Page 1

CMYK

NereguliledelaLiceulTextil,luate lapuricatdeinspectorii\colari EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 4

Doi boto\[neni aresta`i pentru o crim[ ]n Italia Pag. 3

AnulVIII•nr.52(2087)•Miercuri,14martie2012•8pagini

13,5 milioane de lei, ]mp[r`ite ]ntre 50 de asocia`ii \i funda`ii Peste50deasocia`ii,funda`ii audepusproiectelaPrim[riaBoto\ani]n vedereaob`ineriiuneifinan`[ripentrusus`inereaproiectelorderulate]n cursulacestui an.

Curtea de Conturi cere calculatoarele de la elevi

Declara`iile false din adeverin`ele de venit ale p[rin`ilor las[ zeci de elevi din Boto\ani f[r[ calculatoarele primite gratuit de la stat ori f[r[ banii de liceu ]ncasa`i ]n 2011. Pagina 5

Pagina 8


2

STARTNEWS

Miercuri,14martie2012

O nou[ campanie Let’s Do It, Romania!, la Boto\ani

pe o coloan[ Prefectul ]n lupt[ cu evaziunea Reprezentantul guvernului ]n jude`ulBoto\ani,CristianRoma,sus`inec[nusevaabatedeladirectivelecerutedeprim-ministru,\ianume combatereaevaziuniifiscale\iacontrabandei.}nplus,acestava]ncerca s[sus`in[mediuldeafaceriboto\[nean. Pentru]ndeplinireaobiectivuluideeliminareaevaziuniifiscale, prefectulaconstituitungrupdelucru care se va ]ntâlni ]n fiecare vineri. Dinacestcolectivfacpartereprezentan`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, Serviciul Jude`ean Antico- rup`ie,ServiciuldeInforma`ii\iProtec`ieIntern[dincadrulMAI,Ser- viciulTeritorialalPoli`ieideFrontier[,Direc`iaGeneral[aFinan`elor Publice,Direc`iaJude`ean[deAccize\iOpera`iuniVamale,GardaFinanciar[ \i PTF Stânca Coste\ti \i R[d[u`iPrut.„Noulplandeguvernarevinecuni\tem[surifoarteclare desprijinireamediuluideafaceri\i de combatere a evaziunii fiscale. Acestem[surivoraducemaimult[ prosperitateromânilor.V[asigurc[ voiaveaaceia\iatitudine,voisprijini mediul de afaceri pentru c[ ]n`eleg foartebinecareesteimportan`aacestuiapentrunoi”,adeclaratCristian Roman,prefectuljude`uluiBoto\ani. (O.M.)

Jude`ulBoto\anise vaal[tura,anul acesta,dinnou, campanieidemediu „Let’sDoItRomania”dindorin`ade atransformaaceast[ zidedicat[ cur[`eniei generale]ntr-unmod devia`[ altuturor românilor. Provocarea pe care jude`ul Boto\anioprime\teanulacestaeste\i maimaredeoarece,]nanul2012, peste85de`[ridin]ntreagalume vororganizaozidecur[`eniegeneral[,]nperioada24martie-25 septembrie.Româniaestepeharta mondial[-ZiuadeCur[`enieNa`ional[este12mai,zi]ncarevor mai face cur[`enie Bulgaria, RepublicaMoldova\iTurcia. Ac`iunea global[ de cur[`enie este organizat[ sub numele de „Let`s Do It, World”, fiind ini`iat[decomunitateacuacela\inume, care cuprinde toate `[rile ]n care a fost deja realizat proiectul „Let`sDoIt”.Cele85de`[riparticipantedin]ntreagalume]\ipropuns[aduc[oschimbarereal[\is[ demonstreze c[ oamenilor le pas[ denatur[\ide`ara]ncarelocuiesc \ic[vors[tr[iasc[]ntr-olumemai responsabil[.}naceea\iperioad[cu România vor organiza ac`iuni \i Estonia si Portugalia (24 martie), Mexic(31martie),AustriasiSUA - statul California (21 aprilie), MareaBritanie(13mai).Listacomplet[estedisponibil[pewww.letsdoitworld.org.Pentrucelde-altreileaanconsecutiv,echipa„Let’sDo It,Romania”]iinvit[peto`ilocuitorii României s[ ia parte la mi\careainterna`ional[decur[`enie \i s[ arate c[ le pas[ de `ara lor.

BOTO|ANI

Dup[succesulprimelordou[edi`ii din2010\i2011,lacareauparticipat peste 500 000 de voluntari \i careaucolectatpeste1300000de sacidede\euri,estemomentulunei noiprovoc[ripentruRomânia. Româniaesteceamaimare`ar[ din comunitatea „Let’s Do It, World”careaorganizatoac`iune de cur[`enie la nivel na`ional. De asemenea,Româniaesteunmodel desuccespentrualte`[ridinproiect, mai multe ini`iative locale fiind preluate \i la nivel interna`ional:aplica`iilecreatedeechipadeIT,uneledintrestrategiilede projectmanagement,logistic[sau comunicaresuntacumfolosite\i]n alte`[ri„Let`sDoIt”. Anulacesta,ac`iuneadecur[`enie na`ional[ va ]mbr[ca o nou[

form[:]nfiecarejude`vorfipropuse\ialesezonele]ncareseva face cur[`enie, fiecare locuitor al `[riiavândastfelposibilitateadea propune\iavotazonapecare\i-o dore\te curat[. Num[rul de zone din fiecare jude` va fi stabilit ]n func`ie de zonele propuse, dar \i deresurselelocale.Printreprimele propuneri se num[r[ p[durea Snagov, B[neasa din Bucure\ti, zonalaculuiVidraru]nArge\,Codrii Pa\caniului ]n Ia\i sau Lacul luiEminescu]nBoto\ani. }n urma etapei de vot, echipa „Let’sDoIt,Romania”vacomunicazonelealese]nfiecarejudetpe site-ul proiectului, www.letsdoitromania.ro, zone care vor fi cur[`atepe12mai.}ntregulregulamentalcampanieivafidisponi-

bil ]n curând pe www.letsdoitromania.ro. Dup[ Ziua de Cur[`enie Na`ional[, zonele cur[`ate vor fi monitorizate constant de echipele locale Let`s Do It, Romania Obiectivul strategic al ac`iunii dinacestanestecre\tereaprocentuluidereciclarealde\eurilorcolectatela30lasut[dinnum[rulde saci colecta`i, de la 26 la sut[ ]n 2011\i17lasut[]n2010. Cur[`eniaNa`ional[nuestesingurul proiect organizat de echipa „Let’s Do It, Romania” ]n acest an. Dup[ data de 12 mai, 3 proiectenoivorfidemarate:Registrul NationalalDeseurilor,0deseurisi Let’s Train It. Mai multe detalii vor fi anun`ate ]n momentul lans[rii.(OtiliaMaxim)

Edilii preg[tesc ]nfrumuse`area ora\ului 30deasocia`iideproprietari dinmunicipiuaudepussolicit[rilaPrim[riepentruefectuareadediverselucr[ride ]nfrumuse`are]ncartiere. Celemaimultesolicit[risuntpentru]mprejmuirecugardviu,]mprejmuirecugardmetalic, t[ieri si toalet[ri copaci, asfaltare alei sau amenajareadeterenuridejoac[.„Amv[zutc[ marealormajoritatesolicit[gardviu,pomi\i s[mân`[ de gazon \i toate celelalte. Am g[sit sângerpentrugardviu,launpre`foartebun, vom achizi`iona undeva la 50.000 de fire, pe

cares[ledistribuimc[treasocia`iiledeproprietaris[leplanteze]nprim[varaasta.Totodat[ avem\asesutedemilioanebanialoca`ipentru achizi`iidegardmetalic,maiavemundevala 2150 de metri de anul trecut pe care nu l-am montat ]n ora\. Vom mai cump[ra ]n jur de cincikilometrianulacesta.Vomachizi`iona\i 500dekilogramedegazonavând]nc[osut[\i cevadekilometri\ideanultrecutr[ma\i\itot levomdalaasocia`ii.Vomachizi`iona\iomie \icevadetei-dou[miideteipecares[-iplant[m ]n ora\”, a declarat Florin Ghiorghi`[. Acestasus`inec[dinpunctulacestadevedere credprim[riavareu\is[ajutetoateasocia`iile. „Am]nceputtoalet[rile,toateactivit[`iledin

aceast[ perioad[. Din p[cate nu putem turna beton ca s[ mont[m g[rdu`urile”, a ad[ugat viceprimarul municipiului. La ]nceputul lunii aprilieautorit[`ilelocaledorescs[]nceap[activitatea.Pentruflori125.000deleipentruundevala80.000-100.000defire,depindedepre`ul delalicita`ie,la]ntre`inerespa`iiverzi250.000 lei,inclusivudat,ap[. „Amseparatachizi`iadeflorideachizi`iaserviciu de ]ntre`inere a spa`iilor verzi, ca s[ nu maiexistediscu`ii.Vorfilicita`iiseparate,s[ dea Domnul s[ vin[ cât mai multe firme, am anun`at evaluarea, pre`urile \i toate celelalte, sper[ms[vin[cuunpre`câtmaibun”,aad[ugatFlorinGhiorhi`[.(PetronelaRotariu)

C[t[lin Buh[ianu: „Pân[ la urm[, Victor, ce faci cu salariile?” Deputatul PDL C[t[lin Buh[ianu facedeclara`iipublicereferitorlaatitudinea duplicitar[ a partidelor din opozitie, PSD \i PNL, fa`[ de anun`ul Guvernului de readucere a salariilor bugetarilor la nivelul din 2010.„PSD\iVictorPontasuntatât de]nseta`ideputere]ncâts-ausucit detreiori]nultimajum[tatedean, vizavi de politica salarial[ din România.Mai]ntâiPontadeclaralateleviziunic[nuvaputeam[risalariiledac[vaajungelaguvernare,chiar dac[ ele au trebuit s[ fie sc[zute. Apoi,]nprimazi]ncares-aanun`at inten`ianoastr[deareaducesalariile,dup[cumampromis,lanivelul din2010,Ponta\iPSDsebucur[\i anun`[ c[ sprijin[ m[sura noastr[. Acum,anun`[c[]n2013salariileasteanusuntsustenabile,adic[leva sc[deadinnouP[i,hot[râ`i-v[fra`ilor,c[numai]n`elegenimeni,nimic Vre`i la putere, dar habar nu ave`iceos[face`icuimpozitele,cu taxele,cucotaunic[,cutratatulde guvernan`[fiscal[,cusalariileoamenilor”, a afirmat deputatul C[t[lin Buh[ianu. Mai mult, parlamentarul boto\[neancereclarific[ridepozi`ie aPSD\ialideruluiVictorPonta.„}l ]ntrebdirectpeVictorPonta,pentru c[ pesedi\tii de la Boto\ani oricum nu ]n`eleg care-i stânga \i care-i dreapta: ce o s[ face`i cu salariile? Noiamdoveditc[amavut\iavem unproiectdeguvernarepecarel-am respectatpascupasCereformeam anun`at,le-amf[cut\inile-amasumatDarPSDceface?Seschimb[ dupa cum bate vântul \i doar dup[ mirosul guvern[rii Asta nu e politic[, e mahala”, a ]ncheiat C[t[lin Buh[ianu.(O.M.)


TOPNEWS

Miercuri,14martie2012

Doi boto\[neni aresta`i pentru o crim[ ]n Italia

DoitineridinBoto\aniaufostaresta`ipreventivpentru30dezilede autorit[`iledinItalia,dup[ce,]mpreun[cuunalroman,auucisunperuande55deani. Boto\[nenii Dorin C[linescu \i Nelu Ioan Ursulescu, al[turi de C[t[lin Ilie Ro\c[neanu sunt acuza`i ca au p[truns ]n locuin`[ din RomaaluiHonoratoArturoTai-

peiCampos,l-aulegatdemâini\i de picioare, dup[ care l-au ucis. Cadavrulb[rbatuluidinPeruafost g[sit, ulterior, de un nepot de-al acestuia,ceaanun`atcarabinerii. Cei trei au fost aresta`i la scurt timpdup[comitereafaptei.}nplus anchetatorii italieni sunt ]n c[utareauneiapatrapersoaneb[nuite de implicare ]n omor. Se pare c[ faptaarfiavutlabaz[unjaf. Potrivit oficialilor italieni, boto\[nenii l-au sufocat pe peruan cu lan`uldeaurpecare]lpurtalagât, cuscopuldea-ljefui.Maimultse consider[c[]ntreromâni\iperuan existau rela`ii de natura infrac`ional[, dar se presupune c[ \i de natur[sentimental[.

HonoratoArturoTaipeiCampos estecelcareachizi`ionadelaho`ii români din Italia bunurile furate. Seb[nuiec[avea\irela`iiintime cutineriiromâni,cucareerapermanent]ncontact.Anchetatoriiiau ]ncalculmaimultevariante. }nsearacrimei,victima,carelocuia singur[, tocmai se ]ntorsese acas[.Camerelevideodelaunmagazin de piese auto din vecin[tate au ar[tat c[, imediat dup[ ce a ajunsacas[,HonoratoArturoTaipei Campos a fost vizitat de români. Patru persoane au ajuns la locuin`a acestuia, iar dou[ dintre ele(cucapulacoperit)ausunatla u\[\iauurcatcuosticl[devin, ]ntimpcealtedou[aua\teptatjos.

Dup[aproximativoor[,ceir[ma\i ]nstrad[auprimituntelefon\iau urcat\iei.Laplecareeiauie\itcu opung[maredeplastic]nmân[, carep[reafoartegrea.To`iauplecatdelaloculfaptei]nma\ini.}n aceea\i sear[, ]n timpul unei perchezi`ii la locuin`a din localitatea Palinuro,]ncarest[teauboto\[nenii,afostg[sittelefonulvictimei. Astfelautorit[`iledinItaliaauaflat c[aude-afacecurecidivi\ti.Cei doiboto\[neniaulaactiv\ialteinfrac`iuni. Dac[ Nelu Ioan Ursulescuafostjudecatpentruloviri\i alteviolen`e,DorinC[linescuareo condamnaredeunande]nchisoare pentru comiterea infrac`iunii de furtcalificat.(D[nu`Rotariu)

Val de boto\[neni solicit[ redobândirea permisului auto Din2011pân[ lamomentul circula`ie,fiepentruc[ defa`[ aproximativ430de acesteaauexpirat. persoaneautrecutpragul Conduc[toriiautocareaur[masf[r[permis, ServiciuluidePermise\i au posibilitatea de a sus`ine un nou examen dup[ o perioad[ de \ase luni de la data sus}nmatricul[ri,pentruredopend[riicarnetuluideconducere,acestfapt]n bândireapermiselorauto. cazul]ncarenuestevorbadeoamend[penal[. „Dela]nceputulanului2011avemaproximaPersoanele]ncauz[ fieau r[masf[r[ carnetede\oferi tiv430depersoanecares-auprezentatlaredobândire, deci conform noilor reglement[ri nu dup[ ceau]nc[lcatlegiledin maiesteobligativitateacelorcareseprezint[la

redobândires[efectueze\coaladinnou,el]\i prezint[documenta`ia\iparticip[laexamen”, aprecizatD[nu` Ciubotaru,\efulServiciuluide Permise\i}nmatricul[riBoto\ani. |oferiideveni`ipietoni,aufostsanc`iona`ifie datorit[ consumului de b[uturi alcoolice, fie datorit[ vitezei excessive sau producerea unui accidentrutier. Celemaifrecventecauzepentruanularsunt consumuldealcool,fug[delaloculaccidentului sau autoturism ne]nmatriculat”, a mai declaratD[nu` Ciubotaru.(OtiliaMaxim)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ |oferi`[ cercetat[ de poli`i\ti dup[ ce a lovit un copil Ofemeie]nvârst[de42deanidin Derscaestecercetat[penaldup[cea lovit un copil cu ma\ina \i nu a anun`at Poli`ia despre producerea evenimentului. Luni, ]n jurul orei 12.30,Doini`aA.,]nvârst[de42de ani]ntimpceconduceaunautoturism pe un drum s[tesc pe raza comuneiDersca,l-aacro\atcuparteadinfa`[aautoturismuluipeB.P. ]n vârst[ de patru ani, din comuna Dersca,cares-aangajat]ntraversareadrumuluif[r[aseasigura.Dup[ accident\oferi`al-aluatpeminor]n autoturism \i l-a dus la domiciliu, undei-ag[sitpetat[l\ibunicaacestuia,dup[ceadiscutatcuace\tiaau hot[rât]mpreun[s[-lduc[ladispensarullocalpentru]ngrijirimedicale. }ntrucâtladispensarulmedicalnua fostg[sitmediculdefamilie,minorulafosttransportatlaSpitaluldin Dorohoi,deundeulterior,cuambulan`a,afosttransferatlaSpitalulde PediatrieBoto\ani.Doini`aA.s-a]ntorsacas[f[r[aanun`apoli`i\tiidespreeveniment,timp]ncareautoturismulimplicat]naccidentafostfolositperazalocalit[`iidec[treso`ul acesteia.„Cuprilejulaudierilor,A. Doini`aadeclaratc[nuaconsiderat necesars[anun`epoli`iadespreeveniment]ntrucâtnul-alovitcuma\ina pe copil, acesta ]mpiedicându-se \i accidentându-sesingur.Afosttestat[ cuaparatuletilotest,rezultatulfiind negativ. A. Doini`a este cercetat[ sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de v[t[mare corporal[ din culp[ \i p[r[sirea locului accidentului f[r[ ]ncuviin`areapoli`iei”,adeclaratinspectorul principal Daniela Gheorghiescu,purt[toruldecuvântalIPJ Boto\ani.(D.R.)

Seat radiat din circula`ie, depistat ]n trafic la Racov[` }nurmauneiac`iunidesf[\uratede poli`i\tiidefrontier[dincadrulSectorului PF Dorohoi, un b[rbat s-a alescudosarpenalpentrupunerea]n circula`ie a unui autovehicul ne]nmatriculat,dup[ceafostdepistatla volanulunuiautoturismcareeraradiatdincircula`ie.}ndatade11martie]njurulorelor01.00,unechipaj formatdinpoli`i\tidefrontier[dela SPFDorohoiaoprit]ntrafic,]nlocalitatea Racov[`, un autoturism marca Seat Toledo, ]nmatriculat ]n Austria, condus de Vasile T., ]n vârst[ de 23 de ani. }n urma verific[rilorefectuate,poli`i\tiidefrontier[auconstatatdiferen`e]ntreseria trecut[]ncertificatulde]nmatriculare \i seria poansonat[ de pe \asiul autoturismului. Ca urmare a continu[riicercet[rilor,s-astabiltc[autoturismulfigureaz[,]nAustria,radiat dincircula`ie.„Poli`i\tiidefrontier[ au]ntocmitpenumeleluiVasileT. dosarpenalpentrus[vâr\ireainfrac`iunii de punerea ]n circula`ie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ne]nmatriculat sau ne]nregistratdocumenteleurmânda fi ]naintate Parchetului de pe lâng[ Judec[toriaDorohoi”,aprecizatinspectorMinodoraR[cnea,purt[torde cuvânt ]n cadrul Serviciului TeritorialalPoli`ieideFrontier[Boto\ani. (D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Miercuri,14martie2012

Neregulile de la Liceul textil luate la puricat de inspectorii \colari Inspectoratul|colarJude`ean(I|J)a demaratoanchet[ ]ncazulacuzelorde laGrupul\colar „Alexandrucel Bun”dinmunicipiu.Acuzelegrave adusedeunprofesorderomân[la adresacolegilordin unitatea\colar[a duslaconstituirea uneicomisiideanchet[cedelunia ]nceputverific[rile cares[l[mureasc[ situa`iadeacolo. Situa`iaestecuatâtmaicomplicat[cucâtprofesoaradelimbaromân[ Simona Chi\, a f[cut dezv[luiriledesprecele]ntâmplate]n var[,acum,când]ntr-oprim[faz[ afostafectat[derestrângeri. }n prima zi de verific[ri, luni, printreceicareau]ncercats[sel[mureasc[\icareaverificatdocumenta`ia din \coal[, a fost \i inspectorul\colareducativAlexandra Hrincescu. „Noi am fost pleca`i dinlocalitatelauncursdeinstruire,jum[tatedintreinspectori.Ieri, luni, când ne-am ]ntors am g[sit decizia prin care Inspectoratul |colars-aautosesizatpeni\tenereguliceauap[rut]npresalocal[ la Grupul |colar „Alexandru cel Bun”. Trei din echipa de control am fostlaliceu,amvorbitcud-nacareasesizataceast[problem[,d-na profesorChi\,amvorbitcual`icolegi ce au predat la clasa respectiv[,aXIV-aseral,amvorbitcu directorii \colii, am studiat documentele \colare, catalogul, foaia matricol[,proceseleverbaledela consiliul profesoral, cu fosta dirigint[careacumestepensionar[,\i aavutbun[voin`[s[vin[acums[ nedeani\terela`ii.}ncerc[ms[ne formul[m ni\te r[spunsuri, dup[ ce ne vom creiona o p[rere. Nu pots[v[spunnimic”,adeclarat AlexandraHrincescu. Situa`iedeosebit[,cudou[cadre didacticeceaupredatlimbaromân[laclasadeseral\itratamentdiferen`iatpentruelevi.Aceastaeste una dintre cauzele care au dus la ivirea problemei. Mediile au fost

]ncheiatedeambeleprofesoarede român[.„Acololaclasarespectiv[ situa`iaafostdeosebit[,pentruc[ doi profesori au predat la clasa XIV-a,unprofesortreisferturidin an\iunalprofesorpeultimasut[ demetri,respectivd-naChi\.Iar mediile la disciplina român[ sunt maremajoritate]ncheiateprofesorulChi\,darsuntcâtevamedii]ncheiate \i de fostul profesor”, a spusinspectorul\colareducativ. Cât prive\te celelalte discipline, inspectorilor \colari Simona Chi\ le-amen`ionatc[peeaoprive\te doardisciplinasa.Pentruasel[muricareestecuadev[ratsitua`ia inspectorii \colari fiecare pe specialitatea sa, urmeaz[ s[ verifice cum stau lucrurile. „Acuma alte discipline,celpu`indinverific[rile deieri,nus-auconfirmatneregulilesesizate.D-naChi\spuneac[a vorbit numai de român[. Colegii meidespecialit[`ilerespectivevor mergeast[zisaumâine,noinuam apucat s[ mergem ieri decât pe dou[discipline”,amen`ionatinspectorulI|J.

Notepuse\ideprimaprofesoar[ ]ncataloglaceidelaseral\idup[ ce revenise la catedr[ \i Simona Chi\,]nurmaunor]n`elegeri]ntre celedou[cadre.Aceast[]n`elegere a fost ]n favoarea unora dintre elevi dar \i ]n defavoarea altora. Estevorba]nsesizaread-neiprofesorChi\deunsingurelev.Neamuitat,amverificatcatalogul]n totansambluls[u,amverificats[ vedemdac[suntnotetrecute,mai multenotepeaceea\idat[,cumse spunealaunmomentdat.Nuam g[sit.Dac[estevorbadespreacela\i scris la mai multe discipline, nuamsesizatdaracumnoinusuntemexper`igrafologis[]mipermit s[ spun dac[ scrisul este nu \tiu cui.A\acumdoamneiis-aacordatpermisiuneadec[treprofesoaraChi\launmomentdats[treac[ ni\tenotepecareleavea]ncaietul ei\ilauniielevile-atrecutaceste note,aveapermisiune,launiidala altulba.Unitateadem[sur[nua fost aceea\i pentru to`i elevi, din parteaambelorprofesoare”,aspus AlexandraHrincesu.

Un semn de ]ntrebare ]\i pun membriicomisieideanchet[\icu privirelareac`iatârzieaSimonei Chi\,careaf[cutpublic[situa`ia de la clasa de seral dup[ atâtea luni.}ncadruldiscu`iiloravutecu inspectorii \colari, profesoara de român[ sus`ine c[ atunci, la momentul examenului competen`[ a sesizatconducerea\colii,]nsensul c[unuldintreeleviicusitua`iane]ncheiat[\iesteprezentlaexamen. „Directorul\coliinuaveadeunde s[\tieto`ieleviicesitua`ieau.A verificat \i situa`ia era ]ncheiat[, pentruc[defaptastadiscut[mnoi. D-naprofesorastopatoricefelde sesizare]nacelmoment.Am]ntrebat-o\ipeea:Decetocmaiacum? |idânsaacrezutc[defaptafost ogre\eal[\i]ncatalog\inuamai avutacceslacatalog.S-arputeaca acum,cândaintrat]nrestrângeri, s[-\ifiadusaminte.Acesteamintiriauvenitpefondulunorproblemepecarele-aavutlanivelul\coli \i...Nucredc[estevorbadespre un \antaj. Eu nu pot s[ v[ spun decâtceamreu\its[discutacum

cuea”,aad[ugatinspectoruleducativ. Termenul pe care inspectorii \colari ]l au pentru finalizare anchetei \i ]ntocmirea unui raport este19martie.Pân[atuncisevor lua declara`ii scrise de la to`i cei implica`i ]n aceast[ situa`ie \i ]n urmaacestorasevaajunge\ilao concluzie. „Este destul de greu, pentruc[nicinoinuavemcompeten`ele necesare de a desf[\ura o anchet[ ]n acest domeniu, dar cu siguran`[vom]ncercas[facem]n a\a fel ]ncât situa`ia real[ \i concret[s[fieeviden`iat[.Pentruasta avemnevoiedecolaborarecuto`i factoriiimplica`i\ivomcolabora. Noiasta]ncerc[ms[rezolv[m,de ceuniieleviaufosttrata`icuounitatedem[sur[,deceal`iinu,dece sesizareaafostf[cut[acum,a\ade târziu?Nuamtoateinforma`iiles[ v[spuncevaconcret\ifinal,nici pe departe. Noi avem termen ca pân[ pe 19 martie s[ finaliz[m aceast[ anchet[”, a concluzionat Alexandra Hrincescu. (Petronela Rotariu)


CMYK

ESEN~IAL

Miercuri,14martie2012

Curtea de Conturi cere calculatoarele de la elevi

Declara`iilefalse dinadeverin`ele devenitalep[rin`ilorlas[zecide elevidinBoto\ani f[r[calculatoarele primitegratuitde lastatorif[r[baniideliceu]ncasa`i]n2011.

}n urma controlului efectuat de CurteadeConturilaInspectoratul |colar Jude`ean au ie\it la iveal[ declara`iilefalseprivindvenitulfamilial depuse de p[rin`i odat[ cu dosarele pentru programele subven`ionate de stat. Probleme au fost depistate la beneficiarii de „Euro200”\ila„Banideliceu”. DinceledeclaratedeDanielBotezatu,inspector\colargeneraladjunctalI|J,situa`iaaap[rutcaurmare a declara`iilor f[cute de p[rin`idincarerezultauveniturimai mici realizate decât cele reale. }n aceast[situa`ieeleviivortrebuis[ returnezecalculatoareledecares-

aubucurat,ilegal,timpdeunan, dar \i sumele ]ncasate pe nedrept de liceeni ]n anul 2011. „P[rin`ii au declarat c[ nu au venituri, iar CurteadeConturiadescoperitc[, de fapt, veniturile familiale sunt multmaimaridecâtceletrecute]n documente. M[suri vor fi luate ]mpotrivacelorcareaudatdeclara`ii false, dar \i ]mpotriva autorit[`ilor locale, ]n spe`[ asistentul socialcareaf[cutanchet[lafa`a locului.}nniciuncaz,anchetele]n aceste situa`ii nu se ]ndreapt[ ]nspre Inspectoratul |colar”, a declaratDanielBotezatu. }nurmaverific[rilorcelordela

CurteadeConturi,f[cutealeatoriu labeneficiariidelaDarabani,Fl[mânzi Vorona, vor r[mâne ]ntr-o prim[etap[f[r[calculatoare26de copii. La „Bani de liceu” 51 de elevicevortrebuis[returnezesumeleprimite. Daniel Botezatu a men`ionat c[ urmareaacestornereguliconducerea I|J a decis s[ extind[ verific[rilelatoatedosareledepuse]n cadrulcelordou[programe.Anul trecutlaniveluljude`uluiBoto\ani aufost968debeneficiarila„Euro 200”\i4.997la„Banideliceu”. (PetronelaRotariu)

Cadrele didactice ]nc[ mai doresc func`ii de conducere To`iceicareaudepusdosarelepentruafacepartedin CorpulExper`ilor]nManagementEduca`ionalaufost declara`iadmi\idup[aplicareaonline. DinceledeclaratedeDanielBotezatu,inspector \colar general adjunct al Inspectoratului |colarJude`ean(I|J),auaplicatlaformularul online 293 de cadre didactice. „Num[rul este destul de mic comparativ cu ce m[ a\teptam. Dup[calculelenoastearfitrebuits[aplicela acestformular]njurde400-500decadredidactice,având]nvederec[laniveluljude`uluisunt

164defunc`iidedirectorplin,43dedirector adjunct \i 30 de inspectori \colari”, a spus inspectorul\colargeneraladjunctalI|J. Cadreledidacticeboto\[nenenusuntinteresates[ocupeunpostdeconducerelaconcursurilecevorfiorganizatepentruinspectori\colari,directori\idirectoriadjunc`i.„Urmeaz[ depunerea dosarelor la Inspectoratul |colar. DosareleinspectorilorvorfievaluatelaMinisterulEduca`iei,pentruc[nuputemnois[autoevalu[m,iardosarelecelorlal`ivorfievaluate deocomisielaniveljude`ean,ac[reipre\edinteesteinspectorul\colargeneraladjunctHoria Negrescu.Vorficâtedoiinspectorilafiecare câte250dedosaredepuse.Dincomisiemaifac parteconsilieruljuridicalinstitu`iei\iinspectorul\colardelaplanOliviaGornea”,adeclarat

Daniel Botezatu. Condi`ia pentru a accede la acestcorpna`ionalalexper`ilorestedeaob`ine minim 70 de punte din maximum de o sut[. Condi`iile preliminare `in de dosar respectiv calificativul„foartebine”]nultimiipatruani, 60decredite]ncadrulunorprograme]nmanagementuleduca`ional,titularizare]ncadrulunei unit[`i de ]nv[`[mânt, cu gradul didactic doi. Ordinul de ministru nu ac`ioneaz[ retroactiv, ceicarede`infunc`iilededirectorsauinspector \colar r[mânând ]n func`ii pân[ la expirarea mandatului.Laaceast[dat[mareamajoritatea inspectorilor\idirectorilorsuntnumi`icudelega`ie]ninteresul]nv[`[mântului,numireafiind valabil[pân[laorganizareaunuinouconcurs, dar nu mai târziu de 31 august. (Petronela Rotariu)

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Trei copii ajun\i la spital cu arsuri Treicopiiauajunsierilaspitalcuarsurigrave,]ntr-osingur[ zi,dintreilocalit[`idinjude`.De departecelmaigravcazesteal unuib[ie`eldetreiani\ijum[tatedinR[useni,ceasuferitarsuripeosuprafa`[mareacorpuluidup[cec[zut]ntr-ooal[cu mâncarepentruanimale.Potrivit medicilorcopilulfusesel[sat]mpreun[cuceidoifra`iais[i,]n grijabunicilor.}ns[pentruc[nu aufostsupraveghea`icorespunz[torcelmaimicamerslâng[ cazanulcuap[clocotit[undea c[zut,suferindarsuripeomare suprafa`[acorpului.„Copilula suferit arsuri termice de gradul doi-treipeaproximativ35lasut[ din suprafa`a corpului. Era ]n stare grav[”, a spus Daniela Amarandei,medic]ncadrulSJA Boto\ani. }n aceea\i zi al`i doi copii au ajuns la spital tot cu arsuri.Uncazestealunuicopil de doi ani, din Gorb[ne\ti, cel[lalt fiind cazul unui copil de nou[ani,dinC[t[m[r[\ti,ceau ajunslaspitallarândullordup[ cel[sa`inesupraveghea`iauluat contactcuplita]ncins[oris-au op[rit.(D.R.)

Fostul poli`ist de la Mih[l[\eni trimis ]n judecat[ Fostul poli`ist Alin Marian Adamafosttrimis]njudecat[de procurorii Parchetului de pe lâng[TribunalulBoto\anipentru s[vâr\ireainfrac`iuniideomor\i dou[faptedecercetareabuziv[. Fostagent]ncadrulsec`ieiPoli`iei rurale |tef[ne\ti, acesta a ucis]nb[taieunsuspectdefurt ]npostuldePoli`iedelaMih[l[\eni. George Drago\ Isac a fost adus la sediul postului de Poli`ie Mih[l[\eni ]mpreun[ cu Ionu` Cristian ~ar[lung[ ]n vârst[de21ani,pentruafiaudia`i]nleg[tur[cuunfurtdintrunmagazin.Dup[b[taiaprimit[ Isacamurit.Legi\tiiaustabilit c[aavutomoarteviolent[,]n urmauneihemoragiiinterne\ia unui \oc traumatic. De\i ini`ial nuarecunoscutfaptele,]ncele din urm[, ]n fa`a procurorului Adamam[rturisitfaptasa,motivând-o prin atitudinea sfid[toare a celui anchetat. Ulterior procuroriiaustabilitc[prejudiciul din respectiva fapt[ era de numai70delei.Totodat[procuroriiaudeciscaparteresponsabil[ civil[ s[ fie Ministerul Administra`iei\iInternelorprin InspectoratuldePoli`ieJude`ean Boto\ani, ]ntrucât Alin Marian AdameraangajatalMAI]nmomentul]ncareacomisinfrac`iunea.Pentrufaptasaacestarisc[ s[stea]nspatelegratiilorpân[la 20deani.(D.R.)


6

TOPNEWS

Miercuri,14martie2012

}nv[`[mântul profesional revine Reprezentan`iiInspectoratului |colarJude`ean(I|J),sus`in c[autrimislaMinisterul Educa`ieiplanulde\colarizarecuacesteclaseprofesionale. DinceledeclaratedeMihaelaAchih[i`ei,inspector\colardisciplinetehnice]ncadrulInspectoratului|colarJude`ean(I|J),vorfunc`ionala niveluljude`ului24declase.LanivelulmunicipiuluiBoto\anisunt\apteastfeldeclase,dintrecarecincilaGrupul|colar„ElieRadu”\i câteunalaGrupul|colar„PetruRare\”\ila Grupul|colar„AlexandrucelBun”. „Unit[`ile de ]nv[`[mânt unde vor fi clase profesionale, au ]ncheiat deja contracte-cadru cuagen`ieconomici,lacarecursan`iivorputea s[efectuezestagiiledepractic[.Amdemarato campaniedeinformare]n\coli,iar]nscrierilela \colileprofesionalesevorderula]nperioada731mai,cuodurat[acursurilordedoiani”,a declaratMihaelaAchih[i`ei.Mecanic[,electromecanic[ construc`ii, agricultur[, comer`, turismsauindustrietextil[suntspecializ[rilecu careunit[`ile\colarevin]n]ntâmpinareacerin`elor elevilor. Cursan`ii \colilor profesionale vorprimi\ioburs[lunar[,careestedecirca 200delei.Cursurilevoraveaodurat[dedoi ani.Astfel,]nprimulan,sevafacepractic[]n propor`iede60lasut[\iteorie40lasut[,iar]n aldoileaan,eleviivorface75lasut[practic[ \i25lasut[teorie.Dup[ceopteaz[pentruo

BOTO|ANI pe o coloan[ Copiii institu`ionaliza`i, victime ale violen`ei domestice

anumit[calificare,elevulvasemnauncontract depreg[tire,atâtcu\coala,cât\icuangajatorulselectat. Formareaprofesional[]nace\tidoiani,]lva ini`iaprinstagiidepractic[]nmeseriaaleas[.La finalizareastudiilor,elevulvaprimiuncertificat decalificarenivelIII]ncadruleuropeanalcalific[rilor.„Eranecesar[]nfiin`areadeclaseprofesionale pentru c[ rezultatele catastrofale din ultimiiani,celpu`inerauoreflec`iec[obun[ parte dintre absolven`ii acestor \coli de arte \i meseriinuerauf[cu`ipentrua\aceva.}nplus existapericolul,s[dispar[anumitemeseriitradi`ionale \i ]nc[ cerute totu\i, avem nevoie cu

to`iideceasornicari,decizmari”,adeclaratDanielBotezatu,inspector\colargeneraladjunct. Dup[ ce finalizeaz[ acest ]nv[`[mânt profesionalcusucces,elevulpoatereintra]nclasaa XI-a pentru a merge spre Bacalaureat, dac[ dore\te \i poate acest lucru. Maria ~iprigan, liderulSindicatului}nv[`[mântuluiPreuniversitar,adeclaratc[nuto`itineriivors[urmezeliceul,uniidorinds[secalifice]nmeseriicare s[leasigureaccesulpepia`amuncii]n`ar[\i str[in[tate.}nv[`[mântulprofesionaldeziafost reintrodus ]n \colile din România prin Legea Educa`iei]ncepândcutoamnaacestuian.(PetronelaRotariu)

S[p[turile arheologice reluate ]n zona Ripiceni DinvaraaceastaarheologiiMuzeuluiJude`eandeIstorieBoto\anivorreluas[p[turile]nsit-ulRipiceni,unuldintrecele mai]nc[rcatelocuri cuvestigiipreistorice dinEuropa. Potrivit directorului Muzeului Lucica Pârvan, pentru efectuarea s[p[turilorafostconcesionatterenulrespectivdelaPrim[riaRipiceni. Aurel Melniciuc restaurator ]ncadrulMuzeului,cevacoordona s[p[turile ]n zon[, a spus c[,

asigur[ transportul la M[n[stirea Giurgeni, jude`ul Neam`, pentru slujba de Sf@ntul Maslu ]n ziua de 23 martie. Plec[rile sunt la ora 15:30 de la sediul firmei.

Telefon: 0231.531.589 0745.585.438

foartemulteobiectesuntdescoperite]nurmacolabor[riicuUniversitatea |tefan cel Mare Suceava. „Cei de la Universitatea Suceava vincuogrup[destuden`ipractican`icareneajut[las[pat,iartot ceseg[se\tener[mânenou[,muzeului.Dedoianilucr[macolo]n fiecare var[, la acest program de cercetare \tiin`ific[, \i am avut foartemultedescoperiri.Dac[nu ar fi colaborarea cu cei din Suceavanuamreu\imarelucru”,a declaratAurelMelniciuc(foto). Acestaaad[ugatc[s[p[turilese vor face la sit-ul Ripiceni-Holm, datfiindc[sit-ulRipiceni-Izvora fost ]nchis. Pe raza localit[`ii Ripiceniseafl[printrecelemaibogate zone din Europa cu dovezi privind existen`a oamenilor din

preistoric,paleolitic,culturaCucuteni\ipân[]nmedieval.Dealtfel pentruc[]ntotjude`ulsuntastfel de zone reprezentan`ii Muzeului Jude`eandeIstorieBoto\aniaudepus un proiect pentru ]nfiin`area uneitaberedearheologieromânoucrainean[-moldovean[ pe teritoriuljude`uluiBoto\ani.Proiectula fostdepus]nlunaianuarie\iareo valoarede100.000euro.„Amdepus proiectul pe o m[sur[ a Programului Opera`ional Comun \i sper[ms[ob`inemfinan`areapentru aceast[ tab[r[ de arheologie care s[ cuprind[ România, RepublicaMoldova\iUcraina.Spers[ primimfinan`area,darsuntfoarte multe proiecte depuse”, ad[ugat AurelMelniciuc.(D[nu`Rotariu)

Violen`a]nfamilie\icondi`iile impropriidevia`[]iducepeunii ]nsitua`iidisperate,precumabandonarea responsabilit[`ilor p[rinte\ti  sau plasarea acestora c[tre institu`ii specializate. Astfel, de servicileoferitedeCentrulrespiro \ideprimireacopilului]nregim deurgen`[,beneficiaz[\aptecopii cuvârstecuprinse]ntre9\i16ani. Suntadu\idep[rin`i,ac[rorposibilit[`ifinanciaresuntreduse,ori vinsinguri,fiec[nusemai]n`eleg cumembriifamiliei,fiec[nuau un trai decent ]n mijlocul c[minului. Pe parcursul \ederii lor la centrusecaut[ceamaibun[solu`ie pentru a le asigura un climat propicedezvolt[riilor.Copiii,]n tot acest timp, primesc doar o mas[cald[\iunacoperi\deasupra capului ,beneficiaz[ de participarealacursuriledesf[\urate]ndiferite unit[`i de ]nv[`[mânt \i au parte de consiliere. „Motivele pentru care unii copii se afl[ ]n centru sunt diverse. Copii sunt adu\i la centrul de primire ]n regimdeurgen`[,secaut[unasistent maternal, o familie sau un centrudeplasament,pentrufiecarecaz]nparte.}ncazul]ncarenu seidentific[formadeprotec`iea copiilor, ace\tia r[mân ]n continuare la centru, timp ]n care se lucreaz[lacazpân[laintegrarea ]n familie”, a declarat Camelia Brându\a Popa, \efa centrului. (O.M.)

Animalele protejate din jude`, luate la evaluat }n perioada februarie-martie 2012arelocevaluareapopula`iilor speciilordeanimalestrictprotejate:urs,lup,râs,pisic[s[lbatic[. }njude`ulBoto\anidintrespeciile strictprotejate]ntâlnimnumaipisicas[lbatic[.Evaluareaesterealizat[dec[tregestionariifondurilor devân[toare(Direc`iaSilvic[Boto\ani, AJVPS Boto\ani, AVPS Luceaf[rul,AVPSHuntsmanship, AVPS Leb[da, AV Euro-Hunter Suceava, AVPS „Diana” Suceava,Drago\Vod[Boto\ani,AVPS Vidra,AVPSTheodorBal\,Foi\orulS[veni)]mpreun[cureprezentan`iaiAgen`ieipentruProtec`ia Mediului Boto\ani, ai G[rzii Na`ionaledeMediu-Comisariatul Jude`ean Boto\ani, Inspectoratul TeritorialdeRegimSilvic\iCinegeticSuceava.Acoloundefondurile cinegetice se suprapun peste ariilenaturaleprotejatevorparticipa la ac`iunile de evaluare administratorii/custozii ariilor naturale protejate.Evaluareasevafaceseparatpentrusuprafe`elefondurilor cinegeticecaresesuprapunpeste ariile naturale protejate. Situa`iile centralizatelaniveldejude`vorfi ]naintatelaAgen`iaNa`ional[pentru Protec`ia Mediului, ]mpreun[ cupropunerideplafonmaximde interven`ie.Propuneriledeplafon maximdeinterven`ievoraveala baz[nivelulpagubelor]nregistrate, situa`ia efectivelor reale comparativcuceleoptime,tendin`a\i structurapopula`iei.(O.M.)


PUBLICITATE

Miercuri,14martie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[ipe str.OctavOnicescu,partercu vedereinParculMihaiEminescu.Pre`50.000EURO TEL.:0745.150.765.

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituat]n Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[pe stradaHatmanArbore200mp, zon[deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646. *Vând1.826mpteren]nora\ cuutilit[`i,]mprejmuit,cuvie\i pomifructiferi.Telefon: 0744.400.952.(G-1)

anun`urimediu *SCXANDORSRLBoto\ani, solicit[autoriza`iedemediu pentruobiectivulSERVICE AUTO,situat]nBotosani, str.ManolestiDealnr.33. Contesta`iilesepotdepunela sediulAPMBotosani,dinb-dul M.Eminescunr.44.]ntermen de5zilelucr[toaredeladata apari`ieianun`ului. *SCXANDORGRUPSRL Boto\ani,solicit[autoriza`iede mediupentruobiectivul SERVICEAUTO,situat]n Boto\ani,str.ManolestiDeal nr.33.Contestatiilesepot depunelasediulAPMBotosani, dinb-dulM.Eminescunr.44.]n termende5zilelucr[toaredela dataapari`ieianun`ului.

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,14martie2012

13,5 milioane de lei, ]mp[r`ite ]ntre 50 de asocia`ii \i funda`ii

Peste50deasocia`ii,funda`iiaudepusproiectela Prim[riaBoto\ani]nvedereaob`ineriiuneifinan`[ri pentrusus`inereaproiectelorderulate]ncursulacestui an.Ceimaimul`ibaniaufostceru`ideFCBoto\ani, 1.260.000delei,Asocia`iaHandbalClubMunicipal Boto\ani,cu359.300delei\iProVoleicu150.000 lei.„S-audepuspeste20decererinumaivineri.Sunt maimultedecâtaniitrecu`i,darpân[laurm[estenormals[fiemaimulte]ncondi`iile]ncaredelaanlaan fiecareasocia`iese]nva`[c[poates[cear[,eventual sunt\iprieteniaiunorpersoanecare\i-auf[cutasocia`ii,câtedou[-patruasocia`ii,vincucâtedou[-trei proiecte,eventualsuntuniicarevincumaimultepro-

iecte. Unii \i-au f[cut ONG special numai pentru a atrageace\tibanidelaPrim[rie,sunt\idegenulacesta”,aspusviceprimarulFlorinGhioghi`[.Comisiale vaanalizacaresuntprofitabilepentruBoto\ani,municipalitatea nefiind obligat[ s[ le finan`eze pe toate. „}ncepânddes[pt[mânaviitoare,ocomisieconstituit[ la nivelul Prim[riei va analiza dosarele depuse urmândcaulteriors[fiestabilitesumelecerevinfiec[rui solicitant ]n parte, ]n func`ie de punctajele ob`inute”, a men`ionat viceprimarul municipiului. 13,5 milioanedeleiestesumaalocat[]nacestandemunicipalitate pentru finan`area activit[`ilor culturale \i sportive.(PetronelaRotariu)

Prefectul dezaprob[ atitudinea unor func`ionari publici \i a organelor de control CristianRoman,prefectuljude`uluiBoto\ani,dezaprob[ atitudineaunorfunc`ionari publiciafla`i]nfunc`ii deconducerecarenu punmaipresusdeorice interesulcet[`eanului.

Acestanud[exempleconcrete decazuri]ncareatitudineacelor afla`ilaconducerenuafostconform[cunormelelegislative,]ns[ nominalizeaz[oinstitu`ie]ncare cet[`eniitrebuiaus[fac[eforturi pentruaintra]ncontactcuceidin spateleghi\eelor. „Nu v[ mai aduc la cuno\tin`[ c[eraoinstitu`ie\iceicareape-

lau trebuiau s[ stea ]ncovoia`i la 90 de grade ]n fa`a m[riei sale, func`ionarul public. Lucrurile au luatcutotulalt[turnur[\im-am implicatoridecâteoriafostnevoie”,aspusRoman. Atitudinea \i conduita func`ionarului public este strict reglementat[prinlege,iarceicare]nregistrez[ abateri vor fi sanc`io-

na`i conform normativelor aflate ]n vigoare. Prefectul a `inut s[ precizezec[elfacepartedincategoriacelorcares-aupusmereu]n slujba \i interesul cet[`eanului, maipresusdeoriceinteres. „Suntoamenicareajung]nsistem cu inten`ii foarte bune, m[ consider unul dintre ace\tia \i cumammaispusm-ama\ezat]n

fa`aghi\eului\iamstat\im-am gândit cum ar trebui s[ fie ca oamenii aceia s[ fie mul`umi`i \i nuneap[ratm[riasa,func`ionarul public”,adeclaratacesta. O alt[ problem[ adus[ ]n discu`iedeCristianRomanafostcea aorganelordecontrolabilitates[ supraveghezeactivitateaagen`ilor economici care de multe ori nu facaltcevadecâts[-iamendezepe cei care din ne\tiin`[ sau reavoin`[nurespect[legea.Osolu`ie pentru a ]mpiedica eventualele situa`iideacestgenarficapatronii s[ fie mai bine informa`i \i ]ndruma`i. „E vorba de atitudinea celor carefaccontroale.Noiamuitat]n totalitate aproape de ]ndrumare. Nutrebuies[stai\is[pânde\tica agentul economic s[ fac[ o gre\eal[cas[]idaiamend[.Nu to`i gre\esc din rea inten`ie. Po`i s[]laju`i\ipeparcursastfel]ncât maicurândels[fac[venituris[n[toase,s[aduc[veniturilabugetul statului angajând oameni, f[cândprofitdecâts[-lamendezi”, a conchisCristianRoman.(Otilia Maxim)

Evenimente de Botosani nr.2087  

Ziarul orasului tau!