Page 1

CMYK

Dinnou\omer,fostul\efRUNOSde la„Jude`ean”,vreas[fieprimar EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.79(2114)•Luni,23aprilie2012•8pagini

„B[taie” pe locuin`ele din Centru Vechi Locuin`eledeserviciudinCentru Vechisuntrâvnite desalaria`iidincadrulPrim[riei\i institu`iilorsubordonate.De\i]nc[ proiectulprivind transformarealocuin`elorreabilitate dinaceast[zon[a ora\uluinuafost dezb[tutdeconsilieriimunicipali, suntpersoaneinteresatedeob`inerea unuiapartament sauauneigarsonieredincelemodernizatecufondurieuropene.

Pagina 5

Pag. 4

Belmondo, arestat la Co\ula dup[ ce \i-a ]njunghia fosta prieten[ Pagina 3

Moa\tele Sfântului Gheorghe, ]ntâmpinate de o mul`ime de cre\tini Sute de credincio\i au venit ieri s[ se ]nchine \i s[ se roage la moa\tele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, depuse la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Boto\ani. Moa\tele au fost aduse cu prilejul hramului de 23 aprilie, fiind transportate pân[ la l[ca\ul de cult din Boto\ani pe o ma\in[ ]mpodobit[ cu pânz[ ro\ie.

Pagina 8


2

STARTNEWS

Luni,23aprilie2012

O nou[ ]ncercare de introduce a copl[`ii ]n S[n[tate

Plafonul anual pentru coplata pe asigurat, nedecis ]nc[ „|i suma maxim[ reprezentând coplataasiguratului]ntr-unancalendaristic se va stabili, ulterior, prin hot[râre a Guvernului”, se precizeaz[]ndocumentulraportul

pe o coloan[ Exper`i ]n educa`ie, dup[ contesta`ii Patrupunctajeaufostm[rite dup[contesta`iiledepusedecadreledidacticeaspirantepentru un loc ]n Corpul Exper`ilor ]n Management Educa`ional. La treiangaja`iaisistemuluieduca`ional boto\[nean contesta`iile depusele-auaduspromovarea, dup[ceini`ialle-aufostrespinsedosarele.Rezultateleaufost f[cute publice de c[tre reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) la finalul s[pt[mânii. Printre semnatarii contesta`iilorceauprimitm[rirede punctaje,\iastfelaucompletat listacadrelordidacticecupunctaj maxim, respectiv 100 de puncte, s-a aflat \i inspectorul din cadrul Ministerului Educa`iei,MinaMariaRusu.Aceasta a contestat punctajul ini`ial, de 95depuncte.Aufostadmi\i]n CorpulExper`ilor,]nurmareevalu[riidosarelordepuse,ArtemizaIuliaDamian,VioletaUngureanu\iMargaretaAnaVamanu. }n urma rezolv[rii contesta`iilor,listafinal[acelorce facpartedinCorpulExper`ilor ]nManagementEduca`ionalcuprinde 306 nume de profesori dinjude`ulBoto\ani.(P.R.)

Preg[tirilepentru coplatalacabinete \ispitalepares[fie peultimasut[de metri.LaMinisterulS[n[t[`iis-a conturatdejaun proiectdelege,altuldecâtcelpublicatanultrecut.De aceast[dat[nu maisuntavansate tarifepentruconsulta`iesauinternare.Acesteaurmeaz[s[sestabileasc[ ulterior,princontractulcadru anual. Legeacopl[`ii]ns[n[tateafost scoas[ ]n dezbatere public[, dup[ anidezile]ncares-atotdiscutat f[r[asefacevreunpas]nimpunerea noii taxe. Proiectul scos ]n dezbaterenustabile\te]ns[valoareapentrucoplat[,cidoarc[suma careisevare`ineasiguratuluide s[n[tate de fiecare dat[ când va p[\i ]ntr-un cabinet medical, precum\icondi`iile]ncarevafipl[tit[aceastavorfistabiliteprincontractul-cadru privind condi`iile acord[rii asisten`ei medicale ]n cadrulsistemuluideasigur[risociale des[n[tate.

BOTO|ANI

Prim[riile, la verificat!

demotiva`iicare]nso`e\teproiectuldeactnormativ. Nouam[sur[vamaireglaadresabilitateapopula`ieic[tresistemul de asisten`[ primar[, consider[ uniimedici,]ns[al`ii]\ifacgrijic[ aceast[tax[]iva`inedepartede cabinete chiar \i pe bolnavi, dac ace\tiaauunvenitcarenulepermites[maisuporte\ionou[tax[ las[n[tate.Mediciisea\teapt[s[ numaifieaglomera`ielau\ilecabinetelorlor,pacien`iiurmânds[li seadresezepentruconsulta`iidoar

când au o problem[ de s[n[tate maiserioas[.

Coplata, gândit[ \i ca mecanism de reducere a num[rului de intern[ri Oficialiisistemuluispunc[introducereacopl[`iivaduce\ila]mbun[t[`ireafinan`[riisistemuluide s[n[tate \i la realizarea unui control]nceeaceprive\teneefectua-

reaserviciilor,asigurându-seastfel cre\terea calit[`ii asisten`ei medicale.}nplus,prinintroducereacopl[`ii,oficialiisistemuluise gândescc[vormaireduce\ispitaliz[rile. „Coplata va optimiza circuitul pacientului ]n sistem \i va fi un mecanismcarevareduceutilizarea nejustificat[aunorserviciidinsistem,cadeexempluaccesareaserviciilor spitalice\ti”, se arat[ ]ntrun comunicat al Ministerului S[n[t[`ii.(AuroraDimitriu)

Sute de locuin`e racordate recent la utilit[`i Noiracord[rilautilit[`i suntpreg[titepentruboto\[neniidincâtevazoneale municipiului.Acesteaau fostprezentatedeprimarul C[t[linFlutur. }n ultima perioad[, autorit[`ile locale au rezolvat problema aliment[rii cu energie electric[pentrulocuin`eledepeStradaPeco.„Pe Strada Peco noi am montat un transformator.

To`iauposibilitateadeacums[]\ialimenteze locuin`ele,amf[cutcevasipentrucet[`eni,nu am rezolvat numai problema iluminatului public”,aspusC[t[linFlutur. }nacela\itimp,afostrezolvat[problemautilit[`ilor\idinzonaCi\mea.Locuitoriiacestui cartier beneficiaz[ acum de serviciile de ap[canal.„PosesoriideloturilaLegea15,dincartierul Ci\mea, beneficiaz[ de ap[ \i canal ]n momentuldefa`[,amterminatlucr[rilelautilit[`i ]n zon[, pentru c[ noi am avut obliga`ia prinLeges[leacord[mloturinumaitinerilor sub35deani.Einuauavutposibilitateamaterial[ s[ se racordeze la utilit[`i \i atunci am

intervenitnoiatâtpeparteadeap[-canal,cât\i degaz\icredc[estelafeldeimportan`[alimentareacuenergieelectric[azonei.Acoloam montatdou[transformatoarecarevorfifolosite de to`i din zon[, \i de cei de la locuin`ele sociale,dar\idefoartemultepersoanecare]\i construiesccase]nzon[”,amen`ionatC[t[lin Flutur. }nperioadaurm[toare,vaurma\ialimentarea la energia electric[ ]n zona serelor din Ci\mea-Dobo\ari\i]nzonadelocuin`edepe Ocolitor Pacea, vizavi de CET. (Petronela Rotariu)

Controlcomunalcelordela Inspectoratul Jude`ean pentru Situa`iideUrgen`[,Sistemulde Gospod[rireaApelor\iComisariatul G[rzii de Mediu. Din celedeclaratedeRodicaZelinc[,comisar\efalG[rziideMediu, pân[ pe 27 aprilie vor fi verificate toate unit[`ile administrativ-teritorialedinjude`.Se vacontrolastareadecur[`enie, dar\isalubrizareacursurilorde ap[, realizarea \an`urilor \i rigolelorpentruap[rarea]mpotrivainunda`iilor.}nacela\itimp, acelea\iechipevorverificadac[pedrumurilena`ionale\ijude`enedrumariiaucur[`at\an`urile\irigolele,]nvedereaprelu[riiapelorpluviale\iascurgerilordepeversan`i.„Traseele vor viza toate cursurile de ap[,astfel]ncâts[fiecuprinse toateunit[`ileadministrativ-teritoriale. A fost ]ntocmit \i un plandem[suri,princareseva urm[ri ]ndep[rtarea total[ a depozitelordede\eurideorice feldepemalul\idinzonade protec`ie a cursurilor de ap[, precum\idinrigolele\i\an`urile marginale ale drumurilor, inclusivinterzicereadepozit[rii necontrolate de de\euri, prin amplasarea de pl[cu`e avertizoare.Deasemenea,sevaverifica\imoduldeexecu`iealucr[rilorderepara`iilaconstruc`iilehidrotehniceafectatedeintemperii,]nperioadadeiarn[, asigurareasec`iunilordecurgere]nzonapodurilor\iapode`elor,precum\idezafectareavegeta`ieilemnoase\iierboasedin albiile cursurilor de ap[”, a spusRodicaZelinca.(P.R.)


TOPNEWS

Luni,23aprilie2012

Belmondo, arestat la Co\ula dup[ ce \i-a ]njunghia fosta prieten[ B[rbatulde39de ani,ce\i-a]njunghiatfostaprieten[]ntr-unlocal dinIa\i,afost prinslaCo\ula. Acesta \i-a atacat vineri fosta iubit[,]ntr-unlocaldinapropierea g[rii din Ia\i, a ]njunghiat-o \i a fugit, fiind prins abia duminic[ diminea`[, la Co\ula. Belmondo Cobzaruac[zut]nplasaoamenilor legii ]n urma unei opera`iuni comune organizat[ de poli`i\tii Sec`ieiRegionaledePoli`ieTransporturiIa\i\iangaja`iiSec`ieidePoli`ierural[Fl[mânzi.Acestafugise dinIa\i\iseascundealani\teprieteni pe care ]i are ]n localitatea Co\ula. Cel mai probabil, Belmondo Cobzaru urma s[ fie preluat de poli`i\tii ie\eni \i dus sub escort[laIa\ipentruafianchetat. Agresiunea ce a \ocat o `ar[ ]ntreag[aavutlocvineri,cândb[rbatuls-aduss[vorbeasc[cufosta iubit[. Povestea lor a ]nceput ]n Mangalia, acum cinci ani, când, de\i ambii erau c[s[tori`i, \i-au l[sat so`ii\is-aumutat]mpreun[.A\asan[scutprimullorcopil,ofeti`[, careacumaredoiani.B[rbatula ]nceput s[ o bat[ pe femeie, de\i ]ns[rcinat[ cu al doilea copil, \i aceastaafugit.S-aad[postit]ntrun centru de protec`ie, apoi s-a

mutat la Ia\i, unde a n[scut. }n octombrie,Belmondoaaflatunde aajunsfemeia,an[v[litpesteea\i l-ab[tutpecelcare]ioferisead[post.Timpdecâtevaluniareu\it s[ se ascund[. B[rbatul a g[sit-o ]ns[,\icalvarulfemeiiare]nceput.

Vineridiminea`[,]ntimpcef[cea curat]nlocalul]ncarelucra,femeiaafostatacat[defostulpartener. Timpdecâtevaminuteaamenin`at-o, dup[ care a ]njunghiat-o cu uncu`it\iafugit.}nacelemomentecumplite,femeianuerasingur[.

}nfast-foodsemaiaflaucâ`ivaangaja`ilabuc[t[rie,darle-afostfric[s[intervin[.}njunghiat[]ngât, femeiaafostdus[laspital\isalvat[demedici.Dup[cevictimava ficonsultat[demediciilegi\ti,urmânds[sestabileasc[câtdegrave

Grupare de sp[rg[tori de locuin`e, destructurat[ de poli`i\ti Maimul`itineri suntancheta`ide poli`i\tidup[ceau spartlocuin`e,dar magazine. Vineri, 20 aprilie, poli`i\tii Biroului Investiga`ii Criminale Poli`ia municipiului Boto\ani, au dispus ]nceperea urm[ririi penale fa`[deGeorgeD.,de18ani,din comunaCurte\ti,VasileP.de18 ani, din municipiul Boto\ani, Gabriel Iulian H. de 19 ani, din municipiulBoto\ani\iCosminS, de 17 ani, tot din municipiul Boto\ani. }n urma cercet[rilor efectuate \i a probatoriului administrat]nmaimultecauze,poli`i\tii austabilitc[ceipatrusuntprincipalii suspec`i de s[vâr\irea a \ase infrac`iuniidefurtcalificat.

Au dat spargeri ]n perioada octombrie 2011 - aprilie 2012 Cei patru tineri au p[truns prin efrac`ie]nlocuin`e\imagazinedin municipiul Boto\ani, de unde au sustrasdiversebunuri,cauzândun prejudiciutotaldepeste16.000lei. Fa`[deGeorgeD.poli`i\tiiaudispusre`inereapentru24ore]narestulIPJBoto\ani,sâmb[t[fiindprezentat Parchetului de pe lâng[ Judec[toriaBoto\ani,cupropuneredesesizareainstan`eidejudecat[, ]n vederea arest[rii, ulterior magistra`ii dispunând m[sura arest[riipreventivepentru29zilea suspectului.Poli`i\tiicontinu[cercet[rile,]nvedereastabilirii]ntregiiactivit[`iinfrac`ionaleagrupului format din cei patru tineri. (D[nu`Rotariu)

3

Mam[ la 11 ani Feti`ade 11ani,din Constan`a,cu careunb[rbat de11deani dinjude`ulBoto\ania]ntre`inutrela`ii sexuale,adat na\tereuncopildetreikilograme. Copilaan[scutsâmb[t[. Afostinternat[]ntr-omaternitateprivat[dinmunicipiul Constan`a, unde a datna\tereunuib[ie`elde trei kilograme. Potrivit medicilor, atât mama, cât \icopilulsuntbine. }ntre timp, tat[l b[ie`elului,MihaiVasilescu,se afl[ ]n spatele gratiilor, fiindjudecatpentrus[vâr\ireainfrac`iuniide]ntre`inere de rela`ii sexuale cu unminor.}nurmacercet[rilorareie\itc[MihaiVasilescuarfi]ntre`inutrela`ii sexuale cu minora ]n perioada iulie-decembrie 2011. Tân[rul, care este prieten cu fratele fetei, a locuit]ncasafamilieiBurdunpeperioadaverii.Ulterior,elaplecat]nBoto\ani,lamunc[,daramai venit la prietenul s[u la sfâr\it de s[pt[mân[ \i a r[maspestenoapte. }ntoat[aceast[perioad[, tân[rul din Boto\ani a ]ntre`inut rela`ii sexuale cu copila,]nurmac[rorafata ar[mas]ns[rcinat[.Mama feteiaaflat]nlunaianuarie c[fiicaeide11anieste]ns[rcinat[\iadepusoplângere la poli`ie. Fata locuie\te]nprezentcufratele\i cumamaei,tat[lfiindplecatlamunc[]nstr[in[tate. Tân[rul a recunoscut c[ a ]ntre`inutrela`iisexualecu feti`a, dar a sus`inut c[ acesteaaufostconsim`ite\i c[eidoiseiubesc.B[rbatul este judecat acum la Tribunalul din Constan`a. (D[nu`Rotariu)


CMYK

4

TOPNEWS

Luni,23aprilie2012

Din nou \omer, fostul \ef RUNOS de la „Jude`ean”, vrea s[ fie primar }ncepânddeast[zi, fost\efRUNOSdela SpitalulJude`ean „Mavromati”,Stelian Aiv[ncesei,estedin nou\omer.Esteconcediatpentruacincea \ise]ndreapt[din nouc[treinstan`ade judecat[. Deaceast[dat[Aiv[nceseiar[masf[r[postcaurmareaorganigramei modificat[ la Spitalul Jude`ean. Serviciul RUNOS a fost reorganizat\iastfelAiv[nceseieste iar„peliber”.„Cândm-amangajat ultimadat[,caurmareauneihot[râri judec[tore\ti, m-am ]ntrebat chiarcâtvaduraminunea.Amsperat din tot sufletul s[ fiu l[sat s[ muncesc, dar nu s-a schimbat nimic.AvenitreorganizareaRUNOS \ipractic,dinvechiulservicius-au f[cuttreicompartimente,iarsingurulr[masf[r[postsunteu.Depe 23 sunt iar f[r[ loc de munc[”, a declaratStelianAiv[ncesei.Acesta este astfel concediat a cincea oar[ dec[treSpitalulJude`ean,]ns[nici de aceast[ dat[ nu are de gând s[ renun`elalupta]ninstan`[.„|ide aceast[ dat[ m[ voi adresa magistra`ilor,pentrunedreptateacaremi seface”,amaideclaratAiv[ncesei, care]\ipuneastfelsperan`elec[]\i va rec[p[ta iar un post la „Jude-

`ean”cuajutoruljudec[torilor,a\a cums-a]ntâmplatdemaimulteori pân[acum.

Plângere penal[ ]mpotriva managerului Ovidiu Mimor }n plus, Aiv[ncesei s-a adresat Judec[torieiBoto\anicuoplângere fa`[dene]ncepereaurm[ririipenale fa`[ de managerul Ovidiu Mimor. Magistra`iiJudec[torieiauadmis,]n parte,aceast[plângeref[cut[deAiv[ncesei\iaudispustrimitereacauzeilaParchetuldepelâng[Judec[toria Boto\ani pentru ]nceperea urm[ririipenaleamanageruluipentruc[arefuzats[pun[]naplicare sentin`a de re]ncadrare pe func`ie, dat[deinstan`[.

Aiv[ncesei vrea la Prim[rie }ntretimp,cât]\imairezolv[problemele ]n instan`[, Aiv[ncesei ]\i ]ncearc[ norocul \i pe alt front. Acesta`inte\tesprePrim[riamunicipiuluiBoto\ani.S-apuspestrâns semn[turi de la boto\[neni ca s[ candideze,caindependent,lafunc`iadeprimaralmunicipiuluiBoto\ani.}nPia`aViilor,]nCentrulVechi,dar\i]naltezonealemunicipiului, ]ncearc[ s[ ]i ]nduplece pe boto\[neni s[ ]i dea semn[turile pentrua-\iputea]nscriecandidatura ]ncursaelectoral[careesteaproape destart.(AuroraDimitriu)

Trafic de `ig[ri cu „antemerg[tor” Doiboto\[nenisuntcerceta`ide poli`i\tidup[ceaufostprin\i]n timpuluneiac`iunidecontraband[cu`ig[ribinepus[lapunct. Vineri, au fost identificate ]n trafic, ]n municipiul Boto\ani,autoturismelecondusedeEugenC.,de30 ani,dinmunicipiulBoto\ani\iGeorgeH.,de25ani din municipiul Boto\ani, ambele autoturisme apar`inându-iprimului. Laverificareacelordou[autoturisme,]nelementeledecaroseriealema\iniicondusede b[rbatulde30deaniafostidentificat[ascuns[,cantitateade20.100`ig[ri(1.050pachete)deprovenien`[ Republica Ucraina, pentru care b[rbatul nu a putut prezentadocumentelegaledeprovenien`[. Dincercet[rileefectuatedepoli`i\ti,s-astabilitc[]ntreagacantitatede`ig[riurmas[fiecomercializat[]n municipiulBoto\ani.Deasemenea,poli`i\tiiaustabilit c[aldoileaautoturism,condusdeGeorgeH.,erautilizatca„antemerg[tor”,cuscopuldea-lprevenipeEugenC.despreeventualaprezen`[]ntraficapoli`i\tilor. „}ncauz[aufostefectuateactepremerg[toaresub aspectuls[vâr\iriidec[treEugenC.ainfrac`iunilor dede`inere]nafaraantrepozituluifiscalsaucomercializareapeteritoriulRomânieiaproduseloraccizabile supusemarc[riipotrivitCoduluiFiscal,f[r[afimar-

Accident rutier pe strada Petru Rare\ Ofemeie]nvârst[ de72deani,din Boto\ani,afostr[nit[u\or,sâmb[t[, ]ntr-unaccident rutierprovocatde unie\eanpestrada PetruRare\din municipiu.

catecorespunz[tororicumarcajefalsepestelimitaa 10.000`igarete\icontraband[.Deasemenea,George H.estecercetat]ncalitatedecomplicelas[vâr\irea infrac`iuniloranteriormen`ionate”,adeclaratsubcomisarDanielaGheorghiescu,purt[toruldecuvântal IPJBoto\ani. }ntreagacantitatede`ig[ri,]nvaloarede8.925lei, afostridicat[]nvedereacontinu[riicercet[rilor,iar autoturismulcondusdeEugenC.afostindisponibilzatlasediulIPJBoto\ani.(D[nu`R.)

}njurulorei14.35,Ilie|.,]n vârst[ de 61 ani, ]n timp ce conduceaunautoturismmarca Skoda pe strada Iuliu Maniu, ajungândlaintersec`iacustradaPetruRare\,nuarespectat semnifica`iaindicatorului„Oprire” \i nu a acordat prioritate autoturismului marca Volkswagencondusregulamentarde

VasileA.,de64ani,dinmunicipiulBoto\ani,]mprejurarea ]n care cele dou[ autoturisme auintrat]ncoliziune. }n urma accidentului a fost r[nit[ u\or Ana S., de 72 de ani, din municipiul Boto\ani, pasager[ ]n autoturismul condusdeVasileA.Femeiaafost transportat[ la Spitalul Jude`ean, unde a primit ]ngrijiri medicale,f[r[ar[mâneinternat[. Ambii conduc[torii auto aufosttesta`icuaparatuletilotest, rezultatele fiind negative ]n ambele cazuri. Le-au fost recoltate\iprobebiologicede sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei. Ie\eanuls-aalescudosarpenal sub aspectul s[vâr\irii infrac`iuniidev[t[marecorporal[dinculp[.(D[nu`Rotariu)


CMYK

ESEN~IAL

Luni,23aprilie2012

„B[taie” pe locuin`ele din Centru Vechi

Locuin`eledeserviciudinCentru Vechisuntrâvnite desalaria`iidin cadrulPrim[riei\i institu`iilorsubordonate.De\i]nc[ proiectulprivind transformarealocuin`elorreabilitate dinaceast[zon[a ora\uluinuafost dezb[tutdeconsilieriimunicipali, suntpersoaneinteresatedeob`inerea unuiapartament sauauneigarsonieredincelemodernizatecufondurieuropene.

din`adeConsiliuLocaldinaceast[ s[pt[mân[.„Delapublicare,dup[ 30dezile,Hot[râreapoatefiaprobat[]nConsiliulLocal.Garantat, la sfâr\itul lunii, acest proiect de hot[rârevafilamapaconsilierilor locali.Absoluttoatelocuin`eledin CentrulVechisunttransformate]n locuin`edeserviciu.Spers[fieo chestieunitar[pentrutoatalumea \is[nufacemniciunfeldeconcesie”,adeclaratviceprimarulmunicipiului. Repartizarealocuin`elordeserviciusevafacepebazacriteriilor careaustat\ilabazarepartiz[rii locuin`elorANL. „}nmomentul]ncaream]ntocmit\iunregulamentacolo,cucriterii foarte clare de atribuire a acestorlocuin`e,pebazacriteriilor de la atribuirea locuin`elor ANL, ]n func`ie de num[rul de cereri, este o comisie care analizeaz[. Esteaceea\icomisiedelaANL\i, ]n func`ie de ]ndeplinirea criteriilor,vorprimiapartamentesaugarsoniere”,aspusFlorinGhiorghi`[.

Din cele declarate de Florin Ghiorghi`[, viceprimarul municipiului Boto\ani, proiectul va fi supusdezbaterii\iaprob[rii]n\e-

Acestelocuin`earurmas[ajung[laceicarelucreaz[]nPrim[rie \ilainstitu`iiledinsubordineaCL, respectiv Filarmonica, Teatre,

33 de garsoniere \i locuin`e cu dou[ \i trei camere

Direc`ia de Taxe, Eltrans, Urban Serv,Direc`iaServiciiPublice,\i carenuaulocuin`[personal[.„Sauinteresatdestuldemul`i.Sunt\i angaja`i din cadrul Prim[riei care s-auinteresat,carenuaulocuin`e proprietate”, a spus viceprimarul municipiului. }n Centrul Vechi vor fi repartizate33delocuin`eseserviciu,caresuntapartamentecutreicamere, douacamere\igarsoniere.

Viceprimarul Ghiorghi`[ vine cu sugestii pentru agen`ii economici din Centrul Vechi Florin Ghiorghi`[ a men`ionat c[, din punctul s[u de vedere, agen`iieconomicicareauspa`ii]n Centruartrebuis[leschimbedestina`ia. „Eu ]i sf[tuiesc pe cei cu spa`iilecomerciales[fac[birouri de avocatur[, cabinete medicale, cabinete stomatologice, care s[ atrag[unanumitfluxdecet[`eni, indiferent c[ este Centrul Vechi, pentruc[dac[unom\tiec[este uncabinetbun]nCentrulIstoric, se duce acolo. |i dac[ reu\im s[ facemCentrulVechicuoastfelde destina`ie, cu timpul se vor cump[ra \i locuin`ele”, a spus Florin Ghiorghi`[.(PetronelaRotariu)

5


6

PUBLICITATE

Firma de transport persoane RVG asigur[ deplasarea pentru slujba de Sf. Maslu la: - M[n[stirea Giurgeni: 27 aprilie 2012 11 \i 25 mai 2012 - M[n[stirea Zosin: テョn fiecare zi de VINERI.

テ始scrieri \i informa`ii suplimentare: 0745.585.438, 0231.531.589 office@rvg.ro

Luni,23aprilie2012


PUBLICITATE

Luni,23aprilie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate •

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

v^nz[riapartamente

v^nz[ricase/teren

*Vândapartament3camere100mp,decomandat, 2b[ipestr.OctavOnicescu,partercuvederein ParculMihaiEminescu. Pre`50.000EUROTEL.: 0745.150.765.

*Vândcas[laro\usituat[ pestradaHatmanArbore 200mp,zon[deosebit[ Merit[v[zut[TEL.: 0744.267.646. *Vând1826mpteren]n ora\,intabulat,]mprejmuit, cuutilit[`i.Telefon: 0744.400.952.(G-5) *Vândcas[dou[camere cu500mpterensau schimbcugarsonier[plus diferen`[C[t[m[r[\ti-Deal, pre`ulnegociabil.Telefon: 0742.565.695.(G-3)

*Vândapartament4cameredecomandat,80mp situat]nPia`aRevolu`iei, vederespreCEC.Pre` 55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Luni,23aprilie2012

Moa\tele Sfântului Gheorghe, ]ntâmpinate de o mul`ime de cre\tini

Sutedecredincio\i auvenitieris[se]nchine\is[seroage lamoa\teleSfântului MareMucenicGheorghe,depuselaBiserica„SfântulGheorghe”dinBoto\ani. Moa\teleaufostadusecuprilejulhramuluide23aprilie, fiindtransportate pân[lal[ca\ulde cultdinBoto\anipe oma\in[]mpodobit[ cupânz[ro\ie.

Al[turi de preotul care a `inut moa\tele s-au aflat patru solda`i care sus`ineau o icoan[ mare a Sfântului Gheorghe. Sute de boto\[neni au a\teptat sosirea raclei.Moa\teleaufost]ntâmpinate de Dumitru Mateiciuc, preotul paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe, al[turi de un sobor de preo`i. Primarul C[t[lin Flutur \i prefectulCristianRomanaufost\iei prezen`ilaacesteveniment,ceidoi participând \i la slujba de Vecernie.„M[bucurc[\ianulacesta am reu\it s[ men`inem tradi`ia instaurat[de13ani,decândlafiecare hram al bisericii noastre am adus spre venerare, dumneavoastr[,credincio\ilorboto\[neni, câte un odor din tezaurul ortodoxiei”, a spus preotul Dumitru Mateciuc, parohul Bisericii Sf.

Gheorghe.Moa\teleaufostaduse de la Biserica din FeredeniProtopopiatulHârl[u.Oameniiau formatcozi\iaustatlarândpentru a se ruga. Credincio\ii s-au rugat pentru s[n[tate \i pentru o via`[maibun[.

IPS Teofan, mitropolitul Moldovei \i Bucovinei, va oficia slujba la Biserica Sfântul Gheorghe }nacestan,slujbadeS[rb[toarea SfântuluiMareMucenicGheorghe va fi s[vâr\it[ de }PS Teofan, mitropolitul Moldovei \i Bucovinei,al[turideunsoborde preo`i\idiaconi.„Sper[mc[hramulbisericiinoastre\ialora\ului

vafis[rb[toritdeoamenicumult[ credin`[. }i a\tept[m pe to`i boto\[neniis[cinsteasc[moa\tele Sfântului Gheorghe, la care au o mare evlavie”, a spus preotul Dumitru Mateciuc. La finalul Slujbei,ceicevorvenilaBiseric[ vor primi o por`ie de sarmale, cozonac\iunpahardevin.

Sf. Gheorghe - simbol al credin`ei ]n Mântuitor pân[ la sacrificiul suprem Cre\tinii ]l s[rb[toresc azi pe SfântulMareMucenicGheorghe. Ajuns general ]n armat[ roman[, Sf. Gheorghe \i-a m[rturisit credin`a]nHristos,fiindomorâtprin decapitare]nanul303,dinordinul ]mp[ratuluiDiocle`ian.

}nf[`i\at,deobicei,c[larepecal \istr[pungândcusuli`aunbalaur, Sf.Gheorghefacepartedincategoria marilor martiri ai bisericii cre\tine,fiindsimbolulcredin`ei]n Mântuitor pân[ la sacrificiul suprem.Atr[it,capersoan[real[, lagrani`adintresecolelealIII-lea \i al IV-lea dup[ Hristos, fiind n[scutdinp[rin`icre\tini,]nprovincia Cappadocia (]n Turcia de azi), aflat[ sub st[pânire roman[. Tat[l s[u era general ]n armata roman[,Sf.Gheorghe]nsu\iajungând,la30deani,laacela\igrad militar, sub comanda ]mp[ratului Diocle`ian. Acesta din urm[ a declan\atoprigoan[dur[]mpotrivacre\tinilor,c[reiai-ac[zutvictim[ \i viitorul sfânt. Nevrând s[ selepededeHristos,Sf.Gheorghe a fost supus unor torturi inimaginabile: aruncat ]n groapa cu var, b[tut cu suli`a la t[lpi, presat pe pieptcupietrefoartegrele,puss[ alergecu]nc[l`[minteplin[decuie ]n interior, tras pe roat[. }n mod miraculos, Sf. Gheorghe a supravie`uit tuturor acestor cazne. Mai mult,aflat]ntemni`[,ela]nviatun mort,faptceaduslaconvertirea la cre\tinism a ]nse\i ]mp[r[tesei Alexandra.}nceledinurm[,acum 1709 ani, pe 23 aprilie 303, Diocle`ian a poruncit s[ i se taie capul,aceast[zidevenindmaitârziuceadeve\nic[pomenirealui Gheorghe,marele\isfântulmucenic al lui Hristos. (Petronela Rotariu)

Evenimente de Botosani nr.2114  
Evenimente de Botosani nr.2114  

Ziarul orasului tau!

Advertisement