Page 1

CMYK

„Gândr[u”pusscutirilor laplatas[n[t[`ii EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.95(2130)•Joi,17mai2012•8pagini

Val de contesta`ii la grada`iile de merit Conformcalendaruluipentrugrada`ii,ceinemul`umi`idepunctajeleob`inutepot depunecontesta`ii ]nperioada16-18 iunie.DinsemnaleleprimitelanivelulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt(LSI),num[rulcelornemul`umi`ideevaluare esteridicat.

Pagina 8

Pag. 4

Boto\[nenii, p[c[li`i ]n pia`[ Pagina 3

|efa CAS se a\teapt[ la dezastru ]n S[n[tate dup[ formula „Nicol[escu” Inten`ia liberalilor de a desfiin`a asigur[rile sociale de s[n[tate este v[zut[ de unii ca o m[sur[ ce va duce la pr[bu\irea sistemului sanitar sau va l[sa mare parte a popula`iei f[r[ acces la serviciile medicale. Reprezentan`ii sindicatelor din s[n[tate sunt de alt[ p[rere, g[sind ideea „interesant[”. Pagina 5


2

STARTNEWS

Joi,17mai2012

Noul ministru al Educa`iei le d[ speran`e cadrelor didactice Premier[laconducereaMinisterului Educa`iei.PrinnumirealuiLiviuPop caministruinterimar,pentruprima laconducereaMinisteruluiseafl[un cadrudidacticcare vinedin]nv[`[mântulpreuniversitar,dar\idela vârfulmi\c[riisindicaledinEduca`ie. Liviu Pop a ocupat pân[ acum postuldesecretargeneralalFedera`ieiSindicatelorLiberedin}nv[`[mânt(FSLI).DinFedera`ieface parte\iLigaSindicatelordin}nv[`[mânt Boto\ani. Numirea noului ministruinterimarestecuatâtmai important[ cu cât ]n perioada urm[toarevaavealocprimasesiune deBacaluareat2012. „Noi,practicavând]nvederec[ noul ministru provine din rândul Federa`iei din care facem parte, avem  a\tept[ri de intrare ]ntr-o stare de normalitate, astfel ]ncât exameneleceurmeaz[]nperioada urm[toare s[ poat[ fi desf[\urate ]ncondi`iicorecte,f[r[incidente.

Ceidoiauvizitattipografiapentruaseasigurac[procesuldetip[rireabuletinelordevoteste]ngrafic\ipentruaobservadac[acestea sefac]nparametriilegali. „}ncerc[ms[vedemcese]ntâmpl[,s[pre]ntâmpin[muneventual incident care ar putea s[ apar[.

pe o coloan[ Accident de munc[ la MBB A ajuns ]n stare grav[ la Clinica de Neurochirurgie din Ia\idup[ceac[zut]ncapdepe obalastier[.VictimaesteunangajatdelasocietateaMBB.Accidentuldemunc[aavutlocmar`i seara, Sorin Constantinescu de 44 de ani c[zând ]n cap de la aproximativ doi metri ]n[l`ime. B[rbatulasuferituntraumatism cranian \i a fost transportat de urgen`[ la Spitalul Jude`ean. Având]nvederestareagrav[]n care se afla, medicii boto\[neni au decis transferarea acestuia la Clinica de Neurochirurgie din Ia\i.Evenimentulafostcomunicat Inspectoratului Teritorial de Munc[. „Mar`i sear[, la ora 18,00, a avut loc accidentul de munc[ la sediul societ[`ii. Am fostinforma`ic[angajatulac[zut depeoma\in[debeton]ntimp ceintervenealapomp[.Ac[zut delacirca2metri.Noiamtrimis un inspector care s[ fac[ cercet[ri”,adeclaratOliviuCiortea, inspector \ef adjunct ]n cadrul ITM.(P.R.)

Bine]n`elesavem\iaspectecare`in exclusivdelaturasindical[,pecareleputemdiscuta]nmodcorect \i transparent la Minister. Sunt convins c[ vor exista discu`ii pe fiecaretem[\is[serevin[lanormalitate”, a spus Liviu Axinte (foto),liderulLSI.

Ioan Mang a demisionat de la conducereaMinisteruluiEduca`iei, a anun`at mar`i premierul Victor Ponta.InterimatullaEduca`ieiva fiasiguratLiviuPop,ministruldelegat pentru Dialog Social. Liviu MarianPopesteprofesordematematic[ din 1996. }n decembrie

2007eladevenitsecretargeneral al Federa`iei Sindicatelor Libere din}nv[`[mânt,calitate]ncare,]n 2008,afostcooptatcamembrusupleant]nComisiadeDialogSocial de la nivelul Ministerului Educa`iei,Cercet[rii\iInov[rii.(PetronelaRotariu)

Ministrul Dezvolt[rii Prefectul, ]n control la tip[rirea Regionale \i Turismului, a\teptat la Boto\ani buletinelor de vot AdrianConstantinescu,noulprefectajude`uluiBoto\ani\i-a luatatribu`iunile]n serios,]nc[dinprimeleziledeactivitate]n nouafunc`ie,acesta efectuând]mpreun[ cusubprefectulSebastianTocariuovizit[ ]nterenlatipografia undesevortip[ribuletineledevotpentru alegeriledindatade 10iunie2012.

BOTO|ANI

Am mers ieri la tipografie \i am v[zutc[s-a]nceputtip[rireabuletinelordevot.Amanalizatsitua`ia de la fa`a locului. Unit[`ile sunt monitorizate video, sunt cu acces controlat,exist[jandarmilasinguracaledeacces]nhaladeproduc`ie”, a spus Adrian Constantinescu.Dup[vizitaf[cut[,concluziile sunt pozitive. Prefectul a afirmat c[procesuldetip[riresedesf[\oar[ ]n parametrii legali, paza este unastrict[,totulfiindmonitorizat video. „Am mers \i am inspectat ]mpreun[cudl.subprefecttipografia ]ncares-a]nceputtip[rireabuletinelordevot,amv[zutacolocare sunt c[ile de acces, sunt filmate, suntsigilatepor`ile,jandarmuleste acolo, din partea Prefecturii este ]ntotdeaunaunom24din24,]ncerc[ms[facem]ndeplin[legalitate acest proces”, a declarat Adrian Constantinescu, prefectul jude`ului Boto\ani. La nivelul jude`uluiBoto\anivorfitip[rite]n jurde380.000debuletinedevot de c[tre Tipografia Mediator. (OtiliaMaxim)

MinistrulDezvolt[rii Regionale\iTurismului estea\teptatjoilaBoto\ani.EduardHellvigse afl[]ncircuitelectoral \imâinelaamiaz[este a\teptats[soseasc[]n municipiu.Acesta,al[turideorganiza`iaPNL Boto\ani,urmeaz[s[ sus`in[oconferin`[de pres[,reprezentan`ii partiduluinedezv[luind motiveleviziteisauprogramulministrului.

Dac[vizitaanun`at[sevamaterializeze,EduardHellvig,careeste \i secretar general PNL, va fi al treileamembrualCabinetuluiPontavenitlaBoto\anidup[]nvestitur[,primulfiindministruls[n[t[`ii, VasileCepoi,lainstalareaprefectului.AldoileaafostministrulagriculturiiDanielConstantin,care duminic[ a participat la lansarea candida`ilorUSLlaalegerilelocale.

Eduard Hellvig, considerat „omulluiAntonescu”,fostdeputat ]nlegislaturatrecut[dinparteaPC, estenominalizatlaDezvoltareRegional[, portofoliu care a fost de`inutdeElenaUdrea. Hellvigare vârstade37deani.Din2011este secretargeneralalPNL,iar]n2009 a fost coordonatorul campaniei PNLpentrualegerilepreziden`iale. }nperioada2004-2008,Hellviga fostdeputatdinparteaPC\isecretar alComisieideap[rare,ordinepublic[\isiguran`[na`ional[dinCameraDeputa`ilor,iar]ntreanii2006 \i2007afosteuroparlamentar. }nainte de terminarea mandatului,HellvigademisionatdinPC\i s-aal[turatechipeiliberaledinBihor.FilialaPNLBihorl-adesemnat candidat pentru un al doilea mandatdedeputat,daracestanua câ\tigatalegerile. Dup[e\eculdelaalegerilegeneraledin2008,EduardHellvigs-a mutat]nBucure\ti,undeadevenit un apropiat al pre\edintelui PNL, CrinAntonescu,iarliderulliberal l-adesemnat,launmomentdat,ca posibil ministru ]ntr-un poten`ial guvernliberal. (OtiliaMaxim)

Avertizare de ploi toren`iale, desc[rc[ri electrice \i grindin[ Potrivit inform[rii meteorologicetransmisedeCentrulMeteorologicRegionalMoldova,]nperioada 16 mai, ora 12.00 - 18 mai,ora09.00,vremeavafi]n general instabil[ \i va ploua, ]n ceamaimareparteaMoldovei. Ploilevoraveamaialescaracter deavers[,vorfi]nso`itededesc[rc[rielectrice\iizolatc[deride grindin[. Aversele vor avea \i caracter toren`ial, iar cantit[`ile deap[vordep[\ilocal20l/mp\i izolat 40 l/ mp. Jude`ele vizate sunt Suceava, Boto\ani, Neam`, Ia\i, Bac[u, Vaslui, Vrancea \i Gala`i.ComiteteleLocalepentru Situa`ii de Urgen`[ din jude` au fost avertizate s[ monitorizeze situa`ia \i s[ anun`e ]n cel mai scurt timp Inspectoratul pentru Situa`iideUrgen`[„NicolaeIorga”alJude`uluiBoto\ani]ncazul produceriiunorsitua`iideurgen`[generatedefenomenelemeteorologiceprognozate.(D.R.)

Prins ]n flagrant dup[ ce a pr[dat un bar Untân[r]nvârst[de21deani dinP[ltini\estecercetatdepoli`i\tipentrufurtcalificat,dup[ce asustrasosum[debanidintr-un bar. Mar`i poli`i\tii din cadrul Sec`iei Poli`ie Rural[ Darabani aufostsesiza`idec[treElenaC. ]nvârst[de42ani,dincomuna P[ltini\,cuprivirelafaptulc[]n aceea\izi,]njurulorei12.30,din barulundelucracagestionar[a fostsustras[sumade200lei.Deplasându-seimediatlafa`alocului, poli`i\tiil-audepistat]nflagrant,la scurttimpdup[comitereafaptei, peIonu`FlorinP.de21deani, dincomunaP[ltini\,desprecare s-a stabilit c[ este autorul faptei reclamate. Acesta este cercetat subaspectuls[vâr\iriiinfrac`iunii defurtcalificat.(D.R.)


TOPNEWS

Joi,17mai2012

Boto\[nenii, p[c[li`i ]n pia`[ Indiferentdeanotimp,numai\tim dac[petarabele pie`elormunicipale seg[sesclacomercializareproduse române\tisaustr[ine.Adev[rulnue trecutmereupeetichet[Dincauza friguluidinfebruarie\imartie,c[p\unile\icire\eleromâne\tisecocmai târziuanulacesta\i vorfimaipu`ine. De\i ne afl[m abia ]n mijlocul luniimai,dup[operioad[nufoarte c[lduroas[, pie`ele boto\[nene abund[]nproduseromâne\ti.Cel pu`incunumele.Aranjatestrategic pe tarabe, etichetate ca fiind de provenien`[ româneasc[, fructele \ilegumeleatragprivirilecump[r[torilor, iar unii, mai naivi, se las[ p[c[li`i. Scot banii din buzunare \i cump[r[ ro\ii din Turcia, crezândc[vorpunepemas[„ro\ii gustoaseromâne\ti”,castrave`idin aceea\i`ar[,comercializa`icafiind deprovenien`[româneasc[.Exemplele continu[ cu a\a zisa varz[ proasp[t[, româneasc[, ispititorii cartofinoi,\iace\tiaveni`idepestehotare. Fructele, precum c[p\unile sau cire\ele nu fac excep`ie, samsarii dinpie`eprofitânddefaptulc[au succesmaimareatuncicândconfirm[ c[ acestea sunt produse de provenien`[ româneasc[. Astfel, avem ]n aceast[ perioad[ c[p\uni delaSatuMaresaudelaFoc\ani \i cire\e chiar din jude`, de la Frumu\ica.Vânz[toriiseamuz[]n momentul ]n care constat[ c[

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Feti`[ din Dim[cheni transferat[ la Bucure\ti ]n stare grav[ Ofata]nvârst[de14ani, din Dim[cheni, a fost transferat[ la Spitalul de Ar\idinBucure\ti]nstare grav[dup[ceasuferitarsuripe80lasutadinsuprafa`a corpului. Se pare c[ fata a vrut s[ ]\i preg[teasc[cevademâncare,iar ]n momentul ]n care a aprins chibritul s-a produs o deflagra`ie, explodând o butelie.Feti`aafosttransportat[ cu o ambulan`[ la SpitalulMunicipaldinDorohoi, apoi transferat[ la SpitaluldeCopiidinBoto\ani.Pentruc[stareacopileieraextremdegrav[,din cauza suprafe`ei corporale mari cu arsuri, medicii au decis transferarea ei la Spitalul de Ar\i din Bucure\ti. „Pacienta prezenta arsuri pe 80 la sut[ din suprafa`a corpului, arsuri degradulII,III\i]nunele zonechiardegradulIV.A fost trimis[ la Spitalul de Ar\idinBucure\ti,pronosticul fiind rezervat”, a declarat medicul Mihai Murariu,dincadrulSJABoto\ani.(D.R.)

oamenii nu realizeaz[ c[  nu mai exist[sereledelaCodleasauc[p\uni ]n serele din Foc\ani. Ei sus`in c[ p[c[leala e \ansa lor ]n concuren`a cu hipermarketurile sau cu al`i comercian`i. Astfel, ajungs[vând[fructe\ilegumedin importlaunpre`exorbitant\i]ntrocantitatemaimaredecâtdac[ar ficinsti`i\iarrecunoa\tec[acesteasuntdepestehotare.Controaleleinspectorilornureu\escs[pun[ordine]nhaosuldepetarabe,]n finalvictimelefiind]nregistrate]n rândulclien`ilor.(OtiliaMaxim)

Prefectul a trecut pe loc secund lupta cu evaziunea fiscal[ \i contrabanda }nurmaunor]ntâlniridintre\efulPoli`iei,comisarul \ef Viorel |erb[noiu \i actualul prefect, AdrianConstantinescu,celdinurm[acerutca]n strad[s[fieprezen`imaimul`ipoli`i\ti. Prefectulaafirmatc[dore\temaimulteechipaje de poli`i\ti ]n strad[ \i mai pu`ine echipe ]n birouri,]ntrucâtadev[rateleproblemesuntlegate deasigurarealini\tiicet[`enilor.Unadintrepriorit[`ileactualuluiprefectesteasigurareasiguran`ei cet[`enilor având ]n vedere ultimele evenimente, când o serie de autoturisme au fost incendiate, lucruricepân[acumnuse]ntâmplaulaBoto\ani. Astfel,evaziuneafiscal[\ilupta]mpotrivacontrabandeiseafl[peloculdoi.„Poli`iaaremisiunea s[asigurelini\tea\isiguran`acet[`enilor.Vede`i c[]nultimelezileaufosttotfelul deincidente,ce actenedorite,nemai]ntâlnitelaBoto\ani cuacele ma\ini incendiate, \i i-am rugat foarte mult s[ ]ncerces[rezolveacesteproblemecareauap[rut lanoi”,aspusConstantinescu.(OtiliaMaxim)

Tân[r r[nit ]ntr-un accident rutier

1,3 milioane de euro atra\i printr-un program european de Agen`ia Na`ional[ Antidrog }n urma reorganiz[rii Agen`iei Na`ionale Antidrog ]n cadrul Ministerului Administra`iei\iInternelor,aprimitfinan`are pentru Proiectul „Crearea \i dezvoltarea uneire`eledemanagementaproiectelorcu specific antidrog”, proiect co-finan`at din Fondul Social European prin Programul Opera`ional Dezvoltarea Capacit[`ii Administrative. Potrivit reprezentan`ilor institu`iei bugetul total al proiectului este de 5.660.141 lei (1.316.311euro),iarcontribu`iafinanciar[a MinisteruluiAdministra`iei\iInternelor,prin Agen`iaNa`ional[Antidrog,estede849.021 lei(197.446Euro). Proiectulcaresevadesf[\urapeoperioad[ de12luni,arecascop]mbun[t[`ireaeficacit[`ii organiza`ionale a Agen`iei Na`ionale Antidrog, la nivel central \i teritorial \i ale institu`iilor \i organiza`iilor partenere impli-

cate]nlupta]mpotrivadrogurilor]nvederea sus`inerii implement[rii politicii antidrog ]n România, prin crearea \i opera`ionalizarea unei re`ele de management a proiectelor cu specificantidrog. Cursurile de formare profesional[ de „manager de proiect”, organizate ]n cadrul proiectului, vor fi destinate unui num[r de 230 de persoane din cadrul Agen`iei Na`ionaleAntidrog,institu`iipublicesiorganiza`iipartenere.Totodat[,sistemulinformatic ce va fi realizat ]n cadrul proiectului va permiteasigurareaunuimanagementeficient alutiliz[riifondurilorexternenerambursabile,carevorfiaccesateulterior,]nscopulpromov[riidezvolt[riieconomice\isociale\iva constituiunaportsemnificativlainstrumentele de fundamentare a urm[toarelor linii directoarealepoliticiiantidrog]nRomânia. (D[nu`Rotariu)

Untân[r]nvârst[de18 ani din Albe\ti a ajuns mar`i la spital dup[ ce a provocat un accident ]n localitateaTru\e\ti.}njurul orei16.10,AlinIonu`T.]n timpceconduceaunscuter peStradanr.15dinlocalitateaTru\e\ti,jude`ulBoto\ani,s-aangajat]ndep[\ireaunorautoturismeparcate regulamentar pe partea dreapt[ a carosabilului. Astfel a p[truns pe sensul opusdemers\iaintrat]n coliziune cu autoturismul condus de Ionu` Florin B. de33ani,dinlocalitate.}n urmaaccidentuluiarezultat r[nireagrav[atân[ruluide 18anicareafosttransportat la Spitalul Jude`ean de Urgen`e„Mavromati”,undeaprimit]ngrijirimedicale, r[mânând internat. Cei doiconduc[toridevehicule au fost testa`i cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ ]n ambele cazuri. Primele cercet[ri efectuate lafa`aloculuiaustabilitc[ vinovatdeproducereaaccidentuluisefaceAlinIonu` T.carenuarespectatreguliledecircula`ieprivinddep[\ireaaltorvehicule.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

TOPNEWS

Joi,17mai2012

Campanie de colectare a de\eurilor electronice

Boto\[neniicevors[ scapedede\eurile electrice\ielectronice opotfacegratuit\icu \ansadeacâ\tigapremii.Asocia`iaRomân[ pentruReciclare RoRec,]mpreun[cu Prim[riamunicipiului Boto\aniorganizeaz[ atreiaac`iunedecolectareade\eurilor.

Aceasta va avea loc ]n municipiulBoto\anipe19mai,]ncepând cuora9.00.Pentruaveni]nsprijinul celor ce vor s[ scape de de\euriledeechipamenteelectrice \ielectronice(DEEE)municipalitateapuneladispozi`ie\aptecentre de colectare provizorii. Acestea vorfunc`ionapân[laora16.00,]n cele mai importante zone din Boto\ani.Ceicaredorescs[scape de aparatura electric[ veche sau defect[ se pot deplasa singuri la punctele de colectare de la Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu”, Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”,|coala6,Grupul|colarde

Medici descuraja`i dup[ reducerea veniturilor Unalis-apromis,altaauprimit.}nc[deanultrecuts-avorbitdecre\tereaveniturilormedicilor de familie, ]ns[ acest lucru nu s-a mai ]ntâmplat. Existaupromisiunidecre\tere aveniturilorcu15lasut[pentrumediciidinre`eauaprimar[,]ns[acesteaaufostuitatede oficialii sistemului sanitar. Aceastaesteunadintrenemul`umirile medicilor de familie boto\[neni. Ba mai mult, reprezentantul acestora, medicul DoruCuliceanu,vicepre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani, sus`ine c[dinveniturileob`inute,colegilors[idebreasl[lis-aumai retrascâ`ivabanilaregularizarea trimestrial[. A fost pentru eiosurpriz[.Pentruprimadat[, regularizarea veniturilor la trimestru i-a pus la plat[ pe mediciidefamilie.„Dac[pân[ acumnus-a]ntâmplatnicioda-

t[ s[ ni se taie din venituri, acums-a]ntâmplat.Latrimestrusefaceoregularizareaserviciilor medicale \i de fiecare dat[laaceast[regularizare,pân[ acum mai primeam ceva bani.Acumafostpentruprima dat[ o regularizare negativ[, când medicul a mai trebuit s[ deadinbanii]ncasa`i]nprimul trimestru. Impactul a fost demoralizator pentru medici, pentruc[nuafostvinalor.Saut[iatni\teservicii.S-apromisc[medicinadefamilieva aveaveniturimaimari,darde faptnis-auluatni\tebani”,a declaratmediculDoruCuliceanu. De\i t[ierile nu au fost mari, ]ncadrându-se ]n 100300delei,acesteaausem[nat descurajare]nrândulcelorcare lucreaz[ ]n re`eaua primar[ \i care au crezut ]n promisiunile ministeriale. (Aurora Dimitriu)

Industrie U\oar[, Liceul Teoretic „NicolaeIorga”,|coala11\iparcareamagazinuluiElvila. „}n cazul echipamentelor grele sauvoluminoaseactivitateadecolectareDEEsevaefectua\iprin preluareagratuit[deladomiciliu, pân[sâmb[t[,19mai”,adeclarat Simona Ghiga, reprezentant local RoRec. |ideaceast[dat[to`ideponen`ii sunt]nscri\iautomatlaotombol[ cupremii\ivoravea\ansas[câ\tigeunuldintrecele30depremii. Tragerealasor`ivaavealocsâmb[t[,19mai,]nparcareamagazinuluiElvila,delaora18.00. Florin Ghiorghi`[, viceprimarul municipiului Boto\ani, a declarat c[, prin amplasarea celor \apte punctedecolectare,dar\iprinasigurareatransportuluigratuitdela domiciliu a electrocasnicelor vechi, se acoper[ ]ntreaga suprafa`[amunicipiului. „Esteatreiaac`iunecândRoRec vine ]n Boto\ani \i observ[m o seriozitatedince]ncemaimarea celorcareseimplic[]naceast[ac`iune.RoRecdevinepentrumunicipiulBoto\aniunpartenerde]ncredere, un partener care ]\i desf[\oar[ac`iunilecuceamaimare seriozitate,cuunpicdecon\tientizare a popula`iei ne-a ajutat \i ne vaajutas[devenimora\ulverdeal României”, a declarat Florin Ghiorghi`[. Aceasta este a treia ac`iunedecolectaredincampania „Loculde\eurilornueste]ncas[. Trimite-lelaplimbare”desf[\urat[ laBoto\ani.(PetronelaRotariu)

Planuri pentru banii pe distinc`iile „Gheorghe Laz[r” Distinc`ia„Gheorghe Laz[r”vafirecuperat[]ninstan`[.De treianicadreledidacticenuaumaiprimit dreptulfinanciaraferentacesteidistinc`ii. Pentruaveni]nsprijinulprofesorilor, liderulSindicatului }nv[`[mântuluiPreuniversitar(SIP)asolicitatunpunctde vedereoficialscrispe aceast[tem[MinisteruluiEduca`iei\i Inspectoratul|colar Jude`ean. Pentruc[r[spunsulprimitnu a dat nici o speran`[ de plat[, sindicatulboto\[neanac`ioneaz[]ninstan`[Ministerul\iInspectoratul pentru ca beneficiariis[-\iprimeasc[drepturilefinanciarerestante.„Cadreledidacticesuntnemul`umitec[au fostsfidate]nmodinten`ionat, c[de\iautrecutprintr-overificare destul de minu`ioas[ \i li s-au acordat acele distinc`ii «GheorgheLaz[r»,nicipân[]n prezentnuauintrat]nposesia drepturilorlegalecarelisecuvin.

Instan`a este singura cale de a primi banii cuveni`i”, a spus Maria~iprigan,liderulSIP. Dup[ceaufostdepuse\ivalidate de Consiliul de Administra`ie al Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J)doaroptdosare, urmândcalaacesteas[seadauge la plat[ \i cele 103 dosare validedinanultrecut,niciuna din cele peste o sut[ de cadre didacticenuamaiprimitbanii. Distinc`iile „Gheorghe Laz[r”suntconferiteprofesorilor curezultatedeosebitelaimplementarea reformei ]nv[`[mântului, iar Diplomele de Excelen`[aulabaz[rezultatedeosebite]nregistrate]ncursul]ntregiiactivit[`ilacatedr[.Premiile]nbanicaresuntaferentedistinc`iilor„GheorgheLaz[r”reprezint[,]ncazulclaseiI-a,20 lasut[dinsumasalariilor]ncasate ]n ultimele 12 luni, 15 la sut[ din aceea\i sum[ pentru clasaaII-a\i10lasut[dinacela\i total pentru clasa a III-a. Pentru clasa I vechimea minim[]n]nv[`[mântestedepeste 20deani,pentruclasaaII-a15 aniiarpentruclasaaIII-a,vechime minim[ de zece ani. }n cazuldiplomelordeexcelen`[, premiile b[ne\ti reprezint[ 20 lasut[dintotalulsalariilorprimite ]n cursul ultimelor 12 luni.(PetronelaRotariu)

„Gând r[u” pus scutirilor la plata s[n[t[`ii „Prea mul`i români sunt scuti`i de la plata asigur[rilor de s[n[tate”.Esteceeacespunreprezentan`ii medicilor. Doru Culiceanu, pre\edinteleColegiuluiMedicilor, sus`inec[\inouaconducereaMinisterului S[n[t[`ii a fost sesizat[ ]n privin`a acestei probleme. }n opinia medicilor, sistemul sanitar sufer[desubfinan`are\ipentruc[ se colecteaz[ prea pu`ini bani la fondulasigur[rilorsocialedes[n[tate.}nsitua`ia]ncareinstitu`iade asigur[rides[n[tatenuvafidesfiin`at[pentrual[salocasigur[rilor private\iuneisus`inerifinanciare „fragile”delabuget,esteneap[rat[nevoies[]nmul`easc[num[rul contribuabililorlafondulS[n[t[`ii. Astaspuncadrelemedicale. „Pl[tesc pu`ini \i beneficiaz[ mul`ideserviciilemedicale.Situa`ia asta ]ns[ trebuie s[ schimbe. Teoretic avem foarte mul`i asigura`i, dar pl[tesc doar câ`iva. Noi amvenitcupropunereacaceicare dauexcep`ias[deabanii.S[pl[teasc[ pentru omul acela fie prim[ria, fie Guvernul, Ministerul, nuconteaz[cine,dars[deabanii, pentru c[ s[n[tatea cost[, \i nu

cost[ pu`in”, a declarat medicul DoruCuliceanu.Propunereadeafi ]nt[rit[bazacontribuabililorafost trimis[ la Ministerul S[n[t[`ii de c[treColegiulMedicilorBoto\ani.

}ntretimp,reprezentan`iiliberalilor auvenitcuideeadea]ncheiadefinitiv socotelile cu institu`ia de asigur[ri sociale de s[n[tate, desfiin`ând-o.(AuroraDimitriu)


CMYK

ESEN~IAL

Joi,17mai2012

5

|efa CAS se a\teapt[ la dezastru ]n S[n[tate dup[ formula „Nicol[escu” Inten`ialiberalilor deadesfiin`aasigur[rilesocialedes[n[tateestev[zut[de uniicaom[sur[ce vaducelapr[bu\ireasistemuluisanitarsauval[samare parteapopula`iei f[r[acceslaserviciilemedicale.Reprezentan`iisindicatelor dins[n[tatesuntde alt[p[rere,g[sind ideea„interesant[”. Zileletrecute,fostulministrual S[n[t[`ii,EugenNicol[escu,avenitcupropunereadeasedesfiin`a complet asigur[rile sociale de s[n[tate,adic[s[nusemaipl[teasc[ cele 10,7 puncte procentuale din venitul salariatului \i angajatorului.Acesteavorfi]nlocuitecucontribu`iabugetuluidestat,cuotax[ desolidaritatecarevafi]nfunc`ie decalculelepecarelevorfacecei dinMinisterulS[n[t[`iipepachetul minim de servicii medicale. Probabil taxa de solidaritate va fi de]ntre3\i5lasut[dinsalariul fiec[ruiom]nparte,aprecizatfostul ministru al S[n[t[`ii. Pe lâng[

aceast[contribu`ie,fiecarepersoan[ va trebui s[ ]\i fac[ asigurare privat[ complementar[ de s[n[tate,asigurarecarepoatefideductibil[ din impozitul pe venit al fiec[ruisalariat. Ideeaestev[zut[deRodicaHu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, ca „un dezastru pentru sistemul sanitar sau pentru persoanele care nu ]\i permitasigur[riprivate”. „10,7 la sut[, cât se colecteaz[ acum, nu ajung la S[n[tate. Dar dac[sevaajungelaocontribu`ie de3-5lasut[,câtspunei,nuvor maifidelocbanipentruserviciile medicale.Sau,poate,eivors[lase unpachetminimdeserviciimedicale,care]ivadaomuluidreptulla o aspirin[ gratuit[ pe lun[ \i... atât. Pentru restul o s[ fie nevoit omuls[]\ifac[asigurareprivat[”, adeclaratRodicaHu`uleac,pre\edintaCaseiJude`enedeAsigur[ri deS[n[tateBoto\ani.

F[r[ pachetul minim de servicii medicale, ideea nu poate stârni decât ]ngrijorare Dealtfel,laoraactual[nusecunoa\tecareesteacelpachetminim deserviciimedicalepecarestatul ar putea s[ ]l suporte din taxa de solidaritatecolectat[.|ireprezentan`ii Sindicatului Sanitas a\teapt[ s[vad[acestpachet,respectivlista

serviciilor medicale pentru care statul poate asigura gratuitate popula`ieisauacoperireauneip[r`i dincosturilelamedicamente\iservicii. „Este esen`ial s[ cunoa\tem acestpachetminimdeserviciimedicale.DomnulNicol[escuavenit cu o idee, nu cu un proiect bine puslapunct.Darideeanuesterea. Prin desfiin`area caselor de asigur[rides[n[tatesepoatefaceo economie, nu mare, dar se face. Semaielimin[uncheltuitor.|tim c[ sunt multe nemul`umiri pentru cum pl[te\te casa serviciile medi-

cale.S-arsc[padeacesteprobleme, dar neap[rat trebuie s[ \tim pachetulminim,s[nunetrezimc[ se ]ngr[de\te accesul multor persoane la serviciile medicale”, a declaratOctavianDumitru,liderul jude`eanalSanitas. Despre pachetul minim se discut[demul`iani,]ns[nicipân[la aceast[dat[nus-adefinitivat.Dac[sevatrecelapunerea]naplicareaideiiluiNicol[escu,uniispun c[ f[r[ asigurare privat[ fiecare persoan[nuvabeneficiadecâtde serviciilemedicaledeurgen`[,ni-

mic mai mult. Atât ar putea suportabugetuldestatcutaxadelidaritate.„Dac[sevreas[fiebugetat pachetul de baz[ de servicii medicale, ar trebui s[ se strâng[ maimul`ibanilas[n[tate.Cu3-5 lasut[nusevorputeaacoperidecât programele na`ionale de s[n[tate, cheltuielile pentru func`ionarea unit[`ilor de primire a urgen`elor\ipentruserviciiledeambulan`[.}nrest,cumammaispus... dac[vamaiajungepentruoaspirin[”, a conchis \efa CAS Boto\ani.(AuroraDimitriu)

Lupta ]n sloganuri electorale \i discrepan`a dintre promisiuni \i a\tept[ri Candida`iipentrualegerile localedin10iunie2012au ]nceput]nfor`[ campania, luptându-se]nafi\e\isloganurielectoralecaredecare maiinventive,de\iuniidintreceiintra`i]ncurs[ au preferat\imodelul„clasic”. Cumcursapentrualegerilelocale]nseamn[,pelâng[strategii\itactici,\isloganuri de campanie ticluite ]n speran`a ob`inerii a ]nc[unmandatsauaunuinoumandat,candida`iiboto\[neniaurecurslainventivitate, saumainou,laconsilierideimaginesaupsihologi,cares[lem[sluiasc[unslogancare s[ ajung[ ]n mintea \i sufletul boto\[neanuluialeg[tor. }n municipiu, la tot pasul sunt amplasate bannerecuceiceopteaz[pentrufunc`iade primar.Astfel,se]ntâlnescafi\ajecuprimarul]nfunc`ie\ialian`aelectoral[care]lsus`ine. „Boto\ani, inima mea” \i „Mi\carea pentruBoto\ani...cuinima”,suntsloganurileelectoralealeedilului. CandidatulUniuniiSocialLiberalelaPrim[riaBoto\ani\i-aamplasatpesediulpartiduluimaimultebannere.Unuldintreaces-

tea are un mesaj cât se poate de explicit „Ovidiu Portariuc, candidatul USL pentru Prim[riaBoto\ani”-\iunslogan:„Etimpul pentru schimbare, prea multe panselu`e, preapu`inelocuridemunc[”. Ambiipretenden`iaiUniuniilaConsiliul Jude`ean\iPrim[riaBoto\aniauapelat\ila

microbuze,pecareaulipitbenziautocolantecuimaginilelor\idiferitesloganuri.Astfel,oma\in[neanun`[c[„Portariucvinecu «planul»”,iarFlorin~urcanuneinformeaz[,flancatdeVictorPonta\iCrinAntonescu,defaptul...„c[-ide-alnostru”. Pre\edinteleCJMihai~âbuleacs-alimitat

deocamdat[launbannercu„devotatpentru Boto\ani”. Unii reprezentan`i ai unor partide politice, precumPP-DDau\isloganurimai]ndr[zne`e,precum„Banii]napoi\iho`iilapu\c[rie”. Nici mediul rural nu a fost ocolit de aceast[tehnic[demanipulareavotantului. Mesajelecandida`ilordinzonarural[,interesa`idepostuldeprimgospodaral comunei,sunt,]ngeneral,acelea\icuceledinanii trecu`i. De\i candideaz[ la partide diferite, „pretenden`ii”lafunc`iadeprimarsuntpropriispeciali\tideimagine,ceicareaugândit propriile sloganuri electorale, fiecare dup[ cuml-apurtatimagina`ia. Indiferentdinparteacuivine,sloganulesteunelementesen`ialalcomunic[riipolitice ]ncampaniaelectoral[.Dincolodetr[s[turile care ]l caracterizeaz[, sloganul poate fi confruntatcutreicondi`iidesucces:forma pozitiv[;univocitateasensului;buna-cuviin`[.Sloganulrepetatpoates[fac[multmai multdecâtodoctrin[,decâtoplatform[-program. Acesta este simplificarea suprem[ fraza care spune, dac[ nu totul, m[car esen`ialul,]ncâtevacuvintesimple.Casloganul s[ creeze efectul scontat trebuie s[ urmeze câteva reguli: s[ fie scurt, sonor, melodios,original,]npascutimpul,pl[cut urechilor,s[aib[muzic[\iritm,s[fiememorabil,pentruar[mâne]nmemoriacelui cevavota.(OtiliaMaxim)


6

PUBLICITATE

Joi,17mai2012

Firma de transport persoane RVG asigur[ deplasarea pentru slujba de Sf. Maslu la: - M[n[stirea Giurgeni: 11 \i 25 mai 2012 8 \i 22 iunie 2012 - M[n[stirea Zosin: テョn fiecare zi de VINERI.

テ始scrieri \i informa`ii suplimentare: 0745.585.438, 0231.531.589 office@rvg.ro


PUBLICITATE

Joi,17mai2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/teren *Vândteren]nora\,intabulat, cuutilit[`i,]mprejmuit,cupomi \ivie,bunpentru2case,pre` negociabil.Tel.0744.400.952. (G-3)

v^nz[riapartamente *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândapartament3camere SD,etaj1,c[r[mid[,bulevard, zon[lini\tit[,central[termic[, geamuritermopan.Rela`ii: 0754.286.764.(G-1)

licita`ie *ComunaVl[deni,jud. Boto\anivindeprinlicita`ie public[dindomeniulprivatal ConsiliuluilocalVl[deni suprafa`ade130mp-PC673 p[\une\isuprafa`ade139mpPC693p[\uneintravilansat Brehuie\ti.Licita`iavaavealoc ]ndatade31.05.2012,ora

14.00lasediulPrim[riei Vl[deni.Rela`iisuplimentarela telefon:0231/551.500.(2374-1)

anun`urimediu *LozneanuIoan\iLozneanu Emil,solicit[autoriza`iede mediupentruobiectivul: „SP{L{TORIEAUTO+ VULCANIZARE”,amplasat]n Boto\ani,str.PetruRare\ nr.28.Contesta`iisepotdepune lasediulAPMBoto\anidinbdulMihaiEminescunr.44.(1)

angaj[ri *Cautfamilie-bunigospodari pentruadministrareferm[]nzonaSuceava,condi`iibunedecazare,salariumotivant.Câteva cuno\tin`edemecanic[constituieunpluslaangajare.Rela`iila telefon:0744.706.012.(2371-2)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,17mai2012

Val de contesta`ii la grada`iile de merit Conformcalendaruluipentrugrada`ii, ceinemul`umi`ide punctajeleob`inute potdepunecontesta`ii]nperioada16-18 iunie.Dinsemnalele primitelanivelul LigiiSindicatelordin }nv[`[mânt(LSI), num[rulcelornemul`umi`ideevaluareesteridicat. „}ncepânddeast[zi(N.R.miercuri)esteperioadade]nregistrarea contesta`iilorpentrupunctajeacordatelaevaluareadosarelor.Avem semnaledelamaimul`iprofesori care au depus contesta`ii \i ne-au cerut participarea la comisia de contesta`ii pentru reevaluarea dosarelor. }n cadrul acestui concurs deevaluareaacestordosareexist[ aceast[etap[decontestare\ireevaluareadosarelorcaresevadesf[\ura ]n perioada urm[toare. Vom avea delegat[ o persoan[ ]n cadrulcomisiei\ivommonitoriza atentastfel]ncâts[putemexplica celor]ncauz[deceaurespectivul punctaj”,adeclaratLiviuAxinte, liderulLSI. Eliminareaunuiminimdepunctajpentruacordareagrada`ieiadus

lasitua`iiciudate.Astfellaodisciplin[cu30depuncteseob`inegrada`iedemeritiarlaaltacu70de punctenu.Dinacestpunctdevedere,conformmetodologiei,ierarhizareacorect[pedisciplin[estecea caretrebuies[fiecorect[\irespectat[.„Evorbadesprepropor`iape discipline,grileledup[careaufost evalua`iprofesorii,]nv[`[torii,educatorii sunt diferite, fiecare specialitatearegrilaproprie\iatunci punctajelenusepotcompara.Bine]n`elesc[\iactivitatea]ncadrul disciplinelor este diferit[. Singura problem[, conform metodologiei, estedearealizaoierarhiecorect[

acelorcedepundosare\imaipu`in deacomparasaustabiliunpunctaj minimpentruacordareagrada`iei”, amen`ionatLiviuAxinte. Criteriu de un punctaj minim pentruacordareagrada`ieidemerit este prev[zut pentru anul 2014. Pân[atuncinuexist[obligativitatea pentru un astfel de punctaj. „Problemaestedeaseacordapropor`ional pe specialit[`i, s[ fie acordate]nmodcorect.Discu`iiau fost]ntotdeaunaiarmultedintenemul`umiri sunt ]ndrept[`ite. Este destuldegreus[facioierarhizare astfel]ncâts[nuexistediscu`ii”,a spusliderulLSI.Acestarecunoa\-

tec[suntunelecriteriidepunctare]ngrilecarenusuntclare\if[r[ echivoc. „V[ spun sincer, c[ din punctul meu de vedere, nu pot existapunctajemaimaride95de puncte.Cineare95depuncteeste perfec`iunea.Exist[anumitecriteriicaresuntfoartegreudeatins”, aad[ugatLiviuAxinte. Rezolvareacontesta`iilordec[tre comisie este loc ]ntre 21-24 mai. Validarea rezultatelor finale ale CAalI|J\iafi\areavaavealocpe 26mai.Emitereaordinuluiministrului educa`iei, cercet[rii, tineretului \i sportului are loc pe 30 iulie.(PetronelaRotariu)

Restric`ii la prescrierea unor medicamente Decâtevazile,unelemedicamentecareintraupelista compensatelornuvormai puteafiprescrisedecât]n anumitecondi`ii. Deexemplu,GingkoBilobavamaiputeafi prescrisdoardec[tremediciispeciali\tineurologi,psihiatri\igeriatri.Acestmedicamentva puteafirecomandat\idec[tremediciidefamilie,]ntratamentcronicdoarpebazauneiscrisorimedicaledelaunmedicapar`inânduneia dintrecele3specialit[`imen`ionate.Acestemodific[riaufostintroduseprintr-unOrdinpublicat]nMonitorulOficialdin10mai.

Actul normativ mai prevede c[ scrisoarea medical[pebazac[reiamediciidefamilievor puteaprescrieGingkoBilobavatrebuire]nnoita celpu`inanual.Unaltmedicamentpentrucare s-a schimbat regimul de prescriere este Erdosteina.Pacien`iivorputeaob`ineacestmedicamentpere`et[doardelapneumologi\imedici interni\ti.„MinisterulS[n[t[`iiaanun`atcucâteva luni ]n urm[ c[ va introduce astfel de schimb[ri]nceprive\teprescriereaunormedicamente,dup[ces-aconsideratc[acesteaerau recomandatepacien`ilorcupreamarelarghe`e. Era\iorecomandareainstitu`iilorinterna`ionaledes[n[tateprivindclarificareaprescrierii unormedicamente\ijustificareaafostc[ne-am aliniatacestorrecomand[ri”,adeclaratmedicul CostinVlancu.(AuroraDimitriu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Medicii americani vor opera gratuit la Dorohoi 17 medici americani vin ]n aceast[var[s[acordeconsulta`ii gratuite]njude`.]n2012Medical Missions va consulta \i va opera ]ns[ doar la Dorohoi. Doar Spitalul Municipal Dorohoi va colabora, ]n perioada 8-12iuliecuMedicalMissions, dup[ceaceast[colaborareafost \i cu doi ani ]n urm[. Consulta`iile vor fi acordate pe pediatrie,oftalmologie,interne,\ivor fi efectuate \i opera`ii minore pentruafec`iunidinsferaORL\i chirurgieplastic[.Peoftalmologievorfiabordatetoateafec`iunile,maipu`incataracta.Persoanelecarevordoris[fieconsultate de medicii americani vor trebui s[ se adreseze Spitalului MunicipalDorohoipentruinforma`iiprivind]nscriereapeliste. „Lanoinusefac]nscrieri,probabil la spital, acolo unde vor avealocconsulta`iile\iinterven`iile”,aprecizatLidiaOnofrei, purt[tor de cuvânt al DSP. Mediciiamericani\i-au]ntrerupt un an misiunea ]n jude`, dup[ nou[anilarând]ncareauoperatatâtlaSpitalulJude`ean,cât\i laMaternitate,SpitaluldeCopii \iSpitaluldinDorohoi.(A.D.)

Pre\edintele Consiliului Jude`ean, pe Facebook Pre\edintele Consiliului Jude`ean,Mihai~âbuleacled[]ntâlniresus`in[torilors[i\i]nsocial media, prin intermediul re`elei desocializareFacebook.Pagina de Facebook „Mihai ~âbuleac Oficial” a fost creat[ special pentru a veni ]n ]ntâmpinarea cet[`enilor care petrec o parte important[azilei]nmediulvirtual \i vor s[ fie permanent la curentcuagendaPre\edintelui\i proiectelepecarelederuleaz[]n jude`.Mihai~âbuleacsus`inec[ a\teapt[sugestii\irecomand[ri cuprivirelacampanie,darmai alescuprivirelaini`iativeleviitoarepecare]\idore\tecaPre\edinteles[lepromoveze.(O.M.)

Vin f[r[ documente confiscat Poli`i\tii din localitatea Odobe\ti,jude`ulVranceaaug[sit]n ma\ina unui boto\[nean mai multe sute de litri de vin care b[rbatulletransportaf[r[aavea documente legale de provenien`[. }n noaptea de duminic[ spreluni,laora02.00,poli`i\tii autraspedreaptaunautoturism Dacia,condusdeNicolaeI.,de 65deani,dinjude`ulBoto\ani. }ntimpulverific[rilor,]nma\ina acestuia a fost g[sit[ cantitatea de500litridevinalb,iarb[rbatulnuapututjustificaprovenien`am[rfii.Poli`i\tiii-auanun`atpe reprezentan`ii Direc`iei Agricole Vrancea,careaumerslafa`alocului\iauprelevatprobedinvin. Totodat[boto\[neanulafostsanc`ionatcontraven`ional.(D.R.)

Evenimente de Botosani nr.2130  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you