Page 1

CMYK

Locuin`edeserviciu]nCentruVechi, ]nlocuin`elorundeaustatromii EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.63(2098)•Joi,29martie2012•8pagini

Autorul omorului din centrul ora\ului a fost arestat preventiv Tân[ruldinBoto\anice]nnoaptea delunispremar`i \i-a]njunghiatcel maibunprietena fostarestatpreventivpentru29dezile. Acestaestecercetat pentrucomitereainfrac`iuniideomor calificat,procurorii aflânddelalegi\ti concluziileclare]n privin`acauzeidecesuluivictimei.

Pagina 8

Pag. 4

Spital la un pas de „]nchiderea robinetului”

Pag. 3

Citirea apometrelor, f[r[ sprijinul asocia`iilor

Din peste 100 de asocia`ii de proprietari \i locatari din municipiul Boto\ani, la doar 10 pre\edin`ii au acceptat colaborarea cu furnizorul de ap[ pentru citirea apometrelor din apartamente. Pagina 5


2

STARTNEWS

Joi,29martie2012

Ceart[ pe bugetul Spitalului Mavromati: Hrana bolnavilor, m[rul discordiei

Proiectuldehot[râreprivind aprobareabugetuluidevenituri\icheltuielialSpitalului Jude`eandeUrgen`[MavromatiBoto\ani,peanul2012, rezultatdincentralizareabugetelorcomponentealespitalelordesfiin`ateconformHot[râriiGuvernuluinr.52pe 2012afostdezb[tut\ivotat ]ncadrul\edin`eiordinarede miercuridincadrulConsiliuluiJude`ean.

Unii consilieri jude`eni s-au ar[tat nemul`umi`i de condi`iile oferite bolnavilor ]n spitale. Ace\tiaauenumerateatâtrigurozitateacucare sefacintern[rile,cât\imasaoferit[bolnavilor, carenuarfisuficient[. Interven`iaconsilieruluiDumitruCodreanua stârnitoavalan\[dereplicipeaceast[tem[. Bolnavii spitalului m[nânc[ mai r[u decât pu\c[ria\ii,]ntimpceceaiulb[utdeace\tiaeste ]ndulcit cu zah[r caramelizat. Singura mas[ consistent[esteciorbadinoaseleprovenitede laabator,pentrubolnaviiinterna`ilaSec`iade Psihiatrie. Acestea reprezint[ acuza`ii pe care

consilieriijude`enile-auaduslaadresaconducerii spitalelor. Mai mult, consilierul Liviu Axintel-aacuzatpeOvidiuMimorc[arface economiilamâncareabolnavilor. „Ideeacomas[riispitalelorafostunaproast[. Nicibanidehran[nusunt.Bolnaviim[nânc[ mai prost decât pu\c[ria\ii, lucru ce se face pentrua-itrimite]ntr-untimpcâtmaiscurtla cimitir”,aprecizatLiviuAxinte,interven`iaacestuiastârnindoreplic[t[ioas[dat[dec[tre OvidiuMimor. „LaMavromati,bolnaviiauasiguratetreifeluridemâncare,dincareunulcon`inecarne.La Psihiatrie, bolnavii beau ceai din zah[r ars \i

m[nânc[ciorb[f[cut[dinoaseledatedeabatoruldin]mprejurimi.Acestfaptpentruc[acolo \i-auf[cutsalariimari\ideasemeneamaiau \idatorii”,areplicatMimor. Acestaamaiprecizatc[situa`iacritic[]ncare seafl[s[n[tateaboto\[nean[sedatore\teconsilierilorjude`enicareautergiversatcomasarea spitalelor.Maimult,politizareaacesteisitua`ii, ageneratactualaproblem[dins[n[tate. }ncompletareacelorspusedeMimoravenit \iconsiulierulPSDMihaiDarie,careaaceentuatc[s-aajuns]nasemeneasitua`iepentruc[ spitaleleauavutdesuferitdeoarecenus-avotat latimpcomasarea.(OtiliaMaxim)

Consilierii jude`eni caut[ solu`ii pentru drumurile din Boto\ani Prezent]ncadrul \edin`eilunaredin cadrulConsiliului

Jude`ean,IoanDiaconuaf[cutdinnou unapelc[treconsilie-

Firma de transport persoane RVG asigur[ deplasarea pentru slujba de Sf. Maslu la: - M[n[stirea Giurgeni: 6 \i 27 aprilie 2012 11 \i 25 mai 2012 - M[n[stirea Zosin: în fiecare zi de VINERI.

Înscrieri \i informa`ii suplimentare: 0745.585.438, 0231.531.589 office@rvg.ro

riijude`eniaiUSL pentruag[sisolu`ii]n vederearezolv[rii situa`ieif[r[precedentaDirec`ieiJude`enedeDrumuri\i Poduri. Acesta a declarat c[ sunt multe drumuricaretinds[devin[necirculabile,punând]nacela\itimp]n pericolcircula`iapeacesteartere. „Mai sunt dou[ luni ]n care ne mai desf[\ur[m activitatea aici, o partedin noios[nemaireg[sim lamasaasta, iarceimaimul`inu o s[nemaireg[s im. Estenormals[ l[s[moriceambi`iepolitic[,orice ordinprimitdeoriunde\ichiars[ rezolv[m o problem[ deosebit de grav[.Maisuntdou[lunidezile\i suntni\tecorigen`e,stima`icolegi delaPNL\iPSD,pecarenulea`idat.Setermin[anul\colar,se termin[anul\iave`icorigen`[la comasarea spitalelor, ce a condus la un minus de 60 miliarde lei la spitalele din jude`, ave`i o corigen`[ladrumurijude`ene.}nfinal USL va r[mâne repetent[ la ce ]nseamn[ gestionarea Consiliului Jude`ean pe domeniile principale deactivitate,respectivspitale,drumurijudetrenesi,decenu,cofi-

na`area proiectelor europene”, a precizatDiaconu. Referitor la drumurile jude`ene, pre\edintele Consiliului Jude`ean Mihai~âbuleacavenitcupropunereacaacesteas[intresub]ngrijireajude`ului,aceast[interven`ie apre\edinteluideCJf[cându-se]n contextul ]n care se vorbe\te tot mai mult de descentralizare. Acestaestedep[rerec[artrebui casectoarelededrumna`ionalce sunt pe teritoriul jude`ului s[ fie transferate ]n administrarea autorit[`ilor jude`ene iar la stabilirea bugetuluidestats[fiealocatefonduripentru]ntre`inere. Afirma`iaafostf[cut[]ncontextul]ncareautorit[`ilejude`eneau preluatunsectordedrumna`ional, ]n raza comunei Vorniceni, dup[ ce Sec`ia Juede`ean[ de Drumuri Na`ionale nu a avut fonduri s[ ]l modernizeze\iaajunsimpracticabil.Tot]ncadrul\edin`eiconsilieriijude`eniauamintit\idesitua`ia f[r[precedent]n`ar[,situa`iedat[ de drumul na`ional Darabani Mitoc,care\ilamomentuldefa`[ este „un drum de p[mânt”, conformspuselorluiDumitruCodreanu.Acestdrumesteunuldinsingurele drumuri na`ionale  din România ]n acest stadiu. (Otilia Maxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ }ncep ]nscrierile pentru asisten`i medicali LaBoto\ani,]ncepândcudatade1 aprilie2012,Grupul|colarPostliceal „Prof.dr.doc. Enescu Longinus” d[ startul la ]nscrieri pentru asisten`i ]n domeniul sanitar. Sunt locuri pentru treispecializ[ri:asistentmedicalgeneralist, asistent medical de farmacie, asistentmedicalbalneofiziokinetoterapie(BFK).Maiexact,ceicevoropta pentru „asistent medical generalist” voravearezervate100delocuri;pentru„asistentdefarmacie”\coalapune ladispozi`ie50delocuriiarspecializarea„asistentmedicalBFK”vaavea30 delocuridisponibile.}nscrierilesefac pân[ladatade15aprilie2012iartaxa de ]nscriere este de 150 ron. Durata cursurilorvafide3anicufrecven`[de zi,delunipân[vineri,costulacestora fiindde2200ronanual,indiferentde specializare. Ace\ti 2.200 ron ce reprezint[taxaanual[aferent[specializ[riialesedecursant,sepotpl[ti\i]n patrurate,pentruceicenuauposibilitateas[achitesumaintegral,la]nceputulcursului.Locuriledisponibile]n func`iedefiecarespecializare]nparte sunt locuri cu tax[, ]ns[ cursan`ii cu medii mari au posibilitatea de a fi remunera`i printr-o burs[ de studii. Aceasta vine prin intermediul unei funda`ii olandeze ce asigur[ fonduri pentruunnum[rde15bursedestudii. |coala sanitara „Prof.dr.doc. Enescu Longinus”estesingura\coal[dinjude` care a primit acreditarea ]n data de 18.10.2010.prinOrdinulMECTSnr. 5471laBoto\ani.Maimult,cursan`ii binepreg[ti`i,]nurmaexamenuluifinal,auposibilitateadeaprimisprijin laangajare]nclinicileprivatedinjude`.(AiloaieAlina-Nicoleta)

Bolile incurabile fac ravagii Ultimiianiauadusdup[sineoalterare a st[rii de s[n[tate a boto\[nenilor.Stresul,alimenta`ianecorespunz[toare, s[r[cia, poluarea \i uneori educa`ia precar[ ]\i spun cuvântul. Mediciidefamiliedinjude`au]neviden`[ zeci de mii de pacien`i care sufer[debolicronicegrave.Astfel,]n anulprecedent,sutedeboto\[neniau fost depista`i cu cancer de diferite tipuri:100decazurinoidecancerde coluterinaufostdepistate]njude`,alte 100decazurisuntdecancerlasân,60 depacien`iaufostdiagnostica`icucancerlastomaciar50cucancerdepiele. Aproximativ100deboto\[neniaufost diagnostica`icucancerlaprostat[.StatisticileDSParat[tristulfaptc[]neviden`elemedicilorexist[8.600deboto\[neni ce sufer[ de diabet zaharat, 9.000suntcubolipulmonarecronice iar 42.000 cu boli hypertensive. De asemenea,cirozahepatic[areoinciden`[ridicat[laniveldejude`,aproximativ8.000deboto\[nenifiindvictimeleacesteiboli.Speciali\tiiauconstatatc[acestebolisuntrepercusiuni alestiluluidevia`[precar,alestresului \i alimenta`iei necorespunz[toare. Toate duc la o cre\tere a num[rului bolnavilor, indiferent de vârst[. Din p[cate,persoaneletinere,cenuaudep[\it30ani,apar]nlistelebolnavilor cesufer[debolicronice.(AiloaieAlina-Nicoleta)


TOPNEWS

Joi,29martie2012

3

Spital la un pas de pe o coloan[ „]nchiderea robinetului”

BOTO|ANI Drumul spre Italia s-a oprit la Mitoc

La140.000deleisaridicat,pân[ieri, datorialaap[a SpitaluluiJude`ean „Mavromati”.La aceast[cifr[s-a ajunsdup[comasareacelorpatruspitale,cânddou[sec`iii-ausporit„Jude`eanului”restan`eledeplat[laap[ cupeste900.000.

Dac[fostulSpitaldeCopiiaintrat]ncomponen`aceleimaimari unit[`i medicale din jude` f[r[ niciunleudatorielafurnizorulde ap[, ]n schimb Maternitatea avea peste 300.000 de lei datorii, iar fostulSpitaldePsihiatrieacumulaseaproximativ600.000deleirestan`[ de plat[ la furnizorul Nova Apaserv.La]nceputulacesteis[pt[mâni, conducerea spitalului a ajuns]ns[pezerocudatoria,evitând astfel „]nchiderea robinetului”cucareamenin`asocietatea. „SpitalulJude`eanne-apl[tittot ceavearestan`[lanoi.142.000de leiauachitatmar`i,astfelc[acum

suntpezerocudatoria.|tiuc[nu le-a fost u\or, noi ne gândeam chiarlaunplandee\alonare,dar estemaibinea\a,ausc[patdeo grij[\inoine-am]ncasatbaniipe serviciulfurnizat”,adeclaratCristianRomanovschi,\efulServiciu-

luiComercialdincadrulSociet[`ii NovaApaserv. Desprecelelaltedou[spitaledin municipiu, subordonate Consiliului Local, reprezentan`ii societ[`ii NovaApaservspunc[suntlazicu plataconsumuluideap[.Anultre-

cut, furnizorul de ap[ a mai avut probleme ]n recuperarea banilor, ]nspeciallaSpitaluldePsihiatrie. „Acolonoiammaif[cutanultrecutunplandee\alonareadatoriilor”,amaideclarat\efulServiciuluiComercial.(A.D.)

Zona metropolitan[ a Boto\aniului Aziconsilieriilocali vordezbate\iaproba proiectuldehot[râre privindaprobarea asocierii,aactului

constitutiv,precum\i astatutuluiAsocia`iei deDezvoltareIntercomunitar[„ZonaMetropolitan[Boto\ani”.

Sunt al[turi de municipiu Boto\anilaconstituireaZoneiprim[riile MihaiEminescu,St[uceni,R[chi`i, B[lu\eni, Curte\ti \i Roma. „Punem]nc[oc[r[mid[destuldeimportant[laconstituireazoneimetropolitane a municipiului Boto\ani.

Vomaproba]n\edin`adeCLasocierea, contribu`ia la patrimoniul ini`ial, actul constitutiv, statul, reprezentan`ii municipiului ]n ConsiliuldeAdministra`ieaZoneiMetropolitane,vomstabilicenzorul\i sediu”,adeclaratprimarulC[t[lin Flutur. }nurmadiscu`iilorpurtatecuto`i ceilal`i \ase primari, \i ace\tia vor cuprindepeordineadeziaconsiliilorlocale,acestpunctcuprivirela constituireaZoneiMetropolitane. „Amavutdiscu`iicuto`icei\ase primaricaresuntal[turidemine]n acestproiectimportantpentrumunicipiulBoto\ani\izonaBoto\ani. Discu`iileaufostserioase,fructuoase, \i vreau s[ le mul`umesc colegilordelacele\asecomunepentrumodul]ncareau]n`elescetrebuie s[ facem pentru municipiul Boto\ani, pentru zona metropolitan[.Larândullor\ieiscothot[râri de Consiliu care vor avea aceea\i componen`[, acela\i statut, contribu`ie”,amen`ionatedilulmunicipiului. Acestaaprecizatc[unfactorimportant ]n atragerea fondurilor europenepentrurealizareaproiectelor ]l vor constitui datele recens[mântului, care vor fi f[cute publice ]n anul2013,an]ncarevor]ncepes[ apar[ influen`ele recens[mântului vizavideanumitedomenii.(PetronelaRotariu)

Mar`i]njurulorelor23.30,poli`i\tii defrontier[dincadrulSectoruluiPoli`ieideFrontier[Stâncaauobservat, pedirec`ialocalit[`iiMitoc,patrupersoane,carenu-\ijustificauprezen`a]n zon[.}nscurttimp,opatrul[format[ dinpoli`i\tidefrontier[delaSectorul PFStâncas-adeplasatlafa`alocului, undeaure`inutpatrub[rba`i,carevorbeaucuputernicaccentmoldovenesc, unuldintreeiavândasuprasadocumentedeidentitate.}nurmacercet[rilorefectuatecusprijinulautorit[`ilor dinRepublicaMoldovaprecum\idin declara`iile b[rba`ilor, poli`i\tii de frontier[ au stabilit c[ cei patru sunt cet[`enidin`aravecin[,auvârstecuprinse]ntre22\i40deani,autrecut ilegalfrontieradintreRepublicaMoldova \i România folosind o barc[ pneumatic[,inten`ialorfiinddeaajunge]nItaliapentruag[siunlocdemunc[.„Poli`i\tiidefrontier[au]ntocmit penumelecelorpatrub[rba`iactepremerg[toare ]nceperii urm[ririi penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de intrare ]n `ar[ prin trecerea ilegal[ a frontiereidestat,dosarulurmândafi ]naintatParchetuluidepelâng[Judec[toriaS[veni,competent]nsolu`ionareacauzei”,adeclaratinspectorulMinodoraR[cnea,purt[toruldecuvântal Serviciului Teritorial al Poli`iei de Frontier[Boto\ani.(D.R.)

Crosul Jandarmeriei organizat duminic[ la Corni\a InspectoratulJude`eandeJandarmi organizeaz[duminic[,laora9.30,a cincea edi`ie a „Crosului Jundarmeriei” ]n zona Corni\a, la ie\irea din municipiulBoto\ani.Potparticipato`i boto\[neniipegrupedevârst[,astfel: pre\colari, clasele I-IV, clasele VVIII,liceu\itineret,25-39deani\i peste40deani.Laterminareaconcursuluisevaorganizaotombol[lacare vor participa sportivii din categoriile devârst[pre\colari,claseleI-IV\iclaseleV-VIIIcareautrecutliniadesosire,to`iavând\ansadeacâ\tigaunul dinpremiilepuse]njoc.(D.R.)

Concursul „Micii pompieri” \i-a desemnat câ\tig[torii la etapa zonal[ Miercuri,]ncepândcuora10.00,la Gr[dini`anr.23dinmunicipiulBoto\anis-adesf[\uratetapazonal[aconcursuluipentrupre\colari„MiciiPompieri”,organizatdeInspectoratulpentruSitua`iideUrgen`[„NicolaeIorga” alJude`uluiBoto\ani,]nparteneriatcu Inspectoratul |colar Jude`ean Boto\ani.Lastarts-aualiniat\aseechipaje apar`inândGr[dini`elornr.11,14,15, 21,24\iGr[dini`ei„Girotondo”,toate dinmunicipiulBoto\ani.Laprobateoretic[,copiiiaurezolvatunchestionar tipgril[cu10]ntreb[ridespreprevenirea incendiilor. La proba practic[, concuren`iiaurealizatundesen/pictur[ cutemedindomeniulsitua`iilordeurgen`[.PrimullocafostocupatdeechipajuldelaGr[dini`anr.14Boto\ani. PremiulIIafostadjudecatdepre\colarii Gr[dini`einr.21,iarpremiulIIIarevenitechipajuluiGr[dini`einr.11.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Joi,29martie2012

Locuin`e de serviciu ]n Centru Vechi, ]n locuin`elor unde au stat romii Aceastaestepropunereaf[cut[\i]naintat[ primaruluiC[t[lin Flutur,dec[treconsilieriilocaliaiPDL. Dinceledeclaratede edilulmunicipiului]n acestelocuin`esociale arurmas[steasalaria`iaiPrim[riei\i aleunit[`ilorsubordonatePrim[riei. Prinacestesolu`iimunicipalitatea ]ncearc[ s[ redea acestei zone importan`adeodinioar[\iunadintre cele mai importante zone ale ora\ului.„Avemohot[rârepublicat[spredezbaterecuceeaceseva ]ntâmpla]nCentruVechi.Vreaus[ le mul`umesc colegilor mei consilieri locali, ce m-au ajutat \i au venit,spuneu,cuunproiectdehot[rârerezonabil,]nceeaceprive\te locuin`ele reabilitate din Centru Vechi. Propunerea este ca aceste locuin`erealizateprinproiectulde reabilitareacentruluiistorics[aib[ destina`iadelocuin`edeserviciu”, adeclaratC[t[linFlutur. Lista locuin`elor de serviciu ce intrasubinciden`aacesteihot[râri esteprezentat[]ntr-oanex[aproiectului.}nacela\itimpestepreg[titunregulamentprivindatribuirea locuin`elor de serviciu. „Cred c[

acestregulamentnuval[salocla interpret[ri\idiscu`ii,bazat]nmare parte pe acele criterii, care au stat \i la baza ]ntocmirii listei ANL, dar am avut la baz[ \i un regulament f[cut de Ministerul PublicdinMinisterulJusti`iei,pentru atribuirea locuin`elor lor de seviciupentrufiecaredinMinister. Esteolocuin`[pecareoatribuim un specialist, unei persoane care ]ndepline\te condi`iile din regulament,nusprecump[rarecipentru

folosin`[,pân[]\ipotachizi`ionao alt[locuin`[”,aspusprimarulmunicipiului. Vor avea acces la locuin`a de serviciu cei care sunt angaja`i ai Prim[riei sau a institu`iilor din subordinea Prim[riei. Se ]ncadreaz[ ]n acest criteriu cei ce lucreaz[]nTeatruMihaiEminescu, laFilarmonic[,TeatruldeP[pu\i, aparatul propriu al Consiliului Local, Direc`ia de Asisten`[ Social[,Direc`iadeTaxe\iImpozite.

Copii ]nscri\i mai mul`i ca num[rul celor recenza`i la clasa preg[titoare \i clasa zero Dup[adouaetap[,conformdatelorcentralizatela nivelulInspectoratului|colarJude`ean(I|J),aufost ]nscri\ipeste6.000decopiilaceledou[niveledestudii.Sunt\iunit[`i\colareundenum[rulcelor]nscri\i estefoartemic. „Laniveluljude`uluiBoto\aniaufost]nscri\idup[ primeledou[etape6.514decopii.4.407laclasaI\i 2.657laclasapreg[titoare”,adeclaratDanielBotezatu,inspector\colargeneraladjunctalI|J. Lanivelulmunicipiuluiceimaimul`icopii]nscri\i la clasa I sunt la |coala General[ Nr. 8 cu 164 de elevi,|coalaNr.7undesunt149de]nscri\i.Laniveluljude`uluiceimaimul`icopii]nscri\ilaclasaIsunt la|coalaAlbe\ticu111copii]nscri\i.Laclasapreg[titoare cei mai mul`i ]nscri\i la nivelul municipiului Boto\anidar\ilaniveluljude`uluisuntla|coalaGeneral[Nr.11cu94de]nscri\i,|coala8cu89de]nscri\i\i|coala7cu88de]nscri\i. „La nivel de municipiu Boto\ani, dar \i de jude`, avem situa`ii ]n care s-a dep[\it num[rul de clase prognozataseforma.Membriicomisieivordiscuta\i voradoptam[suri]nconsecin`[.Probabilc[sevor aproba clasele suplimentare, dac[ permit condi`iile, ]ns[urmeaz[s[sevad[\icumanumesevaproceda cu necesarul de cadre didactice care s[ predea”, a declarat Daniel Botezatu, inspector \colar general adjunctalI|J. }ntr-oatreiaetap[a]nscrierilor,]ntre23-25aprilie, vorfisunt]nscri\icopiiicareausolicitat]nscriereala oalt[\coal[decât\coaladecircumscrip`ie,darnuau fost]nmatricula`i,dinlips[delocurisauceicarenu auparticipatlanicioetap[de]nscriere\i,]naceast[ etap[,solicit[]nscriereala\coaladecircumscrip`ie.

„Este o propunere, ]ncerc[m. Sunt18cl[diricu33despa`ii,cele maimultelocuin`ecuunasaudou[ camere.Vechiichiria\ivorr[mâneacolo\ivorintra]nblocurilede locuin`e sociale din zona ANL Ci\mea.Avemolun[ladispozi`ie pentru dezbatere, pentru amendamente”,aspusC[t[linFlutur.Acestproiectestesupusspredezbaterepublic[,dup[carevaintrape ordineadeziaCLspreaprobare. (PetronelaRotariu)

OfemeiedinBoto\aniareclamat laPoli`ieproducereaunuiaccident rutier ]n care a fost r[nit fiul s[u dup[ aproape trei s[pt[mâni. }n data de 27 martie 2012, ]n jurul orei12.00,ManuelaS.asesizatla Poli`ia municipiului Boto\ani c[ fiuls[uIulianM.]nvârst[de16 aniafostvictimaunuiaccidentrutier produs ]n data de 8 martie 2012,iarconduc[torulautovehicului implicat a p[r[sit locul evenimentului. }n urma cercet[rilor efectuate, poli`i\tii au stabilit c[ ]n ziuarespectiv[,BogdanCiprianL. ]nvârst[de24ani,dinmunicipiul Boto\ani, ]n timp ce manevra un autoturism pe trotuar, pe Bulevardul Mihai Eminescu, cu inten`ionânds[ajung[peparteacarosabil[, l-a accidentat grav pe minor caresedeplasapetrotuar,]mpreunacuungrupdecolegideclas[. Dup[ producerea evenimentului, conduc[torul auto a p[r[sit locul faptei. Ini`ial,adolescentulaascunsp[rin`ilor]mprejur[rilereale]ncarea suferit leziunile, ace\tia din urma aflândadev[rul]nziuade27martie,cândausesizatpoli`i\tii.„Fa`[ deBogdanCiprianL.seefectueaz[ cercet[risubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iunilor de v[t[mare corporal[ dinculp[\ip[r[sirealoculuiaccidentuluidincarearezultatv[t[mareacorporal[auneipersoane,f[r[ ]ncuviin`areaorganelordepoli`ie”, a men`ionat subcomisarul Daniela Gheorghiescu,purt[toruldecuvânt alIJPBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Punctele turistice nemarcate stârnesc ]ngrijor[ri ]n rândul consilierilor jude`eni Consilieruluijude`eanPRM,DumitruCodreanu\i-a exprimatnemul`umireavis-a-visde lipsapanourilorcares[indiceturi\tilordrumulc[tre MemorialulIpote\ti \ic[treMuzeul GeorgeEnescu.

}nultimaetap[2-9maiesteasigurat[]nscriereacopiilorcarenuauparticipatlaetapeleanterioaresaunu aufost]nmatricula`i,dindiferitemotive. Ministerul Educa`iei nu va accepta ca ]ntr-o clas[ preg[titoares[fie]nscri\imaimultde25deelevi,dar vaavizasuplimentareanum[ruluideclasepreg[titoare\ivaasiguradotareaacestoraacolounde\coliledispun de infrastructura necesar[. Ministerul de resort arealocateresurselebugetarenecesarepentruachizi`ionareamobilierului\imaterialelordidacticedestinateclaselorpreg[titoare,darnusuntprecizatesumele prev[zute,motivândc[astfelfirmelevoravansaofertelapre`urimaximale.P[rin`iinuvorfiobliga`is[ achitediversesumedebanipentrua-\i]nscriecopiii la \colile dorite \i a indicat un num[r de telefon, 0800.801.100,lacarepotfisemnalateeventualecazuridecorup`ie.(PetronelaRotariu)

A reclamat un accident rutier dup[... trei s[pt[mâni

Consilierul a cerut vicepre\edintelui CJ, C[t[lina Lupa\cuis[intervin[pentruaseremediaaceast[situa`ie. „Vreaus[sesizezfaptulc[ Memorialul Ipote\ti, adic[ ceeace]nseamn[loculdena\tereamareluipoetboto\[nean, dup[p[rereameanuestevizibilmarcatpedrumurilena`ionalem[refer,chiars[merge`i spreacealoca`ie,eucirculpe drumul Boto\ani - Dorohoi aproapezilnic,norocc[dela Drumuri \i Poduri au pus un

semn a\a minuscul pe care scrieIpote\ti.Dars[apar[ceva,c[semergespreCasaMemorial[, c[ este Muzeul Ipote\ti,c[estedirec`iasprelacul cu nuferi, nu este absolut nimic, nici un banner, nici un bust al lui Eminescu sau un panou publicitar.Nici un indicator nu este ]ntâlnit nici spre muzeulGeorgeEnescu.}nalte state civilizate, se pun ]n valoare asemenea obiective uristice”, a afirmat Dumitru Codreanu,consilierjude`ean. C[t[lina Lupa\cu l-a informat pe consilierul jude`ean c[ dinparteaDirec`ieideCultur[, Culte\iPatrimoniuCulturala fost ini`iat un proiect ]n acest sens,]ns[]nfunc`iededisponibilit[`ilefinanciaresevavedea dac[vafi\iaplicat.„Pemasa pre\edinteluiCJexist[unproiect privind marcajele pentru institu`iiledecultur[realizatde dl. arhitect, a fost ]n discu`ie, urmeaz[]nfunc`iedefinan`are s[ se pun[ ]n aplicare”, a declarat C[t[lina Lupa\cu. (OtiliaMaxim)


CMYK

ESEN~IAL

Joi,29martie2012

Citirea apometrelor, f[r[ sprijinul asocia`iilor

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Tân[r din Coste\ti trimis ]n judecat[ pentru lovituri cauzatoare de moarte Unb[rbat]nvârst[de30de anidinsatulCoste\ti,comuna R[chi`iafosttrimis]njudecat[ deprocuroriiParchetuluidepe lâng[TribunalulBoto\anipentru s[vâr\irea infrac`iunii de lovituricauzatoaredemoarte. Marian Bamburic ]n noaptea de25spre26decembrie2011, \i-a ucis un coleg de munc[ dintr-olovituri.Atâtagresorul, cât\ivictimaAntonToc[nel, erauangaja`icaciobanilauna dinstâniledeperazalocalit[`ii Coste\ti.Pefondulconsumului de b[uturi alcoolice \i a unui conflict spontan Bamburic a lovitvictima,pestefa`[,aceastasuferindleziunilaimpactul cusolul,careaudusladeces. Recentfrateleceluianchetatsa spânzurat. Toc[nel i-ar fi spus„spânzur[-te\itucafratelet[u”atuncifiindlovit.PentrufaptasaMarianBamburic risc[s[stea]nspatelegratiilor pân[la15ani.(D.R.)

Boto\[nean jefuit ]n jude`ul Suceava

Dinpeste100de asocia`iideproprietari\ilocatari dinmunicipiul Boto\ani,ladoar 10pre\edin`iiau acceptatcolaborareacufurnizorul deap[pentrucitireaapometrelor dinapartamente. Dup[ mul`imea de nemul`umiri ap[rutepeseamaconsumurilorcu care sunt ]nc[rca`i locatarii buni platnicidincauzavecinilorlorcare nu declar[ indexul corect citit la apometru,furnizoruldeap[acerut sprijinulasocia`iilordeproprietari. Reprezentan`iiNovaApaservau motivatc[ocolaborarecuasocia-

`iile de proprietari pentru citirea apometrelordinapartamentearfi binevenit[pentruc[proprietarii ledeschidu\amaiu\orcelordela asocia`ii decât angaja`ilor societ[`ii. „}n cadrul asocia`iei de proprietarialtfelsepotstabiliregulile ]ntre locatari. Dar pre\edin`ii de asocia`iinuvors[seimplice.Sunt ]n municipiu doar vreo zece asocia`ii unde avem sprijinul pre\edin`ilor\iacolonusuntprobleme, nusuntmaridiferen`e]ntrecitirea lacontoruldebran\ament\isuma citirilordinapartamente”,adeclarat Cristian Romanovschi, \eful Serviciului Comercial din cadrul Societ[`iiNovaApaserv.

Locatarii unor sc[ri de bloc au trecut la „gospod[rire pe cont propriu” Laasocia`iilecareaub[tutpalma

cuconducereafurnizoruluideap[ ]nprivin`acolabor[riilacitirealunar[ a apometrelor, fie reprezentantul asocia`iei merge din u\[ ]n u\[ ]mpreun[ cu angajatul de la NovaApaserv,fiesemergedoarla opartedinapartamente,prinsondaj,pentruaseverificacorectitudinea declar[rii indec\ilor, dac[ nu suntacumulateconsumurimari. „Sunt mai multe modalit[`i de colaborarecuasocia`iile.Avem\i câtevasc[rideblocundelocatarii au trecut la gospod[rire pe cont propriu. Vine lunar un reprezentantdinscar[\iaducelistacucitiriledelafiecareapartament.Condi`iaestecanois[facemcitireala contoruldebran\ament]naceea\i zi,launintervaldecelmultoor[, dou[, dup[ ce s-a f[cut citirea ]n apartamente.Diferen`elesuntfoartemici]nacestcaz\itoat[lumea este mul`umit[. Avem o astfel de colaborare]nzonaPrim[verii”,a maimen`ionatRomanovschi.

}ncercarea de a colabora cu reprezentan`ii asocia`iilor la citirea apometrelor,afost]ns[sortit[e\ecului ]n cele mai multe asocia`ii. Pe de o parte, \efii de asocia`ii spunc[nuesteobliga`ialor\ievit[ astfel certurile cu r[u platnicii, iardecealalt[partereprezentan`ii societ[`ii Nova Apaserv arat[ cu degetulspreasocia`iic[nuseimplic[pentruapunecap[tnemul`umiriloroamenilorcorec`i,carese v[dcufacturi]nc[rcatedincauza vecinilor „\mecheri”. Cei de la NovaApaservpromiteau]ns[spre sfâr\itulanuluitrecutc[aupreg[tit „acdecojocul”r[uplatnicilor. Directorul Maricel Georgescu declarac[vatrimiteangaja`iilacitiri]napartamente,iaracolounde proprietariinudeschiddou[lunila rând, ]i va ]nc[rca pe ace\tia cu diferen`a care rezult[ dup[ citirea contorului de scar[. S-a renun`at ]ns[laaceast[strategiechiar]naintedeafipus[]npractic[.(A.D.)

Poli`i\tii suceveni sunt pe urmeleunorho`icei-aufurat unui boto\[nean aproape 10.000lei.Mar`iMihaiM.,]n vârst[ de 57 ani, din municipiul Boto\ani, a sesizat prin 112faptulc[]ntimpceseafla perazaora\uluiGuraHumorului,undedesc[rcani\tebutelii, persoane necunoscute i-au sustras din interiorul cabinei camionului suma de circa 10.000 lei ce provine din ]ncas[ri.Dincercet[rileefectuatedepoli`i\tis-astabilitc[MihaiM.\imanipulantulMarius L., ambii angaja`i ai unei societ[`i comerciale din Bucure\ti, au efectuat alimentarea cubutelii]nmaimulteloca`ii de pe raza jude`ului Suceava, ]n Frasin, Vama, Câmpulung Moldovenesc,VatraDornei\i GuraHumorului-cartierVorone`,]nbazacontractelor]ncheiate,ocaziecucareau]ncasat maimultesumedebani,conform chitan`elor pe care le de`in,baniceaufostpu\i]ntro caset[ metalic[, amplasat[ ]ntrescauneledincabinaautocamionuluicubutelii.Peraza ora\ului Gura Humorului-cartierVorone`,ceidoiaudesc[rcatbuteliilaolocuin`[,l[sând portierele autocamionului ]nchise,dardescuiate\icaseta]n care `ineau banii ]ncuiat[, cu cheia]nyal[.Dup[ceau]ncasatosum[debaniauvruts[ pun[ banii ]n caseta metalic[, ocaziecucareauconstatatc[ sumade9.007leiceseafla]n interior lipse\te. Poli`i\tii au deschis o anchet[ ]n vederea identific[rii autorului furtului. (D.R.)


6

TOPNEWS

Joi,29martie2012

Sezonul de tabere \colare se deschide cu taberele „Codrii de aram[” Tab[raCodriide Aram[delaAgaftonBoto\ani]\iva deschidepor`ile\i]n acestanpentrutineriicarevors[petreac[unsejurla Boto\ani.Tab[ra „Codriidearam[” estesituat[]nvecin[tatealocalit[`ii Agafton. }ntr-un peisaj natural, s-au amenajat dou[ tabere pentru copii. La poalelecodrilorAgaftonuluiauluat fiin`[celedou[tabere\colare:„Luceaf[rul”\i„Codriidearam[”. PrintabereledelaAgaftonnusau perindat numai \colari din România,ci\idinRepublicaMoldova\iUcraina.Anultrecut,peste 1.200 de elevi din toate col`urile

`[riiaualesaceast[tab[r[„Codrii de aram[” de la Agafton. Majoritateaaustatos[pt[mân[darau fost grupuri care au ales s[ ]\i petreac[ 12 zile la Codrii de Aram[.Tab[ra„Codriidearam[” a ]nregistrat ]ncas[ri de peste 800.000delei]nsezonuldevar[ din2011. „Tab[ra Codrii de aram[ de la Agafton pune la dispozi`ia elevilor baza material[ \i resursele umane pentrucaceicaza`is[sesimt[cât maibine.Sepotorganizadrume`ii prin ]mprejurimi, excursii la Ipote\ti,Sucevi`apentruavizitam[n[stiriledelanoisaudinBucovina”,a declaratRaduHumelnicu(foto). Anul trecut, elevii au pl[tit 57 deleipentruozidecazarecutrei mesepezi.|efulDirec`ieiJude`ene pentru Tineret \i Sport Boto\ani,RaduHumelnicu,adeclarat c[pre`ulunuisejur]ncursulsezonuluidevar[nuafost]nc[stabilit lanivelna`ional,darseparec[nu vafimaimicde60delei.(Otilia Maxim)

Gheorghe Marcu va p[r[si partidul de la 1 octombrie Senatorul GheorgheMarcu, pre\edinteleorganiza`ieijude`eneaPSDBoto\ani,afost ales,mar`i,prinvotulParlamentului,]nfunc`iadevicepre\edintealComisieiNa`ionaleaValorilorMobiliare. Actualul lider PSD, va trebui s[ renun`e, ]ncepând cu toamna acestui an, la func`ia de pre\edintealPSDBoto\ani.

GheorgheMarcuafostvotatdeto`icei232de parlamentari prezen`i la sedin`[, iar mandatul s[uva]ncepela1octombrie\iestedecinciani. „Salutnumireacoleguluinostru,adlpre\edinte Marcu, ]n conducerea Comisiei Na`ionale a ValorilorImobiliare,oinstitu`ieifundamental[a pie`eidecapitaldinRomânia.Esteodovad[a profesionalismului\iaseriozit[`iisale\iestedac[ vre`iomândriepentrunoi\ipentruBoto\anis[ avem pe cineva dintre noi, reprezentant la o func`iedenivel]nalt”,adeclaratOvidiuPortariuc,consilierlocalPSD.PentrufunctiadepresedinteaCNVMafostaleas[CarmenNegoi`[.

„Considerc[s-a`inutcontdeexperien`ape care am avut-o pe pia`a de capital. Din 1990 pân[acumamaproape15anicaspecialistpe pia`adecapital”,aafirmatMarcu,fostdirecotr laFPPIIMoldova\iSIFMoldova. Celmaiprobabil,loculs[u]ncadrulpartiduluivafiluatdedeputatulAndreiDolineaschi, care este pre\edinte executive, ]ntrucât cele dou[func`iinusuntcomp[atibile. Parlamentarul boto\[nean va face echip[ cu Carmen Negoi`[, care a primit, mar`i, votul Parlamentului pentru func`ia de pre\edinte al CNVM.(OtiliaMaxim)

Portariuc sus`ine s[racii la scutirea pl[`ii taxelor Consilierii locali ai PSD segândesclaunproiectde hot[râreprivindscutireade laplataimpozituluipecl[diri \i terenuri a persoanelor fizice care beneficiaz[ de ajutor social ]n procent de100lasut[\ireducerea cu50lasut[aimpozitului pecl[diri\iterenuripentru persoane care au venituri lunarepemembrudefamilie mai mici decât salariul minimbrutpe`ar[. }n eviden`ele Prim[riei Boto\ani sunt 300 de persoane,beneficiarealeajutorului social. Ovidiu Portariucsus`inec[acestproiect vafisuportatcuu\urin`[cu baniibugetuluilocal. ConsilierulOvidiuPortariucadeclaratc[proiectul de hot[râre a fost deja depus la Consiliul Local \i crede c[ acesta reprezint[ unexerci`iudenormalitate. „C[t[lin Flutur are doar proiecte costisitoare, care nu sunt prioritare. Acesta esteunproiectcarerespect[ un principiu: cel al solidarit[`iisociale.Credc[banii Boto\aniului trebuie s[ ajung[ la oameni, nu doar la firmele PDL \i ale lui Flutur.Avemrectific[ride buget, care se fac permanent pentru a onora noi \i noi contracte pentru aceste firme.}nultimelelunisuntemanun`a`ic[sefacrectific[ridebuget,c[sunt]ncas[ri bune la buget. Asta ]nseamn[c[exist[disponibilitateapentruanegândi\i laacestprincipiualsolidarit[`ii \i pentru semenii no\trimaipu`inavantaja`i”, aconchisPortariuc. Replica edilului a venit promt, lacâtevaoredup[ce Portariuc f[cea public[ inten`iaproiectului.Acestanu s-aar[tat]mpotrivaacestuia,]ns[dore\tes[analizeze proiectul ]ntr-o viitoare \edin`[deConsiliuLocal. „Nusuntstr[indeasemeneapropunere,caredealtfel, a fost prezentat[ \i ]n altejude`edec[treconsilieriiUSLceaspir[lafunc`ia de primar. Dup[ cum am maispus,eunuvreaus[]ncurajez nemunca. Oricum, se va dezbate acest proiect ]ntr-o \edin`[ viitoare”, a declaratedilul. Prin implementarea acestuiproiectopartedinlocuitorii din boto\ani ar putea beneficiadescutireataxelor \iimpozitelor,datorit[situa`ieifinanciareprecare]ncareseafl[.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Joi,29martie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[ipe str.OctavOnicescu,partercu vedereinParculMihaiEminescu.Pre`50.000EURO TEL.:0745.150.765. *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituat]n Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[pe stradaHatmanArbore200mp, zon[deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646. *Vând1826mpteren,intabulat]nora\cuutilit[`i,]mprej-

muit,cuvie\ipomifructiferi. Telefon:0744.400.952.(G-3)

angaj[ri *GrupuldefirmeXANDOR, cuprofilrepara`ii,vânz[riautoturisme\ipiesedeschimb,angajeaz[inginer,mecanicauto pentrurecep`ieservice.Vârsta maxim[35ani.Competen`esolicitate:cuno\tin`eoperarePC; carnetdeconducere;abilit[`ide comunicare.Oferimsalariumotivant\iformareprofesional[. CV-urileseprimescpân[ladata de30.03.2012lasediulfirmei dinstr.ManolestiDealnr.33 saulae-mail: xandor@clicknet.ro.Informa`ii latel./fax: 0231.534.740/514.202,mobil: 0744.666.904.(2)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,29martie2012

Autorul omorului din centrul ora\ului a fost arestat preventiv

Tân[ruldinBoto\ani ce]nnoapteadeluni spremar`i\i-a]njunghiatcelmaibun prietenafostarestat preventivpentru29 dezile.Acestaeste cercetatpentrucomitereainfrac`iuniide omorcalificat,procuroriiaflânddela legi\ticoncluziileclare ]nprivin`acauzei decesuluivictimei.

RobertBarica,]nvârst[de24de aniafostre`inutmar`ideprocurorii Parchetului de pe lâng[ TribunalulBoto\ani,ieriducândul ]n fa`a instan`ei. Judec[torii au acceptatcerereaprocurorilorastfel c[autorulomoruluiaajuns]nspa-

telegratiilor. }n seara respectiv[ atât victima MihaiZemleacov,cât\iagresorul, RobertBarica,seaflausubinfluen`ab[uturiloralcoolice.Pestrada S[venilor ]ntre cei doi a izbucnit unconflictspontan.Baricaaveaun cu`itlael\il-a]njunghiatdemai multe ori pe cel[lalt tân[r. Autorul,dup[ceacomisfapta,a sunatla112spunândc[opersoan[ ]n zona respectiv[ a fost ]njunghiat[. ]ns[ medicii ajun\i la fa`a loculuinuaumaipututfacenimic pentruvictim[. Ieriprocuroriiauaflat\iconcluziilemedico-legale.Victimaafost ]njunghiat[ de mai multe ori ]n zonatoracelui,lamacu`ituluiatingându-iinima,decesulfiindaproape instantaneu. Astfel ]n baza rezultatuluinecropsieianchetatorii au putut s[ dispun[ m[surile fa`[ deautorulfaptei.Dac[vafig[sit vinovatpentruomorRobertBarica risc[s[stea]nspatelegratiilorpân[la25deani.(D[nu`Rotariu)

Membriicomitetelorlocalepentru situa`iideurgen`[sunt]nalert[ zileleacestea,existândrisculapari`ieiunorsitua`iinedorite]njude`.

Ve\ti bune pentru boto\[nenii ce locuiesc ]n cartierele de case din municipiu

Potrivit inform[rii meteorologice transmise de CentrulMeteorologicRegionalMoldova,]nperioada 28-31martie,vântulvaaveaintensific[ri]nceamai mareparteaMoldovei,cuvitezecevordep[\iizolat 50-60km/h.Lamunteintensific[rilevorfisus`inute, curafaledepeste70km/h.Jude`elevizatedeavertizare sunt Suceava, Boto\ani, Neam`, Ia\i, Bac[u, Vaslui,Vrancea\iGala`i. ComiteteleLocalepentruSitua`iideUrgen`[aufost avertizates[monitorizezesitua`ia\is[anun`e]ncel maiscurttimpInspectoratulpentruSitua`iideUrgen`[ „NicolaeIorga”alJude`uluiBoto\ani]ncazulproduceriiunorsitua`iideurgen`[generatedefenomenele meteorologiceprognozate.

C[t[linFlutur,priseadreseaz[\imumarulmunicipiului, nicipiuluiBoto\ani. adeclaratc[unsegExtinderea re`elei de alimentare cuap[\ivacanalizarevacuprinde mentimportantdin \iCartierulTulburenial[turidealte proiectulaccesatde 25destr[zi.Municipalitateaapus ConsiliulJude`ean\i ladispozi`iaCJstr[ziledinmuniciNovaApaserv\ica- piucevorintra]nacestprogram. „Unsegmentimportantdinprorevizeaz[extinderea iectul accesat de Consiliul Jude`ean,careacumeste]nlicita`iese re`elelordeap[\i adreseaz[ \i municipiului Boto\ani.Vorfipeste17,8kilometride canalizare,epurare

Comitetele locale pentru situa`ii de urgen`[ puse ]n alert[ din cauz[ vijeliei

Reprezentan`iiISUBoto\anirecomand[cet[`enilor ca,]nperioada]ncaresemanifest[fenomenelemeteo prognozate,s[nutreac[prindreptulcl[diriloraflate ]nconstruc`iesaucareprezint[elementearhitectonice ce pot fi smulse de vânt, panourilor publicitare sau copacilor.Boto\[neniisuntsf[tui`idepompieris[nu\i parcheze autovehiculele ]n astfel de zone \i s[-\i ]nchid[bineu\ile\igeamurilelocuin`elorsauanexelorgospod[re\ti.(D[nu`Rotariu)

re`eledealimentarecuap[\iceea ceestefoarteimportantesteextindereare`eleidecanalizare,pentru c[ mai avem zone ]n ora\ unde exist[ ap[ curent[, dar nu avem canalizare”, a declarat C[t[lin Flutur.Canalizareavaintrapenu maipu`inde56destr[zidinmunicipiulBoto\ani,inclusiv]ncartierulTulbureni. „Suntoamenicarea\teapt[lucrul acestademulttimp.Noidefiecare dat[le-amspusc[avemacestproiect,daracestproiect]nmomentul de fa`[ este fezabil, ]n licita`ie. Suferim foarte mult din lipsa comunic[rii pentru c[ ajungem ]n zon[\inuse\tiedespreacestproiect.}nBoto\anisemai]ntâmpl[\i lucruri bune”, a men`ionat edilul municipiului.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2098  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2098  

Ziarul orasului tau!

Advertisement