Page 1

CMYK

L[mpicuultraviolete,trusevideo \iventilatoarecerutedespitale EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.18(2053)•Joi,26ianuarie2012•8pagini

Pag. 2

Urban Serv lupt[ de la 3 noaptea cu iarna Pag. 4

Proces la Tribunal cu nunta\i b[tu`i, mâncare stricat[ \i dosare penale

Ancheta celebrului jaf s-a mutat la Suceava Ast[zisejudec[ recursullam[suraarest[rii preventiveformulatdeap[r[toriiSimoneiHu`anu\ialuiPaul Ciobotariu,cerceta`i]ndosarul tâlh[ririilui CostelJitariuc. Aceastadup[ce ierianchetas-a concentrat]n Suceava.

Printre sutele de drame din procesele de la Tribunalul Boto\ani uneori sunt ]ntâlnite spe`e care frizeaz[ ridicolul, stârnind râsete ]n rândul avoca`ilor \i judec[torilor. Ace\tia trebuie s[ fac[ dreptate ]n situa`ii mai mult decât amuzante. Pagina 5

Anticorup`ie f[r[ babe plâng[cioase la Prefectur[ CentrulNa`ionalpentru Integritate(CNI)aorganizatmiercurio]ntâlnirelaPalatulAdministrativcuscopuldeadiscutadespreStrategia Na`ional[Anticorup`ie pân[]n2014.

Pagina 3

Pag. 8


2

STARTNEWS TABLETA «PiticotuldeBoca...insistats[fie\imai penibil,l-adestituitpesingurulintelectual veritabildinGuvern,peTeodor Baconschi,ministruldeExterne,pentru faptulc-aar[tatcudegetulsprecâ`iva derbedeiiceie\iser[al[turideprotestataris[-\ifac[num[rul»

Basmepolitice \ibâtemioritice Tr[im momentul punerii ]n scen[ a celor mai caraghioase basmepolitice,nupo`is[creziceeacevezi,cuasemeneaprostioare nici pe copii nu-i mai po`i adormi, darmite o na`iune ]ntreag[.Laprimavederepo`icredec[atâtputereacât\iopozi`ia joac[tare,ultimacarte,unfeldecarepecare,daredoaroiluzie,to`isuntcupupilelea`intitespreciolan\ispreurnadevot, niciunpoliticiannusegânde\telaceicaresufer[. Scenariu spectacolului la care asist[m e foarte simplu: dou[ tabere,opozi`ia\iputerea,recurglatotfelulden[zbâtiispreane impresiona,demulteorilas[impresiac[seciom[gesc]nsensul adev[ratalcuvântului,numaic[eisimuleaz[\idefaptbâtelelor ne„mângâie”nou[spin[rile.Nu\tiucumdenulis-aaplecatde atâtascenarit[,suntde-adreptulridicoli,ceidelaputerenufac decâts-o`in[numai]ntr-o„reform[”,dar]nrealitatenu\tiucu cesem[nânc[aceasta,]nschimbnetermin[penoidezile,pe cândceidinopozi`ieo`inuna\ibun[:„JosB[sescu”.Aceste manifest[ridenemul`umirei-acaml[satf[r[graipepoliticienii ambelortabere,eviden`iindu-leprostia\inesim`irea.Timpde13 ziledecândlumeaaie\it]nstrad[viteazulnostrumatelotastat ascuns ]n spatele zidurilor de la Cotroceni f[r[ s[ sufle vreun cuvin`eldesprerevendic[rileprotestatarilor,s-ag[sitabiaacum s[ se adreseze poporului prin câteva fraze ]ncrâncenate `intind opozi`ia,iarpiticotuldeBoca...insistats[fie\imaipenibil,l-a destituitpesingurulintelectualveritabildinGuvern,peTeodor Baconschi,ministruldeExterne,pentrufaptulc-aar[tatcudegetulsprecâ`ivaderbedeiceie\iser[al[turideprotestataris[-\ifac[ num[rul.Nu]nfelulacestaserezolv[problemeleacutealeunei `[ri]npragulcolapsului,normalarfifosts[fivenit]nfa`ana`iuniicuunplanderesuscitare\is[negarantezesupravie`uirea. Opozi`iaparc[e\imaiz[p[cit[,]nclins[credc[ceidoilideri politici au pus monopol pe naivitate, \i de aceast[ dat[ au dat dovad[deacela\iinfantilismpolitic,mai]ntâiau]ncercats[politizezenemul`umirilecelorie\i`i]nstrad[s[protestezedarnuleamers,aufostlafeldehuidui`iprecumceidelaputere,adoua ]ncercareafostlafelde„nevinovat[”,pentruafor`aalegerianticipateCrins-agândits[-\iretrag[liberaliidinParlament,numai c[delainten`ielafapt[ecalelung[,ace\tiaaur[spunsinstinctivproverbuluistr[mo\esc:„nud[mvrabiadinmân[pecioara dinprag. Dintoat[aceast[disput[singurulpartidcarearedecâ\tigateste alcelotevistuluideDanDiaconescu,elpromitelapte,miere\i foartemultebasmesenza`ionale.Poporromân,po`imurilini\tit, to`ipoliticieniisuntlafel(LucianAlecsa)

Ninsoare cu r[ni`i pe drumuri Un b[rbat \i o femeie au ajuns miercuri la spital dup[ ce au fost r[ni`i]naccidenterutierepetrecute asem[n[tor.PrimulevenimentrutieraavutlocpeDJ208C,]napropieredeVorona.Marius|.,de 38deani,seaflalavolanulunui Audi,circulânddelaVoronaspre Boto\ani. }ntr-o curb[ a derapat dincauzavitezei\iaajunscuma\ina]n\an`,so`iasaMarinica|., totde38deani,fiindr[nit[u\or. O ambulan`[ a transportat-o pe femeielaspital,]ns[nuafostinternat[.|oferulma\iniinuseafla sub influen`a alcoolului. Cel[lalt

accidentaavutlocpeDJ298D,]n Cristine\ti.EmilU.,de46deani, dinBaranca,conduceaunFord\i launmomentdatdincauzavitezei peuncarosabilacoperitcuz[pad[ aderapat.Autoturismulaintrat]ntr-unpode`dup[carearico\at]ntruncopac.}nurmaimpactului\oferul, care era singur ]n ma\in[, a fost r[nit, fiind transportat la spital. Medicii l-au diagnosticat cu traumatismcranio-cerebral\itraumatismfacial,]ns[via`anui-afost pus[]npericol.|i]nacestcaz\oferulnuseaflasubinfluen`ab[uturiloralcoolice.(D[nu`Rotariu)

Joi,26ianuarie2012

L[mpi cu ultraviolete, truse video \i ventilatoare cerute de spitale Spitalelejude`uluiau nevoiedeaparatur[ medical[de13,8milioanedelei.Olist[ cupeste200deaparatemedicaledecare duclips[unit[`ilemedicaleboto\[nenea fosttransmis[]naceast[lun[laMinisterulS[n[t[`ii. Delacomputertomografpân[la mesedeopera`ie,spitalele\iratur[ de aproape 3 miaupuspelist[toatedolioanedelei.LaSpirin`ele]nmateriede talulMunicipalDoaparatur[medicarohois-asolicitat l[. Nu e vorba \i un computer de mofturi, ci tomograf.Sunt de nevoi reaestecotadeco-finan`are sume mari, le, deoarece pecareConsiliulLocal dar vom vemedici din sauConsiliulJude`eantredeaceaprob[ toate unit[`iMi n isterul buies[oasigurepentru lespitalice\ti S[ n [t[`ii.Noi spitaleledinsubordine se plâng c[ am solicitat pentrucaMinisterul la capitolul delaspitaleadotareeste]nS[n[t[`iis[deabani cest necesar c[ mult loc de pentruaparapen tru c[ Minismaibine.}nunetur[ terul S[n[t[`ii l-a lecazurieispunc[ cerut”,adeclaratTeosuntobliga`is[lucreze dorFeraru,directorulecocu aparatur[ veche de zeci nomic al Direc`iei de S[n[tate Pude ani. Pe lista transmis[ se afl[ blic[(DSP). l[mpi cu ultraviolete, truse video gastroscopie,aparatedeventila`ie, Alocarea fondurilor aparate radiologice, ecograf doppler,mesedeopera`ie,etc.„Nunu ar fi influen`at[ mai Spitalul Jude`ean a solicitat de comasare aparatur[ de vreo 3 milioane de lei. Spitalul Municipal Dorohoi |iceletreiunit[`imedicalecare are,deasemeneasolicit[rideapa- urmeaz[s[seuneasc[cu„Mavro-

5

mati”aua\tept[rimari]nmaterie de aparatur[ medical[. La peste 2,6milioanedeleiseridic[valoareaaparaturiimedicaledecareau nevoieatâtSpitaluldeCopii,cât\i MaternitateaBoto\ani. „Alocarea de fonduri pentru achizi`ia acestor aparate nu va fi influen`at[ de comasarea spitalelor.A\acumauvenit\ibaniidela Banca Mondial[ pentru reabilitarea Maternit[`ii, de\i a fost o ]ntreag[discu`iepeaceast[tem[,cu temeri\ine]ncredere,a\avorveni \i banii pentru aparatur[, chiar dac[ spitalele devin ]ntre timp sec`iialeJude`eanului”,adeclarat Dumitri`a Mihailovici, directorul DSP. Condi`ia pentru ca Ministerul S[n[t[`iis[aprobefinan`areapentru dotarea cu aparatura medical[ deficitar[ ]n spitale este ca administra`iilelocale\ijude`ene,decareapar`inspitalele,s[contribuie\i elelaacestefortfinanciar.(AuroraDimitriu)

Sta`ie mobil[ de pa\apoarte pentru jude` PrefectulCristianRomanvreas[ implementezeosta`iemobil[ de preluareacererilorpentrueliberaredepa\apoarteelectronicela Dorohoi\iDarabani.M[suravafi luat[ pentruafacilitaob`inerea acestoractedec[trelocuitoriicomunelormai]ndep[rtate,carenu vormaifinevoi`is[sedeplaseze ]nmunicipiulBoto\ani. Primul reprezentant al Guvernului ]n jude` i-a consultat, miercuri, ]n cadrul Colegiului Prefectural, pe prim  ariidinjude`cuprivirelam[suracaredore\tes[ oimplementeze.Potrivituneisitua`iiaServiciuluiPublicComunitardeEliberare\iEviden`[aPa\apoartelor,celemaimultesolicit[ri depa\apoarte,respectiv 52 lasut[,vindinzonaBoto\ani,16,6lasut[dinzona Dorohoi,8,2lasut[S[veni,Darabanifigurândcu8la sut[,Tru\e\ti-|tef[ne\ticu4,8lasut[,\iBuceceacu 3,6lasut[.„}nmomentuldefa`[,avemunsediubine dotat,cuaparatur[carefunc`ioneaz[doar]nmunicipiul

Boto\ani.Dorims[]nfiin`[mlaDorohoi,cusprijinul autorit[`ilor,osta`iemobil[pentrueliberareadepa\apoarte,astfel]ncâts[numaiplimb[mzonadinnord, nord-vestuljude`ului\icaodat[saudedou[oripes[pt[mân[sauoridecâteoriseimpunes[aducemosta`ie depreluareimagini”,aspusprefectul.(OtiliaMaxim)


TOPNEWS

Joi,26ianuarie2012

3

Team[ general[ pentru catedre Sc[dereaefectivelorde eleviducelareducerea num[ruluideclase\i vaafecta]nacestan multmaimultecadre didacticedinunit[`ile \colareboto\[nene. Restrângeriledeactivitatepar`ial[sau total[vorficuprec[dere]ngrupurile\colaretehnologice,dar\i \colilegeneraledin municipiu. Având ]n vedere cum a fost aprobatplanulde\colarizarelanivelulmunicipiuluisuntposibilit[`i

limitatederezolvare.LiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt(LSI),sus`inec[]nacest an cu siguran`[ num[rul cadrelor didacticeafectatederestrângeriva ficumaimultmaimarecomparativcuaniitrecu`i.Dinpunctulde vedereallideruluisindicalimplicareacelordelaInspectoratul|colar Jude`eanvaducelaocorectitudine mai mare ]n cadrul mi\c[rilor de personaldinacestan\colar. „Din discu`iile pe care le-am avutcucolegiidinliceeletehnice anulacestasevor]nregistrafoarte multecazuriderestrângerideactivitate.PracticarfinevoiecaInspectoratul |colar s[ se implice ]n toateetapedemi\carealepersonalului didactic, a\a cum prevede metodologia, ]n sensul verific[rii ]ncadr[rilordin\coli,declar[riituturor orelor disponibile ]n aceste

\coli,astfel]ncâts[poat[firezolvat[ problema personalului titular carevafiafectatderestrângere”,a declaratLiviuAxinte. Restrângerile sunt la numeroase discipline, român[, matematic[, fizic[, chimie sau geografie, fiind foartemultesitua`iilalimitarezolv[rii,unelespreanurezolvatedeloc.Celemaiafectatedeacesterestrângerivorficadreledidacticede la Grupul |colar „Petru Rare\”, Grupul|colar„ElieRadu”\iGrupul|colar„AlexandrucelBun”.De acesterestrângerinuvorfiafectate doare cadrele didactice din liceele tehnologice,ci\i\coligeneraledin municipiu.Pelist[seafl[\i|coala 11,undelimbaromân[vaintra]n restrângere.}naceast[perioad[,]n toate\colileselucreaz[laconstituireacatedrelor\i]ncadrareatitularilorpecatedre.(PetronelaRotariu)

Avânddoisautreianicuclasefoartepu`inef[cutesaucufunc`ionalcuunnum[r limit[declase,practicinevitabils-aajuns ]nsitua`iaderestrângeri.Credc[mai sunt\i\colicearfipututdecideaceast[ restrângere\ianultrecut\iacumdoiani \irezolvareaeramaifericit[,dac[s-arfi hot[râtatuncicândap[reapentruprima dat[aceast[situa`ie.Aamânaluareaunei deciziinu]nseamn[arezolvaoproblem[ LiviuAxinte,pre\edinteleLSI

Anticorup`ie f[r[ babe plâng[cioase la Prefectur[ CentrulNa`ionalpentruIntegritate(CNI)aorganizat miercurio]ntâlnirelaPalatul Administrativcuscopuldea discutadespreStrategiaNa`ional[Anticorup`iepân[]n 2014.}ncadrulacestei]ntruniriprivindSectoareleVulnerabile\iAdministra`iaPublic[ Local[aufostidentificatecinci sectoarecuprobleme,din punctdevederealintegrit[`ii. Este vorba de anume sectorul siguran`[ \i ordine public[, administra`ia public[, sectorul financiar-fiscal, sistemul sanitar \i cel educa`ional.AlexandruCump[na\u,directorulcoordonatoralCNI,ainvitatconduc[toriiserviciilorpublicedeconcentrates[vin[cupropuneri de]mbun[t[`irealeacestorsectoare.Uniidirectori,precumceladjunctalDirec`ieiGeneralea Finan`elor Publice (DGFP) au reclamat legisla`iaprecar[dindomeniuleconomic,respectiv ceaafunc`ionarilorpublici.Els-aplânsc[Legea188/1999privindfunc`ionariipubliciofer[ oprotec`ieexagerat[bugetarilor,\efilorfiinduledeosebitdegreus[]isanc`ioneze.„Lanoiincompatibilit[`ileauajunsunsportna`ional.Pu-

tems[ascundematâtdebineceeaceavemc[ nusuntemincompatibiliniciodat[\isuntem\i s[raci.Lanoifratele\iso`ia\inu\tiuce,sunt pepiciordeegalitatecuna\a,cufina,cucum[tra, cu amanta \i atunci suntem ]ntr-o lupt[ dintr-asta din care nu putem ie\i”, a precizat PetruLuca,directorDGFP. Replicapentrucelerelatateavenitpem[sur[, din partea prefectului Cristian Roman, care a cerut \efilor de institu`ii s[ nu se mai plâng[.

Propunerilef[cutedeconduc[toriideinstitu`ii au fost luate la cuno\tin`[ de directorul CNI, urmânds[se`in[contdeele. „}naniidedup[r[zboiamericaniicuarmele alea lungi, \erifii s-au luptat cu evazioni\tii, haide`is[nunemaiplângemcani\temuieri. Americaesteundeesteacum\iprobabilc[nu s-auplânscababele.Orinebatem,orinune batem”, Cristian Roman, prefect. (Otilia Maxim)

Generalul iarn[ n-a ]nchis nici o \coal[ Ninsoareabundent[c[zut[ ieri la nivelul jude`ului Boto\ani nu a afectat buna desf[\urare a cursurilor ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt. La nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) nu a fost ]nregistrat[ nici o situa`ie deosebit[,programul\colar desf[\urându-se ]n condi`ii normale. „Miercuri nu a fost anun`at[ nici o unitate \colar[ unde s[ fie afectat orarul din cauza vremii. Dac[ va continua s[ ning[ nu excludem ca joi s[ fie probleme”, a spus Daniel Botezatu, inspector \colar general adjunct al I|J. }n cazul]ncaresevaajunge]n situa`ia ]nchiderii \colii din cauzavremiieleviivorrelua cursurilesâmb[t[.(P.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Joi,26ianuarie2012

Urban Serv lupt[ de la 3 noaptea cu iarna Celpu`ina\aauafirmat reprezentan`iisociet[`ii dinsubordineaConsiliuluiLocal,caresus`inc[ s-adatoadev[rat[ b[t[liecuz[pada,]n condi`iile]ncareninsoareanuacontenit. Ninsoarea le-a dat serios de lucru angaja`ilorsociet[`iiUrbanServ,careaudeclarat c[au`inutplugurileladatoriezi\inoapte pentru]ndep[rtareaz[peziidepecarosabil. Cu toate acestea, unii \oferi nu s-au ar[tat preamul`umi`idefelul]ncares-aintervenit pentrucur[`areastr[zilor. „Esteiarn[,ningecontinuu,\iesteclarc[ nu e deloc u\or s[ se asigure condi`ii normaledecirculat.Dareunuamv[zut ast[zi ac`iunea ]n for`[, a\a cum s-ar fi impus la a\a o vreme,acelordeladesz[pezire. Chiar nu am trale,cât\ipecelel[turalnice, v[zut ast[zi decât un chiar \i pe aleile dintre blosingur utilaj ]n intercuri, ]ns[ lupta cu z[pada utilajealeacestei ven`ie”, a declarat un esteinegal[atuncicândnintaximetrist, nemul`usociet[`iauac`ionat soareaabundent[ac[zutf[r[ mit de felul cum s-a ieripestr[zi,]nce]ncetare. Reprezentan`ii soac`ionatpestr[zilemupânddelaora ciet[`ii au ]mpr[\tiat noaptea nicipiului. De partea 3.00noaptea \imaterialantiderapant,]ns[pe cealalt[, reprezentan`ii timpulzileis-a]ntreruptaceast[ Urban Serv sus`in c[ s-a ac`iune.(AuroraDimitriu) intervenitatâtpestr[zilecen-

11

|ipealeiledintreblocuriamac`ionat.Petruc[ninsoarea nuseopre\teestefoartedificil,dup[trecereautilajelor nudureaz[mult\iserefacestratuldez[pad[.Darplugurilesunt]npermanen`[pestr[zi ViorelNegru,directoradjunctSCUrbanServSA

Grev[ general[ ]n educa`ie la ]nceputul lunii februarie sut[,dar\i\coliundeavemjum[tateda,jum[tatenu. Dealtfelsunt\i\coli]ncares-arefuzat,considerândc[ formadeprotestnuarrezolvasitua`ia]ncareseafla acum”,adeclaratLiviuAxinte.Dinpunctuldevedere allideruluisindicaldeciziadeclan\[riiuneigrevegeneralearfifostcumultmaiu\ordeluatdac[aceasta arfifostnegociat[cuSindicatul}nv[`[mântuluiPreuniversitar.Arfifostnecesar[aceast[discu`ie\iajungerealaunpunctdevederecomunpentruc[]n\colile]n carecadreledidacticesuntafiliatelaambelesindicatee dificildeorganizatogrev[.(PetronelaRotariu)

Grevageneral[dinsistemuleduca`ionalboto\[neanarputeafideclan\at[ pe6februarie.Acestlucruvafistabilitdup[]ntâlnirealiderilorjude`eni dincadrulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt(LSI)carevaavealocvineri. LiviuAxinte,liderulLSI,estedep[rerec[aceast[ dat[nuesteb[tut[]ncuie\ic[vafistabilit[]nfunc`ie de rezultatul referendumului derulat ]n \coli privind declan\areagreveigenerale.„}n\colisuntsitua`iidiferite.Exist[\coli]ncaremembriiaraderalaaceast[ grev[general[]ntr-unprocentfoartemare,de90la

Laniveluljude`uluiBoto\ani,personaluldin]nv[`[mântestescindat]nceledou[sindicatedem[rimiaproximativegale.}n\coli undeexist[membri]nceledou[ sindicatestedestuldegreude organizatogrev[tocmaidatorit[ acesteisitua`ii.Poatearfifost binecaideeadeadeclan\agreva s[fienegociat[]ntreceledou[ sindicate,astfel]ncâtlaaceast[ grev[s[poat[aderatoat[lumea LiviuAxinte,pre\edinteLSI

Cer\etori cu vile \i program de hramuri Lareuniuneade miercuridelaPalatulAdministrativ, privind Strategia Na`ional[Anticorup`ieafostprezent\isefulPoli`iei Locale,IoanOnu`u,careaadus]n discu`ieproblema cer\etorilorpecare agen`iiinstitu`iei aflate]nsubordine ]i]ntâlnesc\i]i amendeaz[zilnic. Acestasi-aar[tatnemul`umi- reapentrufaptulc[sumelede banig[siteasupraacestorpersoane nu pot fi confiscate.

„Asuprapersoanelorcareapeleaz[lamilacet[`eanuluiam g[sitsume de300-400delei. Locuiesc la hotel, fac naveta Suceava-Boto\ani cu taxiul. Aceste sume pe care le-am mediatizat,]ncondi`iile]ncare unagentalPoli`iei Localeare un salariu de 600 de lei, ]n condi`iile]ncareLegea61numid[voies[confiscacestesume \i r[mân ]n continuare la persoana respectiv[... nu mai vreaus[comentez”,adeclarat Ioan Onu`u. |eful Politiei Localeamaisus`inutc[acestepersoanesuntfoartebineorganizate\i]nurmaacesteiactivit[`iilegaleeleadun[oavereimpresionant[. „Ace\ti cer\etori au o agend[cuunprogrambinestabilit]ncaresuntprecizateabsoluttoatehramurile,auconturi]n euro,vilecudou[etaje”,Ioan Onu`u, director Poli`ia Comunitar[.(OtiliaMaxim)


CMYK

ESEN~IAL

Joi,26ianuarie2012

5

Proces la Tribunal cu nunta\i b[tu`i, mâncare stricat[ \i dosare penale Printresutelededramedin proceseledelaTribunalul Boto\aniuneorisunt]ntâlnitespe`ecarefrizeaz[ridicolul,stârnindrâsete]nrândulavoca`ilor\ijudec[torilor,caretrebuies[fac[ dreptate]nsitua`iimaimult decâtamuzante. Au pierdut de la banii pe muzic[ la linguri \i pr[jituri Oastfeldesitua`ieesteaceeaadoitineri dinlocalitateaRomacareauintentatproces la\aselocalnici,cerându-ledesp[gubiripentru c[ le-ar fi stricat nunta. Mai exact, AlexandruP.\iMihaelaP.\i-auorganizat nuntalac[minulculturaldincomun[]ndata de20spre21august.Numaic[]iacuz[pe Mugurel H., Lic[ P., Bogdan B., AlexandruB.,SanduL.\iCostelB.c[learfistricatpetrecereadup[ce]nurmaunei b[t[igeneralenunta\iiaufugitacas[f[r[s[ maipl[teasc[.}nsur[`eiisus`inc[cei\aselarfiscospena\afar[,MariusL.\il-arfi lovit cu bâtele, acesta fiind luat de ambulan`[, \i astfel nu s-a mai putut organiza strângereadarului.}nplus,]nurmacre[rii uneib[t[igeneraledin60deperechiaumai r[masdoar18.Astfel,nuntanuamaiavut realiz[rilefinanciarepreconizate,fiindcheltuit[sumamen`ionat[maisusf[r[amaifi recuperatceva.}nsprijinireaafirma`iilorcei doisus`inc[aucheltuit6.500deleipentru muzic[,1.800leipentrucameraman,3.000 pentruaranjatuls[lii,iarmâncaredepeste 10.000deleiafostaruncat[.Maimult,cei

doinuaumaipututrecuperanici50defe`e demas[,200defurculi`edeinox,45deplatouripentrupr[jituri\i48delinguri.

Scandalul ar fi plecat de la... bodyguardul nun`ii }ns[cealalt[partesus`ineexactcontrariul. Cei\asespunc[b[taiaarfifostpornit[tocmai de na\, Marius L., care a s[rit ]n ap[rareafrateluis[u,careera...bodyguardulnun`ii.Na\ulvrânds[apereonoareafra-

telui care a fost dat la o parte AlexandruP.\iMihaelaP.,vor din fa`a u\ii, ]nso`it de alte s[ fac[ bani pe spinarea lor, patrupersoane,apornitb[de\inueiaufostceiceau taia. Atunci toat[ lumea a stricatnunta.„Clien`iino\fugit,iarnuntas-astricat. tii au plecat acas[ \i fl[Cât prive\te faptul c[ nu mânzi,\ib[tu`i\icubanii s-arfipl[tit,cei\asesuslua`i”, a sintetizat situa`ia `inc[mâncareafostatât unul dintre avoca`ii pârâdeleicermirii de proast[ ]ncât au plecat `ilor. }n paralel cu dosarul desp[gubiridela mult mai devreme de la civil, cei implica`i ]n b[taie \asenunta\i nunt[,pl[tindtotu\icubanii suntcerceta`ipenaldepoli`i\ti ce ]i aveau preg[ti`i. Cei \ase pentrus[vâr\ireainfrac`iuniide sus`in]nap[rarealorc[ceidoi, ]nc[ierare.(D[nu`Rotariu)

30.000

Autorit[`ile jude`ene stau cu ochii pe gravide Zecidegravideau intrat]naten`iaautorit[`ilorjude`enesanitaredincauzavremii. Mediciiauraportat autorit[`ilorjude`ene \idializa`ii,]nideea dealiseasigura condi`iiledetransport lacentrelededializ[.

Spitale preg[tite cu paturi pentru oamenii f[r[ ad[post

|i]nceprive\tepersoanelef[r[ad[post, reprezentan`ii DSP spun c[ spitaleles-aupreg[tits[leg[zduiasc[,maialesc[spresfâr\ituls[pt[mânii,dac[estes[d[mcrezareaten`ion[rilormeteorologilor,temperaturile arurmas[]nregistrezeosc[dereaccentuat[.Fiecarespital,cuexcep`ia „Jude`eanului”,areunnum[rdepaturirezervatepentruoameniistr[zii, ConducereaDirec`ieideS[n[tate ]nsitua`ia]ncareace\tiavorcereajuPublic[ (DSP) a solicitat ieri me- torulcadrelormedicale.„Pentrugesdicilor de familie din jude` tionareaeficient[\ioperativ[ s[raportezetoategraviasitua`iilordeurgen`[genedele pe care le au ]n ratedecondi`iilemeteoeviden`[,careauinrologice nefavorabile, trat]naltreileatripatruspitalene-au comestru de sarcin[ municatc[suntpresau ale c[ror sarg[tite s[ primeasc[ de]ns[rcinateau cinisuntcuproblepacien`ii”,amaia intratastfel]n me. ]n func`ie de fir m at Lidia Ono aten`iaautocumevolueaz[vrefrei, purt[tor de curit[`ilor mea,seia]ncalcul\i vântDSP.Spitalulde posibilitatea ca graviPsihiatrieestepreg[titcu dele aproape de termen, \asepaturi,SpitaluldeCodin localit[`ile unde drupii cu trei paturi, Spitalul Mumurilearputeadeveniimpractica- nicipalDorohoicucinci,iarSpitalulde biledincauzaz[pezii,s[fietrans- Recuperarecupatru.Raportareaspiportate]nspitale]naintecaaccesul talelorafostcomunicat[\iMinisteruambulan`elors[fie]ngreunat. luiS[n[t[`ii.(AuroraDimitriu)

68

Noiavemositua`ieexact[anum[ruluidepersoanepentrucaretrebuieasiguratecondi`iidetransportlaspitale.Sunt68degravide]nultimultrimestrudesarcin[\icirca200depersoanecarefacdializ[.Autorit[`ileaufost]n\tiin`ate\idac[vremease]nr[ut[`e\te,dac[ninsoareanuvaconteni,probabilautorit[`ilevorluam[surideaaducedializa`ii\igravideleaproapedetermen]nspitale LidiaOnofrei,purt[tordecuvântDSP


6

TOPNEWS

Joi,26ianuarie2012

Lefuri \i locuri de munc[ ]nc[ ]n aer la comasarea spitalelor De\ipunerea]naplicareaprocedurilorde unireaSpitaluluiJude`eancuMaternitatea,SpitaluldePediatrie\iSpitalulde Psihiatrieestedea\teptats[]nceap[]n scurttimp,cadrele medicaledelaspitaleledecategoriaaV-a nu\tiu]nc[dac[ aceast[comasarele vaaduce]nurm[toareleluniveniturisalarialemaimaricaanul trecut,dac[]\ivor]ncasasporurile]n]ntregimesaudac[vor beneficiadetichetede mas[]n2012. Cele dou[ spitale, Maternitatea \iSpitaluldePsihiatrieseparec[ suntcondamnate,celpu`inpân[la prima rectificare de buget, la o finan`arelafelcaanultrecut. „|timc[nusuntbani.Noiavem o serie de sporuri reduse. Sporul dereanimare\idesal[deopera`ie a fost mai ]ntâi redus la minim, apois-amairedusodat[cu50la sut[,fiindafecta`ideaceast[diminuare cam jum[tate din num[rul de asistente \i infirmiere din spital”,adeclaratLenu`aPancu,liderulSindicatuluiSanitasdinSpitalul de Obstetric[ \i Ginecologie Boto\ani. Cubugetullanivelulanuluitrecut, cadrele medicale nu sper[ la revenirea la nivelul sporurilor pe care le primeau cu ani ]n urm[,

mai ales c[ unitatea medical[ are mari datorii. Nici la Spitalul de Psihiatrieangaja`iinuausperan`e s[]\iprimeasc[ticheteledemas[. „|timc[bugetulnuafostmodificatfa`[deanultrecut\iastanuva creaposibilitateaacord[riitichetelordemas[”,adeclaratliderulde sindicatLenu`aAmari`ei. Despre ce se va ]ntâmpla dup[ comasareaspitalelor,reprezenta`ii Sanitas spun c[ nu \tiu ]nc[ prea multe. Octavian Dumitru, liderul jude`eanalSanitas,afirm[c[dup[ comasareprobabilnuvaduramult

pân[sevaaprobaorectificarede buget care s[ `in[ cont de noua ]ncadrarea]ntreguluispital.

Team[ pentru locurile de munc[ LaSpitaluldePsihiatrie,]nciuda asigur[rilorprimitedelaConsiliul Jude`ean \i conducerea Spitalului „Mavromati”, exist[ temeri \i ]n rândul  unor cadre medicale c[ \i-ar putea pierde locurile de munc[. Liderul de sindicat din aceast[unitatesus`inec[suntvreo

30 de persoane angajate ]n vara trecut[dec[trevecheaconducere aunit[`ii,careacumsetempentru locurilelordemunc[. „La cadrele medicale nu exist[ niciunmotivdetemere.Spitalular trebui chiar s[ mai fac[ angaj[ri. Dac[aufost]ncadra`icurespectarealegiinuauniciunmotivdeteam[”, mai spune Octavian Dumitru.Reprezentan`iiSpitaluluiJude`ean „Mavromati” spun c[ se a\teapt[ ca publicarea Hot[rârii de Guverns[aib[locpân[lasfâr\itul acesteiluni.(AuroraDimitriu)

Lucrurilevorintrapef[ga\ulfiresclaonou[rectificaredebuget,carespers[serealizezecâtmairepededup[comasare.|idup[ceacestespitalevordevenisec`iialeJude`eanului,salaria`iivoraveadecâ\tigatlasalarizare,chiardac[bugetulestestabilitacumlanivelulcategorieiaV-a.Ticheteledemas[sevoracordalato`iangaja`iispitalului,nudoarlaoparte.Dartoatelucrurileacesteavorfipuselapunct dup[publicareaHot[râriideGuvern OctavianDumitru,pre\edinteSanitasBoto\ani

Au pescuit dosare penale la Stânca }nurmauneiac`iunidesf[\urate pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol, poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au ]ntocmit dosare penale pentru doi b[rba`i din|tef[ne\ticarepescuiauperâul Prut, folosind unelte interzise de lege. Luni, poli`i\tii de frontier[ din cadrul Sectorului Poli`iei de Frontier[Stânca,afla`i]npatrulare au descoperit dou[ persoane care pescuiauperâulPrut.}nurmaverific[rilor efectuate poli`i\tii de frontier[austabilitc[ceidoisunt SanduV.,de40deani,dinlocalitateaRipiceni\iConstantinV.,de 38deani,dinlocalitatea|tef[ne\ti cepescuiaufolosindoplas[monofilamentculungimeadeaproximativ60demetri.„Poli`i\tiidefrontier[ le-au ]ntocmit celor doi b[rba`i lucrare penal[ pentru s[vâr\ireainfrac`iunilordebraconajpis-

cicol, documentele urmând a fi ]naintate Parchetului de pe lâng[ Judec[toria S[veni”, a men`ionat inspectorul Minodora R[cnea, purt[tordecuvânt]ncadrulServiciuluiTeritorialalPoli`ieideFrontier[Boto\ani.(D[nu`R.)

BOTO|ANI pe o coloan[ Drago\ Holc[, adjunct cu concurs la Poli`ia de Frontier[ Regional[ Comisarul\efDrago\Holc[,fostul\efalInspectoratuluideFrontier[ de la Boto\ani a promovat mar`i concursul desf[\urat la Bucure\ti, ocupânddeacum]ncolofunc`iade adjunct pentru operativ al \efului Inspectoratului Teritorial al Poli`iei deFrontier[Ia\i.Dealtfel,Holc[a ocupatpân[acumaceast[func`ieinterimar.Concursulafostdesf[\urat lasediulInspectoratulGeneralalPoli`iei de Frontier[, urm[rindu-se ocuparea func`iilor de adjunc`i ai \efuluideinspectoratteritorialpentruoperativ\ilogistic[laInspectorateleTeritorialealePoli`ieideFrontier[Ia\i,Giurgiu,Timi\oara,Oradea, Sighetu Marma`iei, respectiv directori adjunc`i pentru operativ, logistic[\imarin[laGardadeCoast[.Ofi`eriiparticipan`i,recruta`idin surs[intern[,ausus`inutosingur[ prob[ de selec`ie, constând ]ntr-un interviustructuratpesubiecteprofesionale.(D.R.)

Ho` din Dorohoi re`inut de poli`i\ti Unb[rbatdinDorohoiaajuns]n spatelegratiilordup[ceafostprins depoli`i\tidup[spargereaunuibar dinlocalitate.}nnoapteade23spre 24ianuarie,]njurulorei04.15,Poli`iamunicipiuluiDorohoiafostsesizat[prin112dec[treunb[rbatc[ ]naceea\inoapte,persoanenecunoscuteaup[trunsprinefrac`ie]ninteriorulcafe-baruluicare]iapar`ine\i ausustras`ig[ri\ib[uturialcoolice ]nvaloaredeaproximativ600lei.}n urmacercet[rilorefectuate,poli`i\tii l-auidentificatpeMaricel|.de45 ani,dinDorohoi,cafiindprincipalulsuspectdecomitereafaptei.Continuândcercet[rilepoli`i\tiiaustabilitc[Maricel|.esteautorula]nc[ cincifapteasem[n[toare,comise]n perioada decembrie 2011-ianuarie 2012, valoarea prejudiciului cauzat fiind de peste 1.000 lei. Fa`[ de |. Maricelafostluat[m[surare`inerii, urmânds[fieprezentatParchetuluide pelâng[Judec[toriaDorohoicupropuneredearestarepreventiv[.(D.R.)

Iarn[ cu economii la municipiu Vremeafavorabil[dinprimaparte aierniiaredusaproapelajum[tate cheltuielilecudesz[pezireadinmunicipiu.Potrivitreprezentan`ilorPrim[rieiBoto\ani,dac[]nlunaianuarieaanuluitrecutfacturapl[tit[de municipalitatec[treUrbanServ era de800.000lei,anulacestacheltuielilecu]ntre`inereadrumurilor\idesz[pezireajunglanumai450.000lei. Astfel,pentrum[turatul\i]ntre`inereadrumurilors-aucheltuit120.000 lei, ]n timp ce pentru desz[pezirea str[zilor municipale, 260.000 s-au cheltuit pân[ acum. „Factura c[tre Urban Serv a fost de aproximativ 400.000lei]nlunaianuarie]n20de zile \i probabil c[ pân[ la sfâr\itul luniiajungemundevala450.000lei. Asta]nseamn[oeconomiedepeste 350.000 lei”, a spus viceprimarul FlorinGhiorghi`[. (OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Joi,26ianuarie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[ipe str.OctavOnicescu,partercu vedereinParculMihaiEminescu.Pre`50.000EURO TEL.:0745.150.765.

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500,euronegociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.2,SD,gazseparat,semimobilat,pre` 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Curcubeului,54 mp,parter,central[termic[,balcon]nchis, decomandat,pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 45mp,et.3,izolat,central[termic[,finisat, termopan,decomandat,pre`28.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a, 50mp,et.3,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,semimobilat,pre`30.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 50mp,et.2,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,mobilat,pre`34.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona Prim[verii,60mp,etaj2,termopan,izola`ie exterioar[,mobilat,pre`29.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonamag.Util Gar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T,mobilat, pre`42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisat complet,CT,termopan,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,

blocculift,CT,pre`40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,75mp,etaj3,CT,termopan,finisat complet.Pre`45.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan, moderncompartimentat\ifinisat.Pre`50.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`a Revolu`iei,zonaultracentral[,100mp,et.5, mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre`65.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp, ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartamentcu2camere. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj, teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000euro, negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`a. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren 400mp]ngr[dit,pre`78.000euro,negociabil. Posibilitatedeplata]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovat,CT,mobilat,pre` 200euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat,mobilat, pre`250euro/lun[.

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituatin Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[pe stradaHatmanArbore200mp, zon[deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646.

cump[r[ri *Anticariatgerman„Wasmuller”achizi`ioneaz[:tablouri, ma\inidecusutdinperioada interbelic[-anumiteseriicatalogate(Singer,Zzinger,Naumann,Kaiser,etc),moned[veche.Oferim:45.000-65.000E. Program:09.00-20.00.Cerem/oferimseriozitate. 0748.823.212.(2310-1)

licita`ii *LichidatorulSCAbiSRL scoatelalicita`ieapartament dou[camere\idependin`e]n loc.Tru\e\ti,jud.Boto\ani,la pre`ul63.120.Licita`iavaavea loclasediullichidatoruluidin Boto\ani,CaleaNa`ional[nr. 107,sc.B,parter]ndatade 30.01.2012,ora10.30.Tel. 0231/538.015.(2315-1) *LichidatorulSCFourBest SRLscoatelalicita`ieparcel[ teren\icas[cudestina`ie magazinalimentar]nloc.

Tru\e\ti,jud.Boto\ani,lapre`ul 257.920lei.Licita`iavaavea loclasediullichidatoruluidin Boto\ani,CaleaNa`ional[nr. 107,sc.B,parter]ndatade 30.01.2012,ora10.00.Tel. 0231/538.015.(2316-1) *LichidatorulSCVioLux ConfSRLscoatelalicita`ie autoutilitara,marcaPeugeot,tip Boxer270D,an1998,pre`ul 6.720lei.Licita`iavaavealoc lasediullichidatoruluidin Boto\ani,CaleaNa`ional[nr. 107,sc.B,parter]ndatade 30.01.2012,ora11.30\iva continua]nfiecares[pt[mân[]n ziuadelunipân[lapublicarea unuinouanun`.Tel. 0231/538.015.(2317-1) *LichidatorulSCDaniram SRLscoatelalicita`ieparcel[ terenpecareseaflaspa`iu comercial\iteras[betonat[]n loc.Boto\ani,str.Grivitanr. 51,pre`222.960ron.Licita`ia vaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani, CaleaNa`ional[nr.107,sc.B, parter]ndatade06.02.2012, ora14.00.Tel.0231/538.015. (2318-1) *LichidatorulSCDuhSRL scoatelalicita`ieparcel[teren, suprafa`ade19,25mp,spa`iu comercialsuprafa`[construit[ 19,25mp,suprafa`[util[13,44 mp,lapre`ul72.000lei. Licita`iavaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani, CaleaNa`ional[nr.107,sc.B, parter]ndatade30.01.2012, ora15.00\ivacontinua]n fiecarezidelunipân[la publicareaunuinouanun`.Tel. 0231/538.015.(2319-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Oferspre]nchirierespa`iucomercial,ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat, CT+T+G+F,pre`800euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`800euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrin[termopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

calendar ortodox 26JSf^ntulXenofont,so`iasa,Maria,\ifiii lorArcadie\iIoan

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,26ianuarie2012

Ancheta celebrului jaf s-a mutat la Suceava Ast[zilaTribunalul Boto\anisevajudeca recursullam[sura arest[riipreventive formulatdeap[r[torii SimoneiHu`anu\ia luiPaulCiobotariu, cerceta`i]ndosarul tâlh[ririiluiCostel Jitariuc.Aceastadup[ ceierianchetas-a concentrat]nSuceava. }nurm[cudou[zilemagistra`ii Judec[toriei Boto\ani au acceptat propunereaprocurorilordearestareaSimoneiHu`anu,fiicaluiAurelFediuc\iso`ialuiDanielHu-`anu,arestatpreventiv]nacela\idosar,fiindacuzat[defavorizareainfractorului.Odat[cueaafostarestat preventiv \i Paul Ciobotariu, pentrucomplicitatelatâlh[rie.Cei doi sunt acuza`i c[ i-au ajutat pe Daniel Hu`anu \i Andreea Mihalache, care s-au predat la sfâr-

\itulanuluitrecut,cerceta`ipentru unjafde37.000euro.}ntotalprocurorii Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani cerceteaz[ ]n dosarul tâlh[ririi valutistului cinci

persoane,]ns[MariusAro\i`ei,]n vârst[ de 25 de ani, acuzat c[ a condus ma\ina autorilor tâlh[riei, seaflaieri]nspital.Acestas-ainternat]naintedeaap[rea]nfa`aju-

Tentativ[ de ]nregistrare ilegal[ a audierilor Totmiercuri,pelâng[anchetapropriuzis[,procurorulaavutdefurc[\icuap[r[toriicelorcerceta`i.Unavocataintratlaaudiericuunreportofon]nbuzunar,]ncercânds[]nregistreze]nmod ilegaldialogulcuprocurorul.Drepturmareprocurorulafostnevoitcalaintrarea]nbirouls[us[pu-

dec[torului.}ntretimp,ancheta]n privin`aaceeaces-a]ntâmplatpe 28decembrie2011continu[.Dup[ ce mar`i sear[ anchetatorii au audiatdoisuceveni,miercuriprocuroruldecaz]mpreun[cupoli`i\tii aumers]njude`ulvecin.Cuocazia verific[rilor din teren anchetatorii au g[sit o limuzin[ apar`inând lui Daniel Hu`anu. BMW-ul seria 5 are o valoare de aproximativ 20.000euroiarprocuroruladispus m[sura unui nou sechestru \i pe acest bun, ]n vederea recuper[rii prejudiciului, dup[ ce ini`ial sechestruls-apuspeunapartament\i alteautovehicule.(D[nu`Rotariu)

n[unjandarms[fac[perchezi`iicorporale.„Am ac`ionatperazaora\uluiSuceava,aufostreconstituiri\iconduceri]nteren,cuceledou[persoaneaudiateieri.Ne-audusacoloundes-a]ntâmplat,ne-aupovestitcums-a]ntâmplat,undes-au dus,cine\icums-audus,cânds-audesp[r`it\icine,ceaf[cut,dup[fapt[”,procurorDrago\Bujorean,purt[tordecuvântalParchetuluidepelâng[Judec[toriaBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Pacien`i refuza`i prin contract de medicii de familie Mediciidefamiliesunt]n acestanrestric`iona`ila num[ruldetrimiteripe carelepoteliberapezi pacien`ilorlor,pentru analize\iinvestiga`iimedicale.Vafiunadev[rat ghinionpentruunbolnav s[nusenumereprintre primii20depacien`i dintr-ozipentruc[medicamenteledecarevaavea nevoielevasuportadin buzunarulpropriu.

Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate (CJAS) impune un num[r maxim de bolnavi pe zi c[rora medicii de familie le pot semna trimiteri\ire`etecaurmareamodific[riinormelor metodologice la contractul cadru pe anul2012.Astfel,semnândactuladi`ionalla acestcontract,]n2012mediciivoraveavoie s[eliberezepezitrimiterilaanalizemedicale \i re`ete compensate doar la primii 20 de pacien`icarelevorintra]ncabinet.Al21-lea pacient va trebui refuzat dac[ are nevoie de investiga`iimedicalesaudeore`et[cumedicamentecompensate.Mediciidefamiliespun c[ sunt zile ]n care la u\a cabinetului nu a\teapt[decâtdoi-treioameni,dar\ialtele]n carepacien`iiiaupur\isimplucuasaltcabinetul, num[rul bolnavilor dep[\ind cu mult limitade20impus[deCJASprincontractul dinacestan.Anultrecutmediciiausc[patde oastfelderestric`ionaredup[maimultezile degrev[.(AuroraDimitriu)

Anultrecutamcrezutc[am sc[patdefinitivdeoastfelde restric`ionare.Euamspus\i anultrecut\ispun\iacum c[esteom[sur[discriminatorie.Vomfipu\i]ntr-ositua`iefoartedelicat[,s[]i spunembolnavuluic[nuputems[]id[mre`et[compensat[a\acumle-amdatcelor 20dinaintealui DoruCuliceanu,pre\edintele ColegiuluiMedicilor

VOTEAZ{ Sondajpe www.evbt.ro

Sunte`imul`umi`i cumauac`ionatdrumariidup[primazi deiarn[veritabil[?

E DE LA EI

Trebuies[]imul`umescd-luiprefectpentrumodul]ncaregestioneaz[derapajele noastre:d-leprefect, dac[nune-a`imai tragea\ao`âr[de... aten`ie,noiolu[m razna.Delaovreme faptulc[lanivelsuperiornou[seproductot felul demargina`iuni, neface\ipenoi[\tia, c[`elu\ii[\tiamai mici.S[l[tr[munulla altul.|ti`ilacem[refer\i`ins[v[mul`umescpentruc[]ncerca`is[fi`iechidistant \is[...eusuntferm convinsc[dup[olun[ dezileprimariivorfi lafelca\i]nainte primarVasile Capot[,pre\edinte Asocia`iaComunelor, filialaBoto\ani

Citi`i pe www.evbt.ro: Marcu\i~urcanucer demisiaGuvernului „ruptderealitate” Vremeareaacamt[iatpoftaboto\[nenilordeproteste Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.2053  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you