Page 1

CMYK

SpitalulJude`eanacâ\tigatlupta miliardelorcuE.ON EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVIII•nr.62(2097)•Miercuri,28martie2012•8pagini

Plomb[ri de prim[var[ cu fonduri inexistente Dup[oiarn[grea,]n careasfaltuldepe drumurileBoto\aniului afostsupuslaac`iuni de]nghe`-dezghe`,ceea ceadeterminatgr[bireadeterior[riiacestuia,dar\ilaagresiunea materialelorantiderapante,]mpr[\tiatepetruasigurareapracticabil[t[`iicircula`iei, venireaprim[veriiaadusdup[sinencimai multnicimaipu`inde 50.000degropi,ce]nsumeaz[osuprafa`[ de68.700demetrip[tra`i,peosupafa`[total[de670kilometri dedrumjude`ean,aferentBoto\aniului.

Pagina 8

Pag. 4

Prim[ria vinde ac`iuni la EltransPag. 3

Ucis de cel mai bun prieten din cauza unei fete

}n noaptea de luni spre mar`i un tân[r ]n vârst[ de 26 de ani din Boto\ani a fost ucis ]n centrul ora\ului, fiind ]njunghiat de cel mai bun prieten al s[u. Alterca`ia a avut loc pe strada S[venilor ]n zona s[lii de sport Voin`a. Pagina 5


2

STARTNEWS

Miercuri,28martie2012

Electroalfa câ\tig[toarea pe o coloan[ unei noi licita`ii ]n Boto\ani

BOTO|ANI Poli`i\ti ataca`i de un \ofer beat

B[nci,co\uride gunoi,delimitatorii delatrotuare,panourideafi\aj,noi ]nmunicipiulBoto\ani.Reprezentan`iimunicipalit[`ii audecis]nlocuirea mobilieruluistradal ]nmaimultezone, iarcelvechivafi redistribuitpestr[zi undepân[acumnu afostdeloc. Din cele declarate de Florin Ghiorghi`[, viceprimarul municipiului, ]n urma ofertelor tehnicoeconomice \i financiare, ]n urma analizelorcalitate-pre`,s-adecis ca acesta s[ fie achizi`ionat de la societateaboto\[nean[Electroalfa. Se vor achizi`iona peste 200 de b[nci,peste530deco\uridegunoi \i 20 de panouri de afi\aj, care cost[]njurde200.000delei. De asemenea, vor fi cump[ra`i \i stâlpi\oridelimitatori,cevorfimonta`i pe trotuare, pentru a nu se mai parca\ilacapetelepietonalelor.Contractulestepeoperioad[detreiani, pentru achizi`iile din acest an fiind alocare200.000delei. „Amcerut,]n plus,calitate,nuammaicerutacele b[nci tipice pentru Boto\ani, cu picioaredefont[,caresemairupeau, lemaifurau,cas[vândfonta.Am f[cut un model foarte modern, pe care l-am v[zut la un târg la Bucure\ti,f[cutdeceidelaElectroalfa, dararat[foartebine.Nuaveama\a ceva ]n Boto\ani \i nu \tiam. Vom puneb[ncilepetoatepietonalelereabilitate,]np[rcule`elereabilitate”,a declaratFlorinGhiorghi`[. Acesta sus`ine c[ odat[ cu proiectuldereabilitareaParculuiMi-

hai Eminescu, pe Agen`ia FonduluideMediu,municipalitateas[ pun[\iacoloacela\itipdeb[nci, iar b[ncile actuale s[ fie redistribuite]nrestulora\ului\i]ncelelalteparcuridinora\.„Am]nceput s[punemb[nci\ipeCaleaNa`ional[, de la Gar[ ]nspre centru, vom pune \i ]n zona industrial[, co\uri de gunoi la fel, pentru c[ dinp[catedinceledeplastics-au

distrusfoartemulte.Vafiunan]n caresevavedeaoinfla`iedecapital \i vom vedea foarte multe obiectedemobilierstradal]nora\”, a men`ionat viceprimarul municipiului. }n acela\i timp acesta respinge orice acuza`ie prin care ]nfrumuse`areaora\uluiaravealoc din cauza campaniei electorale \i alegerilor din acest an. „Este un contract pe trei ani. Am f[cut ]n

fiecarean,amachizi`ionatb[nci\i co\uri de gunoi, dar din p[cate multes-audeteriorat,caurmarea unor acte de vandalism”, a spus FlorinGhiorghi`[. Lalicita`ies-au]nscris]nc[dou[ firme,unadinSuceava\iunadin Re\i`a, respectiv Ritmic \i Lavitex,darpre`ul\imodeluloferitde la cei de la Electroalfa a fost cel maibun.(PetronelaRotariu)

Institu`ia Prefectului a primit bani pentru alegeri Prefecturaaprimitbani,]ns[]ivadareturna.Guvernul,prinMinisteruldeInterneaalocatInstitu`ieiPrefectuluisumade800.000de lei,aceastaurmânds[fie utilizat[pentrualegerilelocaledinacestan.Baniis-au alocatestimativ,]nfunc`ie descrutineleanterioaredar \i]nfunc`iedeinfla`ie.

Baniivorficheltui`icuresurseleumanecare vorfinecesarederul[riialegerilor,cuconfec`ionarea\tampilelordinsec`iiledevotare,realizareabuletinelordevot,precum\icutransportul \idistribuireamaterialelordestinatealegerilor. Executivulvaalocabaniiadministra`iilorpublicelocale,acesteatrebuinds[ ]napoiezebanii. Dac[ acestlucrunuseva]ntâmpla,Guvernul vasistavirareacotelordefalcatedinimpozitul pevenitc[treautorit[`ilelocalecarenuvor]napoiabaniialoca`ideExecutivpentruunelecheltuielicudesf[\urareaalegerilorlocalediniunie 2012.Toateacestecheltuielitrebuie,]ns[,recuperate de la autorit[`ile locale unde se desf[\oar[ alegerile. }n cazul ]n care autorit[`ile localenuachit[ prefecturilorbanii]ntermenul

dedou[ luni,institu`iaprefectuluicomunic[ direc`ieigeneraleafinan`elorpublicejude`ene, lista prim[riilor respective \i sumele aferente nerestituite.Totodat[,conformunuiactnormativ,seoblig[ autorit[`ilelocales[ includ[ ]nbugetele locale pe anul 2012 „prevederi corespunz[toarepentruachitareacheltuielilornecesaredesf[\ur[rii]nbunecondi`iiaalegerilorpentru autorit[`ile administra`iei publice locale”. „Nuestenevoiecato`iace\tibanis[ fiecheltui`i,pentruc[ marepartedinbanivorfirecupera`idinbugetelelocale,pentruc[ ]nanelectoralconsiliilelocale\iConsiliulJude`eansunt obligates[ ]\iprind[ ]nbugetcheltuielipentru alegeri”,adeclaratRaduDorule`,consilier]n cadruCancelarieiPrefectului.(OtiliaMaxim)

Untân[rdinTodireniafost arestatpreventivpentru29de ziledup[ceas[ritlab[taiela poli`i\ti.}nnoapteade23spre 24martie]njurulorei00.55,a fost oprit ]n trafic, pe strada BucovinadinmunicipiulBoto\ani,unautoturism]nmatriculat]nAnglia,alc[ruiconduc[torauto,dup[oprire,le-adeclaratpoli`i\tilordatefalseprivindidentitateasa.}nurmaverific[rilor efectuate, poli`i\tii austabilitidentitateareal[conduc[torului auto acesta fiind Andrei Ciprian Focariu ]n vârst[ de 21 ani, din comuna Todireni. Pentru c[ tân[rul emanahalen[alcoolic[,acesta a fost testat cu aparatul etilotest,rezultatulindicândoconcentra`ie de 0,57 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. Atunci tân[rul a fost transportat la SpitalulJude`eanundearefuzatrecoltareadeprobebiologicedes]nge]nvedereastabilirii alcoolemiei. }ns[ nu s-a oprit aici. A devenit recalcitrant, adresând jigniri \i amenin`[ri poli`i\tilor,]mprejurare]ncare acesta a fost ]nc[tu\at. Drept urmare Andrei Ciprian Focarius-aalescudosarpenalpentru refuzul de a se supune recolt[riiprobelorbiologice]n vedereastabiliriialcoolemiei\i sfidareaorganelorjudiciare.}n plusafostre`inutpentru24de ore, mar`i fiind prezentat ]n fa`aprocurorilorcupropunere dearestarepreventiv[.Procurorulafostdeacordastfelc[ AndreiCiprianFocariuaajuns ]nfa`ainstan`ei.Pentrufaptele sale magistra`ii Judec[toriei Boto\ani au considerat c[ tân[rul de 21 de ani merit[ s[ stea ]n spatele gratiilor urm[toarele29dezile]narestpreventiv.(D.R.)

Dorohoian trimis la Ia\i ]n stare grav[ dup[ o tentativ[ de suicid Untân[r]nvârst[de25de ani,dinDorohoi,afosttrimis mar`ilaIa\i]nstaregrav[dup[ ce a ]ncercat s[ se sinucid[. De\itân[ruls-aaruncatdela etajulIalunuibloc,afostrânit foartegrav,pentrucaac[zut pe ciment. Potrivit martorilor separec[FlorinH.seaflasub influen`a b[uturilor alcoolice. Ini`ial a fost dus de o ambulan`[ la Spitalul din Dorohoi, insaulteriorafosttransferatla Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. Dându-\i seamac[asuferitleziuniserioase medicii boto\[neni au decis transferareaacestuialaoclinic[despecialitatedinIa\i.Poli`i\tii au deschis o anchet[ ]n acest caz, pentru a se stabili circumstan`eleproduceriiincidentului.(D.R.)


TOPNEWS

Miercuri,28martie2012

Prim[ria vinde ac`iuni la Eltrans Pachetdeac`iuni alEltransvândut uneisociet[`icu capitalprivat. Aceastaestevariantapecareautorit[`ilelocaleo au]nvederepentrusocietateasubordonat[ConsiliuluiLocal. Oprim[discu`ie]nacestsensa fostpurtat[ieri,laaceastaparticipând reprezentan`i ai Prim[riei, conducerea Eltrans, consilierii locali.DinceledeclaratedeviceprimarulFlorinGhiorghi`[,discu`iile au fost deocamdat[ ipotetice cu privirelaoeventual[capitalizarea Eltrans-uluicucapitalprivat. VânzareavaavealocfiepeBurs[fielalicita`ie,aunuipachetminoritardeac`iuni\inuprivatizare asociet[`ii. „Sedore\tescoaterealavânzare c[treosocietatecucapitalprivata unui pachet minoritar de ac`iuni, nu privatizarea Eltrans, nu c[tre societateaMicrobuzul.Astareprezint[pân[laurm[oasociere]ntre un]ntreprinz[torprivat\iosocietatedestat,]nseamn[investi`iicare vin la Eltrans. Capitalizarea o facemcuobligativitateacacelcare cump[r[s[vin[cuopartedeinvesti`ii.S[cumperetramvaienoi, s[fac[sediu,microbuze.Esteun studiu, pe care trebuie s[ ]l ana-

liz[mfoartebine”,adeclaratFlorin Ghiorghi`[. Acesta sus`ine c[ oricine poate veni s[ cumpere acest pachet, Microbuzul fiind unuldintrepoten`ialiiinteresa`idar nusingurul. „}nmomentul]ncareosocietate prime\teundevala27-28demiliardedeleidelamunicipalitate]n fiecare an, pentru a o aduce pe liniadeplutire,enormalc[eaproblemefinanciarenuare.}nschimb

nevoiedeinvesti`iiarefoartemare. Municipalitatea nu poate s[ acorde ]nfiecareansumeimense delabugetullocalpentrureabilitarea c[ilor de rulare, pentru achizi`iidetramvaie,pentrusistemde afi\aj ]n sta`ii, pentru modernizareasta`iilor,\iatuncioriceinfuzie decapitalestebinevenit[”,aspus viceprimarulmunicipiului. Infuzia de capital se poate face fieprintr-un]mprumutbancar,fie

prin infuzie de ac`iuni. Având ]n vedere c[ la aceast[ dat[ Eltrans areuncreditbancarsingurasolu`ie este vânzarea unui pachet de ac`iuni. Viceprimarulmunicipiuluisus`ine]ns[c[discu`iilenecesit[foarte mult,\ic[m[suranusevaaplica ]nacestan.„Esteodeciziecarela unmomentdatvafiluat[”,aconcluzionat Florin Ghiorghi`[. (PetronelaRotariu)

Rectificare bugetar[ pozitiv[ pentru municipiul Boto\ani Peordineadezia\edin`eide ConsiliulLocaldejoi,este cuprins[adouarectificare pozitiv[debugetdinacestan. Din cele declarate de Florin Ghiorghi`[ (foto), viceprimarul municipiului, rectificarea vafide2,7milioanelei.Baniiprovindin]ncas[rileridicatedelataxele\iimpozitelelocale\i delaproiectelecufinan`aredelaUniuneaEuropean[.„A\acumeradea\teptat,\ianultrecutampornitcuunbugetini`ialmaimic,dar amfinalizatcuunbugetdublu.Seconstat[c[ numaidup[treilunisuntemlaadouarectificarepozitiv[.S-a]ncasatmaibinelacotadevenit global,iaradouasurs[definan`aresuntbanii carese]ntorcpeproiectelecufinan`areeuropean[”,aFlorinGhiorghi`[. Banii vor fi repartiza`i pentru transporturi 124miilei,combustibil\ienergiedou[milioanelei,cultur[87miilei,]nv[`[mânt17miilei, asisten`[ social[ 1,5 milioane lei, dar \i c[tre alte capitole. }ntrucât ]n execu`ia bugetului pe

anul2012auap[rutoseriedecheltuielicese impunafiangajate\icarevizeaz[continuarea unor lucr[ri de investi`ii importante pentru municipiul Boto\ani cât \i pentru acoperirea unor cheltuieli stricte ce trebuie finan`ate din bugetul locale, iar sursele de venituri ]ncasate cât\iceleprognozateafi]ncasarepân[lafineleacestuianbugetarpermitsuplimentareaveniturilorproprii,edilulmunicipiuluipropunerectificareabugetuluilocalpeanul2012. Seimpuneaceast[rectificare\idatorit[faptuluic[]nultimaperioad[s-au]ncasatsume]n conturilebugetuluilocalpentruproiectecufinan`are nerambursabil[ ce se deruleaz[ prin Fondul European de Dezvoltare Regional[ \i FonduldeCoeziune]ncontulpl[`ilorefectuate ]naniianteriori,precum\isubven`iidelabugetuldestatc[trebugetelelocalenecesaresus`inerii derul[rii proiectelor finan`ate din FEN postaderare,iarpentruaputeafiangajateacestefondurisuplimentaretrebuieincluse]nbugetulmunicipiului. Primarectificarebugetar[afostde3,9milioanelei\iaavutloc]n\edin`adeCLdinluna februarie.(PetronelaRotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Trafican`ii de droguri r[mân ]nchi\i Magistra`iiCur`iideApelSuceavaau respinsierirecursulformulatdecei12tineriaresta`ipreventiv]ndosarulDirec`iei deInvestigareaInfrac`iunilordeCriminalitateOrganizat[\iTerorism(DIICOT) Boto\ani,astfelc[vorr[mâne]nchi\ipentruolun[.Tineriiauf[cutrecurslam[suraarest[riistabilit[demagistra`iiTribunaluluiBoto\ani]ns[recursulle-afostrespinsdemagistra`iisuceveni,astfelc[cei judeca`ipentrutraficdedroguri\iconstituiredegrupinfrac`ionalorganizatr[mân ]n spatele gratiilor. Au ajuns ]n spatele gratiilorR[zvanBuzil[,de23deani,din municipiulBoto\ani,SilviuSpiridon,de 24deani,VictorBogdan,de25deani, BogdanSilviuDiaconu,de28deani,de ani,|tefanAsavei,de21deani,R[zvan Enciu,de22deani,ValentinSorinLache,de24deani\iTiberiuAlexandru Gache,25deani,to`idinmunicipiulVaslui.Pelâng[ace\tiaamaifost]nchis\i Andrei Mihai Munteanu, de 22 de ani, dinmunicipiulGuraHumorului\iAndrei AlexandruMuraru,de24deani,dinmunicipiulPiatraNeam`.Ultimiidoidinlot suntGabrielGa\ler,de24deani\iAlexandru Airinei, de 23 de ani, ambii din municipiulRoman.Tineriiaufostre`inu`i ]nurmauneiac`iuniorganizat[]n15loca`ii din jude`ele Boto\ani, Ia\i, Vaslui, Neam`\iSuceava.De\i]ndosarsunt22 de]nvinui`iprocuroriiaucerutarestarea preventiv[ pentru 12. Ac`iunea a fost coordonata de Biroul teritorial DIICOT Boto\ani,cercet[riledesf[\urându-sedin lunaoctombrieaanului2011\ipân[]n prezent.}ntotal,laBoto\ani,aufostaudia`i ]nacestcazpesteosut[detineri.(D.R.)

Refuzul vaccin[rii copiilor ]mpotriva bolilor transmisibile P[rin`iicarerefuz[vaccinareacopiilor ]mpotrivabolilortransmisibilesuntpasibilideamend[.Acestfaptafostdeterminatdefaptulc[,]nultimiiani,num[rul copiilornevaccina`iacrecutconsiderabil. Aceast[ situa`ie este pus[ pe seama inform[riideficitaresaueronateap[rin`ilor,dinparteaunorpersoanemaipu`in avizate,]nceeaceprive\tea\aziseleefectenegativealevaccinuluisuprast[riide s[n[tateacopiluluivacinat.Neprezentareap[rin`ilorcucopiiilavaccinareaconformschemeistabilit[deminister,]ipoate facepeace\tias[scoat[câ`ivazecidelei din buzunare. Potrivit unei Hot[râri de Guverndin2011,constituiecontraven`ie nerespectareainstruc`iunilorMinisterului S[n[t[`ii privind imuniz[rile obligatorii, m[suriledelupt[]nfocar,izolareabolnavilor cu boli transmisibile \i eliberarea avizului epidemiologic. Aceste contraven`ii se sanc`ioneaz[ cu amend[ de la 5.000deleila10.000deleipentrupersoanelefizice\idela10.000la15.000 pentrupersoanelejuridice.MinisterulS[n[t[`ii, prin intermediul reprezentan`ilor medicaliatrageaten`iac[vaccinareaeste obligatorie, aceast[ obligativitate fiind sus`inut[delegisla`ia]nvigoare.„Nue stipulat ]n mod expres c[ vaccinul este obligatoriu, ]ns[ aceasta rezult[ tocmai din obligativitatea supunerii, din partea oric[rui cet[`ean român, precum \i a oric[reialtepersoaneaflatepeteritoriul României,tuturorm[surilordeprevenire \icombatereabolilortransmisibile,vaccinareafiindunadintreele”,afirm[reprezentan`iiDSP.(O.M.)


CMYK

4

TOPNEWS

Miercuri,28martie2012

Spitalul Jude`ean a câ\tigat lupta miliardelor cu E.ON Ceamaimareunitate medical[ajude`uluia ie\it]nving[toare]nprocesuldesf[\uratlaBoto\ani,]ncaremizaeste reprezentat[de7,7miliardedeleivechi. Delauncontordefect,unit[`iimedicalei secereas[restituieaceast[sum[furnizoruluideenergie,chiardac[verificareacontorului cade ]n sarcina Companiei E.ON. Aproapeunandezileadurataceast[confruntare]ntreunitateamedical[\ifurnizorul deenergieelectric[.Ne]n`elegereadelafacturaelectric[le-adatemo`ii\efilorspitalului,c[roranumaionot[deplat[demiliardedeleivechilemailipseapelâng[datoriilepecarelearespitalulacum,dup[comasare. „Pentru noi este o mare victorie ]n instan`[.Laproblemelefinanciarepecarele

are spitalul, ar fi fost o grea lovitur[ plata uneisumeatâtdemari”,adeclaratVictor Ni`u,juristuldela„Mavromati”. }nultimeleluni,CompaniaE.ONasolicitat o ampl[ expertiz[ ]n acest proces, care ]ns[nui-aconvinspemagistra`i.E.ON\i-a chematconsumatorullajudecat[,de\iarecunoscut c[ nu este culpa acestuia. Reprezentan`ii„Mavromati”spuncatotulapornit delauncontordefect. Dup[ victoria de la Tribunalul Boto\ani, E.ONmaiare]ns[ocaledeatac.Reprezentan`iiCompanieipotformularecurslaCurteadeApelSuceava\iesteaproapesigurc[ ovorface.„Nuavemdeces[netemem. ProcesuldelaBoto\aniafostfoarteimportant\idac[l-amcâ\tigatavemtoat[]ncredereac[\i]ncontinuarevafibine.Noisuntem convin\ic[dreptateaestedeparteanoastr[”, amaispusjuristulunit[`iimediale. Procesulcelor\aptemiliardedeleivechi a fost una dintre cele mai importante confrunt[ri]njusti`iepecarele-aavut]nultimul anunitateamedical[.Unaltprocescumiz[

mareestecelpecareunitatea]larecuCasa de Asigur[ri de S[n[tate, pe seama spita-

O s[pt[mân[ „|coala Altfel” „|coalaAltfel”debuteaz[luni\iconst[]n derularea,lanivelul fiec[reiunit[`ide]nv[`[mânt,]ns[pt[mâna 2-6aprilie2012,aunui orarspecialformat doardinactivit[`icu caracternon-formal. Programul]\ipropune implicarea,deopotriv[, aelevilor\iadasc[lilor,]nactivit[`inonformale,interesante,care s[levalorizezetalentele,preocup[rileextra\colare\icompeten`ele ]ndomeniicâtmai diverse\iinteresante. ConducereaInspectoratului|colar Jude`ean (I|J) a avertizat c[ acolo unde cadrele didactice vor preda ]n aceast[ perioad[ vor fi sanc`ionate. Daniel Botezatu, inspector\colargeneraladjunctalI|J

amen`ionatc[s[pt[mânaviitoare vor fi efectuate inspec`ii tematice ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt atât de inspectorii \colari, cât \i de metodi\tiieducativi.Ceidinurm[ vorvizita,conformestim[rilor,aproximativ60deunit[`ide]nv[`[mânt. „Caunelementdenoutate,acesteinspec`iivorfif[cutedemetodi\ti educativi, care vor urm[ri dac[exist[ungraficdeactivit[`i]n unit[`ile de ]nv[`[mânt \i dac[

acestaserespect[.Rezultateleinspec`iilorsevorconsemna]nregistruldeinspec`iealfiec[reiunit[`i de ]nv[`[mânt. }n paralel, inspectorii\colarivormerge]nalteunde ]nv[`[mânt decât cele ]n care fac inspec`ii metodi\tii educativi. Noi sper[ms[vizion[mmareamajoritate a unit[`ilor de ]nv[`[mânt, pentru c[ este o activitate important[\i,deces[nurecunoa\tem, singurul gen de activitate la care eleviimergcupl[cere”,adeclarat DanielBotezatu. Cadreledidacticecarevordesf[\ura ore normale ]n cadrul s[pt[mânii „|coala altfel” risc[ sanc`iuni din partea I|J Boto\ani. „Acesteavorsuportaconsecin`ele. Orele vor fi t[iate \i vom derula comisii de anchet[ la nivelul unit[`iide]nv[`[mântpentruc[esteo s[pt[mân[ f[r[ carte”, a ad[ugat Daniel Botezatu. }n timpul din aceast[s[pt[mân[vafidedicatactivit[`ilor extra\colare \i extracurriculare, derulate conform unui orarspecialelaboratdefiecareunitate de ]nv[`[mânt dup[ ce vor fi consulta`i elevii, cadrele didactice \ip[rin`ii.(PetronelaRotariu)

Epidemia de rujeol[ ocole\te jude`ul Epidemiaderujeol[,prezent[]n aceast[perioad[]njude`elevecine, paredeocamdat[,c[ocole\teBoto\aniul.Dac[Suceavaseconfrunt[cu numeroasecazuriderujeol[,laBoto\anis-ausemnalatdoar20decazuripân[]nprezent. Organiza`ia Mondial[ a S[n[t[`ii a avertizat `[rile europenecuprivirela]nmul`ireacazurilorderujeol[, situa`iecarearputeaaveaconsecin`easupras[n[t[`ii publice\ieconomiei.OMScerestatelors[iam[suri de urgen`[ pentru a evita o cre\tere a num[rului de

]mboln[viri]n2012\iulterior.Epidemiaderujeol[ este deosebit de virulent[ ]n Europa ]n perioada februarie-mai. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani, au declarat c[ ]n jude` au fost semnalate câteva cazuri izolate, aproximativ 20 de elevi din ciclul de ]nv[`[mânt gimnazial \i liceal. }n aceste condi`ii,nusepoatevorbidedeclan\areauneiepidemii de rujeol[ ]n jude` decât dac[ s-ar fi ]nregistrat cazuridecelpu`inosut[depersoanediagnosticate. Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt ]n cadrul DSP Boto\ani, a declarat c[ rujeola este cea mai contagioas[afec`iuneinfec`ioas[,singuraprotec`ie]mpotrivaboliifiindvaccinul,careseadministreaz[]ndou[ doze,lavârstadeunan\i]nclasaI.(OtiliaMaxim)

liz[rilor nepl[tite de institu`ia de asigur[ri. (A.D.)

}ntr-o s[pt[mân[, angaja`ii DSP vor lucra sub acela\i acoperi\ cu angaja`ii Sanepid }naproximativo s[pt[mân[angaja`iiDirec`ieide S[n[tatePublic[ (DSP)vorlucra subacela\iacoperi\cucolegiilor delaSanepid,acestlucrudincauzadegrad[riiavansateacl[dirii depestradaMarchian,acolounde ]\idesf[\urauactivitateapân[acum. Opartedinangaja`iau]nceputdejas[]\imutebirourile]n cl[direa de pe strada Colonel Tomoroveanu. Mutarea angaja`ilor DSP ]n aceast[ loca`ie are \i inconveniente, prin venirealor,creându-seosupraaglomerare. Astfel, ace\tia vor finevoi`is[lucrezemaimul`i ]ntr-un singur birou, num[rul persoanelor crescând de la 30 laaproximativ60depersoane. „Se preconizeaz[ ca ]ntr-o s[pt[mân[s[nemut[m]nnoul sediu. Trebuie s[ ne acomod[m]nnoulspa`iu”,aconchis Dumitri`a Mihailovici, direc-

torulcoordonatoralDSP. De\i ini`ial se planificase ca mutarea s[ aib[ loc ]n a doua parte a lunii decembrie, s-a vorbit apoi de o ]ntârziere cu dou[ s[pt[mâni, iar acum cel mai sigur condensarea birourilor]ntr-unsingurspa`iuseva face]nurm[toarelezile. Reprezentan`ii DSP afirm[ c[ s-a ]ntârziat cu reabilitarea cl[dirii, ]ns[ nu ]l  ]nvinuiesc pe constructor pentru aceast[ ]ntârziere, g[sindu-i scuza c[ lucr[rileau]nceputtârziupentru c[ s-a ]ntârziat cu licita`ia pentru atribuirea lucr[rilor. ]n aceste condi`ii, constructorul nici nu va fi penalizat pentru ]ntârzierea lucr[rilor. 481.000 deleis-aualocatdelaMinisterulS[n[t[`iipentrureabilitarea cl[dirii de pe strada Colonel Tomoroveanu]ncareurmeaz[ s[semuteangaja`iicareaulucrat ]n cl[direa de pe strada Marchian.Eivorlucra,lanoul sediu,al[turideepidemiologi, speciali\tiaiDirec`ieideControl]nS[n[tate,medicinii\colare\ilaboratoruluiDSP. Cl[direa de pe strada Marchiannumaiprezint[siguran`[ pentru angaja`i,  reprezentan`i ai Inspectoratului de Construc`iiavertizândc[celenou[ birouri existente acolo nu mai rezint[ siguran`[ pentru angaja`idatorit[graduluiavansatde deteriorare.(OtiliaMaxim)


CMYK

ESEN~IAL

Miercuri,28martie2012

Ucis de cel mai bun prieten din cauza unei fete }nnoapteadeluni spremar`iuntân[r]nvârst[de26 deanidinBoto\aniafostucis]n centrulora\ului, fiind]njunghiatde celmaibunprietenals[u.Alterca`iaaavutlocpe stradaS[venilor]n zonas[liidesport Voin`a. Potrivit anchetatorilor atât victimaMihaiZemleacov,cât\iagresorul,RobertBarica,]nvârst[de 24 de ani se aflau sub influen`a b[uturilor alcoolice. La un momentdat]ntreceidoiaizbucnitun conflictspontan.Separec[\i]ntre cei doi ]n trecut au mai avut loc scandaluri, de la o fat[. }n seara respectiv[ aburii alcoolului a reaprinsscandalul.Baricaaveauncu`itlael\il-a\ifolosit,lovindu-l]n zona pieptului pe cel[lalt tân[r. Pentruc[plagaafostadânc[decesulvictimeiafostinstantaneu.Autorul,dup[ceacomisfapta,asunatla112spunândc[opersoan[]n zonarespectiv[afost]njunghiat[. Ajun\ilafa`aloculuipoli`i\tii\iaudatseamac[aude-afacecuun

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Pompierii boto\[neni ]ntr-o zi de foc Ziuade26martieafostunade„foc” pentrupompieriiboto\[nenisolicita`is[intervin[pentrustingereaa14incendii\iacordarea primului ajutor \i transportul a opt persoanelaspital.Ac`iuneainten`ionat[,autoaprinderea \i igienizarea terenurilor prin arderearesturilorvegetaleauaprinsvegeta`iauscat[depe15hectaredemiri\tidepe razalocalit[`ilorDorohoi,|endriceni,Hili\euHoria,V[cule\ti,dar\imaimultede\euri(hârtie,carton,plastic,vat[mineral[, etc.)depozitate]ndiferiteloca`iidinmunicipiileBoto\anisiDorohoi.LaHili\euHoria, un foc aprins pentru distrugerea resturilor vegetale s-a transformat ]ntr-un incendiu careamistuitcircacincitonedefuraje\io anex[dingospod[riaunuilocalnic.InspectoratulpentruSitua`iideUrgen`[„Nicolae Iorga” al Jude`ului Boto\ani a fost sesizat despreproducereaincendiuluipu`in]nainte deora17.00.Pentrustingereaincendiului auintervenit22desubofi`eri\iunofi`erdin cadrul Deta\amentului de Pompieri Dorohoi,cudou[autospecialecuap[\ispum[. Valoareatotal[apagubelorafostestimat[le 4.000delei.}nparalelInspectoriidepreveniredincadrulISUBoto\ani]ncolaborare cureprezentan`iaiComisariatuluiJude`ean Boto\anialG[rziiNa`ionaledeMediucontinu[s[verifice,identifice\is[aplicesanc`iuniproprietarilorterenurilorafectatedeincendii/arderinecontrolateoriautorit[`ilorlocaleresponsabile.Luni,al`inouaboto\[neni aufostsanc`iona`icontraven`ionalpentrunerespectarealegisla`ieideprevenireaincendiilor\idemediu]nvigoare.Valoareaamenzilorseridic[la5.000delei.(D.R.)

94 de ani de la Unirea Basarabiei cu România

omor.Nule-afostgreus[-lidentifice\ipeautor.F[cândcercet[ri criminali\tii\i-audatseamac[victimanuaavutnicio\ans[,lama cu`ituluiatingându-iorganevitale.

Fiindvorbadeunomorcercet[rile aufostpreluatedeunprocuroral Parchetuluidepelâng[Tribunalul Boto\ani. }n cursul zilei de mar`i Robert

B[trân lovit cu parul ]n cap la Pr[jeni Unb[rbat]nvârst[de65de anidinPr[jeniaajunsluni sear[laSpitalulJude`eande Urgen`e„Mavromati”cu leziunilanivelulcapului, sus`inândc[afost]mpu\cat. }nrealitatemediciiaustabilitc[defaptb[rbatul afostlovitcuuncorpcontondent,nefiindvorba deoplag[]mpu\cat[.Victima,CostacheP.este pazniclaoferm[dinPr[jeni\ile-apovestitmedicilor\ipoli`i\tilorc[agresorulIonD.,cucarese afla]ntr-unconflictmaivechi,l-a]mpu\catcuun pistolcubile.R[nitulafosttransportatlaSpitalul Jude`eanmediciispunândc[seafl[]nafaraoric[ruipericol.

„Pacientul]nvârst[de56deaniafostadus]n sec`ianoastr[]njurulorei21.00,declarativ,cuo plag[]mpu\cat[lanivelulregiuniifrontalestângi. Investiga`iileparaclinicenuaupus]neviden`[un caracterpenetrantalacesteipl[gi.Pacientuleste internat ]n sec`ia de chirurgie. Se continu[ explor[rileclinice\iparaclinicepentruavedeadac[ nu au ap[rut leziuni cerebrale”, a spus Petric[ R[d[uceanu, medicul \ef al UPU din cadrul SpitaluluiJude`eandeUrgen`e„Mavromati”. Poli`i\tiiaudeschisoanchet[pentruastabilicu exactitatecelepetrecute.Atâtvictimacât\iagresorulaufostaudia`iieri.„Suntefectuatecercet[ri subaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniidelovirisaualte violen`e”,amen`ionatsubcomisarDanielaGheorghiescu, purt[torul de cuvânt al IJP Boto\ani. (D[nu`Rotariu)

Baricaafostre`inutdeprocurori]n bazauneiordonan`epentru24de ore,]nvedereaanchet[rii.Celmai probabilurmeaz[s[fiearestatpreventiv. }ns[ anchetatorii a\teapt[ atât concluziile medico-legale cât \i verdictul medicilor ]n privin`a discern[mântuluiautorului. „Autorularecunoscutfapta\io regret[,a]nceputs[con\tientizeze ceaf[cut.Dealtfelela\ifostcel careasunatla112.A\tept[mconcluziile medico-legale ]n privin`a cauzeidecesuluivictimei,urmând ca\iels[fiesupusuneiexpertize neuro-psihiatrice”,amen`ionatTitianaUngureanu,primprocurorul adjunctalParchetuluidepelâng[ TribunalulBoto\ani. FaptaluiBaricaafost]ncadrat[ la un articol al Codului Penal cu cea mai mare pedeaps[. „A fost re`inut pentru 24 de ore, urmând celmaiprobabilcamâine(n.r.ast[zi)s[fieduslainstan`[]nvederea arest[rii preventive. Este cercetatsubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iunii de omor calificat, fiind o fapt[comis[pestrad[\i]ntimpul nop`ii”, a ad[ugat Titiana Ungureanu. Dac[ va fi g[sit vinovat Robert Baricarisc[s[stea]nspatelegratiilor pân[ la 25 de ani. (D[nu` Rotariu)

Ladatade27martie2012se]mplinesc 94deanidelaistoriculevenimentalUnirii Basarabiei cu România. Acum 94 de ani dat[lacareSfatul~[riidelaChi\in[u,prin vot democratic, a hot[rât alipirea acestui str[vechip[mântromânesccuPatriaMam[. Asocia`ia„ProBasarabia\iBucovina”Boto\aniserbeaz[ast[ziunireadeacum94de ani.Istoriculpr.dr.Gic[Manole,pre\edintele Pro Basarabia \i Bucovina Sucursala Boto\ani,aspusc[]nperioadaaprilie-mai vorfiorganizatesimpozioaneinterna`ionale petemauniriiBasarabieicuRomânia\ia r[piriiacesteiadec[treImperiulRus\ic[la sfâr\itulluniimaivafiscoas[orevist[dedicat[serb[riia94deanidelaacestevenimentistoricpentrupoporulromân.„Semnifica`ia acestei zile este extrem de actual[ pentruc[problemaBasarabieicontinu[s[ fr[mântemin`ile\isufleteleamilioanede români.Trebuies[]n`elegemc[România are obliga`ia istoric[ de a repara vechea nedreptate de acum dou[ secole, ]ntr-un timpmaipu`insaumaimult]ndep[rtat,ca Basarabias[revin[destinulcomun”,adeclaratprof.dr.Gic[Manole.Acestaamai precizatc[statulromântrebuies[ac`ioneze ]nvedereaalipiriiBasarabieideRomânia, maiales]ncontextulgeostrategicalsecoluluialXXI-lea.„Consider[mc[statulromân,România,trebuies[ac`ionezefolosindu-se de noua conjunctur[ geostrategic[ a ]nceputuluidesecolXXI]npreg[tireareveniriiBasarabieial[turide~araMam[.Acest deziderat al Na`iunii Române este perfect posibil]ntr-unviitornuprea]ndep[rtatdac[ institu`iile fundamentale ale statului român se implic[, ac`ioneaz[ cu responsabilitate ca semnc[idealulunit[`iina`ionaleestedeziderat major”, a declarat profesorul Gic[ Manole, pre\edinteleAsocia`ieiculturaleProBasarabia \iBucovina,jude`ulBoto\ani.(O.M.)


6

TOPNEWS

Miercuri,28martie2012

Copiii boto\[neni selec`iona`i la Festivalul „Vise printre Stele”

}nperioada30martie1aprilievaavealocla Cern[u`iFestivalul Interna`ionaldeinterpretarevocal[\iinstrumentala„Viseprintrestele”edi`iaaV-a. FestivalulesteorganizatdeCentrul Bucovinean de Art[ pentru conservarea\ipromovare culturii

tradi`ionale române\ti Cern[u`i, Prim[ria ora\ului Cern[u`i, Centrul regional pentru educa`ie estetic[ „Tineretul Bucovinei”. „Festivalul«Viseprintrestele»esteun concurs de interpretare si crea`ie. Concursul]\ipropunes[]ncurajezecrea`iadecântecepentrucopii \i s[ contribuie la descoperirea \i lansareadetineriinterpre`idemuzic[ u\oar[ \i instrumental[ din Ucraina \i de peste hotare. Totodat[ festivalul ]\i propune s[ readuc[ ]n aten`ia turi\tilor ora\ul Cern[u`iprecum\izonadeNorda Bucovinei, care merit[ sa fie cunoscut[siapreciat[pestehotare”, adeclaratMihaiPaulCiprian,profesorlaPalatulCopiilordinDorohoi.Acestaamen`ionatc[lapreselec`ii s-au prezentat 117 concuren`i\is-aucalificat]nfinal[21, dintre care \i reprezentan`i ai jude`uluiBoto\ani. Vor reprezenta jude`ul MacoviciucLaura(membr[aGrupului „Voces”alClubuluiCopiilorDorohoi), T[bultoc Oana - |tefania,

Pampar[u Isabela, Balan Costinel (membriaiGrupului„CheiaSol” Boto\ani)\iBarariuCodru`a. Festivalularecaobiectivprincipal]ncurajareatinerelortalentein domeniul interpret[rii muzicale oferindcopiilorsitinerilorposibi-

litatea exprim[rii artistice, iar creatoriloramatorisiprofesioni\ti posibilitatea lans[rii unor noi \lag[repentrucopiisitineri.Prin schimburile cultural-artistice care se vor realiza, dorim legarea de prieteniitrainiceintrecopiiiparti-

cipan`i. Se vor acorda: Marele Premiu „Steaua de vis”, Trofeul Interna`ional „Steaua de vis”, PremiileI,II\iIIIpentrufiecare categorie de vârst[, Premiul de popularitate, Premii speciale. (PetronelaRotariu) Publicitate

Publicitate


PUBLICITATE

Miercuri,28martie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[ipe str.OctavOnicescu,partercu vedereinParculMihaiEminescu.Pre`50.000EURO TEL.:0745.150.765. *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituat]n Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[pe stradaHatmanArbore200mp, zon[deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646. *Vând1826mpteren,intabulat]nora\cuutilit[`i,]mprej-

muit,cuvie\ipomifructiferi. Telefon:0744.400.952.(G-4)

angaj[ri *GrupuldefirmeXANDOR, cuprofilrepara`ii,vânz[riautoturisme\ipiesedeschimb,angajeaz[inginer,mecanicauto pentrurecep`ieservice.Vârsta maxim[35ani.Competen`esolicitate:cuno\tin`eoperarePC; carnetdeconducere;abilit[`ide comunicare.Oferimsalariumotivant\iformareprofesional[. CV-urileseprimescpân[ladata de30.03.2012lasediulfirmei dinstr.ManolestiDealnr.33 saulae-mail: xandor@clicknet.ro.Informa`ii latel./fax: 0231.534.740/514.202,mobil: 0744.666.904.(3)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,28martie2012

Plomb[ri de prim[var[ cu fonduri inexistente Dup[oiarn[grea,]ncareasfaltuldepedrumurileBoto\aniuluia fostsupuslaac`iunide]nghe`-dezghe`,ceeaceadeterminatgr[birea deterior[riiacestuia,dar\ilaagresiunea materialelor antiderapante, ]mpr[\tiatepetruasigurareapracticabil[t[`ii circula`iei, venirea prim[verii a adus dup[ sine nci mai mult nici mai pu`in de 50.000 de gropi,ce]nsumeaz[osuprafa`[de 68.700demetrip[tra`i,peosupafa`[total[de670kilometridedrum jude`ean,aferentBoto\aniului. Acest fapt nu ar fi o problem[ dac[ Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri\iPoduriBoto\aniardispune defonduridereabilitareadrumurilor,daraceastafostv[duvit[de eledec[treconsilieriijude`eni,careauvotatrepartizareauneisume ifimeacesteiinstitu`ii. Dac[ ]n anii preceden`i ap[reau controverse de la solu`ia aleas[ pentru repararea drumurilor, respectiv folosirea peticirilor \i nu a covoarelordeasfalt,acumproblemaestedoarafondurilor,carenu permitniciointerven`ie. Ceamaiafectat[por`iunededrum jude`eaneste]ntreFl[mânzi\iPr[jeni,aiciasfaltulfiinddistrusaproape]ntotalitate.Launiventarf[cut, reieseosuprafa`[de16.200demetrip[tra`icaracterizat[degropi. ReprezentantulDire`ieiJude`ene deDrumuri\iPoduri,RomeoCaciucestimeaz[c[pentruastuparea

gropilorestenecesar[sumadetrei milioanelei,banipecaremomentan institu`ia nu ]i de`ine.Acesta afrm[c[nus-amaiconfruntatcu o asemenea situa`ie pân[ ]n momentul de fa`[, anul trecut realizându-selucr[ripentruacoperirea

unor gropi ce au ]nsumat 73.000 de metri p[tra`i, o suprafa`[ mult mai mare ca ]n 2012. „Nu avem bani pentru plomb[ri. Ne confrunt[m cu o situa`ie delicat[”, a afirmatreprezentantulinstitu`iei. }nanul2011saucheltuitpentru

plomb[ri5,5milioanedelei. Drumul Roma-Nic\eni-Podeni reprezint[deasemeneaonesecitate la capitolul plomb[ri, aici m[surându-seosuprafa`[de3.800 metrip[tra`idecratere]nsuprafa`a carosabil[.(OtiliaMaxim)

Militari condamna`i pentru fals \i uz de fals la Tribunalul Boto\ani Doiangaja`iaiUM01189aufostcondamna`i demagistra`iiTribunaluluiBoto\anilacâtedoi ani \i \ase luni de ]nchisoare cu suspendare dup[ceaufostjudeca`ipentrufalsmaterial]n ]nscrisurioficiale,falsintelectual]nform[continuat[,complicitatela]n\el[ciune\iuzdefals. Anchetatorii au stabilit c[ Daniel Balan, cu func`ia de casier \i plutonierul major Drago\ MihaiTalpalaru]nperioada2006-2007aueliberat]nfals14adeverin`edesalariat,penumeleunorboto\[nenicarenuerauangaja`iaiinstitu`iei.Pentrufiecareadeverin`[erau]ncasatede

la câteva sute la câteva mii de euro. Astfel ace\tiaaupututsacontractezecredite,neregulile ie\ind la iveala când ace\tia au ]nregistrat restan`e.Judeca`iceidoiaufostcondamna`ila câtedoiani\ijum[tatede]nchisoare,]ns[cu suspendare.„Aplic[inculpatuluiBDpedeapsa ceamaigreade2ani\i6luni]nchisoare(…) Aplic[ inculpatului TMD pedeapsa cea mai greade2ani\i6luni]nchisoare(…).}ntemeiulart.861Codpenal\iart.71alin.5Codpenal, dispune suspendarea sub supraveghere a execut[riipedepselorprincipale,cât\iaceloracce-

sorii,aplicateinculpa`ilor,pecâteoperioad[de 4ani\i6luni,conformart.862Codpenal”,se arata ]n sentin`a magistra`ilor Tribunalului Boto\ani. }n plus instan`a a dispus \i anularea tuturor adeverin`elordesalariufalse.Deasemenea,cei doitrebuiesaplateascaunit[`iibancare]n\elate toatesumelerestanteacordatecutitludecredit, plus toate dobânzile \i comisioanele calculate pân[laplataefectiv[asumelor,valoareaacestoraridicându-sela100.000deeurosi70.000 delei.(D[nu`Rotariu)

Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ ap[rat de avoca`i Florin Ghiorghi`[, viceprimarul municipiului Boto\ani, a apelat la sericiile unuiavocat]ncazul]ncare va fi chemat ]n instan`[ ]n urma ac`iunilor ]ntreprinse deasocia`iiileiubitorilorde animale. Magistra`ii de la JudecatoriaBoto\aniauinfirmat solu`ia data de Parchet,siaudispusadmiterea plângerii f[cut[ de c[tre asociatiile de protec`ie a animalelor,]mpotrivarezolu`iilor sau ordonantelor procuroruluidenetrimitere ]n judecat[ a persoanelor implicate]ndosaruluciderii câinilor de la padocul Prim[riei. „Parchetul va trebui s[ ]nainteze din nou dosarul c[tre Poli`ie. Eu \tiu c[ Poli`iafacecercet[ri.Dac[ vomfichema`i,bine]n`eles c[ ne vom prezenta la audieri,darnuavemabsolut nimic de declarat ]n plus fa`[deceamdeclaratpân[ acum.Diferen`aestec[de aceast[ dat[ ne vom prezenta \i noi cu un avocat, pentru a ne putea ap[ra. Am l[sat-o a\a de la sine putere, am zis c[ nu e o problem[ grav[, c[ nu se ]ntâmpl[ nimic, dar pot ap[reatotfeluldesurprize. Amluatdejaleg[turacuun avocat”, a declarat Florin Ghiorghi`[. }n urma unei decizii a magistra`ilor Judec[toriei Boto\ani, prin desfiin`area uneirezolu`iiaParchetului, instan`aadispus]nceperea urm[ririipenalefa`[deprimarulC[t[linFlutur,aviceprimaruluiFlorinGhiorghi`[, directorul Direc`iei Servicii Publice, Sport \i AgrementEugen~urcanu, directorulDirec`ieiSanitarVeterinare \i pentru SigurantaAnimalelor,Minodora Vasiliu, \i a medicului veterinar Cristian Pancu pentru ]nc[lcarea articoluluilegatdecruzimifa`[de animale din legea privind protec`iaanimalelor. Ini`ial procurorul ce a f[cut cercet[ri ]n dosarul uciderii celor 230 de câini de la padocul municipalit[`ii,dinlunamai2011a consideratc[nuestenecesar[oanchet[penal[,]ns[ ]n urma demersului Vier Pfoten România instan`a a consideratc[]nacestdosar trebuie ]nceput[ urm[rirea penal[pentrufaptedecruzime contra animalelor. (PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2097  

Ziarul orasului tau!

Advertisement