Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.73(2108)•Joi,12aprilie2012•8pagini

B[trân c[lcat de o ma\in[ ]n propria curte Pag. 3

Preg[tiri de Pa\te f[cute de autorit[`ile locale De miercuri str[zile au ]nceput s[ fie ]mpodobite cu ornamente specifice S[rb[torilor de Pa\te. Vor avea parte de pachete cu produse specifice \i asista`ii de la Cantina de Ajutor Social, dar \i copiii \i familiile nevoia\e din municipiu. Pagina 5


2

STARTNEWS

Joi,12aprilie2012

Proiectul destinat personalului din ]nv[`[mânt a fost finalizat Punctfinalalproiectuluiprincare func`ionarii\ipersonalulcontractualdin 40deunit[`iadministrativeboto\[nene aufostini`ia`i]n implementareaproiectelor\istrategiilor dedezvoltarelocal[. Proiectulafostderulat]nperioada 17 octombrie 2010-17 aprilie 2012princare40deunit[`iadministrativ-teritorialeaubeneficiatde instruireaunuinum[rtotalde100 de persoane (func`ionari \i personal contractual) ]n domeniul ini`ierii \i implement[rii proiectelor \istrategiilordedezvoltarelocal[. Prin intermediul acestui proiect, intitulat „Dezvoltarea capacit[`ii administrative publice locale din jude`ulBoto\anipentruelaborarea \i implementarea strategiilor de dezvoltare local[ prin parteneriat, schimbdebunepractici\iinstruireafunc`ionarilorpublici”. Finan`at ]n cadrul Programului Opera`ional Dezvoltarea Capacit[`iiAdministrative,AxaPrioritar[ }mbun[t[`iridestructur[\iproces alemanagementuluicicluluidepoliticipublice,Prim[riaMunicipiului Boto\ani, ]n parteneriat cu Consiliul Jude`ean \i Asocia`ia Partener-Ini`iativapentruDezvoltarea Local[ Ia\i proiectul a dat startulacestuitipdepreg[tireprofesional[]ndomeniulmanagementuluideproiect.„Esteoini`iativ[

exemplar[ la nivel na`ional prin carePrim[riaBoto\anitransfer[la nivelulcomunelor]nvecinate\icelorlaltecomunedinjude`experien`asa]nmateriedeatrageredefinan`[ri nerambursabile \i de implementare a proiectelor. Prin aceasta,Prim[riaMunicipiuluiBoto\aniapermisinstruirea\icertificarea unui num[r de 100 de per-

soane ]n domeniul managementuluideproiect.Jude`ulBoto\anieste a\adar singurul jude` ]n care o mas[important[depersoaneeste instruit[\icertificat[s[ini`ieze\i s[ deruleze proiecte ]n domeniul managementului de proiect dup[ cum urmeaz[ atragere finan`are nerambursabil[, implementarea proiectelor \i elaborarea strategii-

lordedezvoltarelocal[”,adeclarat primarul municipiului C[t[lin Flutur. Valoareatotal[aproiectuluieste de 694.141, 90 lei din care 590.037, 61 lei valoare eligibil[ nerambursabil[ din Fondul Social European \i 13.883,24 lei cofinan`areaeligibil[abeneficiarului. (PetronelaRotariu)

Verginel Giread[ ]\i va da demisia din func`ia de primar VerginelGireadaa declaratcaincursul zileidejoi]\ivada demisiadinfunc`ia deprimaralcomuneiMihaiEminescu. Documentul oficial urmeaz[ sa fie ]naintat Institu`iei Prefectului, Verginel Giread[ (foto) renun`ând laideeaconcediului,prezentat[]n urm[cucâtevazile.Totodat[acestaaanun`at\icinevapreluacandidaturalaalegeridinparteaPNL. „Amdeciss[renun`lamandat, s[scutescuneleinstitu`iidecheltuialacucerneala.Mâinediminea`[

voidemisiona,iardemisiameava fi]naintat[Prefecturii.So`iamea, Aneta,vacandidalafunc`iadeprimar \i va câ\tiga cu peste 70 la sut[sprenemul`umireaunora.Eu atât le mai spun, exist[ un Dumnezeu \i vede ce s-a ]ntâmplat.Euamfostcorect,al`iinuau fost corec`i cu mine”, a declarat VerginelGiread[. Primarul din Mihai Eminescu a ajuns]naceast[situa`iedup[ceaprimit o condamnare la ]nchisoare cu suspendare,pedeaps[carel-apus]n incompatibilitatecucalitateadeprimar.Totu\ide\inuvamaififunc`ionar public Verginel Giread[ va maide`inefunc`iadevicepre\edinte alPNLBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Campania „Let’s do it România” se va desf[\ura anul acesta sub deviza „Mai mult[ calitate decât cantitate” Campania„Let’sdoitRomâ-nia”vaaduna]nacestan aproximativ 11.000 de boto\[neni, aceasta urmând a se desf[\urapedatade12mai. Anulacesta,pelâng[colectarea de\eurilor, organizatorii ]\ipropuncade\euriles[fie sortate \i reciclate, ac`iunea desf[\urându-se sub deviza „Maimult[calitatedecâtcantitate”. Reprezentan`ii Agen`iei de Protec`ie a Mediului vor sprijini organiza`iile din Boto\animen`inândcontactul cu autorit[`ile publice locale \ialteinstitu`iicevorfiimplicate. Datorit[ faptului c[ aceast[campanieestelaceade atreiaedi`ie,autorit[`ilelocale sper[ s[ se implice peste 11.000deboto\[neni.„Let’s doitRomâniasevadesf[\ura anul acesta pe 12 mai. Este ziuaaleas[deRomânia]ncadrul ac`iunii Let’s do it World, ac`iune ce se desf[\oar[ pe toate continentele. Se vor desf[\ura activit[`i ]n aceia\izi]nMoldova,Turcia \iBulgaria.}nacestandeviza sub care se desf[\oar[ ac`iunea este «Mai mult[ calitate decât cantitate», se va pune accent pe sortarea de\eurilor colectate. }n zona Bazarului seafl[multematerialecepot fi reciclate \i se pune accent pesortareade\eurilor”, adeclaratDanaBoariu,directorul APMBoto\ani.(O.M.)

Bilete la pre`uri reduse pentru cadrele didactice, membre ale Ligii Sindicatelor DinceledeclaratedeLiviu Axinte,liderulLSI,\i]nacest ansindicatulpecare]lconducea]ncheiatcontractedirecte cu sta`iunile montane \i cu celedepelitoral.„Pân[acum avem]njurde30-40debilete de odihn[ contractate de LSIpentrumembriino\tride sindicat. Pre`urile sunt real avantajoase ]n raport cu cele practicate prin agen`iile de turism.Costulunuibileteste dela300-450delei\iajunge pân[la650deleidepersoan[. Sejurul cuprinde \ase nop`i de cazare”, a declarat LiviuAxinte.Cererilepentru bileteleoferitedeLSIsuntde la finalul lunii iunie pân[ la finalulluniiaugust.Anultrecutpeste300decadredidacticemembriiLSIauplecat]n concediicubileteachizi`ionateprinsindicat.(P.R.)


TOPNEWS

Joi,12aprilie2012

B[trân c[lcat de o ma\in[ ]n propria curte Untân[r]nvârst[de21de aniaprovocatmiercuridup[-amiaz[unaccidentrutierpestradaVictorieidin municipiulBoto\ani,]nurmac[ruiaunb[trânafost r[nitgrav. }nplus\io`eav[degazmetanafostavariat[, ]ns[]nurmainterven`ieiunuiechipajalE.On Gaz Distribu`ie nu au mai fost ]nregistrate urm[rinedorite.Lavolanuluneima\inimarca RenaultseaflaEmanuelP[durariu,]nvârst[de 21deani. Laefectuareauneidep[\iriapierdutcontrolulvolanului,as[ritpetrotuardup[careatrecutpestegarduluneilocuin`e,oprindu-se]ntr-o `eav[degaz.Ghinionulproprietaruluicasei,]n vârst[de54deani,estec[seaflaexactlâng[ gard ]n acel moment, fiind prins sub ma\in[. Dup[ceafostscosdesubma\in[deso`iasaa fostduslaspitaldeoambulan`[. „Avenitdintr-odat[,cândavenitadatpeste el,euamfugit,eueramcuspatele,cândm-am uitateleraculcat,l-aprinsda,l-ar[nit,l-aluat salvarea”, a povestit Mariana P[duraru, so`ia victimeiaccidentului. De\ilafataloculuis-adeplasatsiunechipaj depompierinuamaifostnevoiedeinterven`ia

acestora.Poli`i\tiiaustabilitc[\oferulapierdut controlulvolanuluidincauzavitezei.„Dinprimele verific[ri rezult[ faptul c[, conduc[torul autoturismului Renault pe fondul neadapt[rii vitezei]ntr-ocurb[,acestaadeclaratc[a\idep[\itunaltvehicul,apierdutcontrolul,aintrat

pe sensul opus de mers \i impacteaz[ gardul imobilului cu num[rul 40. Au fost solicita`i \i ceidelagaz,zonaafostasigurat[,cercet[rile]n cauz[continu[,sevapropunesolu`ieprocedural[”,adeclaratCristianConstantinic[,dincadrulBirouluiPoli`ieiRutiere.(D[nu`Rotariu)

Orbit de gelozie, Mandat de arestare prelungit pentru \i-a strâns so`ia femeia ce \i-a ucis \i de gât

Unb[rbatdinDarabani]nvârst[de 45deaniafostre`inutdeprocurorii Parchetuluidepe lâng[TribunalulBoto\anidup[ce,]n cursulnop`iide mar`ispremiercuri \i-astrânsdegât so`ia. Potrivitanchetatorilorcrimaarfi avutlocpefondulgelozieidar\ia

consumuluidealcool.Victimatocmai venise acas[ din Italia \i se parec[voias[sedespart[decel al[turidecaretr[isedou[decenii. Pefonduldiscu`iilor]ncontradictoriu  ]n jurul orei 04.00 Valeriu Cucuruzac ]n vârst[ de 44 de ani \i-astrangulatso`ia,ceavea41de ani.}nmoduimitordup[comiterea faptei d[r[b[neanul nu a dat dovad[ de remu\c[ri \i a stat cu trupulso`iei]ncas[lâng[elpân[ miercuri,cândfiuls[ude14ania venitacas[.Astfelfaptab[rbatului de45deaniaie\itlaiveal[.Afost re`inut pentru 24 de ore, urmând ca joi s[ fie prezentat instan`ei ]n vedereaarest[riipreventive. „Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani efectueaz[ cercet[ri fa`[ de Cucuruzac Valeriu pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor calificat, constând ]n aceea c[ ]n seara zilei de 10 aprilie pe fondul consumului de b[uturi alcoolice\i]nurmauneicerteizbucnite spontan ]n familie, \i-a strangulat so`ia cu mâinile de gât provocându-ileziunicareaudusla deces. }n cursul acestei dup[ amiezi urmeaz[ a se efectua necropsia”,adeclaratAurelSimion, primprocurorulParchetuluidepe lâng[TribunalulBoto\ani.(D[nu` Rotariu)

tran\at mama

3

BOTO|ANI pe o coloan[ }n miercurea mare, prezen`a boto\[nenilor la Avocatul Poporului a fost una ne]nsemnat[ Ultima s[pt[mân[ premerg[toares[rb[torilorpascalea `inutacas[boto\[nenii,ace\tia prezentându-se ]n num[r micpentruacereajutordela institu`iaAvocatulPoporului. A\teptând pe sal[ pentru a intras[]\iresolvedolean`ele, aproximativ zece boto\[neni au solicitat ajutorul AvocatuluiPoporului,miercuri,11 aprilie. Num[rul celor prezen`iafostevidentmaimic, ]n compara`ie cu luna precedent[,cândpesal[erauprezen`i aproximativ 70 de boto\[neni,interesa`is[intre]n audien`[]nbiroulAvocatului Poporului. Printre cei prezen`i miercuri, o bun[ parte reclamau abuzurile f[cute de autorit[`ile locale, cereau sprijinfinaciarsaupur\isimplu au venit din curiozitate. Unb[trândinmunicipiulBoto\aniavenitaici]nsperan`a c[avocatul]ivarezolvaproblema, acesta fiind nemul`umit,c[de\iarevechimeacorespunz[toare ]n câmpul munciipentruaseputeapensiona,autorit[`ilerefuz[acest fapt,pemotivc[b[trânulde`ine o pensie de handicap, faptce]iopre\tedreptullaa doua pensie. „Eu am parez[ pe partea stâng[ \i nu mi se acord[ nici un fel de ajutor. Am fost peste tot \i mi-au spus c[ am pensie \i nu mai am dreptul la un alt tip de pensie.Amvenit\ieuacum s[ v[d ce o s[-mi spun[”, a declarat pensionarul. Potrivit protocolului ]ncheiat ]ntre Prefectura Boto\ani \i reprezentan`iiBirouluiTeritorialal Avocatului Poporului de la Suceava, la Boto\ani audien`ele vor fi `inute ]n cea de-a doua miercuri din fiecare lun[.(O.M.)

G[sit ]n \treang de so`ie Magistra`iiTribunaluluiBoto\aniaudecis prelungireamandatuluidearestarepentru femeiace\i-aucis\i tran\atmama. TamaraAiloae]nvârst[de56de aniafostre`inut[\iarestat[dup[ ce anchetatorii au stabilit c[ \i-a ucismama\iatran\atcadavrul,]n vederea ascunderii faptei. A fost arestat[preventiv\iierimagistra`ii audeciscaautoareaoribileifapte s[stea]nc[olun[]nchis[.Tamara Ailoae \i-a ucis mama pentru un

apartament.A]njunghiat-o]npiept demaimulteoripân[cândauciso.Dup[ceacump[ratsacimenajeri\iprodusedeuzcasnicpentru asp[laurmele\i-atran\atmama]n buc[`i,t[indu-icapul\imembrele. Apoi\i-apusfiuls[careoparte dinpor`iunilecadavruluilamarginea ora\ului. Dup[ ce fapta lor a ie\itlaiveal[a]ncercatchiars[-l conving[ pe fiul s[u, Constantin Ailoae]nvârst[de32s[-\iiasingurvinaasupralui.Fiindvorbade omorcalificatTamaraAiloaerisc[ s[primeasc[opedeapsacu]nchisoarea de 25 de ani. (D[nu` Rotariu)

Unb[rbat]nvârst[de49de anidinBoto\ani\i-apuscap[t zilelorsingur,miercuri,spânzurându-se]nlocuin`asa.Cea carel-ag[sitafostchiarso`ia sa.Separec[gestulnecugetatalboto\[neanuluiaavutla baz[problemelefinanciare\i lipsa unui loc de munc[. SorinelB.,]nvârst[de49de aniafostg[sitdecedat]nbaia locuin`ei.De\iso`iaasunatla 112 nu s-a mai putut face nimicpenturb[rbat.Poli`i\tii audeschisoanchet[]ns[cercet[rileaustabilitc[estevorbadeosinucidere.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Joi,12aprilie2012

Decontarea contravalorii navetei cadrelor didactice r[mâne la mâna primarilor Cuhot[rârilejudec[tore\ti]nfavoarealocdasc[lii naveti\timaiau dea\teptatpân[ vorprimibanii cheltui`ipenavet[. Nici ]ntâlnirea pe care Maria ~iprigan,liderulSindicatului}nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), a avut-ocuCristianRoman,prefectuljude`ului,nuareu\its[aduc[ o solu`ie clar[ pentru cadrele didactice. „Amdiscutatcudomnulprefect toate aspectele legate de nemul`umirile cadrelor didactice afiliate la acest sindicat, iar prima a fost cea privind decontul navetei. Avem foarte multe procese câ\tigate,carer[mân]nc[nematerializate\icarevizeaz[cheltuielilede transportla\idelaloculdemunc[. Domnul prefect \i-a chemat echipadejuri\ti\ii-aconsultat”,a declaratliderulSIP. Solu`iileg[sitenuvin]navantajulcadrelordidactice,fieexecutarea silit[  a prim[riilor, fie plata e\alonat[lunaradatoriiloracumulatepân[acum.„Afaceexecutare silit[ ]nseamn[ ]nc[ o povar[ pe um[rul prim[riilor, pentru c[ ace\tibaninuvindelaMinisterul Educa`iei,citrebuielua`idelaprim[rii. Legea spune c[ prim[riile trebuies[soliciterectificarebugetar[\i,conformlegii,lised[un

termendegra`iede\aseluni,cas[ poat[intra]nposesiaacestorfonduri. Astfel, primarii pot solicita aceste fonduri \i pot ]ncheia cu \colileoconven`ie,adic[s[ajung[ launconsens.}ncazul]ncarenu

aubani,s[nudeacadrelordidacticebaniie\alonatpân[]n2016,ci câteunprocent]nfiecarelun[,ca s[seajung[lanormalitateasumei. }ncazul]ncarenuseajungelaun consens, vom recurge la executa-

reasilit[”,aspusMaria~iprigan. Solu`iile propuse de Cristian Romanvorfitransmiseatâtliderilor de sindicat din \coli, cât \i prim[riilorpentrurezolvareaproblemei.(PetronelaRotariu)

Nova Apaserv, pe profit din 2010 }ncepânddinanul 2010pân[]nprezent, furnizoruldeservicii ap[-canalaljude`ului Boto\aniareu\its[ ]nregistrezeprofit. Directorulsociet[`ii, MaricelGeorgescu,a declaratc[vechile problemefinanciare aufostrezolvate]n totalitate. Reprezentan`ii societ[`ii Nova Apaserv explic[ rezultatele financiarebuneprinreducereaconsiderabil[acheltuielilorsociet[`ii,inclusivceledenatur[salarial[.De asemenea, o explica`ie este aceea

c[pre`ulserviciilorNovaApaserv afostmajorat,ceeaceaf[cutca unitateas[numailucreze]npierdere.Men`inereaunit[`iipeprofit este obiectivul principal, mai ales c[seare]nvedere\icolaborarea prinproiectelePOSMediu.Societatea contribuie la co-fina`area acestorproiecte,iarpentrucaunit[`ilebancares[oferecreditfurnizorului,acesta nutrebuies[]nregistrezepierderi.„Suntempeprofit ]ncepând din 2010 \i pân[ ]n prezent. De acum nu vor mai fi niciun fel de probleme din punct devederefinanciar.Noiavemde f[cutun]mprumutlabanc[pentru aneputeaasiguraparteadeco-finan`arepeproiectelePOSMediu. Din 1990 \i pân[ ]n 2010 nu ]mi aduc aminte ca operatorul de ap[ s[fiob`inutprofit”,adeclaratMaricelGeorgescu.(OtiliaMaxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ Joi \apte str[zi din municipiul Boto\ani nu vor avea gaz Pentru efectuarea unor lucr[rilasistemuldedistribu`ie agazelornaturale,E.ONGaz Distribu`ie va ]ntrerupe alimentareacugazenaturalejoi, 12 aprilie ]ncepând cu ora 11.00,pemaimultestr[zidin municipiul Boto\ani. Vor fi afectateblocuriledepeAleea Liceului,stradaVârnav,Prieteniei,AleeaPrieteniei,Aleea Pinului,AleeaNou[\iB-dul. M.Eminescu.Dup[finalizarealucr[rilor,alimentareacu gazenaturalesevareluatreptat,celmaiprobabil,]njurul orei 15.00. Reprezentan`ii E.ON Gaz solicit[ consumatorilors[]nchid[toatefocuriledeschise,iardup[reluarea distribu`ieigazelornaturales[ supraveghezemoduldeardereaacestoratimpde30minute. }n cazul ]n care simt mirosspecificdegaz,consumatorii sunt ruga`i s[ anun`e imediatdispeceratuldeurgen`[alE.ONGazDistribu`iela unuldintrenumereledetelefon: 0800.800.928 (num[r gratuit,apelabildinprincipalelere`eledetelefoniefix[\i mobil[) sau 0265.200.928 (num[r taxabil cu tarif local dinre`eauaRomtelecom\icu tariful operatorului din toate celelalte re`ele de telefonie). (D.R.)

De Pa\te, autorit[`ile locale consemnate la locul de munc[ }n perioada s[rb[torilor de Pa\te, autorit[`ile locale au fost consemnate la locul de munc[.}ntr-ovideoconferin`[ ]ncareaufostconvoca`iprefec`ii din ]ntreaga `ar[, Gabriel Berca, ministrul AdministrateisiInternelor, acerut acestora \i subprefec`ilor din fiecarejude`s[poat[asigura permanen`a la nivelul institu`iilor jude`ene ]n toat[ aceasta perioada. „Avem nevoiedeoameni]nstrad[,acolo unde exist[ zone turistice. Trebuies[fim]npozi`ii\ipe zonarutier[,undevafitrafic aglomerat.Lanivelulfiec[rui jude` trebuie luate toate m[surile necesare pentru a nu avea probleme. Prezen`a ]n prefecturi trebuie s[ fie permanent[.Mi-a\doris[fiela fel \i ]n consilii jude`ene \i prim[rii”, a spus ministrul GabrielBerca.Deasemenea, GabrielBercaaaccentuat\i faptulc[,]ncursuls[pt[mânii viitoare, va avea loc o nou[ videoconferin`alanivelulprefecturilor, ]n aceasta urmând asediscutadespreorganizareaalegerilorlocaledinluna iunie.(O.M.)


CMYK

ESEN~IAL

Joi,12aprilie2012

Preg[tiri de Pa\te f[cute de autorit[`ile locale

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Reprezentan`ii municipalit[`ii \i directori ai institu`iilor deconcentrate au ie\it la ]nfrumuse`area ora\ului Viceprimarii Florin Ghiorghi`[\iC[t[linAlexa,directorii Ioan Diaconu, de la ModernCalor,VictorIv[nescu directorul Eltrans, Mihai |tefan directorul Po\tei, Dumitru Monacu directorul RAR, Florin Aioni`oaie directorulTeatruluideP[pu\i\i peste200,auplantatmiercuri copaci ]n municipiul. „Plant[m]ntotal13.000decopaci. Mergem ]n cartierul Stejari, pe }mp[rat Traian \i ]n Ci\mea. Mi\carea pentru Boto\ani, pe lâng[ faptul c[ sus`ine administra`ia local[ care acâ\tigattitluldeora\verde pentru Boto\ani, capitala verdeaRomâniei,]\ipropune numai lucruri concrete, ceea cefacem\iast[zi”,adeclarat viceprimarul C[t[lin Alexa. Municipalitatea a cump[rat peste 62.000 de copaci \i de gardviupentruasocia`iilede proprietari ]n vederea plant[rii.(P.R.)

Parcarea subteran[ din municipiu func`ional[ de la finalul lunii mai

Demiercuristr[- ia\edinmunicizileau]nceputs[ piu. fie]mpodobitecu Str[zile municipiului Boto\ani ornamentespecifi- preg[tire pentru S[rb[torile de ceS[rb[torilorde Pa\te.Municipalitateaboto\[nean[ a f[cut demersurile necesare pentrumontareaunorelementespeciPa\te.Voravea ficepestr[zi. partedepachete }n acela\i timp, conform celor declarate de Florin Ghiorghi`[, cuprodusespecifi- viceprimarulmunicipiului,aufost ce\iasista`iidela chizi`iona`idoiiepura\idePa\ti.„ CantinadeAjutor Ini`ialamvorbitcucolegiimeis[ maiachizi`ion[muniepura\undeSocial,dar\icopi- valatreimetri]n[l`ime,uniepura\ luminospecares[]lmont[munii\ifamiliilenevo- deva]ntr-unsensgiratoriu]nperi-

oadas[rb[torilorpascale,acumnu \tius[vedemdac[ajungelatimp. Am renun`at la aceast[ solu`ie \i amcump[ratdoiiepura\imaimici ceaufostmonta`imiercuri]ndou[ sensurigiratoriidinmunicipiu”,a declaratFlorinGhiorghi`[. Ceidoiiepura\iaufostamplasa`i ]n sens giratoriu de la intersec`ia str[zilor Cuza Vod[ cu Marchian \i]nintersec`iaMarchiancuBulevardul Mihai Eminescu. Cel[lalt iepura\dePa\tepecaremunicipalitatea]lareurmasafiemontatieri pePietonalulUnirii. Ediliimunicipaliiau]ncalculca ]n aceste zile iepura\ul s[ duc[ cadourilacopii\ifamiliiles[race. „Vorfiac`iunicucadouri,cudul-

ciuri pe care o s[ le poarte iepura\ulprinora\.Lu[m]ncalcul\i sprijinirea unor familii nevoia\e dinora\,probabilos[]mp[r`imla cei nec[ji`i”, a men`ionat viceprimarulmunicipiului. |iasista`iidelaCantinadeajutorsocialdinsubordineamunicipalit[`iivoraveapartedeunmeniu special de zilele de Pa\ti. Ace\tia vorprimipachetecuprodusespecifices[rb[torilorpascale.„Sevor da pachete la Cantina de ajutor social,iarceicarenusedeplaseaz[ primescpacheteacas[”,adeclarat C[t[lin Flutur, primarul municipiului.Dinpachetenuvorlipsicozonacul \i ou[le ro\ii. (Petronela Rotariu)

Autorit[`ilelocaleauanun`at c[ parcarea subteran[ din municipiul Boto\ani va fi functioala dup[ 15 mai. Din celedeclaratedeC[t[linFlutur, primarul municipiului, de\itermenuldefinalizareera luna noiembrie, modul de lucrualsociet[`iicearealizat lucrarea, va fi face posibil[ func`ionareanoiiparc[ridina doua jum[tate a lunii mari. Lucr[rile sunt efectuate de firma Victor Construct. ParcaredelaBigvaavea168de locuri,aiciurmânds[fiemutat[\ista`iadetaxidelaPia`a Mare. Deasupra acesteia vor fi amenajate, de asemenea, peste150locuriparcare.„Ca mod de administrare, ]n prim[faz[vafiparcaregratuit[. Dac[solicit[rilevorfimulte, putems[gândim\iunregulament de exploatare a acelei parc[ri.Vomexploataolun[, dou[,trei\ivedemcese]ntâmpl[,c[poatedecizianoastr[ini`ial[nupoates[fiecea maibun[”,adeclaratC[t[lin Flutur. Amenajarea parc[rii subteraneesteinclus[]nproiectul„Modernizarea\ireabilitarea accese pietonale \i carosabile,precum\iiluminat arhitectural]nmunicipiulBoto\ani”. Valoarea total[ a proiectuluiestede31,9milioane de lei, perioada de implementare fiind de 35 de luni.(PetronelaRotariu)


6

TOPNEWS

Joi,12aprilie2012

„Luna plant[rii arborilor” la final „Lunaplant[riiarborilor”esteaproapede final,ac`iuneafiind unrealsucceslaBoto\ani.GabrielAmitrului,directorulDirec`ieiSilviceBoto\ani estedep[rerec[lucr[rileprev[zutepentruaceast[prim[var[ aufostrealizate]n marem[sur[. }nceeaceprive\teexcedentulde puie`i,GabrielAmitruluisper[ca ace\tias[urmezeafivalorifica`i]n toamn[. „Mar`i i eram la 90 la sut[ din programul stabilit pentru prim[var[.Sper[mcapân[]njuruldatei de12aprilies[finaliz[mcampania de prim[var[. Urmeaz[ lucr[rile de ]ntre`inere ]n planta`ii \i revi-

zuiri]nplanta`iinoi”,aspusGabrielAmitrului. Directorul institu`iei a apreciat colaborareacuprim[riiledinzoneleundes-au]mp[duritsuprafe`ede teren,dar\icuelevii\colilorboto\[nene,cares-auimplicat]nacesteac`iunidestinate]mp[duririlor. }n ceea ce prive\te distribuirea puie`ilor,Direc`iaSilvic[Boto\ani a ]ncheiat contracte pentru distribuirea acestora c[tre Prim[ria Boto\ani,c[treprim[riilecomunale, dar \i c[tre firme private din `ar[. „Am semnat contractul cu o firm[dinVaslui\imarepartedin puie`i au fost deja livra`i. S[pt[mânaaceastavomfinalizacontractulcuprim[riaBoto\ani.S-aumai valorificat prin ocoalele fizice cât \ilauneleprim[riidinjude`ulBoto\ani. O parte din puie`i vor r[mâne ]n pepiniere \i sper[m s[-i putemvalorifica]ntoamn[”,adeclarat directorul Gabriel Amitrului.(OtiliaMaxim)

Membrii lui Dan Poli`i\tii \i Diaconescu promit o jandarmii vor fi la campanie electoral[ curat[ datorie de Pa\te Lideriilocaliai PP-DDsuntnemul`umi`ic[autorit[`ile statuluinutrateaz[ româniipepiciorde egalitate,motivând c[duritateacucare sunttrata`imembrii

Firma de transport persoane RVG asigur[ deplasarea pentru slujba de Sf. Maslu la: - M[n[stirea Giurgeni: 27 aprilie 2012 11 \i 25 mai 2012 - M[n[stirea Zosin: în fiecare zi de VINERI.

Înscrieri \i informa`ii suplimentare: 0745.585.438, 0231.531.589 office@rvg.ro

partiduluiluiDan Diaconescu,nueste ]ntâlnit[\ifa`[de ceiafla`ilaputere. „Dac[ organismele statului sunt foartedrastice]nceeaceprive\te Partidul Poporului \i OTV-ul, nu aceia\iduritateomanifest[fa`[de ceicaregestioneaz[banulpublic, ceicareau bugetulla]ndemân[\i pecare]lfolosesc]nscopurielectorale”,adeclaratDorinCiu\tea, secretarulgeneralalPP-DD. Afirma`iasecretaruluiesteargumentat[ prin prisma Hot[rârii de Guvern, legat[ de acordarea de fonduri c[tre autorit[`ile publice locale,banicarecredeCiu\teac[ vorfifolosi`i]ncampanileelectorale. Marius Cristescu (foto), candidatulPP-DDlaprim[riaora\ului, promiteboto\[nenilorc[varealiza ocampanieelectoral[bazat[doar peprezentareaproiectelor.„Vrem o campanie curat[ ]n care se `in[ contdeproiecte.Noiavempreg[titecele20deproiectecarepotfi realizatef[r[s[grevezepreatare bugetul Prim[riei \i cu accent pe om.Penoinuneintereseaz[imaginea,]nultimiioptanis-auaxat peimagine\inupeceeaceeste]n spatele imaginii, realitatea uman[”,adeclaratCristescu. CandidatulPP-DD, adeclaratc[ modulactualdup[caresefacconcedieri conduce la foamete. }n aceste condi`ii zeci de boto\[neni trecpragulfilialeipartiduluipentru a cere bani de pâine. (Otilia Maxim)

}nperioadaS[rb[torilorPascale,peste700depoli`i\ti vorfiladatorie pentruasigurarea ordinii\ilini\tiipublice.Ace\tiavorfi ajuta`idecâteva zecidejandarmi,ce vorpatrula]ncomun]nzonelecu celemaimulteprobleme. Poli`i\tii vor fi prezen`i pe principalele artere rutiere, ]n localit[`ileurbane\irurale,dar ]nspecial]nzonal[ca\urilorde cultsauaaltorlocuridepelerinaj\izonedeagrement,pentru prevenirea oric[ror evenimente nepl[cute. }n intervalul 14-16 aprilie, vor avea loc manifest[ri religioase \i culturale, inclusiv ]n aer liber, cu participareaunuipublicnumeros \i un aflux important de persoane spre localit[`ile \i zoneledeagrement,structurile InspectoratuluidePoli`iealJude`ului Boto\ani ac`ionând ]n concordan`[ Astfel, ]n aceast[ perioad[, au fost stabilite m[surisuplimentarepentrumen`inereaclimatuluideordine\ilini\tepublic[. Pelâng[dispozitivulcurent, peste550depoli`i\tidincadrul structurilordeordinepublic[\i

investiga`ii criminale, folosind 75deautospeciale,vorac`iona zilnicpentruprevenireaproducerii oric[ror evenimente care potafectalini\teacet[`enilor. Dispozitivele de ordine \i siguran`[public[organizate]n aceast[perioad[vorac`ionacu prec[dere]nproximitateal[ca\urilor de cult. De asemenea, pe]ntreagaperioad[aS[rb[torilor Pascale, 152 de poli`i\ti din cadrul structurilor rutiere, folosind 20 de autospeciale (dintrecare11dotatecuechipamente de m[surare a vitezei),vorac`ionapetronsoanele intens circulate ale drumurilor na`ionale\ijude`ene,]nscopul prevenirii accidentelor \i ambuteiajelor rutiere, fluidiz[rii circula`iei\icombateriiexcesuluidevitez[.(D[nu`R.)


PUBLICITATE

Joi,12aprilie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândapartament3camere100mp,decomandat, 2b[ipestr.OctavOnicescu,partercuvederein ParculMihaiEminescu. Pre`50.000EUROTEL.: 0745.150.765. *Vândapartament4cameredecomandat,80mp situat]nPia`aRevolu`iei, vederespreCEC.Pre` 55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[ pestradaHatmanArbore 200mp,zon[deosebit[

Merit[v[zut[TEL.: 0744.267.646. *Vândteren]nora\,intabulat,]mprejmuit,cuutilit[`i,pentrudou[case.Telefon:0744.400.952.(G-3)

]nchirieri *Primesc]ngazd[labloc unb[iatsalariat,condi`ii convenabile,pre`minim. Telefon:0740.975.071. (G-3)

servicii *Ofermedita`ieavantajos lalimbaromân[,italian[. Antrenordefotbal]miofer serviciilegratis.Telefon: 0743.478.180.(2356-5)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Ministrul Muncii vrea re]ntregirea indemniza`iilor pentru cre\terea copiilor Guvernulvaanalizaoeventual[revenirela formaini`ial[aindemniza`ieidecre\tereacopiluluiodat[cudiscu`iileprivindrecuperarea salarial[pentrubugetari,deciziicaredepindde evolu`iaeconomiei,adeclaratlaGuvern,ministrulMuncii,ClaudiaBoghicevici. Guvernul are ]n plan re]ntregirea indemniza`iei pentru cre\terea copilului odat[ cu revenirea salariilor. Ministrul Muncii,ClaudiaBoghiceviciadeclaratcaaceastam[sur[ar trebui s[ stimuleze natalitatea, din ce ]n ce mai sc[zut[ ]n ultimiiani. „Revenirealaformaini`ial[aindemniza`ieipentrucre\tereacopiluluisuntconvins[c[vafidiscutat[odat[curevenirea salariilor, pentru c[ este o m[sur[ care a fost luat[ ]mpreun[cureducereasalariilor.Suntconvins[c[indicatoriieconomicipelunaaprilievorprezentadac[acestlucru esteposibilsaunu.Analizapelunaaprilieaindicatorilormacroeconomicivastabiliclardac[acestlucruesteposibilsa nu,iardac[acestlucruvafiposibil,cusiguran`[vaavealoc \irevenireasalariilor,\ire]ntregireaindemniza`iilorpentru cre\tereacopilului,]nfunc`iedeceeconomiareal[poates[ sus`in[”,aspusBoghicevici. ClaudiaBoghiceviciasus`inutc[Guvernulaluatactcu ]ngrijorarededatelepreliminarealerecens[mântuluideanul trecut,careindic[sc[dereanatalit[`ii\i]mb[trânireapopula`iei,c[a]n`elesriscurile\i]\ipropuneelaborareauneistrategiidemograficeaRomânieicutermenepân[]n2050. MinistrulMunciivreacare]ntregireas[aib[loc]n2012. Indemniza`iadecre\tereacopiluluiafostredus[]ndecembrie2010cu15procente.GuvernulBoc\i-aasumatr[spundereapeacealegelapachetculegeacareprevedeat[ierea salariilorbugetarilorcu25lasut[.

Joi,12aprilie2012

Evenimente de Botosani nr.2108  
Evenimente de Botosani nr.2108  

Ziarul orasului tau!

Advertisement