Page 1

CMYK

Schimb[ripreg[titelaconducerea Inspectoratului|colar EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.86(2121)•Vineri,4mai2012•8pagini

Conductele de azbest ne pot l[sa ]n orice moment f[r[ ap[ De\i]nultimaperioad[avariilelaap[ s-aumair[rit,\efii Societ[`iiNovaApaservspunc[deriscul]ntreruperilor]n furnizareaapeinu sc[p[m]nc[.Bamai mult,]ncondi`iile]n carecre\teconsumul ]nperioadacald[, cre\te\iposibilitatea de-amaicedacâteo conduct[.|iastamai alesc[]nmunicipiu suntvreo30deconductedeazbest,vechi depeste50deani.

}nc[ o executare silit[ e\uat[ la domeniul familiei Berescu

Pagina 3

Directorii de „deconcentrate”, cu sabia demiterii deasupra capului

O dat[ cu instalarea noului Guvern se preconizeaz[ schimb[ri majore pe plan politic \i administrativ. Schimb[rile vizeaz[ scaunul de prefect, subprefect dar \i posturile de directori de deconcentrate, ]n situa`ia ]n care ace\tia se vor implica ]n campania electoral[. Sunt aten`ion[ri ale liderilor locali ai USL, care spun c[ vor „o transparen`[ a situa`iei prezente \i viitoare”.

Pagina 5 Pagina 4

Pag. 8


2

STARTNEWS

Vineri,4mai2012

E.on acuz[ c[ numeroase avarii la re`eaua electric[ sunt din vina constructorilor E.onMoldovaDistribu`ie]\iiam[suride prevenireaavariilor. ConducereaCompanieisus`ine]ns[c[ adeseoriavariilese producdincauzafirmelordeconstruc`ii, care]ntimpullucr[riloratingcabluri\i las[f[r[energieelectric[locuitoriidin acelezone.}naceste condi`ii,E.ONMoldovaDistribu`iesolicit[firmelordeconstruc`iis[nudemarezelucr[rif[r[avizul companiei. Pe parcursul derul[rii lucr[rilor esteobligatorierespectareaprevederilor avizului. E.ON Moldova Distributieseconfrunt[,]nultima perioad[,cuocre\teresemnificativ[ a num[rului de avarii ]n siste-

muldedistribu`ieaenergieielectricecauzatedefirmeleceexecut[ lucr[rideconstruc`ii.Nerespectareanormelortehnicespecificepoateduce,pelâng[]ntrerupereaaliment[rii cu energie electric[ la consumatori, \i la accidentarea muncitorilor sau a persoanelor aflate]napropiereazoneideexecu`ieainterven`iilor.

28 de avarii ]n Boto\ani de la neaten`ia muncitorilor „De la ]nceputul acestui an au avut loc câteva sute de incidente cauzatedefirmeceexecut[lucr[ri ]n apropierea re`elelor noastre \i care au dus la ]ntreruperi ale alimentariicuenergieelectric[.Astfel,]nmunicipiilere\edin`[dejude`aufost]nregistrate223deasemeneaincidente:123]nIa\i,27]n Boto\ani, 25 ]n Piatra Neam`, 24 ]n Bac[u, 13 ]n Suceava \i 11 ]n Vaslui”,aprecizatSorinMunteanu,specialist]ncomunicareextern[]ncadrulCompanieiE.on. Oparteaacestor]ntreruperiau avut impact major, fiind afectat[ distribu`ia energiei electrice la

unit[`i medicale, de ]nv[`[mânt, institu`iipublice,transportul]ncomun, instala`iile de semaforizare, agen`i economici \i, nu ]n ultimul rând, la consumatorii casnici. Reprezentan`ii E.ON sus`in c[ remediereaacestoravariiaimplicatalocareaderesurseumane\imateriale

importante,resursece]nmodnormal ar fi fost utilizate pentru modernizarea re`elelor. Valoarea lucr[rilorderepara`iiafostdepeste 260.000lei,iarocantitatedeenergiedeaproximativ36.000KWhnu afostlivrat[consumatorilor. „Pentruaevitaincidentesimila-

re,solicit[mfirmelordeconstruc`iis[nudemarezelucr[rile]nainte deaob`ineavizulcompanieinoastre,]ncareesteprecizat\itraseul re`elelor de distribu`ie a energiei electrice,iarpeparcursulderul[rii lucr[rilor s[ respecte cu stricte`e prevederiledinaviz.Suntemcon\tien`idenecesitatea\iimportan`a lucr[rilordeconstruc`ii,]ns[derulareaacestoratrebuies[serealizeze cu maxim[ responsabilitate \i aten`ie,pentruaseevitasitua`iile nepl[cute ]n care este afectat[ re`eauadedistribu`ie\i,implicit,alimentarea cu energie electric[ a consumatorilor”,amaiexplicatreprezentantulE.On. }nsitua`ia]ncareseproducavarii la re`eaua de distribu`ie a energiei electrice, Societatea E.ON trebuie s[ fie anun`at[ de urgen`[ de producerea acestora prin intermediul Telverde0800.800.929.Deasemenea, reprezentan`ii companiei solicit[capân[lasosireaechipelorlor deinterven`iezonas[fiesecurizat[ pentru evitarea unor posibile accidente. Localizarea avariilor \i remedierea acestora este foarte important[pentrureluareaalimentariiconsumatorilorcâtmairepede posibil.(AuroraDimitriu) Publicitate


TOPNEWS

Vineri,4mai2012

}nc[ o executare silit[ e\uat[ la domeniul familiei Berescu

Niciadoua]ncercareaunei familiideboto\[nenideaob`ineacceslaoparcel[dep[duredinvecin[tateadomeniuluiapar`inândDoinei\ilui IulianBerescunus-asoldatcu succes,dup[cedrumulrâvnit s-adoveditafisub...ap[.

Dac[laprecedentultermennus-aprezentat executoruljudec[toresc,ieri,de\iafostdefa`[ atâtacestacât\iexpertuldelacadastru,nus-a reu\itob`inereaeliber[riic[iideaccespentruc[ partea advers[ a sus`inut c[ respectivul drum estesubapaunuiiaz.Lupta]ninstan`[dintre Aneta\iClementMaftei\ifamiliaBerescu,cei careauadusSOCARlaBoto\ani,s-adesf[\urat de ani buni. Cu o hot[râre judec[toreasc[ ]n mân[,familiaMafteiasperatc[]nsfâr\itpoate ajungelap[dureace-iapar`ine,]ns[nuaureu\it din cauza unui gard al celeilalte p[r`i, care ]i oblig[s[mearg[prinapaunuiiaz. Urmândprocedurilelegale,executoruljudec[toresc Constantin Jugaru a declarat c[ dac[ niciierip[r`ilenuauajunslao]n`elegeretermenuldeexecutares-aamânatdinnou,dândusetermen\aptezilefamilieiBerescus[taierespectivulgard\is[permit[accesulsprep[dure familieiMaftei.Acestanuaexclusposibilitatea cas[fiefolosit[\ifor`a]naplicareahot[rârii. „DoamnaMafteitrebuies[vin[cuexecutorul,cujandarmii,dac[estecazul,\is[pun[]n aplicare hot[rârea judec[toreasc[ prin for`[, adic[s[taiegardul.Dac[eavavrea,eum[voi ocupa]ncontinuaredeacestdosar,dardac[nu maivreaeum[potretrage”,adeclaratexecutorul judec[toresc. |i expertul cadastral Cimpoe\u a ]nt[rit spusele executorului, sus`inând c[respectivulgardcare]mpiedic[accesulspre

p[dureafamilieiMafteiafostconstruit]nultimiiani\ic[drumuldeaccessprep[durenu estecelindicatdeavocatulfamilieiBerescu,ci defamiliaMaftei. Pedealt[parte,MihaiTarni`[,avocatulpârâ`ilor,aspusc[drumuldeaccessprep[durenu este blocat, doar c[ este acoperit de ap[ momentan.„Cevin[areclientulmeuc[drumul esteacoperitdeap[?Exist[ocaledeacces,pe lâng[acestgard,chiarlâng[ap[,doarc[aplouatmult\iacumesteacoperit[deap[.Nueste vina nim[nui pentru asta. Nu se poate trece dup[acestgardpentruc[aiciesteunaltproprietar, un minor, nu este Socar”, a declarat avocatul Tarni`[. Dezam[git[ de ]nc[ o ]ntâr-

Reevaluarea dosarelor pentru grada`iile, la final Reprezentan`iiInspectoratului|colarJude`ean(I|J)\iaisindicateloraufinalizatreevaluareacelorpeste 300dedosaredela grada`iiledemerit. DinceledeclaratedeDanielBotezatu,inspector\colargeneraladjunctalI|J,]ntreevaluareacomisiilorInspectoratului\iasindicatelornuaufost]nregistratediferen`e la punctaje. „Ast[zi (N.R. joi) au fostevaluatecele22dedosaredepusededirectoriide\coli.Latoate disciplineledup[ceadeadouaevaluare,realizat[]mpreun[cureprezentan`iisindicatelor,nuaurezultat diferen`e de notare. Evaluarea a fostunacorect[”,adeclaratDaniel Botezatu. Condi`iileimpusedeInspectoratul|colarpentrureprezentan`iisindicaliparticipan`ilaaceast[etap[, aufostcaace\tias[nuevaluezedo-

sarealerudelor\idela\colileunde sunttitulari.328dedosareaufost depusepentrucele181degrada`ii. „Func`ie de num[rul de dosare depuse pentru fiecare disciplin[ \i punctajele ob`inute vor mai exista \iredistribuiridegrada`ii.Dosare multe \i grada`ii pu`ine sunt la directori,respectiv22dedosarepe 13grada`ii.Esteunancudirectori foartebuni”,amen`ionatinspectorul\colargeneraladjunctalI|J. Printre directorii ce au depus dosar pentru grada`ie se num[r[ Artemiza Merticaru, Costic[ Voinea Axinte, Abel Simion F[nic[, Ioan Onofrei, Doini`a Dupu, Adrian L[c[tu\, Maria Dariciuc, ElenaDodi`[,Chi`aVeru`a,Otilia Ciobanu\iElenaCârdei. }n perioada 8-11 mai va fi programat[o\edin`[aConsiliuluide Administra`ie al I|J pentru a fi aprobat[listacuierarhiadosarelor, ]n raport cu punctajul acordat la evaluare.Listabeneficiarilorvafi afi\at[ pe 14 mai, iar eventualele contesta`iisepotdepuse]nperioada16-18mai.(PetronelaRotariu)

ziere,proprietarahectaruluidep[dureadeclaratc[cealalt[parteaf[cuttotposibilulpentru a-i]mpiedicaaccesul]nzon[.„Din95estela fel, nu s-a schimbat nimic. Pe drumul de exploatare are montat chio\cul, sunt câini cu cu\ti.Amaitrasungard.A`iv[zut\idumneavoastr[,pepoart[scrieproprietateprivat[,pe drumul de exploatare. Drumul de exploatare este drum public, pentru toat[ lumea. Au dat drumul la c[lug[r \i ne invit[ pe acolo, prin ap[.Neiau]nb[taiedejoc”,adeclaratAneta Maftei.Aceastaamaiad[ugatc[nuvarenun`a \i c[ se va lupta ]n continuare pentru a putea aveaacceslaproprietateasa.(D[nu`Rotariu)

O sal[ de opera`ie, piedic[ pentru lucr[rile la Maternitate

Lucr[riledemodernizareaSpitaluluide Obstetric[\iGinecologieBoto\aniprogreseaz[pezicetrece, recep`iafiindprogramat[pentrulunadecembrieaacestuian.

Echipademuncitoriidelafirma care se ocup[ de reabilitarea Maternit[`ii a renovat pe alocuri suprafe`e ]n propor`ie de sut[ la sut[. Este vorba de tronsonul A, undeatâtlasubsolcât\ilaparter, lucr[rilesuntfinalizate.Peacela\i tronson,laetajele1,2,\i3aufost puseinstala`iilesanitare\iceletermice, ]n totalitate, urmând ca ]n viitorul apropiat s[ se instaleze corpurilede]nc[lzire,lucr[rileaici fiindlanivelde50lasut[.|ipe tronsonul B, muncitorii societ[`ii VictorConstructaupor`iuniunde lucr[rile s-au f[cut ]n totalitate. Mihai Aro\oaie, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, a declaratc[aceast[lucrareestefi-

nalizat[]npropor`iede90lasut[, fiind ]n grafic. Cu toate acestea, aparanumiteproblemecarearputea]ncetinireabilitarea.Estevorba delipsauneiadouas[lideopera`ie care ar fi necesar[ pentru o bun[ func`ionareasec`iei.Lipsaacestei s[li a trecut neobservat[ la momentulefectu[riiproiectului. „Lucr[rilesecomplic[,]ntrucât trebuie eliberate anumite corpuri, pentru]naintarealucr[rilor,printre acesteaenumerându-se\iosal[de opera`ie,singuradeaici.Darpentruao]nchidepeaceasta,trebuie s[existeoalta,lucrucarenus-a avut]nvederepân[acum.Sefac demersuri la Bucure\ti, pentru solu`ionarea problemei”, a precizat vicepre\edintele Mihai Aro\oaie. Construirea acestei s[li de opera`ie]ncorpulnoualcl[diriise vafacedincotade10lasut[,ce revine pentru cheltuieli neprev[zute. Lucr[rile de modernizare a Maternit[`ii Boto\ani ajung la un costdetreimilioanedeeuro,bani aloca`i de Ministerul S[n[t[`ii dintr-un ]mprumut de la Banca Mondial[.(OtiliaMaxim)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Accident rutier provocat de o \oferi`[ ]ncep[toare Ofemeie]nvârst[de30 deani,cupermisuldeconducere ob`inut de scurt timp, a provocat joi dup[ amiaz[unaccidentrutier]n municipiul Boto\ani. Evenimentulaavutloclaintersec`ia str[zilor Octav Onicescu cu |tefan Luchian. CorneliaV.de30deanila volanul unui Volkswagen Polocirculapestrada|tefan Luchian, iar la intersec`ia cu Octav Onicescu nuaacordatprioritateunui Logan condus regulamentardeAndreiD.,de27de ani. }n urma impactului ambeleautoturismeaufost serios avariate, ma\ina femeiiajungândpân[aproapedeperetelegr[dini`eisituat[]nintersec`ie.}nurma impactului \oferi`a a fost r[nit[ u\or, fiind transportat[deoambulan`[laspital. Poli`i\tii au deschis o anchet[ pentru a se stabili cuexactitatecauzeleproduceriiaccidentului.(D.R.)

A lovit o adolescent[ cu ma\ina, apoi a fugit de la locul faptei Undorohoians-aalescu dosarpenaldup[cealovit oadolescent[cuma\ina\i a fugit de la locul faptei. Mar`i,]njurulorei13.50, AndreeaA.de16ani,din comuna Corni, ]n timp ce sedeplasapestradaTeatrului din municipiul Boto\ani, s-a angajat ]n traversarea drumului prin loc nepermis \i f[r[ s[ se asigure, fiind accidentat[ de unautoturismalc[ruiconduc[torautoaoprit,adiscutatcuvictima,dup[care ap[r[sitloculevenimentului.}nurmaaccidentuluia rezultat r[nirea u\oar[ a minorei, care a fost transportat[laSpitaluldePediatrieBoto\ani,undeaprimit ]ngrijiri medicale, f[r[ a r[mâne internat[. }n urma cercet[rilorpoli`i\tilorconduc[torulautoafostidentificat acesta fiind Sebastian Ovidiu G. de 21 ani, din municipiul Dorohoi. „Fa`[ deacestas-au]ntocmitacte proceduralepentrus[vâr\irea infrac`iunilor de v[t[marecorporal[dinculp[\i p[r[sirealoculuiaccidentuluif[r[]ncuviin`areaorganelordepoli`ie”,amen`ionat subcomisar Daniela Gheorghiescu, purt[torul de cuvânt al IJP Boto\ani. (D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Vineri,4mai2012

Conductele de azbest ne pot l[sa ]n orice moment f[r[ ap[

De\i]nultimaperioad[ avariilelaap[s-aumai r[rit,\efiiSociet[`ii NovaApaservspunc[ deriscul]ntreruperilor ]nfurnizareaapeinu sc[p[m]nc[.Bamai mult,]ncondi`iile]n carecre\teconsumul]n perioadacald[,cre\te\i posibilitateade-amai cedacâteoconduct[.|i astamaialesc[]nmunicipiusuntvreo30de conductedeazbest, vechidepeste50deani.

|efiidelasocietateafurnizoarede ap[sus`inc[maialeslatrecereade launansezonlaaltul,delarecela caldsaudelacaldlafrig,risc[ms[ ne trezim f[r[ ap[ la robinete. Atunci riscul de avarii este mai crescutlare`eauadedistribu`ieap[ \icanaldincauzavaria`iilormaride temperatur[.Cutoateacestea,nici ]nplinsezoncaldnusuntemsiguri c[ sc[p[m f[r[ conducte sparte. Explica`iacelordelaNovaApaserv estec[„avemore`ea]mb[trânit[]n ceamaimareparteamunicipiului”, re`eapentrucare\efiidelasocietateafurnizoaredeap[nugaranteaz[ ]n condi`iile unui consum crescut, cumse]nregistreaz[vara.

„Pot ceda oricând la presiune mai mare a apei” Doar o cincime din conductele re`eleidedistribu`ieaapeis-areabilitat]nultimiiani,astfelc[riscul deproducereaunoravariiestepermanent prezent. Maricel Georgescu, directorul furnizorului de ap[,

afirm[c[celmaimareriscdeavarie]lprezint[conducteledeazbest. „Am vreo 30 de conducte de azbest,foartevechi,care\i-aupierdut]ntimpdinrezisten`[,dinelasticitate,iarlapresiunemaimarepot oricânds[cedeze.Acumestesezonul când se consum[ mai mult[ ap[, ]ncep s[ se fac[ stropiri ]n gr[dini,spa`iiverzi,iarnoitrebuie s[m[rimpresiunea.Suntriscuris[ cedeze conducte, dar nu avem ce face.Pedeopartetrebuies[facem fa`[unuiconsumcrescut,s[crem condi`ii pentru satisfacerea acestui consum, pe de alt[ parte ne asum[mrisculunoravarii”,adeclarat managerulsociet[`iiNovaApaserv.

„Nu se va repeta situa`ia de anul trecut” Dac[anultrecut,latemperaturi de25degradeCelsiusboto\[nenii austatmaimultdeozif[r[ap[la

robinete,anulacesta\efiisociet[`ii furnizoaredeap[spunc[numai avem motive s[ ne temem de o situa`ie asem[n[toare. „Atunci a fost o ]ntrerupere planificat[ pentruni\terevizii.Nusevamairepeta situa`ia de anul trecut. \i eu spers[numaiavemniciavariide la conductele vechi. Dar aici nu maidepindedenoi.Nuputemdecâts[sper[mc[nevaferiDumnezeudeastfeldeproblemepân[ sevareabilita]ntreagare`eadedistribu`ie”, a mai spus managerul Societ[`iiNovaApaserv.

Lucr[ri de reabilitare, abia prin prim[vara 2013 Ovar[\iapoiunsezonrecemai au de ]nfruntat boto\[nenii cu re`eaua care oricând le poate face surpriza s[-i lase „pe uscat”. Un nouproiectdereabilitareare`elei

dedistribu`ieap[\icanalesteplanificatprinProgramulOpera`ional SectorialdeMediu(POSMediu). Pân[ pe 10 mai va avea loc deschiderea ofertelor ]n cadrul licita`ieiorganizatepentrufirmacare vaasiguraasisten`[tehnic[pentru managementul proiectului. Firma câ\tig[toarevatrebuis[fac[proiectul, iar elaborarea acestuia nu poateduramaipu`indepatruluni. Vaurmaapoilicita`iapentruatribuireaexecu`ieiproiectului.Toat[ aceast[ procedur[ se va ]ntinde probabilpân[printoamn[,iarabia prinprim[var[estedea\teptats[ ]nceap[\antierul. Potrivit directorului Maricel Georgescu,din300dekilometride conduct[deap[\icanalizare,doar 62dekilometrideconduct[deap[ \i13deconduct[pentrucanalizare s-aureabilitat.Restul`evilornuau maisuferitniciointerven`iedeprin anii1960-1980.(AuroraDimitriu)

Peste 140 de ani de ]nchisoare pentru falsul magistrat din Penitenciar B[rbatulceaprostitzecide persoanedându-sepre\edinte alCur`iideApelSuceava,OvidiuRusu,afostcondamnatieri demagistra`iiTribunaluluiSuceavalanumaipu`inde141 deani\ioptlunide]nchisoare. Acesta a fost g[sit vinovat pentru 35 de infrac`iuni,iarpedepseleaplicatepentrufiecare fapt[ ]nsumeaz[ aceast[ condamnare record. }ns[ Ovidiu Rusu nu va sta la pu\c[rie decât zeceani,\iastapentruc[legiledinRomânia prev[dc[seaplic[pedeapsaceamaigrea\inu ]nsumarea condamn[rilor. A\a se face c[ la pedeapsaceamaigrea,de\apteani\ioptluni de ]nchisoare, pronun`at[ pentru mai multe faptedetraficdeinfluen`[,magistra`iiaumai ad[ugatunspordedoiani\ipatruluni,rezultândastfelcondamnareafinal[dezeceani.}n total,r[d[u`eanulOvidiuRusuafostg[sitvinovat pentru nou[ infrac`iuni de trafic de influ-

en`[,primindpedepse]ntre\aseani\ioptluni \i\apteani\ioptluni,pentru\apteinfrac`iuni deinstigarelafalsmaterial]n]nscrisurioficiale,condamn[rilefiind]ntre3ani\i4luni\i4 ani\i4luni,pentru7infrac`iunideuzdefals, cucondamn[ri]ntre3ani\i4luni\i4ani\i4 luni,\apteinfrac`iunidefolosireainstrumenteloroficialefalse,cucondamn[ri]ntredoi\itrei ani, respectiv cinci infrac`iuni de uzurpare de calit[`ioficiale,cucondamn[ri]ntredoi\itrei ani.

Cum a adunat 102.400 de euro \i 3.200 de lei din ]nchisoare De\i se afla ]nchis ]n Penitenciarului din Boto\ani, unde isp[\ea o condamnare pentru ]n\el[ciune,OvidiuRusuapuslacaleunmecanism prin care se prezenta diferitor persoane dreptCezarH]ncu,pre\edinteleCur`iideApel Suceava.}nfelulacesta,areu\its[p[c[leasc[ maimultepersoane,delacareastors102.400 de euro \i 3.200 de lei. Ovidiu Rusu folosea maimultecarteletelefonicedepecaresuna\i

serecomandadreptpre\edinteleCur`iideApel Suceava ori procurorul general al Sucevei. }n felulacestaareu\its[scoat[delamaimulte persoanesumemaridebani,promi`ându-lec[, prina\a-zisainfluen`[pecare,chipurile,oare asuprajudec[torilor,procurorilorsaumedicilor legi\tilevaajutas[-\iscoat[dinspatelegratiilorfeldefelderudesaus[ob`in[deciziifavorabilelor]ndosare]nregistrateperolulinstan`elordejudecat[.Doaromic[partedinace\ti bani au fost recupera`i. Mai exact, procurorii Direc`iei Na`ionale Anticorup`ie, Serviciul Teritorial Suceava, au instituit sechestru asigur[torpentru18.000deeuro,sum[ridicat[cu ocaziaperchezi`ieiefectuat[lalocuin`aluiCristinelRusu,frateleescrocului.Deasemenea,au maifostpusesubsechestru\ialtebunuri,printre care un autoturism marca Ford Puma, un OpelTigra\iunOpelAstra,dar\i83dec[r`i de vizit[ cu numele \i calitatea pre\edintelui Cur`iideApelSuceava.Solu`iadeierinueste definitiv[\ipoatefiatacat[cuapellainstan`a superioar[.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Pu\c[ria\ trimis ]n judecat[ pentru o fapt[ din urm[ cu... opt ani Unb[rbataflat]ndeten`ie la Penitenciarul Târgu Ocnaafosttrimis]njudecat[ de procurorii Parchetuluidepelâng[Judec[toriaBoto\anipentrus[vâr\ireaadou[faptedefurtcalificat, una dintre ele fiind comis[]nanul2004.}nurma analizei f[cute de speciali\tiilaboratoruluicriminalisticdincadrulIJPBoto\ani, ]n baza amprentelor prelevatedelaloculfaptei, s-astabilitc[P.F.N.,de26 de ani a comis un furt ]n anul 2004, sustr[gând bunuri din magazinul PITA. Tot]nbazaanalizeiacelora\i probe s-a stabilit c[ de`inutulmaiesteautorul\i altuifurtcomis]nurm[cu doi ani, tot ]n municipiul Boto\ani. De\i este ]nchis pentru fapte asem[n[toare P.F.N.vafijudecat\ipentruacestefapte.(D.R.)

Anchetat pentru ]ncercarea de mituire a unui poli`ist Un boto\[nean este cercetatdeprocuroriiParchetuluidepelâng[Tribunalul Boto\ani pentru comiterea infrac`iuniidedaredemit[ dup[cea]ncercats[ofere unuipoli`ist200deleipentrupromovareaexamenului de ob`inere a permisului auto.ConstantinFoc\[neanu ]n vârst[ de 40 de ani joi,s-aprezentatlaexamenul de traseu pentru redobândirea permisului auto, dup[ ce i-a fost anulat ]n urma unei condamn[ri penale.}ndosarulpecarel-a prezentatpoli`istuluiFoc\[neanuapus\isumade200 delei.Când\i-adatseama decelepetrecutepoli`istula anun`at organele abilitate, astfel c[ a fost organizat flagrantul. Dup[ ce a s-a stabilitc[avruts[deaacei banidreptmit[Constantin Foc\[neanuaajunslaParchetundeadatcusubsemnatul.Pentruc[celcercetat a colaborat cu anchetatorii a fost l[sat ]n libertate. „Persoanarespectiv[afost audiat[,arecunoscutfapta. Dat[fiindvaloareamic[a sumei \i faptul c[ a recunoscutnus-adispusluarea unei m[suri privative de libertate. Este cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iuniidedaredemit[”, adeclaratTitianaUngureanu, prim procurorul adjunct al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. (D.R.)


CMYK

ESEN~IAL

Vineri,4mai2012

Directorii de „deconcentrate”, cu sabia demiterii deasupra capului Odat[cuinstalarea nouluiGuvernsepreconizeaz[schimb[ri majorepeplanpolitic \iadministrativ. Schimb[rilevizeaz[ scaunuldeprefect, subprefectdar\iposturilededirectoride deconcentrate,]nsitua`ia]ncareace\tia sevorimplica]ncampaniaelectoral[.Sunt aten`ion[rialeliderilorlocaliaiUSL,care spunc[vor„otransparen`[asitua`iei prezente\iviitoare”. Prefectul va fi primul din `ar[ care va pleca din func`ie Celpu`ina\apreconizeaz[liderul PNL Florin ~urcanu, care sus`ine c[ se va ]ntâmpla acest lucruindiferentdac[ministruldesemnatpentruadministra`iapublic[ va fi Victor Paul Dobre, acesta fiindcelcarel-asprijinitpeactualul prefect la guvernare. Florin ~urcanu este de p[rere c[ odat[ ajuns]nfunc`ie,CristianRomana ar[tat faptul c[ nu este apolitic, faptobservat\ideDobre,carenu vamairepetagre\ealadea-lsus`ine ]nc[ o dat[. „Primul prefect dinRomâniacevafischimbatos[ fie Roman. A\tept[m ministrul instalat \i primul prefect din Româniacarevafischimbat”,aconchis ~urcanu. La rândul s[u, secretarul organiza`iei PNL afirm[ c[ pe lâng[ schimbarea prefectului,vaurma\ischimbareasubprefectului.}nceeaceprive\teschimbarea directorilor de deconcentrate,acestaafirm[c[suntpremature acestegânduri\iac`iuni,lacarenu neag[ c[ s-ar fi gândit. Cu toate acestea,sea\teapt[validareanoului Guvern, dup[ care s[ se produc[schimb[rile.

Doar „vârfurile” vor fi schimbate

soan[dinPSDsaudinalt[organiza`ie”, a conchis vicepre\edintele ConsiliuluiJude`ean.

Mihai Aro\oaie, vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean din partea PSD,aafirmatdeasemeneafaptul c[sea\teapt[producereaschimb[rilor, ]ns[ acestea vor fi f[cute doarlaniveluldevârf.„Doarprefec`ii]nfunc`ie\isecretariidestat vorfischimba`idinfunc`ieodat[ cuinstalareanouluiGuvern.Mise pareunlucrunormal,celpu`inla nivel local, pentru a men`ine un echilibru. Pre\edintele Consiliului Jude`eanestedinparteaPDL-ului, nupo`il[sa]nfunc`iadeprefecttot unadeptalacesteiorganiza`ii.Trebuie s[ fie pus[ ]n func`ie o per-

„Nu ne apuc[m acum de schimbat directori, decât ]n anumite condi`ii” Secretarul organiza`iei PSD, Gheorghe Vâzdoag[, precizeaz[ c[ mi\c[rile ce urmeaz[ vor fi ]n concordan`[ cu cele precizate de VictorPonta.Astfel,acestaafirm[ c[a\teapt[unnouprefect,odat[ cuvalidareagrupuluidemini\tri\i aplanuluideguvernare. Pentru social democrat, schimb[rileseoprescaici,acestfaptda-

c[sevor]ntrunianumitecondi`ii, cumarfica]ncampaniaelectoral[ s[nuexisteimplic[rialedirectorilordedeconcentrate,nicidinpartea unei forma`iuni politice, ca ]n aniipreceden`i.„}nniciuncaznu ne vom apuca acum de schimbat directori.Dac[sevorschimba,se va ]ntâmpla dup[ alegeri. Acest fapt,dac[ace\tia]\ivorvedeade func`ialor\inusevorimplica]n campanie electoral[. Noi nu le solicit[ms[seimplice]ncampania electoral[ a PSD-ului, dar nici s[ nu existe implic[ri ]n campania PDL-ului,a\acums-a]ntâmplat]n aniitrecu`i,cândveneaucuzecide ma\ini\iseimplicau”,aprecizat Gheorghe Vâzdoag[. (Otilia Maxim)

Mobilier stradal de la o firm[ prahovean[ Electroalfa a pierdut licita`ia organizat[ de municipalitate pentru mobilierul stradal. De\i produseleoferitedesocietateaboto\[nean[erau calitative, procedurile de licita`ie au dus la câ\tigareaacesteiadec[treofirm[dinBreaza – Prahova. Florin Ghiorghi`[, viceprimarul municipiului,sus`inec[]nsitua`ia]ncarecalitateamobilieruluival[sadedorit,sevorrespinge loturile de marf[. „Sper ca \i calitatea careovaaducelaprodusefirmacâ\tig[toares[ nufiecaceadelamostre,pentruc[garantatle

vomrespingeloturiledac[nuvoraducecalitate.}nschimb,caraportdeprocedur[lalicita`ie, nuamavutcums[-idescalific[m,cutoatec[ mostrele aduse erau foarte proaste calitativ. Dac[ nu va veni cu produse de bun[ calitate vom face retur la produse”, a declarat Florin Ghiorghi`[. Reprezentan`ii municipalit[`ii au decis ]nlocuirea mobilierului stradal ]n mai multe zone, respectiv b[nci, co\uri de gunoi, delimitatoriidelatrotuare\ipanourideafi\aj]n municipiulBoto\ani.Celvechivafiredistribuit

pestr[zi,undepân[acumnuafostdeloc.Se vorachizi`ionapeste200deb[nci,peste530de co\uridegunoi\i20depanourideafi\aj,care cost[ ]n jur de 200.000 de lei. De asemenea, vorficump[ra`i\istâlpi\oridelimitatori,cevor fimonta`ipetrotuare,pentruanusemaiparca \ilacapetelepietonalelor.Contractulestepeo perioad[detreiani,pentruachizi`iiledinacest anfiindalocate200.000delei.Peceitreiani, valoarea contractului ajunge la 504.000 lei. (PetronelaRotariu)

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Taximetrist reclamat la Protec`ia Consumatorului Oboto\[neanc[ areclamatla Comisariatul Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului faptul c[, apelând la serviciile unuitaximetrist,is-ausolicitat preamul`ibanipentrudistan`a efectuat[. Femeia a reclamat faptulc[dinzonag[riipân[la SpitalulMavromatiatrebuits[ achitesumade20delei.Solicitându-ibonfiscalpentruc[l[toriaf[cut[,taximetristularefuzat eliberarea acestuia, spunându-iboto\[nenceic[ellucreaz[ ]n particular, nedispunânddea\aceva.„S-aajunsla oalterca`ie]ntrereclamant[\i taximetristul respectiv. Dumnealui a refuzat s[-i dea bon fiscalpentrucursaefectuat[pe motivulc[nufacepartedintrosocietate\i i-arfirepro\atc[ nuarenevoiedeclien`icadânsa. Conform spuselor femeii, taximetristulaprecizatc[prefer[s[fac[dou[-treicursela Stâncapentrua-\iburdujima\inacu`ig[ri,ceeace]iaduce uncâ\tigmaimare”,aprecizat AlexandruZarug,comisar\ef, ]n cadrul Oficiului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului Boto\ani. Reprezentan`ii Protec`iei Consumatorului sus`in]ns[ c[acest caz`inemai multdecompeten`aPoli`iei\ia G[rzii Financiare pentru a fi solu`ionat.„Noiputemfaceun controltematic,dinpunctulde vederealinform[rii,respectiv dac[ are pre`ul afi\at, legitima`ie”, a ad[ugat comisarul \ef.(O.M.)

Citroen cu documente false oprit din drumul spre Moldova Poli`i\tii de frontier[ din cadrulPunctuluideTrecerea Frontierei Stânca au ]ntocmit dosar penal unui b[rbat, care conducea un autovehicul ce avea inspec`ia tehnic[ periodic[falsificat[.Mar`i,]njurul orelor 14.00, s-a prezentat ]n PTFStânca,pentruefectuarea formalit[`ilor necesare trecerii frontierei, Constantin A., de 53 de ani, care conducea un autoturism marca Citroen, ]nmatriculat]nItalia.Lacontroluldefrontier[,existândsuspiciunicuprivirelaautenticitatea autocolantului care atest[ inspec`iatehnic[periodic[aautovehiculului, poli`i\tii de frontier[ au efectuat verific[ri suplimentare,]nurmac[roraau stabilit faptul c[ autocolantul aplicatpecertificatulde]nmatricularenu]ndepline\tecondi`iiledeform[\ifondaleunuia autentic. Astfel pe numele lui ConstantinA.poli`i\tiidefrontier[ au ]ntocmit dosar penal pentru s[vâr\irea infrac`iunii deuzdefals.(D.R.)


6

TOPNEWS

Vineri,4mai2012

Taxa pe „iresponsabilitatea fa`[ de s[n[tate” ]i pânde\te \i pe români Celpu`inastacredmultecadremedicale.Nuvamaifi facultativ[verificareaperiodic[ast[riides[n[tate.Controaleledeacestfelvordeveni oobliga`ieafiec[ruiasigurat des[n[tate.Cinenuvarespectaregula,ovafacepepieleasa,sau,maibinespus,pe buzunaruls[u. Mediciisuntsiguric[oastfeldeprevederese vastrecura]nnoualegisla`iecarevafielaborat[ pentru sistemul sanitar românesc. }n primul proiectalLegiiS[n[t[`ii]\ig[siselocoastfel deprevedere,]ns[cumproiectulafostretras, nuaumaifostdiscu`iilegatedeacestsubiect. „Oricum aceast[ prevedere se va reg[si ]n oriceproiectallegiiviitoarecevaguvernas[n[tatea. Proiectul s-a retras din alte motive, nimeni nu a avut ceva de comentat la aceast[ prevedere care pân[ la urm[ pune valoare pe preven`ia]ns[n[tate”,adeclaratmediculRadu Bordeanu.Cadrelemedicalespunc[sevamergepecheltuieliminime]nsistemulsanitariar baniivoraveadestina`iibinedefinite,maiales dac[asigur[rileprivatedes[n[tatevorc[p[ta amploare.

„Va fi \i la noi ca ]n alte `[ri” Pentruc[apreveniestemaisimplu\imaipu`incostisitordecâtatrata,iaratrataoafec`iune

]nstadiuincipientsolicit[maipu`inecheltuieli decâtatrataoboal[]nstadiuavansat,asiguratorii]ivortrimitepeclien`iilormaideslacontroalele periodice privind starea de s[n[tate. „Vafi\ilanoica]nmultealte`[riundedeja sistemul asigur[rilor private de s[n[tate este binepuslapunct.Cusiguran`[nuvamaifiop`ional[prezentarealacontrolulperiodicalst[rii des[n[tate.Vafiobligatoriepentruc[asiguratorulvaaveatotinteresuls[nucheltuiasc[sumemaripentrudecontareatratamentelorunor boli]nstadiiavansate”,maisus`inemedicul. }nplus,estedea\teptatcauncomportament incon\tient al pacientului, care, de exemplu, continu[s[fumezesaus[beade\imedicul]i interzice, s[ fie taxat de firma de asigur[ri.

Cadrelemedicalespunc[aufostpropunericu maimulteocazii,s[setreac[\ilanoilataxareacomportamentuluiiresponsabilalpacientului,visavisdes[n[tateasa. „Dac[vreis[fumezisaus[beide\iaiprobleme cu pl[mânii sau ficatul, o faci pe banii t[i,nupeceidelaasigur[ri,saupl[te\timai multfa`[deceilal`iasigura`i.A\aeste]nmulte `[ri,\isuntsemnalec[a\avafi\ilanoi”,mai sus`inemedicul. }n `[ri europene dezvoltate, precum Anglia, sediscut[]nmomentuldefa`[\idespretaxarea cuocontribu`iemaimarelas[n[tate\iapersoanelorobeze,dac[obezitateanuesterezultatulunoralteboli,aunorderegl[rihormonale. (AuroraDimitriu)

Centrul de ]ngrijire de la Ad[\eni, inaugurat cu oficialit[`i Lucr[rile la Centrul de ]ngrijire delaAd[\eniaufostfinalizate,]n aceast[s[pt[mân[efectuându-serecep`ia final[. Centru va ad[posti aproximativosut[deboto\[nenicu afec`iunipsihice.Proiectuldereabilitareafostfinan`at]nmarepartede

UniuneaEuropean[,investi`iatotal[ridicându-selaaproape26miliardedeleivechi. Saloaneleaufostdotatecupuncte sanitare proprii, tâmpl[rie din PVC,iar centrulafostdotatcuaparatur[electrocasnic[\idebirou.

Firma de transport persoane RVG asigur[ deplasarea pentru slujba de Sf. Maslu la: - M[n[stirea Giurgeni: 11 \i 25 mai 2012 - M[n[stirea Zosin: în fiecare zi de VINERI.

Înscrieri \i informa`ii suplimentare: 0745.585.438, 0231.531.589 office@rvg.ro

Pelâng[aceste]mbun[t[`iriproiectulaavut\iocomponent[demediu. Corpurile de iluminat au fost ]nlocuitecusursedelumin[economice,cusenzori,iarenergiatermic[esteasigurat[cupanourisolare demarerandament\ideopomp[ dec[ldur[extras[dinsol.„Afost reabilitat fostul centru de la Ad[\eni,miercuriamf[cutrecep`iafi-

nal[alucr[rilor\iamconstatc[eo lucrarefoartebun[.Acestproiecta avut\ioimportant[component[de mediu.Pentru]nc[lzires-amontat opomp[dec[ldur[extras[dinsol, iarpentru]nc[lzireaapeimenajere s-aumontat\aptepanourisolarede marerandament”, adeclaratMihai Aro\oie,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani.(O.Maxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ „Bani de liceu” pierdu`i de peste o sut[ de elevi Absen`eleacumulate]ncatalogdar\iuncontrolalCur`iide Conturi au dus la sistarea ]n lunaapriliea117deastfelde burse.Dindatelecentralizatela nivelul Inspectoratului \colar Jude`ean,]nlunaaprilieauprimitacestsprijinfinanciar4.599 deelevi,fa`[de4.716]nluna martie. La demararea programului, la ]nceputul anului \colar,listaeligibil[cuprindea 4.997deelevi.„}nurmacontrolului derulat de Curtea de Conturis-aconstatatc[oparte dintrebeneficiariide«Banide liceu»,proveneaudinfamiliice au]nregistratveniturimaimari de pragul de 150 de lei per membrudefamilie.]naceast[ situa`ie,ace\tiaaufostt[ia`ide laplat[.]nceade-adouacategorie sunt inclu\i liceenii care au]nregistratabsen`enemotivate”,adeclaratDanielBotezatu, inspector\colargeneraladjunct alI|J.Eleviicareauacumulat pân[lazeceabsen`enemotivateprimesccu25lasut[maipu`indecâtcuantumullunaralBanilordeliceu,ceicupân[]n20 deabsen`ecu50lasut[iarcei caredep[\escunnum[rde20 deabsen`enemotivatesuntexclu\idelaplat[.Cuantumullunar pe care un beneficiar de „Banideliceu”]lprime\teeste de180delei.(P.R.)

Bacalaureat cu supraveghere video Dac[ anul trecut bac-ul supravegheatvideoafostopremier[, ]n acest an candida`ii voraveapartedeacela\i„tratament”.Conformmetodologiei de organizare \i desf[\urare a examenului de bacalaureat, comisiile jude`ene vor asigura dotareacucameredesupravegherevideofunc`ionaleas[lilordeclas[dincentreledeexamen]ncaresedesf[\oar[probelebacalaureatului.„}nfiecare sal[ a centrului de examen vor fi montate camere video. Acoloundenusuntsuficiente, \coalalevaachizi`ionacubani aloca`ideautorit[`ilelocale”,a spusDanielBotezatu,inspector \colar general adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean. Examenul de bacalaureat din acestan]ncepepe13iunie2012 \i se ]ncheie pe 8 iulie 2012. }nscrierile se fac ]n perioada 28-30 mai 2012. La sesiunile deexamendeanultrecutrezultateleob`inutedeeleviiboto\[neniaufostcelemaislabedin ultimii ani. Statistica mediilor candida`ilor care au sus`inut examenul atât ]n sesiunea de var[,cât\i]nsesiuneadetoamn[,arat[c[aureu\its[promovezebacalaureatul66,49lasut[ dintrecandida`i.NumaiunsingurabsolventdeliceudinBoto\ani a reu\it s[ promoveze examenuldebacalaureatcu10 pelinie.(P.R.)


PUBLICITATE

Vineri,4mai2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate •

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

v^nz[riapartamente

v^nz[ricase/teren

*Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[i pestr.OctavOnicescu, partercuvedereinParcul MihaiEminescu.Pre`50.000 EUROTEL.:0745.150.765.

*Vândcas[laro\usituat[ pestradaHatmanArbore200 mp,zon[deosebit[Merit[ v[zut[TEL.:0744.267.646.

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituat]n Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EURO TEL.:0745.016.767.

*Vândsauschimbcas[dou[ camerecu500mpterencu garsonier[]nC[t[m[r[\ti Deal.Tel.0742.565.695.(G-2) *Vânddou[locuridecas[ (1.826mp),teren,intabulat, ]nora\,cuutilit[`i,]mprejmuit,cuvie\ipomi. Telefon:0744.400.952.(G-6)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,4mai2012

Schimb[ri preg[tite la conducerea Inspectoratului |colar lorgarnituridelatoatedeconcentratele\isunt sigurc[a\avorface”,aad[ugatinspectorul \colargeneraladjunctalI|J.

|efiiInspectoratului|colar Jude`ean(I|J)sunt]nposibilitateadear[mânef[r[ func`ii,dup[instalareaGuvernuluicondusdeVictor Ponta.Declara`iilepremieruluidesemnatprincare acestasus`inec[schimb[ri vorfidoaracoloundecei careocup[func`iideconducerevorfiimplica`i]ncampaniaelectoral[,nusunt crezutedeactualii\efiai educa`ieiboto\[nene. „Dac[ nu m[ demit acum, ]mi dau demisia ]n iunie” Dup[ zece ani ca inspector \colar \i de aproapeunaninspector\colaradjunct,DanielBotezatusea\teapt[lademitere,dup[ numireanouluiministrualEduca`iei.Acesta sus`inec[dac[demitereanuvaavealoc,din iunie]\ivadademisia\ivarevenidinseptembrielacatedr[.„M[a\tepts[m[schimbe.}ncazul]ncarevorfischimb[rilanivelulInspectoratului|colarpentruminenuva fi nicio problem[ s[-mi reiau activitatea la catedr[.Chiardup[zeceanicainspector]mi

Daniel Botezatu ]n lupta de la CL Actualul adjunct al Inspectoratului \colar seafl[pelistaMi\c[riipentruBoto\anipentrualegeriledeconsilierlocal.Acestaocup[ pe lista depus[ la Biroul Electoral de Circumscrip`iepozi`ia11,dup[actualiiviceprimari ai municipiului Florin Ghiorghi`[ \i C[t[linAlexa.

Ce \efi se preg[tesc doresc acest lucru. Dac[ se termin[ anul \colar\i]nc[nusuntschimbat,oricum]mi daudemisia.Numaistaudela22iunie”,a declaratDanielBotezatu.

Adjunctul I|J se a\teapt[ la schimb[ri radicale Dinpunctuls[udevedere,perioadaceva urma]nsistemuleduca`ional,cuexamenele programate]nlunileurm[toare,nuvafiuna facil[pentruceicarevorpreluaconducerea I|J.}nacela\itimp,DanielBotezatusus`ine c[nud[crezaredeclara`ieiluiVictorPonta,

\ic[sea\teapt[laschimbareatuturor\inu doaracelorimplica`i]ncampaniaelectoral[. „Interesant ce o s[ fac[, pentru c[ vine o perioad[ foarte dificil[, cu examene na`ionale,cutitularizare,cubacalaureatpentrucei carevorveni.Depolitizarea,a\acumovede USL-ul,]nseamn[s[m[turetotceeaceafost pus politic. Ei spuneau c[ vor fi schimb[ri doar la nivel de Ministere. Sunt convins c[ vor fi schimb[ri ]ncepând de la Ministere pân[jos,a\acums-aexprimatVictorPonta, inclusiv pân[ la femeia de serviciu. Asta ]nseamn[depolitizarea]nversiunealor.Prin declara`ii,ace\tiavordori]nlocuireaactuale-

Instan`a, asaltat[ de procesele datornicilor la ap[ 300deboto\[nenicare locuiesclablocsunt chema`i]njudecat[de SocietateaNovaApaserv pentruc[nu\i-aupl[tit apaconsumat[maimult detreiluniconsecutiv. A\a cum au anun`at, reprezentan`iifurnizoruluideap[s-aupus seriospescosbanideladatornici. A\a au recuperat ]n ultima perioad[vreotreimiliardedeleivechi delarestan`ieri,printrimitereape teren a echipelor de „recupera-

tori”. }n instan`[ s-au aglomerat dosareledatornicilor,c[roranuli semaid[\ansas[scapeprinprescrierea datoriilor dup[ trei ani. „Nu avem ]ncotro, trebuie s[ facem ]n a\a fel ]ncât s[ avem ]ncas[ri. Am ]nmul`it echipele care merg pe la u\ile locatarilor restan`ieris[recuperezebaniipecare ni-idatoreaz[.Delauniiamrecuperat ]ntreaga sum[, ]ns[ altora, carenuauposibilitateas[pl[teasc[ tot,le-amf[cute\alonare”,aprecizat managerul Maricel Georgescu.Dac[r[uplatniciidelabloc au fost chema`i ]n instan`[ pentru datorii mai vechi de trei luni, cu

consumatorii de la case lucrurile aufostmaisimple.Aufostdebran\a`idelare`eauadeap[.„Numai s[pt[mâna trecut[ am f[cut 15 debran\[ri.}ntotalcredc[amtrecutdeosut[dedebran\[ri”,amai explicatdirectorulSociet[`iiNova Apaserv.Laoraactual[,societateaare20deechipecaremergpe teren,cucâtedoi]ncasatorifiecare,carebatpelau\ileboto\[n enilorce]ntârziecuplataapei.Fiecare]ncasatorareplanpentrurecuper[ri,iarsalariile\ile]ncaseaz[ ]n func`ie de ce bani reu\esc s[ strâng[delaconsumatoriicudatorii.(AuroraDimitriu)

Viza`i de posibila schimbare sunt \i Ada Macovei,inspectorul\colargeneralalI|J, HoriaNegrescu,adjunct]ncadrulI|Jdar\i Gic[Manoli,directoruldelaCasaCorpului Didactic. Cei trei inspectori \colari de la conducerea Inspectoratului cât \i directorul CCDsuntnumi`icudelega`ie,prinordinde Ministru. Nici unul nu este pe func`ie ]n urmaunuiconcurs.}nacela\itimp,la\efia educa`iei boto\[nene ar putea fi numi`i RoxanaAnu\c[,\efacabinetuluiparlamentaralluiFlorin~urcanu,profesordeistorie, PavelRusu,consilierjude`eanalPNLprofesordelimbaromân[,MihaelaHunc[,profesordematematic[,\iSilviaDiaconu,profesorde\ahlaPalatulCopiilor,ambeledela PSD.(PetronelaRotariu)

Drumul Cristine\tiSuhar[u-Oroftiana prinde contur Drumul Cristine\ti - Suhar[u Oroftiana,finan`atdeUniuneaEuropean[prinProgramulOpera`ional Regional\icâ\tigatlalicita`iede asociereaSCTehnicAsistSA-SC TransporturiAutoSA,aajunslaun stadiuavansatallucr[rilor. Muncitorii firmei SC Transporturi Auto SA, desemna`i s[ efectuezelucr[ripedistan`aCristine\ti - Suhar[u, au terminat asfaltarea, iardeaproximativolun[dezilese faclucr[rila\an`uri\ipode`elece faciliteaz[accesulc[tregospod[rii.

Nuacela\ilucrusepoateafirma \idesprelucr[rilemuncitorilorde laTehnicAsist,carearfitrebuits[ se ocupe de tronsonul Suhar[u Oroftiana, ]ns[ nici la momentul de fa`[ nu s-au ]nceput lucr[rile. „Exist[ mai multe probleme aici. SefacdemersurilaBucure\ti,pentrucafirmas[poat[fipl[tit[din cotade10lasut[pentrulucr[rineprev[zute]ncontractulini`ial.De asemenea,]ninteriorulfirmeiexist[ne]n`elegeriintreparteadinIa\i \iceadinNeam`,ceeaceducela tergiversarealucr[rilor”,aafirmat vicepre\edintele Consiliului Jude`ean,MihaiAro\oaie. Proiectul, ]n valoare de 40.357.062,53 lei, din care 31.900.817,903 lei reprezint[ contribu`ia Uniunii Europene \i a GuvernuluiRomâniei,are]nvedere modernizarea a 13,00 km de drum ce leag[ localit[`ile Cristine\ti, Suhar[u \i Oroftiana. Modernizareaacestuitronsondedrum presupune execu`ia de lucr[ri de asfaltare,marcare,semnalizarerutier[ \i alte lucr[ri specifice. Implementareaproiectuluiesteprev[zut[pentruperioada27octombrie 2010-26martie2013. Drumul care face leg[tura ]ntre celetreilocalit[`inuafostasfaltat niciodat[.(OtiliaMaxim)

Evenimente de Botosani nr.2121  

Ziarul orasului tau!