Page 1

CMYK

ProtestdeweekendlaBoto\ani EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Pag. 8

B[t[lia pe banii prim[riilor se reia la CJ

AnulVIII•nr.20(2055)•Luni,30ianuarie2012•8pagini

|coli pustiite de dispari`ia elevilor

Pag. 3

Boschetar ucis de ger Unb[rbatdin Curte\ticaref[ceapartedinmediulpersoanelor f[r[ad[post]n municipiulBoto\aniamurit]n noapteadesâmb[t[spreduminic[dup[cea petrecutorebune subcerulliber, laminus20de gradeCelsius.

Sc[derea accentuat[ a natalit[`ii ]\i spune tot mai mult cuvântul. }n ]ntreaga `ar[ sistemul educa`ional a r[mas ]n ultimii 20 de ani f[r[ peste 1,5 milioane de elevi. Popula`ia \colar[ a pierdut \i la Boto\ani peste 4.500 de copii, iar prognozele sunt dintre cele mai ]ngrijor[toare. Pagina 5

Fostul \ef de la „Circula`ie” iese din ATOP Comisarul\ef]nrezerv[ DumitruZm[u]\ipierde postuldinAutoritatea Teritorial[deOrdine Public[(ATOP).Conform legii,acestforare]ncomponen`[\iunreprezentant alCorpuluiNa`ionalal Poli`i\tilor(CNP).

Pagina 6

Pag. 2


2

STARTNEWS TABLETA «VeziprinParlamentni\teanalfabe`i burto\icarenu-\ipotpronun`anicibine numele\icareconcerteaz[politicabanului]nRomânia.Ace\tiindivizisuntni\te contribuabiliserio\ilabugetulpartidelor politice»

Ochiul dracului,buba na`ieinoastre Nu ]ncape nici o ]ndoial[, buba politicii noastre, dar \i-a ]ntregiisociet[`i,estebanul,saucumsemaispune]npopor «ochiuldracului»,nimicnusemi\c[]naceast[`ar[f[r[euroi. S-aajunscabanuls[devin[„motorul”societ[`ii\inuexpresia muncii noastre, pân[ când \i dreptatea ]n România se raporteaz[\ise]mpartepebani,privi`isprejusti`ie\ive`ig[si exemplecuduiumul. Lafelse]ntâmpl[\i-nmass-media,ziari\tiinutottimpulpot exprima adev[rul gol-golu` din cauza mogulilor, a sferotdoc`ilorcedormcusacidebanisubcap\icarevors[lefie auzite\ivocilelorr[gu\ite.Cucâtbanulcâ\tig[]n„autoritate”cuatâtcorup`iasematurizeaz[mairepede,iarsus`in[torii eisefuri\eaz[maiu\orsprevârfulpiramideidirijându-nevie`iledup[bunullorplac.Dejaacestaesteuntraseufoartebine \tiutdec[treto`ipoliticieniino\tri.Cândvacirculaovorb[ ]n`eleapt[peacestemeleaguri,caresunacama\a:„aicarte, aiparte”.Acumpareoutopie,]nziuadeast[zidac[nuai banie\tiunnimeni]nfa`acelorcute\chereleleburdu\itecu lei,chiardac[suntdobândi`iprintotfeluldefurti\aguri\i matrapazlâcuri. Când s-a produs aceast[ anomalie? Greu de r[spuns, ar putea fi chiar o tar[ genetic[, oricum, acum ]n democra`ie, bubaestemultmaivizibil[.S[]ncepemcu...]nceputul,cei caredautonulsuntoameniipolitici,eisuntexpresiajafului na`ionallacareafostsupus[aceast[`[ri\oar[dup[loviturade statdindecembrie1989,to`icareauinvadatscenapolitic[saualescuconturilepline,ni\te]mbuiba`i\ini\tenesim`i`if[r[ perecheceemblematizeaz[defaptconduita]ntregiina`iuni. VeziprinParlamentni\teanalfabe`iburto\icarenu-\ipotpronun`anicibinenumele\icareconcerteaz[politicabanului]n România.Ace\tiindivizisuntni\tecontribuabiliserio\ilabugetul partidelor politice. }n felul acesta se formeaz[ lan`ul sl[biciunilor sau caruselul incompeten`ilor, iar noi, cet[`enii derând,devenimsimplevictime.Banul]\ifacesim`it[prezen`apestetot,cuprec[dere]ninstitu`iilestatului,]ncelede controladevenitdejaopractic[lavedere,aruncicevam[lai ]nbuzunarulorganulcare«tecalc[»\iscapidoarcu-oamend[ simbolic[.Pân[când\i-ncelemaiinsignifianteinstitu`iivezi simplifunc`ionaricestaucumâna]ntins[cer\indmici„stimulente”doarpentrua-\ifacedatoria. Ammaispus-o,tonulestedatdefactorulpolitic.M[a\tept[mcaprinvotuluninominals[seoxigenezecâtu\idepu`in atmosferapolitic[,]ns[dup[cumseobserv[tot«ochiuldracului» este cel care controleaz[ ]n continuare pia`a politic[, suntscoaselamezat\icelemaifrumoasecaractere.Greude g[situntratament(LucianAlecsa)

Fostul sediu al PD cuprins de fl[c[ri Sâmb[t[, o cl[dire p[r[sit[ ]n careafunc`ionatanibuni\isediul PartiduluiDemocratafostincendiat deungrupdepersoanef[r[ad[post careaudatfoclamaimultegunoaiepentruase]nc[lzi.}ns[pentruc[ nuaumaipututcontrolafoculpersoaneleaufugit.Cândtrec[toriiau

v[zutfumulceie\eadincl[direau sunatla112,lafa`aloculuiintervenind un echipaj al Deta\amentului de pompieri Boto\ani. Pentru c[ aceacl[direeradezafectat[focula provocat pagube minore, interven`ia pompierilor durând câteva minute.(D[nu`Rotariu)

Luni,30ianuarie2012

Boschetar ucis de ger Unb[rbatdinCurte\ticaref[ceaparte dinmediulpersoanelorf[r[ad[post]n municipiulBoto\ania murit]nnoapteade sâmb[t[spreduminic[dup[ceapetrecutorebunesubcerul liber,laminus20de gradeCelsius.IonL. refuzaseanteriors[mearg[lacentrul destinatpersoanelorf[deaniavea r[locuin`[, b[rbatulg[sit mort preferânds[ steapestrad[.

44

Duminic[ diminea`[ a fost g[sitdecedatlaoghen[degunoi, depeAleeaNucului. De\ilafa`aloculuiafostsolicitat[oambulan`[cadrelemedicale nuaupututfacedecâts[constate decesul. }n mod uimitor b[rbatul fusese cules de pe str[zi, ]ns[ a refuzatajutorul,fuginddelacentrulundeeracazat.„Amfostsolicita`i pentru un b[rbat de aproximativ50deani,cef[ceapartedin categoriapersoanelorf[r[ad[post. Noinuampututfacedecâts[constat[m decesul, survenit probabil

pe fondul temperaturilor sc[zute de afar[”, a declarat medicul Liliana Mateciuc, directorul ServiciuluiJude`eandeAmbulan`[. |i poli`i\tii au des-

chisoanchet[]nacestcaz.Tot]n noapteadesâmb[t[spreduminic[ altedou[persoanef[r[ad[postau ajuns la spital, de asemenea din cauzafrigului,]ns[auprimit]ngrijirimedicalelatimpastfelc[via`a le-afostsalvat[.(D[nu`Rotariu)

Separec[decesulasurvenit]nurma\ocului hipotermic.Nusuntsuspiciunidecomiterea vreuneifaptepenale.Afostdispus[efectuareanecropsiei]nvedereastabiliriicauzeicu exactitateadecesului inspectorprincipalDanielaGheorghiescu, purt[tordecuvântIPJBoto\ani

Criza regionala de sânge cuprinde \i Boto\aniul mult sub nivelul cererii”, a declarat Parascheva Temneanu, \efa Centrului de Transfuzii Sanguine Boto\ani. La CTS ajung zilnic solicit[ri de sânge \i din spitalele jude`elor vecine, chiar dac[ centrul nu face fa`[ nici cererilor venite din partea spitalelor boto\[nene. Reprezentan`ii centrului se plâng c[ tot mai pu`ini apar`in[tori vin s[ doneze sânge pentru rudelelorcareaunevoiedetransfuzii.Numaimult de 10-20 la sut[ din totalul donatorilor ]l reprezint[ rudelebolnavilordinspitalecareaunevoiedesânge. Gerul din aceast[ s[pt[mân[ ar putea afecta \i mai mult activitatea de donare. }n prima parte a lunii februarieerauprogramatedou[deplas[ri]njude`,la Dorohoi\iV[cule\ti,]ns[esteposibilcadeplas[rile s[fiereprogramatedac[temperaturilesemen`insub 20degradeCelsius.(AuroraDimitriu)

CentruldeTransfuziiSanguine facetotmaigreufa`[solicit[rilor venitedinparteaspitalelor.Bolnaviia\teapt[pelistepentruinterven`iicarenecesit[transfuzii, uniiboto\[neniconfruntându-se cuaceast[situa`ie]nunit[`ilemedicaledinaltejude`e. Spitalele au nevoie de cantit[`i tot mai mari de sânge,]ntimpcenum[ruldonatorilornuamaicrescut. Conducerea Centrului de Transfuzii Sanguine Boto\anisus`inec[cerereacareestecelmaigreuonorat[esteceadesângecuRhnegativ.„Latoategrupele cu Rh negativ avem probleme, avem recolt[ri

Spitaleleie\enesun[aproape zilnics[ne]ntrebedac[nu avemsânge]npluss[led[m\i lor.Darcerereadesângedin parteaspitalelorjude`uluinostru estefoartemare\inureu\ims[ oacoperim.Suntzile\icu40de pungisolicitate,]ncondi`iile]n caremediarecolt[rilorpezi estede20-22depungi ParaschevaTemneanu, \efCentruluideTransfuzii SanguineBoto\ani


TOPNEWS

Luni,30ianuarie2012

B[t[lia pe banii prim[riilor se reia la CJ

ne,]ns[prinhot[râreadeConsiliuJude`eana primitdoar400.000delei.Suma alocat[este nesemnificativ[pelâng[nevoilemunicipiului. |iasta]ncondi`iile]ncaremunicipalitateatrebuies[contribuiecucotapartepentruproiecteleeuropeneaflate]nderulare.Anultrecut,Prim[ria Boto\ani a primit 4,1 milioane de lei. (OtiliaMaxim)

Lupt[ lung[ ]n instan`[ pe lefurile asisten`ilor de la „Mavromati” Laultimultermen,programat]n aceast[lun[,s-adatonou[amânarepentru]nceputulluniifebruarie. Victor Ni`u, juristul spitalului,declar[c[amânarea]nproces afostsolicitat[deaceast[dat[de sindicatulSanitas,careavenitcu ocompletareladosar,urm[torul termen fiind programat pe 3 februarie.Aproape50deasisten`i cu facultate au intrat ]n aceast[ lupt[cuunitatea]ncarelucreaz[ pentruc[\efiidesec`iirefuz[s[ le stabileasc[ sarcini corespunz[toarepreg[tirii,pentrucaapois[ le creasc[ \i lefurile. De\i la un

}ncadrarealaunnivelsuperiordepreg[tire presupune\istabilireaunorsarcini]nfi\a postului,corespunz[toarestudiilor.|efiide sec`ii\tiucelmaibineceatribu`iideserviciu pots[ledeaasisten`ilorcustudiisuperioare.Dac[nuauces[ledea]nseamn[c[nu avemcums[led[malt[]ncadrare OvidiuMimor, directorSpitalulJude`ean„Mavromati”

pe o coloan[ Cod galben de ger pentru o s[pt[mân[

Amputa`ie de la deger[turi

10

Asisten`iimedicalicu studiisuperioare,angaja`iaiSpitaluluiJude`ean,ducolupt[ grea]ninstan`[pentrurecunoa\terea diplomelorla]ncadrare\iob`inereaunor salariimaimari.De\i esteunlitigiudemunc[,procesulaajunsla alpatruleatermen.

BOTO|ANI Administra`ia Na`ional[ a Meteorologieiaemissâmb[t[la ora10.00uncodgalbendetemperaturi sc[zute pentru aproape toat[ `ara, pentru intervalul de timp 28 ianuarie - 3 februarie. Temperaturilevorajungepân[la minus 25 de grade Celsius, ]n nordul Moldovei. }n intervalul mai sus men`ionat ]n Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Transilvania \i Maramure\ vremea va fi geroas[, mai ales ]n cursul nop`ilor \i al dimine`ilor, astfel]ncâttemperaturileminime sevor]ncadrapeariiextinse]ntre -25\i-15gradeCelsius,iarcele maximediurnevorfideasemeneanegative.(D.R.)

Pre\edinteleConsiliuluiJude`eanMihai~âbuleacvaprezenta]n\edin`aordinar[de CJdin31ianuarie]nc[odat[ proiectuldehot[râreprivind ]mp[r`ireafondurilordela bugetuldestatpentruprim[rii]nvariantaaparatuluipropriuainstitu`iei. Chiardac[prefectulCristianRomanaatacat deja ]n instan`[ hot[rârea prin care localit[`ile conduse de primari USL-i\ti au primit sume considerabile]ndetrimentulcelorcontrolatede PDL-i\ti,Mihai~âbuleac]nc[mai]ncearc[s[ revin[asupraactuluirespectiv.Astfel,peordineadezia\edin`eifigureaz[unproiectprivind revocareahot[râriimen`ionate.Acestacon`ine dou[articole.Peordineadeziaaceleia\i\edin`eafostintrodus\iunproiectdehot[râreprivindrepartizareafondurilorpelocalit[`i]nvarianta ]ntocmit[deaparatulpropriu al CJ. De asemenea,Prim[riacomunei C[l[ra\i prin adresa f[cut[ ]n 12 ianuarie dinbaniialoca`ianul 2012, ]nregistrat[ la trecutis-aurepartizat Lovitur[ bugetar[ Consiliul Jude`ean ]nacestanPrim[riei Boto\ani \i Prim[ria la municipiul re\edin`[ Boto\aniprinamenmunicipiului Boto\ani damentuldepusde prinadresaf[cut[]n16 Prim[riaBoto\aniarenevoieanul consilieriiUSL ianuarie au solicitat reacestade92milioanelei,adic[ 920 vocarea Hot[rârii nr 1din miliarde leivechi, pentrufunc`ionare\i 2012. finalizareainvesti`iilorcufondurieurope-

3

moment dat acest conflict de munc[p[reas[sefistins,conducerea spitalului a l[sat ]n sarcina \efilordesec`iis[leg[seasc[atribu`ii]nplusasisten`ilorcufacultate.Laaltespitaledinjude`,asis-

ten`iimedicaliauob`inut]ncadrarea ]n grila de salarizare corespunz[toare studiilor superioare, acest drept fiind revendicat \i ob`inut tot prin instan`a de judecat[.(AuroraDimitriu)

Un b[rbat de 36 de ani din S[venivar[mânecelmaiprobabilinfirmdup[ceasuferitdeger[turifoartegrave,mediciiplasticieni spunând c[ va suferi o opera`iedeamputa`ie.B[rbatula fost internat duminic[ diminea`[ ]n sec`ia de chirurgie plastic[ \i reparatorie a Spitalului Jude`ean cudeger[turigraveatâtlamâini, cât\ilapicioare.Potrivitmedicilor,b[rbatulapetrecutonoapte ]ntreag[subcerulliber,c[zut]n z[pad[.Dup[ceafoststabilizat ]nUrgen`eb[rbatulafostconsultatdemediciiplasticieni,urmând s[sestabileasc[cumvadecurge opera`ia de amputa`ie. „Era ]n staregrav[,darstabil.Urmeaz[ s[stabilim]nfunc`iedeevolu`ia sadac[\i]ncepropor`ievafinevoiedeamputa`ie”,aafirmatTatianaTrofin,medicul\efalsec`iei dechirurgieplastic[\ireparatorie din cadrul Spitalului Jude`ean. B[rbatulde36deaniesteprimu l pacient internat iarna aceasta ]n spitalcudeger[turi.(D.R.)

Tân[r de 19 ani sp[rg[tor de case la `ar[ Untân[r]nvârst[de19anidin Ripicenis-aalescudosarpenal dup[ceaspartdou[casedinlocalitatea Mih[l[\eni. Faptele acestuiaauajunslaurechilepoli`i\tilor dup[ ce vineri angaja`ii Sec`ieidePoli`ieRural[10|tef[ne\ti au fost sesiza`i de c[tre C.I.\iN.R.,ambiidinmunicipiulBoto\ani,cuprivirelafaptul c[ ]n perioada 19-24 ianuarie 2012, persoane necunoscute au p[trunsprinefrac`ie]nimobilele celeapar`in,situate]nsatulMih[l[\eni\iausustrasdiversebunuri. }n urma cercet[rilor efectuate poli`i\tii l-au identificat pe IulianG.]nvârst[de19ani,ca fiindprincipalulsuspectdecomitereafaptelorreclamate.Tân[rul estecercetatsubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniidefurtcalificat]n form[continuat[.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Luni,30ianuarie2012

Reziden`iate de form[ ]n spitale Conducerilespitalelor boto\[nenenumaiau speran`ec[sco`ândposturilareziden`iat]\ivor asigura]ncâ`ivaani medicipeposturilerespective. Dinacestmotiv,laultimulconcursdereziden`iatnuaufostscoasedecât\aseposturi

de medici la Spitalul de Psihiatrie, unde crizadecadremedicaledespecialitateeste grav[.Pentruc[s-auocupattoateposturile scoase]netapadinnoiembrie2011,]netapa suplimentar[ a reziden`iatului, anun`at[ de Ministerul S[n[t[`ii pentru aceast[ prim[var[,jude`ulBoto\aninumaiarenicioofert[ pentru reziden`iatul pe post. Statisticile arat[ c[ atunci când s-a organizat reziden`iatulpepost,nicijum[tatedinnum[rul medicilorcareaudatexamenpentruspitalelejude`uluinus-areg[sit]nunit[`ilemedicale boto\[nene dup[ anii de preg[tire din centreleuniversitare.(AuroraDimitriu)

Teoretic,\idup[cumspunelegea,mediciicareintr[ lareziden`iatulpepostsuntobliga`icadup[aniide preg[tires[vin[]nspitaleleundelesuntposturile. Directoriidespitale\tiuc[]npu`inecazuri,dup[anii depreg[tire,tineriimedici]\irespect[angajamentele \ivins[-\iiaposturile]nprimire.Seg[sescc[ide ocolirealegii MihaiPârvu, \efRUNOSDirec`iadeS[n[tatePublic[

Reforma \colar[ a ajuns la sigl[ \i \tampil[ Ultimulaspectal reformei]neduca`ie]l reprezint[schimbarea titulaturiiunit[`ilor \colare.Aceastaeste opinialideruluiLigii Sindicatelordin }nv[`[mânt(LSI), LiviuAxinte,care estedep[rerec[ m[suraluat[de MinisterulEduca`iei privindschimbarea denumirii\colilornu seimpunea. „Vor trebui schimbate sigla, firma,\tampileleunit[`ii,carevor ducelanoicheltuieli.V[dc[acestem[suridereform[]n]nv[`[mânt serezum[deocamdat[laschimbareadenumirii\colii,din\coalacu clasele I-VIII, ]n \coal[ gimnazial[. Nu \tiu dac[ este o mare schimbare.Acestapoateeraunultimaspectalreformei,s[-ischimbi denumirea\colii.Ducem]npenibilcuvântuldereform[”,adeclarat Liviu Axinte. Din anul \colar viitoreduca`iavaavea\coliprimare\igimnaziale,dar\i|coalade Art[„|tefanLuchian”.Astfel,cea mai mare partea a unit[`ilor de ]nv[`[mânt vor avea denumirea schimbat[ din toamn[. Conform ordinului semnat de ministrul Daniel Funeriu, \colile cu clasele I-IVsevornumiprimare,iarcele cuclaseleV-VIIIgimnaziale.Uni-

Evreii boto\[neni \i-au f[cut centru comunitar Lunadecembriea anuluitrecutafost unafavorabil[ evreilordinBoto\ani,careaus[rb[toritinaugurarea CentruluiCultural Intercomunitar. LiderulComunit[`ii Evreilordinmunicipiulre\edin`[sus`inec[,odat[cu racordarealagaz, noulsediuvag[zduievenimente\i manifest[riculturalepentruceiaproximativosutade membri.

t[`ile de ]nv[`[mânt pentru educa`ie timpurie vor fi cre\e, gr[dini`ecuprogramnormalsauprelungit\icentredezi.Liceuldeart[ „|tefan Luchian” se va numi |coala de art[ „|tefan Luchian”, iar\colilepentru]nv[`[mântulspe-

cialvordeveni„|coal[pentrucopiii cu deficien`e”. Singurele unit[`i \colare unde aceste schimb[ri nu vor afecta bugetele suntcolegiile,carevorr[mânecu denumirea neschimbat[. (PetronelaRotariu)

Noulsediuestesituatpestrada Vasile Alecsandri 1, (fosta strad[7Aprilie)\ioficialafost inauguratpe22decembrie,la eveniment participând \i invita`idetalieinterna`ional[,precum prim cantorul vienez ShmuelBarzilai,careacântat melodii evreie\ti tradi`ionale. „Lacentrulculturalcomunitar vom avea manifest[ri puternice.Activit[`ilesevordesf[\ura

cu membrii etniilor din Boto\ani, cu membrii comunit[`ii evreie\ti.Vom]ncadrapecinevacaresevaocupadeorganizareaacestorevenimente.Am ]ncheiat un parteneriat cu Biblioteca Jude`ean[. }n martie vom organiza o s[rb[toare  a dulciurilor\ichiarde8Martie vomaveaactivit[`i”,adeclarat DavidIosif(foto),pre\edintele Comunit[`iiEvreie\tidinBoto\ani.(OtiliaMaxim)


CMYK

ESEN~IAL

Luni,30ianuarie2012

5

|coli pustiite de dispari`ia elevilor Sc[dereaaccentuat[a natalit[`ii]\ispunetot maimultcuvântul.}n ]ntreaga`ar[sistemul educa`ionalar[mas ]nultimii20deani f[r[peste1,5milioanedeelevi.Popula`ia \colar[apierdut\ila Boto\anipeste4.500 decopii,iarprognozelesuntdintrecele mai]ngrijor[toare. La ]nceputul anului \colar 1990 au fost ]nscri\i ]n ]nv[`[mântul preuniversitar un num[r de 4,8 milioane de elevi. }nv[`[mântul preuniversitarcuprindeto`ielevii, de la ]nv[`[mântul pre\colar pân[ la cel postliceal (]nv[`[mânt pre\colar,primar\igimnazial,inclusiv cel special, ]nv[`[mânt liceal, profesional, postliceal). Dou[zeci deanimaitârziu,la]nceputulanului\colar2010-2011,num[rulelevilor]nscri\i]n]nv[`[mântulpreuniversitar se ridic[ la 3,3 milioane de lei. Practic, 33 la sut[ din elevi au disp[rut din circuitul \colar, iar tendin`a desc[derecontinu[. Cifrele redeelevimaipu`ini zult[dintr-oanaaveaBoto\ani]n liz[Econtext.Ju2010fa`[de de`ulBoto\ani,o1990 cup[]naceast[analiz[ locul 20, având

4.556

4.556 de elevi mai pu`ini. }n 2006 la nivelul jude`ului erau83.211elevi, ]n 2010 num[rul lor a ajuns la 78.655. }ngrijor[tor este faptul c[, având ]n vedere datele centralizate la

nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J),laniveluljude`ului declinulvapersista\i]nurm[torii ani.Conformcalculelorf[cutede cei din educa`ia boto\[nean[ \i prezentate de Daniel Botezatu, inspector \colar general adjunct, popula`ia\coalar[vasc[deacu2530 la sut[. Acum sunt 2.728 de elevi]nclasapreg[titoare\i4.300

]n clasa I, peste trei ani vor fi 3.042 de copii ]n clasa I. Jude`ul cu cea mai abrupt[ reducere a num[ruluideelevi]nultimiicinci ani este Bac[ul, cu un declin de 12.712elevi.Adouamaresc[dereanum[ruluideelevi\colariza`i a avut loc ]n Bucure\ti, cu pu`in peste 12.000 de elevi fiind mai pu`ini.Peurm[torullocsesitueaz[

Tot mai pu`ine na\teri Afec`iunilerespiratoriicontinu[s[fiecauzacelormaimultedintredecesele]nregistratela copiiicuvârstadesubunan. De\i]nultimulanasc[zut u\ormortalitateainfantil[, bolileaparatuluirespiratorau provocat]ncontinuarezecide deceselacopiiisubunan. Ostatistic[aDirec`ieideS[n[tatePublic[ (DSP)Boto\aniarat[c[]nanul2011audecedat41decopiicuvârstade0-1an.Cuunan ]nurm[,mortalitateainfantil[laniveldejude` erade43dedecese,]ns[\inum[rulna\terilor afostmaimare.„Bolileaparatuluirespirator \imalforma`iilecongenitalesunt,demaimul`i ani,principalelecauzecareducladecesele]n rândulsugarilor.Printrecauzeledeceselormai figureaz[\ibolileaparatuluidigestiv”,adeclarat Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al DSP. Potrivit reprezentan`ilor acestei institu`ii,nici]nultimulannuaulipsitdeceselela domiciliu]nrândulsugarilor.}n2011aufost semnalatenou[cazurideacestfel.Al`ipeste 20denou-n[scu`iau]ncetatdinvia`[]nMaternitate.}nultimulanasc[zut\inatalitateala niveluljude`ului.S-aun[scutcupeste300de copiimaipu`indecât]n2010.DatelecomunicatelaDSParat[c[]n2011s-aun[scut3.869 decopii]n]ntreguljude`.(AuroraDimitriu)

jude`ulArge\,iarpeapatrapozi`ie se afl[ alt jude` din Moldova: Neam`, care este urmat tot de un jude`dinMoldova,Ia\i.Peansamblu,cincijude`edinMoldovasunt ]ntop10lasc[dereanum[ruluide elevi.Exist[\iunjude`]ncarea crescutnum[rulelevilor-Ilfov.

Elevii r[ma\i chiulesc pe rupte Diminuarea drastic[ a popula`iei \colaresesuprapunecre\teriisemnificativeachiulului.Suteledemii deabsen`eacumulatedeeleviiboto\[neniatragaten`iacelorceconduc frâiele educa`iei boto\[nene. Mai multdeatât,semnede]ntrebarevin din partea conducerii Inspectoratului|colarJude`ean(I|J)\ica urmare a num[rului de mari de absen`emotivatedincataloage.Daniel Botezatu, inspector \colar generaladjunct,atrageaten`iaasupra corectitudiniiscutirilormedicalece ajunglacadreledidactice.AdjunctulI|Jsus`inec[uneledintreacestea sunt false, iar vinovate pentru acordarea lor, pe lâng[ p[rin`i \i elevi,sunt\imedicii.„|tiuc[aceste scutiri se ob`in destul de u\or. Noinuavemcompetentelenecesare]naverificavaliditateascutirilor, dar num[rul lor de câteva zeci de miisuntdenatur[sane]ngrijoreze”,aspusDanielBotezatu.Acesta sus`ine c[ pentru ca adeverin`a medical[s[fiemaiveredic[artrebuis[fievizat[,pelâng[medicul specialist,\idemedicul\colar. Solu`ia ar fi una aplicabil[ dac[ toateunit[`ile\colarearbeneficiade serviciile unui medic \colar. Din dateleprezentatedeAlexandraHrincescu,inspectorpentrueduca`iepermanent[ din cadrul Inspectoratului |colarJude`ean(I|J),lanivelulsistemului educa`ional boto\[nean au fost]nregistrate]nultimalun[aanului trecut un total de 135.856 de absen`e.Dintreacesteaaufostmotivate aproape jum[tate, respectiv 60.659.(PetronelaRotariu)


6

TOPNEWS

Luni,30ianuarie2012

Buget de 34 milioane euro la municipiu milioanedelei,energie\icombustibil, reprezentând subven`ii la energiatermic[,de12milioanede lei.Pentrucapitolultransporturi\i comunica`ii,undeintr[repara`iile str[zilor, subven`iile transporturilor]ncomun,\iramburs[rilecreditelor  interne, a fost propus[ ]n proiectsumade15,4milioanede lei. Cheltuielilededezvoltarereprezint[ costurile destinate obiectiveCheltuielile totale propuse la lordeinvesti`iifinan`ate]ncadrul instrumentelor structurale, finan`are]nacestansuntde din programe na`ionale 148,3 milioane de lei, \i programe locale. fiind formate din }n 2012, se are ]n cheltuielile sec`iuvedere continuanii de func`iorea lucr[rilor nare,]nsum[de pentru reabilita132,8 milioane rea sistemului de lei \i cheltumilioanedeleisunt de termoficare ieli de dezvenituriletotaleprourban[lanivelul voltare,]nsuma pusepe2012la municipiului,rede15,5milioane abilitarea \i momunicipalitate delei.Lacapitodernizareailuminalul cheltuieli de tuluipublic,reelabofunc`ionare cele mai rarea PUG, dotarea importante sume sunt spa`iilorderecreere,aspaalocate pentru ]nv[`[mânt, acoloundes-aupropusafirepar- `iilor de joac[, terenuri de sport, tizate58,7milioanedelei,pentru precum\iaaltorinvesti`iideintecultur[ recreere \i religie 10,7 respublic.(OtiliaMaxim)

ExecutivulPrim[riei Boto\aniafinalizat proiectulbugetului localpeanul2012. Acestavafisupus dezbaterii\iaprob[rii ]n\edin`adeConsiliu Localdin31ianuarie.

148,3

Fostul \ef de la „Circula`ie” iese din ATOP Comisarul\ef]nrezerv[DumitruZm[u ]\ipierdepostuldin AutoritateaTeritorial[deOrdinePublic[ (ATOP).Conformlegii,acestforare]n componen`[\iunreprezentantalCorpuluiNa`ionalalPoli`i\tilor(CNP). Cum fostul \ef al Serviciului Poli`iei Rutiere s-a pensionat ]n toamnaanuluiprecedent,elnumai puteaconduceCNP\i,pecalede

consecin`[,seafla\i]nimposibilitatea de mai fi mandatarul Corpului]nATOP.Poli`i\tii\il-au ales ca \ef pe C[t[lin Radu, cel care conduce Poli`ia Municipiului Boto\ani \i au comunicat acest lucru Consiliului Jude`ean. Ca atare, pe ordinea de zi a \edin`ei din31decembrieaCJafostintrodusunproiectdehot[râreprivind ]nlocuirea lui Zm[u cu Radu. }n afar[ de un reprezentant al CNP, ATOPmaiare]ncomponen`[subprefectul, inspectorul \ef al InspectoratuluidePoli`ieJude`ean, \ase consilieri jude`eni \i trei reprezentan`i ai comunit[`ii. Membrii ATOP sunt indemnizabili.(SergiuB[l[\c[u)

Reduceri de câ`iva lei la energia termic[ livrat[ de Modern Calor Tarifulenergieitermicelivrat[utilizatorilor racorda`idirectlare`eauadetransport, institu`iipublice,unit[`ibugetare\iagen`i economicisereduce dela200,51deleipe gigacaloriela199,51 deleipegigacalorie, inclusivTVA. De asemenea, pre`ul pentru energia termic[ livrat[ popula`iei municipiuluiBoto\ani,pre`nesubven`ionat,scadedela420,68delei per gigacalorie la 419, 44 de lei inclusivTVA,faptcevapermite\i reducerea subven`iilor alocate de la bugetul local ]n anul 2012. }n acest sens, ]n urm[toarea \edin`[ deConsiliuLocal,]nmapaconsilierilor va fi inclus un proiect de hot[râre ]n vederea reglement[rii noilortarife.Reprezentan`iimunicipalit[`ii sus`in c[ aceste diminu[ritarifaresedatoreaz[cuprec[dere investi`iilor derulate de Modern Calor, lucru care a f[cut cadetreianideziles[nuse]nregistreze cre\teri la pre`ul energiei termice. „}mbucur[tor este faptul c[ nu cre\te,este\iosc[derepoatenesemnificativ[, asta este poate alt[ treab[,dar]mbucur[torestec[nu cre\te,suntem]naltreileaanconsecutivcândpre`ulenergieitermicenuacrescut,dincontr[chiara

sc[zutlafiecareaprobareapre`uluipergigacalorie,defiecaredat[ asc[zut”,adeclaratFlorinGhiorghi`[, viceprimarul municipiului Boto\ani. Edilul a mai afirmat c[ `inta municipalit[`ii este ca din 2015ModernCalors[numaibeneficiezedesprijinfinanciardela bugetullocalcidincontr[,s[fieo societateprofitabil[cares[aduc[ bani]nvistieriamunicipiului. „Os[vede`ic[dup[ceos[dea

drumullanoulCET,cumotoarele asteacareproducenergieelectric[ \isevaterminaparteadeinvesti`ie laparteadesecundar,pre`ulgigacalorieinesubven`ionat[sevaduce aproapedepre`ulgigacalorieisubven`ionat[,undevaaproapela200 delei\iatunci]ncet,]ncetvomt[ia \isubven`iiledelabugetullocal”, FlorinGhiorghi`[,viceprimarBoto\ani.


PUBLICITATE

Luni,30ianuarie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[ipe str.OctavOnicescu,partercu vedereinParculMihaiEminescu.Pre`50.000EURO TEL.:0745.150.765. *Vândapartament4camere decomandat,80mpsituatin *Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500,euronegociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.2,SD,gazseparat,semimobilat,pre` 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Curcubeului,54 mp,parter,central[termic[,balcon]nchis, decomandat,pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 45mp,et.3,izolat,central[termic[,finisat, termopan,decomandat,pre`28.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a, 50mp,et.3,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,semimobilat,pre`30.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 50mp,et.2,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,mobilat,pre`34.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona Prim[verii,60mp,etaj2,termopan,izola`ie exterioar[,mobilat,pre`29.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonamag.Util Gar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T,mobilat, pre`42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisat complet,CT,termopan,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,

Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[pe stradaHatmanArbore200mp, zon[deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646.

blocculift,CT,pre`40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,75mp,etaj3,CT,termopan,finisat complet.Pre`45.000euro,negociabil.

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan, moderncompartimentat\ifinisat.Pre`50.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`a Revolu`iei,zonaultracentral[,100mp,et.5, mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre`65.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp, ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartamentcu2camere. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj, teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000euro, negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`a. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren 400mp]ngr[dit,pre`78.000euro,negociabil. Posibilitatedeplata]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovat,CT,mobilat,pre` 200euro/lun[.

AGENDA SERVICIILOR

*Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat,mobilat, pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat, CT+T+G+F,pre`800euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`800euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrin[termopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

calendar ortodox 30L†Sfin`iiTreiIerarhi

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Luni,30ianuarie2012

Protest de weekend la Boto\ani

Sondajpe www.evbt.ro

dedou[portavoci\icâtevafluiere. }nciudageruluide La un moment dat mitingul nu a afar[\iaweekendmaiavutniciotreab[cupolitica. uluioameniiauie\it Prin zon[ au trecut câ`iva tineri, unulaexplicatc[esteziualui\i, dinnou]nstrad[. caatare,]mpreun[cudemonstra`ii Protestatariiau câteva zeci de secunde s-a strigat „]mpodobit”unindi- „la mul`i ani Adi”. Ulterior, s-a revenit la lozincile antiprezidencatordecircula`iecu `iale,scandându-se„JosB[sescu”, flori,ocruce, „B[sescunuuita,`aranue nava ta”, „Dac[ plopancarte\i u[, dac[ ninge, unposter nimeni nu ne ]ncare poate ]nvinge”. }n ciuda pu`ipre\edinnilor demonsdeboto\[neni,niciunul tele`[rii tra`i, la fa`a maimult,niciunulmai ap[rea locului erau pu`in,seaflausâmb[t[ dislocatedou[ caavid ]njurulorei18:45pe echipaje de trotuaruldelâng[ dup[ jandarmi \i TeatrulMihai poli`ie,care]msânge, Eminescu preun[ num[rau mesajul aproximativ zece fiind]nconpersoane, adic[ un angajatMAIladoiprosonan`[:„Vamtestatari. Prezent din nou la pirul`[rii”. protest,col(r)MirceaCom[necia

20

De\i redu\i numeric, oamenii f[ceau ceva zgomot, ajuta`i fiind

Seimpuneaschimbareadenumirii \colilor? E DE LA EI

anun`atc[oameniivorcontinuas[ manifesteze „pân[ pic[ Guvernul \iB[sescu”.(SergiuB[l[\c[u)

A ]ncercat s[ Ghiorghi`[ \i ~urcanu p[c[leasc[ poli`i\tii chema`i la bar[ cu un permis de peste pentru masacrul ocean de la padocuri Pentru membrii Asocia`iei Ador, episodul eutanasierii celor 230decâinif[r[ad[post]npadocurile Prim[riei din luna mai a anului precedent nu este unul ]ngropat. Astfel, reprezentan`ii acestei organiza`ii care militeaz[ pentru protec`ia animalelor \i-au continuatac`iunilepentruafitra\i la r[spundere posibilii vinova`i printr-oac`iune]naintat[instan`ei dejudecat[.}nacestsens,ceidin Asocia`ia Ador vor organiza o conferin`[ de pres[ mar`i, 31 ianuarie2012,]nincintaunuihotel dincentrulistoricalmunicipiului. „Invitatul de onoare este dl. Mircea |erb[noiu, pre\edintele Federa`iei pentru Protec`ia Ani-

VOTEAZ{

malelor\iMediuluidinRomânia, sositlaBoto\anicuocazia]nceperiiprocesului]nTribunalulBoto\ani]nleg[tur[cumasacrulcelor 230demaidanezidinlunamaia anului trecut. Amintim c[ ini`ial s-a dat ne]nceperea urm[ririi penale]nacestdosardarulterior, dup[ contestarea deciziei, s-a ]nceput ]n instan`[. Cei incrimina`i ca vinova`i ]n proces sunt viceprimarul Florin Ghiorghi`[, directorul Direc`iei de Servicii PubliceSport\iAgrement,Eugen ~urcanu, medicul veterinar Cristian Pancu \i fostul asistent veterinar Jit[reanu”, se arat[ ]n comunicatul de pres[ remis de Asocia`iaAdor.

Unie\eans-aalescu dosarpenalpentrus[vâr\ireaadou[infrac`iunidup[cea prezentatpoli`i\tilor boto\[neniunpermis deconducereeliberat deautorit[`ilecanadiene,posibilfalsificat.

Vineri, ]n jurul orei 16.10, poli`i\tiiBirouluiRutierBoto\aniau oprit]ntrafic,pe|oseauaIa\iului dinmunicipiulBoto\ani,autoturismulcondusdeConstantinAdrian S.]nvârst[de21ani,dincomuna Mogo\e\ti,jude`ulIa\i,]ntrucâta-

cestarulacuovitez[pestelimita legaladmis[.Conduc[torulautoa prezentatpentrucontrolunpermis de conducere ce purta sigla autorit[`ilordinQuebec-Canada.Poli`i\tii au ridicat permisul, f[când verific[ri dac[ documentul este validsaunu.„}ntrucâtexistaususpiciuni cu privire la veridicitatea documentului respectiv, acesta a fost ridicat ]n vederea continu[rii cercet[rilor, iar fa`[ de Adrian Constantin S. s-au ]ntocmit acte premerg[toare sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de conducerea unui autoturism pe drumurile publicedec[treopersoan[carenu de`ine permis de conducere \i uz de fals”, a men`ionat inspectorul principal Daniela Gheorghiescu, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

Vortrebuischimbatesigla,firma, \tampileleunit[`ii, carevorducelanoi cheltuieli.V[dc[ acestem[suridereform[]n]nv[`[mânt serezum[deocamdat[laschimbarea denumirii\colii,din \coalacuclasele I-VIII,]n\coal[ gimnazial[.Nu\tiu dac[esteomare schimbare.Acesta poateeraunultim aspectalreformei, s[-ischimbidenumirea\colii.Ducem ]npenibilcuvântul dereform[ LiviuAxinte, pre\edinteLSI

Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.2055  
Evenimente de Botosani nr.2055  

Ziarul orasului tau!