Page 1

CMYK

Grevafoamei]nfa`aPrefecturii pentruobucat[dep[mânt EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Pag. 2

Voronenii `in ]n via`[ oina

Pag. 3

AnulVIII•nr.41(2076)•Mar`i,28februarie2012•8pagini

B^RFE, ZVONURI

Cine respect[ legea? Acursdestul[cerneal[]n leg[tur[cu„mascaradaexamenului”careaavutlocla Garda Financiar[, când celor incomozi li s-a ar[tat u\a, pentru c[ nu erau pe tabelul „trimis de jos ]n sus”.Dup[cele\aselunide judecat[, majoritatea celor care„aupicat”examenulau câ\tigat dreptatea r[pit[ de unsistem,care,acumrefuz[ punerea ]n aplicare a sentin`elor judec[tore\ti. }n r[spunsuldatcelor]ncauz[ apare motivarea de genul: „sentin`anuestedefinitiv[\i irevocabil[...”, contrar prevederilor art.14(4) din Legeanr.554din2008care prevede: „hot[rârea prin care se pronun`[ suspendarea este executorie de drept.(…).Recursulnueste suspensiv de executare” (PUNCT).Atunci,a\astând lucrurile m[ ]ntreb: cine joac[atâtdetare,cine\ide unde se vor pl[ti salariile celor concedia`i, nu cumva dintaxele,impozitelepl[tite deceimul`i?DECE?

R[zboi tacit ]ntre poli`i\tii de frontier[ \i vame\i

18 boto\[neni \i-au ]nmatriculat ma\inile second-hand f[r[ s[ pl[teasc[ taxa de poluare 18boto\[neniaureu\its[-\i]nmatriculezeautoturismesecondhandadusedinstr[in[tatef[r[ s[maipl[teasc[taxadepoluare,economisind]nunelecazuri osum[debanidubl[decâtvaloareama\iniipropriu-zise. Pagina 4

Râca dintre vame\i \i poli`i\tii de frontier[ este un subiect tabu, nerecunoscut oficial care ]ns[ este evident \i afecteaz[ situa`ia din teritoriu ]ntr-o manier[ mai puternic[ decât se presupune. Pagina 5


2

STARTNEWS

Mar`i,28februarie2012

Greva foamei ]n fa`a Prefecturii pentru o bucat[ de p[mânt }nc[delaprimeleore aledimine`ii,ofamilie dincomuna|endricenis-aprezentatla PrefecturaBoto\ani]n speran`ac[m[car aicivorg[sirezolvareaproblemelor.So`ii F[nic[\iFloricaLivi`chi,]mpreun[cu ceidoicopii,auintrat ]ngrevafoamei]n semndeprotestfa`[ derefuzulprimarului dincomun[,Petric[ Nistor,dea-lpune]n posesiecuosuprafa`[ de72dearideteren. Familia Livi`chi au cump[rat ]n 1999unterenperazasatuluiHorl[ceni\i,de\iactelesunt]nregul[, primarul a refuzat s[ ]i pun[ ]n posesie.Eiauavut\iunproces]n instan`[pecarel-aucâ\tigat,dup[ spusele acestora, dar terenul este de`inut ]n present de o alt[ persoan[, respective vecinul familiei p[gubite.Eicerautorit[`ilors[se implice ]n rezolvarea situa`iei lor. F[nic[Livi`chisus`inec[acheltuit foartemul`ibanipân[acumpeproceselepecarele-aavut\i vreas[ intre]n posesiaterenuluipecarela achizi`ionat cu acte ]n regul[ \i carearreprezentaviitorulcopiilor s[i,penumelec[roraestedealtfel trecutterenulcupricina. Luni diminea`[, so`ii Livi`chi \i ceidoicopiiailor,auie\it]nfa`a Prefecturii,declarândgrevafoamei

BOTO|ANI pe o coloan[ Elevi ai |colii Militare de Subofi`eri ]n practic[ la IJJ Boto\ani 19elevidela|coalaMilitar[ de Subofi`eri Jandarmi F[lticeni vor executa stagiul de practic[]nperioada27februarie-6aprilielaInspectoratulde Jandarmi Jude`ean Boto\ani. Ceinou[sprezeceelevideanul I,vorexecutastagiuldepractic[ ]n cadrul subunit[`ilor de paz[ \i protec`ie institu`ional[ aleIJJBoto\anidinora\eleBoto\ani, Dorohoi \i S[veni. „Viitoriisubofi`eridejandarmi vor fi ]n aceast[ perioad[ de timp sub tutela unor cadre cu experien`[, care ]i vor sprijini pe cei tineri ]n ]ndeplinirea \i executareamisiunilor\iaaltor activit[`i specifice jandarmilor”,amen`ionatplutonierDan Izotov,subofi`errela`iipublice alIJJBoto\ani.(D.R.)

Ministrul Administra`iei \i Internelor, ]n vizit[ la Boto\ani petermennelimitat. „Am 13 ani de când umblu pe drumuri din cauza acestui teren. Amactdevânzare-cump[rare\io hot[râreainstan`eidefinitiv[\iirevocabil[, iar Prim[ria din |endriceninudore\tes[m[pun[]nposesie.Treianiamumblatnumaiprin procese.Amlucrat]nstr[in[tateca s[ dau bani pe procese. De la Prim[rienicinuvors[aud[,de\i amstatdou[ziledegrevafoamei\i nicim[carnui-adatfeteimeleun

scauns[stea,c[estecuhandicap”, aspusLivitchi. De cealalt[ parte, reprezentan`ii Prefecturiiaudeciss[numeasc[o comisiecareurmeaz[asedeplasala fa`aloculuipentruaverificasitua`ia. Ace\tia au declarat c[ din primele constat[ri,familiaVi`ischiaschimbatregulile]ntimpuljocului. „Vom merge acolo trei oameni mar`i \i vom mai verifica o dat[. Dar din primele verific[ri nu au dreptate. Acolo e o disput[ ]ntre

doivecini.Defapteochestiunede orgolii,probabil”,adeclaratEmil Moga,director]ncadrulPrefecturiiBoto\ani. Primaruldin|endriceni,Petric[ Nistor, ]mp[rt[\e\te aceea\i p[rere,\ianumec[protestatariivorun terencarenuleapar`ine. FamiliaVi`inchis-aumaiaflat]n grevafoameitimpdedou[zilelunatrecut[,]ns[aurenun`atpentru c[ nu au ob`inut nici un rezultat. (OtiliaMaxim)

Agricultorii ce nu lucreaz[ p[mântul, pasibili de amend[

Venireaprim[verii]idetermin[ pefermieriiboto\[neni s[ desf[\oareactvit[`iagricole \ide]ntre`inereaterenurilor

specificeacesteiperioadeSuprafa`aagricol[ total[ ajude`uluiBoto\aniestedeaproximativ300.000dehectare.

Proprietarii  care aleg s[ nu ]\i lucreze p[mântultimpdeunansevoralegecuoamend[ de200leipentruunhectar.Dac[agricultorul decide \i ]n al doilea an s[ ac`ioneze la fel, amendacre\tela300delei,iar]ncepândcual treileaan,aceastasevaridicala400lei.AmenzilevorfiaplicatedeAgen`iadePl[`i\iInterven`ie pentru Agricultur[, pentru terenurile agricultorilorcefacobiectulcererilordeplat[pe suprafa`[, dar \i de Direc`ia Agricol[, pentru celelalteterenuridinfondulagricolna`ional. Laniveluljude`uluiBoto\ani,anultrecutau ramasnelucratecâtevamiidehectaredeteren, aproape10lasut[dinsuprafa`ajude`ului.Potrivitdatelorob`inutedeDirec`iapentruAgricultur[, ]n urma Recens[mântului General Agricol,]njude`suntl[sateparloag[10.000de hectaredeteren. „Num[rul suprafe`elornelucrateeste]nsc[dere\isevordiminuatreptat.}nultimiiani,societ[`ilemaris-auar[tatinteresatedeaprelua p[mântul,pentrua-lcultiva”,adeclarat CristianDeliba\,directoralDirec`ieipentruAgricultur[.(OtiliaMaxim)

Ministrul Administra`iei \i Internelor, Gabriel Berca, va efectua,lasfâr\itulacesteis[pt[mâni,ovizit[oficial[laBoto\ani. Acesta se va ]ntâlni, vineri diminea`[, ]n jurul orie 9.00,cuprefectulCristianRoman,dar\icu\efiiinstitu`iilor deconcentrate din subordinea MAI (Poli`ie, Jandarmerie, ISU\iPoli`iadeFrontier[).De laBoto\ani,ministrulvapleca spreIa\i,]nacestturvizitând\i alte jude`e ale Moldovei. (O.M.)

Absen`ele elevilor \i banii de liceu Peste o sut[ de elevi boto\[neni au pierdut sprijinul financiar „Bani de liceu”. Din datele prezentate de Daniel Botezatu, inspector \colar generaladjunctalInspectoratului |colar Jude`ean (I|J), din cei 4.997debeneficiariaiprogramului pentru ianuarie au mai r[mas ]n plat[ 4.789 de drepturi. „Diferen`a o reprezint[ eleviicaredincauzanum[rului deabsen`enemotivateaupierdut acest ajutor financiar.  La 20deabsen`enemotivateace\tianumaiprimesccei180de leilunar”,aspusDanielBotezatu.De\iaceast[sum[reprezint[pentruuniiunrealsprijin lunar, elevii au preferat s[ nu mai frecventeze cursurile. „Acesta este practic un ajutor social, care b[nuiesc, c[ le prindeafoartebine\ip[rin`ilor. Cred c[ unii dintre ei lipsesc pentruc[sunt«abandona`i»de p[rin`i,sc[pa`idesubsupraveghere sau au copii pleca`i ]n str[in[tate”, a ad[ugat inspectorul \colar general adjunct al I|J.(P.R.)


TOPNEWS

Mar`i,28februarie2012

Voronenii `in ]n via`[ oina Voroneniinusesfiesc s[duc[maideparte tradi`iasportuluina`ional,pecalededispari`ie,\ianumeoina.}nfiecareprim[var[,deci\ianul acesta,ace\tiaarat[ laCupaMoldoveic[ lovireamingiicuo bât[sefacecutalent \iart[. Acest sport, de\i cu r[d[cini adânci]ntrecutapierdutteren]n favoareaaltorsporturi.„Al[turide tradi`iilepopulare,oinareprezint[ pentru boto\[neni o alt[ carte de identitate.Ep[catc[]nrestul`[rii oinasejoac[totmaipu`inpezice trece.|inuesingurulbunna`ional condamnats[dispar[”,spuneprimarulVoronei,Aurel|tefan. Printrefaniiacestuisportaiacestui sport se um[r[ \i profesorul Ioan Livadaru. Pensionarul de ast[zi]nc[maip[streaz[]nmemoriemomenteledegloriealeechipei condusedeel,primaajuns[campioan[na`ional[]n1959.Peholul |colii din Vorona Mare se afl[ fotografiacuechipalaureat[:ni\te copiiputernici,]ncostumena`ionale,]narma`icubastoane. CampioniiVoronei,aucelemai diverse]ndeletniciri.MinuHu`anu este unul dintre primii campioni na`ionali. A f[cut \i el parte din echipa din 1959 \i ]nc[ mai p[streaz[]nvitrin[cupa\imedalia.TudorHetriucnum[r[40de ani, el participând ]n numeroase competi`iina`ionaledeoin[. Colegidegenera`ie\ideechip[ cuelaufost\iMitic[Prisacariu, acum func`ionar la Prim[ria Vorona\iNicuMamaischi,promotor al diferitelor produse de import, dar\iNicuCatan[,]nprezentcunoscut om de afaceri, principalul

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Prima rectificare bugetar[ }n\edin`adeConsiliulLocal demiercuriconsilieriimunicipalivoradoptaprimarectificare bugetar[ pozitiv[ pentru municipiuldinacestan.Aceastaestede3,9milioanedelei. „}n\edin`adeConsiliuldes[pt[mâna aceasta facem prima rectificaredebuget,chiardac[ am aprobat bugetul luna trecut[.Aceastavafide3,9milioanedelei,banicaresevor duceto`ipeproiectelededezvoltare, pentru c[ sunt ramburs[ri de cereri pe care le aveam noi la plat[ la diverse organisme interne de acces, mai multe sunt pe Axa 1, pe inelulprincipaldeparcuri,pietonale, parcare subteran[”, a declaratC[t[linFlutur,primarulmunicipiului.(P.R.)

28 februarie - Ziua Protec`iei Civile din România

sponsoralechipeideast[zi\iimplicitalcompeti`iilororganizatepe teritoriulcomunei. ]ntrebând  câ`iva s[teni despre oin[,amconstatatc[acestsporta fost practicat ]n trecut ]n aproape fiecare familie. Cu toate acestea joculdeoin[nu]iface]ns[s[uite c[treburiledingospod[rietrebuie

]mplinite, s[tenii fiind preocupa`i ]n aceast[ perioad[ de preg[tirile de prim[var[ ale agriculturii, dar ]nacela\itimp\iviitoareaedi`iea CupeiMoldoveilaoin[. Cupa Moldovei, care se desf[\oar[ ]n prim[vara fiec[rui an la VoronaMare,adun[zecideechipe dintre cele mai valoroase din

`ar[,fiindunpunctdeatrac`iepentrunumero\ispectatori. „De mai mul`i ani organiz[m competi`iipentruamen`ine]nactivitateechipeledecopii.}nultimii ani,echipelenoastreseclaseaz[pe locurifrunta\e”,aprecizatprimarulcomunei,Aurel|tefan.(Otilia Maxim)

Furturi ]n B[lu\eni

Fostulsediualprim[riei B[lu\eniafostc[lca`ide ho`i.Câtevapersoanenecunoscuteauspartu\a

cl[dirii,unde]nprezent]\i desf[\oar[activitateaatât angaja`iipo\tei,aicifiind totodat[\iofarmacie.

Potrivit primarului comunei, Neculai Stratulat,ho`iiauintrat,]nurm[cuos[pt[mân[, ]n fostulsediualPrim[riei,]ns[nuaufuratnimic. Ulterior,eiauintrat]nfarmaciadinlocalitate deundeausustrascutiicuvitamine\iuncalculator,pagubeleproduseridicându-selacirca 1.000delei.}naceea\inoapte,ho`iiauspart gratiiledelaPo\tadinlocalitate,f[r[areu\is[ fure ceva. S-au infiltrate deasemenea ]ntr-o magazine,undeprim[riadepozitasemateriale, ]ns[celeg[siteacolonuafostpeplaculinfractorilor.Apoi,ace\tiaau]ncercats[intre]ntr-un magazin\iunbaraflatelacâ`ivazecidemetri de centrul satului, ]ns[, pentru c[ sistemul de alarm[ s-a activat, ace\tia au p[r[sit locul ce aveas[lesatisfac[setaedebani. „Poli`i\tii au intervenit la locul faptei, b[nuiescanumitepersoane,]ns[anchetacontinu[.Criza\ifoameaestemare,decineputem a\tepta]ncontinuares[fimc[lca`ideho`i”,a afirmatprimarulcomuneiB[lu\eni. Acum jum[tate de an, dou[ magazine din acestsataufostsparte,]nvedereasustrageriide bunuri\ibani.(OtiliaMaxim)

}ndatade28februarie,când se ]mplinesc 79 de ani de la ]nfiin`area Protec`iei Civile, InspectoratulpentruSitua`iide Urgen`[„NicolaeIorga”Boto\anivaorganizaZiuaPor`ilor Deschise.Dela]nfiin`arepân[ ]nprezent,indiferentdeapartenen`aladiferiteministeresau denumirile pe care le-a avut, protec`iacivil[ar[masocomponent[ de baz[ a sistemului securit[`ii na`ionale, destinat[ prevenirii\ireduceriiriscurilor de producere a dezastrelor, protej[riipopula`iei,bunurilor \imediului]mpotrivaefectelor negative ale situa`iilor de urgen`[,conflictelorarmate\i ]nl[tur[rii operative a urm[riloracestora,precum\i]nscopulasigur[riicondi`iilornecesare supravie`uirii persoanelor afectate. }ncepând cu 15 decembrie2004,cânds-au]nfiin`atinspectoratelepentrusitua`ii de urgen`[, prin unificarea \i reorganizarea grupurilor de pompieri cu inspectoratele de protec`iecivil[,atribu`iilespecificeacesteiarme,ac[reideviz[ este „Cu via`a mea ap[r via`a”,sunt]ndeplinitedeserviciile profesioniste pentru situa`ii de urgen`[. „ISU Boto\ani organizeaz[ o serie de manifest[ri dedicate acestei anivers[ri, menite s[ reaminteasc[ concet[`enilor principaleleriscuriprezente]ncomunitate,modul]ncareputempreveni manifestarea acestora \i regulile de comportare ]n caz de dezastre. }n acest sens, la Deta\amentuldePompieriBoto\ani va fi organizat[ Ziua Por`ilor Deschise. Copiii \i eleviidinjude`sunta\tepta`is[ viziteze subunitatea de interven`ieunde,pelâng[sfaturile cucaracterpreventivpecarele vor primi, le va fi prezentat[ tehnicadeinterven`ie”,amen`ionat plutonier major Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice alISUBoto\ani.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Mar`i,28februarie2012

18 boto\[neni \i-au ]nmatriculat ma\inile second-hand f[r[ s[ pl[teasc[ taxa de poluare

Publicitate

18boto\[neniau reu\its[-\i]nmatriculezeautoturismesecondhandadusedin str[in[tatef[r[ s[maipl[teasc[ taxadepoluare, economisind]n unelecazurio sum[debani dubl[decât valoareama\inii propriu-zise. Ceidrepts-au]narmatcur[bdare\icudorin`adeaocolisistemul, neacceptând s[ pl[teasc[ o tax[ socotit[ de foarte mul`i ilegal[. Ace\tia au reu\it s[-\i ]nmatriculeze ma\ina ]n baza uneihot[rârijudec[tore\ti,dup[ ceaucâ\tigatlitigiulcustatul.]n 2011aufost17boto\[neniceau câ\tigatacestdreptlaTribunalul Boto\ani, anul acesta fiind unul singurce\i-a]nmatriculatma\inaf[r[s[pl[teasc[hulitatax[. D[nu` Ciubotaru, \eful ServiciuluiPublicComunitarRegim Permise de Conducere \i }nmatriculare a Vehiculelor, a precizat c[ toate hot[rârile judec[tore\tiaufostpuse]npractic[. „Am avut 17 astfel de cazuri anul trecut \i unul anul acesta. }ntr-uncazunboto\[neanacâ\tigatprocesul]ndoardou[luni, ]ns[]ncelelaltecazuriprocesele au durat mai mult, ]ntre dou[ luni \i peste un an”, a declarat D[nu` Ciubotaru. Mai exact ]n momentul ]n care o persoan[ mergelaServiciuluide]nmatricul[ripentrua-\i]nregistraautoturismulvafitrimis[c[treplata taxeidepoluaresaulainstan`[.

}ns[aiciapareproblema.Pentru c[ un astfel de litigiu poate dura ]ntre dou[ luni sau un an. Iarautoturismulnupoatefifolositmaimultde90dezilecunumerelero\ii.Deabiadup[cefac rost de hot[rârea instan`ei pot merge s[-\i ]nmatriculeze ma\ina.Al`iicareaualess[conteste ]naltfeltaxa,\i-aurecuperattot ]ninstan`[baniida`i,pluspenalit[`ile.}ns[\i]nacestcazprocesulpoateduraunan. Pedealt[parteceicarenuau timps[a\teptesaubanidetax[ pot s[-i ]nmatriculeze ]n continuarema\inile]nBulgaria,pentru c[ m[sura „90 de zile” este ]nc[]ndezbatere.Oini`iativ[legislativ[ sus`inut[ \i de Poli`ia Rutier[Român[,princarelis-ar interzice\oferilorromânis[circule mai mult de 90 de zile cu numere de Bulgaria, este ]nc[ dezb[tut[]nParlament.}nacest condi`ii, ]nmatricul[rile masive continu[]nBulgaria\i]n2012. Taxele sunt mai mici decât ]n România,diferen`elefiindfoarte marimaialeslaautomobilelecu capacitatecilindric[mare. |oferiiromâniapeleaz[lafirmele care fac ]nmatricul[ri ]n Bulgaria mai ales atunci când dorescs[]nmatriculezeoma\in[ cu capacitate cilindric[ mare, adus[ din str[in[tate \oferii românisuntatra\idefaptulc[bulgariiautaxemaimici.Pre`urile de ]nmatriculare sunt cuprinse ]ntre450\i550deeuro,]nfunc`iedecaracteristicileautovehicululuipecare]l]nmatriculezi(capacitate cilindric[, vechime). }n România,exist[deanibunifirmecareintermediaz[]nmatricul[ri]nBulgaria.Numaic[]nmatricularea nu se face pe numele \oferului român ci pe al unei persoane sau firme din `ara vecin[.Decelemaimulteori,doritorilorleestepropus[urm[toarea variant[: ]nscrierea se face peofirm[bulgar[cuac`ionariat românesc,iar\oferulvaprimio procur[ sau un contract de comodat.(D[nu`Rotariu)


CMYK

ESEN~IAL

Mar`i,28februarie2012

5

R[zboi tacit ]ntre poli`i\tii de frontier[ \i vame\i

Râcadintrevame\i\ipoli`i\tiide frontier[esteun subiecttabu,nerecunoscutoficial care]ns[esteevident\iafecteaz[ situa`iadinteritoriu]ntr-omanier[ maiputernic[decâtsepresupune. De\isuntdou[institu`iicongruentealestatului,careartrebuis[ vegheze la grani`ele statului, de multe ori echipele mixte nun numaic[nufunc`ioneaz[,bachiar sunt nemul`umiri c[ ceilal`i ]\i arog[muncaaltora.Maigraveste c[aceast[situa`ieestedeanibuni,

r[zboiul dintre cele dou[ tabere fiind unul vechi, ]nc[ de la ]nfiin`area institu`iilor. Nu este greu de ]n`eles c[ aceast[ „ne]n`elegere”porne\tedelabani, fiindlesnede]n`elessursaacestora.Chiar\icândaufostmediatizateledescinderidinv[mideanul trecut anchetatorii au putut stabili traseul banilor, unde era o foarte bun[colaborare\iundenu. Mai mult la prezentarea cazurilordecorup`ie]nmass-mediacuo anumit[ nuan`[ a nemul`umit una din tabere, pentru c[ printre cei re`inu`inuseaflaunumaipoli`i\ti defrontier[,ci\ivame\i,nesubilinierea acestei situa`ii creând un v[ditdezechilibrudeimagine.De necontestat este faptul c[ au fost cazuridecorup`ie\ideoparte\i de cealalt[, iar prezentarea unor realiz[ri, cât de minore, nu mai potsp[laimagineadejaformat[]n rândul popula`iei. Astfel se poate daexemplulunuibanalcomunicat depres[delasfâr\ituls[pt[mânii

trecutecareaar[tatcâtde„bun[” este colaborarea dintre cele dou[ institu`ii care ]n mod teoretic ar trebui s[ p[zeasc[ frontiera României. Sâmb[t[vamaatrimisuncomunicatdepres[cuautobuzuldepistatlaStânca]ncareerauascunse 6.000depachetede`ig[ri.Adoua zi\iPoli`iadefrontier[trimiteun comunicatlegattotdeaceea\icaptur[.Situa`ia,dac[nuilar[,arat[ ori faptul c[ acea captur[ este revendicat[orideoinstitu`ie,ori decealalt[orifaptulc[]nmaterie de PR lucrurile scâr`iie. De altfel de foarte mult[ vreme \efi din vam[ erau nemul`umi`i de faptul c[poli`i\tiidefrontier[auocolaborare mai bun[ cu presa \i c[ multe realiz[ri de-ale vame\ilor erauprezentatedeangaja`iiMAI. „Vame\iiaufostceicareaudescoperit acel transport ilegal de `ig[ri.Eiaut[iat\iauscos`ig[rile. Poli`i\tiidefrontier[doarseuit[la pa\apoarte. Nu au participat

poli`i\ti,nu\tiudeceautrimis\i ei comunicatul de pres[”, a spus Liliana Barbu, Liliana Barbu, purt[torul de cuvânt al Direc`iei RegionaledeAccize\iOpera`iuni VamaleIa\i. Cealalt[ tab[r[ a poli`i\tilor de frontier[ se ap[r[ spunând c[ munca desf[\urat[ al[turi de vame\iesteunaconformprevederilor legale. Se admite faptul c[ poli`i\tii de frontier[ sunt cei ce verific[ doar documentele, ]ns[, totpotrivitlegii\efulpunctuluieste unpoli`istdefrontier[carelarândul s[u cere o verificare mai am[nun`it[ a unui autovehicul atunci când situa`ia o impune. Legatdefaptulc[aceea\icaptur[ este prezentat[ de dou[ institu`ii, independent, se pune pe seama faptul c[ cele dou[ institu`ii nu colaboreaz[ (culmea) la acest nivel.Unuicet[`eanderând,care pl[te\te taxe pentru ca statul s[ finan`ezeinstitu`iicares[-lapere\i s[-i apere interesul, nu-i r[mâne

decâts[sperec[]ncelelalterela`ii de serviciu colaborarea este una bun[. „Cele dou[ comunicate sunt diferite pentru c[ sunt percepute diferit,fiecareanalizândcazuldin punctuldevederealpreg[tiriiprofesionale.Fiecare]\iprezint[realiz[rile cum le percepe. Noi am precizat c[ a fost ]ntocmit dosar penal, \i c[ a fost vorba de o echip[format[dinvame\i,poli`i\ti de frontier[ \i \eful punctului de trecere a frontierei”, a declarat inspectorul Minodora R[cnea, purt[toruldecuvântalServiciului Teritorial al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani. }ntretimp,pefonduluneicolabor[ri atât de „strânse” ]ntre poli`i\tii de frontier[ \i vame\i ]n Româniacontinu[s[intrecantit[`i uria\e de `ig[ri de contraband[, dreptdovad[fiindcomer`ulpracticat la vedere ]n toate pie`ele. (D[nu`Rotariu)


6

TOPNEWS

Mar`i,28februarie2012

Dosar penal pentru un cet[`ean ucrainean Poli`i\tiidefrontier[dincadrulSectoruluiPoli`ieide Frontier[Dorohoiauprins duminic[unucraineancare trecuseilegalfrontieradestat dintreUcraina\iRomânia. O patrul[ format[ din poli`i\ti de frontier[ a depistatunb[rbatcaresedeplasadelaliniade frontier[ c[tre localitatea Racov[` \i care nu-\i justificaprezen`a]nzon[.Oprindu-lpoli`i\tiide frontier[ au constatat c[ acesta nu avea documentedeidentitateasuprasa\ivorbealimbaromân[cuunputernicaccentslav.}nurmaverific[rilor efectuate ]mpreun[ cu gr[niceri din Ucraina,dar\idindeclara`iileb[rbatuluiarezultatfaptulc[acestaestecet[`eanulucraineanSava L.,care]ncercas[ajung[ladomiciliullocalitateaHer`a,daratrecutaccidentalfrontieradestat. „Poli`i\tii de frontier[ au ]ntocmit pe numele b[rbatului dosar penal sub aspectul s[vâr\irii infrac`iuniideintrare]n`ar[printrecereailegal[ afrontiereidestat”,aprecizatinspectorulMinodoraR[cnea,purt[toruldecuvântalServiciului Teritorial al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani. Ucraineanulafosttrimis]napoiacas[\ipredat autorit[`ilordin`aravecin[.(D[nu`Rotariu)

Metropola Boto\aniului ZonaMetropolitan[ Boto\anialuatfiin`[ dinpunctdevedere juridic,avândla aceast[dat[actconstitutiv\istatut. Anun`ulafostf[cut deprimarulmunicipiuluiC[t[linFlutur. }mpreun[ cu ceilal`i membrii fondatori,primariilocalit[`ilorMihai Eminescu, St[uceni, R[chi`i, B[lu\eni, Curte\ti \i Roma, ur-

meaz[s[fiepurtatediscu`ii,care s[ duc[ la un conceptul Zonei. „Vomfaceoprezentaredestulde serioas[ ]n cursul lunii martie, cândsevaorganizaunsimpozion ]mpreun[cuceiaiAsocia`iilorComune, vom prezenta conceptul, neexcluzând faptul c[ dac[ mai exist[doritori]ntimps[maiprimim]naceast[zon[metropolitan[ poate ]nc[ o comun[. Am avut o solicitareinclusivdelaBucecea”, adeclaratC[t[linFlutur.Acestaa `inuts[precizezec[dateleoficiale alerecens[mântului,cevorficomunicate]n2013,vorinfluen`a\i tot felul de domenii. De recens[-

asigur[ transportul la M[n[stirea Giurgeni, jude`ul Neam`, pentru slujba de Sf@ntul Maslu ]n zilele de 9 \i 23 martie. Plec[rile sunt la ora 15:00 de la sediul firmei.

Telefon: 0231.531.589

mântsuntlegatefoartemultedela buget,structuraparlamentar[,num[rul de ale\i locali, de viceprimari. Boto\aniul ]\i confirm[ ]nc[ o dat[ pozi`ia de ora\ ce trece de medie, pentru oficialit[`i acest lucru fiind unul important lucru acesta pentru noi. La nivel na`ional,suntempelocul18]n`ar[ca ora\,]ntimpce]nMoldovane-am consolidatpozi`iapecareamavutocaora\cuunnum[rmaredelocuitori,respectivloculpatru.„Datele de la recens[mânt coroborate \i cu datele de la comunele care vors[intre]nzonametropolitan[

ne va conferi multe atuuri pentru atrageredefonduripentruperioada2014-2019.Dup[ceconstituim \ivorfideacordcustatutul,s[ne gândim\ilaproiectelepecareurmeaz[s[ledesf[\ur[m]mpreun[. Maiavemoseriedepropuneri,le vom prezente colegilor \i s[ sper[mc[vorfideacord\ivor]n`elegecaresuntbeneficiile”,aspus edilulmunicipiuluiBoto\ani. Sunt luate]ncalcul,printrealtele,proiectecares[vizezeextindereare`eleideap[\icanalizare,saureabilitareaunordrumuri.(Petronela Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ }ntâlniri periodice ]ntre r[chi`eni \i reprezentan`ii locali VasileAd[sc[li`ei,primarulcomuneiR[chi`i,]nmodsistematic are]ntâlniricucet[`eniidinlocalitate,undeal[turidereprezentan`ii celorlalteautorit[`isupunedezbaterii problemele de actualitate cu care se confrunt[ fiecare. S[tenii pot veni cu propuneri care sunt consemnate ]n procesul verbal al ]ntâlnirii. Edilul comunei sus`ine c[pân[]nacestmomentniciunalt primar al vreunei commune din jude`ul Boto\ani nu are astfel de ]ntâlniri organizate periodic. „La ]nceputulluniifebruarieamavuto ]ntâlnire, ]mpreun[ cu secretarul comunei, cu poli`istul, preotul, mediculveterinar,mediculuman \iconsilieri,amvorbit cucet[`enii f[r[oordinedezi.}ncadrulacestei]ntâlniriprezent[mtoate problemelepecareleavem.Amavut invita`i \i reprezentatul de la APIA,delaCameraAgricol[care le-au adus la cuno\tin`[ toate schimb[rilelegislative\iproiectelelacarepots[adere”,adeclarat VasileAd[sc[li`ei,edilulcomunei R[chi`i.Unaltelementdenoutate ]lreprezint[faptulc[prim[ria]ntocme\te ]n mod gratuit dosarele pentru depunerea proiectelor la Agen`ia de Pl[`i \i Interven`ii ]n Agricultur[ pentrumiciifermieri. Dac[acesteproiectesuntdeclarate eligibile fiecare fermier poate primi1500deeuro]ncondi`iile]n careelde`ineminimunhectarde teren.(O.M.)

Executarea silit[ a liceului voronean ajunge la Guvern M[suralacareaurecursreprezentan`iidelaCondacia,aceeade blocare a conturilor liceului din Vorona, nu a l[sat prim[ria din comun[indiferent[.Situa`iagrav[ l-a determinat pe primarul Aurel |tefans[cear[spriinulConsiliului Jude`ean, Institu`iei Prefectului \i Inspectoratului |colar Jude`ean, ]ns[f[r[rezultat.Pentruc[situa`iaestef[r[precedent,edilulacerut de asemenea sprijinul parlamentarilor din jude`. }n cazul ]n careniciaceast[metod[nuvada roade,Aurel\tefanestehot[râtca, ]mpreun[cudirectorul\colii,MihaiGicoveanu,s[iadrumulcapitalei,pentruaprezentaGuvernului situa`iapersonal.FirmacareablocatconturileliceuluidinVoronaa executat,in2007si2008,oserie delucrarilacampusulscolardin localitate, insa MECTS nu a decontat facturi in valoare de peste 500.000 de lei. „Este o situa`ie grav[, de neimaginat. \coala e o institu`iecarearenevoiedesprijin.Ecurioscum]n`aranoastr[se ajungelaexecutaresilit[]nasemeneasitua`ie,maialesc[finan`area eraf[cut[delaGuvern”,aprecizat primarul de Vorona, Aurel |tefan.(O.M.)


PUBLICITATE

Mar`i,28februarie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[ipe str.OctavOnicescu,partercu vedereinParculMihaiEminescu.Pre`50.000EURO TEL.:0745.150.765.

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500,euronegociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.2,SD,gazseparat,semimobilat,pre` 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Curcubeului,54 mp,parter,central[termic[,balcon]nchis, decomandat,pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 45mp,et.3,izolat,central[termic[,finisat, termopan,decomandat,pre`28.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a, 50mp,et.3,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,semimobilat,pre`30.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 50mp,et.2,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,mobilat,pre`34.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona Prim[verii,60mp,etaj2,termopan,izola`ie exterioar[,mobilat,pre`29.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonamag.Util Gar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T,mobilat, pre`42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisat complet,CT,termopan,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,

blocculift,CT,pre`40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,75mp,etaj3,CT,termopan,finisat complet.Pre`45.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan, moderncompartimentat\ifinisat.Pre`50.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`a Revolu`iei,zonaultracentral[,100mp,et.5, mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre`65.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil.

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituatin Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[pe stradaHatmanArbore200mp, zon[deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646.

v^nz[ridiverse *Vândflorinaturale:1arbore decafea-peste2m;1curmal

peste1,50m.Telefon: 0740.430.999.(G-4)

anun`urimediu *SCPRISLACTSRLFl[mânzi,anun`[publiculinteresat asupraorganiz[rii\edin`eide dezbaterepublic[araportuluila bilan`uldemediuprivindautorizareaobiectivuluiFERM{ ZOOTEHNIC{situat]nextravilanulora\uluiFl[mânzi.|edin`adedezbaterepublic[va avealoc]ndatade02.03.2012, ora11.00lasediulSCPRISLACTSRLdinora\Fl[mânzi, jud.Boto\ani.Observa`iile,sugestiile,propunerilepublicului seprimesc]nscrislasediul Agen`ieipentruProtec`iaMediuluiBoto\ani,fax0231/584.139 saulaadresaelectronic[: http://apmbt.anpm.ro,pân[la datade01.03.2012.(2341-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp, ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartamentcu2camere. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj, teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000euro, negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`a. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren 400mp]ngr[dit,pre`78.000euro,negociabil. Posibilitatedeplata]nrate.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovat,CT,mobilat,pre` 200euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat,mobilat, pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat, CT+T+G+F,pre`800euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`800euro,negociabil.

AGENDA SERVICIILOR

*Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrin[termopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Mar`i,28februarie2012

Evaluarea directorilor de la teatru Directoriiunit[`ilor decultur[dinsubordineaConsiliului Localsuntevalua`i]n aceast[perioad[pentruactivitateadepus[. Directorul Teatrului Vasilache, Florin Aioni`oaie, \i directorul TeatruluiMihaiEminescu,Traian Apetrei,aufostevalua`iieripentru activitatea depus[ la conducerea celordou[unit[`idecultur[.Dac[ FlorinAioni`ioaieaprimitzecepe linie,TraianApetreiafostdepunctat de viceprimarul Florin Ghiorghi`[,membrualcomisieideevaluare.DirectoruluiTeatruluiVasilache, a primit de la to`i cei trei membriaicomisiei,notazeceatât lainterviucât\ilaraportuldespecialitate.Dincomisieauf[cutparteviceprimarulC[t[linAlexa,directorulDirec`ieiJude`enedeCultur[\iPatrimoniul,D[nu`Hu`u,\i profesorul universitar Aurelian B[l[i`[.TraianApetrei,directorul Teatrului Eminescu nu a convins c[merit[zecepelinie.Doidintre membriicomisiei,respectivD[nu` Hu`u \i criticul de teatru |tefan Opreaaudatnotazece.Altreilea

membru, viceprimarul Florin Ghiorghi`[,i-aacordatnota9,50la interviu \i 9,66 la proba scris[. „Maisuntmultedepuslapunct]n cadrulinstitu`iei,\iaicim[referla

parteadevenituriproprii,lapartea despectacole\ideplas[riorganizate]n`ar[\istr[in[tate,larela`iile interumanedinteatru,rela`iiledin colectiv.Dinpunctulmeudevede-

re mai este de lucru”, a declarat FlorinGhiorghi`[.Aziarelocevaluarea directorului de la Filarmonic[, Mihai Sârbu. (Petronela Rotariu)

Investi`ie „pe ultima sut[” Parcaresubteran[dincentru finalizat[]nlunamai2012, iaraccesulpentruceidinzon[ sevaputeaface]nbazaunui abonamentlunar. Edilulmunicipiului,C[t[linFlutur,sus`inec[ ]nmai,cândsevada]nfolosin`[,sevastabili \imoduldeadministrarealacesteia.Parcarede laBigvaavea168delocuri,aiciurmânds[fie mutat[\ista`iadetaxidelaPia`aMare.„A\tept[mvremeabun[s[finaliz[mparcareasubteran[.Mi-a\doricadinstarts[fieunsucces, pentruc[\tiuc[maigreu]ivafiunuiconduc[tor auto, care nu este obi\nuit cu parc[rile subterane, s[ intre. }n timp, sunt convins c[ parcareavafiocupat[”,adeclaratC[t[linFlu-

tur. Acesta a dat ca exemplu pentru succesul avutcuexperien`aIncubatoruluideAfaceri\i modul]ncareafostgândit[administrareasa, care]nurmaevalu[riis-adoveditafostcelmai bun.Laacestcapitol,petotces-aconstruit]n `ar[,Boto\aniulestepeprimullocca\igradde ocupare. „Loca`iaesteceamaibun[.Suntconvinsc[ vomg[si\iometod[probabildeabonament\i pentrulocuitoriidelablocuriledinzon[.Chiar dac[amrezolvatopartedinproblemecuparcarea din spate, parcarea adiacent[ Centrului vechi,darne-aur[masoseriedecet[`enidin zonacentral[carenuauto`ilocurideparcare. |im[gândesclazonaJunior.Arfiovariant[ pentruei,ladou[-treiminutedemers,saaib[ unlocsigurdeparcare,celpu`inferitdeintemperii”,amen`ionatedilulmunicipiului.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Boto\aniul este un loc neatractiv, din punct de vedere turistic Astfel,]nultimele12lunijude`ul Boto\ani a fost destina`ie turistic[ pentru 36.868 de persoane. Luna iunies-acaracterizatcafiindlunacu ceimaimul`ituri\ti,ace\tiavenind ]nnum[rde3.798,unnum[rfoarte mic,comparativcujude`ulConstan`a,unde242.431auales]naceea\i lun[aceast[destina`ie.Bucure\tiul, Bra\ovul, Prahova, Sibiul sunt urm[toarele atrac`ii turistice pentru vizitatori.Chiar\iBuz[ulesteoarie pecareceicevin]nvacan`[oaleg, ]n detrimentul Boto\aniului, acesta avândunnum[rde5.919locuitori ]nlunaiunie.Ca\istructurideprimireturistic[,celemaiaccesateau fosthotelurile,pentrucarelunaiunie afostlunadevârf,2.219turi\tioptândpentruacesttipdecazare.ConformDirec`ieiJude`enedeStatistic[, pensiunile agro-turistice au ]nceput s[atrag[turi\tidinaltezonecurio\i s[afledespreobiceiurile\ivia`adin aceast[zon[.Dac[de-alungultimpului aceste pensiuni nu prezentau interes,dinlunaiunie,au]nceputs[ atrag[,timid,turi\tii.Astfel,]nluna iunie44deturi\tiaufostinteresa`is[ vizitezeasemenealocuri,iniulie36 deoameni,]nlunaaugust53\i]n lunadecembrie70.Motelurile\ivilele turistice nu au avut c[utare la Boto\ani.(O.M.)

Administratorul unei societ[`i din S[veni cercetat pentru ]n\el[ciune Unsuceveanadministratoralunei societ[`icomercialedinS[venieste urm[rit penal pentru s[vâr\irea infrac`iuniide]n\el[ciunedup[cea ]ncasat bani pentru renovarea unei \coli,asubcontractatopartedinlucr[ri unei alte firme, ]ns[ nu ar fi achitat]ncontulacesteiasumelecare ]ireveneau]nurmaactivit[`iiprestate.Parchetuldepelâng[Judec[toria Suceavaa]nceputurm[rireapenal[ fa`[deNeculaiVâlcu,]nvârst[de 43deani,dinAdâncata,fiindacuzat de]n\el[ciune]ncalitateasadeadministratoraluneisociet[`idinora\ulS[veni.Potrivitanchetatorilor]n iulie2008,administratorulasubcontractat lucr[ri care au constat ]n montajultâmpl[rieiPVC,lao\coal[dincomunaCiprianPorumbescu, c[treofirm[dinSuceava,emi`ândo fil[ceccareafostcompletat[ulteriorcusumade19.980delei,]ns[ aceasta a fost refuzat[ de la plat[, neavândacoperire]ncont.Ulterior, acela\i administrator ar fi emis un biletdeordin]nsum[de]nc[20.000 delei,careafost\iacestarespinsde laplat[.Anchetatoriimaiprecizeaz[ c[administratorulnu\i-arespectat obliga`iilefa`[desubcontractor,de\i a]ncasatpentrulucr[riledela\coal[ numaipu`inde363.362delei.Prejudiciul creat firmei care a montat tâmpl[riaPVCf[r[a]ncasabaniise ridic[ la aproape 40.000 de lei. (D.R.)

Evenimente de Botosani nr.2076  

Ziarul orasului tau!