Page 1

CMYK

PrimulseminareconomicdinBoto\ani, legatdeinvesti`iile]nmediulrural EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.54(2089)•Vineri,16martie2012•8pagini

Apel pentru cultur[ c[tre autorit[`ile locale Reprezentan`ii CartelAlfaau f[cutunapelpentrucultur[c[tre pre\edinteleConsiliuluiJude`ean, primar,viceprimari,consilierilocali\idirectorii institu`iilorde cultur[.

Pagina 8

Pag. 4

C[l[torii gratuite pe maxi-taxi pentru elevi \i pensionari Pag. 8

Anchete la Parchet la dosare cu alcoolemii m[sluite Conducerea Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani ]n urma unui control a descoperit mai multe nereguli ]n dosare ]ntocmite unor \oferi implica`i ]n accidente rutiere, afla`i sub influen`a b[uturilor alcoolice. Pagina 5


2

STARTNEWS

Vineri,16martie2012

Prim[ria Boto\ani a anulat licita`ia a pentru repararea str[zilor Reprezentan`iiadministra`iei localevaorganizaonou[ licita`iepentrudesemnarea firmeicare]nurm[toriitrei anisevaocupaderepara`ii, ]ntre`inerestr[zi\irealizare marcajerutiere.Neconcordan`eledincadrulofertei financiareasociet[`ilorcare audepusdocumenta`iaa fostmotivulpentrucares-a ajunslaaceast[hot[râre. „Celedou[asocieridefirme,respectivasociereadintreConrec\iTrasporturiAuto\iTehnicAsist,auvenitcuoferteeligibile,ofertecare dinpunctdevederealcriteriilordecalificarenu amavutcelerepro\a,dinpunctdevederetehnicnule-amavutcerepro\a,auvenitcudate foartecorecte.]nschimb,laofertelefinanciare augre\itatâtConrec,cât\iTehnicAsist.Acestea au venit cu oferte necorespunz[toare din punctulnostrudevedere.Dac[laConrecafost vorbadeogre\eal[,deoinversareaunorsume care apoi au fost reglate, ]n schimb, de la TehnicAsistamcerutl[muriris[pt[mânatrecut[,darnuautrimisunr[spunsa\acumam solicitat noi. Pe urm[ am mai cerut l[muriri luni\imiercuridup[-amiaz[,darautrimisun r[spuns,]ncaretotnuaudatacelel[muriri.}n acestecondi`iiamcerutanularealicita`iei\irepetareaei”,adeclaratFlorinGhiorghi`[,viceprimarulmunicipiului. La criteriile de departajare, reprezentan`ii municipalit[`ii au selectat doar 30 de criterii

dintr-untotalde140,dincareceicarevinlalicita`ies[vin[cupre`urilepentrucele30\i]nsumates[fac[departajareadintreceicareoferteaz[.„Eiauvenitcuni\tepre`uri]naceleanexe care f[ceau departajarea iar ]n anexa care st[teacafundamentlacontractcu140decriterii\icareleincludeau\ipecele30auvenitcu pre`uriaproapeduble.Noile-amcerutdetaliereaacelorpre`uri,suntcuCSA,suntf[r[CSA, cuprofit,odetalierepetransportutilajcumaterieprim[,manoper[cuTVA,f[r[TVA\inu ne-audatacestel[muriri.Amconsideratc[unii auvruts[nep[c[leasc[oriau]n`eleseigre\it, poateam]n`elesnoigre\it\iatunciamdeciss[ declar[mlicita`iacaneconform[\ianularea\i repetareaei”,amen`ionatviceprimarulmunicipiului. Pentru licita`ia urm[toare autorit[`ile locale

vormodificacaietuldesarcini,nemaifiindselectatedoar30dearticole,cisevafaceoofert[ general[petoatecele140dearticole.Cineva aveapre`ulcelmaimicacelavacâ\tiga. De\isevaorganizaonou[licita`ie,viceprimarulmunicipiuluisus`inec[acestlucrunuva ]mpiedicaactivitatederepara`iiastr[zilor.Se valucrapecontractulsemnat,acumtreiani,cu ceidelaConrec,contractcareestevalabilpân[ pe3iunie2012. „}nbazacontractuluimareamf[cutacumun contractsubsecvent\i]nbazaacestuiasepoate lucrapân[]niunie.Noiamfivrutcatotbugetuldepeanulacestas[-ld[meventualuneisingurefirme.Nus-aputut,nueniciunfeldeproblem[. Cu banii aloca`i pân[ atunci, putem lucra cu actuala firm[”, a spus Florin Ghiorghi`[.(PetronelaRotariu)

Solu`ii pentru cadrele didactice afectate de restrângerile de activitate Restrângerideactivitaterezolvateieri]n \edin`apublic[carea avutloc]nAulaColegiuluiNa`ional „A.T.Laurian”din municipiu. DinceledeclaratedeDanielCojocaru, inspector \colar resurse umane din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), situa`ia a fostrezolvat[pentrutoatecadrele didactice afectate de restrângeri, maipu`inpentrumai\tri. „Dinceicareauintrat]nrestrângeriaumair[mass[lefierezolvat[ situa`ia doar patru sau cinci mai\tri.Ace\tiavorocupaposturi ]n\edin`adinaugust,peposturile cevorfivacante]nurmaaprob[rii

planuluide\colarizarepentru\colile profesionale”, a declarat DanielCojocaru. Cei mai afecta`i de restrângeri suntcadreledidacticeceauspecializarea educatori - 30 de posturi, ]nv[`[tori - 12 posturi, limba român[ - 9 posturi, matematic[ 3 posturi. }nacestanceicareaufostafecta`i de restrângeri de activitate au trebuits[aib[acordul\coliideundepleac[dar\iacordulConsiliului de Administra`ie al unit[`ii unde arepostvacant.Acoloundedou[ cadredidacticeaveauacordulconsiliului de administra`ie a primat punctajul ob`inut la dosar. Multe situa`iiderestrângereaufostrezolvate ca urmare a dublei specializ[ri,]naceast[situa`iefiindeducatoarelecareauoptatpentru]nv[`[toare.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Mercedes capitonat cu `ig[ri de contraband[ Miercuridup[amiaz[,inspectoriivamalidincadrulBiroului Vamal de Frontier[ R[d[u`iPrut,]ncolaborarecu lucr[torii vamali din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova au descoperit 100pachetede`ig[riascunse ]n cupola unui autoturism ce venea din Republica Moldova.Autoritateavamal[român[ a re`inut ]n vederea confisc[rii`ig[rile\iasanc`ionat \oferulcuamend[contraven`ional[ de 5.000 lei. Autoturismul cu pricina era un MercedesSprinter]nmatriculat ]n Fran`a, condus de un cet[`ean  cu dubl[ cet[`enie (româno-moldovean[) care a declarat cantitatea legal[ de `igarete la intrarea ]n `ar[. }ns[ la controlul am[nun`it efectuatdeinspectoriivamali, aufostdescoperiteascunse\i nedeclarate 100 pachete de `ig[ri.~ig[rileseaflau]ncupolaautomobilului.Autoritateavamal[aprocedatlare`inerea]nvedereaconfisc[riia ]ntregiicantit[`ide`ig[ri\ia sanc`ionatcontraven`ional\oferulcuamend[]nvaloarede 5.000lei.(D.R.)

Angaja`i de la CJ, nevoi`i s[ aduc[ bani de acas[ Aproximativ 100 de angaja`i ai Consiliului Jude`ean suntnevoi`is[restituiesporurileob`inutedin2009\ipân[ ]n momentul intr[rii ]n vigoare a Legii unice a salariz[rii. Cuantumul sumelor ajunge la 7.500 lei de persoan[,peaceast[perioad[,]n contextul]ncareuniiangaja`i ausalariide700leipelun[. „Curtea de Apel Suceava a pronun`atodeciziecarepoate fi atacat[, dar cu toate acestea,angaja`iitrebuies[returneze ]n medie 7.500 lei, reprezentând sporuri luate ]n baza contractului colectiv de munc[”, a precizat C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte ]n cadrul Consiliului Jude`ean. Acestesporuriauconstat]ntro prim[ de 8 martie, ]n valoarede150lei,prim[deziua copilului, ]n valoare de 100 lei pentru fiecare copil minor, dar \i un spor lunar de 650leipecaresalaria`iil-au luatpentrusecuritate\is[n[tateamuncii\ipentru `inut[. (O.M.)


TOPNEWS

Vineri,16martie2012

Boto\[nenii, nemul`umi`i de operatori de telefonie mobil[ Zecideboto\[neni auluatcuasalt]n ultimaperioad[ ComisariatulJude`eanpentruProtec`iaConsumatoruluipentruase plângedecalitatea serviciilordetelefoniemobil[\ideinternet. Celemaimulteplângerisuntdin cauzatelefoanelormobiledefectatecarestaumaimultde15zile]n unit[`ileservice,lipsasaucalitatea sc[zut[asemnalului\iplatataxei dereziliereacontractelorsolicitat[ abuzivdec[trecompanii. Comisariiauobservatc[consumatorii]\i cunoscdince]ncemai bine drepturile, sunt informa`i \i acestea reiesdinfaptulc[atunci cândeidepunreclama`iileofac]n cuno\tin`[decauz[. „De curând, una dintre societ[`ile de telefonie mobil[ din Boto\ani,pentruuncaz]ncaretelefonuldefectatastatmaimultde15 zile]nunitateaservice,afostsanc`ionat[conformLegii449privind bunuriledefolosin`[delung[durat[\igaran`iaasociateacestoracu sumade5.000delei”,adeclarat Carmen A`urc[ni`ei, inspector ]n cadrulCJPC. Seprimescmultereclama`iiprin caresesolicit[reziliereacontractuluif[r[asepl[titaxadereziliere anticipat[cuofirm[detelefoanie dup[ ce anterior au beneficiat de diverse cadouri \i promo`ii. Sunt consumatoricareaudreptate,dar suntfoartemul`icaresolicit[rezilierea contractului chiar dac[ au beneficiatde-alungulcontractului de diferite promo`ii. „Potrivit le-

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Femeie de 39 de ani transferat[ la Târgu Mure\ cu un elicopter SMURD Ofemeie]nvârst[de39deani internat[]ncadrulsec`ieimedical[IaSpitaluluiJude`eanBoto\ani a fost transferat[ ieri la Târgu Mure\cuunelicopterSMURD. Pentruc[stareafemeiierafoarte grav[, medicii au luat decizia transfer[rii pacientei la o clinic[ de specialitate, cu un elicopter. LilianaC.afostdiagnosticat[cu hemoptizie (expectora sânge), având tensiune foarte mic[, \i pentruc[stareasaseagravadin ce]ncemaitaremediciiaudecis transferul s[u la Târgu Mure\. Dar,dincauzaunuipacientaflat ]nstarefoartegrav[laSuceava, transferul boto\[nencei a fost amânat.ElicopterulSMURDcaretrebuias[vin[delaIa\iamers laSuceavapentrualuaunb[rbat cu arsuri, care a fost dus la Foc\ani,deundeunaltelicopter l-a preluat pentru a fi dus la Bucure\ti.Ulterior,elicopterulsa ]ntors \i boto\[neanca a fost transportat[laTâguMure\.„Era ]nstarefoartegrav[.Atunciam consideratc[maibines[fiedus[ cu elicopterul decât s[ petreac[ \apte ore ]n ambulan`[, cât dureaz[drumulpân[alTârguMure\.}nplus,stareasaseputea]nr[ut[`i”, a declarat Mihaela Miler,directorulmedicalalSpitaluluiJude`eandeUrgen`e„Mavromati”.(D.R.)

Note maxime pentru \efii institu`iilor de cultur[ din subordinea CJ gii,acestlucrunuesteposibildeoarece rezilierea contractului se poate face ]nainte de termen cu plata anticipat[ a taxei doar dac[ un consumator nu a beneficiat de promo`ii.}nsitua`ia]ncarea bene-

ficiat de o promo`ie, acesta nu poatefireziliatf[r[asepl[titaxa dereziliere”,aprecizatcomisarul. Ungrupdeoptconsumatoridin zona Aleea Nucului au reclamant c[dedoianidezile semnalulde

latelefon\idelainternetestefoarteslab.De\iauinformatsociet[`ile ]ncauz[,acesteaaupromisc[vor remediasitua`ia,]ns[pân[]nprezentnuauintervenit]nrezolvarea problemei.(O.M.)

Boto\[neanc[ re`inut[ ]n Timi\ pentru un furt comis ]n Germania Oboto\[neanc[afost re`inut[depoli`i\tiitimi\eni ]nbazaunuimandateuropeandearestare,dup[ce aceastaaparticipatlaun furt]nGermania. }n urma activit[`ilor desf[\urate de poli`i\tii dincadrulServiciuluideInvestiga`iiCriminale alIPJTimi\,]nnoapteade13spre14martieau reu\it,depistareauneifemeipenumelec[reia autorit[`ile germane au emis un mandat european de arestare pentru comiterea infrac`iunii defurtcalificat.Astfel,poli`i\tiiaudepistatpe razalocalit[`iiLiebling,peCarmenMunteanu

]nvârst[de29deani,dinBoto\ani,penumele c[reia procuratura din Freiburg, Germania a emis ]n data de 25 ianuarie 2012 un mandat europeandearestare. }ndatade11noiembrie2011,boto\[neanca, ]mpreun[ trei complici, au intrat ]ntr-o filial[ bancar[undeauv[zutc[victima,]nvârst[de 78deani,aridicatsumade2.000deeuro,apoi auurm[rit-ocuoma\in[.}ndreptulunuicimitir,dup[unplanbinepuslapunct,unuldintre b[rba`ii-asmulsgeantafemeii,]ncareseaflau 2.120deeuro,actedeidentitate\ialtebunuri. MunteanuCarmenafostprezentat[instan`ei dejudecat[pentruconfirmareamandatuluieuropeandearestare,dup[careafostdepus[]narestulIPJTimi\,undevastapân[vafipreluata deautorit[`iledinGermania.(D[nu`Rotariu)

Directorii  institu`iilor de cultur[aflate]nsubordineaConsiliuluiJude`eanauluatnotemarilaa evaluarea activit[`ii pe anul trecut.Patrudintreeiauob`inutnota10,ace\tiafiindCorneliaViziteu,directorulBiblioteciiJude`ene, Liviu Andronic, directorul |coliiPopularedeArt[,IonIlie, directorul Centrului Jude`ean de Crea`ie \iIoanCobâl[,directorul Orchestrei de muzic[ popular[ „RapsoziiBoto\anilor”.Laodiferen`[detreisutimiaufostmanagerul Memorialului Ipote\ti, Milu`[ Jijie, respectiv Lucica Pârvan, directorul Muzeului Jude`ean.Lasfâr\itulluniimartie, ]ncadrul\edin`eideConsiliuJude`eanrezultateleob`inutevorfi validate.Directoriiinstitu`iilorde cultur[audepusolucrareascris[ privind activitatea desf[\urat[ ]n 2011,dup[careausus`inutuninterviu]nfa`acomisiei.„Activitateadesf[\urat[demanageriiinstitu`iilordecultur[esteunadecalitate,ceeacesevede\idindiferen`afoartemic[dintrenote”,a spus C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean careamaicompletatc[unuldin puncteleslabe]nactivitateadirectorilor este faptul c[ ace\tia nu promoveaz[suficientspectacolele, ]n scopul atragerii turi\tilor. (O.M.)


CMYK

4

TOPNEWS

Vineri,16martie2012

Primul seminar economic din Boto\ani, legat de investi`iile ]n mediul rural Timpdecâteva ore,\efideinstitu`iilocale,primari dincomunelejude`ului,dar\ioameni deafaceris-au]ntâlnitjoipentrua discutadespredezvoltareamediului economicdinmediulrural\ipentru ag[si]mpreun[celemaibunesolu`ii. Ac`iuneadenumit[„Oportunit[`i deinvesti`ii]nmediulruralboto\[nean”i-aadunat]nacela\ilocpe prefectul Cristian Roman, pre\edinteleConsiliuluiJude`ean,Mihai ~âbuleac, parlamentarii PDL Daniel Humelnicu \i C[t[lin Buh[ianu, viceprimarul Florin Gheorghi`[,consilierullocalOvidiuPortariuc,directorulAPMDanaBoariu \i \eful Direc`iei Silvice, GabrielAmitrului. Evenimentulafostorganizatde comune.boto\ani.ro, Camera de Comer`, Industrie \i Agricultur[ Boto\ani,Asocia`iaPROBoto\ani, cu sprijinul Asocia`iei Comunelor dinRomânia-filialaBoto\ani\ia avutloclaHotelRapsodia,]nsala deconferin`eMihaiEminescu. Lamasadeprezidiuaucuvântat atât organizatorii, cât \i invita`ii

boto\[neni sau din alte jude`e, ace\tia ]ndreptându-\i aten`ia asupra probleme ]ntâmpinate de poten`ialii investitori care \i-ar ]ndrepta aten`ia spre mediul rural dar\ioportunit[`ilecaresuntoferiteinstitu`iilorstatuluilacapitolul dezvoltare prin atragerea de fondurieuropene. Laacestsimpozionaufostprezen`iaproximativ150depersoane. (OtiliaMaxim)

Mihai ~âbuleac: „Dirijarea agriculturii de la centru, o eroare fundamental[” Prezent]ncadrulseminarului economic,pre\edinteleCJ,Mihai ~âbuleacaavutoscurt[ interven`ie,precizândc[ leg[turadintreinstitu`iaac[rei\efeste\i agricultoriiboto\[neniestedesemnat[ deCameraAgricol[. Potrivituneinoilegi,aceastaarputeadin nous[treac[printr-unprocesdereorganizare.„Reprezintoinstitu`iecarea\teapt[s[primeasc[prinlegeunrolmaiimportant]nceea ceprive\tedezvoltareaagriculturii\iazonei rurale. }n sistemul de care r[spunde CJ nu exist[institu`iicareseocup[deagricultur[cu osingur[excep`ie,nis-adatdescurt[vreme CameraAgricol[”,aafirmatpre\edinteleCJ, Mihai~âbuleac.Pre\edinteleConsiliuluiJu-

de`ean \i-a exprimat nemul`umirea fa`[ de legisla`iacarenuacord[maimulteatribu`ii]n domeniulagricolorganelordinadministra`ia local[.„Misepareoeroarefundamental[s[ nu implici autorit[`ile administrative locale, jude`ene\irespectivor[\ene\ti\icomunale]n ceeaceprive\teaceast[ac`iunedemareimportan`[.Nucredc[sevaputeamen`inela nesfâr\itaceast[tendin`[deasedirijatotul]n materiedeagricultur[deundevadelaBucure\ti.Trebuiecalucrulacestas[fief[cutla niveldejude`e”,amaispuspre\edinteleCJ. |eful jude`ului a mai precizat c[ sistemul românesc ar mai avea nevoie de normative princares[fiepermisecomasareaterenurilor agricole. Gradul de absorb`ie a fondurilor europene,careadevenitunadintreprincipalelepriorit[`ialeGuvernuluiUngureanuafost de asemenea punctat ]n discursul `inut de Mihai~âbuleac.(OtiliaMaxim)

Ziua Mondial[ a Drepturilor Consumatorilor marcat[ \i la Boto\ani ZiuaMondial[aDrepturilorConsumatorilorafost marcat[joilaBoto\ani printr-oseriedeac`iuni, princares-aurm[ritoinformareacet[`enilorasupra cunoa\teriidrepturilorlor. Tema din acest an a fost numit[ „Banii no\tri, drepturile noastre” \i cuprinde pe lâng[campaniiledeinformare,unconcurs cesevadesf[\urasâmb[t[laColegiulEconomic „Octav Onicescu”. Aceast[ ac`iune vacuprindeoexpozi`iededesenepentrueleviidinclaseleprimare,dar\iuntextgril[ pentrueleviideliceu.Ac`iuneaesteorganizat[deComisariatulJude`eanpentruProtec`iaConsumatorului]ncolaborarecuAsocia-

`ia„EuropeDirect”\iInspectoratul|colar. Eleviivorprimidiplomedeparticipare,iar câ\tig[torilorlis-aupreg[titunpremiusurpriz[,dinparteaOJPC,acestafiindlaprima ini`iativ[deacestgen. „Am ales aceast[ o tematic[ deosebit[, pentru c[ ne confrunt[m cu o perioad[ de criz[economic[,iarcet[`eniitrebuies[]\i cunoasc[ drepturile lor, ale consumatorului”, a precizat comisarul \ef ]n cadrul OJPC,AlexandruZarug. Punctul de referin`[ al istoriei formelor organizatedeprotec`ieaconsumatoriloreste anul 1962 când John Fitzgerald Kennedy, pre\edinte al Statelor Unite ale Americii, rostea]nCongresunmesajlegatdedrepturile consumatorilor, sus`inând existen`a a patru drepturi fundamentale ale acestora: dreptullasecuritate,lainformare,dreptulde afiascultat\ideaalegeliberproduse\iservicii.(OtiliaMaxim)


CMYK

ESEN~IAL

Vineri,16martie2012

Anchete la Parchet la dosare cu alcoolemii m[sluite

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Ho`i aresta`i dup[ ce au provocat un prejudiciu de dou[ miliarde Doi ho`i au fost re`inu`i ]n urm[cudou[ziledepoli`i\tii boto\[neni\iauajuns]nspatele gratiilor pentru 29 de zile. Celde-altreileasuspect,complicede-alcelorafla`i]nchi\i, se sustrage urm[ririi penale, fiindc[utatdepoli`i\ti.Angaja`ii Biroului Investiga`ii Criminale - Poli`ia municipiului Boto\ani au dispus re`inerea luiAdrianG[in[de33deani \iConstantinSt[nucde28ani, ambiidinmunicipiulBoto\ani, suspecta`i c[ ]n perioada ianuarie-martie 2012 au comis maimultefurturidinsociet[`i comerciale\ilocuin`e,creând un prejudiciu total de peste 190.000 lei. Cei doi au dat spargerile]mpreun[cuC[t[lin Ionescude33ani,dinmunicipiul Boto\ani sustr[gând articolede]mbr[c[minte,obiecte electronice\ialtebunuri.„G. AdrianDaniel\iS.Constantin au fost prezenta`i ]n ziua de 13.03.2012Parchetuluidepe lâng[Judec[toriaBoto\anicu propunere de punere ]n mi\careaac`iuniipenale\iarestarepreventiv[.Judec[toriaBoto\ani a emis fa`[ de cei doi suspec`i mandate de arestare preventiv[, poli`i\tii continuândactivit[`iledec[utare\i depistare a celui de-al treilea suspect”, a precizat inspectorul principal Daniela Gheorghiescu, purt[torul de cuvânt alIPJBoto\ani.(D.R.)

S-au ales cu dosare penale dup[ ce au condus cu permisul suspendat

ConducereaParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\ani]nurmaunui controladescoperit maimultenereguli ]ndosare]ntocmite unor\oferiimplica`i]naccidente rutiere,afla`isub influen`ab[uturilor alcoolice. Discrepanteleapar]nleg[tur[cu valorile ini`iale, dup[ accident, \i celeprimitedelaInstitutuldeMedicin[ Legal[ Ia\i, ]n baza c[reia \oferiivinova`iaufostsco\idesub urm[rireapenal[,\iausc[patdoar cuosanc`iunecontraven`ional[.}n condi`iile]ncareprobeledesânge prelevatelascurttimpdup[evenimentulrutierindicauvaloriuria\e,

ulterior, ]n urma expertizei de la Ia\iseajungealavalorimultmai mici,]nurmac[roraceiimplica`i sc[pau de dosarul penal. Fiind vorba de diferen`e atât de uria\e maimulteordonan`edenetrimitere ]n judecat[ au fost infirmate, fiind cerute alte expertize pentru stabilireasitua`ieidefapt. Astfel,dac[opersoan[aprovocatunaccidentrutierbeatcri`[,]n urmaunuicalcullegatdecantitatea dealcoolb[ut[,cealimenteaconsumat,constitu`iafizic[\iantecedentelemedicalebruscseajungela ovaloaremultmaimic[,ce]lface imun]nfa`alegii. Pentru c[ au fost mai multe situa`ii de acest gen, conducerea Parchetuluiacerutoverificaremai am[nun`it[ a dosarelor \i implicit alteexpertize. „}n exercitarea atribu`iilor de serviciu privind verificarea legalit[`ii\itemeinicieiunorsolu`iide netrimitere ]n judecat[ privind faptes[vâr\itesubinciden`aOrdonan`ei195/2002privindcodulrutieraufostidentificatesolu`iicare

aufostdate]ntemeiulunorexpertize privind calculul retroactiv al alcoolemiei. }n asemenea situa`ii, undeauap[rutdiferen`e]ntrebuletinele de analiz[ toxicologic[ \i expertizeleefectuate]ncauz[s-au dispusinfirmareaacestorsolu`ii\i ]naintarea documentelor legale la Institutul Na`ional de Expertiz[ Comisiasuperioar[medico-legal[, pentruasepronun`aasupralegalit[`ii\itemeinicieiactelormedicolegale]ntocmite”,adeclaratAurel Simion,primprocurorulParchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani,ceaad[ugatc[]ncazul]ncaresevastabilic[documenteleau fost ]ntocmite ]n baza unor date false ori viciate vor fi efectuate verific[ridec[treinstitu`iilecompetente.

Cazuri de dosare „rezolvate” De\inuafostconfirmatoficial, ]ntoateacestecazuri,undeexpertizeleprezint[ni\tedatecususpiciuneac[arfifalse,suntoameni

cubani\icuunstatutsocialridicat,carearfiputut„influen`a”sistemul]nfavoarealor. Unexemplupoatefifostuldirector al Direc`iei edilitare din Prim[ria Boto\ani Vicen`iu Daniliuc care a provocat un accident la V[cule\ti cu ma\ina institu`iei undelucra.De\ilaambeleprobe desângeaufostvalorifoartemari, de1,25\i1,15mg/lalcoolpur]n sânge,]nurmaexpertizeis-astabilit c[ avea 0,45 o valoare ce l-a sc[patdedosarulpenal. Un alt exemplu este cel al lui ValentinMartiniuc,agentlaPolitia S[veni, care, ]n luna august 2010, s-a izbit cu ma\ina ]ntr-un cap de pod, ]n comuna |tiubieni, pasagerul din dreapta fiind r[nit grav. G[sit cu o alcoolemie ]n sângede1,50lamie,poli`istuls-a alescudosarpenal\icudestituirea dinPoli`ie.}ns[Martiniucacontestat ]n instan`[ decizia sefului inspectoratului, având câ\tig de cauz[.}nplus,tot]nurmaexpertizei, a sc[pat \i de dosarul penal. (D[nu`Rotariu)

Unie\ean\iunboto\[nean s-aualescudosarepenaledup[ceaufostprin\idepoli`i\ti conducând de\i aveau permisele suspendate. Miercuri a fostdepistat[]ntrafic,peDC 55,]ncomunaTudora,autoutilitara condus[ de Mitic[ M. ]nvârst[de38ani.}naceea\i zi,]njurulorei09.20,peCalea Na`ional[ din municipiul Boto\ani, a fost depistat AndreiA.]nvârst[de21ani,din comuna Ruginoasa, jude`ul Ia\i,careconduceaunautoturism ]nmatriculat ]n Italia. Verific[rile efectuate de c[tre poli`i\ti cu privire la cei doi conduc[toriautoaustabilitc[ ace\tiaseaflau]nperioadade suspendare a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurilepublice.Celordoilisau]ntocmitdosarepenalepentru s[vâr\irea infrac`iunii de conducerea unui autovehicul pedrumurilepublicedec[tre o persoan[ c[reia exercitarea dreptuluideaconducei-afost suspendat[.(D.R.)


6

TOPNEWS

Vineri,16martie2012

Campania de primire a declara`iilor anuale de Cot[ de lapte Agen`iadePl[`i\iInterven`iepentruAgricultur[ (APIA),CentrulJude`ean Boto\aniinformeaz[cump[r[toriicareachizi`ioneaz[ lapte,precum\iproduc[toriide`in[toridecotade laptepentruvânz[ridirecte ca,]nperioada1aprilie-14 maiinclusiv,sedesf[\oar[ campaniadeprimireadeclara`iiloranualedeCotade lapte,]ncadrulSistemului europeandeCotadelapte. Anuldecot[se]ncheiela31martie2012, iar declara`iile anuale trebuie completate \i depuselaCentrulJude`eanBoto\anipân[la datade14mai2012,inclusiv,f[r[penaliz[ri. Produc[toriide`in[toridecotapentruvânz[ridirectetrebuies[completezedeclara`ia anual[pebazadatelordinCaietulfermierului.Esteimportantdemen`ionatc[produc[torulcarede`inecotapentruvânz[ridirecte trebuies[depun[declara`iaanual[chiardac[nuacomercializatlaptesauproduselac-

tate]ncursulanuluidecot[. Produc[torilordelapte,carenudepun]n termenullegalstabilitdeclara`iaanual[privind cantit[`ile comercializate, li se aplic[ penalitatea de retragere a cotei individuale delaptelarezervana`ional[.Coteleindividualenuvorfiretrasedac[de`in[toriidecot[ vortransmite]mpreun[cudeclara`iaanual[ \iojustificarescris[,datat[\isemnat[,asupra imposibilit[`ii transmiterii acestei declara`ii]ntermenullegal. Deasemenea,cump[r[toriitrebuies[depun[laServiciulCoteLapteIa\ideclara`ia anual[ privind cantitatea de lapte achizi`ionat[ ]n anul de cota 2011/2012, termenul limit[fiindtot14mai2012. Petrucump[r[toriidelaptecarenudepun latermendeclara`iaanual[privindcantit[`ile achizi`ionate,suntcalculatepenalit[`ipentru fiecarezicalendaristic[de]ntârziere,]ncepândcudatade15mai2012. Penalitatea reprezint[ suma corespunz[toare taxei datorate pentru o dep[\ire de 0,01lasut[dincantit[`iledelaptecarei-au fostlivratedeproduc[toripentrufiecarezi calendaristic[de]ntârziere,Sumatrebuies[ fiecuprins[]ntre100\i100.000euro. }negal[m[sur[,cump[r[torulcarenutrimitedeclara`iaanual[risc[s[piard[dreptul deaachizi`ionalaptedelade`in[toriidecota,prinretragereaaprob[rii.(OtiliaMaxim)

Protest anemic ]n fa`a Prefecturii MembriaiSindicatuluiCadrelorMilitare Disponibilizatedin Boto\ani,al[turide reprezentan`iaiAsocia`ieiPersoanelor F[r[LocdeMunc[, aiAsocia`ieiRevolu`ionarilordinBoto\ani,dar\ipensionari,auie\itjoi]n

asigur[ transportul la M[n[stirea Giurgeni, jude`ul Neam`, pentru slujba de Sf@ntul Maslu ]n ziua de 23 martie. Plec[rile sunt la ora 15:30 de la sediul firmei.

Telefon: 0231.531.589 0745.585.438

strad[,pichetând sediulInstitu`iei Prefectului. Câteva cadrele militare disponibilizate dinBoto\ani,al[turidereprezentan`i ai Asocia`iei Revolu`ionarilor, dar \i pensionari, au ie\it,joi,]nfataPrefecturii,pentru apicheta.Protestatariiausolicitat Guvernului \i Parlamentului s[ modifice legisla`ia prin care cadrele militare au pierdut gradele militare \i au suferit diminuarea pensiilor. Laac`iuneauparticipat15persoane. „Am ie\it pentru a demonstra ]mpotriva m[surilor abuzive luate de c[tre statul român ]mpotriva cet[`enilor români, inclusiv acel proiectdelegecareafostlansatpe site-ul Guvernului \i al Ministerului,privitorla]nfiin`areauneifacult[`i]nlimbamaghiar[,laTârgu Mure\, ceea ce aduce multe nemul`umiri cet[`enilor români din zona. Prin tot ceea am protestat pân[ acum nu am ob`inut mare lucru, dar vrem s[ sensibiliz[m GuvernulRomâniei,vrems[sensibiliz[mpeceicareconduc`ara”, aprecizatMirceaCom[neci,pre\edinteleSindicatuluiCadrelorMilitare Disponibilizate, vorbind ]n numeleprotestatarilorprezen`i. La finalul manifesta`iei, liderul Mircea Com[neci, a fost a\teptat deprefectulCristianRomanlamasa discu`iilor. Protestul a fost supravegheatdeunefectivdejandarmi.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Vineri,16martie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[i pestr.OctavOnicescu, partercuvedereinParcul MihaiEminescu.Pre`50.000 EUROTEL.:0745.150.765. *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituat]n Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EURO TEL.:0745.016.767. *Vândap.2camere

(schimb-garsonier[),et.2,42 mp,gazseparat,izola`ie, 25.000Euronegociabil.Tel. 0331.103.104.(G-5)

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[ pestradaHatmanArbore200 mp,zon[deosebit[Merit[ v[zut[TEL.:0744.267.646. *Vând1.826mpteren]n ora\cuutilit[`i,]mprejmuit, cuvie\ipomifructiferi. Telefon:0744.400.952.(G-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,16martie2012

Apel pentru cultur[ c[tre autorit[`ile locale Reprezentan`ii CartelAlfaau f[cutunapelpentrucultur[c[tre pre\edintele Consiliului Jude`ean,primar, viceprimari,consilierilocali\idirectoriiinstitu`iilorde cultur[. Prin intermediul unei scrisori deschise,sindicali\tiisolicit[accesullacultur[prinacordareaunor facilit[`i\isalaria`ilorprivindparticiparea la spectacolele culturale organizate de institu`iile de profil dinBoto\ani. „Lucr[torii cu salarii la nivelul minim pe economie, pensionarii, persoanelef[r[unlocdemunc[\i celelaltecategoriidefavorizatedin jude`ulBoto\ani,carev-aualess[ lereprezenta`iinteresele,carev-au investitcu]ncrederealor\icare\iaupussperan`a]nbunacredin`a\i integritateadumneavoastr[,doresc s[ le asigura`i accesul la cultur[ prin acordarea unor facilit[`i privind participarea la spectacolele culturale organizate de institu`iile deprofildinBoto\ani”,searat[]n scrisoaresemnat[deMariusOro\anu,liderulCartelAlfa. Solicitarea vine ca urmare a inten`iei exprimate de managerii unit[`ilor de cultur[ de a acorda facilit[`i pensionarilor. „Cunoa\tem\iaprecieminten`iadeaacorda facilit[`i pensionarilor pentru spectacoleleorganizatedeTeatrul «MihaiEminescu»Boto\ani,inten`ie care a ]nceput s[ fie pus[ ]n practic[, chiar dac[ pân[ ]n prezentnus-aoficializatprintr-ohot[rârescris[cares[asigureostabilitate]ntimpaacesteim[suri,mai presusdeeventualeinteresepolitice sau electorale”, sus`ine liderul sindical. Aceasta a men`ionat c[ sindicatulpecare]lconduce,face acest apel ]n urma sesiz[rilor \i propunerilor primite atât de la membrii no\tri de sindicat, cât \i

C[l[torii gratuite pe maxi-taxi pentru elevi \i pensionari Dinlunamai, c[l[toriilepe maxi-taxipentru elevii\ipensionariidinzonele]n carenueste tramvaivorfi gratuite.

de la simplii cet[`eni ai jude`ului Boto\ani. „V[ solicit[m s[ analiza`i \i s[ hot[râ`i]ncelmaiscurttimpposibil asigurarea accesului gratuit ]n institu`iile de cultur[ subordonate Consiliului Jude`ean, Consiliului Local, cel pu`in o dat[ pe lun[, pentrupersoanelecareauvenituri lunarenetesub800lei,dar\iacordareaunorreducerisemnificative, cel pu`in o dat[ pe lun[, pentru persoanelecareauveniturilunare netecuprinse]ntre800-1.200lei”, amen`ionatliderulCartelAlfa.

MariusOro\anusus`inec[dovadaveniturilorsevaputeafacedela cazlacaz,cuflutura\uldesalariu, cuponul de pensie sau cel de \omaj,iarparteadefinan`ares[fie asigurat[inclusivprinparteneriate ]ntreconsiliilelocalesauprinparteneriate]ntreunconsiliullocal\i diver\i agen`i economici (sponsori). „Suntemmândric[avematâtde multe\idediverseinstitu`iidecultur[ ]n jude`ul Boto\ani, dar suntemdezam[gi`icândvedemdince ]ncemaimultepersoaneiubitoare

decultur[carenumaiauaccesla spectacole,dinlipsaresurselorfinanciareSolu`iiexist[,interesdin partea poten`ialilor beneficiari exist[...r[mânedoars[uita`ipentrucâtevaziledeluptaelectoral[\i s[demonstra`ic[v[pas[deacestecategoriidecet[`eni.Pute`idemonstra acest lucru prin ac`iuni concrete,finalizatecuhot[râriale Consiliului Local, ale Consiliului Jude`ean sau ale conducerii unit[`ilordecultur[”,searat[lafinalul scrisorii semnate de Marius Oro\anu.(PetronelaRotariu)

Societatea Microbuzul urmeaz[ s[ primeasc[ anual de la bugetul local aproximativ 500.000 de lei. Aceasta este suma pe care autorit[`ile locale o voraloca]ncontulsubven`iei pentru maxi-taxi. „Ei auvenitcucalculjustificativauf[cutsolicitarec[tre Prim[rie \i c[tre Consiliul Local. La direc`ia economic[amceruts[nisespun[ despre ce este vorba. Documenta`iaafosttrimis[ c[tre comisia de servicii, careseocup[detransportulpublic,c[trecomisiajurid ic[ \i de buget finan`e. Eu sper ca pân[ la urm[toare\edin`[deCLsevor ]ntruni comisiile \i s[-\i spun[punctuldevedere,ca apoi proiectul de hot[râre s[fiepublicat\isupusdezbaterii publice. Astfel ]n lunaapriliearputeaintra]n \edin`a de CL \i ]ncepând culunamais[beneficieze de gratuitate”, a declarat Florin Ghiorghi`[, viceprimarulmunicipiului. Calcululestepentruaproximativ2.200depersoane lunar,cuosubven`iede19 lei.„Vreaus[subliniezun lucru foarte clar: oamenii respectividac[mergeaucu maxi taxi copii la \coal[ sau pensionarii la pia`[ ]n fiecarezi,numaiocurs[pe zi dus-]ntors, ]i costa 120 delei.}ncondi`iile]ncare sed[subven`iaMicrobuzul ]ncaseaz[delanoidoar19 lei,]nrestsuntbanisuporta`i de societate. Oamenii câ\tig[, eu nu pl[tesc nici unleu”. }ntr-oprim[faz[subven`iavaacoperiabonamentele pe traseul de la Tulbureni, Ci\mea, \i eventual ANL Bucovina \i Tudor Vladimirescu. (Petronela Rotariu)

Evenimente de Botosani nr.2089  
Evenimente de Botosani nr.2089  

Ziarul orasului tau!

Advertisement