Page 1

CMYK

Boto\[neanulr[nit]nexploziadelaSighetu Marma`ieiare\anseminimedesupravie`uire EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.38(2073)•Joi,23februarie2012•8pagini

B^RFE, ZVONURI

R[utatea \i invidia anonimului Este normal, omene\te \i poatefirescs[maigre\e\ti]n muncapecare]ncercis[ofaci zidezi,cumlafeldenormal[ este\icriticalipsit[der[utate \iinvidie.Dars[ajungipân[ acolo,s[ponegre\tioinstitu`ie sau un primar, un partid sau unprivat,]ncomentariulf[cut textuluicualtsubiect,estemai mult decât o r[utate. Nimeni nu contest[ dreptul la opinie, dar opinie s[ fie, nu r[utate, invidie\ila\itatetoateascunse sub protec`ia anonimatului. Fiecare gre\e\te, dar – „gre\eala recunoscut[ este pe jum[tate iertat[”, se zice. Este motivul,careneoblig[s[formul[mscuzelenecesare,pentrugre\elilecares-austrecurat ]n edi`iile anterioare ale cotidianuluinostru.Toateacestea, nunevorface,s[nusupunem aten`iei publice acele bârfe \i zvonuri care au menirea s[ stârneasc[nelini\teacelorcare „gre\esc” uneori, ignorând bunulsimtprotejatdeputerea func`iei.Anonimatulsubcare seascundceicareposteaz[comentarii r[ut[cioase, denot[ lipsaprincipialit[`ii,frustrarea sau poate apartenen`a politic[ \idecenu,putemb[nui,chiar persoanecareauratatpresa.

Boto\[nenii opteaz[ pentru Programul „Casa Verde” Pag. 2

Investi`ii noi ]n Boto\ani

Bani investi`i de municipalitate ]n modernizarea \i reabilitarea ora\ului. C[t[lin Alexa, viceprimarul municipiului sus`ine c[ toate aceste proiecte derulate ]n acest an vin \i ]n spijinul societ[`ilor boto\[nene ce pot câ\tiga licita`iile organizate pentru lucr[ri.

Pagina 5

Dou[ persoane decedate ]ntr-un incendiu Dou[persoane,unb[rbat\iofemeie,aumuritar\ideviiiaralt[femeieasuferitarsurigrave]nurma unuiincendiuizbucnitmiercurisear[ ]ntr-ocas[depeBulevardulGeorge Enescu,dinmunicipiulBoto\ani. Pentrustingereafoculuiauintervenit dou[echipajedincadrulDeta\amentuluidePompieriBoto\ani.

Pagina 8

Pag. 4


2

STARTNEWS

Joi,23februarie2012

Boto\[nenii opteaz[ pentru Programul „Casa Verde” Programul„Casa Verde”estelamare c[utare]njude`ul Boto\ani,totmai mul`ilocuitoriai acesteiariioptând pentruoasemenea investi`ie. Astfel,delaini`iereaacesteiapân[]nprezent,unnum[rde851de dosare au fost depuse, programul desf[\urându-se\i]nacestan. Programului privind instalarea sistemelor de ]nc[lzire care utilizeaz[ energie regenerabil[, inclusiv]nlocuireasaucompletareasistemelor clasice de ]nc[lzire este primulprogramderulat]nRomânia adresat persoanelor fizice ]n domeniul promov[rii energiilor regenerabile. Emisiiletotmaimaridepoluan`i rezulta`i din arderea combustibililor, epuizarea rezervelor la scar[ mondial[, costurile tot mai mari ale facturilor au determinat reorientarea politicilor de mediu la nivel european \i na`ional spre ]ncurajarea instal[rii \i folosirii unor surse alternative de energie, \ianumesurseleregenerabile:solar[, eolian[, geotermal[, biomas[. Programul„CasaVerde”,lansat de Ministerul Mediului \i P[durilor \i Administra`ia Fondului pentruMediu,aavutpinainprezent2editii:1iulie2010-31ianuarie2011si1iunie2011-15iulie 2011, ofera posibilitatea mont[riiatreitipuridesistemede]nc[lzire:panourisolare(6.000lei), pompedec[ldur[(8.000lei),centraletermicepebaz[depele`i,brichete, toc[tur[ lemnoas[, precum \ioricefelderesturi\ide\eurivegetale,agricole,forestieresausilvice(6.000lei).

}njude`ulBoto\anicelemaic[utatesistemedec[tresolicitan`iau fostpanourilesolarecareofer[posibilitateaob`ineriiapeicaldemenajere pe aproape tot parcursul anului, reducând astfel consumul de energie electric[ \i de gaze naturale,implicitreducereafacturilorcupân[la65lasut[.

Pentru solicitan`ii din mediul rural posibilitatea producerii apei calde f[r[ consum de combustibil tradi`ional reprezint[ o ]mbun[t[`ireaniveluluidetrai\iaconfortuluicasnic. Panourile solare sunt u\or de montat\iaugraddepoluarezero, nu necesit[ ]ntre`inere special[ \i

au o durat[ ]ndelungat[ de func`ionare. Evaluareadosarelordefinan`are depuse ]n cadrul programului se facelaBucure\ti,lasediulAdministra`iei Fondului pentru Mediu. Publicarea listelor cu dosarele aprobate\irespinsesefaceperiodic.(OtiliaMaxim)

Seminar cu \i despre romi PalatulAdministrativag[zduitseminaruldeprezentarea strategieiGuvernuluiRomânieideincluziuneacet[`enilor româniapar`inândminorit[`ii romilorpentruperioada20122020.Agen`iadeDezvoltare Comunitar[„Inter-activa”a organizatlaBoto\anioconferin`[petemapromov[riiintereselorgrupurilorminoritare. Scopul\iobiectiveleacesteistrategiisuntde implementareaunorpoliticiintegrate]ndomeniuleduca`iei,for`eidemunc[,s[n[t[`ii,locuirii,culturii\iinfrastructuriisociale. Totodat[,strategiaGuvernuluiurm[re\teresponsabilizarea autorit[`ilor publice centrale \i locale,aminorit[`iirome\iaasociet[`iicivile

pentru cre\terea gradului de incluziune socioeconomicearomilor. Rezultatele preconizate sunt urm[toarele: cre\terea cu 30 la sut[ a num[rului de locuri speciale pentru romi acordate la admiterea la liceuoriuniversitate,cre\tereanum[ruluipersoanelor ocupate apar`inând minorit[`ii rome, reabilitarealocuin`eloracestoraoriconstruirea altoranoi,m[rireanum[ruluidemediatorisanitari. Cheltuielile determinate de implementarea proiectuluipentruperioada2012-2015seridic[ la 234.710 mii lei, acestea fiind suportate din sumele alocate de la bugetul de stat, fonduri externerambursabile\inerambursabile,bugetele unit[`ilor administrativ-teritoriale \i din bugetulasigur[rilorpentru\omaj. „Am fost pl[cut impresiona`i de prezen`a unuinum[rconsiderabildemediatorisanitari\i \colari,dar\ide\efideinstitu`ii,caredorescs[ se implice ]n acest proiect”, a precizat SemiramidaB[lan,\efaBirouluiJude`eanpentru romi.(OtiliaMaxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ Galerie foto la Prefectur[ Vineri,24februarie,laora 13,]nsediulInstitu`ieiprefectuluivafiinaugurat[ogalerie foto care include fo\tii prefec`iaijude`uluiBoto\ani,care au ocupat aceast[ func`ie din 1990 pân[ ]n prezent. Ideea acestei galerii apar`ine actualuluiprefectCristianRoman, care dore\te prin acest fapt s[ fie recunosc[tor fa`[ de to`i prefec`ii jude`ului. Pe lâng[ aceast[ galerie, se vor inaugura\idou[pl[cicomemorative, pe acestea fiind amintite numele prefec`ilor boto\[neni de dup[ revolu`ie dar\i]nainteaacesteia.Acest evenimentsevadesf[\uracu unpublicrestrâns,fiindinvita`is[participefo\tiiprefec`i ViorelAlexandru,MihaiBalt[, Alexandru Simionovici, Costic[ Macale`i, Ioan Diaconu \i Gheorghe Sorescu. Portreteleacestoravorr[mâne expuse ]n incinta Prefecturii. „Aceast[ ac`iune este planificat[demulttimp,]ns[ acum s-a reu\it mobilizarea participan`ilor”,arelatatRaduDorule`,consilierInstitu`ia Prefectului.(O.M.)

Institu`iile de cultur[ din subordinea Consiliului Jude`ean intr[ la evaluare Consilierii jude`eni vor decideformareacomisiilorde evaluare a managementului institu`iilor de cultur[ din subordine.PotrivitprevederilorOUGnr.189pe2009privind managementul institu`iilorpublicedecultur[,aprobat[prinLegeanum[rul269 din 2009, ]n vederea asigur[rii managementului acestora, organelle administra`iei publice locale ]n subordinea c[rora func`ioneaz[, organizeaz[ evaluarea anual[ \i final[ a managementului aplicat de manageri. Evaluarea reprezint[ procedura prin careautoritateaverific[,modul ]n care au fost realizate obliga`iile asumate prin contractul de management, ]n raportcuresurselefinanciare alocate.}ncazul]ncaredirectorii vor primi calificateive nesatisf[c[toare,risc[demitereadinfunc`ii.Institu`iiledin domeniulculturiisubordonate ConsiliuluiJude`eancarevor fi evaluate  sunt Memorialul Ipote\ti, Muzeul Jude`ean, Rapsozii Boto\anilor, |coala Popular[deArte\iMeserii\i CentrulJude`eanpentruConservarea \i Promovarea Culturii Tradi`ionale Boto\ani. (O.M.)


TOPNEWS

Joi,23februarie2012

49 de sanc`iuni aplicate de poli`i\tii de la rutier[ ]ntr-o zi Mar`i,]nurmaunei ac`iuniorganizatede poli`i\tiidelarutier[ ]nmunicipiulBoto\ani,aufostaplicate 49desanc`iunicontraven`ionale,patru \oferialegându-secu permisulsuspendat. Neacordareapriorit[`iidetreceredec[treconduc[toriiautopietonilor reprezint[ una dintre principalele cauze ale producerii accidentelordecircula`iegrave]nmunicipiu,astfelc[poli`i\tiidelaserviciulrutierauorganizatoac`iune pentrudepistarea\oferilorcarenu respect[ normele rutiere privind acordareapriorit[`iidetrecerepietonilorsauacelorcaresta`ioneaz[ neregulamentar ]n zona intersec`iilor\iamarcajelorpietonale.}n total au fost aplicate 49 sanc`iuni contraven`ionale,patrudintreconduc[toriiautosanc`iona`ifiindsurprin\i]nc[lcândregulilereferitoare la acordarea priorit[`ii de trecere pietonilor. Acestora li s-a aplicat

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Pompierii solicita`i ]n continuare pentru cur[`area `ur`urilor de la acoperi\uri Mar`i\imiercuripompierii boto\[neniaufostsolicita`is[ intervin[ pentru a ]ndep[rta z[padasau`ur`uriidepeacoperi\uri din Boto\ani \i Dorohoi. Cet[`enii erau ]ngrijora`i c[ ]n c[dere, ghea`a ar putear[nitrec[toriisauavaria autoturismeleparcate]nzon[ oric[acoperi\urilecaselorar putea ceda sub greutatea z[pezii.Astfel,]nmaipu`inde zeceore,echipajeleInspecto- ratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani au intervenit pentru ]nl[turareapericoluluidepe11 cl[diri De la ]nceputul lunii februarie, pompierii boto\[neniauintervenit]npeste40 decazuri]ncarevia`atrec[torilorerapus[]npericolde `ur`uriisauz[padadepeacoperi\uri.(D.R.)

Restructurarea posturilor din ]nv[`[mânt

totodat[sanc`iuneacomplementar[ asuspend[riidreptuluideaconduce autovehicule pe drumurile

publice pentru o perioad[ de 30 zile. Al`i trei conduc[tori auto au fostdepista`i]ntimpces-auanga-

jat ]n traversarea intersec`iilor pe culoarea ro\ie a semaforului. (D.R.)

Boto\[nenii pot primi bani pentru prima ]mp[durire Agen`iadePl[`ipentruDezvoltareRural[ \iPescuit(APDRP) puneladispozi`iatuturorcelorinteresa`i s[-\i]mp[dureasc[ terenurileagricole peste176demilioane deeuro. Fondurilesuntacoperite]npropor`iedesut[lasut[dinbanipublici (nu exist[ obligativitatea cofinan`[rii) \i vor fi disponibile ]n câtepatrusesiunipentrudepunerea proiecteloraferenteM[surii221„Prima ]mp[durire a terenurilor agricole”. Pentru fiecare sesiune suntdisponibilicâte44demilioanedeeuro. Aceste fonduri vor fi acordate subform[depl[`idirecteacordate pe an \i pe hectar, calculate ]n func`iedeformaderelief(câmpie, deal,munte).Deexemplu,pentru

]mp[durirea unui hectar de teren agricol,lacâmpie,beneficiarulva primi1.330deeuro. Proiectelefinan`ateprinM[sura 221potincludelucr[ricares[previn[ pagubele produse de factorii naturali d[un[tori, s[ reduc[ eroziuneasolurilor,s[poat[]mbun[t[`icapacitateadereten`ieaapei\i s[poat[cre\tecalitateaaerului.De asemenea,potasiguraproducerea debiomas[,inclusivmas[lemnoas[decalitate,prinmen`inereasau, dup[caz,cre\tereabiodiversit[`ii. Pescurt,prinM[sura221se]mbun[t[`esc condi`iile de mediu ]n spa`iulruralprinfolosirea\igospod[rirea durabil[ a terenurilor agricole. CuajutorulacesteiM[suripotfi ]mp[duritetoateterenurileagricole. Excep`ie fac paji\tile permanente neafectate de procese de degradare a solului. Totodat[, se poate asigura \i ]mp[durirea terenurilor agricole din jurul ora\elor numai cu condi`ia respect[rii cerin`elor specifice ale acestei M[suridefinan`are.(OtiliaMaxim)

Titulari de zeci de ani ]n unit[`ile \colare din municipiul Boto\ani, dasc[lii care sunt afecta`i de restrângere vorajunges[predeala\colile din rural. Toate sesiz[rile primite]ncadrulcalendarului mi\c[riipersonaluluididactic cu privire la restrângerile de activitatevorfi]naintedereprezentan`ii sindicali c[tre Inspectoratul|colarJude`ean. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI),sus`inec[vorficazuri ]n care titularii afecta`i de acesterestrângeridinunit[`ile dinmunicipiuvorg[sialtpot la \colile de la `ar[. „Când omul]\ipierdeloculdemunc[ sunt \i nemul`umiri, iar unelesuntfoartemari.}nm[sura ]n care sunt ]ndept[`ite sau nu pot s[ ]mi dau eu cu p[rerea. Din ce au vacantat \colile\iafi\atlaInspectorat, parec[problemeles-arrezolva. Nu se rezolv[ integral, profesorii titulari ]n \colile dinora\ulBoto\aninuvorfi integra`i]nora\ulBoto\ani,li sevarezolvaproblema]njude`,mul`ivorajungela`ar[”, a spus Liviu Axinte. Problemevorficuposturiledebiologie, chimie \i limba român[.Situa`iadeacumestegenerat[\idetransferurilefacutedinmediulrural]nurban\i invers,delaprimarlagimnazial,delagimnaziulaliceu. Ideeaeralaacelmomentdea nu fi discriminare ]n sistem. (P.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Joi,23februarie2012

Sindicatele \i plata cotiza`iei Platacotiza`ieisindicale d[b[t[idecapliderilor sindicali,carenegociaz[cub[ncilepentruca membriisindicalis[ poat[beneficia]ncontinuaredeavantajelede afimembrusindical. }nacela\itimpcontinu[\iac`iunile]ninstan`[,pentrucare`inerea acesteias[fief[cut[pestatelede plat[,ca\ipân[acum.„Pe27februariefedera`iiledineduca`ie,au un proces la Curtea de Apel Bucure\ti,unproces]ncares-acerut anularea par`ial[ a Ordinului respectiv,]nsensulpemiteriimofic[rii aplica`iei informatice pentru a putea fi introdus[ cotiza`ia  statul deplat[.Vomvedeacaresunt\ansele”,adeclaratLiviuAxinte,liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt(LSI).Acestaadatexemplu de la Timi\oara, unde s-a ob`inut

suspendarea ac`iunii ]n instan`[ pân[lapronun`areapefond,pentru c[ acolo exist[ o ac`iune deschis[ de Sindicat, ob`inându-se aceast[ suspendatare. „Vom vedea care sunt \ansele, având ]n vedere c[ Ministerul are dreptul de a emite OrdindeMinistru,esteunatribut alMinisterului.Problemasepune c[ acest ordin este semnat de trei mini\tri\i]ncalc[maimulteprevederilegale,]nclusivacelac[]nelaborareaacestora,sindicatelenuau fost consultate”, a precizat liderul LSI.}nparalel,reprezentan`iisindicali duc negocieri cu cei ai unit[`ilorbancare,pentruasemna angajamente astfel ]ncât cotiza`ia membrilors[fietransferat[]ntr-un contbancar.}naceast[situa`iecomisionul,acoloundeestedepl[tit, vafiachitatdesindicat.}n\colile unde salariile se iau pe state de plat[,nupecardbancar,cotiza`ia sindical[ se va re`ine pe baz[ de tabelcuchitan`[,pentrureducerea cotiza`iei.(PetronelaRotariu) Publicitate

Boto\[neanul r[nit ]n explozia de la Sighetu Marma`iei are \anse minime de supravie`uire

SilviuCom[niciboto\[neanulr[nit]ntr-una dinexploziiledelaSighetuMarma`iei,dus cuunavionmilitarla SpitaluldeAr\idin Bucure\tiare\anse minimedesupravie`uire. Medicii l-au supus unei interven`ii chirurgicale, fiindu-i puse maimultegrefedepiele,arsurile fiind pe 85 la sut[ din suprafa`a corpului.Boto\[neanulafostr[nit

]nceade-adouadeflagra`ie,fiind directorulsociet[`iidefurnizarea gazului ]n Sighetu Marma`iei Acesta f[cea parte din echipa de cercetate]nprivin`aprimeiexplozii, din noaptea de sâmb[t[ spre duminic[. Silviu Com[nici ocup[ func`ia de director la societatea BergGazSighet,fiindfostangajat alE.OnGaz.}ntotal16persoane aufostr[nite]nceledou[explozii produse duminic[ diminea`[ in Sighetu Marma`iei. |apte fete au fost r[nite ]n urma unei explozii produselaora01.00,iarduminic[ diminea`[, ]ntr-o noua explozie, alte nou[ persoane au fost r[nite. (D[nu`Rotariu)


CMYK

ESEN~IAL

Joi,23februarie2012

Investi`ii noi ]n Boto\ani

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Reabilitarea Teatrului Mihai Eminescu Proiectultehnicpentrureabilitarea Teatrului Mihai Eminescudinmunicipiuvafirealizat de cei de la firma Nord Proiect.Dinceledeclaratede C[t[lin Alexa, viceprimarul municipiului, cei de la Nord Proiectaucâ\tigatlicita`ia,valoarea proiectului fiind de 300.000delei,f[r[TVA.Valoareaini`ial[estimat[aproiectuluitehnicerade500.000de lei.Cincifirmeaudepusofertepentrurealizareaproiectului tehnic.„Lafinalulluniimartie vafifinalizat,partedinacesta estedusspreanaliz[\ivatrebuicompletat.}nvar[vaavea loc licita`ia pentru execu`ie, dup[ care se vor ]ncepe lucr[rilepropriuzise”,adeclarat C[t[linAlexa.Investi`iafacut[ de Teatru se ridic[ la aproximativ 21,5 milioane de lei \i esterealizat[]nbazaunuiproiect finantat prin Programul Opera`ional Regional 20072013.(P.R.)

Feti`[ de nou[ ani r[nit[ ]ntr-un accident rutier O feti`[ de nou[ ani a fost gravr[nit[mar`i,]ntr-unaccident rutier petrecut pe raza localit[`ii Corni. }n jurul orei 10.50, Ioan C[t[lin M., ]n vârst[de41deanidinmunicipiulSuceava]ntimpceconduceaunautoturismpeDJ208 H,]nlocalitateaCorni,aaccidentat-o pe C.S. ]n vârst[ de nou[ani,dinlocalitate,caresaangajat]ntraversareastr[zii prinlocnepermis\if[r[s[se asigure,prinspateleunuifaeton.}nurmaaccidentuluifeti`a afostr[nit[,fiindtransportat[ laSpitaluldePediatriedinBoto\ani. Conduc[torul auto a fosttestatcuaparatuletilotest, rezultatulfiindnegativ,fiindu-i recoltate probe biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei.(D.R.)

Baniinvesti`idemunicipalitate]nmodernizarea \ireabilitareaora\ului. C[t[linAlexa,viceprimarul municipiuluisus`inec[toate acesteproiectederulate]n acestanvin\i]nspijinul societ[`ilorboto\[nenece potcâ\tigalicita`iileorganizatepentrulucr[ri. Reabilitarea Parcului Curcubeului Valoarea estimat[ a proiectului 869.600 lei, datalimit[dedepunereaofertelor7martie,]n accea\izifiindprogramat[\ilicita`ia.Criteriu deatribuireallucr[riiestepre`ulcelmaimic,

termenul de finalizare fiind de cinci luni. Contractuldefinan`arepentrureabilitareaacestuia a fost semnat anul trecu de Agen`ia FonduluipentruMediufiind]nvaloaredeun miliondelei,banicevoracoperilucr[rileprogramatepentruacestparc.ParculCurcubeului erasingurulparccarenuafostinclus]nAxa1 dinPlanulOpera`ionalRegional.Acestaafost al doilea proiect pe care municipalitatea l-a câ\tigat ]n Boto\ani, dup[ Parcul Mihai Eminescu,caresereabiliteazaprinbaniifonduluidemediu\isevorreamenajaaleelile,unloc dejoac[\ib[nci.

Repara`ii \i ]ntre`inere str[zi modernizate, nemodernizate marcaje rutiere Contractulaexpirat]ndecembrie2010,data limit[ de depunere a ofertelor 29 februarie, atunciurmândaavealoc\ilicita`ia.Valoarea

estimat[alucr[rilorpentru36delunifiindde 19.590.210lei.Criteriudeatribuireallucr[rii este pre`ul cel mai mic. Cei care s-au ocupat pân[acumdeaceast[opera`iuneaufostceide laSCConrecSA.

Parcul de agrement Corni\a Dup[ desf[\urarea licita`iilor pentru aceste lucr[riurmeaz[s[fiepublicatpeSEAPanun`ul pentru lucr[ri \i utilaje la parcul de agrement Corni\a. Prin proiectul semnat cu Ministerul Dezvolt[riiRegionale\iTurismuluisevarealiza unparcdeagrementuria\,de48dehectare,cu patinoar,terenuridetenis,bazinde]notcudu\uripentrumasaj\iperetedehidromasaj,saun[ finlandez[,saun[turceasc[,biosaun[,saun[cu sare,grot[cuz[pad[,amfiteatru.Valoareaestimat[alucr[rilorseridic[lasuma63.700.000de lei.„Acestaestealdoileaproiect,dinpunctde vederefinanciar,laniveluljude`ului,dup[celde termice. Sunt bani care vin ]n ora\”, a spus C[t[linAlexa.(PetronelaRotariu)

Cadrele didactice vor s[ protesteze Cadrele didactice din sistemuleduca`ionalsuntliberes[ participelaac`iuneadeprotest organizat[deCartelAlfa.De\i ]nc[ nu a discutat cu Mariu Oro\anu,liderulsindicalCartelAlfa,LiviuAxinte,liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), a men`ionat c[ oricecadrudidacticpoatemergelaaceast[ac`iune.„Eposibils[participesicolegiino\tri acolo.Credc[audestulmotive s[ iese ]n strad[, dac[ ei percep situatia la fel vom vedea”,adeclaratLiviuAxinte. Reamintim c[ miercuri CartelAlfaorganizeaz[unmiting de protest ]n Pia`a Revolu`iei,pe29februarie,]ntre orele14.00-16.00.(P.R.)


6

TOPNEWS

Joi,23februarie2012 Publicitate

Prim[riile din jude` au primit bani pentru sus`inerea lucr[rilor de desz[pezire }naceast[s[pt[m창n[Guvernul aalocatbani]nvedereasprijinirii administra`iilor locale pentru sus`inerea lucr[rilor de desz[pezire. ]ntreg jude`ul  a primit 680.000delei,dincare100.000

deleisuntaloca`iConsiliuluiJude`eanpentruDirec`iaJude`ean[ deDrumuri\iPoduri.Sumar[mas[, respectiv 580.000 de lei suntdistribuiteprim[riilor.(OtiliaMaxim)

10

15 20

8

7

Publicitate

5


PUBLICITATE

Joi,23februarie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500,euronegociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.2,SD,gazseparat,semimobilat,pre` 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Curcubeului,54 mp,parter,central[termic[,balcon]nchis, decomandat,pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 45mp,et.3,izolat,central[termic[,finisat, termopan,decomandat,pre`28.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a, 50mp,et.3,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,semimobilat,pre`30.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 50mp,et.2,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,mobilat,pre`34.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona Prim[verii,60mp,etaj2,termopan,izola`ie exterioar[,mobilat,pre`29.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonamag.Util Gar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T,mobilat, pre`42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisat complet,CT,termopan,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,

blocculift,CT,pre`40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,75mp,etaj3,CT,termopan,finisat complet.Pre`45.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan, moderncompartimentat\ifinisat.Pre`50.000 euro,negociabil.

*Vândapartament3camere100mp,decomandat, 2b[ipestr.OctavOnicescu,partercuvederein ParculMihaiEminescu. Pre`50.000EUROTEL.: 0745.150.765. *Vândapartament4cameredecomandat,80mp

situatinPia`aRevolu`iei, vederespreCEC.Pre` 55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[ pestradaHatmanArbore 200mp,zon[deosebit[ Merit[v[zut[TEL.: 0744.267.646.

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartament4camere,Pia`a Revolu`iei,zonaultracentral[,100mp,et.5, mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre`65.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp, ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartamentcu2camere.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj, teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000euro, negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`a. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren 400mp]ngr[dit,pre`78.000euro,negociabil. Posibilitatedeplata]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovat,CT,mobilat,pre` 200euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat,mobilat, pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat, CT+T+G+F,pre`800euro,negociabil.

AGENDA SERVICIILOR

*Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`800euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrin[termopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,23februarie2012

Dou[ persoane decedate ]ntr-un incendiu Dou[persoane,un b[rbat\iofemeie,au muritar\ideviiiar alt[femeieasuferit arsurigrave]nurma unuiincendiuizbucnit miercurisear[]ntr-o cas[depeBulevardul GeorgeEnescu,din municipiulBoto\ani. Pentrustingereafoculuiauintervenitdou[ echipajedincadrul Deta\amentuluide PompieriBoto\ani. Apelulla112afostf[cutdeun pompier aflat ]n timpul liber. Acestacândaobservatfl[c[rilea s[rit]ncas[\iasalvatofemeie]n vârst[de51deani.}ns[dincauza fl[c[rilornuamaireu\its[intre]n cas[iarcelelaltedou[persoane,un b[rbat\iofemeie,de52\i55de ani,aumuritcarboniza`i.„Incendiulafostobservatdeunpompier aflat]ntimpulliber,care\i-aanun`at colegii, dup[ care a intrat ]n locuin`a cuprins[ de fl[c[ri \i a

reu\its[salvezeunadintrepersoane. Celelate dou[ persoane nu au maipututfisalvate.Cauzaproducerii incendiului urmeaz[ s[ fie stabilit[peparcursulcercet[rilor”, a declarat plutonier major Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al ISUBotosani.Femeiaceasuferit arsuri a fost preluat[ de o ambulan`[\itransportat[laSpitalulJude`eandeUrgen`e„Mavromati”. „Lafa`aloculuiamg[sitofemeiecuarsuridegradulunu,intoxicat[ cu fum \i dou[ victime greu de identificat, carbonizate, pentru carenus-amaipututfacenimic. Unaera]njurulcasei,iarceade-a douaafostg[sit[dup[cepompieriiaustinsfocul\is-apututintra ]n[untru”,aspusNicu\orCurteanu, medic ]n cadrul Serviciul Jude`eandeAmbulan`[Boto\ani. Potrivitvecinilorceitreiaug[sit adapost]nimobilulrespectivdup[ ce proprietarul a murit. Lupta pompierilor cu focul a durat mai binedeoor[.}nurmaincendiului casa a fost distrus[ ]n totalitate. Dup[]ncheiereainterven`ieipompierilorlafa`aloculuiauf[cutcercet[ri \i o echip[ de criminali\tiu delaIPJBoto\ani]nvedereastabilirii circumstan`elor celor dou[ decese.(D[nu`Rotariu)

}ntâlnire la prefectur[ pe tema \colilor profesionale }nconformitatecu planulpropriudeac`iunipentrupromovareaacces[riifonduriloreuropene]nanul 2012,miercuri,22februarie2012,]ncepândcuorele10.00,

laInstitu`iaPrefectuluiafostorganizat[ o ac`iunedeinformare cutematic[ referitoarela]nv[`[mântul profesional\itehnic. ParteneralInstitu`ieiPrefectului ]n organizarea \i desf[\urarea a-

cestei ac`iuni a fost Centrul Na`ionaldeDezvoltarea}nv[`[mântuluiProfesional\iTehnic. De asemenea, reprezentantul Inspectoratului|colaralJude`ului Boto\ani, Mihaela Achih[i`ei a prezentat informa`ii de actualitate referitoare la ]nv[`[mântul profesional \i tehnic din jude`ul Boto\ani. La]ntâlnireauparticipatsubprefectulSilvanaTudorache,\efulDirec`ieideStatistic[Boto\ani,OvidiuMihalache,dar\icadredidactice, reprezentan`i ai patronatelor \i ai organiza`iilor non-guvernamentaledinjude`. „Dorescs[popularizez re]nfiin`area \colilor profesionale respectândnouametodologie\idorescs[ clarific câteva aspecte privind organizarea]nv[t[mântuluiprofesional \i tehnic. }n jude`ul Boto\ani sunt 16 grupuri \colare care calific[eleviipedomeniideclasificaredenivelultrei.}nfiin`areaclaselorprofesionalesevafacedoarla cerereauneinoifor`edemunc[a agen`iloreconomiciprinsemnarea unui acord cadru”, a relatat Mihaela Achih[i`ei, inspector \colar disciplinetehnice.(OtiliaMaxim)

Evenimente de Botosani nr.2073  

Ziarul orasului tau!

Advertisement