Page 1

CMYK

Cereremarepentrulocuin`ele dinCentrulVechi EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.99(2134)•Miercuri,23mai2012•8pagini

Scandal de la sterilizarea câinilor Pagina 4

Pag. 8

Octav Cozmânc[, implicat ]ntr-un accident rutier ]n jude`ul Vrancea Pagina 3

Ceart[ pe sporuri \i zile libere la „Jude`ean”

S-au ]ncins ieri spiritele ]ntr-o Comisie paritar[ la Spitalul Jude`ean „Mavromati”. Aproape dou[ ore directorii de la cea mai mare unitate medical[ a jude`ului au fost asalta`i de ]ntreb[rile reprezentan`ilor angaja`ilor, ]n privin`a sporurilor \i a lipsei de personal care le las[ pe asistente \i infirmiere f[r[ zilele libere legale, f[r[ concedii de odihn[. Pagina 5


2

STARTNEWS

Miercuri,23mai2012

Sindicatul TESA de la Jude`ean „taxeaz[” proiectul Legii S[n[t[`ii Dup[cadrelemedicale, \iangaja`iiTESAdin ceamaimareunitate medical[ajude`ului]\i arat[dezaprobarea fa`[deproiectulLegii S[n[t[`ii,supusacum dezbateriipublice. „Nuesteunproiectacceptabil”, afirm[ liderul Sindicatului „Speran`a”delaSpitalul„Mavromati”. VictorNi`u(foto)are]ns[listade propuneri preg[tit[ pentru MinisterulS[n[t[`ii.„Pân[]nprezenttotuls-af[cut]nprip[,ajungându-se la situa`ia de criz[ din prezent”, afirm[ liderul Sindicatului „Speran`a”,caresus`inec[to`iguvernan`ii din 1990 au suferit de aceea\i„boal[”,ignorareanevoilor sistemului sanitar. Ba mai mult, liderul Sindicatului „Speran`a” sus`inec[dup[1990,ceimaimul`i mini\tri (\i cu cele mai diverse profesii?)aufostlas[n[tate.„|i ceestemaitrist,fiecareavenitcu

câte o variant[ de reform[”, mai spune acesta. }n aceste condi`ii, „Speran`a” propune o discu`ie la nivelna`ional]nanul2013\ioperioad[ de gra`ie de 3 ani pentru aplicarealegii\ivinecumaimulte propuneri„nea\teptate”.

Comasare DSP-CJAS Propunerile sindicatului personaluluiTESAdelaSpitalulJude`ean vizeaz[]nprimulrând„re]nfiin`area tuturor spitalelor \i dispensarelor existente]n1990,]naceea\istructur[sisubordonare”.Potrivitaceluia\isindicat,contribu`iades[n[tate ar trebui administrat[ de MS prin Direc`iiledeS[n[tatePublic[,iaracesteas[preiaprincomasareCJAS.

„Carduri de integrare UE \i implicare profesional[ deosebit[”, completare la salarii Ceamai„\oc”propunereceva ajunge la Ministerul S[n[t[`ii din

parteasindicatului„Speran`a”este ceacareserefer[lalefurileangaja`ilor. „Salariile personalului cu studii superioare din spitale, aferente lunii mai 2012, se completeaz[cu«CardurideintegrareUE \i implicare profesional[ deosebit[»,]nvaloarede1.000euro/lun[,iarpentrustudiimediide500 euro \i de 150 euro pentru restul salaria`ilor.Sursadefinan`areeste ]n sistemul sanitar”, se arat[ ]n listadepropunericevafitrimis[la MSpentruaajunge]naten`iaministrului Vasile Cepoi. (Aurora Dimitriu)

Pedepse aspre pentru agresorii cadrelor medicale Agresoriicadrelormedicale, trimi\ila]nchisoaredeomodificare adus[ Legii privind reforma ]n domeniul S[n[t[`ii. Propunerile trimise de cadrele medicale privind ]n[sprirea pedepselorpentruceiceagreseaz[ personalul medical au fost luate ]n considerare, proiectulcarestabileapedepsemai asprepentrudescurajareacelor care agreseaz[ cadrele medicale, fiind aprobat. „Conform actului normativ, amenin`area s[vâr\it[ prin mijloace de comunicare direct[ contra unui medic, asistent medical, \ofer deambulan`[,ambulan`iersau oricealtfeldepersonaldinsistemulsanitar,aflat]nexerci`iul func`iunii, va fi pedepsit[ cu ]nchisoareadela6lunila2ani saucuamend[”,adeclaratLidiaOnofrei,purt[tordecuvânt al Direc`iei de S[n[tate Publi-

c[. Liliana Mateciuc, directorul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[,sus`inec[agresiunileverbalelaadresacelorcare lucreaz[]nserviciiledeurgen`[ sunt frecvente. Nici cadrele medicaledelaUnitateadePrimireaUrgen`elordinSpitalul Jude`ean nu au fost scutite de prezen`a pacien`ilor agresivi sau a  ]nso`itorilor nervo\i ai bolnavilor, care le-au amenin`atsaule-auadresatcuvintejignitoare. Cu ]nchisoare de la \ase luni la trei ani vor fi pedepsiteacteledeviolen`[,cade exemplulovirea,iarv[t[marea corporal[aunuicadrumedical aflat]ntimpulserviciului]iva aduce agresorului ]nchisoarea pân[la\aseani.Dac[v[t[marea este grav[, pedeapsa va fi ]ntre trei \i 12 ani de ]nchisoare.(AuroraDimitriu)

Publicitate


TOPNEWS

Miercuri,23mai2012

Octav Cozmânc[, implicat ]ntr-un accident rutier ]n jude`ul Vrancea FostulsenatorulPSDdeBoto\aniOctavCozmânc[afost implicatluni]ntr-unaccident produspeDE85,laintrarea ]ncomunaGaroafa,jude`ul Vrancea.Nu]ncalitatede \ofer,cidepasageralunuia dintreautovehiculeleimplicate ]naccident. Poli`i\tiiaustabilitc[vinovatdeproducerea evenimentuluirutiersefaceun\oferde35de ani,dinFoc\ani,carenuap[stratdistan`aregulamentar[fa`[dema\inacarecircula]nfa`asa, respectivunAudi,condusdeofemeie,]ncare seafla\iOctavCozmânc[.Ma\ina]ncarese afla Cozmânc[ circula pe direc`ia Adjud Foc\ani. La Garoafa, un autoturism Cielo, al c[rui\ofernuap[stratdistan`aregulamentar[ ]n mers, a intrat ]n ma\ina ]n care se afla Cozmânc[. }n urma evenimentului rutier, au rezultatdoarpagubemateriale,niciunuldintre \oferisaupasagerinefiindr[ni`i.Cozmânc[\ia putut continua deplasarea dup[ jum[tate de or[,dup[cema\ina]ncareseaflaafostdus[ la un service din localitate, pentru a desface bara]ndoit[. Ambii\oferiiaufosttesta`icuetilotestul,iar rezultateleaufostnegative. Octav Cozmânc[ a fost senator ]ntre anii

Plan de \colarizare aproape aprobat Planulde\colarizare,pentruanul \colar2012-2013vafif[cutpublic azideministrulinterimaralEduca`iei, Liviu Pop. Conform datelor trimisedelanivelulInspectoratului |colarJude`ean,]nanul\colarviitorvorfipeste4.500delocuripentruclasaaIX-a]nunit[`ile\colare boto\[nene.„Miercuridup[amiaz[ vafidatunOrdindeMinistruceva con`ine planul de \colarizare. Au fostni\te]ntârzieri,darestetimp]nc[pentrueditarea\idistribu`iabro\urilor admiterii. Nu este târziu pentruc[]nprincipiula]nv[`[mântulpreuniversitarsemergepeplanulde\colarizarepropusdejude`e. }ntârziereaestecauzat[\ideschimb[rile de la nivel de Minister”, a declaratDanielBotezatu,inspector \colar general adjunct al I|J. }n municipiulBoto\aniarurmas[fie 48declasecu1.068deelevi\i,]n total, la nivelul jude`ului sunt 246 declasecu4699deelevi.Clasaa IX-a–4.694delocuri,cucincimai pu`inefa`[denum[ruldeelevide clasa a VIII-a, dar pe parcurs au maip[r[sitsistemul,s-aumaitransferat]naltejude`e.}nunit[`ile\colaredinmediulurbansunt1.767de locuri,]ntimpce]nceledinrural 2.918locuri.}nacestan,laconstituirea acestor planuri, conducerile Inspectoratelor au trebuit s[ ia ]n calcul\iprocentulpromovabilit[`ii laexamenuldebacalaureat,pefiecareunitateliceal[.Pentruanul\colar2011-2012aufostredusepesteo sut[ de clase comparativ cu anul \colar trecut. La nivel na`ional au fostreduse1.400declase,ceeace aduslareducereaa18.000deposturi.(PetronelaRotariu)

1996-2008.Cozmânc[afostsenator]nlegislatura1996-2000ales]njude`ulBoto\anipelistelepartiduluiPDSR.Afostsenator\i]nlegislatura2004-2008,alespelistelePSDSuceava.}n 21septembrie2009,Cozmânc[s-aautosuspendatdinPartidulSocialDemocraturmareaunei scrisori adresate „membrilor \i electoratului PSD”,motivândcapartidulnumaieunpartid destânga\ic[nuare,dinaprilie2005,unlider autentic,fiindcondusde„grupurideinterese”.

Ulterior,PSDSuceavaaanun`atc[adecis]n unanimitate excluderea din partid a lui Cozmânc[.Dup[ceaplecatdinPSD,Cozmânc[sa ocupat de campania electoral[ a lui Sorin Oprescupentrupreziden`iale.}nianuarie2010, fostulpre\edinteexecutivalPSDaanun`atc[ vrea s[ lanseze Alian`a Na`ional[ a Stângii Democrate (ANSD). Trei luni dup[ anun`ul lans[rii, Cozmânc[ anun`a c[ se retrage din ac`iuneapolitic[.(D[nu`R.)

|oferi be`i prin\i la volan de poli`i\ti

}nnumaiosingur[zi,poli`i\tii boto\[neniauprinstreib[rba`ice s-auurcatlavolande\iauconsumatalcool. }nnoapteade20spre21mai,]njurulorei01.20, ClaudiuA.de24ani,dincomuna|endriceni,afost depistat]ntimpceconduceaunautoturismpestrada |tefanAirineidinmunicipiulDorohoi.Tân[rulafost testatcuaparatuletilotest,rezultatulindicândo]mbi-

ba`iealcoolic[de0,65mg/lalcoolpur]naerulexpirat. }ndiminea`azileide21mai,]njurulorei08.20,pe stradaVictorieidinmunicipiulBoto\ani,afostopritun autoturism al c[rui conduc[tor auto efectua manevre neregulamentarede]ntoarcere.B[rbatulaflatlavolan DumitruA.55deani,dinmunicipiulBoto\aniemana halen[alcoolic[,astfel]ncâtpoli`i\tiii-ausolicitats[se supun[ test[rii cu aparat etilotest, procedur[ pe care conduc[torulautoarefuzat-o.AfostconduslaSpitalul Jude`eanBoto\ani,undeis-aurecoltatprobebiologice desânge]nvedereastabiliriialcoolemiei. Tot]ndatade21mai,]njurulorei20.40,IonelC. de39ani,dinora\ulFl[mânziafostprinsconducând unautoturismpestradaGeneralGhe.Avr[mescu,]n localitateaPoiana,ora\ulFl[mânzi.B[rbatulaveao concentra`iede1,18mg/lalcoolpur]naerulexpirat. Celortreiconduc[toriautole-aufost]ntocmiteacte proceduralesubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniideconducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de c[treopersoan[careo]mbiba`iealcoolic[pestelimitalegal[. Tocmai pentru a pre]ntâmpina un comportament rutier atât de iresponsabil, legea s-ar putea ]n[spri considerabil.Conformunuiproiectlegislativvotat]n Senatvorputeafi]nchi\ipân[la25deani\oferiib[u`i care provoac[ accidente. Se dore\te ca cine se urc[ b[utlavolan\iprovoac[unaccidentcuvictimes[fie pedepsitlafelcauncriminal.Senatulaadoptattacito ini`iativ[legislativ[princareastfelde\oferiarputea stachiar\i25deanidup[gratii.Adic[pedeaps[maxim[pentruomor.Propunereatrebuies[treac[\ide Camera Deputa`ilor, ca s[ devin[ lege. Dac[ va fi adoptat[,\oferiicareseurc[lavolancualcoolemie]n sângepeste0,80g/lsausubinfluen`astupefiantelor, risc[]ntre15\i25deanide]nchisoare,]ncazul]ncareprovoac[accidentcuvictime.Lafelarputeafipedepsi`i\iceicarenuaupermisdeconducere,circul[ pe drumurile publice \i fac accidente grave. Ini`iatorul,undeputatindependent,sus`inec[oastfelde gre\eal[esteocrim[cupremeditare\itrebuiepedepsit[caatare.(D[nu`Rotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Boto\[nean re`inut dup[ ce \i-a pr[dat fo\tii angajatori Unboto\[neanaajunsdup[ gratii]njude`ulSuceavadup[ ceaspartlocuin`afo\tilorangajatori\iafuratosum[considerabil[debani.Luni,poli`i\tiiSec`ieiRuralenr.4Vicovu de Jos au fost sesiza`i de Gheorghe L., de 35 ani, din comunaFr[t[u`iiNoi,c[persoane necunoscute au p[truns prin escaladarea unui geam deschis]nlocuin`asa\idintruncorpdemobilieraflat]ntr-o camer[ de la etaj i-au sustras suma de 1.600 euro, 80 lire sterline\i800lei.}nurmaverific[rilorefectuatedepoli`i\ti s-astabilitc[p[gubitulal[sat ungeamdeschisdelasufrageria aflat[ la parterul locuin`ei sale, acesta plecând de la domiciliu. A doua zi, verificândsumeledebanide`inute]n locuin`[, ]ntrucât dorea s[-\i cumpereunautoturism,aconstatatc[]ilipsescdinbani,dar a crezut c[ i-a luat so`ia. }n urma cercet[rilor, poli`i\tii au stabilitc[autorulfurtuluieste MarianZ.,]nvârst[de29ani, din municipiul Boto\ani, cunoscut cu antecedente penale, carealucratcazilierlaferma p[gubi`ilor ]n luna aprilie 2012.„}nbazaprobeloradministrate \i ]n urma analiz[rii dosarului la Parchetul de pe lâng[Judec[toriaR[d[u`i,s-a dispus m[sura re`inerii lui MarianZ.,pentru24deore, urmând ca la data de 22.05.2012,acestas[fieprezentatinstan`eidejudecat[cu propunereadearestarepreventiv[.Cel]ncauz[afostintrodus]narestulIPJSuceava”,se arat[ ]ntr-un comunicat de pres[alIPJSuceava.(D.R.)

B[trân disp[rut de acas[, c[utat cu Poli`ia Un boto\[nean ]n vârst[ de 80deaniestedatdisp[rutde acas[,membriifamilieicerând ajutorul poli`i\tilor pentru a-l identifica. Vasile Burlea, ]n perioada 19-20 mai 2012, a plecat de la domiciliu \i nu a mai revenit. Semnalmente: ]n[l`ime-1,78m,greutate-85 kg, calvi`ie total[, ochi alba\tri,edentatcomplet.Semne particulare, la unul dintre degetelear[t[toare]ilipsescunghia \i vârful degetului. Laba piciorului drept prezint[ pe parteasuperioar[ocicatricede aproximativ 20 cm. }mbr[c[minteadeladatadispari`iei nu se cunoa\te. Potrivit familiei ]n ultimul timp prezenta pierderidememorie.Oricine poatefurnizarela`iicuprivire la acest b[rbat, este rugat s[ anun`eceamaiapropiat[unitatedepoli`iesaus[apelezenum[rulgratuit112.D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Miercuri,23mai2012

Scandal de la sterilizarea câinilor Stopareacampanieidesterilizareamaidaneziloraredeschisconflictul]ntre Asocia`iaADOR-municipalitate-Direc`iaSanitar Veterinar[.Anun`at[\i demarat[detreizile,campaniadesterilizareafost ]ntrerupt[dup[uncontrol alinspectorilorDirec`iei SanitarVeterinare\ipentru Siguran`aAlimentelorla cabinetulundesedesf[\ura aceast[activitate.Ceidela ADORcritic[modul]ncare s-astopatac`iunea,autorit[`ilespunc[ac`iuneaera f[cut[]ncondi`iiimproprii. 167 de câini steriliza`i ]n trei zile Campaniadesterilizareacâinilorcomunitariafostoprit[dup[patruzile.}napatrazi a campaniei de sterilizare, sponsorizat[ ]n Boto\ani de RAR (Romanian Animal Resque),autorit[`ilelocaleaufostnemul`umite demodul]ncareechipadechirurgiromâni \ivoluntari\isponsoriamericani,austrieci, germani\ielve`ieniauefectuatcampaniade sterilizare. „Principalul motiv pentru care echipa de chirurgiaopritcampaniadesterilizareeste cerin`aautorit[`ilordeasterilizaunnum[r de15animalepezi]nlocde55.Datorit[

acestuifapt,chirurgiiauajunslaconcluzia c[nupotsta66dezile]nBoto\anipentru sterilizarea animalelor programate \i ar fi fostdep[\itbugetulalocatdesponsoriidin str[in[tate”, sus`in reprezentan`ii ADOR. Ace\tiaaumen`ionatc[]ntreizile,]nBoto\ani,aufoststerilizate,cadrulacesteicampanii167deanimalecu\if[r[st[pân.

|efa DSVSA: „Nu Direc`ia Sanitar Veterinar[ a ]nchis aceast[ ac`iune” MinodoraVasiliu,directorulDirec`ieiSanitarVeterinare\ipentruSiguran`aAlimentelor,adeclaratc[]nmomentul]ncareau fost solicitate documentele de la cabinetul medical unde se f[cea sterilizarea, acestea nuaufostprezentate.Urmareaacesteisitua`iis-aluatdeciziasist[riisteriliz[rii.

„Nu Direc`ia Sanitar Veterinar[ a ]nchis aceast[ac`iunecaritabil[.Cabinetularenun`at\iniciunspa`iudinBoto\aninuavruts[ accepte aceast[ ac`iune caritabil[. Le-am ceruts[vin[cuatestate,cucircula`iamedicamentului,cucircula`iasubproduselor\is[ castrezecâtlepermitespa`iul,s[nufieaglomeratpecabinetulrespectiv”,adeclaratMinodoraVasiliu.

Florin Ghiorghi`[: „Sunt unii c[rora doar le place s[ comenteze \i s[ pun[ be`e ]n roate altora” |i reprezentan`ii municipalit[`ii resping orice implicare ]n activitatea de stopare a campanieisprijinit[deceidelaADOR.FlorinGhiorghi`[,viceprimarulmunicipiului,a men`ionatc[celmaiprobabilmotivulcarea

statlabazaacesteideciziiestelipsacondi`iilorigienico-sanitare. „Trebuie s[ ]n`eleag[ fiecare c[ a\a cum eram noi reclama`i pentru rele tratamente aplicateanimalelor,probabilacela\ilucrusa]ntâmplat\iacolo\inicinuesteunmediu foarte steril ]n momentul ]n care sterilizezi peste 160 de câini ]n dou[, trei zile. Este foartebinec[seface,nueunlucrur[uabsolut deloc, dar trebuie s[ asiguri \i ni\te condi`ii animalelor pentru a nu se infecta, pentrualeasigurauntratament,pentruasta pân[]\irevindinanestezie”,adeclaratFlorinGhiorghi`[. Acesta a lansat invita`ia pentru cei care deruleaz[activitatedesterilizares[mearg[ \ilacâniidinpadoculmunicipalit[`ii.„Din p[cate,numaiavemoalt[firm[cares[vin[\is[prind[animaleles[leduc[lasterilizat\ispunc[astaeste\icaurmareapoliticiilorfoarteagresivepecareauavut-ola adresacelorcareprindeaucâinii\i]iduceau lapadocuri\ilisep[realorc[estenu\tiu ceafacere.}nc[odat[repetc[le-ampusla dispozi`ieterenul\ibugetpentruconstruc`ia unuipadocnoucusal[deopera`ie,morg[, camer[ frigorific[, du\uri, cabinet medical \itotceestenecesarpentruoastfeldeactivitate. Le-am pus la dispozi`ie tot bugetul pentruprindereaanimalelor,amspusc[]l\i supliment[m \i niciun ONG, \i mai ales Asocia`ia Ador, nu s-a ar[tat interesat[ de preluareaacesteiactivit[`i.|iastadenot[c[ suntuniic[roradoarleplaces[comenteze \is[pun[be`e]nroatealtora.Dinp[cate,ei nuausolu`ielaoraactual[,iarceaadoptat[ deeinuesteceacorect[\icarevaduce]n urm[torii ani la stârpirea câinilor de pe str[zi”, a ad[ugat viceprimarul municipiului.(PetronelaRotariu)

Capacele din plastic pentru Directori aten`iona`i canale intr[ ]n probe pe \osea s[ nu se implice ]n campanie

SocietateaNovaApaservvamonta]naceast[s[pt[mân[primul capacdinplasticpentrucanale.Acestava fiverificatzilnicpentruaseconstateventualefisurisaualte semnec[nuarfisuficientderezistent.

„Chiar mâine (n.r. ast[zi) am vreas[]nlocuimprimulcapacde canal, iar restul peste vreo dou[ s[pt[mâni,dup[cevedemcumse comport[ ]n condi`ii de trafic intens.Primulcapacdinplasticva fipusundeva]nzonaUnit[`iiMilitaredepePetruRare\,undetraficulesteintens\ivomputeas[ne d[mseama,]ncelmultdou[s[pt[mâni, despre felul cum se comport[,dac[sunt,eventual,probleme.Nuartrebuis[fievreoproblem[ pentru c[ din fabrica`ie se garanteaz[ o rezisten`[ de 60 de tone”,adeclaratMaricelGeorgescu, directorulsociet[`iiNovaApaserv. Schimbarea capacelor din font[ cuuneledeplasticestesolu`iacare deja este implementar[ ]n mai multe jude`e pentru a se elimina pierderiledincauzafurturilorfrecventealecapacelorclasice.Laora actual[sefur[capacedecanalla greu.Celpu`in20pelun[.|iasta

]n ciuda adreselor trimise la centreledecolectareafieruluivechi, prin care se solicit[ s[ nu se primeasc[ capace sau fragmente de capacedecanal.S-auf[cutadrese \i la Poli`ie, ]n care s-au sesizat furturile, dar nimic nu \i-a ar[tat eficien`apân[acum. „Trebuies[]ncerc[m\iaceast[ ]nlocuire,]ns[doarpentrucanalele care sunt acum f[r[ capac sau care vor r[mâne descoperite de acum]naintedincauzaho`ilor.Un capacdeplasticnuestemaiscump decâtunulclasic”,amaideclarat managerulGeorgescu. }nlocuireaovafacefirmaConrec,fiindvorbadeostrad[princi-

pal[.Capaculcarevafimontata stat trei s[pt[mâni la ]nt[rit ]n placa de beton iar acum poate fi puslatestulderezisten`[pe\osea. „Avemgaran`iepentruele,]ncaz c[secrap[saudausemnec[nuar fi suficient de rezistente”, a mai subliniat\efulsociet[`iifurnizoare deap[. Dup[testulrezisten`ei,reprezentan`ii societ[`ii vor trece la achizi`ia\i]nlocuireatreptat[acapacelordecanal.Acoloundeho`iivor maidalovitura,sevamontacapac de tip nou, nu din cele clasice, pentruasepunecap[tpierderilor societ[`ii prin astfel de furturi. (AuroraDimitriu)

PrefectulAdrian Constantinescu,la ]ntâlnireapecarea avut-omar`icudirectoriidedeconcentrate,asolicitat caace\tias[ nufac[]nvreunfelcampanieelectoral[, atâteicât\iangaja`iiinstitu`iilorla carede`infunc`iide conducere. Prefectul insist[ cu aceste solicit[ri,]ntrucâtnuestestr[in deceeacese]ntâmpl[deobicei ]n campaniile electorale. Maimult,acestaarelacuno\tin`[ cazurile unor \efi de deconcentratecareaufolositma\iniledelainstitu`ii,oferitede stat,]nscopulunormanifest[ri cuizelectoral. „V[avertizezs[nuv[implica`i]nniciunfel]ntimpulprogramuluidelucru,bazamaterial[cuoameniipecare]iave`i

]nsubordine,]ncampaniaelectoral[. Din p[cate, am avut semnale c[ unii dintre colegii no\tri au folosit ma\inile \i uneori\itimpuldelucrupentru aparticipalamanifest[rielectorale.Spers[nusemai]ntâmple”, a spus prefectul, care a exemplificatc[,personal,av[zutun\efdeinstitu`iecuma\inadeserviciu,]nafaratimpuluidelucru,]ntr-unloccutotul nepotrivit. Adrian Constanti- nescunuadezv[luitnumeledirectorului]ncauz[.Elvaanaliza dac[ acel director era ]n interesdeserviciulaloculunde afostg[sit.Noulprefectsper[ s[sefac[auzitde\efiidedeconcentrate,altfel,sevaproceda conform legii, ace\tia fiind destitui`if[r[menajamente. „I-amrugatpedirectoris[nu seimplice]ncampaniaelectoral[.Pots[ofac[]nparteaa douaazileica\ipersoan[privat[, nu am nimic ]mpotriv[, darnu]ntimpulzilei\icumijloacele\ibazamaterial[dela institu`iilepecareleau]nsubordine”, a ad[ugat prefectul. (OtiliaMaxim)


CMYK

ESEN~IAL

Miercuri,23mai2012

5

Ceart[ pe sporuri \i zile pe o coloan[ libere la „Jude`ean”

BOTO|ANI Mii de boto\[neni dependen`i de insulin[

S-au]ncinsierispiritele]ntr-o Comisieparitar[laSpitalul Jude`ean„Mavromati”.Aproapedou[oredirectoriide laceamaimareunitatemedical[ajude`uluiaufostasalta`i de]ntreb[rilereprezentan`ilor angaja`ilor,]nprivin`asporurilor\ialipseidepersonalcarelelas[peasistente\iinfirmieref[r[zileleliberelegale, f[r[concediideodihn[. Discu`iile s-au purtat pe un ton mai ridicat, lucrurecunoscutdereprezentan`iisindicatului. „A\aestedefiecaredat[cândsediscut[despre drepturisalariale”,adeclaratOctavianDumitru,lideruljude`eanalSanitas. Defapt,reprezentan`iisindicatuluiausolicitato ]ntâlnirecuconducereaunit[`iipentruaaflacând ]\ivorputeaprimisalaria`iisporurilere]ntregite. „Avem promisiunea ferm[ a managerului c[ pestedou[lunivomprimisporurile]ntregi,c[se va intra ]n normalitate. Atunci se va ajunge cu cheltuielile salariale ]n limita de 70 la sut[ din bugetulunit[`ii.Acum,cusalariilesecheltuiesc 71,5lasut[dinbugetulspitalului”,amaideclaratOctavianDumitru.Stareadenemul`umire]n rândulsalaria`ilorestedestuldemarelaaceast[ dat[\idac[nusevorrespectatermenelepromiseacestenemul`umiriarputeas[izbucneasc[sub formaunorac`iunideprotestspontane.

Angaj[ri pe perioad[ determinat[ }nprivin`ainsuficien`eipersonalului,conducerea spitalului a promis c[ va face angaj[ri,

deocamdat[ pe perioad[ nedeterminat[. Dup[ ce reprezentan`ii sindicatului au ar[tat c[ sunt sec`iiundes-aajunss[nusepoat[acoperitureleiarasisten`ii\iinfirmierelenu\i-aumailuat zileleliberelegale,directorulOvidiuMimora promisc[vascoatelaconcurs20deposturi, ]ns[peperioad[determinat[. „Problemapersonaluluichiaresteunafoarte serioas[. Sunt sec`ii unde nu se pot organiza turele. La Pediatrie S[veni, la urologie, la radiologia de la Sec`ia de Pediatrie Boto\ani oameniinu]\ipotluaconcediu,nu]\ipotlua

zilelelibere.Dac[se]mboln[ve\teunangajat, numaiaicumasiguracontinuitateaactivit[`iipe acestesec`ii.20deasisten`imedicalinuaracoperinecesarul,darm[cars-arputeafaceturele caoameniis[]\imaiiacâteoziliber[,s[]\i maiiacâtevaziledeconcediu,a\acumbeneficiaz[angaja`iidinaltesectoaredeactivitatede prevederilelegalece`indeasigurareas[n[t[`ii ]nmunc[”,amaiprecizatliderulSanitas.Atât conducereaspitalului,cât\isindicatulauf[cut demersuri la Ministerul S[n[t[`ii pentru aprobareadeangaj[ri.(AuroraDimitriu)

Tinerii judeca`i pentru trafic de droguri r[mân ]n spatele gratiilor

Cei12tineridinmai multejude`e,printre care\iBoto\ani,judeca`ipentrutraficde droguri,r[mân]n

spatelegratiilor,ieri fiindu-leprelungit mandatuldearestare dec[tremagistra`ii TribunaluluiBoto\ani.

Ap[r[torii acestora au ]naintat recurs, urmând s[ se judece la CurteadeApelSuceava.}ntotal, ]n acest dosar au fost trimi\i ]n judecat[deprocuroriiDirec`ieide Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) Boto\ani 14 tineri, doi dintre ei fiind l[sa`i liberi,dup[ces-astabilitc[sefac vinova`i de trafic de droguri de mare risc \i constituire de grup infrac`ionalorganizat.Pentruc[au fost doar consumatori ori nu au ]ndeplinit roluri importante ]n re`eaua de trafican`i, anchetatorii au decis ca 87 de tineri, to`i studen`i, dintre cei cerceta`i, s[ primeasc[doaramenziadministrative oriavertismente. Ac`iunea a fost organizat[ ]n luna martie ]n 15 loca`ii din jude`ele Boto\ani, Ia\i, Vaslui, Neam`\iSuceava.}ntotalaufost adusepentruadadeclara`ii]nfa`a procurorilor\iapoli`i\tilorpesteo sut[ de persoane, tineri cu vârste cuprinse ]ntre 20 \i 30 de ani. Printreceijudeca`i\i`inu`i]narest preventiv este un singur boto-

\[nean, R[zvan Buzil[, ]n vârst[ de23deani,fiuldirectoruluiadjunct de la Casa Jude`ean[ de PensiiBoto\ani. Ac`iunea a fost coordonat[ de BiroulteritorialDIICOTBoto\ani, cercet[rile desf[\urându-se din luna octombrie a anului 2011. Re`eaua de trafican`i de droguri num[r[22depersoane,pediferite e\aloane, boto\[nenii fiind ]n e\aloanele inferioare, cei ce se ocupaudetransportul\icomercializatul drogurilor. Drogurile erau vândute mai ales ]n cluburi (din Ia\i\iBoto\ani),dar\ipestrad[, ]n special ]n c[minele studen`e\ti. Maniera de lucru a membrilor grup[riidetrafican`ierasimpl[. Drogurile veneau din Spania \i Italiaprinpo\t[,iaral`imembriai grup[rii se ocupau cu comercializatul\iracolatuldeclien`i.Pre`ul uneidozevaria,dela50la100de lei. }n urma perchezi`iilor la c[minuldinIa\isau]nmaimulte apartamente ]nchiriate au fost g[sitepeste500degramededroguri \i 25.000 de lei. (D[nu` Rotariu)

Peste11.000deboto\[nenisufer[dediabetzaharat,iarnum[rul celorcaresuntlua`i]neviden`ele medicale cu acest diagnostic este ]ncontinu[cre\tere.Numai]nprimul  trimestru al anului au fost lua`i]neviden`[peste200debolnavi,num[rulpersoanelorcudiabet zaharat din jude` ajungând la aproape 11.200, din care 8.236 reu\esc s[ ]\i controleze boala doarcutratamentconstând]npastile\icuregimalimentar.Restul suntdiabeticiinsulino-dependen`i. Cadrele medicale cred ]ns[ c[ num[rul persoanelor care sufer[ de diabet zaharat este chiar mai mare, ]ns[ nu \tiu c[ au aceast[ boal[. „Din raport[rile ajunse la noi,rezult[c[]nultimultrimestru deraportareauintrat]neviden`ele medicale 240 de persoane care sufer[dediabetzaharat.|iprobabil c[ sunt mul`i boto\[neni care nu\tiuc[auboala,descoperind-o doar]nsitua`ia]ncareajungs[]\i fac[ analizele”, a declarat Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al DSP Boto\ani. }n rândul persoanelorcudiabetseafl[\i34decopii,cuvârste]ntre0\i14ani,cei mai mul`i fiind insulino-dependen`i.Potrivitmedicilor,laadul`i cele mai frecvente cauze ale ]mboln[viriidediabetsuntalimenta`ia incorect[, sedentarismul \i stresul. La copii medicii vorbesc deunmecanismimunologicprin careestedistruspancreasul\iastfelnusemaipoatesecretainsulina.(A.D.)

Prefectul solicit[ evitarea aglomera`iilor la ghi\ee }ncadrulColegiuluiPrefectural care a avut loc mar`i de la ora 10:00,prefectulAdrianConstantinescu le-a cerut directorilor care lucreaz[]ndomeniulrela`iilorcu publicul s[ acorde o mai mare aten`ie cet[`enilor, respective o mai bun[ rela`ionare cu acesta, evitarea aglomera`iei la ghi\eele institu`iilor, la fiecare intrare s[ existeopersoan[abilitat[cares[ ]ndrumecet[`enii\is[]iajutes[ completeze eventuale cereri de careaunevoie.Elle-amaisolicitatdirectorilorprezen`ila\edin`[ ca]nfiecareinstitu`iedinjude`s[ fiepublicatnum[ruldetelefonal prefectului care va fi receptive pentru orice sesizare sau reclama`ievenit[dinparteacet[`enilor. ReprezentantulGuvernului]nteritoriu a f[cut un apel c[tre \efii structurilorlocales[]ndeplineasc[ atribu`iile din fi\a postului, acest lucruspreomaibun[colaborare ]ntre cet[`eni \i angaja`ii de la ghi\eelederela`iicupublicul.„Nu vreaucalaunghi\euderela`iicu publicul s[ fie mai mult de trei, patru, cinci persoane la rând. Niciodat[nuos[vreaucalaun asemeneaghi\eus[fiez[pu\eal[ \i s[ nu fie acolo un pahar cu ap[”,adeclaratAdrianConstantinescu, prefectul jude`ului Boto\ani.(O.M.)


6

TOPNEWS

Miercuri,23mai2012

Directorul Oficiului Jude`ean de Po\t[ demis ]n perioada de concediu DirectorulOficiuluiJude`eandePo\t[,|tefanMihai \tiec[afostdemisdelaconducereainstitu`ieipecare ocoordona,]ns[pân[mar`inude`ineaniciundocument oficial care s[ ]i ateste aceast[ demitere. Motivelepentrucareacestaarfifost]nl[turatdela conduceresuntdenatur[politic[,elfiindacuzatc[sarfiimplicat]npolitic[,fiindtotodat[membruPDL \i figureaz[ pe lista candida`ilor Mi\c[rii pentru Boto\anilaConsiliulLocal. |tefan Mihai neag[ vehement faptul c[ ar fi f[cut politic[ ]n institu`ie \i consider[ nefondate acuza`iile ce i-au fost aduse. Mai mult, acesta afirm[ c[ ar fi solicitatangaja`ilors[nuseimplice]nac`iunipolitice decampanie.Cutoateacestea,elvaplecadinfunc`ie, ]npofidafaptuluic[loculpecarel-aocupatpân[]n prezentafostob`inutprinconcurs,lacare,dealtfela ob`inutnotazece.Elvafi]nlocuit]ncurând,celmai probabildeMariaMarin,careamaifostla\efiainstitu`ieipân[]n2009. Mihai|tefanspunec[,]nacestmoment,seafl[]n concediu, ]ntrucât avea câteva zile libere care i se cuveneau\idecare,odat[cudemiterea,oricumnu armaifibeneficiat.Acestasus`inec[nu\i-aluatconcediu]n2009\inici]n2010\ic[]n2011abeneficiat denumai15zileElaintrat]nrepausdin16mai,dar cutoateacesteavafischimbatdinfunc`ie,faptce]l vadeterminapedirectors[dea]njudecat[institu`ia. „Mi-am luat acum concediu pentru c[ oricum ]l pierdeamc[[\tiaoricumm[demit.Oricumos[m[ chemec[g[sesceimotives[m[demit[,nu-inicio problem[”,aafirmat|tefanMihai.(OtiliaMaxim)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

Peste 100 de boto\[neni angaja`i ai Po\tei, risc[ pierderea locului de munc[ Concedierileanun`atelaOficiul Jude`eandePo\t[Boto\ani]limpacienteaz[ pe directorul institu`iei. |tefan Mihai, directorul Po\tei Române, filiala Boto\ani, searat[]ngrijoratdesoartasubordona`ilors[i,dac[planurileactualului ministrul al comunica`iilor vorfipuse]naplicare.Acestasus`ine c[ planul noului ministru al Comunica`iilor,DanNica,prevede concedierea a peste 5.000 de angaja`i,lanivelna`ional. Mihai|tefanadeclarat]ncadrul uneiconferin`edepres[c[aproximativ120deangaja`ivorfiafecta`i de aceast[ m[sur[. Potrivit acestuia,OficiulJude`eandePo\t[ are, ]n prezent, 573 de salaria`i, care lucreaz[ la cele 30 de oficii dinjude`. „Dinp[cate,oameniistauacum au sabia deasupra capului. Vin onoran`ii guvernan`i \i fac 6.500 dedisponibiliz[ri.Dintr-unsimplu calcul matematic, pe care l-am f[cut\ieu,esteposibilcalaBoto\ani s[ plece 100-120 de oameni.Ammai]nfiin`atoficii,ghi\ee, am rentabilizat munca \i ei vor concedia. Noi nu am dat pe nimeniafar[,nuamconcediat”,a declarat |tefan, care a acuzat

USL-ul de aceast[ ac`iune. }n cadrul aceluia\i context, |tefan a precizat c[ cei de la conducerea Po\teiRomâneaumodificat,unilateral, Contractul Colectiv de Munc[,astfel]ncâtacestanumai

prevedecalaconcedieresalaria`ii s[ beneficieze de 30 de salarii compensatorii.Dinaprilie,fiecare salariat concediat va primi doar \asesalariicompensatorii.(Otilia Maxim)

Firma de transport persoane RVG asigur[ deplasarea pentru slujba de Sf. Maslu la: - M[n[stirea Giurgeni: 25 mai 2012 8 \i 22 iunie 2012 - M[n[stirea Zosin: în fiecare zi de VINERI.

Înscrieri \i informa`ii suplimentare: 0745.585.438, 0231.531.589 office@rvg.ro


PUBLICITATE

Miercuri,23mai2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/teren *Vând1.826mpteren]n ora\cuutilit[`i,bunpentru construc`iidelocuin`e. Telefon:0744.400.952.(G-6)

anun`urimediu *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice

*SCMARYDORINVEST SRL,titularalPlanului/ProgramuluiPUD:„Dezvoltarea societ[`iiSCMARYDOR INVESTSRLprin]nfiin`are ferm[decre\teresuine]n comunaLunca,jude`ulBoto\ani+]mprejmuire\iracordutilit[`i”propusafiamplasat]nloc.Lunca,com. Lunca,jud.Boto\ani,anun`[ publiculinteresatc[s-aelaboratprimaversiuneaplanuluisus-men`ionat\is-a notificatAgen`iapentruProtec`iaMediuluiBoto\ani]n vedereademar[riiprocedurii deob`inereaavizuluidemediuconformHG1076/2004. Primaversiuneaplanului poateficonsultat[laAgen`ia pentruProtec`iaMediului Boto\ani,b-dulMihaiEminescu,nr.44,jud.Boto\ani]n zileledeluni-vineri]ntreorele08.00-16.00,\ilasediul titularuluidinmun.Boto\ani, str.OctavB[ncil[nr.30,jud. Boto\ani]nzileledelunivineri,]ntreorele08.0016.00.Observa`iilepublicului seprimesczilniclasediul Agen`ieipentruProtec`iaMediuluiBoto\ani,]ntermende 18ziledeladatapublic[rii anun`ului.(2378-1) *SCAGROTEMPREST SRL,titularalPlanului/ProgramuluiPUD:„Dezvoltarea societ[`iiSCAGROTEM PRESTSRLprin]nfiin`are ferm[decre\teresuine]n comunaLunca,jude`ulBoto\ani+]mprejmuire\iracordutilit[`i”propusafi amplasat]nloc.Lunca,com. Lunca,jud.Boto\ani,anun`[ publiculinteresatc[s-aelaboratprimaversiuneaplanuluisus-men`ionat\is-anotificatAgen`iapentruProtec`ia MediuluiBoto\ani]nvederea

demar[riiproceduriideob`inereaavizuluidemediuconformHG1076/2004.Prima versiuneaplanuluipoatefi consultat[laAgen`iapentru Protec`iaMediuluiBoto\ani, b-dulMihaiEminescu,nr. 44,jud.Boto\ani]nzilelede luni-vineri]ntreorele08.0016.00,\ilasediultitularului dinmun.Boto\ani,str.Octav B[ncil[nr.30,jud.Boto\ani ]nzileledeluni-vineri,]ntre orele08.00-16.00.Observa`iilepubliculuiseprimesczilniclasediulAgen`ieipentru Protec`iaMediuluiBoto\ani, ]ntermende18ziledeladata public[riianun`ului.(2379-1)

angaj[ri *Pensiune]nSucevi`a, angajeaz[buc[tarcalificat\i menajer[.Condi`ii:persoane tinere\iserioase.Telefon: 0747.901.509.(G-1)

pierderi *Pierdutc[`elyorkshire negrucumaro]nzonaANL Bucovina.Oferrecompens[ Telefon:0752.173.176; 0741.617.740.(2377-3)

anun`uri *Eposibils[tevotez, domnuleC[t[linFlutur,dac[ ]mirestituibaniifura`ide oameniiluiJuncanaru-HSR. LucaGheorghe, 0722.304.810.(2376-4) *Câtevamotivepentrunua alegeunPrimar: 1.S[poarteofemeiepedrumuricucopilf[r[aiserezolvaproblema; 2.S[mint[copiilateleviziunepentrugratuit[`ilab[rcu`e ]nparc; 3.S[nuexisteuncorpde coordonare\icontrollaAsocia`ia30Boto\anicares[-\i fac[datoria; 4.Toatepersoanelecucentraletermices[fietârâteprin tribunaldeTermica\iModernCalor.(acesteprobleme suntaduselacuno\tin`[de dl.S[vescuVasile)

Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,23mai2012

Cerere mare pentru Acuza`ii de locuin`ele din Centrul Vechi manipulare electoral[ Locuin`eledeserviciudinCentru Vechisuntrâvnitedemul`isalaria`i dincadrulPrim[riei\iinstitu`iilor subordonate.De\i]nc[proiectul privindtransformarealocuin`elor reabilitatedinCentruIstoricnua fostdezb[tutdeconsilieriimunicipali,suntpersoaneinteresatede ob`inereauneiastfeldelocuin`e. DinceledeclaratedeFlorinGhiorghi`[,viceprimarulmunicipiuluiBoto\ani,proiectulvafisupusdezbaterii\iaprob[rii]n\edin`adeConsiliuLocaldin31 mai.„La\edin`adeConsiliuLocaldinaceast[lun[,ce vaavealocpe31mai,peordineadezivafi\iproiectul transform[rii locuin`elor reabilitate din Centru Vechi]nlocuin`edeserviciu”,adeclaratviceprimarul municipiului. Repartizarealocuin`elordeserviciusevafacepebazacriteriilorcareaustat\ilabazarepartiz[riilocuin`elorANL.„}nmomentul]ncaream]ntocmit\iunregulamentacolo,cucriteriifoarteclaredeatribuirea acestorlocuin`e,pebazacriteriilordelaatribuirealocuin`elorANL,]nfunc`iedenum[ruldecereri,esteo

comisie care analizeaz[, este aceea\i comisie de la ANL\i]nfunc`iede]ndeplinireacriteriilorvorprimi apartamentesaugarsoniere”,aspusFlorinGhiorghi`[. Acestelocuin`earurmas[ajung[laceicarelucreaz[ ]nPrim[rie\ilainstitu`iiledinsubordineaCL,respectiv Filarmonica,Teatre,Direc`iadeTaxe,Eltrans,Urban Serv,Direc`iaServiciiPublice,\icarenuaulocuin`[ personal[.„S-auinteresatdestuldemul`i.Deocamdat[ nuamprimitcereripentruc[nuesteaprobatproiectul. Dup[aprobaresevorputeadepunedosare,darinteresa`iaufostdejafoartemul`i”,aspusviceprimarulmunicipiului. }n Centrul Vechi vor fi repartizate 33 de locuin`eseserviciu,caresuntapartamentecutreicamere,douacamere\igarsoniere.(PetronelaRotariu)

Copii r[ma\i ne]nscri\i la clasa preg[titoare Dup[patruetapede ]nscrieri]nclasapreg[titoare,]nc[mai suntp[rin`icarenu aureu\its[depun[ dosarulcopiilorlao \coal[.Demar`i\i pân[pe31mai,ace\tiavorfirepartiza`ipe locuriler[maselibere. La clasa preg[titoare, din cei 2.470decopiirecenza`isunt]nmatricula`i dup[ etapa IV 2731 de elevi,dintrecare]nultimaetap[sau]nscris60deelevi.Dup[aceast[apatraetap[maisunt1569de locuri libere. }n ceea ce prive\te situa`ia ]nregistrat[ la clasa I, din cei4044recenza`isunt]nmatricula`idup[etapaIV4511deelevi.}n apatraetap[s-au]nscris102elevi. Laaceast[dat[,laclasaImaisunt libere1554delocuri. „Suntmul`ip[rin`icareaudepus cereri de ]nscriere la unit[`i unde

numaieraulocuripentruetapaa IV,solicitândcuinsisten`[]nmatricularea copiilor la acele unit[`i. Transmitemacestorp[rin`i,cât\i unit[`ilor de ]nv[`[mânt care au primit cereri chiar dac[ nu mai aveaulocurilibere,c[I|Jvaaproba suplimentarea num[rului de locurinumai]nlocalit[`ileundenu maisuntalteunit[`ide]nv[`[mânt culocurilibere.}nniciuncaznu se afl[ ]n aceasta situa`ie municipiile Boto\ani \i Dorohoi, unde suntunit[`ide]nv[`[mântcumulte

locuri libere, unit[`i care se situeaz[ ]n vecin[tatea celor cu toatelocurileocupate”,aspusPaul Bilocopetiuc,inspector\colarI|J. Guvernulia]ncalculrenun`area deanulviitorlaclasapreg[titoare, iarministrulinterimaraleduca`iei, LiviuPop,anun`alunilaRomânia TV c[ toate problemele vor fi rezolvatepân[la]nceputulviitorului an \colar. Ultima etap[ de ]nscrierilaclasapreg[titoareseva ]ncheia pe data de 31 mai. (PetronelaRotariu)

DeputatulC[t[lin Buh[ianu\i-aexprimatnemul`umireafa`[dereprezentan`iiUSL, pecarei-aacuzat demanipularea maselor]naceast[ perioad[acampanieielectoral[. Deputatulafirm[c[reprezentan`iaiUniuniiSocialLiberale au distribuit b[uturi alcoolice ]ntr-o ac`iune electoral[ desf[- \urat[]ncartierulTulburenidin municipiulBoto\ani.Deputatul afirm[ c[, prezent la aceast[ ac`iune era ]nsu\i  candidatul USL la Prim[ria Boto\ani, OvidiuPortariuc. „Am v[zut reprezentan`ii USL-ului deun[zi ]n cartierul Tulbureni dând b[uturi gratis cet[`enilordinTulbureni\ioferind un spectacol de muzic[ popular[”,aspusBuh[ianu. Ovidiu Portariuc sus`ine c[ ac`iunea electoral[ de la Tulbureniafostautorizat[,reprezentan`ii Mi\c[rii pentru Boto\ani  perturbând acel miting electoraldelaTulbureni. Acuza`iile la adresa USL nu s-au oprit aici, Buh[ianu desemnând\ipeprimarulsocialdemocratdelaB[lu\enicarese folose\tedebaniipublicipentru a-\ifacecampanieelectoral[.

„Dinbaniicomunei,primarul \i-apermiss[premiezefamiliilecareau]ntre25si50deani dec[s[torie,dinfonduripublice. Dac[ aceast[ ac`iune era organizat[ ]n oricare alt[ perioad[,decât]ncampaniaelectoral[,]lcredeamc[eradebun[ credin`[. Mai mult, pentru cei carenuaubeneficiatdeaceste sume,150deleidefamilie,lisa promis c[ dac[ iese primar, deSfântaMarie,cândestehramulsatului,vorprimi\iei.Au primitConstantin\iElena,os[ primeasc[ \i de Sfânta Marie, cumen`iuneac[dac[ieseprimarvaface\iaceast[activitate. Aceste lucruri nu demonstreaz[ decât faptul c[ aceast[ campanieelectoral[acircarilor nuestealtcevadecâtomanipulare grosolan[, prin manipularea fondurilor publice \i cump[rareadevoturi,]nsperan`ac[ vor câ\tiga ]n continuare”, a precizatC[t[linBuh[ianu. Acesta nu aminte\te nimic ]ns[ de hramul organizat pe câmpurile B[iceniului, acolo unde un candidat la func`ia de primar pentru Curte\ti, Florin Plian,sus`inutdeMi\careapentru Boto\ani, a ]mbr[cat ]n verdeto`is[teniiprezen`i,dela miclamare,nemai`inândcont defaptulc[esteilegal[implicareaminorilor]ncampaniaelectoral[, ace\tia purtând tricouri verzi,cunumelecandidatuluila prim[rie,„EuvotezPlianFlorin”.(OtiliaMaxim)

Evenimente de Botosani nr.2134  

Ziarul orasului tau!