Page 1

CMYK

Prefectulaemisordinededemisie pentrudoiprimari EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.78(2113)•Vineri,20aprilie2012•8pagini

Prima sear[ din cadrul Zilelor Ora\ului a fost dedicat[ folclorului Ploaiaceieripetot parcursulzileiafost prezent[laBoto\ani a]ncetatcudou[ore de]ncepereaspectacoluluidincadrulZilelorOra\ului.Dup[ ozi]nnorat[\i ploioas[,]ncarerep- rezentan`iimunicipalit[`ii]\if[ceau griji]nceeaceprive\tedesf[\urarea concertuluidemuzic[ popular[programat delaora18.00,soarele\i-af[cut apara`ia,aducând ]ntr-unfinalbuna dispozi`ie\ibucuria.

Pagina 8

Pag. 4

Elevii boto\[neni vor avea vacan`a prelungit[ Pagina 4

Peste 130 de milioane de euro au ajuns la Boto\ani ]n urma proiectelor cu finan`are european[

Prim[ria municipiului Boto\ani ocup[ primul loc la nivel na`ional la capitolul absorb`ie de fonduri europene. Pagina 5


2

STARTNEWS

Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri Boto\ani va primi bani pentru achitarea facturilor privind desz[pezirea Direc`iaJude`ean[deDrumuri \iPoduriBoto\anivaprimi 1,6milioanedeleipentrua achitaplatafacturilorladesz[pezire,aferentelunilordeiarn[ deanultrecut.}nurmaultimei rectific[ridebuget,Consiliul Jude`eanaprimitdelaGuvern sumadedou[milioanedelei. Ceamaimarepartedinaceast[sum[,reprezentând 1,6milioanedelei,vorfifolosi`ipentruaacoperidatoriile ]n valoare de 4,8 milioane de lei ale DJDP. Restulsumeivafirepartizat[pentrusus`inereaproiectuluiprivindsistemulintegratdemanagementalde\eurilor.„Amelaboratunproiectdehot[râredeCJ care va fi supus aprob[rii ]n \edin`a ordinar[ de la sfâr\itulacesteiluni.Referitorlafondurileprimite,]n proiectulelaboratam`inutcontdedestina`ialegal[a sumeloralocate,pentrustingereaarieratelor\ipentru proiectele care necesit[ cofinan`are. Am propus ca suma de 1,6 milioane lei s[ intre ]n bugetul DJDP, pentruaselichidaopartedindatoriiledeacolo,iar diferen`asevaalocasuplimentarlafonduriledesus`i-

nereainvesti`iilorpePOSMediu,celereferitoarela sistemulintegratdemanagementalde\eurilor]njude`ulBoto\ani”,adeclaratMihai~âbuleac,pre\edintele ConsiliuluiJude`eanBoto\ani Baniic[treDirec`iaJude`ean[deDrumuri\iPoduri vorfirepartiza`i,]nmodoficial,]ndatade27aprilie,]ncadrul\edin`eiordinareaConsiliuluiJude`ean. (OtiliaMaxim)

Vineri,20aprilie2012

Consiliul Jude`ean a primit fonduri pentru alimentare cu ap[ \i modernizarea drumurilor ConsiliulJude`eana aceast[direc`iefiind de1,1milioanelei. primitnoifonduri, acesteafiinddirecPentruprogramulprivindali`ionatedelaGuvern mentareacuap[,s-audistribuit .Sumaalocat[insti- bani c[tre  Ad[\eni, 250.000 tu`ieiestede3,8mi- lei,deasemenea250.000leila VârfulCâmpului,500.000lei lioanedelei,ace\ti laMih[l[\eni,1,5milioanelei banifiinddistribui- la Dobârceni, 100.000 lei la Tru\e\ti-Ion[\eni\i100.000lei t[atâtpentruprolaR[d[u`iPrut. Fondurile repartizate de la gramulprivindaliGuvernc[trerefacereadrumumentareacuap[, rilorvizeaz[modernizareadrurespectivsumade mului jude`ean Corl[teniPodeni-Vorniceni, pentru care 2,7milioane,cât\i s-a alocat un million de lei, pentruprogramul precum\idrumulcomunalde laMiorcani-R[d[u`iPrut,penprivindasfaltarea, trucares-aualocat100.000lei. modernizareasau Aceast[sum[debaniafost reabilitareadrumu- distribuit[dup[ce,]nurm[cu rilordeinteresjude- dou[s[pt[mâniinstitu`iaamai primit2milioanedeleipentru `ean\ilocal,valoarealizareaproiecteloreuropene rearepartizat[pe avute]nplan.(OtiliaMaxim) Publicitate


TOPNEWS

Vineri,20aprilie2012

Mandat de arestare prelungit pentru autorul omorului din centrul ora\ului Magistra`iiTribunalului Boto\aniaudecisprelungireamandatuluidearestare preventiv[pentruautorul omoruluidincentrulora\ului,depestradaS[venilor, delunatrecut[. Atunciuntân[r]nvârst[de26deanidinBoto\aniafostucis]ncentrulora\ului,fiind]njunghiatdecelmaibunprietenals[u.Datfiind faptul c[ autorul faptei este cercetat pentru omorcalificat,oinfrac`iunedeosebitdegrav[, magistra`ii au decis ca s[ stea \i urm[toarea lun[]nspatelegratiilor. Alterca`ia ce a dus la s[vâr\irea omorului a avutlocpestradaS[venilor.AtâtvictimaMihaiZemleacov,cât\iagresorul,RobertBarica, ]nvârst[de24deaniseaflausubinfluen`ab[uturiloralcoolice.Launmomentdat]ntreceidoi aizbucnitunconflictspontan.Baricaaveaun cu`itlael\il-a\ifolosit,lovindu-l]nzonapieptului pe cel[lalt tân[r. Pentru c[ plaga a fost adânc[decesulvictimeiafostinstantaneu. Autorul, dup[ ce a comis fapta, a sunat la 112. Ajun\i la fa`a locului poli`i\tii \i-au dat seama c[ au de-a face cu un omor. Robert Baricaafostre`inutdeprocurori\iulteriora fostarestatpreventiv.Dac[vafig[sitvinovat RobertBaricarisc[s[stea]nspatelegratiilor pân[la25deani.(D[nu`Rotariu)

Mar`ipoli`i\tiiSec`ieidePoli`ie Rural[Hlipiceniaudispusm[sura re`ineriipentru24deore]narestul IPJ Boto\ani fa`[ de Dumitru M. ]n vârst[ de 22 ani, din comuna Hlipiceni. Acesta este cercetat pentru furt calificat, stabilindu-se c[]nsearade13aprilie2012,]n jurulorei22.00,ap[truns]ncurtea unui imobil apar`inând lui

BOTO|ANI pe o coloan[ Trimis ]n judecat[ dup[ o be`ie crunt[ de Cr[ciun Un tân[r din Darabani va ajunge ]n fa`a judec[torilor dup[ ce a fost prins de Cr[ciun, anul trecut, conducând unautoturismbeatcri`[.Procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani lautrimis]njudecat[peIulian BogdanAfloarei,]nvârst[de 22 de ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de conducerea unuiautoturismpedrumurile publice de c[tre o persoan[ având]nsângeo]mbiba`iealcoolic[cedep[\e\telimitalegal[,dup[ces-aurcatlavolanbeat,]nsearade25spre 26 decembrie 2011. Atunci un echipaj de poli`ie l-a tras pe dreapta, pe o strad[ din Darabani. Pentru c[ mirosea a alcool poli`i\tii l-au supus test[rii cu etilotest dup[ care l-au dus la spital unde i-au fostrecoltateprobebiologice de sânge. Dup[ efectuarea analizelor i s-a stabilit o valoare uria\[ a alcoolului ]n sânge, mult peste limita de com[alcoolic[,2,40mg/lalcoolpur]nsânge.(D.R.)

Explozie provocat[ de o butelie montat[ gre\it

Ho`i prin\i \i re`inu`i de poli`i\ti ]n vederea arest[rii preventive Treitineriauajunss[ fieancheta`idepoli`i\tidup[ces-astabilitc[suntautoriimai multorfurturi,doi dintreeiajungând]n spatelegratiilor.

3

M.C. de 63 ani, din municipiul Ia\i, de unde a sustras un utilaj agricol,cauzândunprejudiciude aproximativ1.600lei. De asemenea, tân[rul mai era cercetat ]n alte trei cauze penale aflate ]n lucru la Sec`ia Poli`ie Rural[ Hlipiceni, privind comiterea unor infrac`iuni de violare de domiciliu, furt calificat \i lovire

saualteviolen`e,cauzecareaufost conexate. Dumitru M. va fi prezentat Parchetului de pe lâng[ Judec[toriaBoto\ani,cupropuneredearestarepreventiv[.Poli`i\tii dinDarabaniauidentificatautorii unui furt din magazinul universal dinlocalitate,deundeaufostsustrasebijuteriidinargint]nvaloare total[depeste20.000lei.}nurma cercet[rilorefectuatepoli`i\tiii-au identificatpeGabrielZ.de19ani \i Alexandru D. de 24 ani, din ora\ul Darabani, Gabriel Z. fiind re`inutpentru24deorefiindcercetat pentru furt calificat \i tentativ[defurtcalificat.„Acestaeste de asemenea suspectat c[ ]n perioada 22.03-15.04.2012, precum\i]ncursullunilormai-iunie 2011, ]n baza aceleia\i rezolu`ii infrac`ionale \i  ]mpreun[ cu AlexandruD.ap[trunsprinefrac`ie]nmaimultelocuin`e,precum \i ]n incita magazinului universal Darabani,deundeasustrassaua ]ncercats[sustrag[bunuri\ibani, cauzând un prejudiciu total de peste26.200lei”,amen`ionatsubcomisar Daniela Gheorghiescu, purt[torul de cuvânt al IJP Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

Ofemeie]nvârst[de80de ani din satul Iorga, comuna Manoleasa a sc[pat ca prin urechileaculuidup[ce]nlocuin`a sa a avut loc o deflagra`ieprovocat[deoscurgeredegazmetan.MariaT.ce locuie\te singur[, joi, \i-a schimbatsingur[buteliadela aragaz. }ns[ nu a f[cut acest lucrucorespunz[toriar]ncamer[ s-a acumulat gazul metan.Cândfemeiaaaprins unchibrits[verificebutelia, atunciaavutlocodeflagra`ie. Dinfericireexplozianuafost urmat[ de un incendiu, fiind afectate numai bunurile din camer[, de asemenea, \i b[trânasc[pândculeziuniu\oare.Alarma`iveciniiausunat la112lafa`aloculuiajungând atât un echipaj al ambulan`ei cât\iunechipajdepompieri de la Deta\amentul S[veni. B[trânaaprimit]ngrijirimedicale pe loc, nefiind nevoie de transportarea sa la spital. Pompieriiauasiguratzona\i auf[cuttoateverific[rilenecesarepentruafievitat[producereauneinoiexplozii.Pagubele provocate de deflagra`iesuntminime.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Vineri,20aprilie2012

Prefectul a emis ordine de demisie pentru doi primari }ncursulzileide joi,19aprilie, prefectulCristian Romanasemnat ordinelede]ncetareamandatelora celordoiprimari careaudemisionatdinfunc`ie. Estevorbadeediliicelordou[comuneboto\[nene, \ianumeVorniceni\iMihaiEminescu. Reprezentantul Guvernului ]n teritoriu, Cristian Roman, a `inut s[ precizeze, cu prilejul eliber[rii dinfunc`iecâtevacuvintelaadresa celor doi primari, c[rora le-a mul`umitpentrulucrurilebunece le-au s[vâr\it pentru comunele pe caretimpdecâ`ivaanile-acondus. Astfel, la adresa lui Ovidiu Corleciuc,primaruldeVorniceni,pre-

fectul a avut cuvinte apreciative, considerându-l„unomcucaream avut ni\te rela`ii \i personale \i profesionale \i umane deosebite, ]mi pare sincer r[u c[ s-a ajuns ]ntr-oasemeneasitua`ie,\ti`ifoartebinec[s[n[tateanui-apermis domnieisales[]\ifinalizezemandatul\ideces[nuospunem,poatepresiunearesponsabilit[`iiunei astfeldefunc`iipublice,responsabilitatecarel-af[cuts[renun`ela mandat.Consider,cred]naceast[ situa`ie,fiind\ioPrim[riefoarte dificil[ \i grea, cred c[, cei care locuiesc]nVorniceni,trebuies[]i mul`umeasc[ pentru ]ntreaga sa activitate,lucrupecare]lfac\ieu acum”,aprecizatprefectul. |iprimarulcomuneiMihaiEminescuafostapreciatpentruanumite lucruri bune pe care le-a f[cut acestapentrucomunitateapecare acondus-o. „Nu este o mare bucurie ca un primars[]\itermine]nfelulacestamandatul,a\vreatotu\is[apreciez activitatea ca primar, s-au f[cut o mul`ime de lucruri ]n comunaMihaiEminescu,comun[cu oamenigospodari,\tiufoartebine pentruc[\ieularândulmeuam prins dou[ mandate ]ns[ consider ]nacestcazc[,ceicareartrebuis[ ]i mul`umeasc[ sau nu, sunt doar

cons[teniicomuneidomnieisale”, aconchisprefectul.

Elevii boto\[neni vor avea vacan`a prelungit[ Anun`ulafostf[cut ieri,dec[treprimarul C[t[linFlutur.|colariinuvorrevenila cursurideluni,23 aprilie,cidemar`i. Solicitareapentruziualiber[de a fost f[cut[ de primarul C[t[lin Flutur c[tre conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) \i a primitunr[spunspozitiv.„Esteo zides[rb[toarepentruora\\icred c[toat[lumeatrebuies[sebucure des[rb[toare.Vrems[fieunmotivdebucuriepentrutoat[lumea, pentru c[ este s[rb[toarea ora\ului”,adeclaratC[t[linFlutur. Cerereaediluluipentruaceast[zi liber[afostf[cut[pentrucaelevii s[ poat[ participa la manifest[rile prilejuitedeZileleOra\ului,competi`iisportive,spectacole.Câtprive\te o eventual[ reac`ie negativ[ dinparteap[rin`ilor,având]nvederec[aceast[ziliber[vinedup[ dou[s[pt[mânidevacan`[,edilul municipiului a precizat c[ nu se a\teapt[laoastfeldereac`ieap[rin`ilorpentruc[nicicândprofesoriiaufost]ngrev[olun[ace\tia nus-auar[tatnemul`umi`idefap-

}n baza legii, atribu`iile de primarvorfipreluatedeviceprimarii

C[t[lin Flutur: }n Boto\ani criza economic[ a trecut Aceastaestep[rereaprimaruluiC[t[linFlutur,având ]nvederecifrele economicedela niveluljude`ului.

tul c[ elevii stau acas[ ]n loc s[ mearg[lacursuri. }n acela\i timp C[t[lin Flutur a solicitat directorilor de muzee ca acesteas[fiedeschiseluni,iaraccesul elevilor s[ fie gratuit. Reamintimc[luni\imar`iareloc\i

Târgul Liceelor de la Sala Polivalent[,ac`iunemenit[s[vin[ ]n sprijinul elevilor din clasa a VIII-a dar \i unit[`ilor \colare ce vor prezenta oferta educa`ional[ pentru clasa a IX-a. (Petronela Rotariu)

celor dou[ comune, pân[ la noi alegeri.(OtiliaMaxim)

„CrizaatrecutlaBoto\ani,\i m[referlaoseriededatestatisticecare]mipermits[spun lucrul acesta. Vreau s[ mai spun c[ suntem ]n 19 aprilie, iar]ncas[rilelabugetullocal]n momentul de fa`[, comparativ cu aceea\i perioad[ a anului trecut\icomparativcuceeace ne-am propus sunt undeva cu 10lasut[pesteceeacene-am propus. Asta m[ face s[ cred c[ pân[ la sfâr\itul lunii vom ajunge undeva la realizare de 120lasut[”,adeclaratC[t[lin Flutur. }nacela\itimpacestasus`ine c[ produc`ia industrial[ a cunoscut o cre\tere ]n jude`, c[ num[rulfirmelorcares-au]n-

registratlaRegistrulComer`ului,]nprimultrimestrualanului 2012, este dublu fa`[ de aceea\iperioad[aanului2011, iar num[rul firmelor radiate a sc[zut drastic anul acesta fa`[ deanultrecut. „}ncurajatorpentrumineeste nivelul ]ncas[rilor din cota de 16lasut[dinimpozitulpevenit,caresuntfoarte,foartebune. Asta spune c[ de fapt ]n Boto\aniselucreaz[\ic[sunt locuri de munc[ ]n Boto\ani povesteaculocuriledemunc[ nuedoaropoveste,iarsalariul mediu a crescut”, a declarat primarulC[t[linFlutur. }n acela\i timp la nivelul jude`uluiBoto\anirata\omajuluiestesubmediape`ar[,de doar4lasut[,nivelulsalariului mediu este mai mare decât ]n altejude`e,iarfondurileeuropeneatrasedeprim[rii\iConsiliulJude`eanauf[cutcamii desalaria`is[fiepl[ti`idinproiectele de dezvoltare derulate. (PetronelaRotariu)


CMYK

ESEN~IAL

Vineri,20aprilie2012

Peste 130 de milioane de euro au ajuns la Boto\ani ]n urma proiectelor cu finan`are european[

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Gratuitate pe liniile de transport local Persoanele cu handicap de gradulI,dinjude`,\inev[z[toriivorbeneficiadegratuitate pe mijloacele de transport ]ncomuncareapar`inmunicipalit[`ii. Decizia a fost luat[ ]nurmauneisolicit[rivenite departeaAsocia`ieideNev[z[tori.Bugetulmunicipalit[`ii permite\isubven`ionareabiletelorpetramvaiapersoanelor cu handicap grad I, dat fiindfaptulc[num[rulacestor persoane nu este atât de mare.„Amluatodecizieca pemijloaceledetransportlocaldinBoto\ani,careapar`in dePrim[rie,s[aib[gratuitate \i persoanele cu handicap gradulI,dinjude`.Esteosolicitare \i din partea Asocia`ieiNev[z[torilor\inune-am gânditpân[acum.Nuvorbim defoartemultepersoane,dar aveauoproblem[cândajungeau ]n ora\. Ne permitem acestecosturi”,adeclaratprimarulC[t[linFlutur.M[sura nuserefer[numailanev[z[tori,cilatotce]nseamn[persoane cu handicap gradul I. (P.R.)

Dou[ drumuri jude`ene \i unul comunal, urmeaz[ a fi reabilitate cu bani de la Guvern

Prim[riamunicipiuluiBoto\ani ocup[primulloc lanivelna`ional lacapitolul absorb`iedefondurieuropene. Din cele declarate de C[t[lin Flutur, primarul municipiului Boto\ani, din totalul fondurilor europene derulate, Prim[ria Boto\ani a absorbit deja 60 la sut[. Dincifreleoferitedeedilulmunicipiului, gradul de absorb`ie a municipalit[`ii boto\[nene este cu

mult mai mare fa`[ de cel al Capitalei. „Noi avem ]n derulare proiecte depeste130milioanedeeuro,]n compara`iecuprim[riiledesector din Bucure\ti cel mai bine st[ prim[riasectorului2cu14milioane de euro atrase, iar pe doi este ceaasectorului4cu10milioane euro. Prim[ria General[ a Municipiului Bucure\ti a atras doar 5 milioane de euro”, a spus primarulC[t[linFlutur. LaBoto\anicufondurieuropene nerambursabiles-af[cutasfaltarea drumurilor, ]nfiin`area sistemului de supraveghere video, parc[ri subterane,centrusocial,modernizareaCET-ului,aTeatruluiMihai Eminescu, a parcurilor \i construc`iaunuinouparcdedistrac`ii.

|i la nivel na`ional gradul de absorb`ie a fondurilor la Boto\ani este cu mult mai ridicat decât mediana`ional[.}ntimpcemedia pe `ar[ este de doar 6 la sut[, la Prim[ria Boto\ani este ]nregistrat un grad de absorb`ie a fondurilor europenede60lasut[.Avemcel maimaregraddeabsorb`iealfonduriloreuropenelanivelna`ional, de60lasut[.Cererilederambursaredelaorganismeleintermediarese]ntorcrapidpentrudecontare, lucr[rile avanseaz[. Datorit[ absorb`ieidefondurieuropenemii deoamenilucreaz[,suntpl[ti`idin fondurieuropene\iguvernamentale”, a declarat edilul C[t[lin Flutur. Pentru a fi mai concludent primarulmunicipiuluiadatcaexem-

pluproiectuldemodernizareasurseideproducereaenergieitermice \iare`eleidetransportaacesteia. MunicipiulBoto\aniseafl[]nlista celor \apte localit[`i la nivel na`ional care a primit finan`are pentruacestproiect. Din prim[riile care au primit finan`area, doar municipiul Boto\ani lucreaz[ efectiv la acest proiect, ]n timp ce celelalte prim[rii sunt abia la stadiul de scoatere la licita`ie a lucr[rilor. „Aici gradul de execu`ie al proiectului este de 65 la sut[. }n proiectele finan`ate prinPORsuntemceimaiavansa`i, la POS st[m la fel foarte bine”, concluzionat C[t[lin Flutur. (PetronelaRotariu)

Ministerul Dezvolt[rii a admisnoiobiectivedinjude` carevorfirealizateprinProgramul privind reabilitarea, modernizarea \i/sau asfaltarea drumurilor de interes jude`ean\ideintereslocalclasate.Acesteobiectiveaufost aprobate de curând \i sunt incluse ]n programul guvernamental.Pre\edinteleConsiliului Jude`ean, Mihai ~âbuleac a afirmat joi, ]n cadrul unei conferin`e de pres[ c[, prinacestprogramurmeaz[a firef[cutedrumurile DJC[l[ra\i-Libertatea, pe o distan`[ de5kilometri,DJBuh[ceniDângeni-H[ne\ti, cu 13,57 kilometri \i drumul comunal Tru\e\ti-Ion[\eni pe o distan`[de4,75kilometri.Dac[ pentru reabilitarea drumului Tru\e\ti-Buh[ceninus-aestimate valoarea investi`iei, pentru modernizareadrumului C[l[ra\i-Libertateasuntnecesare 7,4 milioane lei, iar pentru Buh[ceni-DângeniH[ne\ti29,7milioaneleieste suma care ar fi suficient[ pentrulucr[ri.Acesteobiectiveaufostaprobatedecurând \i sunt incluse ]n programul guvernamental.(O.M.)


6

TOPNEWS

Vineri,20aprilie2012

Precipita`iile c[zute, monitorizate de prefect Precipita`iile c[zutepeteritoriuljude`ului]n ultimas[pt[mân[astârnit]ngrijorareaprefectuluiCristianRoman,careasolicitatoradiografieasitua`ieidin jude`.Acestlucrus-acerut]n eventualitateademar[riiunor proceduripentru gestionareasitua`iilordecriz[.

Rezultatul c[derii precipita`iilor subform[deploaieeste]ns[unul pozitiv, cantitatea acestora fiind benefic[atâtpentrusol,care\i-a rec[p[tatvalorilespecificedeumiditate,cât\ipentruculturileagricolecaresufereaudincauzasecetei. Potrivitprefectului,precipita`iile nuaufost]nsemnatecantitativpentruaimpuneproblemedinpunctul devederealunorinunda`ii,volumulacestora]nsumând]ntre20\i 40 litri pe metrul p[trat. Pe alocuri, cantitatea de precipita`ii a dep[\it cotele normale, la Stânca Coste\ti atingându-se 48 litri pe metrul p[trat. Cu toate acestea, barajulcon`inedoar68lasut[din cantitatea de ap[ pe care o poate sus`ine. „}nmomentuldefa`[,caurmare a precipita`iilor c[zute s-a ref[cut umiditatea]nsol,având]nvedere c[]niarn[ampornitcuundeficit de 100 de litri pe metru p[trat ]n sol...Astfel,s-aref[cutumiditatea ]n sol, precipita`iile ce vor urma neputândpericlita”,adeclaratprefectul Cristian Roman. (Otilia Maxim)

Rectificare pozitiv[ pentru bugetul municipiului Boto\ani Consilieriilocaliaprobatierionou[rectificarebugetar[de2,5 milioanedelei.Edilul

municipiului,C[t[lin Flutur,amen`ionat c[baniiprimi`idela organismeleeuropene

Firma de transport persoane RVG asigur[ deplasarea pentru slujba de Sf. Maslu la: - M[n[stirea Giurgeni: 27 aprilie 2012 11 \i 25 mai 2012 - M[n[stirea Zosin: în fiecare zi de VINERI.

Înscrieri \i informa`ii suplimentare: 0745.585.438, 0231.531.589 office@rvg.ro

demonstreaz[c[ municipalitatea]\i facebinetreaba]n privin`acoordon[rii proiecteloreuropene, iarconstructoriiau unritmbundelucru. „Consilierii locali au aprobat o nou[ rectificare pozitiv[ de 2,5 milioanedelei.Baniii-amorientat

]nceamaimarepartepentrucontinuarea lucr[rilor de investi`ii ]n municipiul Boto\ani. Vorbim de investi`iilepeproiectelecufonduri europene\isuntsigurc[nuos[ avemnicioproblem[cuparteade finan`are.Esteodovad[afaptului c[noinefacembinetreaba\icererile de rambursare de la organismeleintermediarese]ntorcfoarte repede,iarlucr[rileavanseaz[destul de serios ]n municipiu”, a declarat C[t[lin Flutur. Acesta a

`inuts[precizezec[municipiul\i jude`ul Boto\ani este autoritatea local[ cu gradul cel mai mare de absorb`ie a fondurilor europene. „Cred c[ ora\ul ]n momentul de fa`[numaiarefoartemulte\antiere deschise. Eu am cerut constructorilor s[ urgenteze lucr[rile pe strada Onicescu, unde avem reabilitarea termic[ ]n municipiul Boto\ani”, a men`ionat edilul municipiului.(PetronelaRotariu)


PUBLICITATE

Vineri,20aprilie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate •

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

v^nz[riapartamente

v^nz[ricase/teren

*Vândapartament3camere100mp,decomandat, 2b[ipestr.OctavOnicescu,partercuvederein ParculMihaiEminescu. Pre`50.000EUROTEL.: 0745.150.765.

*Vândcas[laro\usituat[ pestradaHatmanArbore 200mp,zon[deosebit[ Merit[v[zut[TEL.: 0744.267.646. *Vând1826mpteren]n ora\,intabulat,]mprejmuit, cuutilit[`i.Telefon: 0744.400.952.(G-6) *Vândcas[dou[camere cu500mpterensau schimbcugarsonier[plus diferen`[C[t[m[r[\ti-Deal, pre`ulnegociabil.Telefon: 0742.565.695.(G-4)

*Vândapartament4cameredecomandat,80mp situat]nPia`aRevolu`iei, vederespreCEC.Pre` 55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,20aprilie2012

Prima sear[ din cadrul Zilelor Ora\ului a fost dedicat[ folclorului

Ploaiaceieripetot parcursulzileia fostprezent[la Boto\ania]ncetat cudou[orede]ncepereaspectacoluluidincadrulZilelorOra\ului.Dup[ozi]nnorat[\i ploioas[,]ncare

repr ezentan`iimu- nalbunadispozi`ie nicipalit[`ii]\if[\ibucuria. ceaugriji]nceeace }ncepândcu19.00pescenaamprive\tedesf[\ura- plasat[]nCentrulVechiamunicipiului au urcat pe scen[ membrii reaconcertuluide Rapsozilor Boto\anilor al[turi de soli\tii de muzic[ popular[. Premuzic[popular[ zentareaprogramuluiartisticoferit programatdela deRapsoziafostf[cutdeinterpretacânteculuiboto\[nean\isolist[a ora18.00,soarele ansamblului Petronela Rusu. Au \i-af[cutapara`ia, urcat pe scen[ \i i-au ]ncântat pe aducând]ntr-unfi- ceiaproximativ500deboto\[neni

Laura |tef[nescu, Elena Mândrescu, Cornelia Ciobanu, Petronela Rusu, Cipria Potoroac[, Constantin Mândri\teanu, Vasile Vi`alaru,ReluPalade,IonOloieru \i Mitic[ |tefan. A delectat \i i-a ]ncins la hor[ \i b[tut[ moldoveneasc[peceiprezen`ilaspectacol, ]ndrgitasolist[demuzic[popular[ SofiaVicoveanca. Conduc[torulartisticafostIoan Cobâl[,dirijorCiprianPotoroac[. Evolu`ia celor de la Rapsozii Boto\anilor a fost completat[ de ceaaintepreteiCristinaGheorghiu

de la Suceava \i a lui Cozmi`[ Lascarache\iTrifanB[l[uc[. Programul oferit de cei de pe scen[ a fost unul pe placul celor prezen`i la spectacol. Unii dintre boto\[neni ]ns[ s-au ar[tat ceva mainemul`umi`ideloca`iaaleas[. „Este frumos, un spectacol bun. Mair[uculoculundeareloc,dar neobi\nuim.Eram]nv[`a`is[fie peUniriisaulaBazar”,afostopiniaunuiadintreboto\[neniiveni`i laspectacoluldinCentruVechi. Mai sup[ra`i \i mai nec[ji`i au fost comercian`ii veni`i cu mici, carnedepui,bere.Vânz[rileacestora au fost cu mult mai sc[zute decât a\tept[rile. Ace\tia sunt totu\i optimi\ti c[ pân[ duminic[ sear[vremea\iboto\[neniivor`inecuei.„Camgreu,pu`in[vânzare. A plouat toat[ ziua, e rece. Poateserileviitoarevamergemai bine cu vânzarea. Pentru prima sear[camsl[bu`”,aspusunuldintrecomercian`iidebere. Manifest[rile dedicate Zilelor Ora\uluivorcontinuasâmb[t[sear[curecitalulcelordelaBandidos \ialNicolei.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2113  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you