Page 1

CMYK

Disput[cuamânare,peunmilion deeuro,]ntredou[institu`ii EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 3

Profesori care au ]ntors spatele sistemului educa`ional

AnulVIII•nr.25(2060)•Luni,6februarie2012•8pagini

Desz[pezire ]n b[taie de joc Zilele autentice de iarn[ au dat b[t[i de cap \oferilor ce au trebuit s[ circule sâmb[t[ \i duminic[, atât pe drumurile din jude`, cât \i ]n municipiul Boto\ani. „O b[taie de joc”, a\a au catalogat mul`i \oferi interven`ia autorit[`ilor pentru desz[pezirea drumurilor, de parc[ iarna le-ar fi luat iar prin surprindere.

Pag. 2

Tat[l directorului de la „Drumuri \i Poduri” a „parcat” ma\ina ]n \an` MihaiCaciuc, tat[ldirectorului Direc`ieiJude`ene deDrumuri\i Poduri,Romeo Caciuc,afost implicatduminic[ ]ntr-unaccident rutierpeDE58,]n localitateaBaisa.

Pagina 5 Pagina 4

Peste 11.000 de elevi, trimi\i ]n vacan`[ de ger \i viscol Vacan`[prelungit[pentruzecide miideeleviboto\[neni.Ninsoarea,viscolul\igerulapuslac[t]n primazias[pt[mâniipe141de unit[`i\colare.Comparativcu s[pt[mânatrecut[,num[rulunit[`ilor\colarece]\i]nchidpor`ile s-atriplat. Pagina 6


2

STARTNEWS

Luni,6februarie2012

Profesori care au ]ntors spatele sistemului educa`ional Aproape25.000decadredidacticeaup[r[sitsistemulde ]nv[`[mânt]nultimiicinciani, potrivitunordateprelucrate deEcontext.Maiexact,24.365 dedasc[liauie\itdinsistemul educa`ional]nperioada20062010,iarceamaimareparte dinace\tia,anume22.473de cadredidactice,aabandonat acestsistem]nultimiidoiani, decânda]nceputcriza. Practic, circa 10 la sut[ dintre dasc[li au disp[rutdin]nv[`[mânt]nace\tiani.Lanivel na`ional, conform datelor Econtesxt, jude`ul Boto\aniseafl[pelocul27]nceeaceprive\te sc[derea num[rului de cadre didactice. Din 2006 pân[ ]n 2010 au p[r[sit sistemul educa`ional boto\[nean 400 de dasc[li. De la cele5.399decadredidactice]n2006,]n2007 s-aajunsla5.385,apoila5.337]n2008,\ila 5.222]n2009.Unanmaitârziu,s-aajunsla 4.999decadredidactice]nsistem. „O explica`ie pentru sc[derea num[rului de cadredidacticeafostreducereaefectivelorde elevi.Comparativ,avem]nsistemcumaipu`in de4.000deelevi,ceeaceaduslaunplande \colarizarecumaipu`ineclase,afectate]nmod directfiindcadreledidactice”,adeclaratDaniel Botezatu, inspector \colar general adjunct al Inspectoratului\colarJude`ean. Capitala conduce la num[rul ]nv[`[torilor, profesorilor,careauie\itdin]nv[`[mânt,cuo reducerede2081deangaja`i.Adouasc[derea num[rului de cadre didactice a avut loc ]n

Planurileconduceriisociet[`iise vorrealiza]ns[doardac[situa`ia economico-financiar[ va permite acest lucru. Victor Iv[nescu, directorulSCEltrans,sus`inec[se au]nvedere\iavantajelelinieide credit contractate. „De vreo trei ani ne tot chinuim s[ schimb[m

pe o coloan[ Copii lovi`i de stat dup[ taxele nepl[tite de p[rin`i F[cândreferirelaOrdonan`adeGuvern prin care peste 1.000 de boto\[neni vor aveadrepturilesocialesuspendatepecinci luni, Doina Federovici, pre\edinte al Organiza`iei Jude`ene de Femei a PSD, a subliniatfaptulc[acestactnormativreprezint[unatacbrutallaadresacelormaidefavorizate categorii sociale. Aceasta consider[c[at[iaindemniza`iadecre\tereacopilului,carenuesteundreptsocial,reprezint[unatentatlaadresavie`ii,as[n[t[`ii\i aeduca`iei.„Cumpo`icondi`ionaacordareaindemniza`ieipentrucre\tereacopilului deplataunortaxe\iimpozite,]ncondi`iile ]ncareajutorulpentrucre\tereacopiluluinu esteunajutorsocial,ciundreptalcopilului gestionatdep[rin`i.Este,dac[vre`i,oinvesti`ie]nviitorulnostru,]ns[separec[actualaputereestedispus[s[oanuleze”, a maispusDoinaFederovici.(O.M.)

„Portocaliii” testeaz[ simpatia boto\[nenilor pentru candida`ii lor Timi\, 1.182 de dasc[li p[r[sind sistemul. Pe urm[toarele pozi`ii se situeaz[ Ia\i, Dolj, Teleorman.Lapolulopus,celemaimicireduceridepersonaldin]nv[`[mântauavutloc]n jude`eleC[l[ra\i(131deprofesoriauie\itdin sistem]nultimiicinciani),Br[ila(153),Ilfov (186),Ialomi`a(187),Covasna(189).}ntre200 \i500decadredidacticeaurenun`atlaaceast[ slujb[ ]n 13 jude`e, iar ]ntre 501 \i 1.000 de ]nv[`[tori\iprofesoriaup[r[sitsistemul]n16 jude`e.(PetronelaRotariu)

Oexplica`iepentrusc[derea num[ruluidecadredidactice afostreducereaefectivelor deelevi DanielBotezatu,inspector \colargeneraladjunctal I|JBoto\ani

|efii Eltrans ]\i fac planuri de acoperi\ nou Investi`iipropusede conducereaEltrans pentruacestan.Mansardareacorpuluiadministrativalsociet[`ii esteunadinpriorit[`i deoareceleplou[angaja`ilor]nbirouri.Reabilitareaunorbuclede tramvai\iaunorlinii suntcuprinse,deasemenea,]nplanurile pentruacestanale conduceriiunit[`ii.

BOTO|ANI

acoperi\ulsediului,pentruc[efectivplou[]nbirouri,dardinlipsade fondurinuampututrealizaaceast[ investi`ie. }n cazul ]n care anul acestavomreu\is[facemomansard[, acolo vom mai crea ni\te spa`iipentruarhiv[”,aspusVictor Iv[nescu. Pentru aceste investi`ii estenevoiede691.000delei. Reabilitareabucleide]ntoarcere CaleaNa`ional[-Bld.MihaiEminescu-StradaSucevei,reabilitarea bucleidepeStradaGeorgeEnescu, dar \i ]ntocmirea studiului de fezabilitatepentrureabilitareac[ii derulareatramvaielor,pentrureabilitareare`eleidecontact,pentru modernizarea sta`iei de trac`iune urban[, pentru ]nlocuirea cablurilordealimentarecuenergieelectric[pecelecincitronsoanealere`eleidecontact,achizi`ionareechipamentautotaxare\i]nlocuirecabludealimentareare`eleidecontactpeanumitetronsoanesuntinvesti`iiledoritedeEltrans]nacest an.(PetronelaRotariu)

Efectivplou[]nbirouri,dardinlipsadefondurinuampututrealizaaceast[investi`ie VictorIv[nescu,directorSCEltransSA

PDLva]ncepedeluniunnousondajla nivelul jude`ului Boto\ani. Sondajul va fi efectuatdeuninstitutspecializatstabilitla nivelcentral\i]nfunc`iedecandida`iioferi`ideorganiza`iilelocalealePDL.Deputatul C[t[lin Buh[ianu a declarat c[ deocamdat[numelecandida`ilorPDLBoto\ani nuaufosttransmiselaBucure\tipentruase construisondajuldeopinie.„Avemtimps[ trimitem,darestevorbadedomnulC[t[lin FluturlaPrim[riaBoto\ani,Mihai~âbuleac pentru Consiliul Jude`ean \i actualii parlamentaripecolegiilelor.}nceeaceprive\tecandida`iiUSL,sper[mc[PSDnu-l va schimba pe domnul Ovidiu Portariuc, pentruc[lasondajulf[cutdenoilanivel localei]laveaucandidatpedomnulGabriel Opri\anu”,adeclaratBuh[ianu.Deputatul C[t[lin Buh[ianu a declarat c[ actualul pre\edinte al Consiliului Jude`ean, Mihai ~âbuleac, este singurul candidat al PDL luat]ncalculpentrufunc`iadepre\edinteal jude`ului.Buh[ianuspunec[organiza`iaa luatdejaodecizie]nacestsens,iar]nsondajelecarevorfiefectuatevafinominalizat doar~âbuleac.(O.M.)

PDL Boto\ani, la sfat cu Flutur de la Suceava Lideriijude`eniaiPDLs-au]ntâlnitvineridup[-amiaz[cuprim-vicepre\edintele na`ionalalpartidului,GheorgheFlutur.}ntrunireaaavutloclaDorohoi\ifaceparte dinprogramuldederularealucr[rilorBirouluiPermanentJude`ean]nteritoriu,care ainclus]nianuarie\io\edin`[laFl[mânzi. }ncadrulreuniuniis-adiscutatstrategiapolitic[apartidului,]ncontextulsitua`ieipoliticeactuale,dar\iaviitoareloralegerilocale\iparlamentare.„S-adiscutatdespreviitorulpartidului,desprefaptulc[trebuies[ prezent[mboto\[nenilorvotuldatdeUSL ]nConsiliulJude`ean.Eispunc[lanivel na`ionalnuestedialog]ntreputere\iopozi`ie,dareiauputerea]nConsiliulJude`ean \is-av[zutceauf[cut,aul[satDirec`iade DrumuriJude`enef[r[bani,aul[satmunicipiul Boto\ani f[r[ bani pentru co-finan`areaproiectelordeinvesti`ii,nule-ap[sat decâtdeprimariilor,nudeintereselejude`ului”,adeclaratdeputatulC[t[lin Buh[ianu.La\edin`[auparticipat,al[turideC[t[lin Flutur, parlamentarii PDL \i pre\edinteleCJ,Mihai~âbuleac.(O.M.)


TOPNEWS

Luni,6februarie2012

Disput[ cu amânare, pe un milion de euro, ]ntre dou[ institu`ii Lupta]ninstan`[pentruun miliondeeuro,]ntreSpitalul „Mavromati”\iCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate(CJAS),semut[]nluna martie.Peste4.000deintern[rinu]isuntrecunoscute spitaluluidec[treinstitu`iade asigur[rides[n[tate,motiva`iafiindc[„spitaliz[rilesunt pestecontract”. Primaconfruntare]nacestprocesaavutloc s[pt[mâna trecut[ ]n instan`[, ]ns[ magistra`ii austabilitunnoutermen]nproces,pe16martie.}njocesterecunoa\tereadec[treinstitu`ia deasigur[rides[n[tateamiideintern[ridin 2010\iacordareasumelorcheltuitedespitalcu tratamentul,masa\icazareapacien`ilorrespectivi.4,9milioanedeleiarederecuperatSpitalul Jude`ean de la CJAS pe acele intern[ri. Conducerea unit[`ii sus`ine c[ medicii nu au cums[refuzeinternareaunorpacien`i]nstare grav[numaipentruc[sedep[\e\tenum[rulde intern[riestimatla]nceputdean,atuncicândse ]ncheiecontractulcuCJAS.}nacestecondi`ii, conducerea unit[`ii medicale se va r[zboi ]n instan`[ cu CJAS pentru intern[rile pe care Casa nu le-a pl[tit spitalului pe anul 2010. „Sunt ]ntr-adev[r intern[ri peste num[rul de servicii contractat cu Casa. Dar dac[ bolnavii vinlaurgen`e\itrebuies[]iinternezi,ces[le faci, s[-i trimi`i acas[ pentru c[ s-a terminat num[ruldespitaliz[ricontractate?Mediciiauo responsabilitate.SuntemSpitaldeUrgen`[”,a declaratVictorNi`u,juristulSpitaluluiJude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. }n situa`ia ]n care unitatea medical[ va câ\tiga procesul intentat Casei,sumapecareoaredeprimiti-arrevigorabugetul.

Dup[cepân[acumnus-auf[cut lucr[ri majore de repara`ii, viceprimarulC[t[linAlexa,sus`inec[ ]n acest an se vor aloca fonduri numai pentru lucr[ri de asfaltare. De\iseafl[]ntr-ostareavansat[de degradare,caleaderulareatramvaiuluinuestecuprins[]nreabilitate.Practic,sevarenun`ala\ina ]nglobat[ ]n traversele din beton. Sevaoptapentrusolu`iaincluderii

BOTO|ANI pe o coloan[ Ucis de ger Unb[rbat]nvârst[deaproximativ40deaniamuritduminic[diminea`[ dup[ ce a petrecut o noapte ]ntreag[subcerulliber.B[rbatula fost g[sit ]ntr-un \an` de s[teni, ]n jurulorei05.00,oambulan`[transportându-llaSpitalulmunicipaldin Dorohoi.}nciudaeforturilormedicilor,b[rbatulnuamaipututfisalvat. Poli`i\tii au deschis o anchet[ pentru a stabili identitatea celui mort.Potrivitmedicilor]nmomentul]ncareafostg[sit]n\an`,avea asupra sa dou[ recipiente de spirt medicinal goale. „B[rbatul a fost adus]n\ochipotermic,]ncom[de gradulIII-IV,cudeger[turilaextremit[`i \i etilism acut. Am ]ncercat manevrele de resuscitare, ]ns[ f[r[ succes.Laora07.40afostdeclarat decesul”, a precizat medicul Valerian Andrie\, managerul Spitalului MunicipalDorohoi.(D.R.)

Spitalul preg[te\te un nou proces Unnouprocesdeacela\ifeleste]npreg[tire pentru intern[rile nedecontate de CJAS ]n 2011.|ianultrecutsitua`ias-arepetat.Unitatea medical[afost„penalizat[”pentruc[af[cut prea multe intern[ri. Câteva mii de intern[ri sunt nepl[tite \i pentru anul trecut. „Probabil vomintentaproces\ipentruacestea,c[spitalul arenevoiecadeaerdeace\tibani.I-amcheltuitcubolnavii,cutratamentelepentrupacien`ii acestui jude`, nu este normal s[ fie sanc`ionat spitalulpentruc[suntmultepersoanebolnave ]n zona noastr[”, a mai spus juristul de la „Mavromati”.(AuroraDimitriu)

Adolescent accidentat la S[veni Pentruurm[torultermen, pe16martie,afostcerut[ oexpertiz[]nacestproces. Serviciilesuntefectuate, sunt]nregistrate,suntcazuri carenuputeaufitrimise acas[delau\aspitalului VictorNitu,jurist SpitalulJude`ean „Mavromati”

|antier ]n preg[tire pentru zona Prim[verii StradaPrim[veriiva intra]nreabilitare]n acestan.Municipalitateaurmeaz[s[alocesumanecesar[lucr[rilor,carenuinclude]ns[\ifonduri pentrucaleaderulare atramvaiului.

3

\inei de tramvai direct ]n asfalt. Pentru reabilitarea acesteia este necesar[ o sum[ de 2,3 milioane de lei. „Obligatoriu  vom aloca bani pentru strada Prim[verii. Ini`ial am prins suma de 500.000 delei,darvomvedeacâtreu\ims[ d[m”,aspusC[t[linAlexa. Aloc[ridebani]nacestanvorfi \ipentruactualizareaunorproiecte tehnice care vizeaz[ lucr[ri ]n infrastructura rutier[ pe str[zile DrumulT[tarilor,NicolaeIorga\i Crinilor. Municipalitatea a dorit implementarea proiectului ]n cursulanuluitrecut,lucrucare]ns[nu afostposibildinra`iunifinanciare. Autoritatealocal[]ncearc[atragereaacestorfonduridelaMinisterul Dezvolt[rii, dar ]n cazul ]n care demersurile se vor solda cu un e\ec,lucr[rilevorfifinan`atedela bugetullocal.Proiectulpentrureabilitareastr[ziiafostdejarealizat. (PetronelaRotariu)

Obligatoriuvomalocabanipentrustrada Prim[verii.Ini`ialamprinssumade500.000 delei,darvomvedeacâtreu\ims[d[m viceprimarC[t[linAlexa

Sâmb[t[,unadolescent]nvârst[ de15aniaajunslaspitaldup[cea fostr[nit]ntr-unaccidentrutier.}n jurulorei13.40,C[t[linMugurel~. ]nvârst[de26ani,dinS[veni,]n timp ce conducea o autoutilitar[ marcaRenault,peD.J.292dinlocalitatea Petricani, din direc`ia S[veni-|tiubieni,nuaadaptatvitezalacondi`iilededrumpeuncarosabil acoperit cu z[pad[ \i ghea`[, ]mprejurare]ncarel-aaccidentatpe P.B.]nvârst[de15ani.Tân[rullovitestedinora\ulS[veni,\iseangajase]ntraversareadrumuluijude`ean prinlocnepermis,f[r[s[seasigure.„}nurmaaccidentuluiarezultat accidentareaminoruluiP.B.,carea fosttransportatlaSpitalulor[\enesc S[veni, fiind trimis ulterior la SpitaluldePediatrieBoto\anipentru]ngrijiri medicale. Conduc[torul auto afosttestatcuaparatuletilotest,rezultatulfiindzero.}ncauz[secontinu[cercet[rile,urmândcalafinalizareaacestoras[sedispun[m[suri legale”,aprecizatcomisarul\efGabrielMiron,ofi`er]ncadrulIPJBoto\ani.(D.R.)

Bezn[ ]n centrul Boto\aniului Sâmb[t[sear[,jum[tatedinmunicipiulBoto\aniafostl[sat]n]ntunericdup[ceoavarielare`eauade electricitateaafectatmaimultecartiere. Bezna a cuprins atât centrul ora\ului,cât\ipor`iuneadinCalea Na`ional[ pân[ la Spitalul de Recuperare,totcartierulGrivi`adar \izonablocurilordintreCasaTineretului\icartierulBucovinasaustradaOctavOnicescu.Dup[aproximativ15minutede]ntuneric,]njurul orei18.25curentularevenit.}nmod uimitor,lanum[ruldetelefonanun`at]nurm[cucâtevaziledeE.ON Distribu`ie,serviciulTelverdepentru abona`i, 0.800.800.292, nu a r[spuns nimeni. Reprezentan`ii E.ONDistribu`ienuaupututficontacta`ipentruadaexplica`ii]nprivin`aaces-apetrecut\icumdejum[tatedemunicipiuafostl[satminute]n\ir]nbezn[.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Luni,6februarie2012

Mâncarea de la „Mavromati” ]ncinge iar spiritele Mâncareabolnavilorinterna`ilaSpitalulJude`eaneste dinnoumotivulunuischimb dereplicit[ioase.Deaceast[ dat[aprecierilef[cutedeun consilierjude`eanasupra por`iilordehran[dinfarfuriilepacien`ilorceleimai mariunit[`imedicaleajude`uluii-austârnitindignarea directoruluiOvidiuMimor.

uiteceledaubolnavilorlamas[.Treifeluri demâncareprimescpacien`ii,iarconsisten`a por`iilordifer[delaosec`ielaalta,pentru c[ sunt regimuri, sunt sec`ii, cum ar fi la «ar\i», unde se d[ o mâncare mai consistent[”,adeclaratOvidiuMimor. Managerul „Jude`eanului” are \i un r[spunslacompara`iacuhranaprimit[dede`inu`i.„Eunu\tiucâtdegustoas[ofiacolo mâncarea,darlade`inu`ipo`iturnasarecu sacul\ifeldefeldearome,deE-uripentru gust,dareu]nmâncareabolnavilornupot punea\aceva”,aconchisdirectorulMimor.

F[r[teamadeastârnicomentariilenutocmaim[gulitoarealeunorpacien`iactualisau careautrecutnudemultprinspitalulpecare ]lconduce,OvidiuMimorspuner[spicatc[ „la Jude`ean se m[nânc[ bine”. Cu câteva zile]nurm[,consilieruljude`eanPRMDumitruCodreanuspunea]ns[altceva. „Spitalularehran[maipu`in[\imaiproast[decât de`inu`iidinPenitenciarulBoto\ani”,declara Dumitru Codreanu ]n ultima \edin`[ de ConsiliuJude`ean,cuocaziavotuluipentru deschiderea unor chio\curi cu produse alimentare]nunitateaspitaliceasc[. Managerul Spitalului „Mavromati” sus`ine]ns[c[PRM-istularedepl[titopoli`[,]n spatele acestor declara`ii ale lui Codreanu aflându-seonemul`umirepersonal[aacestuialaadresaluiMimor.„Eunuvreaus[ intru]ndetalii,daracestconsilierjude`ean areoproblem[personal[,avruts[pl[teasc[ opoli`[.Eul-a\invita,]naintedeafaceastfeldeafirma`ii,s[treac[pelaspital\is[se

Discu`ia pe seama calit[`ii \i cantit[`ii por`iilor de mâncare de la Spitalul Jude`ean estevechedeanidezile.Decânds-a]mbun[t[`it finan`area unit[`ii medicale, ca spital decategoriaaIII-a,conducereaunit[`iisus`inecut[riec[pacien`iinumaisuntnemul`umi`i,c[„liseofer[chiar\idesertlaprânz”. Bolnaviiseferescs[dea]ns[unr[spuns tran\antcândsunt]ntreba`icumestemâncareaceliseofer[]nunitateamedical[.„Cala spital,nupoateficaacas[”,ester[spunsul unui pacient. }n anii trecu`i ]ns[, chestionarele privind gradul de satisfac`ie al pacien`ilorlegatdecondi`iile\iserviciiledin spitalar[tauc[printrecelemaimarinemul`umiriseafla„lalocdecinste”,calitatea]ndoielnic[amânc[riiceleesteservit[]nspital.Chestionareledesatisfac`iese]mpartpacien`ilor]nspitaledec[treCasaJude`ean[de Asigur[rideS[n[tate,]nfiecarean,pentrua lua pulsul nemul`umirilor celor ce pl[tesc asigur[riledes[n[tate.(AuroraDimitriu)

„Li se ofer[ \i desert”

Treifeluridemâncareprimescpacien`ii,iarconsisten`a por`iilordifer[delaosec`ielaalta,pentruc[suntregimuri,suntsec`ii,cumarfila«ar\i»,undesed[omâncaremaiconsistent[

Indemniza`ii de parlamentari pentru |coala din Cerchejeni

Dup[cedeputatul PDL,C[t[linBuh[ianu,apropusparlamentarilorboto\[neni s[donezeindemniza`iileaferenteluniiianuariepentrurefacereaacoperi\ului\colii dinCerchejeni,carea fostdistrusaproape]n

totalitate]ntr-unincendiu,reac`iilecolegilordinopozi`ienu au]ntârziats[apar[. Astfel,senatorulPSDGheorghe Marcusus`inec[vacontribuicuo partedinindemniza`iasalareconstruc`ia acoperi\ului \colii din Cerchejeni, comuna Blânde\ti. El sus`inec[nuastabilitcevafacecu restul indemniza`iei de parlamen-

tar, dar este posibil s[ o dirijeze spreuncazsocial.„Noiamdeclaratc[vomdonaindemniza`iilepe careleprimim\iovomface.}nc[ nuamstabilitnimicdar]nfunc`ie deproblemelecareaparvomluao decizie.Probabilvomdonaoparte dinbanila\coaladinCerchejeni\i vom ]ncerca s[ ajut[m \i un caz social”, a conchis senatorul GheorgheMarcu. |ideputatulPNLFlorin~urcanu promite s[ contribuie la repara`ia unit[`iide]nv[`[mânt.Politicianul aprecizatc[vaaveaodiscu`iecu primarulcomuneiBlânde\tipentru avedeadac[]lpoateajutapentru reconstruc`ia acoperi\ului \colii dinCerchejeni.~urcanusus`inec[ eposibils[]\idoneze\ielindemniza`ia,]ns[promisiunea]ieste]nso`it[ \i de o s[geat[ ]ndreptat[ spre adversarul politic. „Domnul Buh[ianu ]\i permite s[ doneze indemniza`ia de parlamentar. Nu \tiam c[ acoperi\ul \colii din Cerchejenialuatfoc.Num-ainformat primarul comunei Blânde\ti.Os[discutcuprimarul\is[ v[dcuce]lpotajuta.Nuexcluds[ donez \i eu indemniza`ia pentru |coala din Blânde\ti”, a spus Florin~urcanu.(OtiliaMaxim)

OvidiuMimor, managerSpitalulJude`ean„Mavromati”

Tat[l directorului de la „Drumuri \i Poduri” a „parcat” ma\ina ]n \an`

Mihai Caciuc, tat[l directorului Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri, Romeo Caciuc, a fost implicat duminic[ ]ntr-un accident rutier pe DE 58, ]n localitatea Baisa. Acesta conducea un Ford Mondeo dinspre Vl[deni spre Boto\ani \i, ]ntr-o curb[ la stânga,apierdutcontrolulma\inii.Autoturismuladerapat\i aajuns]n\an`uldepemargi-

nea drumului. }n urma accidentului,ma\inaafostavariat[ laparteafrontal[iarMihaiCaciucasc[patnev[t[mat.Acestaaspusc[nuaveavitez[foartemarecândaderapat.„M-a furat]ncurb[.Nuaveamvitez[ mare, 45 de kilometri la or[.Subz[pad[esteghea`[\i asta este”, a povestit tat[l directoruluiDJDP.(D[nu`R.)


CMYK

ESEN~IAL

Luni,6februarie2012

5

Desz[pezire ]n b[taie de joc Zileleautenticede iarn[audatb[t[ide cap\oferilorceau trebuits[circule sâmb[t[\iduminic[,atâtpedrumuriledinjude`,cât\i]n municipiulBoto\ani. „Ob[taiedejoc”, a\aaucatalogat mul`i\oferiinterven`iaautorit[`ilor pentrudesz[pezirea drumurilor,deparc[iarnale-arfiluat iarprinsurprindere. Strat de z[pad[ de 10 centimetri pe drum principal „Este o b[taie de joc. Nu se poatecas[treac[orebune\is[nu vezioma\in[dedesz[pezirepeun drum a\a de important ca acesta. Stratul de z[pad[ este ]n unele locuridezececentimetri.Deabia mergidincauzaghe`iir[masededesubt”,spunea,duminic[,un\ofercareacirculatpeDE58,]ntre Boto\ani\iHu`ani. Interven`iaangaja`ilordelaSec`ia Drumuri Na`ionale \i a celor de UrbanServs-adovedituna]nzadar,viscolul\ininsoareadovedind c[potstricaplanurileautorit[`ilor. }n plus, \i reac`ia mult ]ntârziat[, reclamat[de\oferi,acelorces-au ocupatdedesz[pezireadrumurilor, af[cutca]nc[odat[iarnas[fieun calvar]njude`ulBoto\ani.Celemai mariproblemeaufostpedrumurile na`ionale,undeutilajeleautrecutla intervalefoartemaridetimp,astfel c[ din cauza ninsorii stratul de z[pad[eraunulconsistent. }nplus,faptulc[subz[pad[era ghea`[nuaf[cutdecâts[]ngreuneze traficul. Reclama`ii au venit atât din partea \oferilor care au mersspreIa\i,cât\idinparteacelorcareaucirculatspreSuceava. Ba chiar un \ofer a spus c[ de\i afar[ ningea puternic, un utilaj al UMBeraparcat]nfa`aunuicafebardinlocalitateaHu`ani.„}ntimp

ceafar[ningeaiarpedrumeraun stratgrosdez[pad[,oma\in[de la desz[pezire era parcat[ ]n fa`a unuibardinlocalitateaHu`ani.}n locs[mearg[petraseu,sta`iona”, amen`ionatun\ofer. }nplus,tot\oferiiaureclamatc[ nus-aaruncatdelocmaterialantiderapant,]ncondi`iile]ncareaderen`anuerabun[.

Drumarii dau vina pe viscol Potrivit drumarilor, viscolul a fostcelcareadatcelemaimulte b[t[i de cap, mai ales c[ interven`iile au trebuit dublate sau triplate.Potrivitacestora,pedrumurile na`ionale duminic[ s-a lucrat cu17utilaje,]ntimpcepecelejude`enecu33deechipaje.Totduminic[,unechipajalDirec`ieiJude`enedeDrumuri\iPoduriafost chemats[intervin[\ipentruscoatereauneima\iniblocat[]ntreMih[l[\eni\iP[durenidar\i]nsprijinuluneiambulan`epentruaajun-

gelaofemeie]ns[rcinat[.Ma\ina culamaamers]nfa`auneiambulan`echemat[]nsatulBorolea,comuna H[ne\ti, pentru salvarea unei femei ]ns[rcinat[ ]n luna a \aptea. Femeia se sim`ea r[u iar dincauzaviscoluluiambulan`eii-a fostdificils[parcurg[drumul,astfelc[afostsolicitatajutorulutilajului ce a cur[`at drumul ]n fa`a ambulan`ei.

„Taxe locale pl[tesc nu doar cei de pe str[zile principale” |i circula`ia ]n tot week-end-ul pecelemaimultestr[zidinmunicipiulBoto\anis-adoveditafiun chinpentru\oferi.Cutoateacestea,conducereaUrbanServaasiguratboto\[neniic[toateutilajele unit[`iiaufostscoasepeterenpentruacur[`adrumuriledez[pad[. Dac[peartereleprincipale,Prim[verii,CaleaNa`ional[,Bulevardul MihaiEminescusau}mp[ratTra-

Containere ]ngropate ]n gunoi Tot din cauza z[pezii, sâmb[t[, ]n municipiul Boto\aninuamaifostridicatgunoiul.Dincauza cantit[`ilormarideprecipita`iic[zute,conducerea UrbanServaluatdeciziacasâmb[t[s[dirijeze toateechipajeledepetraseupentrucur[`atuldrumurilor.Drepturmare,lagheneledegunoisacii menajeriplinidede\euris-auadunat]ngr[mezi care au umplut containerele ce s-au dovedit a fi ne]nc[p[toare.Duminic[s-areluatridicatulgunoiului,odat[cu]ncheiereaac`iuniidecur[`atadrumurilor.(D.R.)

ian,stratuldez[pad[afostsub`ire,pedrumurilesecundare,acesta m[sura chiar \i 10-15 centimetri pealocuri. „S-a ac`ionat ]n special la intr[riledinora\]npant[.LaLeb[da, strada Petru Rare\ sau S[venilor sunt echipaje mereu. Dup[ interven`iapeartereleprincipalevorcur[`arestul”,aspusViorelNegru, directoruladjunctalUrbanServ. Pentru c[ ma\inile societ[`ii nu auintrat]ncartierepestr[zilel[turalnice,stratuldez[pad[fr[mântat[acreatnemul`umire]nrândul \oferilor.„Taxe\iimpozitelocale

pl[timto`i,nunumaiceicarestau la strada principal[. Abia putem merge.Peurmadelama\in[,dedesubt e ghea`[, pe margine nu po`i s[ mergi, z[pada fiind prea mare.Nedeplas[mfoartegreu”,a spus revoltat unul dintre boto\[neni,cear[mascuma\inablocat[ ]n n[me`i. Cât prive\te drumurile secundare,ViorelNegruaasigurat c[:„totceeste]ngraficvaficur[`at”. R[mâne de v[zut despre ce grafic este vorba, ]n condi`iile ]n carecodulgalbenafostprelungit, ninsorile continuând pân[ miercuri.(D[nu`Rotariu)

Circula`ie ]nchis[ pe unele drumuri na`ionale C[autorit[`ileaufostdep[\iredesitua`ie,astatdovad[\ifostfaptulc[,duminic[dup[amiaz[,tronsoanededrumurina`ionaleau fost]nchisecircula`iei.Astfel,caurmareaninsorilorabundente\i aviscolului,]ncepândcuora15.00,aufost ]nchisepar`ialDN 24 C km 43+900 - 75+000 ]ntre localit[`ile B[d[r[i - |tef[ne\ti; DN 24C km103+500 -142+250]ntrelocalit[`ileManoleasaR[d[u`iPrut;DJ293 tronsonulGhireni-DN 24C.Totduminic[ dup[amiaz[,autorit[`ileanalizau]nchiderea\iaaltortronsoanede drum,]nfunc`iedesitua`iadinteren.(D.R.)


6

TOPNEWS

Luni,6februarie2012

Peste 11.000 de elevi, trimi\i ]n vacan`[ de ger \i viscol Vacan`[prelungit[ pentruzecidemiide eleviboto\[neni.Ninsoarea,viscolul\igerul apuslac[t]nprimazi as[pt[mâniipe141de unit[`i\colare.Comparativcus[pt[mânatrecut[,num[rulunit[`ilor\colarece]\i]nchid por`iles-atriplat. Fiec[vorstaacas[,fiec[vor mergela\coal[darvoraveaorarulmaiscurt,vremeareavaafectapeste15.000deelevidinunit[`ile \colare boto\[nene. Peste 11.000deelevivorstaaziacas[, conducerileunit[`ilor\colareluând decizia ]nchiderii \colilor. }n acela\i timp, mii de elevi vor avea

partedeunorarcompact.Dindatele centralizate la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), \i prezentate de Daniel Botezatu, inspector \colar general adjunct, luni,6februarie,sunt]nchise141 deunit[`i\colare.Vorfunc`ionacu programredus56deunit[`i\colare,cupeste5.500deelevi\ipre\colari.„}ntotalsuntafecta`iaproximativ16.500deelevi/pre\colari, adic[unprocentdecirca20lasut[ dintotalulelevilor\ipre\colarilor din jude`”, a declarat Daniel Botezatu. Pe lista prezentat[ de oficialiieduca`ieiboto\[nene,singur[ unitate\colar[dinmunicipiucare este afectat[, respectiv Grupul |colar „Elie Radu”, va avea un orar mai scurt. |i elevii de la |coala Cerchejeni, unde vineri a ars acoperi\ul, stau luni acas[. (PetronelaRotariu)

Situa`ia unit[`ilor de ]nv[`[mânt din jude`ul Boto\ani care vor avea cursurile suspendate luni

Situa`ia unit[`ilor de ]nv[`[mânt din jude`ul Boto\ani care vor func`iona cu program redus luni

Publicitate


PUBLICITATE

Luni,6februarie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500,euronegociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.2,SD,gazseparat,semimobilat,pre` 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Curcubeului,54 mp,parter,central[termic[,balcon]nchis, decomandat,pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 45mp,et.3,izolat,central[termic[,finisat, termopan,decomandat,pre`28.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a, 50mp,et.3,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,semimobilat,pre`30.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 50mp,et.2,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,mobilat,pre`34.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona Prim[verii,60mp,etaj2,termopan,izola`ie exterioar[,mobilat,pre`29.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonamag.Util Gar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T,mobilat, pre`42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisat complet,CT,termopan,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,

blocculift,CT,pre`40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,75mp,etaj3,CT,termopan,finisat complet.Pre`45.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan, moderncompartimentat\ifinisat.Pre`50.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`a Revolu`iei,zonaultracentral[,100mp,et.5, mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre`65.000 euro,negociabil.

*Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[i pestr.OctavOnicescu, partercuvedereinParcul MihaiEminescu.Pre`50.000 EUROTEL.:0745.150.765. *Vândapartament4camere decomandat,80mpsituatin Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EURO TEL.:0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[

pestradaHatmanArbore200 mp,zon[deosebit[Merit[ v[zut[TEL.:0744.267.646.

anun`urimediu *SCPrislactSRLsolicit[ autoriza`iedemediupentru obiectivul„Fabric[procesare lapte”,situat]nFl[mânzi, str.DimitrieIovnr.16. Contesta`iisepotdepunela sediulAPMBoto\anidinbdulMihaiEminescunr.44]n termende15ziledeladata apari`ieianun`ului.(2324-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp, ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartamentcu2camere.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj, teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000euro, negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`a. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren 400mp]ngr[dit,pre`78.000euro,negociabil. Posibilitatedeplata]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovat,CT,mobilat,pre` 200euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat,mobilat, pre`250euro/lun[.

AGENDA SERVICIILOR

*Oferspre]nchirierespa`iucomercial,ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat, CT+T+G+F,pre`800euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`800euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrin[termopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • Excluderea din UE

Pe ]ndelete

}ntrebarelaradioErevan: -Cumpoatefiexclusunstat dinUniuneaEuropean[? - }n principiu nu este posibil[oexcludere,darnebaz[m pefanteziaRomâniei

|eful]ispuneangajatului: - Faci totul atât de ]ncet Gânde\ti ]ncet, scrii ]ncet, vorbe\ti ]ncet, te mi\ti ]ncet Facivreunlucrumairepede? -Da,obosescrepede

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general de redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Luni,6februarie2012

Lini\te ]n\el[toare ]n jurul re`elei de ap[ Nea\teptat,temperaturiledinultimelezilenu aumail[satf[r[ap[ sc[ridebloc,cartiere, a\acums-a]ntâmplat ]nprimajum[tatea luniiianuarie\i]nultimaparteaanuluitrecut.Reprezentan`ii operatoruluideap[ spun]ns[c[nicidecum nuausc[patdegrija avariilor. Ace\tia se gândesc cu team[ la perioada]ncarevorcre\tetemperaturile, nelini\tea venind de la calitatea]ndoielnic[amaterialelor cucares-aurealizat]mbin[rilela `evi. „Pe noi gerul nu ne-a luat prinsurprindere.Noiamf[cutdin toamn[ toate lucr[rile pentru a pre]ntâmpina avarii pe ger. Dar m[ tem pentru ce va fi când vor maicre\tetemperaturile.Fenomenuldedilatarearputeas[neaduc[ necazuri la ]mbin[rile `evilor”, a declaratMaricelGeorgescu,directorulSociet[`iiNovaApaserv. Lucr[rile efectuate anul trecut dinfondurieuropenepentrureabilitareare`eleideap[\i-auar[tatde mai multe ori  punctele slabe. Conductelenoiauf[cutprobleme ladoarcâtevalunidelainstalare. Dac[]nprimalun[aanului]ncurs

Noiamf[cutdin toamn[toatelucr[rilepentruapre]ntâmpinaavariipe ger.Darm[tem pentrucevafi cândvormaicre\tetemperaturile. Fenomenuldedilatarearputeas[ne aduc[necazurila ]mbin[rile`evilor s-au produs doar dou[ avarii cu pierderideap[\i]ntrerupereafurniz[rii]nurmac[roraaufostafectate mai multe blocuri, ]n schimb anultrecutavariiles-au`inutlan`. „Nuvamaificeafostatunci.Au

fost multe avarii pentru c[ nu se finalizase echilibrarea hidraulic[ pe `evi”, explic[ directorul Nova Apaserv.La42,5milioanedeeuro seridic[valoareatotal[aproiectuluieuropeanISPA„Reabilitarea\i

modernizarea sistemelor de alimentarecuap[,canalizare\iepurare Boto\ani”, prin care s-au montatnoiconducte\isemodernizeaz[sta`iiledeepurare\itratare. (AuroraDimitriu)

Maricel Georgescu, directorSCNova ApaservSA

Protest anti Putere continuat Dosare penale \i amenzi dup[ ac`iuni \i pe viscol |iduminic[sear[aproximativ20deboto\[neniaucontinuatprotestuldinPia`aRevolu`iei,]nciudatemperaturilorsc[zutedeafar[\iaviscolului,scandândlozincianti Putere.Oamenii,]mbr[ca`igros,auavutdinnouasupra lor pancarte, colaje \i cartoane cu mesaje anti Putere, cerândatâtboto\[nenilors[liseal[ture,dar\icelorde laconducerea`[riis[-\ideademisia.Majoritateapensionariceiceauscandat]ncentrulmunicipiuluiboto\aniau repetatmesajulconformc[ruiaindiferentdevremeeitot vorceredemisiapre\edinteluiTraianB[sescu\iapremieruluiEmilBoc.„Nupots[stauacas[.Chiardac[este ger,chiardac[esteviscolvinaicis[protestez]mpotriva ho`ilorceconduc`ara,acelorceauadus-o]nasemenea hal.Alegerianticipate\iB[sescudemis,astavremnoi”, aspusunprotestatar.Ca\i]nseriletrecute,de\inum[rul manifestan`ilorafostmic,]npia`[aufostatâtunechipaj dejandarmicât\iunuldePoli`ie.(D.R.)

de investigarea a fraudelor

Lasfâr\ituls[pt[mânii trecute,poli`i\tiidin cadrulServiciuluide InvestigareaFraudelorauorganizatdou[ razii]nmunicipiul Dorohoi\i]ncomuna MihaiEminescu.

Cuocaziaac`iuniloraufostefectuate33deverific[ri,aufostconstatatetreiinfrac`iuni,aufostaplicate 18 sanc`iuni contraven`ionale cu amenzi ]n cuantum total de 5.000 de lei, fiind confiscate numerar535lei\i50deeuro\i35 de litri de b[uturi alcoolice ]n valoare de 725 lei. |i valoarea bunurilor confiscate dep[\e\te 5.000 lei. Cu ocazia verific[rilor au  fost identifica`i reprezentan`ii legaliaidou[societ[`idinmunicipiul Dorohoi, care de`ineau ]n vedereacomercializ[riiprodusede ]mbr[c[minte\i]nc[l`[minte,posibil contraf[cute, ]n valoare de 2.100lei,f[r[documentedeprovenien`[ \i certificat de calitate. Tot ]n Dorohoi a fost identificat Sebastian Daniel I., casier  la o societatecomercial[careaefectuat opera`iuni de schimb valutar cu suma de 50 euro f[r[ a elibera buletindeschimbvalutar.}nlocalitatea St]nce\ti, com. Mihai Eminescu,patronulunuimagazin de`inea]ntr-undepozit,]nvederea comercializ[rii,cantitateade9.300 `igarete (415 pachete) diferite m[rci, de provenien`[ Republica Ucraina\iMoldova.(D.R.)

Evenimente de Botosani nr.2060  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2060  

Ziarul orasului tau!