iajutoarele venitedelasponsorisuntaidoma. Astfel, pentru a avea o campanie

electoral[cuimpact,uniimembri ai organiza`iilor au scos bani din propriul portofel, pentru acest lucru. „La capitolul sponsoriz[ri nust[mpreabine.Amf[cutcampanie electoral[ din buzunarul meu...amajunss[fac\iactede dona`ie ]n acest sens”, a precizat Marius Cristescu, candidat la func`ia de primar al municipiului dinparteaPPDD.Totel,preciza ]nperioadadedinainteacampaniei c[auavutofertedesponsoriz[ri, ]ns[ au refuzat, ]ntrucât a\a-zi\ii sponsori doreau ]n schimb func`ii importante]ncadrulpartidului. }nmediulrural,tacticaestediferit[.Astfel,reprezentan`iipartidelor au ]nceput „s[ racoleze” gospodariidelasate,m[gulindu-icu oferte. Cu o avere frumu\ic[ sau cu un magazin ]n centrul satului, po`ideveniastfelmembrudevaz[ ]ncadrulpartidului.Odat[ajunspe acestloc,celmaiadeseaoamenii sesimtdatoris[]ntoarc[serviciul, aceast[ metod[ fiind foarte des ]ntâlnit[]naceast[campanieelectoral[.(OtiliaMaxim)

Iavorenciuc acuz[ USL-ul c[ a racolat fete pentru Maz[re VizitaluiRaduMaz[relaBoto\animaiare ]nc[ ecouri.Aceast[ ac`iuneafostaspru criticat[ dePartidul EcologistRomân.De lapromisiunileculocuriledemunc[ \ilocuin`eleieftine,pân[ lapetrecerea]nclub al[turideeleveledin Boto\ani,vizitalui Maz[reafostcatalogat[ caavândvalen`e jignitoare,atâtpentru boto\[neni,cât\ipentruclasapolitic[.

Ecologistul Gheorghe Iavorenciuc,candidatulMi\c[riipentru Boto\ani la un post de consilier local,acriticataspruimplicareaelevelor ]n vizita const[n`eanului. Acestaaprecizatc[Maz[reaf[cut de râs USL-ul la Boto\ani. Mai mult, Iavorenciuc sus`ine c[ liderii USLauracolatfetepentruvizitalui Maz[re. „USL l-a a\teptat pe Maz[reracolând80defete,dela16 la18ani.Aracola]nintereselectoralfetelenoastre,s[leduciseara]n cluburi,s[lemângâinoaptea]ncluburinueste]npsihologianoastr[a boto\[nenilor.Noisuntemmaicre\tini, mai calcula`i, mai serio\i. Aproapec[amurd[rit\iUSL-ulMaz[re prin ac`iunea de la Boto\ani. USLamurd[rittoat[clasapolitic[. S[ vin[ oricine, s[ vin[ orice drogat...”,acompletatGheorgheIavorenciuc.(OtiliaMaxim)

Salvat ]n ultima clip[ de pompieri Unb[rbatdinmunicipiulBoto\aniafostsalvat]nultimaclip[depompieridintr-unapartamentplindefum. Acestaafostg[sitdesalvatori]ntr-unadintrecamere, dormind,]ntimpceooal[cumâncareaflat[pearagazul]nfunc`iuneaars\iaumplutcasacufum.U\or intoxicat cu monoxid de carbon, proprietarul a fost transportatlaspitalpentru]ngrijirimedicaledespecialitate. Mar`i, ]n jurul orei 21.00, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga”Boto\aniafostsesizatc[iesefumdintr-unapartamentsituatlaetajulIIalunuiblocdincartierulParcul Tineretului.Lafa`aloculuis-audeplasatdou[echipaje

dincadrulDeta\amentuluidePompieriBoto\ani,cuo autospecial[cuap[\ispum[\ioautospecial[deinterven`ie\isalvaredela]n[l`ime.Ajun\ilafa`alocului, salvatoriiaufostnevoi`is[intre]napartamentpegeam, cuajutorulautosc[rii.}nlocuin`[,pompieriiauconstatat c[ ardea mâncarea dintr-o oal[ uitat[ pe aragazul aflat]nfunc`iune.Proprietarul,careasuferitou\oar[ intoxica`iecumonoxiddecarbon,afostdescoperitdormind]ntr-oalt[camer[aimobilului\iscosdinlocuin`a plin[defum.Mihai.N.,]nvârst[de47deani,afost preluat de o ambulan`[ \i transportat la spital pentru ]ngrijirimedicaledespecialitate.(D.R.)

Publicitate

Firma de transport persoane RVG asigur[ deplasarea pentru slujba de Sf. Maslu la: - M[n[stirea Giurgeni: 8 \i 22 iunie 2012 - M[n[stirea Zosin: în fiecare zi de VINERI.

Înscrieri \i informa`ii suplimentare: 0745.585.438, 0231.531.589 office@rvg.ro


PUBLICITATE

Joi,31mai2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/teren *Vând8.000mpteren36m l[`ime\oseauaBaisa-Agafton\i 5.000mplâng[livadaCurte\ti. Pre`negociabil.Telefon: 0749.214.451.(G-4)

v^nz[riapartamente *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândsauschimbcas[dou[ camere,teren500mpcugarsonier[plusdiferen`[]nlocalitatea C[t[m[r[\tiDeal.Telefon: 0742.565.695.(G-2) *Vândurgentapartament4cameredecomandatGrivi`a,etaj3. Pre`bun.Oferspre]nchiriere apartament4camere,laofamilie serioas[.Telefon:0749.704.308. (G-1)

angaj[ri *PensiunedinSucevi`aangajeaz[ buc[tarcalificat\imenajer[.Condi`ii:persoanetineredinamice. Rela`iilatelefon:0747.901.509. (G-2) *Angaj[mlucr[toricalifica`i pentrucarmangerie.CV-urilese depunlaSCEvenimentedeBoto-

\anipestr.PietonalulTransilvaniei,bl.A5,Parter.Rela`iila telefon:0231/511.112.(2) *SCGecorSRLlasupermarket Fl[mânziangajeaz[lucr[toricomerciali\ioperatorcalculator,salarizareavantajoas[.CV-urilesedepunlasupermarketFl[mânzi.(2)

anun`urimediu *SCALFABITSRL,anun`[ publiculinteresatasupradeciziei deemitereadecizieietapeide ]ncadrarepentruproiectul„}nfiin`areinstala`iedecondi`ionare\i stocarecerealedec[treSCALFA BITSRL]ncomunaUngureni, jude`ulBoto\ani”,amplasat]nloc. PlopeniiMari,com.Ungureni. DeciziaAPMBoto\ani,precum\i informa`iilerelevantepentru luareadecizieipotficonsultatela sediulAPMBoto\anidinbd.M. Eminescunr.44]nzileledelunivineri,]ntreorele8-16,precum\i laurm[toareaadres[deinternet: http://apmbt.anpm.ro.Observa`iile/contesta`iilepubliculuiseprimesclasediulAPMBoto\ani]n termende10ziledelapublicare, pân[ladatade09.06.2012.(1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,31mai2012

Posibil[ schimbare ]n calendarul bacalaureatului Preg[tirilepentru examenuldebacalaureatsunt]nlinie dreapt[.}nacela\i timp,exist[posibilitateadecal[riidesf[\ur[riiprobeioralede limbaromân[,din cauzaalegerilorlocale.Inspectoratul|colarJude`eanastabilit comisiilepentruprobeledecompeten`e oralealeexamenului deBacalaureat. HoriaNegrescu,inspector\colar generaladjunctalI|J,aprecizatc[ se a\teapt[ banii de la Ministerul Educa`iei ]n vederea achizi`ion[rii camerelordeluatvederi,carevorfi instalate ]n s[lile de examen. „Ar mai fi nevoie de vreo 180 de camerepelâng[ceavemdeja.Ultima zi de ]nscriere este miercuri. Din seriile anterioare s-ar putea s[ fie destuldemul`ipentruc[anultrecut afostprocentulmicdepromovare \isuntcaresevor]nscrieanulacesta”,adeclaratHoriaNegrescu.

Radu Malancea: „Legea S[n[t[`ii a pornit gre\it” MediculRaduMalanceaesteconvins c[LegeaS[n[t[`ii nuvaaducereforma multa\teptat[]nsistemulsanitar.

Dinabsolven`iianului2012sunt a\tepta`icirca3.500,lacaresevor ad[uga\iceicareaufostdeclara`i „respins”anultrecut. Lasesiuniledeexamendeanul trecutrezultateleob`inutedeelevii boto\[neni au fost cele mai slabe din ultimii ani. Statistica mediilor candida`ilor care au sus`inut examenulatât]nsesiuneadevar[,cât \i]nsesiuneadetoamn[,arat[c[ aureu\its[promovezebacalaureatul 66,49 la sut[ dintre candida`i. Numai un singur absolvent de liceudinBoto\aniareu\its[pro-

moveze examenul de bacalaureat cu10pelinie. Având ]n vedere calendarul de desf[\urareaprobelorlabacalaureat,estefoarteposibilcaacestas[ fiemodificat.Conformcalendarului,primazideprob[ „Evaluarea competen`elorlingvisticedecomunicareoral[]nlimbaromân[”are loc]nperioada11-13iunie.Pentru c[alegerilelocalesuntprogramate pe10iunie,exist[posibilitateaca cei]nscri\ilabacs[sus`in[proba oral[delimbaromân[]n12\i13 iunie.(PetronelaRotariu)

Absolven`i invita`i s[ se asigure c[ vor primi ajutoarele de \omaj Absolven`iisuntinvita`ide Agen`iaJude`ean[deOcuparea For`eideMunc[s[nurateze sprijinulstatului. Bacalaurea`isaunu,licen`ia`isaunu,absolven`iidin promo`ia2012potbeneficiadeserviciile\ifacilit[`ile acordatedeAJOFM,conformprevederilorLegii76/ 2002privindsistemulasigur[rilorpentru\omaj\istimulareaocup[riifor`eidemunc[,cumodific[rile\i complet[rile ulterioare. Condi`ia de baz[ este ca ace\tias[se]nregistreze]nbazadedateaagen`iei,]n termende60deziledelaabsolvire.Dac[]ncele60

dezilenuaureu\its[ocupeunlocdemunc[potrivit preg[tiriiprofesionale,dup[aceast[perioad[,proaspe`ii absolven`i pot depune cerere de acordare a indemniza`ieide\omaj. „Pute`ibeneficiadestimulentefinanciarelaangajaresauajutorde\omajdac[v[]nregistra`ilaAJOFM Boto\ani]ncelmult60deziledelaabsolvirea\colii Absolven`iiafla`i]nc[utareaunuilocdemunc[pot beneficiadeprevederileLegiinr.76/2002privindsistemulasigur[rilorpentru\omaj\istimulareaocup[rii for`eidemunc[,cumodific[rile\icomplet[rileulterioare,dac[se]nregistreaz[]neviden`aagen`iei]n60 deziledelaabsolvire”,adeclaratGabrielaVranciuc, purt[toruldecuvântalAJOFMBoto\ani.(Petronela Rotariu)

}nopiniaacestuia,niciolege a sistemului nu va avea efectul scontatdac[nusevastabilimai ]ntâi costul actului medical. La aceast[ dat[, ]n opinia medicului,nuse\tiecuexactitate\inici nus-adorits[se\tiecareeste costulfiec[ruiactmedical. „Dac[]nconstruc`iise\tie,sa stabilit clar c[ v[ruitul unui perete cost[ o anumit[ sum[,

dac[ ]n panifica`ie se \tie cât cost[ s[ faci o pâine, ]n medicin[ nu se \tie costul unei opera`iideapendicit[,deexemplu.Delaacestecosturitrebuie s[ pornim dac[ vrem s[ facem apoiolegealec[reiefectes[se vad[]nceprive\tecalitatea”,a declarat medicul ortoped Radu Malancea,\efdesec`ie]ncadrul Spitalului Jude`ean „Mavromati”Boto\ani. Recent,\iministruls[n[t[`iia recunoscut c[ o prioritate ar fi stabilireacuexactitateacostului fiec[ruiactmedical,deoarece]n prezent sec`iile chirurgicale din spitale sus`in sec`iile medicale ale acestor unit[`i. (Aurora Dimitriu)

Bro\ura cu admiterea, distribuit[ gratuit ]n \coli Admitere2012pe]n`elesulelevilor\ip[rin`ilor.EleviideclasaaVIIIaau]nceput,deieri,s[primeasc[,gratuit,bro\ura„Admitere2012”. Editat[ de Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) aceasta vine ]n sprijinul absolven`ilordeciclulgimnazialcuinforma`iidesprelistacuplanulde \colarizare,codurilorpentru]nv[`[mântulpreuniversitar\ivoca`ional.}n acela\itimpinstruc`iuniledecompletarealefi\eideadmitere,prezentareaunit[`ilor\colaresedorescinforma`iicares[vin[]nsprijinulviitorilorliceeni.Bro\urileaufostdistribuite]n\coligratuittuturorelevilorde clasa a VIII-a. Conform planului de \colarizare aprobat la nivelul jude`uluiBoto\ani]nliceepentruanul\colarviitorsunt4.536delocuri. La repartizarea computerizat[ particip[ 4.200 de locuri. La liceele voca`ionale pentru anul \colar 2011-2012 sunt vacante 336 de locuri. Bro\uracon`ine\iuntabelecuultimuladmis]nfiecareunitate\colar[la repartizareacomputerizat[din2011pespecializ[ri\idomenii.(P.R.)

Evenimente de Botosani nr.2140  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you