Page 1

CMYK

StâlpscosdintemeliedeunBMW sc[patdesubcontrol EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVIII•nr.11(2046)•Mar`i,17ianuarie2012•8pagini

Prim procuror interimar la Parchet

„Piticul \i cu chiorul au distrus poporul”, „Nu v[ este fric[, c[ B[sescu pic[”, „Jos B[sescu”, s-a auzit din nou ]n centrul municipiului Boto\ani. Luni sear[, pentru a doua zi consecutiv, boto\[nenii s-au adunat ]n Pia`a Revolu`iei pentru a-\i exprima nemul`umirea fa`[ de conducerea `[rii. Ieri lor li s-au ad[ugat \i lideri ai USL.

Noile conducte las[ iar mii de oameni f[r[ ap[ Noapteatrecut[,miideapartamentedinmaimultecartiereau r[masf[r[ap[deoareceunadintreconducteleinstalatedesocietateaHidroconstruc`iagenerapierderideap[. Pagina 3

Parc[ri prin SMS de la sfâr\itul s[pt[mânii Pag. 8

Demonstra`ie socio-politic[ ]n zona 0: Piticul \i cu chiorul au distrus poporul

Deluninoul primprocuroral Parchetuldepe lâng[Tribunalul Boto\anieste AurelSimion. Acestaafost numit]nfunc`ie printr-unordin semnatdeprocurorulgeneralal României,Laura Codru`aKovesi.

Pag. 2

Pag. 4

Pagina 5


2

STARTNEWS TABLETA «LaBoto\aniinten`ialuiafâsâitdinstart,decum aajunslarestaurantulRapsodial-achematla ordinpeFlorin~urcanu.Bietuldeputatap[\it smeritprintrescriitoriprecumunmielspreabator primindcuumilin`[ultimeleindica`iidela VarujanVosganian,]ntâlnireaafostfoartescurt[, pre`doardecinciminute,timp]ncaredeputatul nostrun-af[cuts[deaafirmativdincap»

Dubl[misiune,din careunaratat[ Ca-nfiecareanpe15ianuariescriitorul\ipoliticianulVarujan Vosganian este prezent la Boto\ani la decernarea Marelui PremiudePoezie„MihaiEminescu”,anulacestaavenitcu-o dubl[misiune,pelâng[ceadevicepre\edintealUniuniiScriitoriloraavut\i-osarcin[politic[.VarujanVosganianesteunul dintremariino\triprozatoricontemporani,romanuls[u„Cartea\oaptelor”aadunatcamtoatepremiileliterarepe2010fiind dejatradus[]nmaimultelimbi.Cuvântuls[udepescenaTeatrului„MihaiEminescu”aimpresionatauditoriu,excursuls[u princulturilelumii]ntrumotivareauneiideimajorecarereprezint[fundamentuldezvolt[riispiritualeaomeniriii-asedatpe cei prezen`i culegând ]n final ropote de aplauze. Domnia sa st[pâne\tecanimenialtularataoratorie,\inucaefectaunei lec`ii]nv[`ate,ciofacedinhar\idintr-unplindecultur[care-i decoreaz[\inuan`eaz[gândirea.Cusiguran`[,VarujanVosganian\ipet[râmpoliticimpresioneaz[prinlogosuls[udoct,plin detrimiteri]n`elepte,numaic[aiciauditoriulestedintr-unalt aluat\idecelemaimultecuvântuls[uoriproducerumoareprintre colegi ori are efect de bumerang. Sunt convins c[ \i pre\edinteles[udepartid,chiarde-iprofesor,nu-igust[logosul\iprobabilc[tr[ie\te\i-uncomplexdeinferioritate. VarujanVosganianaavut\i-oalt[misiuneaicilaBoto\ani, unaingrat[,de„catalizatordemiting”,domniasa]naintedea poposi pe plaiurile lui Eminescu a tras o rait[ pe la Ia\i s[-i mobilizeze\is[-istimuleze,]ntruac`iunealor...spontan[dar]n acela\itimpdirijat[deReluFenechiu,peprotestatariianti-Boc \ianti-B[sescu.Uitec[dac[fa`[deEminescuafostla]n[l`ime, fa`[departidar[mascorigent,laIa\i,chiarde-isenatorpeunul dintrecolegiiledincapitalaMoldovei,n-apreaavutascultare, ceiie\i`ilamitings-aumanifestatbrambure\teneascultându-iindica`iile.LaBoto\aniinten`ialuiafâsâitdinstart,decumaajuns larestaurantulRapsodial-achematlaordinpeFlorin~urcanu. Bietuldeputatap[\itsmeritprintrescriitoriprecumunmielspre abator primind cu umilin`[ ultimele indica`ii de la Varujan Vosganian,]ntâlnireaafostfoartescurt[,pre`doardecinciminute,timp]ncaredeputatulnostrun-af[cuts[deaafirmativdin cap,deparc[arfifostunsoldatretardat. DeputatuldeSuli`as-aconformatde]ndat[,aadunat]nPia`a Revolu`ieivreosut[deliberali,unul\iunul,to`idurdulii\icu sânge-nobr[jori,careauprotestattimpdecâtevaorecerândvehementdemisiaguvernului\icapulluiB[sescu,numaic[demersulloraluatsfâr\itprintr-un„hâc”,marecâtunbo`deca\. M[a\teptamcacelpu`indeputatuls[pun[mânape-obordur[ \is-oaruncespreConsiliulJude`ean,s[-\idemonstrezefidelitateafa`[departid\is[learate]nfelulacestaboto\[nenilor`inta luipolitic[,numaic[bietuloiernus-amail[satv[zutlaochi. (LucianAlecsa)

B[trân[ g[sit[ moart[ \i pe jum[tate dezbr[cat[ la Cop[l[u Caz mai pu`in obi\nuit pentru poli`i\tii boto\[neni, care trebuie s[stabileasc[condi`iilemor`iiunei femeig[sit[f[r[via`[pemarginea unuidrumdinCopalau,lunisear[. Cei-afrapatpepoli`i\tiafostfaptulc[RuxandaD.,]nvârst[de81 deani,localnic[,eradezbr[cat[de labrâu]njos.B[trânaafostg[sit[ lamargineaunuidrum,laaproxi-

mativ500demetridelocuin`asa. Pentruc[eradezbr[cat[delabrâu ]njos,lafa`aloculuiauf[cutcercet[ri o echipa de criminali\ti ]n vedereastabiliriicondi`iilor]ncare femeiaamurit.Cutoatec[nuau fostobservatesemnedeviolen`[a fostdispus[efectuareanecropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzeidecesului.(D[nu`Rotariu)

Mar`i,17ianuarie2012

Urban Serv - lupt[ cu iarna pe zeci de tone de material antiderapant

UrbanServ\i-ascos utilajelepedrumuride laprimiifulgic[zu`i zileletrecute\idela primeletemperaturi negative]nregistrate. Sc[dereatemperaturilorexterioareadeterminatconducerea societ[`iidesalubritate s[ac`ionezepedrumurilemunicipiuluipentru combatereapoleiului. Directorul Societ[`ii Urban Serv sus`inec[treinop`ilarândauac`io-

nat utilajele societ[`ii pe drumuri directorulUrbanServ.Cantit[`ilede pentru a combate poleiul. material antiderapant ]m„Amavutcâtetreiutipr[\tiate pân[ acum lajelatreab[.|i]n pe carosabil nu au noaptea asta s-au dep[\it60detoanun`at tempene. }n acela\i raturi sub mitimp, directonus3grade\i rul Pricopi detonedematerialantipentruc[progspune c[ a derapant\iaproape15 noza anun`[ puslab[taie tonedeclorur[decalciu \i fulguial[ \icelmult5 maiaresocietateadesalusigur se fortone de clobrizareladispozi`ie,canmeaz[ polei. rur[ de caltit[`icarearputeafi }nacesteconciu. Clorura suficiente\ipentru di`iine-ampredecalciuafost g[tits[trimitem, achizi`ionat[ lunafebruarie iarutilajelepedrupentru desz[pezimuri pentru combarea \i totodat[ protereapoleiului”,adeclatec`ia trotuarelor cu parat ieri Gheorghe Pricopi, vele.(AuroraDimitriu)

440

Prim procuror interimar la Parchet Deluninoulprimprocuroral Parchetuldepelâng[Tribunalul Boto\aniesteAurelSimion.Acestaafostnumit]nfunc`ieprintrunordinsemnatdeprocurorul generalalRomâniei,LauraCodru`aKovesi. NumirealuiSimionafostf[cutcudelega`ie,pentru \aseluni,pân[cândInstitutulNa`ionalalMagistraturiivaorganizaunconcurspentruocupareafunc`ieide primprocuror.Func`iadeconducereaParchetuluide pelâng[TribunalulBoto\aniar[masvacant[dinluna decembrieaanuluitrecut,dup[ceCristianPopovici ademisionatdinfunc`ie\iarenun`atlamagistratur[, ]nscriindu-se ]n baroul Boto\ani. Temporar la \efia ParchetuluiafostprimprocuroradjunctTitianaUngureanu.AurelSimionesteprocurorulcuceamaimareexperien`[delaParchet,avândpeste20deanide magistratur[, de-a lungul anilor instrumentând cele maigreledosare,cumarficazulLapteacru,ce\i-a ucispatrumembridefamilie,Laz[rdelaH[ne\ticu ucidereaunuicopildedoianisaucazulBucu,dela S[veni, cu uciderea unui copil de 13 ani. (D[nu` Rotariu)


TOPNEWS

Mar`i,17ianuarie2012

Noile conducte las[ iar mii de oameni f[r[ ap[ Lucr[rileefectuateanultrecut dinfondurieuropenepentru reabilitareare`eleideap[]\i arat[dinnoupuncteleslabe. Noapteatrecut[,miideapartamentedinmaimultecartiereaur[masf[r[ap[deoarece unadintreconducteleinstalate desocietateaHidroconstruc`ia generapierderideap[. SCNovaApaservSAaanun`atluni]ntreruperea furniz[rii apei pentru noaptea trecut[, ]ntre orele 22.00-06.00, la solicitarea firmei Hidroconstruc`ia,careatrebuits[intervin[pentru remediereaunorpierderideap[peconductade polietilen[cudiametrulde600mm,]ndreptul hipermarketului Kaufland. Interven`ia a afectat alimentarea cu ap[ a apartamentelor din zona cuprins[]ntrestr[zileCaleaNa`ional[\i}mp[rat Traian, pân[ la ie\irea spre R[chi`i, respectiv cartierele G[rii, Calea Na`ional[, Grivi`a, }mp[rat Traian, Donici, Parcul Tineretului, Independen`ei, S[venilor, T.Vladimirescu, Zona Central[,Pia`aMare,PoddePiatr[,Bazar,Miori`a,Luceaf[rul.Aufostafectatedeaceast[interven`ie\ipuncteletermicedinzonamen`ionat[.

Conductele noi au f[cut probleme la câteva luni de la instalare Dac[pân[ieri,]nprimeles[pt[mânialenoului an nu s-au mai produs pierderi de ap[ \i ]ntreruperi]nfurnizarecares[lasepeuscatblocuri]ntregi,]nschimb]nultimeletreiluniale anuluitrecutastfeldeevenimentes-au`inutlan`

\iauridicatserioasesemnede]ntrebare]nprivin`aviitoruluiacestor`evi.Reprezentan`iiNova Apaservprecizau,]nperioada]ncare]mbin[rile lanoile`evicedauunadup[alta,c[aceasitua`ie se]nregistrapentruc[nusefinalizaseechilibrareahidraulic[pe`evi\i]\iexprimausperan`ac[ dup[ceaceastasevarealizanuvormaiapare avarii. Conducta pentru care s-a oprit noaptea trecut[ furnizarea apei este de 600 de mm, ]n timpcevechileconducteeraudediametrumai mare,de800demm.Despreaceast[diminuare de diametru a noilor `evi, reprezentan`ii Nova Apaservspun]ns[c[nuarfivorba,neap[rat,de unpunctslab.„Suntmaieconomicoase,pentru c[ ]n caz de avarie pierderile de ap[ sunt mai mici”,maiafirmadirectorulMaricelGeorgescu. La42,5milioanedeeuroseridic[valoareatotal[ a proiectului european ISPA „Reabilitarea \i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap[, canalizare \i epurare Boto\ani”, prin care s-au montatnoiconducte\isemodernizeaz[sta`iile deepurare\itratare.(AuroraDimitriu)

Dela]nceputulanuluinuam maiavutproblemecuconductele]nlocuiteprinProgramul ISPA.Anulacestaoricerepara`iesefacelaconductele acesteanoiestesuportat[din baniifirmeiconstructoare, conductelefiind]nperioadade garan`ie.|ipierderiledeap[ secalculeaz[\isuntsuportate totdefirmaconstructoare MaricelGeorgescu,director generalSCNovaApaservSA

Noi negocieri preg[tite pentru contractele la ap[ |efiideasocia`iide proprietariparmai dispu\iladialogcu conducereasociet[`ii NovaApaservpe temacontractelorce trebuie]ncheiatecu operatoruldeap[. AutoritateaNa`ional[ deReglementarepentruServiciileComunitaredeUtilit[`i Publice (ANRSC)a prelungittermenulde intrare]nlegalitate]n privin`a]ncheierii contractelor,dând r[gazoperatoruluis[ rezolveproblemacu asocia`iiledeproprietaripân[la31ianuarie2012. |efii asocia`iilor de proprietari au]nceputs[primeasc[invita`iile

ladialog\iuniidintreeisedeclar[ pentrusemnareaacestorcontracte, dup[ clarificarea unor aspecte ]n discu`iilecuconducereaoperatorului.Cumaibinedeolun[]nurm[, o]ntâlnirepeaceast[tem[organizat[deNovaApaservcu\efiiasocia`iilordeproprietaridinmunicipiuae\uat,reprezentan`iioperatorului de ap[ izbindu-se atunci de refuzulmultor\efideasocia`iidea ]ncheia contractele, \edin`a finalizându-sechiarcuscandal\ihuiduieli.„Nuamfostdeacordpentru c[mai]ntâitrebuies[serezilieze contractele individuale ]ncheiate pân[ acum \i apoi s[ se ]ncheie contractelecunoi”,aexplicatieri pre\edintele FAP. Jude`ul Boto\aniar[massingurlanivelna`ional ]n privin`a nerespect[rii legisla`iei care prevede ]ncheierea de contractecuasocia`iile.ANRSCa datunnoutermenoperatoruluide ap[ s[ intre ]n legalitate ]n ce prive\tecontractele.Termenuleste acum de 31 ianuarie. Cu toate acestea,]nparalelecudiscu`iilecu \efii de asocia`ii, Nova Apaserv ]ncurajeaz[\i]ncheiereacontractelorindividualecuclien`ii.(Aurora Dimitriu)

Cuceidelaap[amtrecutlanegocieri.Am v[zut\iraportuldelaANRSC,]ncaresepune]nvederesociet[`iis[respectelegea\is[ ]ncheiecuasocia`iilecontracte,nucontracte individuale.Noinuspunem«nu»]ncheierii acestorcontracte Petric[Butnaru,pre\edintele Federa`ieiAsocia`iilordeProprietaridin municipiulBoto\ani

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Consilierii jude`eni chema`i s[ re]mpart[ banii Ast[zi la orele 14 consilierii jude`enidinBoto\anisuntconvoca`ila onou[\edin`[extraordinar[,pentru rediscutarea sumelor defalcate din TVA\iimpozitulpevenitrepartizateprim[riilor,Direc`ieiJude`enede Drumuri\iPoduri\iConsiliuluiJude`ean.|edin`aesteimpus[decerereaprefectuluiderevocareahot[rârii precedente, ca urmare a nerespect[rii criteriilor de repartizare a fondurilor.„Sevareanalizavechiul proiect, ]ntrucât prefectul Cristian Romannuaatacathot[râreaveche, ciamendamentulvotatdeUSL”,a precizatFlorin Bulgariu,consilieral pre\edintelui Consiliului Jude`ean Boto\ani.|edin`avafiprobabilboicotat[deconsilieriiUSL,ieriemi`ându-seuncomunicatprincarese arat[c[ale\iiPNL\iPSDconsider[ c[baniis-audistribuitdirect\inoua \edin`[nu]\iarerostul.(O.M.)

Miting f[r[ amenzi LaBoto\aniprimasear[deprotestcontraguvernan`ilor\iconducerii`[riis-adesf[\uratcivilizat,f[r[ incidente,astfelc[jandarmiinuau aplicatniciosanc`iune.Cutoatec[ celeosut[depersoanecareauprotestatduminic[sear[nuaveauautoriza`ie,pentruc[austatpetrotuar\i nu au ]ncurcat circula`ia jandarmii auconsideratc[nutrebuieluat[nici om[sur[fa`[deei.„Nuafostaplicat[ nici o sanc`iune contraven`ional[,amend[sauavertisment,pentru c[ oamenii au protestat pa\nic, nus-au]mbrâncit,nuafosttulburat[ lini\teapublic[\inicic[ilerutierenu aufostblocate”,amen`ionatplutoniermajorDanIzotov,purt[torulde cuvântalInspectoratuluiJude`eande JandarmiBoto\ani.(D.R.)

Sindicali\tii de la Alfa se solidarizeaz[ verbal cu protestatarii Uniunea Sindical[ Teritoriala CartelALFAfilialaBoto\anisesolidarizeaz[\isus`inedemersulparticipan`ilorcareprotesteaz[pa\nic]mpotrivaguvern[riiBasescu-Boc.„}n numele membrilor sindicali Cartel Alfa filiala Boto\ani, ne exprim[m sus`inereafa`[deromâniicareprotesteaz[pa\nic\isolicit[mdemisia cupluluiB[sescu-Boc\iorganizarea ]nregimdeurgen`[aalegerilorparlamentare anticipate. Condamn[m fermoriceactedeviolen`[]ntimpul acestormanifest[ri\iconsider[mc[ aceste ac`iuni pot \i trebuie s[ fie desf[\uratepa\nic”,adeclaratMariusOro\anuliderulCartelAlfaBoto\ani. Acesta sus`ine c[ Guvernul continu[s[cread[c[asumarear[spunderii guvernamentale reprezint[ solu`ia perfect[ pentru ]nf[ptuirea reformelor]nRomânia\iabuzeaz[ de aceast[ procedur[. Astfel, din punct de vedere sindical, se consider[c[avenitmomentulcaaceast[ guvernare s[-\i asume r[spunderea pentrue\eculm[surilordeausteritateiresponsabilepecarele-aluat\i pentru care pl[tesc doar românii simpli.(P.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Mar`i,17ianuarie2012

Stâlp scos din temelie de un BMW sc[pat de sub control Patrutineri,eleviai ColegiuluiEconomic „OctavOnicescu”au sc[patcuvia`[dintrungravaccidentde circula`iepetrecut duminic[sear[,la ie\ireadinmunicipiu spreHudum.

\osea. }n urma accidentului pasagerii afla`i ]n autoturism, Ioana IsabelaC.de18ani,dincomuna VârfuCâmpului,AndreiIonu`~. de18ani,dincomunaCo`u\ca\i AndreiL.de18ani,dincomuna Albe\ti.De\iini`iallaapelulf[cut la112s-aspusc[doidintretineri erau]ncarcera`icândpompieriiau ajunslafa`aloculuito`ipatruerau ie\i`idinma\in[.

Cercetat pentru v[t[mare corporal[ din culp[ \i distrugere

Untân[rcareaveapermisulde conducere de numai jum[tate de an,cuunBMW]mprumutatdela Ceitreitineriaufosttransporta`i unprieten,ascosunstâlpdeiluminat din temelie ajungând ]n la Spitalul Jude`ean, r[mânând decor,lamaimul`imetride\osea. interna`i.Poli`i\tiiceauf[cutcerBogdan Petru\ J. din comuna cet[rilafa`aloculuiaustabilitc[ vina pentru producerea acciVorniceni,luaseautoturismul dentului ]i apar`ine \ofe]nmatriculat ]n Fran`a, rului ]n totalitate. pentru o plimbare, „Conduc[torul auto fiind ]n ma\in[ cu afosttestatcuapaal`i trei colegi. Pe ratul etilotest, restrada Sucevei, ]n zulta tulfiindnegazona Corni\a, aniavea\oferul tiv. }n cauz[ s-au ajungând ]ntr-o cares-a ]ntocmit acte procurb[ u\oar[ la r[sturnatcu cedurale fa`[ de J. stânga, din cauza Bogdan Petru\ sub ma\ina vitezei a intrat pe aspectuls[vâr\iriiincontrasens,undeaizfrac`iunilor de v[t[mabit ]n plin un stâlp de re corporal[ din culp[ \i iluminat public, dup[ care distrugere,urmândcalafinalizaautoturismuls-ar[sturnat]n\an`. }nurmaimpactuluiautoturismula reacercet[r ilors[sepropun[sofostdistrus]npropor`iede50lasu- lu`ie procedural[”, a men`ionat t[, iar stâlpul de iluminat a fost inspectorul principal Daniela scosdinp[mântcutotcutemelie, Gheorghiescu,purt[toruldecuvânt fiind aruncat circa zece metri pe alIPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

19

Amfostsesiza`i]nprivin`aunuiaccidentrutierprodusDE85.Lafa`a loculuis-auconstatatpatruvictime,unamaigrav,erauscoasedeja dinautovehicul,afoststabilizatvehicululs-aacordatprimulajutor victimelor,acesteafiindpreluatedeunechipajdeambulan`[.Victima maigravr[nit[eraunb[iatde19ani,aveacontuziilamembre,la coloanacervical[\icacap AlinCarp,\efGard[deInterven`ieISUBoto\ani

Nici un responsabil pentru sinuciderea de la spital Nimeninu]\iasum[responsabilitateapentrusinucidereab[rbatuluidinB[lu\eni,delasfâr\itul s[pt[mâniitrecute,cares-aaruncatdelaetajul\asealSpitalului Jude`ean.De\iurmas[fiecercetatpentrutentativ[deomorreprezentan`iiParchetuluisus`inc[ nueratreabalorcab[rbatulde 32deanis[fiesupravegheatiar conducereaspitaluluispunec[]n noaptearespectiv[osingur[infirmier[aveagrij[debolnavi,fiind osingur[persoan[pentru...90de paturi. VictorNigelerainternat]ncadrulsec`ieidechirurgiedup[ces-a]njunghiat]nburt[.So`iasaAndreea Nigel,]nvârst[de25deani,erainternat[demar`i]n sec`iadereanimare,mediciiluptându-ses[-isalveze via`adup[cefusese]njunghiat[deso`.Dup[ceafost audiat[ \i legi\tii au consultat-o s-a stabilit c[ via`a femeiiafostpus[]npericol.DrepturmareParchetul depelâng[TribunalulBoto\aniurmas[]lancheteze pentru tentativ[ de omor. }n noaptea respectiv[ ]n

jurulorei03.00as[ritdelaetajul\ase,directpealeea decimentdelâng[spital.Decesuls[uafostinstantaneu.Conducereaspitaluluiaacuzatlipsadepersonal. |iconducereaParchetuluisus`inec[nuputeafiluat[ niciom[sur[atâttimpcâterainternat.„Nicim[car nu]ncepuseurm[rireapenal[fa`[deel.Erainternat ]nspital,nuputeas[fieluat[niciom[sur[.Eraun autorcunoscut”,aspusAurelSimion,primprocurorul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. (D[nu`Rotariu)

}nnoaptearespectiv[eraosingur[infirmier[pentru90de paturi.Atunciinfirmieraamers labaiecuunpacient.Bolnavii aufostalerta`icânddincauza curentuluiu\as-a]nchiscu putere.Cândauv[zutc[geamuleradeschiss-auuitat\i \i-audatseamac[as[rit MihaelaMiler,directorul medicalSpitalulJude`ean

R[zbunare ]n stil mafiot pe un Mercedes Untaxi,parcatpe stradaMihailKog[lniceanudinmunicipiulBoto\ani,a fostdistruspar`ial ]ntr-unincendiuizbucnitlunidiminea`[.Solicita`i, pompieriiaureu\it s[]mpiediceextindereafl[c[rilorla ma\inile\icl[dirile dinvecin[tate. Angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ au fostsesiza`idespreproducerea incendiuluipu`in]naintedeora

06.00. Spre locul indicat s-a deplasat un echipaj apar`inând Deta\amentului de Pompieri Boto\ani,cuoautospecial[.La sosirea pompierilor incendiul cuprinsese compartimentul motoralautoturismuluimarca Mercedes Benz. Incendiul a fost stins ]n mai pu`in de un sfert de or[, fiind salvate bunuri materiale ]n valoare de 50.000 lei. „Fl[c[rile au distrus elementele din plastic \i cauciuc ale compartimentului motor,oanvelop[\ispoilerul din fa`[, valoarea pagubelor fiind estimat[ la circa 30.000 lei. Cauza probabil[ a incendiuluioconstituieac`iuneainten`ionat[.Cazulafostpreluat de poli`i\ti”, Dorina Lupu, subofi`errela`iipublicealISU Boto\ani.(D[nu`Rotariu)


CMYK

ESEN~IAL

Mar`i,17ianuarie2012

5

Demonstra`ie socio-politic[ ]n zona 0: „Piticul \i cu chiorul au distrus poporul” „Piticul\icuchiorul audistruspoporul”, „Nuv[estefric[,c[ B[sescupic[”,„Jos B[sescu”,s-aauzit dinnou]ncentrul municipiuluiBoto\ani. Lunisear[,pentrua douaziconsecutiv, boto\[neniis-auadunat]nPia`aRevolu`iei pentrua-\iexprima nemul`umireafa`[de conducerea`[rii. Pentru c[ manifestarea de luni sear[ a avut parte \i de sprijinul

membrilor USL num[rul participan`ilor a fost mai ]nsemnat, dep[\ind150.Printreboto\[neniice audorits[-\istrigeof-ullaprotest au luat parte \i pesedi\tii R[zvan Rotaru, pre\edintele Tineretului Social Democrat din Boto\ani, deputatul Costic[ Macale`i \i al`i membri de partid, dar \i liberalii VerginelGiread[,primarulcomunei Mihai Eminescu, Romulus Eram, consilier PNL, Gheorghe Sorescu, vicepre\edintele PNL, Dumitru Zm[u, fostul \ef al Poli`iei Rutiere ]n frunte cu \eful PNLFlorin~urcanu.„Dorin`ade maibinem[scoate]nstrad[\ifaptulc[oamenii[\tianepotajutas[ facem ce e mai bine. Dac[ nu avem\ansacalucruriles[sedesf[\oare prin activitatea Parlamentului,singura\ans[suntmi\c[rile

Nuamvenit]ncalitatedelider.Suntunsimplucet[`ean.Nuafostosolicitaredelacentru,amv[zutcuto`iic[USL-ulvasus`ine protestelecivilizate\if[r[violen`[ Florin~urcanu,deputat

de acest gen. Ele pot aduce la o mas[ a negocierilor pe cei care spunc[aumajoritate”,aspusRomulusEram.|iprimarulcomunei MihaiEminescuaspusc[membrii USLsprijin[protestul.„Noidela PNL ne-am adunat protestatarilor pentru c[ ei ]\i doresc aceast[ schimbare,pentruc[eis-aus[turatdepensiilet[iate,desalariilet[iate,s-aus[turatdescumpireagazelor.NoiceidelaUSLne-amdecis s[ simpatiz[m cu manifestan`ii”, a spus Giread[. Pre\edintele

USL solidar \i ]n comunicate cu protestatarii Dup[protestelededuminic[ dincentrulora\ului,USLs-a ]ntrunitlunidiminea`[labiroul politicjude`eanpentrualuaatitudine.UniuneaSocial-Liberal[ ]\iexprim[solidaritateafa`[de protesteledelaBoto\ani\idela nivelna`ional. Cutoateacestea,membriiacesteialian`esus`in c[nupotfideacordcumi\c[rileviolentealeunor grupuri,careprinacteledevandalismdiminueaz[ efectele protestului \i scopul acestuia. „Românii audemonstratc[numaisuport[umilin`alacare estesupusderegimulUdrea-B[sescu-Boc.Poporul român \i-a rec[p[tat demnitatea \i con\tiin`a for`ei sale”, se precizeaz[ ]n comunicat. Reprezentan`iiUSLsuntdep[rerec[efecteleincompeten`ei,ipocriziei,arogan`ei,minciunii\icorup`iei actualilorguvernan`isemanifest[]ntoatedomeniile de activitate \i la toate nivelele de decizie. „Nuputemacceptacacet[`eniiRomânieis[fiecataloga`ideunliderna`ionalPDLcafiind«viermi

care]\imerit[soarta»,iarlideruljude`eanPDLs[ neconsiderepenoiboto\[neniidrept«molu\te\itâr[toare»”,searat[]ncomunicatulUSL.Singurasolu`iepecareomaivedeaceast[alian`[estedemisia pre\edinteluiTraianB[sescu,aGuvernulBoc\iorganizareaalegeriloranticipate.(OtiliaMaxim)

PNLaspusc[nuauprimitordin delaBucure\tis[participelaprotest.}nafar[dedou[,treipersoane]nstaredeebrietateceaufost

scoasedinrândulprotestatarilorde c[trejandarminicilunisear[nuau fost]nregistrateevenimentedeosebite.(D[nu`Rotariu)

Vicele Ghiorghi`[ zice c[ ]n`elege protestatarii ViceprimarulFlorin Ghiorghi`[estede p[rerec[protestele desf[\uratelaBoto\ani]iavantajeaz[ peceidinopozi`ie, darsper[caac`iunileprotestatarilor s[nusetransfere c[trelaturapolitic[. Democrat-liberalul crede c[ s-arputeaiscaunconflict]ntre acei protestatari care sunt sus`in[toriaiunuipartidpolitic \iceicarenusuntsus`in[tori, lucrucarenuestededorit.De asemenea, Florin Ghioghi`[ ]n`elegenemul`umireaoamenilor, considerând-o justificat[, dat fiind faptul c[ boto\[nenii tr[iesc ]n condi`ii austere. Cu toateacestea,nuestedeacord ca protestul s[ capete valen`e violente. „Eu ]i ]n`eleg pe oamenii care protesteaz[, care protesteaz[civilizat,esteochestiefireasc[\idemocratic[,dar

nu distrugând \i punând via`a altoroameni]npericol.Astanu pot]n`elege”,aconchisGhiorghi`[,caresper[calaBoto\ani s[ nu se ]ntâmple ceea ce se ]ntâmpl[]ncapital[,undeprotestatariiaudistrusceeaces-a creat]nmul`iani. Edilulsus`ine c[ to`i cei care doresc s[ protestezetrebuies[soliciteautoriza`ii,pentrucatotuls[sedesf[\oare]ntr-uncadruorganizat, pentruanuap[readispute,iar lucrurile s[ scape de sub control.(OtiliaMaxim)


6

TOPNEWS

Mar`i,17ianuarie2012

Titularizarea devine amintire la Boto\ani Titularizareavadisp[readinanul\colar 2012-2013,cândcadrele didacticesevorangaja pebaz[deconcurs,a\a cumse]ntâmpl[\i]n altedomenii.Dup[rezultateledezastruoasede laexameneledeanul trecut,dar\idinal`i ani,MinisterulEduca`ieiaschimbatmodul]n careseocup[locurilede profesori\i]nv[`[tori. Ceicarevors[lucreze]n]nv[`[mânt sau s[ ]\i g[seasc[ un post maibunvorfinevoi`is[sus`in[un concurslaunit[`ile\colarecareau posturi disponibile. Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), a

men`ionat c[, potrivit prevederilor legale,maimulte\colisevorconstitui ]ntr-un consor`iu \i vor face propriilereguli,]nconformitatecu prevederile legale. Sunt voci care spun c[ nu le convin cum au fost structurateunit[`ile\colarepeconsor`ii. Un consor`iu presupune o strategieadoptat[princonsensaplicat[tuturor.„Sper[ms[fiebenefic,daroameniiaudubii\isemne de]ntrebare,dac[sevaprocedacorect.}nopiniacolegilorno\trivorfi directorideunit[`i\colarecenuvor procedaortodox\inuvormergepe criteriidecompeten`[cipecelede nepotism\ipealteprincipii.Nuvor aveaaccesceivaloro\iciceicupile \irela`ii.Vorap[reareac`iilamoment,pentruc[celcarenu-\iface treaba va fi vizat de colectiv \i atuncivafieliminatdep[rin`isaude colectiv.Costurilepeelevsuntcum sunt \i colegii nu vor mai accepta orice li se pune pe tav[ de c[tre directori”,adeclaratliderulSIP.

Nici un consor`iu \colar la Boto\ani LiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt(LSI)sus`ine c[ la Boto\ani nu sunt constituite acesteconsor`ii.Pentruconstituirea acestoratrebuiau]ntruniteconsiliile de administra`ie din toate \colile membre ale consor`iului, valideze consiliulacestuia.„LaBoto\aninu s-af[cutniciunconsor`iu,fiinddep[\it termenul legal ]n acest sens. Vedem imposibil ca pentru anul \colar urm[tor ca vacantarea catedrelor \i posturilor vacante s[ se fac[laniveldeconsor`iu,pentruc[ suntem]nafaracalendarului.Acestea trebuiau constituite pân[ la 3 ianuarie”, a spus Liviu Axinte. Avizarea consor`iilor \colare la nivelul jude`ului a fost unul dintre puncteleceurmauafidiscutate\i]n cadrulConsiliuluideAdministra`ie al Inspectoratului |colar Jude`ean

Madame Sindy pup[ iar dorsal Guvernul Sindicali\tiidinsistemuleduca`ionalboto\[neannuvorparticipa laac`iuniledeprotest antiB[sescu\iBoc. Ceicarevordoris[ ieseindividualpotface acestlucru,darnu]n numelesindicatului. Maria ~iprigan, liderul Sindicatului}nv[`[mântuluiPreuniversitar (SIP),condamn[modulviolentde manifestare a protestatarilor din Capital[.}nopiniasanemul`umirileoamenilordelacatedr[potfisolu`ionate civilizat, dar ]n instan`[. MaimultdeatâtliderulSIPcatalogheaz[ac`iunileceauloc]naceast[ perioad[]nstrad[cafiindmanipulatedeforma`iunilepolitice.„Po`i s[fiiunomcivilizat,po`is[temanife\ti civilizat, nu s[ distrugi bunurile\is[temanife\ti]nmodhuliganic.Dezaprob[macestegenuri demanifest[ricareauavutloc]n `ar[\inemanifest[mdezaprobarea fa`[ de aceste comportamente \i mai mult dezaprob[m implicarea politic[ a unor forma`iuni care au salu tat  poate evenimentul care se numeaunproiectdemodificarea Legiis[n[t[`ii,puteafoartebines[ seorganizezeunreferendums[se testeze p[rerea românilor”, a declarat Maria ~iprigan. Pentru cadreledidacticecevordoris[iese]n strad[,laac`iunilecevoravealoc, liderulsindicalaf[cutapellalini\te \i la un comportament civilizat, demn de un meseria pe care o au. „Nu\tiucecâ\tigdecauz[vafi,care vafifinalulacestornemul`umiri,dar dinmomentces-auluatm[suridrasticedeausteritate,]ncondi`iile]ncare fiecare `ar[ din Europa trece prin acestegreut[`ifinanciare.Nu\tiude undestatulromânvag[sisolu`iipentru remedierea economic[”, a spus liderulSIP.(PetronelaRotariu)

ceaavutlocieri.}nacela\itimppe ordinea de zi au fost cuprinse \i punctecef[ceaureferirelare`eaua \colar[ pentru anul 2012-2013 \i

modific[rilare`eaua\colar[pentru anul]ncurs,dar\i]nlocuireaanumitordirectori,caurmareademisiiloracestora.(PetronelaRotariu)

Alegere ]ntre elevi cu oficiali de la minister OanaBadea,secretar destat]nMinisterul Educa`iei,s-a]ntâlnit cueleviiboto\[nenila ConsiliulNa`ionalal Elevilor.Membrii ConsiliuluiJude`ean alElevilor(CJE)au participatlaAdunarea General[aConsiliului Na`ionalalElevilor. AceastaaavutloclaTârguMure\]nperioada9-13ianuarie.ScopulprincipalalAdun[riiafostalegerea noului Birou Executiv al CNE.Laaceast[]ntrunireauparticipatreprezentan`iiconsiliilorjude`enealeelevilordintoat[`ara\i din municipiul Bucure\ti, câte patrudelega`ipentrufiecarejude`, ]nso`i`i de profesori coordonatori. Delega`ia CJE a fost format[ din FlorinGavril(pre\edinte,vicepre-

\edinteCNE),LarisaSandu(primvicepre\edinte), Cristian Cercel (Avocatulelevului)siBiancaHodoraba (director Departamentul Mobilitate, informare, formare si consiliere).Ace\tiaaufost]nso`i`i deMihaelaGabriela~[ranu,profesor coordonator CJE Boto\ani. }nurmavotuluidemocraticexprimatdemembriiCNE,noulpre\edinte este Andrei-Bogdan Petre, pre\edinte CJE Constan`a. Secretariatul a fost preluat de R[zvan Azamfirei, pre\edinte CJE Mure\ -departamentorganizareintern[\i Georgiana Epure, pre\edinte CJE Sibiu-departamentrela`iiexterne. „ScopulprincipalalAdun[riiGeneraleafostalegereanouluiBirou ExecutivalCNE.Ladeschiderea oficial[ a Adunarii Generale au participat Secretarul de stat Oana Badea, consilierul d-lui ministru, RomeoMo\oiu,dar\ialteoficialit[`i centrale \i locale, respectiv invita`i speciali”, a spus Florin Gavril,pre\edinteleCJEBoto\ani. (PetronelaRotariu)


PUBLICITATE

Mar`i,17ianuarie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500,euronegociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.2,SD,gazseparat,semimobilat,pre` 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Curcubeului,54 mp,parter,central[termic[,balcon]nchis, decomandat,pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 45mp,et.3,izolat,central[termic[,finisat, termopan,decomandat,pre`28.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a, 50mp,et.3,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,semimobilat,pre`30.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 50mp,et.2,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,mobilat,pre`34.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona Prim[verii,60mp,etaj2,termopan,izola`ie exterioar[,mobilat,pre`29.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonamag.Util Gar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T,mobilat, pre`42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisat complet,CT,termopan,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,

blocculift,CT,pre`40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,75mp,etaj3,CT,termopan,finisat complet.Pre`45.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan, moderncompartimentat\ifinisat.Pre`50.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`a Revolu`iei,zonaultracentral[,100mp,et.5, mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre`65.000 euro,negociabil.

]nchirieri

*Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[ipe str.OctavOnicescu,partercu vedereinParculMihaiEminescu.Pre`50.000EURO TEL.:0745.150.765.

*}nchiriezapartament4camererenovatsimobilatcuCT, ]nCaleaNa`ional[nr.65 ]ncepândcudata01.01.2012la pre`ulde300Euro/lun[.Rela`ii late.0742.123.272.(p)

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituatin Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EURO TEL.:0745.016.767.

*}nchiriezspa`iucomercialrenovatmodernsiutilat]nPietonalulTransilvaniei,bl.A5,parter,]ncepândcudatade 01.01.2012.Rela`iisuplimentarelatelefon:0742.123.272.(p)

v^nz[ricase/teren

v^nz[ridiverse

*Vândcas[laro\usituat[pe stradaHatmanArbore200mp, zon[deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646.

*SC„SALOMEDESIGN” SRL-]nfaliment,vindeconfec`iidiferite.Telefon: 0744.853.158.(2309-3)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp, ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartamentcu2camere. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj, teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000euro, negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`a. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren 400mp]ngr[dit,pre`78.000euro,negociabil. Posibilitatedeplata]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovat,CT,mobilat,pre` 200euro/lun[.

AGENDA SERVICIILOR

*Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat,mobilat, pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat, CT+T+G+F,pre`800euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`800euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrin[termopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

calendar ortodox 17M†Sf^ntulAntoniecelMare

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Mar`i,17ianuarie2012

Parc[ri prin SMS de la sfâr\itul s[pt[mânii Celtârziulasfâr\itulacesteis[pt[mâniboto\[neniivor puteaparcaautomobileleachitândplata taxeiprinSMS. Implementareaacestuisistemvine]n ajutorul\oferilor boto\[neni,carevor trimiteunsimplu mesajtelefoniccare s[con`in[num[rul de]nmatriculareal ma\inii\idurata sta`ion[rii. Taxa va fi dedus[ din creditul cartelelor de re]nc[rcare al de`in[toruluiautovehicoluluioriseva reg[si pe factura telefonic[. Implementareasistemuluinuimplic[ costuri din partea municipalit[`ii, iarHiSpeedRecovery,firmacare administreaz[ parc[rile cu plat[, va pune la dispozi`ie dotarea tehnic[, aceasta având un comision din]ncas[ri.Tarifelepentrulocul deparcarevorr[mânenemodificate. Singura diferen`[ este c[ cei carevoroptapentruaceast[modalitatedeplat[vorsuporta]nafara tarifului \i costul SMS-ului. (OtiliaMaxim)

Sondajpe www.evbt.ro

Trebuies[sprijine partideledinopozi`ieactualelemi\c[ridestrad[?

E DE LA EI

Firmacareseocup[cuadministrareaparc[rilordotatecuparcomate trebuies[vin[s[implementezesistemul,s[pun[serverele,s[aduc[ telefoaneledeverificare.Celtârziulasfâr\ituls[pt[mâniivafirezolvat[situa`ia\isevasemnacontractul.Vamergetotodat[cuplata prinSMS\iplatacufise FlorinGhiorghi`[,viceprimarBoto\ani

Start la biletele reduse pentru pensionari perioadaanterioar[plec[rii]nsejurs[fiemai mic[ sau cel pu`in egal[ cu nivelul salariului mediudinlunaanterioar[plec[rii]nsejur. „Nuamprimit]nc[biletelepentru sta`iunile balneo-climaterice, urmândca]nceade-adouaetap[ a lunii februarie, ]n cel mai optimist scenariu, s[ putem intra]nposesialor.Totatunci zilelapre`redus vom \ti \i num[rul de bilete potpetrecepensioalocate jude`ului Boto\ani narii]ntr-o pentruanul2012”,adeclarat sta`iunebalneoC[t[lin Dupir, purt[torul de cuvânt al Casei Jude`ene de climateric[ PensiiBoto\ani.(OtiliaMaxim)

}ncepânddeieripensionarii\i asigura`iipotdepunecereri ]nvedereaacord[rii biletelordetratament pentru anul2012. Criteriiledeacordareabiletelorsuntidenticecuceledin anulanterior.Pensionariivor achita50lasut[dincuatumul pensiei indiferent de nivelul acesteia,iarasigura`ii50lasut[ din valoarea biletului, condi`ia fiindcavaloareavenituluinetdin

VOTEAZ{

18

Dup[maibinede22 deanidelaRevolu`ie,via`amajorit[`ii românilorestemult maigreadecâtpe vremeacomunismului.Prinac`iunilelor democraticedinacestezile,româniiau ar[tatcâtsepoatede clarc[s-aus[turat deB[sescu,Boc\i PDL\ic[suntpreg[ti`is[]\icâ\tige ]nc[odat[libertatea \idemnitatealafel cumauf[cut-o]n 1989,protestând]mpotrivaanilorde umilin`[\isfidarela careaufostsupu\ide actualaputere MariusOro\anu, pre\edinteCartel AlfaBoto\ani

Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.2046  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you