Page 1

CMYK

SilviuCom[nicicondus peultimuldrum EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.49(2084)•Vineri,9martie2012•8pagini

Pag. 3

Salariile mici din ]nv[`[mânt \i concediile f[r[ plat[ Pag. 2

Scandal ]n ]nv[`[mântul liceal Reclama`ie cu iz penal la o unitate \colar[ din municipiul Boto\ani. Un cadru didactic, profesor de limba român[, aduce acuza`ii grave la adresa colegilor din \coal[, care ar fi ]ncheiat medii f[r[ ca un elev s[ se prezinte la ore, fiind acceptat la examenul de bacalaureat. Mai mult de atât respectiva profesoar[ sus`ine c[ la acea dat[ a ]n\tiin`at conducerea unit[`ii, dar nu a fost luat[ nici o m[sur[. Pagina 5

Nesimtire sau ignoran`[? Avariile la conducta de ap[, din zona comercial[ ignorate de cei de la Nova Apaserv Gropiplinedeap[pestradaCaleaNa`ional[,]nurmauneiavarii lare`eauadeap[,cared[inuiede câtevazile\iignorat[,facecircula`ia]nzon[unco\mar. Pagina 4


2

STARTNEWS

Vineri,9martie2012

Salariile mici din ]nv[`[mânt \i concediile f[r[ plat[ Profesoriiboto\[neni apeleaz[laconcedii f[r[plat[pentrua\ig[siunlocde munc[]nstr[in[tate.LaInspectoratul|colarJude`ean (I|J)s-au]nregistrat 25desolicit[ride plecare]nconcedii f[r[plat[,motivele constituindu-leproblemepersonale. }n spatele acestora ]ns[ se afl[ dorin`a cadrelor didactice de a-\i g[siunlocdemunc[]nstr[in[tate, chiardac[multesuntcon\tientec[ nu vor lucra ]n domeniu, ci vor ajunge la munca de jos, cum se spune.Nicitineriinugândescaltfel, cei care termin[ o facultate prefer[ s[ stea ]n \omaj decât s[ ajung[ la catedr[, s[-\i pl[teasc[ navetasaus[seconfruntecuproblemelesistemului. „Cadrele didactice titulare au dreptul, potrivit legii, s[-\i cear[ unandezileconcediuf[r[salaro dat[lazeceani.Astfella]nceputul acestuian\colaraufost25deastfel de cereri. Acestora li se mai adaug[\ialte\asedemisiidinrândulangaja`ilordinsistem”,aspus Daniel Cojocaru, inspector \colar resurse umane din cadrul I|J. Acestaamen`ionatc[cele\asedemisii sunt din rândul celor ce au

beneficiat \i anul trecut \colar de concediu f[r[ plat[ iar acum doreauoprelungireaacestuia. Conform prevederilor legale acestlucrunuesteposibil.Inspectorul\colarsus`inec[cei\asepot reveni ]n sistemul educa`ional ]n urma particip[rii la urm[toarele concursuripentruocupareaposturilor.Pedealt[partelideriisindi-

cali sunt de p[rere c[ \i ]n urm[toarea perioad[ num[rul celor cevorrenun`alaactivitatealacatedr[vacre\te. „Salariilemicipecareleausunt motivul pentru care colegii no\tri alegconcediuf[r[plat[\iiaucalea muncii]nstr[in[tate.Cheltuielilede zicuzi,ratelelab[nci,CAR-urile suntmotivelecarestaulabazade-

ciziei plec[rii. Pe lâng[ aceasta, ceicareauposturiundevala`ar[ suntnevoi`is[-\ipl[teasc[singuri naveta. }n aceste condi`ii este \i normalcauniiprofesoris[renun`e lacatedr[.Cusiguran`[c[vorfi din ce ]n ce mai mul`i”, sus`ine Maria~iprigan,liderulSindicatuluidin}nv[`[mântulPreuniversitar (SIP).(PetronelaRotariu)

Val de reclama`ii la Oficiul pentru Protec`ia Consumatorului privind electrocasnicele Totmaimul`iboto\[neniau trecutpragulOPC-ului,pentrua-\iar[tanemul`umirea fa`[defrigiderele\ima\inile desp[latachizi`ionate]nultimaperioad[. Printre ace\tia se num[r[ \i un pensionar, acestasolicitândajutorulOficiuluipentruProtec`ia Consumatorului datorit[ unei ma\ini de sp[lat.B[trânuls-aprezentatdecinciorilaoficiu, cerând inspectorilor s[ intervin[. Ace\tia auintervenit]nurmasolicit[rilorf[cutedeb[trân,]ns[ auconstatatc[ nemul`umireareclamantuluinuarerezolvare. B[trânulacump[ratoma\in[ desp[lat,performant[, dup[ spusele acestuia, dar care nu avea]ndotareprogramuldeuscarealrufelor, ceeacel-adeterminats[ soliciteinterven`iainspectorilorOPC.„Reclama`iaafost]ntemeiat[, darlamijloceradefaptoproblem[ denecunoa\tere.}ncazurideacestgen,consumatorii trebuie s[ se prezinte la magazinul de unde \i-au achizi`ionat bunul, solicitând mai ]ntâi interven`iacelorcareofer[ garan`iaobiectului respectiv. }n cazul nerezolv[rii, poate solicita ajutorul nostru”, a conchis Alexandru Zarug, comisar\ef]ncadrulOPC.(OtiliaMaxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ Manifest[ri cu elevi, la ini`iativa Oficiului pentru Protec`ia Consumatorului, pe 15 martie Subdeviza„Alege,estedreptult[u”,OficiulpentruProtec`iaConsumatorului]mpreun[cu Inspectoratul |colar Jude`ean Boto\aniorganizeaz[unconcurs lacaresuntinvita`is[participe elevidegimnaziu\iliceeni,prezentând  desene \i esee pe aceast[tematic[.„Pe15martie este Ziua Mondial[ a DrepturilorConsumatorului.}nfiecare \coal[inspectoriino\triauorganizat concursuri cu premii. Pe 17martiesevadesf[\uraetapa jude`ean[, la care vor participa elevii.Lafazana`ional[vorparticipa câ\tig[torii fazei jude`ene”,aprecizatAlexandruZarug,comisar\ef]ncadrulOPC Boto\ani. Ziua de 15 martie 1962 reprezint[ momentul istoricalna\teriimi\c[riimondiale privind protec`ia consumatorilor,Organiza`iaInterna`ional[a Uniunilor de Consumatori declarând aceast[ zi „Ziua mondial[adrepturilorconsumatorilor”, acest fapt dup[ ce pre\edinteleJohnF.Kennedy,avorbit ]n public despre drepturile consumatorilor.Dup[30deani, respectiv]nanul1992,15martieafostdesemnat[\i]nRomâniacafiindziuadrepturilorconsumatorului.(O.M.)

Un rus s-a ales cu dosar penal dup[ ce a trecut ilegal frontiera ]n România Poli`i\tii de frontier[ din cadrulSectoruluiPoli`ieideFrontier[Darabaniau]ntocmitdosar penal unui cet[`ean rus, care a trecutilegalfrontieradestatdintre Ucraina \i România, cu inten`iadeaajunge]ntr-unstat dinvestulUniuniiEuropene.}n datade6martie2012,poli`istul defrontier[dincadrulSectorului Poli`iei de Frontier[ Darabani, petimpuluneimisiunicusistemuldesupravegherecutermoviziune a observat, pe direc`ia localit[`iidefrontier[Oroftiana, o persoan[ care nu-\i justifica prezen`a]nzon[.}nscurttimp, opatrul[format[dinpoli`i\tide frontier[delaSectorulPFDarabani,s-adeplasatlafa`alocului, undeadepistat,pemaluldreptal râului Prut, un b[rbat, care nu cuno\tealimbaromân[.}nurma verific[rilor specifice efectuate ]ncooperarecuautorit[`ilestatuluivecin,s-astabilitc[b[rbatul senume\teV.F.,are36deani \i este din Federa`ia Rus[. }n timpul cercet[rilor, b[rbatul a declaratc[aplecatdinFedera`ia Rus[cuinten`iadeaajunge]ntro `ar[ din Uniunea European[. Penumelecet[`eanuluirus,poli`i\tiidefrontier[au]ntocmitdosarpenalsubaspectuls[vâr\irii infrac`iunii de trecere ilegal[ a frontiereidestat.(D.R.)


TOPNEWS

Vineri,9martie2012

Silviu Com[nici condus pe ultimul drum

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Femeie r[nit[ ]ntr-un accident ]n municipiul Boto\ani Miercuriofemeie]nvârst[de55 de ani din municipiul Boto\ani a ajunslaspitaldup[ceafostaccidentat[deoma\in[.}njurulorei 14.30, Florin C. ]n vârst[ de 43 ani, din municipiul Boto\ani, ]n timp ce manevra un autoturism ]ntr-o parcare situat[ pe strada Po\teidinmunicipiulBoto\ani,la efectuarea mersului ]napoi nu s-a asigurat, accidentând-o u\or pe Doini`aG.]nvârst[de55ani,din municipiulBoto\ani,caresedeplasaregulamentar.}nurmaaccidentului a rezultat r[nirea u\oar[ a femeii, care a fost transportat[ la SpitalulJude`eanBoto\ani,undea primit]ngrijirimedicale.Conduc[torulautonuseaflasubinfluen`a alcoolului. B[rbatul este cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de v[t[mare corporal[ din culp[. (D.R.)

B[trân mort ]ntr-un incendiu la Or[\eni Deal

laSighetuMarPeste200deoameniauparticipat ma`iei. joi,laslujbade Slujbaafostoficiat[dedoipreo`i laBisericaRosetidepeBulevardul ]nmormântarea Mihai Eminescu, l[ca\ul de cult fiindne]nc[p[torpentruto`iceice luiSilviuCom[auvruts[-\iaduc[unultimomanici,ce\i-apiergiu.Pelâng[familie,rude,prieteni dutvia`a]nurma saufo\ticolegilaceremonieaparticipat\iprimarullocalit[`iiSighet, EugeniaGodja. r[nilorsuferite „E a\a de ap[s[toare durerea \i ]ntr-oexploziede a\asuntdemariregretele]ncâtnu

\tiudac[r[spunsulmeupoateacoperi ceea ce Silviu Com[neci a ]nsemnat pentru Sighet. Un om adev[rat,unmareomcarea\tiut s[]irespectepeto`iceipecarei-a ]ntâlnit, care a iubit s[ ]i ajute pe to`i cei care i-au cerut ajutorul. Care a \tiut s[ d[ruiasc[ tuturor aceloracareauavutnevoiedeceva de la el pân[ a ajunge s[ se d[ruiasc[peelcapersoan[.Afost omulmairar]ntâlnitast[zicare\iaasumatmuncacapeodatoriede onoarecumult[,mult[responsabilitate”,aafirmat\iEugeniaGodja,

primaruldinSighetulMarma`iei. Silviu Com[nici a fost ]nmormântat la cimitirul Pacea, acolo unde \i-a g[sit lini\tea \i fratele s[u.cutoat[familia.Boto\[neanul afostr[nitgrav]nce-ade-adoua explozie,]nambelefiindr[nte21 depersoane,dintrecare17aufost spitaliza`i.}nceledinurm[apierdut b[t[lia cu via`a ]ntr-un spital din Bucure\ti.  Evenimentul s-a produs]ndatade19februarie]ntrun imobil din Sighetu Marma`iei. (D[nu`Rotariu)

De ziua lor, \oferi`ele au primit flori de la poli`i\ti |oferi`eledinBoto\aniauprimitjoi,deziualor,floridela poli`i\tiidelaRutier[.Ca]n fiecareanace\tiaauorganizat un„filtru”peCaleaNa`ional[,lâng[Direc`iaMuncii,\i auopritnumaiautoturismele condusede\oferi`e. Nupentrualeverificadocumentelesaupentru a le sanc`iona, ci pentru a le d[rui câte o floare.SubinspectorulIonu`Apostoladeclarat c[peparcursulzileise]ncearc[evitareasanc`ion[rii\oferi`elor.„Am]ncercats[lesurprindem ]n mod pl[cut pe doamnele din traficul rutier,le-amoferitofloare\ile-amuratoprim[var[frumoas[”,aspusIonu`Apostol.Oac`iuneaasem[n[toarepoli`i\tiiauorganizat\ide 1martie,numaic[atunciaud[ruit\oferi`elor câteunm[r`i\or.(D[nu`Rotariu)

Unb[rbat]nvârst[de87deani amuritjoidiminea`[]ntr-unincendiuizbucnit]nlocalitateaOr[\eni Deal. La orele dimine`ii casa ]n carelocuiaDumitruS[ftelafost cuprins[ de fl[c[ri, cei care au sunatla112fiindvecinii.Ace\tia \tiauc[b[rbatullocuiasingur]ns[ nu s-au putut apropia de imobil, foculfiindpreaputernic.Lafa`a loculuiauintervenitdou[echipaje de la Deta\amentul de Pompieri Boto\ani, lupta cu focul durând aproximativoor[.}nciudaeforturilor pompierilor proprietarul caseiafostg[sitdecedat]ntr-unadin camere.}nurmaefectu[riicercet[rilor angaja`ii Inspectoratului pentruSitua`iideUrgen`[„NicolaeIorga”Boto\aniaustabilitc[ foculapornitdelao`igar[aruncat[pematerialinflamabildec[tre proprietarulcasei.(D.R.)

Nereguli la saloane de ]nfrumuse`are, din ne\tiin`[ Comisarii din cadrul Oficiului pentru Protec`ia Consumatorului au demarat controale la nivelul saloanelor de ]nfrumuse`are din Boto\ani,\ispresurprinderealor, au g[sit acelea\i nereguli ca ]n controalele precedente. Astfel, inspectorii,excluzândreauavoin`[ a personalului din cadrul acestor centre de ]nfrumuse`are, au hot[r[ts[leexplicececondi`iitrebuiescrespectate]nperimetrulde lucru, pentru a nu fi pasibili de amend[,]ntrucâtnuacestaafost scopul verific[rilor, mai ales c[ amenzile sunt ustur[toare. Cea mai mic[ amend[ aplicat[ de inspectoriafostde1.000lei,cea mai mare atingând 50.000 lei. „Amverificat\ine-amconfruntat cu probleme legate de ne\tiin`[. Amconsideratc[estenecesars[ explic[m tematica, ace\tia având la dispozi`ie zece zile s[ duc[ la ]ndeplinire condi`iile cerute”, a precizat Alexandru Zarug, comisarul\ef]ncadrulOPC.(O.M.)


CMYK

4

TOPNEWS

Vineri,9martie2012

Nesimtire sau ignoran`[? Avariile la conducta de ap[, din zona comercial[ ignorate de cei de la Nova Apaserv

Gropiplinedeap[pestradaCaleaNa`ional[,]nurma uneiavariilare`eauade ap[,cared[inuiedecâteva zile\iignorat[,facecircula`ia]nzon[unco\mar. |oferii ce trec pe Calea Na`ional[, spre Dorohoi,facândunadev[ratslalompelâng[

gropileplinecuap[dincarosabil,caredupa ultimainterven`ieacelor]ncauz[,auuitat s[-\i finalizeze lucrarea. Dup[ sta`ia de tramvai gropile adânci ]i fac pe \oferi s[ ]njure printre din`i. Reprezentan`ii municipalit[`iisus`inc[estevorbadespreoavarie lare`eauadeap[.Ierilafa`aloculuis-adeplasat\iConstantinPa\paran,inginer]ncadrul Direc`iei Servicii Publice, Sport \i Agrement.„Acoloesteove\nic[problem[, decânds-auf[cutlucr[rilelahipermarketul

dinzon[.DelaNovaApaservamavutnumai s[pt[mâna aceasta cinci cereri pentru spargeri”,aspusFlorinGhiorghi`[,viceprimarulmunicipiului. Des[pt[mânaviitoareva]ncepeplombareagropilordinstr[zi,dup[ceseaflafirma care ocupa de ]ntre`inerea \i repara`ia str[zilordinmunicipiu. Viceprimarul municipiuluiu este nemul`umitc[licita`ia]ngreuneaz[plombareastr[zilordinmunicipiu.„Pân[nuvomfacenoul

contract nu se pot s[ repara str[zile. Sunt câtevastr[zipecaretrebuies[intervenim\i astanederanjeaz[c[nuputeminterveni”,a men`ionatviceprimarulmunicipiului. Contractul a expirat ]n decembrie 2010, datalimit[dedepunereaofertelorafost29 februarie. Valoarea estimat[ a lucr[rilor pentru 36 de luni este  de 19.590.210 lei. Criteriudeatribuireallucr[riiestepre`ulcel maimic.(PetronelaRotariu)

Prefectul Cristian Roman a felicitat viitoarele \oferi`e de 8 martie

alGuvernului]njuBoto\[nencelecare \i-auprogramatexa- de`,cuocaziaacestei menulpentrudobân- zile. direapermisuluide Prefectul Cristian Roman s-a conducerepentru8 deplasatlaServiciulPublicComumartie,auavuto nitarRegimPermisedeConducere surpriz[pl[cut[,ele \i}nmatriculareaVehiculelor,la poligonul din strada Pacea \i la fiindfelicitatede serviciulPublicComunitarpentru primulreprezentant Eliberarea \i Eviden`a Pa\apoar-

telorsimple.„Eoobi\nuin`[ca]n fiecareande8Martiedl.prefect s[fieal[turidenoi,s[v[ureze«la mul`iani»,oprim[var[frumoas[, succeslaexamen”,aprecizatcomisarul\efD[nu`Ciubotaru,\eful institu`iei. Aproximativ 30 de femei se aflau ]n sala de examen, prefectul oferindu-le câte o floare \iurându-lesucces. Cristian Roman a precizat c[ ]l cuprindemo`iile,lafelcapeaspiran`iiafla`i]nsal[.„Cândamin-

tratmi-amdatseamac[am\ieu emo`ii, la fel ca dvs. Este deja o cutum[, sunt ani buni de când ]n aceast[ zi special[ sunt al[turi de dvs., atât de domni\oare \i de doamne,cât\idedomni.Esteozi special[pentruc[este8Martie\i special[ mai ales pentru c[ ast[zi v[ ]ncerca`i norocul pentru a dobândi permisul de conducere. Nu \tiu care au fost rezultatele \i câtdebunlamânaamfost]nfiecarean,b[nuiescc[oricumdoam-

nele]nva`[maibinedecâtb[ie`ii, asta\tiusigur,suntmultmaiharnice \i mai silitoare”, a afirmat CristianRoman. Deaici,prefectuls-adeplasatla poligonulACR,undedeasemenea a ]mp[r`it flori tuturor femeilor care a\teptau s[ sus`in[  proba practic[ a examenului conducere. Cristian Roman a poposit \i la ServiciuldePa\apoarte\ile-afelicitat pe femeile care se aflau ]n sediu.(OtiliaMaxim)


CMYK

ESEN~IAL

Vineri,9martie2012

5

Scandal ]n ]nv[`[mântul liceal Reclama`iecuiz penallaounitate \colar[dinmunicipiulBoto\ani. Uncadrudidactic, profesordelimba român[,aduce acuza`iigravela adresacolegilor din\coal[,carear fi]ncheiatmedii f[r[caunelevs[ seprezintelaore, fiindacceptatla examenuldebacalaureat.Maimult deatâtrespectiva profesoar[sus`ine c[laaceadat[a ]n\tiin`atconducereaunit[`ii,dar nuafostluat[ niciom[sur[. Reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) \i ai unit[`ii implicate]nscandal,respectivGrupul |colar „Alexandru cel Bun” vor numi o comisie de anchet[ luni,cares[verificecelesesizate.

Amenin`at[ de restrângeri, o profesoar[ aduce acuza`ii grave \colii SimonaChi\,cadrudidacticdela limbaromân[,sus`inec[unuldintreeleviidelaseralaavutmediile ]ncheiatelacincimateriideunalt cadrudidactic,nuceldedisciplin[. Elevul, Florin Acsinte fotbalist la FC Boto\ani, nu ar fi frecventat orele\itotu\iarfiavutnote\imedii ]ncheiate,\iapututastfelparticipa laexamenuldebacalaureat. Profesoruluidelimbaromân[iafostatras[aten`ia]nmomentul]n care l-a v[zut pe elev ]n sala de examen la bacalaureat, unde supraveghea,de\i\tiafoarteclarc[ acesta nu avea situa`ia ]ncheiat[. „S-a ]ncheiat media unui elev, AcsinteFlorin,fotbalistlaFCBoto\ani, f[r[ \tirea mea, de\i eram titularul catedrei \i al clasei. Din aprilie când am revenit la ore din concediudecre\tereacopilului,eu nul-amv[zutpeacestala\coal[. M-am trezit cu el la examenul de bacalaureat”,spunecadrudidactic. Aceastasus`inec[laorarespectiv[ a sesizat neconcordan`ele, dar c[ nimeni nu a f[cut nimic. S[pt[mâna trecut[, ]nainte de declan\areaacuzelor,SimonaChi\seafla ]nsitua`iarestrângeriideactivitate, care]ntretimpafostrezolvat[.

Conducerea unit[`ii respinge acuza`iile: Totul e un spectacol extraordinar Directorul unit[`ii, Radu Achih[i`ei, este ]n concediu medical, darvarenila\coal[deluni.Tot atunci,sus`ineDrago\Mintici(foto), adjunctul unit[`ii, va demara ancheta ]n cadrul \colii pentru a verificacelesesizate. „Lunivomfaceoanchet[]ncadrul \colii, dar numai devreme luni când vine directorul \coli, pentruc[elareputereadedecizia, va lua o hot[râre de urm[rire a celorreclamateded-naprofesoar[ \isevorluam[surilederigoare. Situa`iaestegrav[,d-naprofesoar[ ascunde ni\te lucruri \i le dezv[luiedup[unan”,aspusadjunctul Grupului|colar.Acestasus`inec[ ieri s-a uitat ]n catalogul clasei \i notelesuntpuse.Elevulrespectiv are60deabsen`enemotivate]ntrunan\colar.Laclasarespectiv[se fac1.116ore,fiindclasaaXIV-a seral,]nanterminal. Cât despre o eventual[ sesizare ]nregistrat[ de \coal[, adjunctul unit[`iispunec[nupoatefivorba. „Eanuasesizatnimiclaaceadat[. Nuavemabsolutnimicdelaea.}n modnormaldac[vezic[cineva`ia ]ncheiat situa`ia, alt profesor ]`i ]ncheie situa`ia pe disciplina ta, normalc[faciscandal,viis[spui c[e\tititulardeobiect.Eaamers laorelaclasarespectiv[]nultimelepatrus[pt[mâni,atâtaavutleg[tur[ cu clasa respectiv[. Pân[

atunciafostaltprofesordelimba român[”, a spus Drago\ Mintici. Acestanualuatleg[turacuSimonaChi\,darestedep[rerec[unul dintremotivelecareaustatlabaza acestordeclara`ii\iacuzeesterestrângerea de activitate de care a fostafectat[. „Nici nu vreau s[ vorbesc cu dumneai,lunios[st[mdevorb[. Mi se pare c[ duce la stricarea imaginii \colii. |i a\a avem suficienteproblemecuplanulde\colarizarec[nuvincopiilanoi\ine mai trezim \i cu tot felul de acuza`iideasteafalse,numaidedragul spectacolului. Mie a\a mi se parec[totuledoarunspectacol. Eaafost]nrestrângere\ieunmotivdestuldeserioss[facia\a.Dac[]`ipierzipâineamiemisepare unmotivserios.Problemarestrângeriiafostrezolvat[\ir[mâne]n continuaretitular[aici]n\coal[”, adeclaratDrago\Mintici. Vizate cadrele didactice ce au avutorelaclasarespectiv[,auvenitlaadjunctulunit[`ii\ii-aucomunicatc[eisuntceicareau]ncheiat mediile \i nu un alt coleg. „Amauzitacuzelec[unprofesor a]ncheiatsitua`ialacinciobiecte. Au venit la mine profesorii \i au spusc[eiau]ncheiatmedia.Am vorbitcuto`iceilal`i.Lunicândse vafaceanchetavomluadeclara`ii delafiecare,peproprier[spundere,c[au]ncheiatmedialarespectivulelev.Leadunpetoate,lepun caplacap,concluzia\iatuncivom vedeacese]ntâmpl[.Dac[aiceva despus,dac[observivreofraud[ undeva, o spui la momentul respectivnuo`iiundeva]ntr-unbuzu-

nar\iop[strezipentrutimpulpotrivit”, a concluzionat Drago\ Mintici.

Adjunctul I|J anun`[ anchet[ s[pt[mâna viitoare DanielBotezatu,inspector\colar generaladjunctalI|J,sus`inec[nu poate s[-\i dea cu p[rerea la cele sesizate pân[ când nu se vor face verific[rilaunitatea\colar[.Dac[ acesteasuntreale,adjunctuleduca`ieiboto\[nenesus`inec[ceicare vordasolu`iivorfiprocurorii. „Dac[ e adev[rat[ situa`ia a\a cumafostprezentat[decadruldidacticestedup[p[rereameadeosebitdegrav[.Vorbimdejadefalsuri]n]nscrisuripublice.Persoana careas[vâr\itacestefalsurias[vâr\itofapt[penal[\ieua\teptca Parchetul s[ se autosesizeze ]n acestcaz.Noiprobabil,caInspectorat|colar,]ncursulzileideluni, darvorvorbicudomnulNegrescu pentruc[elgestioneaz[problema directorilor,s[numeasc[ocomisiemaiampl[deanchet[,format[ din mai mul`i inspectori, care s[ mearg[lafa`aloculuis[cerceteze dac[\i]ncepropor`iisuntadev[ratecelesesizate”,adeclaratDaniel Botezatu. Acesta sus`ine c[ pân[luninupoatefiformat[comisia Inspectoratului pentru c[  inspectorii no\tri, ]n cea mai mare partealor,suntpleca`ilacursuri deformarelaC[lim[ne\ti\ise]ntorcsâmb[t[. „Am v[zut c[ d-na profesoar[ spunec[lamomentulrespectiva

]n\tiin`at,nu\tiupecine,]nleg[tur[cuaceast[situa`ie,c[elevulrespectiv]nciudafaptuluic[arfiavut situa`ia ne]ncheiat[ la cinci discipline, printre care \i la român[, obiectulpecare]lpred[ea,arfi ap[rut s[ sus`in[ bacalaureatul. Dac[nuarfif[cutaceast[sesizare \i dumneai poate fi acuzat[ c[ estecomplice.Dac[af[cutsesizareavomvedeacuii-af[cut-o\ide ce nu s-au luat m[suri. Nu acuz aprioriprofesoriicarepredaudisciplinelerespective,darcelpu`ino persoan[acestefalsuri\iacumnu \tiudecedirigintelenus-asesizat. Nuamreu\its[vorbesccudirectorul, am ]n`eles c[ e internat ]n spital\tiuc[aveaproblemecutensiunea. D-nul Negrescu va fi cel carevatrebuis[ialeg[turacucei deacolos[vad[cese]ntâmpl[”,a ad[ugatinspectorul\colargeneral adjunctalI|J.

Profesorul de limba român[ lovit[ de un elev }nfebruarie2008SimonaChi\a maifostimplicat[]ntr-unaltincident.AtunciunelevdeclasaaXIa,pefondulb[uturiloralcoolice\i asitua`ieifamilialealovit-opeSimona Chi\. Profesoara a fost transportat[ de urgen`[ la spital pentru a primi primul ajutor, ]n acela\itimpfiindanun`at[\ipoli`ia. Profesoara agresat[ a depus plângerepenal[]mpotrivaelevului ei]naceea\izi]ncareafostb[tut[. (PetronelaRotariu)


6

TOPNEWS

Vineri,9martie2012

Procurorii boto\[neni l[uda`i de \ef[ la Bucure\ti Procurorulgeneral alRomâniei,Codru`aKovesi,adeclarat,joi,labilan`ul activit[`iipeanul 2011,c[aufostf[cu`ipa\iimportan`i ]nlupacontracorup`iei,petoatepalierele,atât]nprivin`amariicorup`ii cât\ilanivelulcel maidejos,alfunc`ionaruluiceiacâtevasutedelei\pag[. Aceastaaamintitfaptulc[procurorii Ministerului Public au trimis]njudecat[]nanul2011peste 1.100depersoanepentrufaptede corup`ie, dublu fa`[ de num[rul celortrimi\i]njudecat[]n2006.}n sprijinul afirma`iilor sale Kovsi a l[udat procurorii din mai multe jude`e,printrecare\iBoto\ani. „ProcuroriiDNAaur[masconsecven`i ]n investigarea cauzelor demarecorup`ie\iaup[stratgradul de diversitate, implicându-se atât]ncauzedemarecorup`ie,cât

\i]nceleprivindachizi`iilepublice, fonduri europene, evaziunea fiscal[ sau ]n\el[ciune. Peste 300 depersoaneaufostcondamnate]n anul2011]ncauzeleDNA,num[rulcondamn[rilorfiinddublufa`[ de anul 2010. }n cauzele instrumentate, procurorii DNA au dispus m[suri asiguratorii ]n valoare depeste200milioaneeuro”,aar[tat Kovesi la bilan`ul parchetelor pe2011. Totodat[, \eful Ministerului Publicadeclaratc[multeparchetede pelâng[tribunaleauinvestigatadev[ratere`eledefunc`ionaricorup`i din administra`ia local[. Investiga`iileaufostefectuate\i]ndomeniinoi,cumarficeleprivindcorup`iadinsistemulpenitenciarelor, eliberareacet[`eniilor,apermiselor auto,sistemulmedicalsaude]nv[`[mânt, a continuat Kovesi. „Am remarcatimplicareaactiv[acolegilordinS[laj]ncauzeavândcaobiectachizi`iilepublice,dar\iacolegilordelaparchetuldepelâng[ CurteadeapelCluj]ncauzeprivind conflictuldeinterese.Totodat[,nu pots[nuremarcabordareaeficient[ ]n 2011 \i a procurorilor de la parcheteledepelâng[Tribunalele Bucure\ti,Bra\ov,Bac[u,Constan`a,Arad,Vâlcea,Boto\anisauparchetul de pe lâng[ Curtea de apel Ploie\ti”,aafirmatprocurorulgeneralalRomâniei.(D[nu`Rotariu)

Prefectul \i \efii de institu`ii, ]n control Laordinulprefectului,pentruacombateevaziuneafiscal[ \icontrabanda,la niveluljude`uluis-a constituitocomisie

format[din\efiai structuriloravizate ]nacestsens.Astfel, s[pt[mânal,]nziua devineri,ace\tiase vor]ntrunipentrua

asigur[ transportul la M[n[stirea Giurgeni, jude`ul Neam`, pentru slujba de Sf@ntul Maslu ]n zilele de 9 \i 23 martie. Plec[rile sunt la ora 15:30 de la sediul firmei.

Telefon: 0231.531.589 0745.585.438

luam[suriprivitoarelafenomenelede corup`ie. Comisiaesteformat[dinViorel |erb[noiu, \eful Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie, Bogdan Bu-

liga,\efulServiciuluiJude`eanAnticorup`ie, Sorin M[r[ndel, \eful Serviciului de Informa`ii \i Protec`ieIntern[,CezarHri\c[,\efal ServiciuluiTeritorialalPoli`ieide Frontier[, Radu ~urcanu, \eful Direc`iei Jude`ene a Finan`elor Publice, Corneliu Mihai, comisa-

rul-\efalG[rziiFinanciare,Ionel Ungureanu,\efulV[miiStânca,\i DanChelaru,\efulV[miiR[d[u`i Prut. „Una din priorit[`ile acestui Guvern este combaterea evaziunii fiscale \i a contrabandei, fiind vorbadeosum[foartemarecare se dore\te s[ fie adus[ la bugetul statului.Amprimitdispozi`iedela premier \i de la ministrul de Internedeaformauncolectivde lucru la nivelul jude`ului, format din \efi de structuri, care s[ faca analizas[pt[mânal[aluptei]mpotriva evaziunii \i a contrabandei. Rolul meu este de a aduce la aceea\imas[institu`iilepublice\i le-am cerut tutror celor care vor participa s[ vin[ personal... Cei carenuvorfacetreab[,a\eza`ila aceast[mas[,nuamabsolutnicio problem[s[punmânapestilous[ scriu. Trebuie s[ fac un raport, fiinddac[vre`iunavertismentpublic,cinenufacetreabapleac[”,a conchisprefectulCristianRoman. Prefectulasubliniatc[institu`ia pecareoconducenuesteaxat[pe controale, sarcina sa principal[ fiind aceea de a reuni la aceea\i mas[ factorii implica`i ]n aceast[ ac`iuni de combatere, ]n vederea unei bune colabor[ri ]ntre institu`iileimplicatepentrucarezultateles[fieunelepem[sur[.(Otilia Maxim)


PUBLICITATE

Vineri,9martie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaC-tin Gane,52mp,termopan,et.1,izola`ie exterioar[,pre`23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp, et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat, semimobilat,pre`30.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaCuzaVod[ -Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazseparat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevard MihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern, pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona|tefan Luchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat, nefinisat,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet, CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaGrivi`a,68 mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre` 42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaMall,90 mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre` 46.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaStejari,80 mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet. Pre`51.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,bloc culift,CT,pre`40.000euro.

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre` 50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat \iutilatlacheie,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilitit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie, garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`[. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj, teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro, negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat, pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmacia Anca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat, mobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140 mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub, restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250 mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[, pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro. *Vând spa`iucomercial,Bucovina,80mp, vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre` 55.000euro. *Vând spa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

*Vândapartament3camere100mp,decomandat, 2b[ipestr.OctavOnicescu,partercuvederein ParculMihaiEminescu. Pre`50.000EUROTEL.: 0745.150.765. *Vândapartament4cameredecomandat,80mp situatinPia`aRevolu`iei, vederespreCEC.Pre`

55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[ pestradaHatmanArbore 200mp,zon[deosebit[ Merit[v[zut[TEL.: 0744.267.646.

angaj[ri *SCangajeaz[barman. Rela`iisuplimentarela telefon:0755.425.605pân[ laora17.00.(1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,9martie2012

Bugetul jude`ului, adus De duminic[ revin ninsorile din var[, ]n aprilie

S-astabilitunnoutermenpentru procesulprivindmodulde]mp[r`irepelocalit[`iacelorpeste6 milioanedeeurorepartizatedela bugetuldestatpentruanul]n curs,acestafiindstabilitpedata de11aprilie,lasolicitareaprefectuluiCristianRoman.De\iprima ]nf[`i\areeraprogramat[]nvar[, aceast[dat[s-aschimbat. Primul reprezentant al Guvernului ]n jude` sus`ine c[ a ]ntreprins demersuri ]n aceast[ privin`[ la TribunalulBoto\ani.„|ti`ifoartebinec[amoexperien`[ preamarecas[]mideacinevalec`iideadministra`ie, amf[cuteusingurcetrebuias[fac,f[r[s[acceptsfa-

tulnim[nui,badimpotriv[putemdalec`iilauniicare ]nc[bâjbâie\i]\ifacprimiipa\i]nceeacesenume\te administra`ie la orice nivel”, a afirmat Cristian Roman. Acestaadeschisprocesuldup[ceprim[riilePDL aufostclardezavantajatelarepartizareabanilor,]ns[ afirm[c[primariinuvorfolosiacestefonduri]ncampanieelectoral[. „A\adarnevomjudecamaidevreme,darnusunt dispuss[cedezniciunmilimetru,consider]ncontinuarenelegal[\iamf[cutacestdemerspentruc[eu cred ]n continuare c[ ace\ti bani trebuie s[ ajung[ acolo unde le este locul, ]n slujba \i ]n beneficiul cet[`enilor\inu]nbuzunarulunorpoliticienicareau nevoiedeb[nu`iiace\tia]ncampanie.Sigurnusevor bucura de ei ]n campanie. Probabil cet[`enii se vor bucura]nceade-adouaparteaanului,cândsper[m s[setermineprocesul\i]nmodsigurs[câ\tig[m”,a maispusprefectul.(OtiliaMaxim)

Vineri\isâmb[t[,]n regiuniledinvestul `[rii,mercurul]ntermometrevaajungela 10-12grade.Darnu pentrumulttimp, pentruc[onou[„pic[tur[”deaerpolar sedesprinde\icoboar[spresud,peste marepartea`[rii noastre,aducând iarna]napoimaiales ]nvestul,centrul\i nordulRomâniei. Abiasprejum[tatea s[pt[mâniiviitoare, regimultermicredevinenormalpentrumijlocdemartie. Vineri, vremea se anun`[ frumoas[,chiardac[gradelenuexagereaz[.Vorfi]ntre0-2grade\i celmult10grade,vârfuritermice a\teptatedoarprinregiunilevestice. Soarele predomin[ peisajul meteoal]ntregiizile\idoarmun`ii suntv[duvi`i.Aicivorfinori\inu esteexclusca]nsud-estulextrem s[cad[laprimeleorealezileiceva fulguieli\ilapovi`e.Vântul]ns[nu exagereaz[,a\ac[nutrecedecote moderate,a\ac[maximelenuvor

firesim`itecafiindmaimici. Sâmb[t[,temperaturilesunt]nc[ \imaipl[cute.Maximelevoratinge valori de la 2 la 12 grade, cu celemaimaritemperaturi]nsudvest.Soarele]ns[nusepreaarat[ ]n jum[tatea sudic[ a `[rii, unde fulguie\te trec[tor spre zona de munte.}ncelelalteregiuni,vremea va fi frumoas[, cu cer variabil \i vântmoderat\inumaicea`amatinal[armaiputeafimotivdenemul`umire pentru locuitorii de la câmpie. }ncheiems[pt[mânacunoriidin ce]ncemaiap[s[toripestevestul, centrul\inordul`[rii,undesoarelenuvamair[zbi.}nplus,duminic[se]ntorcninsorile.|inicim[carnuvincumânagoal[,cicurafaleinsistentedevântcevorfura dinnoudingradelaniveldepercep`ie.Maximelepornescdela0 grade \i nu trec nic[ieri de 10 grade.

Proiect de Pr[jeni, ]n vizorul prefectului ComunaPr[jenia ajuns]naten`iaprefectului,astadin cauzaunuiproiect cufinan`areeuropean[,]nvaloare total[ de2,5milioa-

nedeeuro,accesat prinProgramulNa`ionaldeDezvoltare Rural[. Prefectul a afirmat c[ astfel de proiectemajore,financiarvorbind, ]ntr-ocomunitatedinmediulrural

suntextremderare,motivpentru careprivareaoamenilordincomunitatea respectiv[ de lucr[rile de investi`ie de ale\i locali ar fi de neacceptat. „Nu putem r[mâne indiferen`i a\a c[ am dispus prin ordin ]nfiin`areauneicomisiicarevaverifica]nperioadaurm[toare,modul ]ncares-aderulat\isederuleaz[ acest program european \i sigur alteverific[rilegatedeactivitatea primarului, viceprimarului \i a secretaruluicomunei”,aspusprefectul. Situa`ia]nregistrat[]nlocalitatea Pr[jeni,aajuns]naten`iaprefectuluisubformauneisesiz[ri. „Va fi efectuat un control privindverificareamodului]ncaresau f[cut achizi`iile publice, acest proiect a trecut aproape neobservat.Este]nvaloarede2,5milioane de euro \i care s-a adjudecat undevala40,50miliarde,v[vom prezenta rapoartele controlului, undeva la jum[tate, lucr[rile sunt acelea\i,cevase]ntâmpl[acolo”, a declarat prefectul jude`ului, CristianRoman.(OtiliaMaxim)

Evenimente de Botosani nr.2084  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2084  

Ziarul orasului tau!

Advertisement