Page 1

CMYK

Alarm[fals[cubomb[laounitate bancar[depeCaleaNa`ional[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.89(2124)•Miercuri,9mai2012•8pagini

|efii Societ[`ii Nova Apaserv au „solu`ia facturilor dup[ consum” Nemul`umirileboto\[nenilorcarelocuiesc labloc\ipl[tescla ap[facturimaimari decâtartrebuidup[ citireaapometrelor dinapartamentele lor,nucontenesc. MaricelGeorgescu, directorulSociet[`ii NovaApaserv,sus`ine c[arfisolu`iipentru calocatariicorec`is[ numaipl[teasc[\i consumurilevecinilor lorr[uplatnici.

Pagina 4

Pag. 8

|coal[ „boiereasc[” ]n satul Jolde\ti Pagina 3

Reprezentan`ii USL evit[ numirea public[ a prefectului \i subprefectului Adrian Constantinescu este principala nominalizare din partea Uniunii Social Liberale pentru func`ia de prefect al jude`ului Boto\ani, dezv[luie surse din interiorul organiza`iei. Func`ia de subprefect ar putea reveni lui Sebastian Tocariu, directorul Agen`iei Jude`ene de Presta`ii Sociale. Pagina 5


2

STARTNEWS

Miercuri,9mai2012

Anchet[ ]n \coal[ finalizat[ cu „mu\amalizarea” unor nereguli S-aufinalizatcercet[rile]n urmaacuza`iilordefraud[ adusedeunprofesordelimbaromân[delaGrupul |colar„Alexandrucel Bun”,care]limplicau\ipe sportivuldelaFCBoto\ani, FlorinAxinte.Comisiade anchet[dincadrulunit[`ii \colarei-aabsolvitdeorice vin[peto`icolegiilorimplica`i]nreclama`ie. Rezultatul]lnemul`ume\tepeDanielBote-zatu,inspector\colargeneraladjunctalInspectoratului\colarJude`ean(I\J).Acestasus`inec[ membrii comisiei au mu\amalizat cele ]ntâmplate.Rezultateleancheteiaufostprezentate]n cadrul Consiliului profesoral. Ieri, urma ca acesteas[fieprezentate\i]ncadrulConsiliului deAdminstra`ie.„Comisiadeanchet[aconstatat faptul c[ doamna profesoar[ Chi\ nu a sesizatproblemaprinsesizarescris[conducerii unit[`ii de ]nv[`[mânt, nu a fost prezent[ la niciunul dintre consiliile clasei sau consiliile profesorale]ncares-aprezentat]ncheiereasitua`iei\colare.Doamnadirigint[MariaLarc[, careacumestepensionar[,nuaaduslacuno\tin`[ profesorilor clasei situa`ia \colar[ a unor elevi.To`iprofesoriiclaseiauafirmatc[eiau ]ncheiatmediilelaobiectelelacareaupredatde laclasarespectiv[.MedialaLimba\iliteratura roman[afost]ncheiat[elevuluiAxinteFlorin de c[tre cealalt[ profesoar[ ]n virtutea bunei colabor[ri dintre cele dou[ cadre didactice, Chi\\iAxinciuc.DoamnaChi\nujustific[]n niciunfelfaptulc[nuasesizat]nscrisnic[ieri, ]ntimputil,problemarespectiv[”,searat[]n raportulcomisieideanchet[,prezentat]ncadrulConsiliuluiprofesoral.

M[suri pe viitor Acestacuprinde\iunsetdem[suripropuse pentruviitor.Seare]nvedere]ntocmireadec[trecomisiadeevaluare\iasigurareacalit[`iia

uneiproceduriprivind]ncheiereasitua`iei\colare,seva]ntocmiungraficaldesf[\ur[riiconsiliilor clasei, de care vor lua cuno\tin`[ toate cadreledidacticedin\coal[.}nprocesulverbal ]ncheiat]nurmaacestuiconsiliuvorfitrecu`i individualto`ieleviicorigen`i\iceicarenuau situa`ia\colar[]ncheiat[.Singurulcarevafisupus unei eventuale expertize grafologice este profesorul de economiei aplicat[. Acesta este singurulcareadeclarat]nfa`acomisieic[nua ]ncheiatelmedialadisciplinasa. „}ncazulsitua`ieisemnalatelaobiectuleconomieaplicat[,cazulprofesoruluiPav[lPaul, ]ntrucât dumnealui nu a reclamat nici o neregul[, ci numai a declarat ]n fa`a comisiei de anchet[c[nu]ncheiatel]nsu\imedialadisciplinasa,comisiaconsider[c[estesuficient[sesizareaf[cut[deInspectoratorganelorcompetente.Estevorbadespresingurulprofesorcare adeclaratc[laobiectuldumnealuialtcinevaa

]ncheiatsitua`ia\colar[.Probabilaiciorganele deanchet[vorfacelumin[,b[nuiescprinoexpertiz[grafologic[”,aspusDanielBotezatu. Dinpunctuls[udevederepentrufiecaredin celetreineregulisemnalate]nraportulcomisiei deanchet[seputeadasanc`iuneaminim[.Mai multdeatât,adjunctulI|Jsus`inec[]neduca`ie nuexist[„]nvirtuteabuneicolabor[ri,prietenieidintredoiprofesori”,la]ncheiereamediilorunorelevi.„Aceast[comisiadeanchet[nu \i-adesf[\uratactivitateaa\acumtrebuie\inu a desf[\urat activitatea pentru care a fost desemnat[.G[se\timaimultevinov[`iiunuicadru didacticca]nfinal,prinrezultatulanchetei,s[ conchizi c[ nu e vinovat. Nu avem ce face, eventuals[facemunnoudemerss[fieoaltfel decomisiedeanchet[.Aceast[comisiedeanchet[amu\amalizattoatefaptelecares-aus[vâr\it”, a completat adjunctul Inspectoratului |colar.(PetronelaRotariu)

R[zbunare cu iz politic \i victime din rândul animalelor Situa`ieincredibil[ peuli`eleunuisat boto\[nean.Febra campanieielectorale pares[fiafectat minteaunors[teni, care,pentruaob`ine unloc]ncadrulprim[rieisunt]nstare s[recurg[lametode maipu`inortodoxe. Este vorba despre doi veri din satul Buim[ceni, comuna Albe\ti, careau]nceputunr[zboi]ntoat[ regula.Unuldinei,]npersoanalui

Andrei Gheorghe, ]\i acuz[ v[rul c[deos[pt[mân[acestarefuz[s[ ]i primeasc[ bovinele ]n cârdul satului,chiardac[de`in[torulanimalelorarfipl[tit]navanspentru aaveapartedeacesteservicii.Mai mult,reclamantulafirm[c[]ieste persecutat[familiaiarbovineleau fost lovite, r[nite chiar, acestea avândnevoiede]ngrijirilemedicului veterinar din sat. „Este o situa`iedificil[aici.Totula]nceput pentru c[ am refuzat semnarea unei adeziuni pentru a deveni membruPDL\ipentruc[amspus c[nu]lvoisus`inepev[rulmeu]n ConsiliulLocal.Deatuncinu]mi maiprime\teanimaleles[pasc[pe p[\uneasatului,al[turidealteanimale.Maimult,alovitanimalele. Cearecuvacile,c[oricumelenu

pot vota”, a afirmat am[rât `[ranul,carespunec[acerutajutorul autorit[`ilorlocale\ialPoli`ieiHlipiceni,]ns[ace\tiarefuz[s[seimplice, ]ntrucât, conform spuselor reclamantului, ace\tia ar fi buni prieteni.AndreiGheorghesus`ine c[nuestemembrudepartid.

„Nu este o r[zbunare politic[, pentru c[ nu am nici o func`ie de genul acesta” Contactat,MunteanuConstantin a negat toate afirma`iile f[cute de rudasa,pecaresus`inec[aajutato de fiecare dat[, ]ns[ acum este deranjat de faptul c[ Andrei Gheorghearfisus`inutc[esteho`.

Aceast[acuza`iel-aderanjat\il-a determinats[nu]imaiprimeasc[ vacilelap[\unat,]ntrucâtel,de`in[torula50decapetedeanimale, arficelcarepoates[decid[acest lucru.„A]nceputs[m[oc[rasc[ prinsat\iamspus:Ia`inetuvaca acas[.Amcrezutc[os[selini\teasc[,darnu,elcontinu[.}lvoi da]njudecat[.Nuesteor[zbunare politic[, pentru c[ nu am nici o func`iedegenulacesta”,relateaz[ MunteanuConstantin.Contactat]n repetaterânduri,pentruaneinforma dac[ acuzatul figureaz[ cu func`ie]ncadrulprim[rieisaueste candidatpentruConsiliulLocalla alegerilediniunie,primarulcomuneiAlbe\ti,AmarandeiMihai,nu afostdeg[sit,lafelca\iviceprimarulcomunei.(OtiliaMaxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ Cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte dup[ decesul germanului Boto\[neanul de 24 de ani carel-alovitpeneam`ulcea muritlaIa\irisc[s[fiecercetatpentrus[vâr\ireainfrac`iunii de lovituri cauzatoare de moarte.De\i]nc[nuavenitla Boto\ani rezultatul necropsiei, surseneoficialedincadrulParchetuluidepelâng[Tribunalul Boto\aniauconfirmatfaptulc[ ]ncadrareajuridic[afapteiva fi„lovituricauzatoaredemoarte”,datefiindcircumstan`ele ]n care s-a produs infrac`iunea. R[mânedev[zutdac[\iprocuroriivorceredinnouarestareapreventiv[aluiAdrianB., datfiindfaptulc[ini`ial,când eravorbadoardeoagresiune, judec[toriil-aul[satliber.}ntâmplareacareadusladecesul germanului a avut loc ]n data de28aprilie.AtunciRichardPaulB.,de33deani,cet[`ean german, domiciliat ]n Schonbrunn a fost agresat ]n zona CaseiTineretului.}nseararespectiv[neam`ulaconsumatalcoolladiferitebaruridinmunicipiu,cupatrutineri,doib[ie`i \i dou[ fete. La plecarea din club,petrotuaruldinfa`aacestuia discu`iile au degenerat PaulRichardB.fiindlovitcu pumnul]nzonafe`eideAdrian B.Atuncis-adezechilibrat\ia c[zut, lovindu-se cu capul de beton.De\imediciiie\enis-au luptatos[pt[mân[s[-isalveze via`a,nuaureu\it.(D.R.)

Absolven`ii de liceu, preg[ti`i de angajare sau de \omaj „Caravanainform[riiabsolven`ilor ]n \coli” este organizat[\i]nacestandeAgen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`eideMunc[.Programat[ ]nperioada15mai-15iunie 2012,Caravanaconst[]n]ntâlniri cu viitorii absolven`ii din anii terminali ai colegiilor \i grupurilor \colare din jude`. „Scopul ac`iunii este acela de a-i informa pe viitorii absolven`i cu privire la oportunit[`ilepepia`afor`eidemunc[ atât la nivel jude`ean cât \i european,beneficiile]nscrierii ]n eviden`[ Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ dup[ absolvire, ]n cazul ]n care nu reu\esc s[-\i g[seasc[unlocdemunc[,precum \i documentele necesare ]nregistr[rii la agen`ia local[ sau la punctele de lucru din jude`”, a declarat Gabriela Vranciuc,referentAJOFM.}n cadrul acestor ]ntâlniri se vor distribuimaterialeinformative atât viitorilor absolven`i cât \i dirigin`ilorimplica`ipentruc[ acesteas[ajung[\ilap[rin`i, interesa`is[-\isprijinecopiii]n c[utarea unui loc de munc[ adecvat.(P.R.)


TOPNEWS

Miercuri,9mai2012

|coal[ „boiereasc[” ]n satul Jolde\ti Eleviidinsatul Jolde\ti,comuna Vorona,sebucur[ decondi`iideluxla \coal[,defrumuse`eaarhitectural[ aacesteia,careodinioar[serveadrept conacboieresc. Cl[direa]ncare,]nurm[cuzeci deani,atr[itmamapoetuluiMihai Eminescu,afostref[cut[\ireparat[ ]n totalitate, cu bani aloca`i prin Banca Mondial[ \i de la autorit[`ilelocaledinVorona.Suma total[ainvesti`ieiestede32miliardeleivechi. Unitatea de inv[`[mânt a fost transformat[]ntr-o\coal[ultramodern[,cuap[curent[,cuinc[lzire, cuu\i\igeamurinoi\icus[lide clas[demnedecopertarevistelor. Aici ]\i desf[\oar[ activitatea, cu mândrie,220deelevi.

De-a lungul timpului, conacul a trecut prin mâna mai multor boieri Primiiproprietariproveneaudin celebra familie Oan[ din Sfatul Domnescallui|tefancelMare.I sespuneaCurteaAnu\c[idup[numelest[pâneicare]ngrijeadeea, boierul fiind mai mult ocupat cu treburiledomne\ti.CurteaAnu\c[i a apar`inut familiei Oan[ pân[ ]n anul 1787, când a trecut ]n proprietateaEcaterineiBal\,\iea]nrudit[cufamiliaOan[.Deaici]ncoloistoriaconaculuisepierde]n istoriepân[]n1838când,arfiintrat]nposesiagreculuiKristiEnakaki. }n 1847 a fost cump[rat de boierul Nicolae Rosetti, iar din

1864aintrat]nproprietatealuiIordache Cantacuzino, st[pânitor al mo\iilordepetoat[suprafa`acomunei Tudora de ast[zi. }n 1892 Conacul Anu\c[i a fost cump[rat debaronulGrigoreCapri,vi`[nobil[recunoscut[laaceavreme.O vremes-apus]ndiscu`ievarianta caacestconacs[fifostpierdutla c[r`i,darstudiilemig[loasealelui Gheorghe Toma au demonstrat contrariul.Elar[mas]nproprietatea familiei Capri pân[ ]n anul 1906, când a fost vândut familiei ~urcanu, capul familiei fiind de

profesieinginersilvic.Unanmai târzius-a]ntâmplatmarear[scoal[,darconaculnuafostafectatde ceirevolta`ifiindc[boieruls-apurtatcuviincioscu`[ranii.}nvremea comuni\tilor,conaculafostconfiscat,urmândcadin1957s[func`ionezeca\coal[.Apoi,afostretrocedat unui descendent al familiei ~urcanu, Ariana Albescu \i cump[rat de Prim[ria Vorona. Pre`ul la care a fost achizi`ionat estede750milioanedeleivechi, sum[infim[pentruvaloareaacestuia,proprietarafiindimpresionat[

de planurile ce f[ceau din acea construc`ieneglijat[,o\coal[pentrucopiiisatului. „Acumconaculpoatefifolosit\i pentrutabere\colare,având]nvedere cadrul natural ]n care este amplasat,]nluncaSiretului,]nconjuratdeunparcfoartefrumos.}n podulfostuluiconacamamenajat \asecamere,ceurmeaz[afimobilate curând pentru a servi drept spa`iu de cazare pentru copiii ce doresc s[ vin[ ]n tab[r[ aici”, a spusAurel|tefan,primarulcomunei.(OtiliaMaxim)

Medicii tineri nu accept[ s[ lucreze „f[r[ drept de paraf[” Niciun„medicf[r[ paraf[”nu\i-ag[sit loc]nsistemulde s[n[tateboto\[nean, dup[aproapeunan decândMinisterul S[n[t[`iiapromovat actulnormativcare permiteaangajarea doctorilorcucompeten`elimitate.

Aceast[ solu`ie pentru re`inerea ]nsistematinerilorcareiesdepe b[ncile institu`iilor de ]nv[`[mânt superiormedical\icarenupromoveaz[examenulderezinden`iats-a doveditafineinspirat[,spunmedicii instala`i bine ]n sistem. S-a doveditafio„ideetr[snit[”aMinisteruluiS[n[t[`ii,spunreprezentan`ii spitalelor. Din acest motiv, niciunmedicf[r[paraf[nuafost angajatdespitalesaulacabinetele medicinii primare. S-a dovedit ca nicitineriimedici\iniciconducerilespitalelorsaumediciidefamilienu\i-auar[tatinteresulpentru

astfel de angaj[ri. Pe de o parte, tinerii care nu au promovat rezidentiatulnu\i-auar[tatdisponibilitateadeangajareca„ucenici”]n cabinete din cauza salariilor extremdemicipecarearfiurmats[ leprimeasc[.Pedealt[parte,conducerilespitalelor\imediciidefamilie tot la latura financiara au avutdeobiectat.„Venitulcabinetuluinupermiteastfeldeangaj[ri. Celpu`innu]nmomentuldefa`[. Nicispitalelenuse]ncumet[laastfeldecheltuieli,daruncabinetde medicin[defamilieniciatât,pentruc[poatedafalimentoricând”,

a declarat Doru Culiceanu, vicepre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani \i pre\edinteleColegiuluiMedicilor. Noua conducere a Ministerului S[n[t[`iivatrebuiastfels[g[seasc[oalt[solu`iepentrure`inerea]n sistemulmedicalatinerilorcarenu reu\esc din prima ]ncercare s[ treac[deexamenuldereziden`iat. Mediciicucompeten`elimitatenu audreptdeparaf[cucod,iaractivitatea lor ar urma s[ fie limitat[ doarlaopartedinserviciilemedicale pe care le ofer[ un medic cu dreptdeparaf[.(AuroraDimitriu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ La volan, dup[ be`ii Lunisear[,doiboto\[neniau fosttra\ipedreaptadepoli`i\ti \iastfels-astabilitc[]naintede aseurcalavolanaub[utbine, ]nc[lcândoregul[elementar[a coduluirutierdar\idebunsim`. Maimult,unuldintreeinicinu de`ineapermisdeconducere.}n jurulorei23.10,afostopritpe stradaPoddePiatr[dinmunicipiulBoto\ani,autoturismulcondusdeConstantinic[R.,de53 ani.Cândacestaafosttestatisastabilitovaloarede0,50mg/l alcoolpur]naerulexpirat,ulteriorfiindu-irecoltateprobebiologicedesânge]nvedereastabiliriialcoolemiei.}naceea\isear[, ]n jurul orei 01.40, a fost prins  pe Calea Na`ional[ din municipiul Boto\ani, autoturismulcondusdeCostelG.de26 ani,dinmunicipiu.Verific[rile efectuate de poli`i\ti au stabilit c[tân[rulnueraposesordepermis de conducere. De asemenea,acestaafosttestatcuaparatul etilotest, rezultatul indicând valoareade1,31mg/lalcoolpur ]n aerul expirat. Ulterior i-au fostrecoltateprobebiologicede sânge]nvedereastabiliriialcoolemiei.|iacestas-aalescudosarpenal,pentrucomitereaadou[ infrac`iuni, conducerea unui autovehiculpedrumurilepublice dec[treopersoan[carenuposed[permisdeconducere\iconducereaunuiautovehiculpedrumurile publice de c[tre o persoan[careareo]mbiba`iealcoolic[pestelimitalegal[.(D.R.)

Ajun\i la spital cu arsuri Dou[ persoane, un b[rbat ]n vârst[de56deani\iunadolescentde14aniauajunslunila spital,avândnevoiede]ngrijiri medicaledup[ceausuferitarsuri ]n incendii. Primul caz, \i celmaigrav,estealunuib[rbat ]n vârst[ de 56 de ani, din Br[e\ticeafosttransferatdela Boto\ani la Ia\i, luni sear[, cu arsuri de gradul doi \i trei pe fa`[,torace\ibra`e.Potrivitmedicilor,b[rbatulnuafostatent la montajul unei butelii, fiind provocatastfelunincendiucare a cuprins o buc[t[rie de var[. De\inus-aprodusodeflagra`ie, gazulaprinsaincendiatcamera iarb[rbatula]ncercats[sting[ focul singur. Nu a reu\it \i ]n schimb a suferit arsuri grave. UnechipajdelaDorohoiareu\it]nceledinurm[s[sting[incendiul, b[rbatul r[nit fiind transportat de o ambulan`[ la SpitalulJude`ean.Datefiindarsurile,mediciiaudecistransferuls[ulaIa\i.Cel[laltcazs-a petrecut mar`i dup[ amiaz[, ]n localitatea Avr[meni. O anex[ gospod[reasc[ a fost cuprins[ defl[c[riiarfiulproprietarului, unb[iatde14ani,a]ncercats[ sting[ focul, suferind arsuri u\oare.Pentrustingereafocului aintervenitunechipajdepompieridelaS[veni,oambulan`[ transportând b[iatul la Spitalul deCopii.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Miercuri,9mai2012

|efii Societ[`ii Nova Apaserv au „solu`ia facturilor dup[ consum” Nemul`umirileboto\[nenilorcarelocuiesc labloc\ipl[tescla ap[facturimaimari decâtartrebuidup[ citireaapometrelor dinapartamentelelor, nucontenesc.Maricel Georgescu,directorul Societ[`iiNovaApaserv,sus`inec[arfi solu`iipentrucalocatariicorec`is[numai pl[teasc[\iconsumurilevecinilorlorr[u platnici. Nu exist[ voin`[ \i mobilizare dinpartealocatarilor,spunreprezentan`ii societ[`ii furnizoare de ap[, care arat[ c[ problemele de acestgenarputeafirezolvatecuo investi`ieminim[.Realizareaunei distribu`ii pe orizontal[ la re`eaua deap[estesingurasolu`iepecare ov[dreprezentan`iisociet[`iiNovaApaservpentruasepunecap[t nemul`umirilorclien`ilorbuniplatnici. Acest sistem de contorizare peorizontal[presupunecaaparateledecontorizareaapeiexistente ]napartaments[fiemutate]ntr-o arie liber[, respectiv din incinta apartamentului, ]ntr-o zon[ liber[ accesului,]ntr-unc[mindebran\ament,saupecasasc[rii.Sistemul araducebeneficiiatâtpentruoperator,cât\ipentruconsumator. Esteadev[ratc[solu`ianueste\i peplaculcelorcare]\ifur[vecinii prin raportarea unui consum mai micdecâtcelreal,indicatdeapometre.DirectoruldelaNovaApaserv afirm[ c[ ]nc[ nu exist[ un bloc]nBoto\ani]ncareto`ilocatariis[sefidecispentruoastfelde investi`ie, pentru racordarea pe orizontal[ la re`ea. Sunt doar câ`ivasolicitan`i,]ns[peoscar[de blocnudorescoastfeldeinvesti`ie maimultdedoitreilocatari.„A\a estelanoi.Emaiu\ors[reclami decâts[facicevapentruarezolva ositua`ie.Oinvesti`iedeacestgen, pefamilie,nuar]nsemnacheltuieli exagerat de mari. Dar la final ]`i

BOTO|ANI pe o coloan[ Mandat de arestare prelungit Magistra`ii Tribunalului Boto\ani au decis mar`i prelungireamandatuluidearestarepreventiv[pentrutân[rul]nvârst[ de25deanidinGorb[ne\tice \i-aucisuncons[teancuofurc[.}nurm[cuaproximativolun[afostre`inutPetric[Pintilii, care, potrivit anchetatorilor, ar ficomisomoruldup[oceart[ legat[delani\tebani.Victima, VasileCârligeanude41deani \i autorul omorului, Petric[ Pintilii,arfilucrat]mpreun[la opersoan[dinsat,iarbaniii-ar fi primit numai Pintilii. Când cei doi s-au ]ntâlnit fiind be`i, când victima \i-a cerut banii, ]ntreceidois-aiscatob[taiecu furcile.B[rbatulmaitân[ri-a ]nfipt furca ]n piept victimei, b[rbatulde41deanimurindpe loc. Imediat a fost re`inut \i arestatpreventiv,ierimandatul fiind prelungit. Petric[ Pintilii estecercetatpentruomorcalificat, riscând s[ stea ]n spatele gratiilor25deani.(D.R.)

amortizeziinvesti`ia.Dac[aiconsumatocan[deap[,atâtpl[te\ti. Nutemaiintereseaz[c[vecinulnu raporteaz[ consumul corect”, a declaratdirectorulGeorgescu.

La cât ajunge o astfel de investi`ie, pe familie? |efiisociet[`iifurnizoaredeap[ spunc[nuarfivorbadeosum[ peste puterile celor mai multe familii.Pentruunblocdepatruetaje, cheltuielile pentru realizarea distribu`ieipeorizontal[ar]nsemna]njurde400deleipeapartament.Cevamaiscumparurmas[ pl[teasc[ fiecare familie dac[ lucrareaderacordareseface]ntr-un bloc turn, cu vreo 40 de apartamente.}nacestcaz,arajungecam 600deleidefamilie.„Depinde\i de firma cu care se ]ncheie contractul pentru astfel de lucr[ri, poate fi ceva mai scump sau mai ieftin, dar nu cu mult. }n medie, cam400-600deleideapartament. Astadac[to`ilocatariisedecids[

Boto\[neni care pl[tesc ap[ cât consum[ Doardou[sc[rideblocdinmunicipiulBoto\aniaulaaceast[dat[ instala`iaadaptat[pentrudistribu`iapeorizontal[aapei,laacestea lucr[rilefiindrealizatepecheltuialafurnizoruluideap[.Unaeste dinParculTineretului,cealalt[depeBulevardulGeorgeEnescu.Pe lâng[acestea,amaifostinclus[]nproiect\ioscar[deblocdepe stradaPlevnei,dinmunicipiulDorohoi.Costuriles-auridicat,lao scar[ de bloc cu 20 de apartamente la circa 7.000 de lei, pre`ul incluzânddoarmaterialele,nu\imanopera,investi`iafiindsuportat[]ntotalitatedesocietateaNovaApaserv.Laacestesc[ri,dup[ realizareainvesti`iei,nuaumaifost]nregistratereclama`iidinparteaconsumatorilor,]ncondi`iile]ncare]naintedeimplementarea acestuisistem,lun[delun[eraulocatarinemul`umi`idefacturile ]nc[rcatedincauzaunorvecinir[uplatnici.(AuroraDimitriu)

treac[ la modificarea instala`iei pentru distribu`ia pe orizontal[. Dac[suntmaipu`i,atunci\icosturile pe apartament sunt mai mari”,amaispecificatmanagerul Societ[`iiNovaApaserv. Locatarilor care \i-au exprimat dorin`a s[ treac[ la distribu`ia pe orizontal[ a apei li s-a sugerat s[ fac[investi`ia\iapois[]\irecuperezebaniidelavecinica]ncazullucr[rilorcares-auf[cutlagaz.„Pl[tescacummaimult,\iapoi]\irecupereaz[baniidelaveciniicarevor dori \i ei s[ se „]n`epe” la `eava instalat[ ini`ial”, precizeaz[ directorulsociet[`iifurnizoaredeap[.

|efii asocia`iilor de proprietari, acuza`i de neimplicare Defiecaredat[cânds-auadunat mai multe reclama`ii de la o asocia`ie sau alta, unde de facturile unorlocatari„s-auag[`at”\iconsumuri]nplusdela„surplusul]nregistratpescar[dincauzaconsumatorilor r[u platnici”, conducereadelaNovaApaservaanun`at asocia`iiledeproprietaris[pun[]n discu`ieposibilitateaderealizarea lucr[rilorpentrudistribu`iapeorizontal[.

„Când au fost \edin`e ]n cadrul asocia`iilor\iamfostanun`a`i,de fiecaredat[amtrimisoamenicare s[explicebeneficiileuneiastfelde investi`ii, pentru c[ \i noi ne-am s[turatdereclama`iidelaclien`i. Când ai distribu`ie pe orizontal[ faci citirea, nu te mai rogi de nimenis[-`ideavoie]napartament, iar la plat[ nu ar mai fi vreo nemul`umire.Amdiscutatasta]n\edin`e,dardegeaba”,maispune\efulsociet[`iiNovaApaserv. Departeacealalt[,reprezentan`ii unorasocia`iideproprietarisus`in c[nu]ipotobligapelocatariiblocurilors[se]nhamelaoastfelde investi`ie,maialesc[oameniisunt revolta`ic[nuliseia]nconsiderare citirea apometrelor, \i aceasta fiindoinvesti`iepecareauf[cut-o totcuscopuldeapl[tidoarceeace consum[.„Noiammaispus,s[se citeasc[apometrelelacined[drumul ]n apartament, iar consumul suplimentarpescar[s[fie]mp[r`it pe cei care nu dau drumul la u\[ pentrualiseverificacifreledeconsum indicate de apometre. Ar fi suficient”, propunea un pre\edinte deasocia`ielaunadintre]ntâlnirile dintrereprezentan`iisociet[`iifurnizoaredeap[\iceiaiproprietarilor deapartamente.(AuroraDimitriu)

Preg[ti`i de lucr[ri la ANL |ichiria\iidinlocuin`eleANLvorbeneficiadeunproiectderealizareadistribu`ieipeorizontal[aapei.Celpu`inastaafirm[directorulMaricelGeorgescu.Acestasus`inec[aavutdiscu`ii]nacest senscu\efiiPrim[rieiBoto\ani,]nurm[cumaibinedeolun[,dar c[acestediscu`iivorficontinuate]naceast[s[pt[mân[.„Atunci cândamvenitnoicupropunerea,afostodiscu`iedeprincipiu.Nu aveamdocumenta`ia]ntocmit[pentruadiscutalaconcret.Acum ampuslapuncttoat[documenta`ia.Noinedorimfoartemults[ realiz[maceast[investi`ielaANL,cas[putems[nerecuper[m maiu\orbaniideladatornici”,amaimen`ionatdirectorulSociet[`iiNovaApaserv.(AuroraDimitriu)

Social democra`ii boto\[neni se laud[ cu un prieten la conducerea Guvernului Deputatul PSD Andrei Dolineaschiaafirmatieri,dup[ceremonia de ]nvestire a noului Cabinetcondusdepre\edintele PSD, Victor Ponta, c[ jude`ul Boto\anivaaveaunprietenbun ]n fruntea Guvernului. „DomnulprimministruVictorPonta esteopersoan[foarteapropiat[ de jude`ul nostru, pe care l-a vizitat]nmaimulterânduri.A venit ]n fruntea convoiului cu ajutoare pentru sinistra`ii inunda`iilordin2010\iamdiscutat cudânsul]nmaimulterânduri despreproblemeledelanoi.V[ asigur c[ jude`ul Boto\ani are unprieten]nfrunteaGuvernului”, a afirmat Dolineaschi. Parlamentarul social-democrat amaiad[ugatc[noulExecutiv s-aangajats[rezolvetreiobiectiveimportantepân[laalegerile generale din noiembrie, când aleg[toriivordecidedac[USL merit[ s[ conduc[ România ]n urm[torul mandat legislativ. „GuvernulVictorPontaaretrei misiunimajorepentruurm[toarele\aseluni:returnareapensiilorfuratedec[treguverneleanterioare,majorareasalariilort[iate]nsectorulbugetar\iasigurareaunoralegericorecte,atât la locale cât \i la generale”, a spus pre\edintele executiv al PSDBoto\ani.Social-democratulamaiafirmatc[returnarea banilorlua`iabuzivdinpensiise va realiza ]n urm[toarele luni, ]ntrucâtesteoproblem[delegalitate\iderestabilireadrept[`iipentrupensionari.(O.M.)


CMYK

ESEN~IAL

Miercuri,9mai2012

Reprezentan`ii USL evit[ numirea public[ a prefectului \i subprefectului

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Lista Biroului Electoral Jude`ean a fost completat[ Biroul Electoral Jude`ean Boto\ani a fost completat, mar`i, cu reprezentan`ii partidelor politice. }n ordinea num[ruluidecandida`i]nscri\i]n alegeri,]nBEJauintratreprezentan`ii Mi\c[riipentruBoto\ani, PP-DD, USL, PRM, UNPR, PP-LC, PSD, PNL, Partidului For`a Civic[, ACDR, Uniunii Ucrainenilor din România, PPPS \i UDMR.Listaesteformat[din UngureanuMihaela,]nfunc`ia depre\edinte,NadiaTimofte, loc`iitor pre\edinte, Riza Maria,dinparteaMi\c[riipentru Boto\ani,FedorGheorghe,reprezentantPPDD,CostiaMihaidelaUSL,FasniucStelic[, reprezentant PRM, Buzdugan PauldelaUNPR,AiloaieL[cr[mioara-PP-LC, Munteanu Cristina de la PSD, Burlacu SergiureprezentantPNL,MolieVioreldinparteaPartidului For`a Civic[, Boto\]neanu MargaretadelaACDR,Bilocopetiuc Paul de la UUR, Ghiorghi`[Mihaireprezentant PPPS \i Aritonovici Valeriu, membrualUDMR.(O.M.)

Se ]nmul`esc grada`iile de merit

AdrianConstantinescuesteprincipalanominalizare dinparteaUniunii SocialLiberale pentrufunc`iade prefectaljude`uluiBoto\ani,dezv[luiesursedin interiorulorganiza`iei.Func`iade subprefectarputeareveniluiSe-

bastianTocariu, directorulAgen`iei Jude`enedePresta`iiSociale. AdrianConstantinescueste,momentan, \eful Serviciului de inspec`ie fiscal[ din cadrul Direc`iei Generale a Finan`elor Publice, el ocupând actuala func`ie de \ase ani.Posibilulviitorprefectnuaf[cutpartepân[acumdintr-unpartid politic.Acestaaafirmatc[aufost discu`ii cu membrii organiza`iei, ]ns[sea\teapt[deciziafinal[,care vafiluat[deGuvern.}nsitua`ia]n care i se va propune oficial, AdrianConstantinescuspunec[va accepta]nvestirea]nfunc`iepentru aajutaactualaguvernare,]ns[im-

plicareapolitic[]nactivitateasade prefectnuvaexista.

„Nu ne putem substitui primului ministru” Impar`ialitatea \i organizarea alegerilor locale din aceast[ var[ sunt obiectivele prioritare ale lui Adrian Constantinescu ]n situa`ia ]n care va ajunge reprezentant al Guvernului]nteritoriu.Acestava faceechip[cudirectorulAgen`iei dePresta`iiSociale,SebastianTocariu, propus pentru func`ia de subprefectdec[trePNLBoto\ani. „S-auf[cutni\tepropunerilanivel jude`ean,]ns[deciziavafiluat[de c[tre reprezentantul Guvernului. Vrems[vedem\ipropunereapri-

muluiministru,nuneputemsubstitui acestuia”, a precizat pre\edintelePSD,GheorgheMarcu.|i al`ireprezentan`iPSD\iPNLevit[ ]nc[ s[ fac[ declara`ii publice pe seamacelordou[nominaliz[ri.

„Au fost \i alte propuneri” }n cursul s[pt[mânii trecute, pe lista celor propu\i pentru func`ia de prefect era Cristian Calimandruc,comisar]ncadrulG[rziiFinanciare Boto\ani, iar pentru cea de subprefect, Doru Alupoaie, USLschimbându-\iop`iunile]ntre timp. }n cadrul primei \edin`e de Guvern,situa`iasevaclarificaprivind schimbarea prefectului \i a subprefectului.(OtiliaMaxim)

Ve\ti bune pentru cadrele didacticeceaspir[]nacestan \colarlagrada`iedemerit.DanielBotezatu,inspector\colar general adjunct al Inspectoratului|colarJude`ean(I|J),a declaratc[num[rulgrada`iilor de merit va fi mai mare de 200.Deciziaafostluat[caurmareanum[ruluidecadredidacticecesevorpensionadin toamn[ \i care acum beneficiaz[degrada`ie.„Vorfimai multe grada`ii de merit decât celecarele-amscontatini`ial, adic[]nlocde181vorfipeste 200 pentru c[ am identificat mul`ipensionaric[roragrada`ialemerge]ncontinuare.Ei au beneficiat de grada`ie s[ spunemtreiani\is-aupensionat\iatuncimaiavemdoiani pecare]iputemfolosi”,adeclaratDanielBotezatu.Grada`iile de merit reprezint[ 25 la sut[dinvaloareasalariuluide baz[\ivorfiacordatepeoperioad[ efectiv[ de cinci. Vineri, ]n cadrul Consiliului de Administra`iealI|J,sevastabililista\ipunctajelebeneficiarilor grada`iilor de merit. Eventualele contesta`ii asupra punctajului acordat se vor puteadepune]ntre16-18mai, rezolvarea contesta`iilor de c[trecomisiefiind]ntre21-24 mai. Validarea rezultatelor finale\iafi\areavaavealocpe 26mai.Emitereaordinuluiministrului Educa`iei are loc pe 30iulie.(PetronelaRotariu)


6

TOPNEWS

Miercuri,9mai2012

Program ]n week-end la APIA Agen`iadePl[`i\iInterven`iepentruAgricultur[(APIA),CentrulJude`eanBoto\ani,anun`[c[salaria`ii agen`iei vor lucra ]n program normalsâmb[t[,12mai,iarduminic[ 13mai2012,pân[laora12,00. Prin urmare, fermierii sunt a\tepta`i]nacestezilepentruadepune cerereapentruacordareasprijinului financiar pe unitatea de suprafa`[ SAPS2012iarcresc[toriideanimaledinjude`potdepune]nacestezile cererilepentrusolicitareaprimeipe capdeanimal,speciaovine/caprine -anul2012.APIAreaminte\tefermierilor din jude`ul Boto\ani, care sunttermenelelimit[dedepunerea cererilor de sprijin, dup[ cum urmeaz[:-pentrudepunereacererilor desprijin]ncadrulm[surilor/schemelor de plat[ pe suprafa`a SAPS 2012, termenul limit[ este 15 mai 2012 (f[r[ penaliz[ri ) \i 11 iunie 2012,cupenaliz[ride1lasut[pentrufiecarezide]ntârziere;-pentru plataprimeipecapdeanimal-specia ovine/caprine, termenul limit[ pentru depunerea cererilor este 18 mai2012. Pân[laaceast[dat[se]nregistreaz[restan`eimportante]nrespectarea program[rilor pentru depunerea cererilorSAPS2012,fermieriiriscândpenaliz[ride]ntârziere. De asemenea, un num[r foarte micdecresc[torideanimaleaudepuscerereadeplat[pentruprimade exploata`ie - specia ovine/caprine, riscând\iace\tias[piard[subven`ia pentruacestan.(OtiliaMaxim) Publicitate

Firma de transport persoane RVG asigur[ deplasarea pentru slujba de Sf. Maslu la: - M[n[stirea Giurgeni: 11 \i 25 mai 2012 - M[n[stirea Zosin: în fiecare zi de VINERI.

Înscrieri \i informa`ii suplimentare: 0745.585.438, 0231.531.589 office@rvg.ro Publicitate


PUBLICITATE

Miercuri,9mai2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/teren *Vândsauschimbcas[dou[ camerecu500mpterencu garsonier[]nC[t[m[r[\tiDeal. Tel.0742.565.695.(G-2)

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

*Vânddou[locuridecas[ (1.826mp),teren,intabulat,]n ora\,cuutilit[`i,]mprejmuit,cu vie\ipomi.Tel.0744.400.952. (G-3)

licita`ii *LichidatorulSCAldiLivi93 SRLscoatelalicita`iebunuri proprietateaSCAldiLivi93 SRL:autoutilitara MAN12.174LClapre`ulde 8.381lei,autoutilitaraFurgon Ivecolapre`ulde8.131lei\i SeatCordobalapre`ulde5.487 lei.Licita`iavaavealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani, CaleaNa`ional[nr.107,sc.B, parter,]ndatade28.03.2012, ora13.00\isevarepeta]ndata de30.03.2012,ora13.00.Tel. 0231/538.015.(2365-1) *LichidatorulSCMixtSPSRL scoatelalicita`ieautomobil mixt,marcaMercedes,tip 207D,anfabrica`ie1988,pre`ul 5.676lei.Licita`iavaavealoc lasediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.107, sc.B,parter]ndatade 14.05.2012,ora11.00\iva continua]nfiecares[pt[mân[]n ziuadelunipân[lapublicarea unuinouanun`.Tel. 0231/538.015.(2366-1) *LichidatorulSCAmaliaSRL scoatelalicita`ieproprietate imobiliar[tipcomplexcomercial,situat]ncom.Criste\ti,jud. Boto\ani,lapre`ulde128.492 lei.Licita`iavaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani, CaleaNa`ional[nr.107,sc.B, parter]ndatade14.05.2012,ora 12.00.}ncazdeneadjudecare, licita`iasevarepeta]nzilelede 21.05.2012ora12.00\i 28.05.2012,ora12.00.Tel. 0231/538.015.(2367-1) *LichidatorulSCCezalcecon SRLscoatelalicita`ieautomobil mixt,marcaVolkswagen,tip Transporter,anfabrica`ie2001, pre`ul7.560lei.Licita`iavaavea loclasediullichidatoruluidin Boto\ani,CaleaNa`ional[nr.

107,sc.B,parter]ndatade 14.05.2012,ora13.00.}ncazde neadjudecare,licita`iasevarepeta ]ndatade21.05.2012,ora13.00. Tel.0231/538.015.(2368-1) *LichidatorulSCDaniramSRL scoatelalicita`ieparcel[teren pecareseaflaspa`iucomercial \iteras[betonat[]nloc.Boto\ani,str.Grivi`anr.51,pre` 222.960ron.Licita`iavaavea loclasediullichidatoruluidin Boto\ani,CaleaNa`ional[nr. 107,sc.B,parter]ndatade 14.05.2012,ora14.00\ivacontinua]nfiecares[pt[mân[pân[ lapublicareaunuinouanun`. Tel.0231/538.015.(2369-1) *LichidatorulSCVioLux ConfSRLscoatelalicita`ie autoutilitar[,marcaPeugeot,tip Boxer270D,an1998,pre`ul 7.560lei.Licita`iavaavealoc lasediullichidatoruluidin Boto\ani,CaleaNa`ional[nr. 107,sc.B,parter]ndatade 21.05.2012,ora11.30.Tel. 0231/538.015.(2370-1) *ConsiliulLocalalora\ului Fl[mânzi,jude`ulBoto\ani,cod 0072173,telefon0231/552.351, concesioneaz[prinlicita`iepublic[urm[toarelesuprafe`ede p[\unedestinatep[\unatului pentruovinesau/\icaprine,corespunz[torloturilor: -Volocafa`[15ha, -Velni`[Poiana8ha. Fiecareloturmeaz[afiscosla licita`ieseparat. Ofertelesedepunintr-unsingur exemplar. Datalimit[dedepunereaofertelorestede28mai2012,ora 16.00,lasediulPrim[rieiFl[mânzi,constituind\idatalimit[ pentrusolicitareaclarific[rilor. Rela`iisuplimentaresepot ob`inedelacompartimentul juridicdincadrulPrim[riei ora\uluiFl[mânzi. Documenta`iadeatribuirese poateprocuracontracostsumei de50leidelacompartimentul juridicalPrim[rieiFl[mânzi]ncepândcudatade15.05.2012. Garan`iadeparticipare]nsum[ de100leiseachit[lacasieria institu`iei. Deschidereaofertelorvaavea loc]ndatade29mai2012,ora 10.00lasediulPrim[rieiora\uluiFl[mânzi.(2364-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,9mai2012

Alarm[ fals[ cu bomb[ la o unitate bancar[ de pe Calea Na`ional[ O alarm[ fals[ cu bomb[ a pus pe drumuri mar`isear[echipajuldepirotehni\tiapar`inând SRI, dar \i mai multe echipaje ale ISU Boto\ani,dup[ceopersoan[auitatsaual[sat inten`ionat, o serviet[ goal[ pe pervazul unei unit[`ibancaredinmunicipiulBoto\ani.Apelul la112afostf[cutdepazniculsucursaleibancare situate pe Calea Na`ional[, din apropierea Stadionului municipal, care a declarat autorit[`ilor c[ a observat pe pervazul exterior al geamului o geant[ diplomat suspect[. Fiind vorbadeoposibil[situa`iepericuloas[poli`i\tii ajun\i la fa`a locului au luat m[sura evacu[rii b[ncii,circula`ia]nzon[fiindrestric`ionat[pe o raz[ de mai mul`i zeci de metri. Pe lâng[ poli`i\tiimediatlâng[sediulb[nciiauajunsjandarmi, un echipaj de pompieri dar \i pirotehni\tii ISU. Cercetarea servietei suspecte a fost f[cut[ de pirotehni\tii Serviciului Român deInforma`ii,caredup[ceauverificatservieta auconstatc[aceastaeragoal[.Interven`ia,de\i afosttratat[deautorit[`icutoat[seriozitatea,a avutparte\idemomentecomice,ceaustârnit râsete ]n rândul martorilor ce asistau la desf[\urareadefor`e.PirotehnistulSRIechipat cuosalopet[specific[dup[cearidicatservieta cu ajutorul unui cârlig a sc[pat-o jos. Din fericire totul s-a dovedit a fi o alarm[ fals[. VEZIvideopesite-ulwww.evbt.ro.

„Conformproceduriloraufostluatem[surile de siguran`[ pentru protejarea zonei. De asemenea, au fost ]n\tiin`ate \i chemate la fa`a locului structurile specializate ]n cercetarea unor astfel de evenimente. Dup[ efectuarea verific[rilor s-a stabilit c[ respectiva serviet[

eragoal[.Afostsigilat[\iridicat[pentrucontinuareacercet[rilor”,adeclaratsubcomisarul DanielaGheorghiescu,purt[toruldecuvântal IJP Boto\ani. Circula`ia  ]n zona respectiv[ a fost]nchis[pesteoor[,câtauduratverific[rile derigoare.(D.R.)

Casa de Asigur[ri de S[n[tate, chemat[ la bar[ de sute de datornici Peste6milioanedeleis-aurecuperatdelavechii datornicilas[n[tate,delaceicareaufostsoma`i s[]\iachiterestan`eledinaniitrecu`i,dup[ceau fostidentifica`i]nbazadedateaFisculuic[aurealizat venituri pentru care trebuiau s[ pl[teasc[ la asigur[rilesocialedes[n[tatecontribu`ialunar[. Campania ]nceput[ anul trecut  continu[ \i acum, dup[cemaibinede9.000desoma`iiaufosttrimise restan`ierilor.Ace\tias-autrezitcupenalit[`igrelela sumelepecareleaveaudeachitat. }nacestecondi`ii,sutedeproceseau]nceput]ntre cas[\idatornici,mul`idintreceipu\ilaplat[g[sind incorectfaptulc[sunttaxa`idedou[ori.„Eupl[tesc odat[contribu`ialafondulasigur[rilordes[n[tate,ca angajat,\imaisuntpuslaplat[]nc[odat[,caadministrator.Nuestecorect”,adeclaratunadintrepersoanele care a deschis ac`iune ]n instan`[ ]mpotriva CaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tate.

„Ace\ti oameni nu cunosc legisla`ia” |efa acestei institu`ii, medicul Rodica Hu`uleac sus`inelarânduls[uc[ceicarepunastfelproblema nu cunosc legisla`ia \i dac[ au de contestat ceva s[ conteste actul normativ, nu ac`iunea organizat[ ]n temeiul legal de c[tre CAS Boto\ani. „Este clar c[ ace\ti oameni nu cunosc legisla`ia. Asigurarea de s[n[tate se pl[te\te la venit. Dac[ ai dou[ locuri de munc[, pl[te\ti asigurarea de s[n[tate ]n cele dou[ locuri.A\ac[\ipersoanelecaresuntangajate]ntr-o parte\iadministratori]naltatrebuies[pl[teasc[din ambelep[r`iasigur[riledes[n[tate.Einecheam[]n procese,dar,]nmareamajoritateacazurilor,instan`a d[câ\tigdecauz[casei,pentruc[nufacemdecâts[ aplic[m legea”, a declarat \efa CAS Boto\ani. Debiteleboto\[nenilorlafonduldes[n[tates-auridicat la 13 milioane lei. Din aceast[ sum[, s-a reu\it recuperareaa5,6milioanelei.(AuroraDimitriu)

Inspec`ii ]n \coli Mai multe inspec`ii tematice ]n unit[`ile \colare boto\[nene vor fi efectuate,des[pt[mânaviitoare,de c[tre reprezentan`ii Inspectoratului |colarJude`ean. Vafiverificatmodul]ncare\colileseocup[debuna organizare\idesf[\urareaexamenelordeevaluarena`ional[,titularizare \ibacalaureat.}nacela\itimp,sevor efectuaverific[ri\iasupramodului ]ncareprofesoriifacpreg[tiresuplimentar[ cu elevii, la materiile de examen.DinceledeclaratedeDanielBotezatu,inspector\colargeneral adjunct al I}J, preg[tirea suplimentar[ nu presupune costuri din parteap[rin`ilorelevilor.„Vomverifica dac[ se face preg[tire suplimentar[cuelevii]n\coli.Artrebui s[sefac[,maialesc[]nlunafebruarie s-a ]ntrerupt activitatea, au mai fost zilele libere \i nici nu mai e nevoie s[ trimitem adrese ]n \coli, pentruc[eiartrebuis[seautosesizeze\is[organizezeacestepreg[tiri suplimentare care trebuie s[ se desf[\oaref[r[bani,pentruc[intr[ ]nnormadidactic[aprofesorului”,a spus inspectorul \colar general adjunctalI}J.}nunit[`ile\colareunde ]nprimulsemestruaufostf[cuteinspec`iitematicevoravealocinspec`iilederevenire.Inspec`iiderevenirevoravealoclaGrupul|colar„AlexandruVlahu`[”|endriceni,Grupul|colarDarabani,SAM„Sfântu l Andrei” Smârdan, Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu”, |coala cu clasele I-VIII „Mihail Kog[lniceanu”Dorohoi.(PetronelaRotariu)

Concuren`[ pentru posturile de \efi la I|J }nacestezilesedecide componen`aviitoarei echipemanagerialedela Inspectoratul|colar Jude`ean(I|J).Numirea nouluiministruvafi urmat[]ncelmaiscurt timpdenumirilaconducerileinspectoratelor \colaredin`ar[. Pentru I|J Boto\ani, pentru postul de inspector \colar general dar \i cele dou[ de adjunct sunt vehiculate mai multe nume din rândul cadrelor didactice.

Pentru func`ia de inspector \colar general este dat[ ca având prima \ans[ Mihaela Hunc[. Candidat[pentrufunc`iadeconsiliermunicipalalUSL,Mihaela Hunc[esteprofesordematematic[,titularlaLiceulcuProgram SportivBoto\ani.Aocupatfunc`iadeinspector\colardemanagementeduca`ionaldar\ipeceade director la Casa Corpului Didactic.Aceastaestemembr[PSD. Func`iile de inspector \colar general adjunct stârnesc „concuren`[”.Intr[]ndiscu`iipentruceledou[posturiatâtMarilenaMardare, membr[ PNL, Silvia Diaconu,PSD,dar\iAdrianL[c[tu\, membru PC. Marilena Mardare, profesor de psihologie, ocup[ ]n prezent func`ia de directorlaLiceulTeoretic„Nicolae Iorga”, mandatul s[u expirând la ]nceputulluniiiunie.Aceastaeste pre\edinte al Organiza`iei Jude`enedeFemeiaPNLBoto\ani.SilviaDiaconuesteprofesordeeduca`ie fizic[ \i sport, antrenor de \ah coordonatoarea Cercului de \ah din cadrul Palatului Copiilor din Boto\ani. Adrian L[c[tu\, membruPC,arreveni]nInspectoratul|colar,deundeaplecatde trei ani. Titular la Grupul |colar „ElieRadu”dinmunicipiu,profesordefizic[,acestaafostinspector \colar de fizic[, matematic[ dar\iinspector\colargeneraladjunct.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2124  

Ziarul orasului tau!