Page 1

CMYK

PrimulseminareconomicdinBoto\ani, legatdeinvesti`iile]nmediulrural EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.54(2089)•Vineri,16martie2012•8pagini

Apel pentru cultur[ c[tre autorit[`ile locale Reprezentan`ii CartelAlfaau f[cutunapelpentrucultur[c[tre pre\edinteleConsiliuluiJude`ean, primar,viceprimari,consilierilocali\idirectorii institu`iilorde cultur[.

Pagina 8

Pag. 4

C[l[torii gratuite pe maxi-taxi pentru elevi \i pensionari Pag. 8

Anchete la Parchet la dosare cu alcoolemii m[sluite Conducerea Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani ]n urma unui control a descoperit mai multe nereguli ]n dosare ]ntocmite unor \oferi implica`i ]n accidente rutiere, afla`i sub influen`a b[uturilor alcoolice. Pagina 5


2

STARTNEWS

Vineri,16martie2012

Prim[ria Boto\ani a anulat licita`ia a pentru repararea str[zilor Reprezentan`iiadministra`iei localevaorganizaonou[ licita`iepentrudesemnarea firmeicare]nurm[toriitrei anisevaocupaderepara`ii, ]ntre`inerestr[zi\irealizare marcajerutiere.Neconcordan`eledincadrulofertei financiareasociet[`ilorcare audepusdocumenta`iaa fostmotivulpentrucares-a ajunslaaceast[hot[râre. „Celedou[asocieridefirme,respectivasociereadintreConrec\iTrasporturiAuto\iTehnicAsist,auvenitcuoferteeligibile,ofertecare dinpunctdevederealcriteriilordecalificarenu amavutcelerepro\a,dinpunctdevederetehnicnule-amavutcerepro\a,auvenitcudate foartecorecte.]nschimb,laofertelefinanciare augre\itatâtConrec,cât\iTehnicAsist.Acestea au venit cu oferte necorespunz[toare din punctulnostrudevedere.Dac[laConrecafost vorbadeogre\eal[,deoinversareaunorsume care apoi au fost reglate, ]n schimb, de la TehnicAsistamcerutl[muriris[pt[mânatrecut[,darnuautrimisunr[spunsa\acumam solicitat noi. Pe urm[ am mai cerut l[muriri luni\imiercuridup[-amiaz[,darautrimisun r[spuns,]ncaretotnuaudatacelel[muriri.}n acestecondi`iiamcerutanularealicita`iei\irepetareaei”,adeclaratFlorinGhiorghi`[,viceprimarulmunicipiului. La criteriile de departajare, reprezentan`ii municipalit[`ii au selectat doar 30 de criterii

dintr-untotalde140,dincareceicarevinlalicita`ies[vin[cupre`urilepentrucele30\i]nsumates[fac[departajareadintreceicareoferteaz[.„Eiauvenitcuni\tepre`uri]naceleanexe care f[ceau departajarea iar ]n anexa care st[teacafundamentlacontractcu140decriterii\icareleincludeau\ipecele30auvenitcu pre`uriaproapeduble.Noile-amcerutdetaliereaacelorpre`uri,suntcuCSA,suntf[r[CSA, cuprofit,odetalierepetransportutilajcumaterieprim[,manoper[cuTVA,f[r[TVA\inu ne-audatacestel[muriri.Amconsideratc[unii auvruts[nep[c[leasc[oriau]n`eleseigre\it, poateam]n`elesnoigre\it\iatunciamdeciss[ declar[mlicita`iacaneconform[\ianularea\i repetareaei”,amen`ionatviceprimarulmunicipiului. Pentru licita`ia urm[toare autorit[`ile locale

vormodificacaietuldesarcini,nemaifiindselectatedoar30dearticole,cisevafaceoofert[ general[petoatecele140dearticole.Cineva aveapre`ulcelmaimicacelavacâ\tiga. De\isevaorganizaonou[licita`ie,viceprimarulmunicipiuluisus`inec[acestlucrunuva ]mpiedicaactivitatederepara`iiastr[zilor.Se valucrapecontractulsemnat,acumtreiani,cu ceidelaConrec,contractcareestevalabilpân[ pe3iunie2012. „}nbazacontractuluimareamf[cutacumun contractsubsecvent\i]nbazaacestuiasepoate lucrapân[]niunie.Noiamfivrutcatotbugetuldepeanulacestas[-ld[meventualuneisingurefirme.Nus-aputut,nueniciunfeldeproblem[. Cu banii aloca`i pân[ atunci, putem lucra cu actuala firm[”, a spus Florin Ghiorghi`[.(PetronelaRotariu)

Solu`ii pentru cadrele didactice afectate de restrângerile de activitate Restrângerideactivitaterezolvateieri]n \edin`apublic[carea avutloc]nAulaColegiuluiNa`ional „A.T.Laurian”din municipiu. DinceledeclaratedeDanielCojocaru, inspector \colar resurse umane din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), situa`ia a fostrezolvat[pentrutoatecadrele didactice afectate de restrângeri, maipu`inpentrumai\tri. „Dinceicareauintrat]nrestrângeriaumair[mass[lefierezolvat[ situa`ia doar patru sau cinci mai\tri.Ace\tiavorocupaposturi ]n\edin`adinaugust,peposturile cevorfivacante]nurmaaprob[rii

planuluide\colarizarepentru\colile profesionale”, a declarat DanielCojocaru. Cei mai afecta`i de restrângeri suntcadreledidacticeceauspecializarea educatori - 30 de posturi, ]nv[`[tori - 12 posturi, limba român[ - 9 posturi, matematic[ 3 posturi. }nacestanceicareaufostafecta`i de restrângeri de activitate au trebuits[aib[acordul\coliideundepleac[dar\iacordulConsiliului de Administra`ie al unit[`ii unde arepostvacant.Acoloundedou[ cadredidacticeaveauacordulconsiliului de administra`ie a primat punctajul ob`inut la dosar. Multe situa`iiderestrângereaufostrezolvate ca urmare a dublei specializ[ri,]naceast[situa`iefiindeducatoarelecareauoptatpentru]nv[`[toare.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Mercedes capitonat cu `ig[ri de contraband[ Miercuridup[amiaz[,inspectoriivamalidincadrulBiroului Vamal de Frontier[ R[d[u`iPrut,]ncolaborarecu lucr[torii vamali din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova au descoperit 100pachetede`ig[riascunse ]n cupola unui autoturism ce venea din Republica Moldova.Autoritateavamal[român[ a re`inut ]n vederea confisc[rii`ig[rile\iasanc`ionat \oferulcuamend[contraven`ional[ de 5.000 lei. Autoturismul cu pricina era un MercedesSprinter]nmatriculat ]n Fran`a, condus de un cet[`ean  cu dubl[ cet[`enie (româno-moldovean[) care a declarat cantitatea legal[ de `igarete la intrarea ]n `ar[. }ns[ la controlul am[nun`it efectuatdeinspectoriivamali, aufostdescoperiteascunse\i nedeclarate 100 pachete de `ig[ri.~ig[rileseaflau]ncupolaautomobilului.Autoritateavamal[aprocedatlare`inerea]nvedereaconfisc[riia ]ntregiicantit[`ide`ig[ri\ia sanc`ionatcontraven`ional\oferulcuamend[]nvaloarede 5.000lei.(D.R.)

Angaja`i de la CJ, nevoi`i s[ aduc[ bani de acas[ Aproximativ 100 de angaja`i ai Consiliului Jude`ean suntnevoi`is[restituiesporurileob`inutedin2009\ipân[ ]n momentul intr[rii ]n vigoare a Legii unice a salariz[rii. Cuantumul sumelor ajunge la 7.500 lei de persoan[,peaceast[perioad[,]n contextul]ncareuniiangaja`i ausalariide700leipelun[. „Curtea de Apel Suceava a pronun`atodeciziecarepoate fi atacat[, dar cu toate acestea,angaja`iitrebuies[returneze ]n medie 7.500 lei, reprezentând sporuri luate ]n baza contractului colectiv de munc[”, a precizat C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte ]n cadrul Consiliului Jude`ean. Acestesporuriauconstat]ntro prim[ de 8 martie, ]n valoarede150lei,prim[deziua copilului, ]n valoare de 100 lei pentru fiecare copil minor, dar \i un spor lunar de 650leipecaresalaria`iil-au luatpentrusecuritate\is[n[tateamuncii\ipentru `inut[. (O.M.)


TOPNEWS

Vineri,16martie2012

Boto\[nenii, nemul`umi`i de operatori de telefonie mobil[ Zecideboto\[neni auluatcuasalt]n ultimaperioad[ ComisariatulJude`eanpentruProtec`iaConsumatoruluipentruase plângedecalitatea serviciilordetelefoniemobil[\ideinternet. Celemaimulteplângerisuntdin cauzatelefoanelormobiledefectatecarestaumaimultde15zile]n unit[`ileservice,lipsasaucalitatea sc[zut[asemnalului\iplatataxei dereziliereacontractelorsolicitat[ abuzivdec[trecompanii. Comisariiauobservatc[consumatorii]\i cunoscdince]ncemai bine drepturile, sunt informa`i \i acestea reiesdinfaptulc[atunci cândeidepunreclama`iileofac]n cuno\tin`[decauz[. „De curând, una dintre societ[`ile de telefonie mobil[ din Boto\ani,pentruuncaz]ncaretelefonuldefectatastatmaimultde15 zile]nunitateaservice,afostsanc`ionat[conformLegii449privind bunuriledefolosin`[delung[durat[\igaran`iaasociateacestoracu sumade5.000delei”,adeclarat Carmen A`urc[ni`ei, inspector ]n cadrulCJPC. Seprimescmultereclama`iiprin caresesolicit[reziliereacontractuluif[r[asepl[titaxadereziliere anticipat[cuofirm[detelefoanie dup[ ce anterior au beneficiat de diverse cadouri \i promo`ii. Sunt consumatoricareaudreptate,dar suntfoartemul`icaresolicit[rezilierea contractului chiar dac[ au beneficiatde-alungulcontractului de diferite promo`ii. „Potrivit le-

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Femeie de 39 de ani transferat[ la Târgu Mure\ cu un elicopter SMURD Ofemeie]nvârst[de39deani internat[]ncadrulsec`ieimedical[IaSpitaluluiJude`eanBoto\ani a fost transferat[ ieri la Târgu Mure\cuunelicopterSMURD. Pentruc[stareafemeiierafoarte grav[, medicii au luat decizia transfer[rii pacientei la o clinic[ de specialitate, cu un elicopter. LilianaC.afostdiagnosticat[cu hemoptizie (expectora sânge), având tensiune foarte mic[, \i pentruc[stareasaseagravadin ce]ncemaitaremediciiaudecis transferul s[u la Târgu Mure\. Dar,dincauzaunuipacientaflat ]nstarefoartegrav[laSuceava, transferul boto\[nencei a fost amânat.ElicopterulSMURDcaretrebuias[vin[delaIa\iamers laSuceavapentrualuaunb[rbat cu arsuri, care a fost dus la Foc\ani,deundeunaltelicopter l-a preluat pentru a fi dus la Bucure\ti.Ulterior,elicopterulsa ]ntors \i boto\[neanca a fost transportat[laTâguMure\.„Era ]nstarefoartegrav[.Atunciam consideratc[maibines[fiedus[ cu elicopterul decât s[ petreac[ \apte ore ]n ambulan`[, cât dureaz[drumulpân[alTârguMure\.}nplus,stareasaseputea]nr[ut[`i”, a declarat Mihaela Miler,directorulmedicalalSpitaluluiJude`eandeUrgen`e„Mavromati”.(D.R.)

Note maxime pentru \efii institu`iilor de cultur[ din subordinea CJ gii,acestlucrunuesteposibildeoarece rezilierea contractului se poate face ]nainte de termen cu plata anticipat[ a taxei doar dac[ un consumator nu a beneficiat de promo`ii.}nsitua`ia]ncarea bene-

ficiat de o promo`ie, acesta nu poatefireziliatf[r[asepl[titaxa dereziliere”,aprecizatcomisarul. Ungrupdeoptconsumatoridin zona Aleea Nucului au reclamant c[dedoianidezile semnalulde

latelefon\idelainternetestefoarteslab.De\iauinformatsociet[`ile ]ncauz[,acesteaaupromisc[vor remediasitua`ia,]ns[pân[]nprezentnuauintervenit]nrezolvarea problemei.(O.M.)

Boto\[neanc[ re`inut[ ]n Timi\ pentru un furt comis ]n Germania Oboto\[neanc[afost re`inut[depoli`i\tiitimi\eni ]nbazaunuimandateuropeandearestare,dup[ce aceastaaparticipatlaun furt]nGermania. }n urma activit[`ilor desf[\urate de poli`i\tii dincadrulServiciuluideInvestiga`iiCriminale alIPJTimi\,]nnoapteade13spre14martieau reu\it,depistareauneifemeipenumelec[reia autorit[`ile germane au emis un mandat european de arestare pentru comiterea infrac`iunii defurtcalificat.Astfel,poli`i\tiiaudepistatpe razalocalit[`iiLiebling,peCarmenMunteanu

]nvârst[de29deani,dinBoto\ani,penumele c[reia procuratura din Freiburg, Germania a emis ]n data de 25 ianuarie 2012 un mandat europeandearestare. }ndatade11noiembrie2011,boto\[neanca, ]mpreun[ trei complici, au intrat ]ntr-o filial[ bancar[undeauv[zutc[victima,]nvârst[de 78deani,aridicatsumade2.000deeuro,apoi auurm[rit-ocuoma\in[.}ndreptulunuicimitir,dup[unplanbinepuslapunct,unuldintre b[rba`ii-asmulsgeantafemeii,]ncareseaflau 2.120deeuro,actedeidentitate\ialtebunuri. MunteanuCarmenafostprezentat[instan`ei dejudecat[pentruconfirmareamandatuluieuropeandearestare,dup[careafostdepus[]narestulIPJTimi\,undevastapân[vafipreluata deautorit[`iledinGermania.(D[nu`Rotariu)

Directorii  institu`iilor de cultur[aflate]nsubordineaConsiliuluiJude`eanauluatnotemarilaa evaluarea activit[`ii pe anul trecut.Patrudintreeiauob`inutnota10,ace\tiafiindCorneliaViziteu,directorulBiblioteciiJude`ene, Liviu Andronic, directorul |coliiPopularedeArt[,IonIlie, directorul Centrului Jude`ean de Crea`ie \iIoanCobâl[,directorul Orchestrei de muzic[ popular[ „RapsoziiBoto\anilor”.Laodiferen`[detreisutimiaufostmanagerul Memorialului Ipote\ti, Milu`[ Jijie, respectiv Lucica Pârvan, directorul Muzeului Jude`ean.Lasfâr\itulluniimartie, ]ncadrul\edin`eideConsiliuJude`eanrezultateleob`inutevorfi validate.Directoriiinstitu`iilorde cultur[audepusolucrareascris[ privind activitatea desf[\urat[ ]n 2011,dup[careausus`inutuninterviu]nfa`acomisiei.„Activitateadesf[\urat[demanageriiinstitu`iilordecultur[esteunadecalitate,ceeacesevede\idindiferen`afoartemic[dintrenote”,a spus C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean careamaicompletatc[unuldin puncteleslabe]nactivitateadirectorilor este faptul c[ ace\tia nu promoveaz[suficientspectacolele, ]n scopul atragerii turi\tilor. (O.M.)


CMYK

4

TOPNEWS

Vineri,16martie2012

Primul seminar economic din Boto\ani, legat de investi`iile ]n mediul rural Timpdecâteva ore,\efideinstitu`iilocale,primari dincomunelejude`ului,dar\ioameni deafaceris-au]ntâlnitjoipentrua discutadespredezvoltareamediului economicdinmediulrural\ipentru ag[si]mpreun[celemaibunesolu`ii. Ac`iuneadenumit[„Oportunit[`i deinvesti`ii]nmediulruralboto\[nean”i-aadunat]nacela\ilocpe prefectul Cristian Roman, pre\edinteleConsiliuluiJude`ean,Mihai ~âbuleac, parlamentarii PDL Daniel Humelnicu \i C[t[lin Buh[ianu, viceprimarul Florin Gheorghi`[,consilierullocalOvidiuPortariuc,directorulAPMDanaBoariu \i \eful Direc`iei Silvice, GabrielAmitrului. Evenimentulafostorganizatde comune.boto\ani.ro, Camera de Comer`, Industrie \i Agricultur[ Boto\ani,Asocia`iaPROBoto\ani, cu sprijinul Asocia`iei Comunelor dinRomânia-filialaBoto\ani\ia avutloclaHotelRapsodia,]nsala deconferin`eMihaiEminescu. Lamasadeprezidiuaucuvântat atât organizatorii, cât \i invita`ii

boto\[neni sau din alte jude`e, ace\tia ]ndreptându-\i aten`ia asupra probleme ]ntâmpinate de poten`ialii investitori care \i-ar ]ndrepta aten`ia spre mediul rural dar\ioportunit[`ilecaresuntoferiteinstitu`iilorstatuluilacapitolul dezvoltare prin atragerea de fondurieuropene. Laacestsimpozionaufostprezen`iaproximativ150depersoane. (OtiliaMaxim)

Mihai ~âbuleac: „Dirijarea agriculturii de la centru, o eroare fundamental[” Prezent]ncadrulseminarului economic,pre\edinteleCJ,Mihai ~âbuleacaavutoscurt[ interven`ie,precizândc[ leg[turadintreinstitu`iaac[rei\efeste\i agricultoriiboto\[neniestedesemnat[ deCameraAgricol[. Potrivituneinoilegi,aceastaarputeadin nous[treac[printr-unprocesdereorganizare.„Reprezintoinstitu`iecarea\teapt[s[primeasc[prinlegeunrolmaiimportant]nceea ceprive\tedezvoltareaagriculturii\iazonei rurale. }n sistemul de care r[spunde CJ nu exist[institu`iicareseocup[deagricultur[cu osingur[excep`ie,nis-adatdescurt[vreme CameraAgricol[”,aafirmatpre\edinteleCJ, Mihai~âbuleac.Pre\edinteleConsiliuluiJu-

de`ean \i-a exprimat nemul`umirea fa`[ de legisla`iacarenuacord[maimulteatribu`ii]n domeniulagricolorganelordinadministra`ia local[.„Misepareoeroarefundamental[s[ nu implici autorit[`ile administrative locale, jude`ene\irespectivor[\ene\ti\icomunale]n ceeaceprive\teaceast[ac`iunedemareimportan`[.Nucredc[sevaputeamen`inela nesfâr\itaceast[tendin`[deasedirijatotul]n materiedeagricultur[deundevadelaBucure\ti.Trebuiecalucrulacestas[fief[cutla niveldejude`e”,amaispuspre\edinteleCJ. |eful jude`ului a mai precizat c[ sistemul românesc ar mai avea nevoie de normative princares[fiepermisecomasareaterenurilor agricole. Gradul de absorb`ie a fondurilor europene,careadevenitunadintreprincipalelepriorit[`ialeGuvernuluiUngureanuafost de asemenea punctat ]n discursul `inut de Mihai~âbuleac.(OtiliaMaxim)

Ziua Mondial[ a Drepturilor Consumatorilor marcat[ \i la Boto\ani ZiuaMondial[aDrepturilorConsumatorilorafost marcat[joilaBoto\ani printr-oseriedeac`iuni, princares-aurm[ritoinformareacet[`enilorasupra cunoa\teriidrepturilorlor. Tema din acest an a fost numit[ „Banii no\tri, drepturile noastre” \i cuprinde pe lâng[campaniiledeinformare,unconcurs cesevadesf[\urasâmb[t[laColegiulEconomic „Octav Onicescu”. Aceast[ ac`iune vacuprindeoexpozi`iededesenepentrueleviidinclaseleprimare,dar\iuntextgril[ pentrueleviideliceu.Ac`iuneaesteorganizat[deComisariatulJude`eanpentruProtec`iaConsumatorului]ncolaborarecuAsocia-

`ia„EuropeDirect”\iInspectoratul|colar. Eleviivorprimidiplomedeparticipare,iar câ\tig[torilorlis-aupreg[titunpremiusurpriz[,dinparteaOJPC,acestafiindlaprima ini`iativ[deacestgen. „Am ales aceast[ o tematic[ deosebit[, pentru c[ ne confrunt[m cu o perioad[ de criz[economic[,iarcet[`eniitrebuies[]\i cunoasc[ drepturile lor, ale consumatorului”, a precizat comisarul \ef ]n cadrul OJPC,AlexandruZarug. Punctul de referin`[ al istoriei formelor organizatedeprotec`ieaconsumatoriloreste anul 1962 când John Fitzgerald Kennedy, pre\edinte al Statelor Unite ale Americii, rostea]nCongresunmesajlegatdedrepturile consumatorilor, sus`inând existen`a a patru drepturi fundamentale ale acestora: dreptullasecuritate,lainformare,dreptulde afiascultat\ideaalegeliberproduse\iservicii.(OtiliaMaxim)


CMYK

ESEN~IAL

Vineri,16martie2012

Anchete la Parchet la dosare cu alcoolemii m[sluite

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Ho`i aresta`i dup[ ce au provocat un prejudiciu de dou[ miliarde Doi ho`i au fost re`inu`i ]n urm[cudou[ziledepoli`i\tii boto\[neni\iauajuns]nspatele gratiilor pentru 29 de zile. Celde-altreileasuspect,complicede-alcelorafla`i]nchi\i, se sustrage urm[ririi penale, fiindc[utatdepoli`i\ti.Angaja`ii Biroului Investiga`ii Criminale - Poli`ia municipiului Boto\ani au dispus re`inerea luiAdrianG[in[de33deani \iConstantinSt[nucde28ani, ambiidinmunicipiulBoto\ani, suspecta`i c[ ]n perioada ianuarie-martie 2012 au comis maimultefurturidinsociet[`i comerciale\ilocuin`e,creând un prejudiciu total de peste 190.000 lei. Cei doi au dat spargerile]mpreun[cuC[t[lin Ionescude33ani,dinmunicipiul Boto\ani sustr[gând articolede]mbr[c[minte,obiecte electronice\ialtebunuri.„G. AdrianDaniel\iS.Constantin au fost prezenta`i ]n ziua de 13.03.2012Parchetuluidepe lâng[Judec[toriaBoto\anicu propunere de punere ]n mi\careaac`iuniipenale\iarestarepreventiv[.Judec[toriaBoto\ani a emis fa`[ de cei doi suspec`i mandate de arestare preventiv[, poli`i\tii continuândactivit[`iledec[utare\i depistare a celui de-al treilea suspect”, a precizat inspectorul principal Daniela Gheorghiescu, purt[torul de cuvânt alIPJBoto\ani.(D.R.)

S-au ales cu dosare penale dup[ ce au condus cu permisul suspendat

ConducereaParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\ani]nurmaunui controladescoperit maimultenereguli ]ndosare]ntocmite unor\oferiimplica`i]naccidente rutiere,afla`isub influen`ab[uturilor alcoolice. Discrepanteleapar]nleg[tur[cu valorile ini`iale, dup[ accident, \i celeprimitedelaInstitutuldeMedicin[ Legal[ Ia\i, ]n baza c[reia \oferiivinova`iaufostsco\idesub urm[rireapenal[,\iausc[patdoar cuosanc`iunecontraven`ional[.}n condi`iile]ncareprobeledesânge prelevatelascurttimpdup[evenimentulrutierindicauvaloriuria\e,

ulterior, ]n urma expertizei de la Ia\iseajungealavalorimultmai mici,]nurmac[roraceiimplica`i sc[pau de dosarul penal. Fiind vorba de diferen`e atât de uria\e maimulteordonan`edenetrimitere ]n judecat[ au fost infirmate, fiind cerute alte expertize pentru stabilireasitua`ieidefapt. Astfel,dac[opersoan[aprovocatunaccidentrutierbeatcri`[,]n urmaunuicalcullegatdecantitatea dealcoolb[ut[,cealimenteaconsumat,constitu`iafizic[\iantecedentelemedicalebruscseajungela ovaloaremultmaimic[,ce]lface imun]nfa`alegii. Pentru c[ au fost mai multe situa`ii de acest gen, conducerea Parchetuluiacerutoverificaremai am[nun`it[ a dosarelor \i implicit alteexpertize. „}n exercitarea atribu`iilor de serviciu privind verificarea legalit[`ii\itemeinicieiunorsolu`iide netrimitere ]n judecat[ privind faptes[vâr\itesubinciden`aOrdonan`ei195/2002privindcodulrutieraufostidentificatesolu`iicare

aufostdate]ntemeiulunorexpertize privind calculul retroactiv al alcoolemiei. }n asemenea situa`ii, undeauap[rutdiferen`e]ntrebuletinele de analiz[ toxicologic[ \i expertizeleefectuate]ncauz[s-au dispusinfirmareaacestorsolu`ii\i ]naintarea documentelor legale la Institutul Na`ional de Expertiz[ Comisiasuperioar[medico-legal[, pentruasepronun`aasupralegalit[`ii\itemeinicieiactelormedicolegale]ntocmite”,adeclaratAurel Simion,primprocurorulParchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani,ceaad[ugatc[]ncazul]ncaresevastabilic[documenteleau fost ]ntocmite ]n baza unor date false ori viciate vor fi efectuate verific[ridec[treinstitu`iilecompetente.

Cazuri de dosare „rezolvate” De\inuafostconfirmatoficial, ]ntoateacestecazuri,undeexpertizeleprezint[ni\tedatecususpiciuneac[arfifalse,suntoameni

cubani\icuunstatutsocialridicat,carearfiputut„influen`a”sistemul]nfavoarealor. Unexemplupoatefifostuldirector al Direc`iei edilitare din Prim[ria Boto\ani Vicen`iu Daniliuc care a provocat un accident la V[cule\ti cu ma\ina institu`iei undelucra.De\ilaambeleprobe desângeaufostvalorifoartemari, de1,25\i1,15mg/lalcoolpur]n sânge,]nurmaexpertizeis-astabilit c[ avea 0,45 o valoare ce l-a sc[patdedosarulpenal. Un alt exemplu este cel al lui ValentinMartiniuc,agentlaPolitia S[veni, care, ]n luna august 2010, s-a izbit cu ma\ina ]ntr-un cap de pod, ]n comuna |tiubieni, pasagerul din dreapta fiind r[nit grav. G[sit cu o alcoolemie ]n sângede1,50lamie,poli`istuls-a alescudosarpenal\icudestituirea dinPoli`ie.}ns[Martiniucacontestat ]n instan`[ decizia sefului inspectoratului, având câ\tig de cauz[.}nplus,tot]nurmaexpertizei, a sc[pat \i de dosarul penal. (D[nu`Rotariu)

Unie\ean\iunboto\[nean s-aualescudosarepenaledup[ceaufostprin\idepoli`i\ti conducând de\i aveau permisele suspendate. Miercuri a fostdepistat[]ntrafic,peDC 55,]ncomunaTudora,autoutilitara condus[ de Mitic[ M. ]nvârst[de38ani.}naceea\i zi,]njurulorei09.20,peCalea Na`ional[ din municipiul Boto\ani, a fost depistat AndreiA.]nvârst[de21ani,din comuna Ruginoasa, jude`ul Ia\i,careconduceaunautoturism ]nmatriculat ]n Italia. Verific[rile efectuate de c[tre poli`i\ti cu privire la cei doi conduc[toriautoaustabilitc[ ace\tiaseaflau]nperioadade suspendare a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurilepublice.Celordoilisau]ntocmitdosarepenalepentru s[vâr\irea infrac`iunii de conducerea unui autovehicul pedrumurilepublicedec[tre o persoan[ c[reia exercitarea dreptuluideaconducei-afost suspendat[.(D.R.)


6

TOPNEWS

Vineri,16martie2012

Campania de primire a declara`iilor anuale de Cot[ de lapte Agen`iadePl[`i\iInterven`iepentruAgricultur[ (APIA),CentrulJude`ean Boto\aniinformeaz[cump[r[toriicareachizi`ioneaz[ lapte,precum\iproduc[toriide`in[toridecotade laptepentruvânz[ridirecte ca,]nperioada1aprilie-14 maiinclusiv,sedesf[\oar[ campaniadeprimireadeclara`iiloranualedeCotade lapte,]ncadrulSistemului europeandeCotadelapte. Anuldecot[se]ncheiela31martie2012, iar declara`iile anuale trebuie completate \i depuselaCentrulJude`eanBoto\anipân[la datade14mai2012,inclusiv,f[r[penaliz[ri. Produc[toriide`in[toridecotapentruvânz[ridirectetrebuies[completezedeclara`ia anual[pebazadatelordinCaietulfermierului.Esteimportantdemen`ionatc[produc[torulcarede`inecotapentruvânz[ridirecte trebuies[depun[declara`iaanual[chiardac[nuacomercializatlaptesauproduselac-

tate]ncursulanuluidecot[. Produc[torilordelapte,carenudepun]n termenullegalstabilitdeclara`iaanual[privind cantit[`ile comercializate, li se aplic[ penalitatea de retragere a cotei individuale delaptelarezervana`ional[.Coteleindividualenuvorfiretrasedac[de`in[toriidecot[ vortransmite]mpreun[cudeclara`iaanual[ \iojustificarescris[,datat[\isemnat[,asupra imposibilit[`ii transmiterii acestei declara`ii]ntermenullegal. Deasemenea,cump[r[toriitrebuies[depun[laServiciulCoteLapteIa\ideclara`ia anual[ privind cantitatea de lapte achizi`ionat[ ]n anul de cota 2011/2012, termenul limit[fiindtot14mai2012. Petrucump[r[toriidelaptecarenudepun latermendeclara`iaanual[privindcantit[`ile achizi`ionate,suntcalculatepenalit[`ipentru fiecarezicalendaristic[de]ntârziere,]ncepândcudatade15mai2012. Penalitatea reprezint[ suma corespunz[toare taxei datorate pentru o dep[\ire de 0,01lasut[dincantit[`iledelaptecarei-au fostlivratedeproduc[toripentrufiecarezi calendaristic[de]ntârziere,Sumatrebuies[ fiecuprins[]ntre100\i100.000euro. }negal[m[sur[,cump[r[torulcarenutrimitedeclara`iaanual[risc[s[piard[dreptul deaachizi`ionalaptedelade`in[toriidecota,prinretragereaaprob[rii.(OtiliaMaxim)

Protest anemic ]n fa`a Prefecturii MembriaiSindicatuluiCadrelorMilitare Disponibilizatedin Boto\ani,al[turide reprezentan`iaiAsocia`ieiPersoanelor F[r[LocdeMunc[, aiAsocia`ieiRevolu`ionarilordinBoto\ani,dar\ipensionari,auie\itjoi]n

asigur[ transportul la M[n[stirea Giurgeni, jude`ul Neam`, pentru slujba de Sf@ntul Maslu ]n ziua de 23 martie. Plec[rile sunt la ora 15:30 de la sediul firmei.

Telefon: 0231.531.589 0745.585.438

strad[,pichetând sediulInstitu`iei Prefectului. Câteva cadrele militare disponibilizate dinBoto\ani,al[turidereprezentan`i ai Asocia`iei Revolu`ionarilor, dar \i pensionari, au ie\it,joi,]nfataPrefecturii,pentru apicheta.Protestatariiausolicitat Guvernului \i Parlamentului s[ modifice legisla`ia prin care cadrele militare au pierdut gradele militare \i au suferit diminuarea pensiilor. Laac`iuneauparticipat15persoane. „Am ie\it pentru a demonstra ]mpotriva m[surilor abuzive luate de c[tre statul român ]mpotriva cet[`enilor români, inclusiv acel proiectdelegecareafostlansatpe site-ul Guvernului \i al Ministerului,privitorla]nfiin`areauneifacult[`i]nlimbamaghiar[,laTârgu Mure\, ceea ce aduce multe nemul`umiri cet[`enilor români din zona. Prin tot ceea am protestat pân[ acum nu am ob`inut mare lucru, dar vrem s[ sensibiliz[m GuvernulRomâniei,vrems[sensibiliz[mpeceicareconduc`ara”, aprecizatMirceaCom[neci,pre\edinteleSindicatuluiCadrelorMilitare Disponibilizate, vorbind ]n numeleprotestatarilorprezen`i. La finalul manifesta`iei, liderul Mircea Com[neci, a fost a\teptat deprefectulCristianRomanlamasa discu`iilor. Protestul a fost supravegheatdeunefectivdejandarmi.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Vineri,16martie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[i pestr.OctavOnicescu, partercuvedereinParcul MihaiEminescu.Pre`50.000 EUROTEL.:0745.150.765. *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituat]n Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EURO TEL.:0745.016.767. *Vândap.2camere

(schimb-garsonier[),et.2,42 mp,gazseparat,izola`ie, 25.000Euronegociabil.Tel. 0331.103.104.(G-5)

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[ pestradaHatmanArbore200 mp,zon[deosebit[Merit[ v[zut[TEL.:0744.267.646. *Vând1.826mpteren]n ora\cuutilit[`i,]mprejmuit, cuvie\ipomifructiferi. Telefon:0744.400.952.(G-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,16martie2012

Apel pentru cultur[ c[tre autorit[`ile locale Reprezentan`ii CartelAlfaau f[cutunapelpentrucultur[c[tre pre\edintele Consiliului Jude`ean,primar, viceprimari,consilierilocali\idirectoriiinstitu`iilorde cultur[. Prin intermediul unei scrisori deschise,sindicali\tiisolicit[accesullacultur[prinacordareaunor facilit[`i\isalaria`ilorprivindparticiparea la spectacolele culturale organizate de institu`iile de profil dinBoto\ani. „Lucr[torii cu salarii la nivelul minim pe economie, pensionarii, persoanelef[r[unlocdemunc[\i celelaltecategoriidefavorizatedin jude`ulBoto\ani,carev-aualess[ lereprezenta`iinteresele,carev-au investitcu]ncrederealor\icare\iaupussperan`a]nbunacredin`a\i integritateadumneavoastr[,doresc s[ le asigura`i accesul la cultur[ prin acordarea unor facilit[`i privind participarea la spectacolele culturale organizate de institu`iile deprofildinBoto\ani”,searat[]n scrisoaresemnat[deMariusOro\anu,liderulCartelAlfa. Solicitarea vine ca urmare a inten`iei exprimate de managerii unit[`ilor de cultur[ de a acorda facilit[`i pensionarilor. „Cunoa\tem\iaprecieminten`iadeaacorda facilit[`i pensionarilor pentru spectacoleleorganizatedeTeatrul «MihaiEminescu»Boto\ani,inten`ie care a ]nceput s[ fie pus[ ]n practic[, chiar dac[ pân[ ]n prezentnus-aoficializatprintr-ohot[rârescris[cares[asigureostabilitate]ntimpaacesteim[suri,mai presusdeeventualeinteresepolitice sau electorale”, sus`ine liderul sindical. Aceasta a men`ionat c[ sindicatulpecare]lconduce,face acest apel ]n urma sesiz[rilor \i propunerilor primite atât de la membrii no\tri de sindicat, cât \i

C[l[torii gratuite pe maxi-taxi pentru elevi \i pensionari Dinlunamai, c[l[toriilepe maxi-taxipentru elevii\ipensionariidinzonele]n carenueste tramvaivorfi gratuite.

de la simplii cet[`eni ai jude`ului Boto\ani. „V[ solicit[m s[ analiza`i \i s[ hot[râ`i]ncelmaiscurttimpposibil asigurarea accesului gratuit ]n institu`iile de cultur[ subordonate Consiliului Jude`ean, Consiliului Local, cel pu`in o dat[ pe lun[, pentrupersoanelecareauvenituri lunarenetesub800lei,dar\iacordareaunorreducerisemnificative, cel pu`in o dat[ pe lun[, pentru persoanelecareauveniturilunare netecuprinse]ntre800-1.200lei”, amen`ionatliderulCartelAlfa.

MariusOro\anusus`inec[dovadaveniturilorsevaputeafacedela cazlacaz,cuflutura\uldesalariu, cuponul de pensie sau cel de \omaj,iarparteadefinan`ares[fie asigurat[inclusivprinparteneriate ]ntreconsiliilelocalesauprinparteneriate]ntreunconsiliullocal\i diver\i agen`i economici (sponsori). „Suntemmândric[avematâtde multe\idediverseinstitu`iidecultur[ ]n jude`ul Boto\ani, dar suntemdezam[gi`icândvedemdince ]ncemaimultepersoaneiubitoare

decultur[carenumaiauaccesla spectacole,dinlipsaresurselorfinanciareSolu`iiexist[,interesdin partea poten`ialilor beneficiari exist[...r[mânedoars[uita`ipentrucâtevaziledeluptaelectoral[\i s[demonstra`ic[v[pas[deacestecategoriidecet[`eni.Pute`idemonstra acest lucru prin ac`iuni concrete,finalizatecuhot[râriale Consiliului Local, ale Consiliului Jude`ean sau ale conducerii unit[`ilordecultur[”,searat[lafinalul scrisorii semnate de Marius Oro\anu.(PetronelaRotariu)

Societatea Microbuzul urmeaz[ s[ primeasc[ anual de la bugetul local aproximativ 500.000 de lei. Aceasta este suma pe care autorit[`ile locale o voraloca]ncontulsubven`iei pentru maxi-taxi. „Ei auvenitcucalculjustificativauf[cutsolicitarec[tre Prim[rie \i c[tre Consiliul Local. La direc`ia economic[amceruts[nisespun[ despre ce este vorba. Documenta`iaafosttrimis[ c[tre comisia de servicii, careseocup[detransportulpublic,c[trecomisiajurid ic[ \i de buget finan`e. Eu sper ca pân[ la urm[toare\edin`[deCLsevor ]ntruni comisiile \i s[-\i spun[punctuldevedere,ca apoi proiectul de hot[râre s[fiepublicat\isupusdezbaterii publice. Astfel ]n lunaapriliearputeaintra]n \edin`a de CL \i ]ncepând culunamais[beneficieze de gratuitate”, a declarat Florin Ghiorghi`[, viceprimarulmunicipiului. Calcululestepentruaproximativ2.200depersoane lunar,cuosubven`iede19 lei.„Vreaus[subliniezun lucru foarte clar: oamenii respectividac[mergeaucu maxi taxi copii la \coal[ sau pensionarii la pia`[ ]n fiecarezi,numaiocurs[pe zi dus-]ntors, ]i costa 120 delei.}ncondi`iile]ncare sed[subven`iaMicrobuzul ]ncaseaz[delanoidoar19 lei,]nrestsuntbanisuporta`i de societate. Oamenii câ\tig[, eu nu pl[tesc nici unleu”. }ntr-oprim[faz[subven`iavaacoperiabonamentele pe traseul de la Tulbureni, Ci\mea, \i eventual ANL Bucovina \i Tudor Vladimirescu. (Petronela Rotariu)

Evenimente de Botosani nr.2089  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you