Page 1

CMYK

USL-i\tii,ataca`ideprefectlamiting

Pag. 3

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

„Sabotaj” la \edin`a CJ

AnulVIII•nr.12(2047)•Miercuri,18ianuarie2012•8pagini

Vaccina`i antigripal cu un soi de ap[ chioar[ Cele peste 10.000 de doze de vaccin antigripal vor fi retrase de la medicii din jude` pentru a fi distruse, din ordinul ministrului S[n[t[`ii. M[sura a fost luat[ dup[ ce s-au finalizat analizeze asupra vaccinului, care au ar[tat c[ este „neconform”. „Au fost doar p[c[li`i”, spune un medic.

Pagina 5

Blocat o noapte ]n propria ma\in[ Untân[r]nvârst[de25deani dinCriste\tiapetrecut]nnoapteadelunispremar`iorebune ]ncarcerat]ntr-oma\in[,]nger, dup[ceaintrat]ntr-unstâlpde electricitate. Pagina 4

Pag. 2

Protest „la mi\to” ]n centrul ora\ului Mar`is-aconsumatatreiadezi deprotestelaBoto\ani.Ac`iuneaa avutpartetotde cevapesteosut[ demanifestan`i, ]ns[afostmai puternic[]nceea ceprive\temesajelecucareauvenit oamenii]nPia`a Revolu`iei.

Pag. 8


2

STARTNEWS TABLETA «S[nuuit[mc[maito`ivecinii,\inu numai,\i-au\terscopiteledefiin`a noastr[,l[sându-neamprentegravepe suflet.S[parec[nuavem]ndeajunsde mul`ianticorpicares[lupte]mpotriva viru\ilordeacestfel,]nc[suntemun organismna`ionalfragil»

Miercuri,18ianuarie2012

„Sabotaj” la \edin`a CJ

R[ucur[u,dar mair[uf[r[r[u „Las[-m[,s[telas”,„r[ucur[u,darmair[uf[r[r[u”-a\jura c[suntexpresiicuspecificromânesc,chiardac[se]ntâlnesc\i-n alteculturi.F[r[aexagera,potspunec[românul,prinstructura lui,prinexpresiafiin`eisale,esteunabulic,unleh[misitdevia`[. Voin`a,pentruel,constituiedoaroanex[existen`ial[,un„ceva” ciudat,care,decelemaimulteori,esteunlucruinutil.Dinbagajul  genetic al românului printre altele fac parte \i dou[ tr[s[turi definitorii:bârfasaustatullataclale\ib[\c[lia.Taredragneeste s[st[mlataifas,s[pierdemtimpul,s[lans[mtotfeluldediscu`ii f[r[sens,carenunevor]mbog[`isuflete\teniciodat[\i,]nplus,sofacem\ipe-agrozavii.Cuvântul„taclale”estedeorigineturc[, sigur,sunttentats[spunc[noidoarl-ampreluat,via`afiindu-ne atâtatimpsub„presiunea”otomanilor,s-aimprimatdinmers]n adâncul fiin`ei noastr[, vorba aia: ca marca pe scrisoare. S[ nu uit[mc[maito`ivecinii,\inunumai,\i-au\terscopiteledefiin`a noastr[,l[sându-neamprentegravepesuflet.S[parec[nuavem ]ndeajuns de mul`i anticorpi care s[ lupte ]mpotriva viru\ilor de acestfel,]nc[suntemunorganismna`ionalfragil.}nultimultimp lu[mdebuntotceneofer[occidentul,halimE-uricuduiumuldin alimentelelor,pecândproduselenoastreecologicestaupetarabe f[r[s[fieluate]nseam[,avemunfolclorextraordinariarnoiascult[m]ndracimanele.Defoartepu`ineori]nistoriene-ammanifestat personalitatea ]n ]ntregul ei, când am f[cut-o, ne-am cam ar[tat...col`ii.Exist[\i-oalt[explica`ie:„statullapove\ti”l-amfolosit\icapeunanestezic,ne-aamortizat]ntr-unfeldurerile,ne-a trimis]nfic`iuneundevia`apoatecap[t[unconturedeniciarfericireaestemaiaproape.Vicisitudinileistorieine-auobligatlaoconsolare,preamultamfostsupu\i]ndur[rii,refugiull-amg[sittocmai]nsporov[ieliinutile\ivorbedeclac[.Astae Unaltpunctdesprijineste„b[\c[lia”,neplacelanebunies[trecem]nderizoriuoricelucrudinjurulnostru,oricâtdegravarfiel. Credc[suntemcampionila„scornit”bancuri,s[neaducemamintede„eroul”nostruna`ional,nemuritorulBul[,af[cutcarier[]ntroepoc[neagr[,ast[zi]lputemreg[si]npieleaunorparlamentari, privi`i-lpeFlorin~urcanu\ive`idapesteunaltfeldeBul[. „Hazuldenecaz”constituieoalt[starefireasc[pentruromân,ce-i drept,auto-consolareapringlume\iironiidecelemaimulteorinearidicattonusul,ne-af[cuts[„extragem”dinnecazurimicilepl[cerialevie`ii.Darvorbaaia:oricer[u,arebineleluiMaimult, suntemdispu\is[facemb[\c[lie\idinlucrurilecapitale\is[letrecem]nderizoriu,cic[]nfelulacestasunt]n`elesemaibine,lepo`i vedeacumaimut[luciditate.M[tem]ns[c[]ngropându-nesufletulsubcenu\afrivolit[`ii\ivulgarit[`ii,nuvommaiputeavedeaviitorulcu]n`elepciune\inevomcomplace]ntr-ocontinu[starede amor`eal[spiritual[\ideviolen`[fizic[.Excesuldecenu\iucauzeaz[gravsufletului(LucianAlecsa)

Directori noi la mai multe \coli Managerinoilaconducereaunit[`ilorde]nv[`[mântboto\[nene]n urmaunordemiteri]nregistratela nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J).Noileavizepentrudirectoriicareaufostnumi`icudelega`ie de la 16 ianuarie 2012, au fost aprobate ]n cadrul \edin`ei ConsiliuluideAdministra`iealI|J de la ]nceputul acestei s[pt[mâni. „Am luat act ]n CA de demisiile fo\tilordirectori\iamprocedatcu ]nlocuirealor.}ndou[dintreacestecazuridedemitere,respectivla C[l[ra\i\iMileanca,afostvorba despre ne]n`elegeri ]ntre fo\tii

directori \i primari”, a declarat Daniel Botezatu, inspector \colar general adjunct. La |coala C[l[ra\i fostul director Dane\ Romic[ a fost ]nlocuit cu Gheorghe Papuc,la|coalaMileanca]nlocul luiCiprianMitoceanuafostnumit Gheorghe ~urc[na\u, ]n timp ce ElenaMurarudela|coalaCop[l[uafost]nlocuit[cuRodicaGu\e.Schimb[riaufost\ilaGrupul |colar„Dr.M.Ciuc[”dinS[veni undedirectoruladjunctAnaGhermanafost]nlocuit[cuDanaB[etu.(PetronelaRotariu)

|edin`aextraordinar[convocat[ depre\edinteleConsiliuluiJude`ean,Mihai~âbuleacafostonorat[doarde11consilieri,ace\tia fiindreprezentan`iaiPDL\i PRM.ConsilieriiUniuniiSocial Liberaleaulipsitdela]ntrunirea lacarearfitrebuits[serediscute ]mp[r`ireabanilorpentruunit[`ile administrative-teritoriale. Social-democratulMihaiAro\oaie\iliberalaC[t[linaLupa\cu,ambiivicepre\edin`iaiCJauabsentat deasemenea,aceastadinurm[motivândlipsaprintrundeces]nfamilie.|edin`anuapututavealocdin lips[decvorum,`inândcontdefaptulc[ale\iiUSL de`inmajoritateaconfortabil[.Dealtfel,pre\edintele ConsiliuluiJude`ean,Mihai~âbuleac,le-aspusconsilierilorjude`eniprezen`ic[afost]n\tiin`at\i]nscris deunuldinceidoivicepre\edin`ic[nuvafiprezent la\edin`ademar`i.Consilieriitrebuiaus[dezbat[cerereaderevocareahot[râriiadoptates[pt[mânatre-

cut[privindre]mp[r`ireapelocalit[`iafondurilorde labugetuldestat.(OtiliaMaxim)

Consilieriijude`eniaiPSD\i PNLnum[r[20\if[r[einu putem]ndeplinicerin`elede cvorum.Prinurmare,convocareapecareamf[cut-opentru ast[zi,nupoates[-\iating[ scopul,a\a]ncâtsuntnevoit procedurals[constatlipsade cvorum\i,deasemenea,faptul c[nusunt]ntrunitecerin`ele regulamentarepentruadesf[\urao\edin`[aCJ,fieea\icu caracterextraordinar Mihai~âbuleac, pre\edinteCJ

Propuneri de represalii ]mpotriva vicepre\edin`ilor CJ Consilieruljude`ean CristianAchi`eiacriticatabsen`acelordoi vicepre\edin`iaiConsiliuluiJude`eandela \edin`aextraordinar[. Democrat-liberalula argumentatc[Mihai Aro\oaie\iC[t[lina Lupa\cunuaveaude ces[absenteze,]ncondi`iile]ncarelocullor demunc[estelaCJ. Astfel, el a cerut pre\edintelui CJcapentruziuademar`ivicepre\edin`iis[nufiepl[ti`i.Deasemenea, i-a solicitat \i s[ le retrag[ atribu`iilecelordoivicepre\edin`i. Consilierul PRM, Eugen Ni`ur[ estedeaceea\ip[rerecuCristian Achi`ei,]nceeaceprive\teziuade mar`i, acesta solicitându-i lui Mihai~âbuleaccavicepre\edin`iis[ nufiepl[ti`idincauzaneprezent[riilaloculdemunc[.Privindretragerea atribu`iilor, pre\edintele ConsiliuluiJude`ean,Mihai~âbuleac,aprecizatc[vaanalizapropunerea,iardac[aceastaseva]ncadra]ncerin`elelegale,ovapune ]naplicare.(OtiliaMaxim)

Mihai Aro\oaie

C[t[lina Lupa\cu

Dincâte\tiu,suntpl[ti`ideConsiliulJude`eaniaraceastaesteactivitatealor,eiaici suntlaserviciu.V[rogs[let[ia`iziuade ast[zidepestatuldeplat[.Aualteactivit[`i,suntinconcediu?Credc[atâtcâtcei doivicepre\edin`iauvotat]mpotrivainteresuluipropriualjude`uluiBoto\ani,trebuie s[leretrage`itoateatribu`iile CristianAchi`ei,consilierjude`ean


TOPNEWS

Miercuri,18ianuarie2012

3

USL-i\tii, ataca`i de prefect la miting PrefectulCristianRomani-a atacatdurpepoliticieniicare auparticipat]nurm[cudou[ zilelaprotestuldinPia`aRevolu`iei,spunândc[sefolosescdenemul`umireaoamenilorpentrua-\iaduceunaportdeimagine.Dealtfelmanifest[riledincentrulora\ului l-audeterminatpeCristian Romans[fac[mar`io\edin`[cuprincipaliilideridesindicatdinjude`fiind]nso`itde \efiiPoli`iei\iJandarmeriei. Prefectulasubliniatc[boto\[neniinutrebuies[selasemanipula`i.„Sigur,\timbine c[\ilanivellocal\ilanivelna`ionalo`ar[se conduce printr-un sistem politic, ]ns[ exist[ zone]ncarepoliticulnuarecec[uta.Ceeace se ]ntâmpl[ la Boto\ani, aceste manifest[ri, suntunele]ncarepoliticulnuarecec[uta”, amaispusprefectul.Mul`umitdefaptulc[ boto\[neniis-aumanifestatcivilizatafost\i colonelulConstantinMoro\anu,careaar[tat c[jandarmiinuauavutmotivs[sanc`ioneze pecineva.„Nimeninupoatecereinterzicerea

acestormanifest[ri,de\iestepreadurcuvântuldeainterzice.Decinoiputemsanc`iona dac[s-a]nc[lcatoprevederelegal[,decinimeninupoates[interzic[oadunarepublic[. Noisuntemobliga`is[respect[mlegisla`ia]n vigoare,dac[semanifest[pa\nicnuestenici oproblem[”,aafirmatConstantinMoro\anu,\efulIJJ.Acestaamaiprecizatc[jandarmiiautotdreptuls[-ifilmezepeprotestatari atâttimpcâtace\tiasunt]nspa`iulpublic,filmareafiindfolosit[laobservareamoduluide lucru a angaja`ilor IJJ, dar \i ca eventuale probe]ncazulunortulbur[rialelini\tiipublice. (D[nu`Rotariu)

Deneacceptat\isup[r[tor atâtpentrunoicât\ipoate pentrudvs.,cât\ipentru cet[`eniiacestuijude`este c[uniipoliticienidemânaa doua]ncearc[s[foloseasc[ suferin`aoamenilorpentru a-\iatingescopurilelor meschinecarespuncutoat[ r[spundereanuaunicio leg[tur[cuinteresulpublic CristianRoman,prefect

Banii pe manipulat cadavre r[mân ]nc[ la angaja`ii de la Medicina Legal[ SpitalulJude`eannua trecut]nc[larecuperareabaniloracorda`i unorangaja`iaiServiciuluiJude`eande Medicin[Legal[ (SJML)pesporurile pentrumanipulatcadavre,lacareace\tia nuauavutdrept. Procesulintentatde spitalangaja`ilorcare au]ncasatilegalacest sporafostcâ\tigat spresfâr\itulluniinoiembrie2010deunitateamedical[,]ns[hot[râreaCur`iideApel Suceavanuafosttrimis[]nc[spitalului. }n urm[ cu aproximativ \apte s[pt[mâni,„Mavromati”câ\tigala Curtea de Apel Suceava procesul ]mpotriva a 11 angaja`i ai SJML acuza`ic[beneficiaser[deunspor necuvenit,celpentrumanipularea cadavrelor.Deciziamagistra`ilor]i punepecei11salaria`ilarestituireadesumecuprinse]ntre5.600\i 26.000 de lei. „Nu li s-au f[cut ]nc[re`ineripestatuldeplat[pentru c[ nu a venit hot[rârea de la

Medicii a\teapt[ nici devreme \i nici târziu noul proiect de lege a s[n[t[`ii Unnouproiectal legiis[n[t[`iinuva fisupusdezbaterii publicemaidevremedetreiluni,dar nicimaitârziude \aselunideacum ]ncolo.Perioad[ suficient[,spun mediciiboto\[neni, pentruoconsultare eficient[cuspeciali\tii]ndomeniu.

CurteadeApelSuceava.Dup[ce spitalul va avea hot[rârea magistra`ilor,vafif[cutcalcululpentru re`inerea sumei, e\alonat pe mai multe luni”, a declarat Victor Ni`u, juristul Spitalului Jude`ean. Reprezentan`iispitaluluispunc[saajuns]nsitua`iadeafida`i]njudecat[ace\tiangaja`i,pentrurecuperarea sporului, dup[ un control efectuat de auditul unit[`ii care a scos]neviden`[c[pelistabenefi-

ciarilordesporpentrumanipularea cadavrelor se aflau persoane a c[roractivitatenuaveaniciotangen`[cumanipulareadirect[acadavrelor. Potrivit reprezentan`ilor spitalului, func`ionarii \i chimi\tii careaupierdut]ninstan`[procesul intentat de unitatea medical[ vor putea pl[ti sumele ]ncasate ilegal, e\alonat, pe o perioad[ care se poate ]ntinde pân[ la 3 ani. (AuroraDimitriu)

Reprezentan`ii medicilor boto\[neni, care au criticat dur vechiulproiectdemodificarea legiis[n[t[`iicucâtevazile]nainte de retragerea lui, spun acumc[oconsultaretrebuies[ ]nceap[ de la definirea clar[ a pachetuluideserviciimedicale decarepotbeneficiagratuitasigura`iides[n[tate.De\i]nactualul context social anun`area listei serviciilor medicale care nu vor mai putea fi acordate gratuit asigura`ilor de s[n[tate esteunactdecurajpolitic,medicii boto\[neni cer gr[birea definirii acestei liste. Lista negativ[ a serviciilor medicale,

aceleserviciicarenumaipotfi acordate gratuit, trebuia anun`at[delasfâr\itulanuluitrecut. Ministerulnuarespectatacest termen.}nlipsaacesteilistenu se pot porni discu`iile privind noualegeas[n[t[`ii.„Pachetul de baz[ de servicii medicale trebuifundamentatnunumaipe dorin`ele \i nevoile popula`iei, ci\ipeposibilit[`ilefinanciare ale sistemului sanitar. Altfel, asiguratuldes[n[tatevafimin`it]ncontinuarec[areomul`ime de drepturi, de gratuit[`i, dar]nfondvapl[titot”,adeclaratmediculDoruCuliceanu, pre\edinteleColegiuluiMedicilordinBoto\ani.MinisterulS[n[t[`ii p[streaz[ ]ns[ t[cerea privind serviciile medicale la carevamaiaveagratuitatefiecarecontribuabillafondulasigur[rilorsocialedes[n[tate.}n comunicatul publicat ieri de minister,seprecizeaz[]ns[c[ „noulproiectlegislativvaprevedeaschimb[ri]nceeaceprive\tecapitoleledeorganizarea spitalelor, a sistemului de asigur[ri sociale, malpraxis”. La acest proiect vor fi consulta`i reprezentan`iiColegiuluiMedicilor,aiSanitas,aiOrdinulului Asisten`ilorMedicali,dar\iai asocia`iilor de bolnavi cronici. (AuroraDimitriu)


CMYK

4

TOPNEWS

Miercuri,18ianuarie2012

B[taie cu iarn[ ]n ora\ Z[padac[zut[]n ultimele24deorea maiscosdindepoziteleUrbanServ]nc[ 25detonedesare cunisip\itreitone deamestecdeclorur[decalciucunisip, conformcelordeclaratedec[tre\eful societ[`iidesalubrizare. Directorul societ[`ii spune ]ns[ c[ se ]mpr[\tie pe str[zi cantit[`i rezonabile,c[]nniciuncaznuse vor mai ]n[lbi trotuarele cu sare dinbel\ug,cums-a]ntâmplatanul trecut,dintr-oeroarededozaj.Cât despre costurile acestei ac`iuni, conducerea Societ[`ii Urban Serv nu a finalizat calculele pe aceste zile. Potrivit conducerii societ[`ii, noapteatrecut[auac`ionatpecaro-

sabiltreiutilaje,iarpetrotuareun utilaj.}nac`iuneadecombaterea poleiuluiaufostantrena`inoaptea

Nupotacumaprecialacecheltuial[s-a ajuns]nacestezilecucombatereapoleiului. Aiciintr[costulmaterialelorfolosite,dar\i muncaangaja`ilor,sefaccalcule]nfunc`ie desuprafa`[...Emaicomplicat.|ilanoapte vomintervenipentruc[a\acumestevremea,cuumezealadepestr[zi,dac[nu]mpr[\tiemmaterialantiderapantsigurseface «sticl[»pecarosabil\ipetrotuare GheorghePricopi, directorSCUrbanServSA

trecut[circa20deangaja`iaiunit[`ii,uniiac`ionândpeutilaje,iar al`ii]mpr[\tiindmanual,dinc[rucioare, amestecul de clorur[ de calciu \i sare. Cu o zi ]n urm[,

bilan`ul f[cut de conducerea societ[`iidesalubrizare]nceprive\te cantit[`iledematerial]mpr[\tiatpe str[zipentrucombatereapoleiului ar[tau c[ la ninsorile c[zute ]n

acest an s-au scos din depozite circa60detonedeamestecdesare \i nisip \i aproximativ 5 tone de amestec de clorur[ de calciu \i nisip.(AuroraDimitriu)

Ninsorile c[zute au dat de lucru drumarilor \i ]n jude` Ninsoareac[zut[]nnoapteadelunispremar`ia scospedrumurilejude`enezeciutilaje.Dela4:00, 27dema\iniauie\it]nteren,petoatec[ilerutiere din administrarea Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri (DJDP) pentru a ]nl[tura z[padaadunat[]ntimpulnop`ii.Nuaufost]nregistrate probleme deosebite ]ntrucât stratul de

z[pad[afostsub`ire.„Sunt23depluguri\ipatru ]nc[rc[toare frontale care au plecat pe toate traseele.Aninsdediminea`[acums-amaioprit\io partedinutilajes-au]ntors”,declaraieriRomeo Caciuc,directorulDJDP.450detonedematerial antiderapant s-au ]mpr[\tiat pe drumurile jude`ene.(OtiliaMaxim)

Blocat o noapte ]n propria ma\in[ Untân[r]nvârst[de25 deanidinCriste\tiapetrecut]nnoapteadeluni spremar`iorebune]ncarcerat]ntr-oma\in[,]n ger,dup[ceaintrat]ntr-unstâlpdeelectricitate. C[t[linA.asc[patcuvia`[dup[o]ncercareteribil[,fiindsalvatdup[cea supravie`uitatâtgerului cât\iaccidentului. Tân[ruldinSchitOr[\enicircula]njurul orei02.00peDC53AlavolanulunuiOpel. Pe fondul vitezei neadaptate la condi`iile unui carosabil acoperit cu z[pad[ \oferul pierde controlul volanului intrând ]ntr-un pode`, dup[ care rico\eaz[ ]ntr-un stâlp de electricitate. }n urma impactului autoturismul a fost distrus aproape ]n totalitate, C[t[lin A. r[mânând prins ]ntre scaun \i volan.Dup[orepetrecute]nger,]nstarede

\oc,tân[rulafost]nceledinurm[observat deopersoan[ceacerutajutorulpompierilor.Separec[]ntretimpmaimul`i\oferiar fitrecutprinzon[,]ns[nuauoprits[vad[ dac[eracinevar[nit.„Amfostsolicita`i\i am intervenit pentru descarcerarea unui tân[rr[mascaptiv]ntr-unautoturismimplicat ]ntr-un accident rutier, pe raza satului SchitOr[\eni,comunaCriste\ti.Interven`ia adurataproximativ20minute,victimafiind preluat[deunechipajalSJA\itransportat[ laspitalpentru]ngrijirimedicaledespecialitate Pompierii au intervenit \i pentru ]ndep[rtarea pericolului de incendiu, fiind decuplatebornelebateriei”,adeclaratplutonier major Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al ISU Boto\ani. Ajuns la spital C[t[linA.afostdiagnosticatdemedicicu politraumatismprinaccidentrutier,fractur[ declavicul[\ifracturicostale,fiindinternat ]ncadrulsec`ieidechirurgie.Poli`i\tiiceau f[cutcercet[rilafa`aloculuiaustabilitclar c[accidentuls-aprodusdincauzavitezei.}n acela\itimps-aaproximatc[\oferulma\inii ar[mascaptivorebune]nma\in[,latemperaturidesubzerograde,r[nit,pân[când afostscosdinma\in[.(D[nu`Rotariu)

Dup[ceafostaudiatconduc[torulautos-aaproximatc[ accidentuls-apetrecut]ntreorele02.00-04.00.Apelulla 112afostf[cut]njurulorei07.30.Pentruc[nuaputut fitestatcuetilotestul\oferuluii-aufostrecoltateprobe biologicedesânge inspectorprincipalDanielaGheorghiescu, purt[tordecuvântIPJBoto\ani


CMYK

ESEN~IAL

Miercuri,18ianuarie2012

Vaccina`i antigripal cu un soi de ap[ chioar[

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Accident rutier provocat de un \ofer beat Unboto\[neans-aalescudosar penaldup[ceaprovocatunaccidentrutier.Astfelpoli`i\tiiauaflat c[s-aurcatbeatlavolan.Luni]n jurulorei14.30,ConstantinA.de 55deani]ntimpceconduceaun autoturism pe strada Prim[verii, ]nsprestradaSucevei,nus-aasiguratlaefectuareavirajuluilastânga pentru a ]ntoarce, ]mprejurare ]n careaintrat]ncoliziunecuautoturismulcondusdeRomic[D.de54 ani din municipiul Suceava, care veneadindirec`iaopus[.}nurma test[riiluiConstantinA.is-astabilitoconcentra`iede0,87mg/lalcoolpur]naerulexpirat.Astfels-a alescudosarpenalpentrus[vâr\ireainfrac`iuniideconducereaunui autovehiculpedrumurilepublicede c[treopersoan[avândo]mbiba`ie alcoolic[pestelimitalegal[.(D.R.)

Liliana Teodoriu a pierdut procesul cu Casa Jude`ean[ de Pensii

Celepeste10.000de dozedevaccinantigripalvorfiretrase delamediciidin jude`pentruafidistruse,dinordinul ministruluiS[n[t[`ii.M[suraafost luat[dup[ces-au finalizatanalizele asupravaccinului, careauar[tatc[este„neconform”. „Este mai diluat, nu are alte vicii” Dup[m[suraluat[deMinisterul S[n[t[`iiprivindoprireadefinitiv[ acampanieidevaccinare]mpotrivagripei\idistrugereadozelorr[mase ]n cabinetele medicale, au ap[rutnumeroasesemnede]ntrebare]nrândulpersoanelorcareau apucats[sevaccineze.De\inusausemnalatefectesecundaredup[ vaccinare, persoanele care \i-au ]nscrisnumelepelistabeneficiari-

lor acestei campanii de imunizare gratuit[se]ntreab[]ns[dac[„neconformitatea” vaccinului ]\i va pune]nvreunfelamprentaasupra st[riilordes[n[tate.„S[steaf[r[ niciogrij[,c[nuliseva]ntâmpla nimic.Dinfericiresinguraproblem[avaccinuluiestec[nuareconcentra`ia optim[. Este mai diluat, nuarealtevicii.Vaasiguraoprotec`iemairedus[]nfa`avirusului gripal. Dar niciun vaccin nu asigur[protec`ie100lasut[.Adev[rulestec[oameniiaufost]n\ela`i, lis-aprodusodaun[moral[,dar nu\iunacares[leafectezestarea des[n[tate.Aufostsitua`ii,]nalte `[ri,cândvaccinulaproduschiar ]mboln[virea persoanelor c[rora le-a fost administrat”, a declarat medicul Doru Culiceanu, pre\edinteleColegiuluiMedicilorBoto\ani.

20.000 de doze trimise la Boto\ani Campania de vaccinare antigripal[ oricum nu mai avea aceea\i priz[ la popula`ie c[ ]n urm[ cu doi,treiani.Gripaporcin[acompromisaceast[ac`iune.„Decând cu gripa porcin[ lumea nu a mai fostinteresat[devaccinulantipri-

palgratuit.}i]ntrebampepacien`i administrategratuitpersoanelorcu dac[ vor s[ se vaccineze \i mul`i risc crescut de ]mboln[vire de ]mispuneauc[nu.Cuvreotreiani grip[. „Valoarea dozelor trimise ]n urm[ era aglomera`ie de Ministerul S[n[t[`ii marelaacestvaccin.Se jude`ului nostru a fost f[ceau liste, prograde 179.392 lei. Cam m[ri,priorit[`i.Din jum[tate din num[iarna când a fost ruldozelors-a]mproblemacugripa p[r`it cabinetelor porcin[lumea\i-a medicilordefamimilioaneleieste schimbat p[rerea lie,iarjum[tatea valoareavaccinudesprevaccinulanr[mas la DSP”, a rilortrimise]n tigripal”,amaidedeclaratLidiaOnojude` clarat medicul Doru frei,purt[tordecuCuliceanu. Comprovânt al Direc`iei de mis[ sau nu, campania S[n[tatePublic[.Minisde vaccinare din acest an a terulS[n[t[`iiaanun`at]ns[ ]nsemnatocheltuial[inutil[.Circa c[ va recupera de la Institutul 20.000dedozedevaccinaufost „Cantacuzino”sumacheltuit[pentrimise numai jude`ului Boto\ani truvaccinurileaproape„ap[chioadeMinisterulS[n[t[`ii,pentruafi r[”.(AuroraDimitriu)

1,7

Nusuntmotivede]ngrijorarepentruceicare s-auvaccinat.Aufostdoarp[c[li`i.Dar vaccinulnuafostchiarap[chioar[ mediculDoruCuliceanu, pre\edinteleColegiuluiMedicilorBoto\ani

MediculLilianaTeodoriu,judecat[pentruzecidefaptedeluarede mit[,apierdutprocesulintentatCaseiJude`enedePensii.Magistra`ii Tribunalului Boto\ani au respins contesta`iasaladesfacereacontractuluidemunc[dup[arestareapreventiv[ a acesteia. Totodat[, aceea\iinstan`[arespinscanefondate \i acordarea de desp[gubiri materialeegalecuretribu`ialunar[, sporurile,salariiledemerit\ipremiiledecareafostlipsit[peperioada suspend[rii contractului individualdemunc[,]ncepândcudatade 29.06.2011\iacordareaa100.000 eurodaunemorale.Hot[râreapoatefiatacat[laCurteadeApelSuceava.(D.R.)

Consilierii USL chema`i la tabl[ de un PRM-ist DumitruCodreanuacriticatatitudinea consilierilor jude`eni USL care au absentat, mar`i, de la \edin`aextraordinar[,]ncarearfitrebuits[serediscutedesprebaniialoca`i prim[riilor, Consiliului Jude`ean \i Direc`iei Jude`ene de Drumuri\iPoduri.PRM-istulaafirmat c[anumi`iconsilierijude`eninuar trebui s[ se considere speciali\ti, atâtatimpcâtnuauvenits[explice deceaualocatbanimaimul`iunor prim[riidinmediulrural,iarmunicipiul Boto\ani a fost vitregit. „Trebuias[pune`iotabl[,s[vin[ aceispeciali\tiacelordou[grup[ri politices[neexplice\inou[cum au calculat ei repartizarea acestor sume]na\afel]ncâtmunicipiulBoto\anis[aib[dedou[orimaimic bugetul decât Co\ula”, a precizat DumitruCodreanu.(O.M.)


6

TOPNEWS

Miercuri,18ianuarie2012

Lipsa elevilor transform[ \colile \i las[ dasc[lii f[r[ catedre Sc[dereadramatic[a popula`iei\colareeste privit[cu]ngrijorare deoficialiieduca`ieiboto\[nene.}nurm[torii aninum[rulcadrelor didacticecevorr[mâne f[r[locdemunc[vafi unul]ncre\tere.

\colargeneraladjunctalI|J.Acesta sus`ine c[ acum sunt 2.728 de elevi]nclasapreg[titoare\i4.300 ]n clasa I, peste trei ani vor fi 3.042decopii]nclasaI.

Desfiin`[ri ]n anul \colar 2012-2013

-Gr[dini`ecuprogramnormal: Nr. 2 Socrujeni, Nr.3. P[ltini\, Nr.2Miorcani,Nr.2Drac\ani\i PlopeniiMari Dac[ pân[ acum reduce- |coli cu clasele I-IV: readenormeafostinVitcani, Corj[uti-Hilidicat[ de la nivelul \eu,Nr2.Hlipiceni, Ministerului EduMitoc-Leorda, ca`iei\ialInspecStoln iceni-R[utoratului |colar seni,CotârgaciJude`ean (I|J), Roma, M[n[sdecadredidacticeau ]nurm[toriiani tireni, Burla , fostafectateanultreacestlucruvafi Soroceni, P[cutdesc[dereapopuunulfiresc.Din dureni-|endrila`iei\colare,dintre datele prezentate ceni, Avram care39]nmediul de Daniel BoteIancu-Co`u\ca urban zatu,inspector\co-|colicuclasele lar general adjunct, I-VIII: Nr. 4 Botonum[rul mai mic de \ani, Nr. 3 Darabani, elev se r[sfrânge asupra Nr.2Vorniceni planuluide\colarizare.Dinanul \colar2012-2013vorfidesfiin`ate Transform[ri ]n anul cincigr[dini`ecuprogramnormal, \colar 2012-2013 11 unit[`i \colare primare \i trei \coligimnaziale.136degr[dini`e -|coalacuclaseleI-VIIILi\m[ni`a cuprogramnormaldevinnivele]n devine|coalacuclaseleI-IVLi\m[ni`a cadrul \colilor gimnaziale. Con-|coalacuclaseleI-VIIIStânce\ti form calculelor f[cute de cei din devine|coalacuclaseleI-IVStânce\ti educa`ia boto\[nean[, popula`ia -|coalacuclaseleI-VIIIIon[\eni \coal[vasc[deacu25-30lasut[. - Vf. Câmpului devine |coala cu „Automatvomaveanoidisponibi- claseleI-IVIon[\eni-Vf.Câmpului liz[ri]neduca`iepecarenunile-SAMTodireni-LiceuTehnoamdorit.Vorfinaturale,numai logicTodireni vinministerulsauInspectoratuls[ - SAM Plopenii Mari - Liceu decid[reduceridenorme\ielevor TehnologicPlopeniiMari venidelasinedinsc[dereapopu-|coalaProfesional[Smârdanla`iei \colare”, a spus inspectorul SAMSmârdan.(P.Rotariu)

62

Chiulul a l[sat sute de elevi f[r[ „bani de liceu” Sute de elevi boto\[neni au pierdut sprijinul financiar „Bani de liceu” ]n primul semestru al acestuian\colar.DindateleprezentatedeDaniel Botezatu,inspector\colargeneraladjunct,dincei 5.500debeneficiariaiprogramuluipentruianuarie au mai r[mas ]n plat[ 4.876 de drepturi. „Diferen`a o reprezint[ elevii care din cauza num[rului de absen`e nemotivate acumulate au pierdut acest ajutor financiar. La 20 de absen`e nemotivateace\tianumaiprimesccei180delei

lunar”,aspusDanielBotezatu.De\iaceast[sum[ reprezint[pentruuniiunrealsprijinlunar,elevii au preferat s[ nu mai frecventeze cursurile. „Acesta este practic un ajutor social, care b[nuiesc, c[ le prindea foarte bine \i p[rin`ilor. Credc[uniidintreeilipsescpentruc[sunt«abandona`i»dep[rin`i,sc[pa`idesubsupravegheresau aucopiipleca`i]nstr[in[tate”,aad[ugatinspectorul\colargeneraladjunct.(PetronelaRotariu)

Boschetarii refuz[ „hotelul” Prim[riei pentru frigul de afar[ Oameniif[r[ad[post prefer[s[]nghe`ede frigpestr[zidecâts[ vin[laCentrulde

Noapte.Zecide oameniaistr[zii dormlatemperaturi negativesubcerul

liberori]ncl[diri abandonate. Doar o persoan[ lipsit[ de ad[post s-a l[sat convins[ s[ accepte condi`iiledehoteloferitelacentru, odat[ cu venirea iernii. |i acest faptdoarpentruozi,plecândapoi ]ntrucât condi`iile nu i-au fost pe plac.Condi`iiledeigien[impuse, normele de disciplin[ \i faptul c[ alcoolulleesteinterzissuntlucruri care]idetermin[peace\tioameni s[ aleag[ condi`iile improprii din strad[ ]n detrimentul condi`iilor decentedelaad[postulsocial. Eforturile poli`i\tilor locali de a convingeacestepersoanes[mearg[]nad[posturilesocialesuntzadarnice.Ei\i-aumarcatzoneledin ora\\inuvorsubnicioform[s[ ]\ip[r[seasc[locuin`eleimprovizatelagheneledegunoi\i]ncaseleabandonate.40delocuridecazaresuntpuseladispozi`iedeCentruldeNoapteiarcondi`iilesuntde hotel. La momentul de fa`[ doar 30delocurisuntocupate.(Otilia Maxim)

Afostosingur[persoan[adus[depestrad[ dec[trePoli`iaLocal[careabeneficiatde serviciilenoastre,]ns[carediminea`aaplecatefectivmotivândc[nuelocullui.Mul`i se]ntorcpestr[zidup[ozi DorinBurlacu,directorServiciulPublic LocaldeAsisten`[Social[


PUBLICITATE

Miercuri,18ianuarie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500,euronegociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.2,SD,gazseparat,semimobilat,pre` 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Curcubeului,54 mp,parter,central[termic[,balcon]nchis, decomandat,pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 45mp,et.3,izolat,central[termic[,finisat, termopan,decomandat,pre`28.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a, 50mp,et.3,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,semimobilat,pre`30.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 50mp,et.2,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,mobilat,pre`34.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona Prim[verii,60mp,etaj2,termopan,izola`ie exterioar[,mobilat,pre`29.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonamag.Util Gar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T,mobilat, pre`42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisat complet,CT,termopan,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,

blocculift,CT,pre`40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,75mp,etaj3,CT,termopan,finisat complet.Pre`45.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan, moderncompartimentat\ifinisat.Pre`50.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`a Revolu`iei,zonaultracentral[,100mp,et.5, mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre`65.000 euro,negociabil.

]nchirieri

*Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[ipe str.OctavOnicescu,partercu vedereinParculMihaiEminescu.Pre`50.000EURO TEL.:0745.150.765.

*}nchiriezapartament4camererenovatsimobilatcuCT, ]nCaleaNa`ional[nr.65 ]ncepândcudata01.01.2012la pre`ulde300Euro/lun[.Rela`ii late.0742.123.272.(p)

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituatin Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EURO TEL.:0745.016.767.

*}nchiriezspa`iucomercialrenovatmodernsiutilat]nPietonalulTransilvaniei,bl.A5,parter,]ncepândcudatade 01.01.2012.Rela`iisuplimentarelatelefon:0742.123.272.(p)

v^nz[ricase/teren

v^nz[ridiverse

*Vândcas[laro\usituat[pe stradaHatmanArbore200mp, zon[deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646.

*SC„SALOMEDESIGN” SRL-]nfaliment,vindeconfec`iidiferite.Telefon: 0744.853.158.(2309-2)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp, ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartamentcu2camere. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj, teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000euro, negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`a. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren 400mp]ngr[dit,pre`78.000euro,negociabil. Posibilitatedeplata]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovat,CT,mobilat,pre` 200euro/lun[.

AGENDA SERVICIILOR

*Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat,mobilat, pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat, CT+T+G+F,pre`800euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`800euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrin[termopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

calendar ortodox 18M†Sfin`iiAtanasie\iChiril(Post)

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,18ianuarie2012

Protest „la mi\to” ]n centrul ora\ului Mar`is-aconsumatatreiade zideprotestelaBoto\ani. Ac`iuneaaavutpartetotde cevapesteosut[demanifestan`i,]ns[afostmaiputernic[]nceeaceprive\temesajelecucareauvenitoamenii ]nPia`aRevolu`iei. Protestatariiaudatdovad[deingeniozitate\i auvenitcumaimulteafi\etipportretcuoserie de mesaje mai mult sau mai pu`in amuzante. „Râdetoat[`aradenoi,c[Boto\aninuiese]n strad[,lear[t[mnoi]nsearaasta”,aafirmatun pensionar. Manifestan`ii au venit cu o cruce inscrip`ionat[cudiversemesaje\iauag[`atun afi\cuTraianB[sescu]ntr-uncopaccumesajul „1leupupatul,gratisscuipatul”,iarpejos,pe trotuar,aupusocutiepentrubancnotelede1leu cares-arputeaaduna.„Dup[cumvede`i,cutia estegoal[,da?”,explic[unuldintreparticipan`ii

Tân[r condamnat dup[ ce \i-a b[gat prietena dezbr[cat[ pe Internet Untân[r]nvârst[de23de aniafostcondamnatladoi anide]nchisoarecususpendaredec[tremagistra`ii TribunaluluiBoto\anipentru pornografieinfantil[.Tân[rul aajuns]naten`iaanchetatorilordup[ces-ar[zbunatpe fostaprieten[postândpe Internetimaginisurprinse]n timpulunuiactsexualcu aceasta. Pentruc[atunciprietenasaavea16aniafost cercetatdeprocuroriiDirec`ieideInvestigarea Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i TerorismBoto\ani.AndreiIonu`G.acunoscutopeElenaP.]nanul2008,fatafiindatunciminor[. }ntre timp rela`ia dintre ei s-a destr[mat iar]nsemnder[zbunaretân[rulatrimiscunoscu`ilor imagini pornografice cu fosta sa prieten[.Pentruc[laprimultermenalprocesului tân[rularecunoscutfapteleabeneficiatdeclemen`ajudec[torului,priminddoianide]nchisoare cu suspendare, sub control judiciar. (D[nu`Rotariu)

VOTEAZ{ Sondajpe www.evbt.ro

Voraveavreunalt efectprotestele]n afararepuneriipepost aluiRaedAarafat? demar`i.Deasemenea,oameniiaumaimulte afi\e cu pre\edintele României ]n postura de „st[pânulbelelelor”,saucuRaedArafatcare„]l trateaz[” pe Traian B[sescu. Nu lipse\te nici

fotografiacuprefectulCristianRoman,laaceastaexplica`iadinparteaoamenilorfiind:„Doarel este Guvernul ]n teritoriu, nu?”, f[cându-se referirelaac`iuneaantiExecutiv.

E DE LA EI

Mar\ \i incident la miting Aproximativ150deboto\[neniauparticipatlaprotestele]nce-ade-atreiasear[din Pia`aRevolu`iei.„Jos g[ozoaru”,„JosB[sescu”, „Boto\[neniveni`icunoi dac[v[pas[”„Boto\[neni tre`i-v[”,„Ho`ii”,„Piticu\i cuchioruaufuratpoporu” sau„Boc\iga\caluiB[sescu suntmair[ucaCeau\escu” aufostdoarcâtevadintre mesajelecelordelaprotest. Pentru prima dat[, spre finalul ac`iunii, a fost]nregistratunincident,jandarmiiintervenindpentrucalmareauneipersoanecedorea s[ dea foc la pancarde. Manifestan`ii aveau pancarde,steaguri\iocrucedelemnpecare erauscrise]njurii\icuvintedeocar[laadresapre\edinteluiTraianB[sescu.Ceinemul`umi`iaveauladispozi`ie\iocaricatur[cuTraianB[sescuundescria„Unleupupatul,gratisscuipatul”.Al[turideboto\[neniinemul`umi`is-auaflatmar`iseara\iMariusOro\anu, liderulCartelAlfa\iDumitruAionesei,vicepre\edinteBNS.Ceidoiaumen`ionatc[sunt laprotestnu]ncalitatedesindicali\tici]ncea depersoanenemul`umitedem[surileluatede

Guvern. Dac[ la ac`iunile din primele seri vizatdenemul`umiri\idescand[riafostedilul municipiului C[t[lin Flutur, mar`i sear[ acesteal-auavut]nvizorpeCristianRoman, prefectuljude`ului.„DomnPrefectfiide\tept, i-alpeBoc\ifugidinloc”.De\inuauvenit dela]nceput,]nPia`aRevolu`ie,politicienii \i-au f[cut apari`ia, printre ace\tia num[rându-sesocialdemocra`iiCostic[Macale`i,R[zvanRotaru,FlorentinPetrariu,dar\iliberalii Florin ~urcanu, Roxana Marandiuc, Gheorghe Sorescu, Romulus Eram, GheorgheIavorenciucsauViorelIliu`[.Pentruanu fitra\ilar[spunderedejandarmipentruorganizarea unui miting ilegal protestatarii au ]nconjuratronduldefloridinfa`aPrefecturii. Aceea\i solu`ie a fost adoptat[ ]n prim[vara anuluitrecut\idecadreledidacticeboto\[neneceauprotestatpentrusalarii.Potrivitlegii pentruorganizare]nmodilegaldemitingjandarmiipotaplicasanc`iuni.Sprefinalulac`iuniidemar`isear[protestatariidinPia`aRevolu`ieis-auplimbatpePietonalulUnirii,pân[ la grupul statuar al R[scoalei de la 1907 de lâng[Parcdup[cares-au]ntors]napoi]ncentru.Pedrumauscandatlozinciprincareau f[cutapellaboto\[nenis[liseal[turelaprotest. Dup[ ce au revenit ]n Pia`a Revolu`iei jandarmii au fost nevoi`i s[-l calmeze pe un tân[r,ceaveaasuprasaosticl[cubenzin[cu care a ]ncercat s[ dea foc unor pancarde. Ac`iuneadeprotests-a]ncheiat]n jurulorei 21.00.(D[nu`Rotariu)

Dincâte\tiu,sunt pl[ti`ideConsiliul Jude`eaniaraceasta esteactivitatealor,ei aicisuntlaserviciu. V[rogs[let[ia`i ziuadeast[zidepe statuldeplat[.Au alteactivit[`i,suntin concediu?Credc[ atâtcâtceidoi vicepre\edin`iau votat]mpotriva interesuluipropriual jude`uluiBoto\ani, trebuies[leretrage`i toateatribu`iile CristianAchi`ei, consilierjude`ean

Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.2047  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you