Page 1

CMYK

Mediciilegi\tiauclarificatcauza mor`iipoli`istuluidelaCorni

Pag. 2

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Spitalele s-au comasat pe aceia\i bani

AnulVIII•nr.8(2043)•Joi,12ianuarie2012•8pagini

S[racii parlamentari boga`i

Pag. 3

Ghiorghi`[ a g[sit porcu\ori de Guineea ]n USL Viceprimarula acuzatsemnatarii amendamentului votatluni]nConsiliulJude`eande prostie\ilips[clar[deresponsabilitate,asem[nându-i peace\tiacuni\te porcu\orideGuineea.

Trimi\ii boto\[nenilor ]n Parlament nu par a fi lovi`i de criz[, ace\tia figurând cu averi considerabile. Cei nou[ senatori \i deputa`i de Boto\ani de`in, pe lâng[ ma\ini de lux, case \i bijuterii \i sume importante de bani ]n b[nci. Pagina 5

Sindicali\tii \i Colegiul Medicilor au g[sit monstruozit[`i ]n noua lege a s[n[t[`ii Legeaprivindorganizarea\ifunc`ionareasistemuluisanitar,a\acumseprezint[]nproiect,ar ]nc[lcadrepturifundamentalealeasigura`ilordes[n[tate. Pagina 4

Pag. 8


2

STARTNEWS TABLETA «Luatlabanim[run`is-adezumflatde ]ndat[,mi-amdatseamac[venisecu lec`ia]nv[`at[]nlaboratorulunuianume partid\ic[inten`ialuiafosts[fieluat]n seam[,acestaeste\imotivulpentrucare nu-mipermits[-iscriunumele,dintr-un sentimentderespectpentrumarelepoet»

Poetuleca\i soldatul... Decâtevazilechibi`ii]nalepoezieifactotfeluldepronosticuri]n privin`acâ\tig[toruluiceleide-aXXI-aedi`iealPremiuluiNa`ional dePoezie„MihaiEminescu”,Boto\ani,2012.Uniisuntnemul`umi`i delistapoe`ilornominaliza`i,al`iise]nvârto\eaz[dându-sedoc`i]n ale poeziei trâmbi`ând sus \i tare c[ poe`ii ale\i sunt dup[ poftele câtorvapoe`iboto\[neni\inicidecumn-arficeimaireprezentativi poe`iromâni.Nimicmaifals,juriulestearhicunoscut,estealespeo perioad[dezeceani\iesteformatdincelemaimaripersonalit[`iale criticii literare contemporane reprezentând toate zonele geografice ale`[rii:NicolaeManolescu\iMirceaMartin(Bucure\ti),IonPop (Cluj), Cornel Ungureanu (Timi\oara) \i Al C[linescu (Ia\i). Laurea`iidepân[]nacestanfaccinsteculturiiromâne\i]nacela\i timpora\uluinostru,uniiautrecut]neternitate,darauralorlumineaz[]ncontinuareacestelocuri. Ieri,m-aprinslacol`destrad[unmare„cunosc[tor”]nalepoeziei\i-atrecuts[-mituruietotfeluldescenariioculteprivindacordareaacestuipremiu,`intasfertodoctuluiinfatuateraprimarulmunicipiului. Luat la bani m[run`i s-a dezumflat de ]ndat[, mi-am dat seamac[veniseculec`ia]nv[`at[]nlaboratorulunuianumepartid\i c[inten`ialuiafosts[fieluat]nseam[,acestaeste\imotivulpentrucarenu-mipermits[-iscriunumele,dintr-unsentimentderespectpentrumarelepoet. Ehe,\ial`i„d[\tep`i”cuepole`idemucavafacierarhiz[ri\ivorbesc „pederostdesprepoezie”considerându-se]ndrept[`i`is[deaverdicte,faccâtevatumbeprinpreajmapoeziei\igata,credc[dejai-audezvelit\oldurileEuterpei\ipotchiars-odefloreze.Literaturaesteun spa`iu]mprejmuitcusârm[ghimpat[,nupo`is[treci]nintimitatealui f[r[s[-`izgârâisufletul,f[r[s[-`isângerezepu`ingândurile.Ceice ]ncearc[doars-ofac[pe-aatle`iiveritabili\idaus[sar[gardulpoezieicape-unpârleaz,oricad]nnasfracturându-\ifiin`a,orioiaudeaberbeleaculpepantauit[rii.Lavârstaadolescen`eimul`ipornesccu elan,traglarindeauametaforeicâtevapoezioarededragoste,maiciulescurechilesprecâtevavociliriceconsacrate,]ns[,dup[câ`ivaani,]i vezisfâr\ind]ngenunchibolborosindniscaiversuristerpe\i]nc[vreo dou[-treipoezioare.Nuvincuexemplespreanuleaduceofense,mai suntr[t[ci`icare]nc[secredmariarti\ti,bie`iideei,maitr[iescsub droguliluziei\ioricebobârnaci-arputeatrânticucapuldepere`iide betonairealit[`ii.Mi-a\facesingurr[u,artreces[m[lapideze,s[m[ acoperecutotfeluldeacuze\iinjurii.Daraten`ie,vorbamagistrului Mihai Ursachi, primul laureat al acestui prestigios premiu de la Boto\ani:„Acestaeautorul:elducepeum[runcrincape-opu\c[/ Astfel]narmat,totceexist[mu\c[”.(LucianAlecsa)

Birocra`ii de la spitalele comasate sunt ]n aer Preluareapersonalului TESAdelaceletrei unit[`imedicalecare urmeaz[s[secomasezecu„Mavromati” este]ncontinuareun subiect„fierbinte” pentruconducereaceleimaimariunit[`i medicaledinjude`. DirectorulOvidiuMimorsus`ine c[„vafioproblem[”dac[Hot[râreadeGuvernvaprevedeapreluarea]ntreguluipersonal.}nproiectuldeHGsespecific[]ns[doar c[sevapreluapersonalulTESA]n limita normativului, iar asta ]n-

seamn[c[aproape30desalaria`i aicelortreispitalecaresevoralipi de„Jude`ean”r[mânf[r[locuride munc[. Mai optimist este liderul sindicatului personalului nemedicaldela„Mavromati”.„Vorfig[sitesolu`iipentrumajoritateaangaja`ilor. Sunt mul`i ]n cu vârsta aproape de pensionare, vor mai fi f[cuteredistribuiri.Certestec[nu vor da testare \i angaja`ii TESA carelucreaz[acumlaSpitalulJude`ean.Nuconteaz[cevorceide la restul spitalelor, conteaz[ ce spunelegea”,aspusVictorNi`u. Potrivit organigramei preg[tit[ pentru comasare spitalul, pentru personalulTESA,nuvaaveamai mult de 59 de posturi. Testarea pentruocuparealorovordanumai angaja`iidelaPsihiatrie,Pediatrie \iMaternitate.(AuroraDimitriu)

Joi,12ianuarie2012

Medicii legi\ti au clarificat cauza mor`ii poli`istului de la Corni }nurmaefectu[riinecropsieimediciilegi\ti austabilitclarcauza decesuluipoli`istului Bogdan|tef[nic[,]n vârst[de26deani,g[sitdecedat]nfa`abloculuimar`idiminea`[. Agentuldincadrul Sec`iadePolitieRurala Corniamuritasfixiat cupropriavom[. De\inuafostvorbadeomoarte violent[,criminali\tiiaucerutefectuareanecropsieipentruaseeliminaoricedubiu.}nplus,aufostcerutepelâng[rezultatelenecropsiei \ianalizeletoxicologicepentruase vedeadac[poli`istulconsumasealcoolsaunu]naintedemomentuldecesului. Agentul Bogdan |tef[nic[ afostg[sitdecedatmar`idiminea`[ ]n fa`a blocului unde locuiesc p[rin`iis[i.Pentruc[poli`istulse]ntorcea de la serviciu când a murit era ]mbr[cat ]n uniform[ \i avea armamentul din dotare asupra sa. Miercurifamiliaagentuluiaridicat trupulne]nsufle`itdelamorgaSpitaluluiJude`ean,urm  ânds[sestabileasc[data\icimitirulundetrupul poli`istuluidenumai26deanivafi ]nhumat.(D[nu`Rotariu)

Moarteas-adatoratinsuficien`eicardio-respiratoriiacute,caurmareaasfixiei mecaniceprinregurgitarealimentar-tranheobron\ic.Urmeaz[ca]nperioadaurm[toare s[fieprezentate\ianalizeletoxicologice inspectorprincipalDanielaGheorghiescu, purt[tordecuvântIPJ

Minora l[sata ]ns[rcinat[ de un boto\[nean va p[stra copilul Feti`a]nvârst[de11anidin Constan`acareafostl[sat[]ns[rcinat[deunboto\[neande21de aniadeclarat,]nciudaopiniei medicilor,c[inten`ioneaz[s[p[strezecopilul.Potrivitmedicilor const[n`enisarcinasedezvolt[ normal,]ns[esteunriscfoarte mareatâtpentrufeti`[,carenu estecompletdezvoltat[pentruafi mam[,cât\ipentruf[t. Copilatrebuie`inut[permanentsubobserva`ie,na\tereaurmânds[aib[locprincezarian[.}ntretimp, boto\[neanulafostarestatpreventivsubaspectuls[vâr\irii infrac`iunii de rela`ii sexuale cu un minor. Procuroriil-auaduspeMihaiVasilescu]nfa`amagistra`ilorTribunaluluiConstan`a,careaudecisc[pentrufaptasamerit[s[fiecercetat]narestpreventiv. Groz[viaaavutloc]nlocalitateaconst[n`ean[S[cele. Boto\[neanulseafla]nlafamiliarespectiv[avândo rela`iecumamafetei,]ns[a]ntre`inutrela`iisexuale \icufeti`ade11ani.Dac[vafijudecat\ig[sitvinovatboto\[neanulrisc[s[stea]nspatelegratiilorpân[ lazeceani.(D[nu`Rotariu)

24 des[pt[mâniare sarcinafeti`ei dinConstan`a


TOPNEWS

Joi,12ianuarie2012

Spitalele s-au comasat pe aceia\i bani Estestabilit:bugetelespitalelor boto\[neneaur[maslanivelul anuluitrecut.Aceast[situa`ie stârne\te]ngrijorareprivind acordareaunordrepturicuveniteangaja`ilordinspitaleleaflate ]ncursdecomasare.Tichetede mas[\iunelesporuriarputea s[fiepierdutedeangaja`iicare anultrecutle-auprimit. Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate va ]ncheiapân[lasfâr\itulluniicontractelecuspitalele pe aceia\i bani ca \i anul trecut, chiar dac[]ntretimpvafipublicat[Hot[râreadeGuvern privind comasarea celor patru spitale. „Trebuies[neresemn[m,c[asta-ilegea.Nu s-af[cutcomasareapân[laaprobareabugetului s[n[t[`ii, nu am fost prin\i la noua ]ncadrare. R[mânemcubaniideanultrecut”,adeclarat OvidiuMimor,managerulSpitaluluiJude`ean. }n aceste condi`ii, Spitalul de Psihiatrie \i SpitaluldeObstetric[\iGinecologieaur[mas \i]n2012cufinan`arecapentruspitaledegradulVchiardac[]nscurttimpvordevenisec`ii ale„Jude`eanului”,iarSpitaluldePediatrieva primi bani ca unitate de gradul IV. Actualul „Mavromati”r[mânecupenalizareade2lasut[la]ncadrarea]ncategoriaaIII-a.

„Primele luni vor fi mai grele decât ]\i imagineaz[ angaja`ii”

luiSpitalJude`eanbugetularfisuficientcas[ sedescurcecuacordareatichetelordemas[\ia sporurilorchiarcupenalizarealabuget,celelaltedou[spitalevincuofinan`arecare„vatrage ]njos”bugetultotalalunit[`iicevarezultadup[ comasare. „Situa`ia se va reechilibra, dar probabildup[orectificaredebuget,cândbanii sevordadup[noua]ncadrare”,adeclaratOctavianDumitru.DirectorulSpitaluluiJude`ean este]ns[rezervat]nprivin`aestim[riisitua`iei

spitalului]nprimelelunidup[comasare.„Dup[cevomaveaHot[râreadeGuvernvomvedeacumos[nedescurc[mcubanii”,aspus managerulSpitalului„Mavromati”.Reprezentan`iispitaluluinuauniciovestedelaMinisterulS[n[t[`iiprivindhot[râreadeunireacelor patruunit[`imedicaleboto\[nene.Proiectulde actnormativafost]ndezbaterepublic[pân[pe 5ianuarie.(AuroraDimitriu)

Vafifoartegreu,]nc[nu\timclarcumvafirezolvat[problemaunordrepturifinanciarealeangaja`ilor.R[mâne]nvigoare legeaplafon[riicheltuielilorsalarialela70lasut[dinbugetul unit[`iimedicale.Probabilc[celpu`inprimelelunidinanvor fimaigreledecât]\iimagineaz[angaja`iilaoraactual[

LideriisindicatuluiSanitas\i-auexprimat]ngrijorareac[]nacestecondi`iidrepturileb[ne\ti arputeafiatinse.Dac[pentruangaja`iiactualu-

OctavianDumitru,pre\edinteSanitasBoto\ani

Plafon la pastile cu iz de scandal pentru medicii de familie Mocne\teunnou scandalpentrumedicamentelecompensate.CasaJude`ean[de Asigur[rideS[n[tate (CJAS)]ncearc[iar[\i s[]iobligepemedici s[deare`ete]nlimita unui„plafon”. Dup[ceanultrecutgrevamedicilordefamilieaduslaeliminarea dinnormeledeaplicareacontractului cadru a „plafonului orientativ”lamedicamentelecompensate, anul acesta limitarea prescrip`iei medicamentelor apare din nou ]n norme.Lafelca]ncazul„criteriilor de internare”, \i „plafonul orientativ”afoststrecurat]nnormelenoi,iarmediciidefamiliese a\teapt[s[ajung[]nscurttimps[ nu le mai poat[ prescrie medicamentecompensatepacien`ilorcare vorvenilacabinet]nultimaparte a lunii. }n fa`a acestei temeri, reprezentan`iicaseiau]ncercats[]i lini\teasc[ spunându-le c[ nu au

motivede]ngrijorare,c[acestplafonnuvafi„obligatoriu”,cidoar „orientativ”. „Cine ]i garanteaz[ mediculuic[dac[dep[\e\teacest plafondou[sautreiluni,nuvafi apoi pus la plat[ pentru dep[\iri? Vaexistatemerea]nrândulmedicilorc[dup[controaleinstitu`iade asigur[rides[n[tatevatrece\ila m[suriacoloundesevorconstata dep[\iri”,aspusDoruCuliceanu, pre\edintele Colegiului Medicilor Boto\ani.}nplus,mediciinu\tiu laoraactual[nicilacesum[vafi stabilit plafonul orientativ ]n care vortrebuis[se]ncadrezecumedicamentele prescrise lunar pacien`ilor lor. }n condi`ii normale, ar trebui s[ se `in[ cont de num[rul pacien`ilordepelistafiec[ruimedic,devârsta\ibolileacestora.Acestplafon]ivamaipunepemedicilaotreab[,lacalculeprivind costurilemedicamentelorprescrise ]nfiecarezi.Mediciidefamiliedin jude` se vor ]ntâlni s[pt[mâna aceastas[dezbat[modific[riledin normele metodologice la contractulpecareurmeaz[s[]l]ncheiecu CJASpentruanul]ncurs.(AuroraDimitriu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Dosar penal pentru braconaj ]n Balta C[pitanului }nurmauneiac`iunidesf[\uratedepoli`i\tii de frontier[ boto\[neni, trei b[rba`i s-aualescudosarpenalpentrubraconajpiscicol,dup[ceaufostdepista`ipescuindcu plasa monofilament ]ntr-o zon[ interzis[. Mar`ipoli`i\tiidefrontier[dincadrulSectoruluiPoli`ieideFrontier[Darabani,afla`i ]nexecutareauneiac`iunipeliniacombateriibraconajuluipiscicol,audescoperit]ntro amenajare piscicol[ natural[ (denumit[ popularBaltaC[pitanului)cucanaldeleg[tur[curâulPrut,treicet[`eniromânicare pescuiaucuunelteinterzisedelege.Dorel S.,de44deani,ViorelS.,de45deani\i CristiS.,de20deanipescuiaucupatruplasemonofilament,culungimide30demetri, respectiv50demetri.Poli`i\tiidefrontier[ au]ntocmitpenumelecelortreib[rba`idosarpenalpentrus[vâr\ireainfrac`iunilorde braconajpiscicol,documenteleurmândafi ]naintateParchetuluidepelâng[Judec[toria Darabani.(D.R.)

Boschetari mor`i ]n acela\i loc }nacela\iloc]ncare]nurm[cutreizile unboschetars-aspânzurat,miercuridiminea`[,alt[persoan[f[r[ad[postafostg[sit[decedat[.Dac[duminic[persoanacea muritaaless[-\icurmesingur[zilele,spânzurându-se,miercuriseparec[afostvorba deundecescucauzenaturale.Laoreledimine`iiAntonieP.]nvârst[de48deania fostobservatdeuntrec[torc[zutlap[mânt, lâng[oghen[degunoidepestradaOctav B[ncil[.Cândmediciiauajunslafa`alocului\i-audatseamac[eramort.Criminali\tii auf[cutcercet[rilafa`aloculuistabilindu-se c[b[rbatulamuritdincauzenaturale,nefiindobservateurmedeviolen`[.Separec[ numaicuozi]nainteseexternasedelaSpitaluldePsihiatrie,fiindcunoscutca\iconsumatordealcool.Amurit]nlocul]ncare un„confrate”de-als[u\i-adatduhul]nurm[cutreizile.„Laexaminareasumar[a cadavruluinuaufostobservatesemnede violen`[.Afostdispus[efectuareanecropsiei]nvedereastabiliriicauzeidecesului”,a spus inspectorul principal Daniela Gheorghiescu, purt[tor de cuvânt al InspectoratuluidePoli`ieJude`ean.(D.R.)

Numai \ase permise de munc[ pentru str[ini eliberate la Boto\ani

Eu,camedic,nustaus[faccalculecusumele pentrure`etelepacien`ilor.Nuastaestetreaba mea.S[-miangajezuncontabilcas[-mi`in[ eviden`acuvaloareamedicamentelorpecarele prescriupacien`ilor]ntr-olun[?Esteoabera`ie DoruCuliceanu, pre\edinteColegiulMedicilor

AnultrecutOficiulRomânpentruImigr[riaeliberat2.514autoriza`iidemunc[ str[inilor,laniveluljude`uluiBoto\anifiind eliberate\aseautoriza`iidemunc[.Ceimai mul`i cet[`eni provin din state precum Turcia 505, China 460, Filipine 299, Sri Lanka142,Moldova140,iardomeniilede activitateconformclasifica`ieiCORpentru careaufostsolicitateautoriza`iiledemunc[ sunt:guvernant[-285,zidarpietrar-148, fotbalistprofesionist-97,administratorsocietatecomercial[-81.Autoriza`iademunc[estedocumentuloficialcared[dreptul str[inului, cet[`ean al unui stat din afara Uniunii Europene \i Spa`iului Economic European,s[desf[\oareactivit[`i]nRomânia.Solicitareapentrueliberareauneiastfel deautoriza`iiseadreseaz[OficiuluiRomân pentruImigr[ridec[treangajator,persoan[ fizic[saujuridic[.}n2012OficiulRomân pentruImigr[rivaelibera5.500autoriza`ii demunc[cet[`enilorstr[inicare]ndeplinesc condi`iile\idorescs[se]ncadrezesaus[ prestezemunc[]nRomânia.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Joi,12ianuarie2012

Sindicali\tii \i Colegiul Medicilor au g[sit monstruozit[`i ]n noua lege a s[n[t[`ii Monstruozit[`i]nlegea carevaguvernas[n[tatea românilor.Astaspunc[ aug[sitreprezentan`ii ColegiuluiMedicilor]n actulnormativcareeste supusdezbateriipublice]n acestezile.Legeaprivind organizarea\ifunc`ionareasistemuluisanitar,a\acumseprezint[]n proiect,]ncalc[drepturi fundamentalealeasigura`ilordes[n[tate. Ceicarepl[tescasigur[riledes[n[tate]\i vorpierdedreptuldea-\ialegefurnizorulde servicii medicale, mai pe ]n`elesul tuturor, nu-\ivormaialegemediculdefamilie,spitalul unde s[ se trateze sau laboratorul la cares[-\ifac[analizele.Casaprivat[deasigur[rides[n[tatevadecide]nlocullor.Cel pu`in asta rezult[ deocamdat[ din proiectul legii. Asiguratul ]\i va alege doar casa de asigur[rides[n[tatelacares[cotizezeiar aceast[unitateprivat[vaalegelarânduls[u furnizorii de servicii medicale cu care va ]ncheiacontract.ColegiulMediciloraf[cut \ioadres[c[treInstitu`iaPrefectuluipentru ca acest subiect s[ fie dezb[tut ]n cadrul ComisieideDialogSocial.|efiiColegiului Medicilor \i-au exprimat dorin`a de a se organizalaPrefectur[\io]ntâlnirecuprimariidinjude`peaceast[tem[.

Sindicali\tii reclam[ consultarea de parad[ Direc`iadeS[n[tatePublic[aprimitdispozi`iedelaMinisterulS[n[t[`iis[strâng[ propuneride]mbun[t[`ireaproiectuluilegii

carearurmas[schimbe]ntotalitatesistemul sanitarromânesc.ConducereaDSPtrebuie s[ raporteze la MS propunerile medicilor, asisten`ilor medicali \i autorit[`ilor locale. Liderii sindicatului Sanitas acuz[ ]ns[ c[ dezbaterea public[ ini`iat[ de Ministerul S[n[t[`iiesteomascarad[.De\ilis-acerut s[vin[cupropuneripentrumodificareaproiectului,ace\tiaspunc[ac`iuneaesteinutil[. Reprezentan`ii cadrelor medicale sunt de p[rere c[ ar trebui ca pe lâng[ proiectul LegiiS[n[t[`ii,ministeruls[fac[publice\i inten`iile pentru normele de aplicare ale actului normativ. Reprezentan`ii cadrelor medicalesus`inc[popula`iaartrebuis[\tie carevafipachetulminimdeserviciimedicale oferite, ce ]nseamn[ sistemul de coplata,câteziledespitalizarevorfiasigurate,cumvorfipl[ti`idoctorii\irestulpersonaluluimedical,cecosturisuplimentarevor fi.Trebuies[se\tiecâtlasut[dinpopula`ie va putea s[ pl[teasc[ aceste costuri. Asigura`iides[n[tatetrebuies[fiepreg[ti`i c[ vor veni costuri suplimentare când vor solicita asisten`a medical[, spun reprezentan`ii sindicatelor din s[n[tate. (Aurora Dimitriu)

Cepropuneris[fac,cândeunusuntde acordcuacestactnormativ]nesen`alui. Esteolegegre\it[dinstart.Cums[fiu deacordcastatuls[]\iiamânadepe sistemulsanitar?Eclarc[sistemulsanitarvafioferitpetav[unor\mecherica s[fac[averipespinareapopula`iei OctavianDumitru, pre\edinteSanitasBoto\ani

Cumseprezint[proiectuldelegenu-l]ntreab[nimenipeasiguratlacemedicvrea s[fietratat,pelistac[ruimedicvreas[figureze.Daroamenii]nc[nu\tiuacesteaspecte.Noi,ColegiulMedicilor,vrems[ini`iemdezbateripublicecureprezentan`iipensionarilor,aisindicatelor,aipacien`ilor\i s[leaducem]naten`ietoateacesteschimb[ricaresepreg[tesc]nsistemulsanitar DoruCuliceanu, pre\edinteColegiulMedicilorBoto\ani

Aproape jum[tate din cadrele didactice cer echivalarea studiilor Unsfertdintresalaria`iidinsistemul educa`ionalvorsalarii m[rite]nurmaechival[riistudiilor.La nivelulInspectoratului |colarJude`ean(I|J) aufostdepuseaproximativ2.000dedosare pentrurecunoa\terea \iechivalareacompeten`elorprofesionale.

ciar[ se poate schimba”, a spus AdaMacovei,inspector\colargeneral.Dosareleaufostdepusede educatori, institutori, ]nv[`[tori, maistru-instructor\iantrenor,care solicit[astfelrecunoa\terea\iechivalarea competen`elor profesionale. „}n 28 decembrie 2011 a fost publicate ]n Monitorul Oficial o seriedenoimetodologiipentrupunerea]naplicareaLegiiEduca`iei. Conform metodologiei calendarul pentrurecunoa\terea\iechivalarea competen`elor profesionale ]ncepe dela3ianuarie\ise]ntindepân[la 1noiembrie”,amen`ionat\efaI|J.

De\i,ini`ialdosareleaufostaduselaI\J,acesteaaurevenitlaunit[`ilede]nv[`[mânt,undevaavea loc etapa de verificare a actelor. „Amrecomandatdirectorilorunit[`ilorde]nv[`[mânts[nuopreasc[penimenidinaceast[echivalare.Aufostcadredidacticecarese

„Tot ce am stabilit noi la nivel local s-a anulat prin apari`ia acestui ordin”

apropie de pensionare \i care, practic,st[teau]ndubiidac[sedepun[saunuacestedosaredeechivalare,fiinddestuldegreuderealizat.Le-amrecomandattuturors[

]ncerce s[-\i echivaleze studiile pentruc[maimultdecâtundosar pecaretrebuies[-lfac[nuauce pierde.Dac[reu\escechivalarea\i situa`ia profesional[ \i cea finan-

Echivalareavaducelaocuparea func`ieideprofesorpentru]nv[`[-

mântul pre\colar, profesor pentru ]nv[`[mântul primar, profesor de instruire respectiv profesor-antrenor.„Totceamstabilitnoilanivel locals-aanulatprinapari`iaacestui ordin.}ncelini`ialnusespuneac[ urmeaz[ un calendar. Stabilirea unui calendar a\a de lung, ]ntins pân[]nnoiembrie,vafacepractic imposibilpunerea]nplat[aordinuluicu1septembrie”,adeclarat Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelordin}nv[`[mânt.Pân[pe16 martie se vor ]ntocmi \i verifica dosarele cuprinzând documentele justificativealecadrelordidactice, careatest[c[sunt]ndeplinitecondi`iilederecunoa\tere\iechivalare a competen`elor profesionale. Emiterea ordinului de ministru pentru aprobarea listelor cuprinzând personalul didactic va avea loc pe 26 octombrie. (Petronela Rotariu)


CMYK

ESEN~IAL

Joi,12ianuarie2012

5

S[racii parlamentari boga`i Trimi\iiboto\[nenilor ]nParlamentnupara filovi`idecriz[,ace\tia figurândcuavericonsiderabile.Ceinou[parlamentarideBoto\ani de`in,pelâng[ma\ini delux,case\ibijuterii \isumeimportantede bani]nb[nci. Humelnicu, ]ntre depozite \i datorii Astfel, senatorul PDL Daniel Humelnicude`ineunterenintravilan la Agafton, dobândit ]n anul 2005, prin contract de vânzarecump[rare. }mpreun[ cu so`ia are unterenforestier]ncomunaMihai Eminescu,pecarel-adobândit]n 2007.Deasemenea,areunapartament]nBoto\ani,ocas[devacan`[ laAgafton,pecareaconstruit-o]n 2006,\iunspa`iucomercial]nBoto\ani,ob`inutprincontractdevânzare-cump[rare]nanul2008. Lacapitolulactivefinanciare,senatorulPDLaretrecutundepozitbancarlaBRD,deschis]nanul2005,al c[ruisoldestede26.186delei.Pe dealt[parte,HumelnicuareuncreditlaBRD,de100.000deeuro,contractat]nanul2008,scadent]n2.033 \i un credit contractat la aceea\i banca,de46.000delei,pecarel-a luatanultrecut\iscadent]n2013.De asemenea,maifigureaz[cucarduri laBRD\iGarantiBank,cusumade aproximativ15.000deeuro.

Marcu are 10.000 euro ]n banc[, dar a ]mprumutat 50.000 de euro de la o persoan[ fizic[ SenatorulPSDGheorgheMarcu are]nproprietateunterenagricol

200.000 deleiestevaloarea depozitelorbancare aleparlamentarilor boto\[neni

la Leb[da, cump[rat ]n anul 1997. De asemenea,maide`ineunterencump[rat ]n 2004 ]n localitatea Vl[deni, un teren intravilan ]n aceea\i localitate, achizi`ionat ]n 2004,\iunterenagricolcump[rat

Câmpanu dator pe via`[ la banc[ Senatorul UNPR Liviu Câmpanu este proprietarul unui teren extravilan ]n Bucium, Ia\i, din 2005, acest teren fiind ob`inut prin contract de vânzare-cump[rare. Prin credit ipotecar, Liviu Câmpanuaconstruit]n2003 ocas[delocuitlaDarabani iar ]n 2008, tot prin credit ipotecar,adobânditocas[de locuit]ncartierulAlfaLand. LiviuCâmpanuareuncredit la BCR, ]n valoare de 200.000 de euro, contractat ]n2008\iscadent]n2038,\i un card de credit, la aceea\i banc[,]nvaloarede5.000de euro,contractat]n2008,scadent]n2010,pecarel-aprelungit pân[ ]n 2012. (Otilia Maxim)

]n 2008. Mai de`ine un teren ]n Boto\ani, din 2007.Ocas[delocuit, din 1993, un apartament]nIa\i\iunapartament]nBucure\ti,cump[rat]n2010,figureaz[deasemenea ]navereasenatoruluisocialdemocrat.GheorgheMarcu\i-adeschis ]n2011undepozitbancarlaBRD, alc[ruisoldestede10.000deeuro.Lacapitoluldatorii,lacreditor figureaz[„persoan[fizic[”,creditul ]n valoare de 50.000 de euro fiindefectuat]n2010\iscadent]n 2012.

Deputa`i f[r[ bani ]n conturi Cât prive\te deputa`ii boto\[neni, ace\tia nu prea au reu\it s[ aduneceva]ndepozitelebancare. Mai mult, unii s-au ales doar cu datoriibancare,acestafiindcazul deputatului  PDL C[t[lin Buh[ianu,carefigureaz[cuuncreditde 50.000euro,solicitat]n2007,scadent ]n 2032. La bunuri, democrat-liberalulfigureaz[doarcuun Mercedes. Urmeaz[ deputatul PSD Andrei Dolineaschi, cu un credit de 35.000 euro la BCR. Acesta este singurulpoliticianboto\[neancare aaccesatcreditul]nafaramandatului. Social-democratul de`ine un apartament]nBucure\ti,din2005 \idou[autoturismeOpel. Stelic[ Strugaru, deputat PDL, figureaz[ cu un credit de 76.093

lei,efectuat]ntimpulmandatului, datoriafiindscadent[]n2019.Nu are depozite bancare, dar ]n schimbde`ineunterencump[rat]n 1990, o cas[ achizi`ionat[ ]n acela\ian\iunapartament]nIa\i,din 2003. Liberalul Florin ~urcanu a f[cutlarânduls[u]mprumuturide

47.849deleilaSporulSuli`a.Nu apusbaniilabanc[,]ns[din1991 pân[]n2007ainvestit15.000euro ]nbijuterii.Pelâng[acestea,mai de`ine o cas[ ]n comuna Suli`a, provenit[ din dona`ie respective construc`ie \i dou[ terenuri ]n aceea\ilocalitate.(OtiliaMaxim)

Deputat cu aproape 30.000 de euro ]ntr-un cont Totu\i, se pare ca pe unii politicienicrizanui-aafectat, ace\tia nefiind solicitan`i de credite.Printreace\tiasenum[r[Costic[Macale`i,deputat PSD \i Neculai Rebenciuc, deputat PDL, acesta fiind posesorul unui teren dobândit ]n 1999 \i a unui apartament,]nIa\i.Deputatul PSD,Costic[Macale`inueste contractantul unui credit, ]ns[esteposesorulunuicont bancar ce valoreaz[ 29.514 euro, deschis ]n 2003. Pân[ ]n2005,politicianulaacumulatdejadou[terenuri\idou[ cl[diri,una]nora\ulBoto\ani \i una ]n comuna Vl[deni. (OtiliaMaxim)


6

TOPNEWS

Joi,12ianuarie2012

Zilele Eminescu s[rb[torite ]n dou[ `[ri Local,urmat[dedepuneridecoroanelastatuiapoetuluiMihaiEminescudinfa`aTeatrului.LaMemorialulMihaiEminescudin Ipote\ti vor avea loc spectacole de teatru, expozi`iidepictur[,recitaluridepoezii.

Celmaiimportantevenimentculturalalanului, „ZileleEminescu”,vaavea loc]naceast[s[pt[mân[. Marcareacelor162deani delana\tereaLuceaf[rului poezieiromâne\ti,vaaduce laBoto\anioameniimportan`iaiculturii,boto\[nenii fiinda\tepta`ilamanifest[rilecevor]ncepedepe13 ianuarie\isevorfinalizape 15ianuarie.

Recital cu Mircea Tiberian la teatru

Ac`iunile sunt organizate de Prim[ria \i Consiliul Local, ConsiliulJude`ean,Biblioteca Jude`ean[, Teatrul „Mihai Eminescu” \i MemorialulIpote\ti. Pe 13 \i 14 ianuarie deleiestevaloarea vor avea loc dou[ definan`[riiasiguratede plas[ri ]n Republica MinisterulCulturiipentru „Ogrup[vamerge]n Moldova,laB[l`i\ila Basarabia,iarogrup[ ZiuaCulturiiNa`ionale, Soroca,]ncadrulc[ror[mâneaici.Dinacest ravoravealocdepuneri s[rb[torit[pe15 motivsuntorelerepartide coroane, ]ntâlniri ale ianuarie,deZilele zatea\a.Nupo`is[parscriitorilor cu profesori \i Eminescu ticipilatoatemanifest[rile. studen`i,prezent[ridec[r`i, Sunt atâ`ia organizatori - Bireviste, recitaluri de poezie.

25.000

AGENDA TRANSPORTATORILOR

blioteca, Muzeul \i fiecare ]\i face câte o ac`iune\ile-aminclus]nprogramulacesta cronologic”,adeclaratGelluDorian,referent de specialitate la Direc`ia Jude`ean[ pentru Cultur[ \i Patrimoniul Na`ional (DJCPN).Duminic[diminea`[,laora9.00, areloco\edin`[extraordinar[aConsiliului

|eful PSD-i\tilor preocupat de pre`ul benzinei }ntr-uncomunicatremisdePSD,GheorgheMarcufacereferirelaamenzileuria\e

AGENDA SERVICIILOR

Duminic[ seara Zilele Eminescu se vor ]ncheialaTeatrulMihaiEminescucuGala dedecernareaPremiuluiNa`ionaldePoezie Mihai Eminescu - Opera Prima, edi`ia a XIV-a, \i Opera Omnia, edi`ia a XXI-a. Prezint[ actorul Marius Rogojinschi. Recitalulestesus`inutdeMirceaTiberian\iNadiaTrohin.„}ndemnpubliculboto\[neans[ fielatoatemanifest[rileprezent,lacelede laIpote\ti,delaBibliotecaJude`ean[,duminic[laTeatrulEminescu.Estefoartecuprinz[tor acest calendar, dar nu uita`i c[ este unuldinceledou[marimomenteculturale aleanuluipentruBoto\ani,aiciundebrandulora\uluiestetocmaicultura.Esteunspectacolcaremerit[v[zut\icarevaeviden`ia]n modspecialaceast[edi`ieaPremiuluiNa`ionaldePoezie”,adeclaratTraianApetrei, directorulTeatruluiMihaiEminescu.ConducereaDJCPNl-ainvitatlaac`iunileceau loclaBoto\ani\ipeministrulculturii,Kelemen Kunor. D[nu` Hu`u, directorul DJPCN,sus`inec[celmaisigurlaac`iuni vafiprezent,]nloculministrului,VasileTimi\,secretardestat.(PetronelaRotariu)

aplicatedeConsiliul Concuren`eicompaniilorpetrolieredin România.Social-de-

mocratulsearat[ mul`umitdefaptulc[ oinstitu`ieastatului iaatitudinefa`[de „benzinari”. „Vreau s[ accentuez faptul c[ benzinarii nu au fost pedepsi`i pentrucre\teriledepre`nejustificate, pentru b[taia de joc de la pomp[,undezilnicsemaiadaug[ câ`ivabanilapre`ullitruluidecarburant. Cauza amenzii este ]n`elegerea f[cut[ de ace\tia pentru scoaterea depepia`[aunuisortiment de benzin[”, precizeaz[ GheorgheMarcu. Cu toate acestea, politicianul mai are câteva temeri privind situa`ia de fa`[, printre care faptul c[amenzilepl[titesevorreg[si]n buzunarele \oferilor prin major[rilepecarecompaniilepetrolierelevorface.Senatorulconstat[ c[r[mâne,]ns[,f[r[solu`ie\ir[spuns problema pre`urilor carburan`ilor]nRomânia,]nciudaprotestelorconsumatorilor,aapelurilorf[cutedeasocia`iiletransportatorilor, chiar ]n ciuda raportului precedentului control, care spune canusejustific[major[rilesuccesive.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Joi,12ianuarie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere100 mp,decomandat,2b[ipestr.OctavOnicescu,partercuvederein ParculMihaiEminescu.Pre` 50.000EUROTEL.: 0745.150.765.

*Vândgarsonier[,zonaBucovina,28mp, confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre` 15.500euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre` 21.500,euronegociabil. *Vândapartament2camere,zonaOctav Onicescu,40mputili,CT,termopan,AC, et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Prim[verii,56 mp,et.2,SD,gazseparat,semimobilat,pre` 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,Curcubeului,54 mp,parter,central[termic[,balcon]nchis, decomandat,pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaLiceului Sportiv,46mp,parter,semifinisat,gaz separat,u\[metalic[,balcon]nchis, decomandat,pre`28.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 45mp,et.3,izolat,central[termic[,finisat, termopan,decomandat,pre`28.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaGrivi`a, 50mp,et.3,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,semimobilat,pre`30.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaBucovina, 50mp,et.2,finisatmodern,CT,termopan, decomandat,mobilat,pre`34.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zona Prim[verii,60mp,etaj2,termopan,izola`ie exterioar[,mobilat,pre`29.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonamag.Util Gar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T,mobilat, pre`42.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceului MihaiEminescu,60mp,parter,finisat complet,CT,termopan,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,

blocculift,CT,pre`40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,75mp,etaj3,CT,termopan,finisat complet.Pre`45.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,zonamag.Util Gar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan, moderncompartimentat\ifinisat.Pre`50.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`a Revolu`iei,zonaultracentral[,100mp,et.5, mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre`65.000 euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Calea Na`ional[,zonaultracentral[,100mp,et.4, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre` 67.000euro,negociabil. *Vândcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utilit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp, ]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartamentcu2camere. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\, utilit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj, teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000euro, negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camereplusdiferen`a. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren 400mp]ngr[dit,pre`78.000euro,negociabil. Posibilitatedeplata]nrate. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovat,CT,mobilat,pre` 200euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere (transformatdin3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat,mobilat, pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat, CT+T+G+F,pre`800euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zona comercial[cuvad,pre`800euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vad comercial,vitrin[termopan,pre`75.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituatinPia`a Revolu`iei,vederespreCEC.Pre` 55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[pe stradaHatmanArbore200mp, zon[deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646.

]nchirieri *}nchiriezapartament4camere renovatsimobilatcuCT,]nCalea Na`ional[nr.65]ncepândcudata 01.01.2012lapre`ulde300 Euro/lun[.Rela`iilate. 0742.123.272.(p) *}nchiriezspa`iucomercialrenovatmodernsiutilat]nPietonalul Transilvaniei,bl.A5,parter,]ncepândcudatade01.01.2012. Rela`iisuplimentarelatelefon: 0742.123.272.(p)

licita`ii *LichidatorulSCDaniramSRL scoatelalicita`ieparcel[teren, spa`iucomercial\iteras[betonat[ ]nloc.Boto\ani,str.Grivitanr. 51,pre`242.348ron.Licita`iava avealoclasediullichidatorului dinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr. 107,sc.B,parter,]ndatade 16.01.2012,ora14.00.Tel. 0231/538.015.(2299-1) *LichidatorulSCElsSRLscoate lalicita`iespa`iuproduc`ie\i depozitare290mp]nCaleaNa`ional[nr.100,Boto\ani,lapre`ul de23.000lei.Licita`iavaavealoc lasediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ionalanr.107,sc. B,parter]ndatade16.01.2012, ora12,\isevarepeta]nfiecare s[pt[mân[,]nziuadeluni.Tel. 0231/538.015.(2300-1) *LichidatorulSCAbiSRL scoatelalicita`ieapartamentdou[ camere\idependin`e]nloc.Tru\e\ti,jud.Boto\ani,pre`63.120. Licita`iavaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani,Calea Na`ional[nr.107,sc.B,parter]n datade16.01.2012,ora10.30. Tel.0231/538.015.(2301-1) *LichidatorulSCFourBestSRL scoatelalicita`ieparcel[teren\i casacudestina`iemagazinalimentar]nloc.Tru\e\ti,jud.Boto\ani,

pre`257.348lei.Licita`iavaavea loclasediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.107, sc.B,parter]ndatadeora10.00. Tel.0231/538.015.(2302-1) *LichidatorulSCMixtSPSRL scoatelalicita`ieautomobilmixt, marcaMercedes,tip207D,an fabrica`ie1988,pre`ul6.169lei. Licita`iavaavealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani,Calea Na`ional[nr.107,sc.B,parter]n datade16.01.2012,ora11.00, \ivacontinua]nfiecares[pt[mân[pân[lapublicareaunuinouanun`.Tel.0231/538.015.(2303-1) *LichidatorulSCVioLuxConf SRLscoatelalicita`ieautoutilitar[,marcaPeugeot,tipBoxer 270D,an1998,pre`ul7.304lei. Licita`iavaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani,Calea Na`ional[nr.107,sc.B,parter]n datade16.01.2012,ora11.30,\i vacontinua]nfiecares[pt[mân[ pân[lapublicareaunuinouanun`. Tel.0231/538.015.(2304-1)

anun`uri *BerceaDanieladomiciliat[]n Boto\ani,CaleaNa`ional[nr. 120,jud.Boto\aniestechemat[]n judecat[]ndatade19.01.2012, ora9,dosarnr.960/40/2010/a2 aflatperolulTribunaluluiBoto\ani,cuobiectatragerear[spunderiipersonale]nbazaart.138 dinLegeainsolven`ei.(2305-1)

anun`urimediu *I.I.DaniliucVioricasolicit[ autoriza`iedemediupentruobiectivul„ATELIERDEBITATBU|TENI”,situat]nloc.Tudora,jud. Boto\ani.Contesta`iilesepotdepunelasediulAPMBoto\anidin b-dulM.Eminescunr.44.(2306-1) *SCARTASTICLEISRL,titularalproiectului:CONSTRUIR E HAL{,anun`[publiculinteresat asupralu[riidecizieide]ncadrare dec[treAPMBoto\ani,]ncadrul proceduriideevaluareaimpactuluiasupramediului,pentruproiectulCONSTRUIREHAL{,propusafiamplasat]nmun.Dorohoi,str.M[r[\tinr.1.Proiectul decizieide]ncadrare\imotivele careofundamenteaz[potficonsultatelasediulAPMBoto\anidin b-dulM.Eminescunr.44]nzilele deluni-vineri,]ntreorele8-16.30, precum\ilaurm[toareaadres[de internethttp://apmbt.anpm.ro. Publiculinteresatpoate]nainta comentarii/observa`iilaproiectul decizieide]ncadrare]ntermende 5ziledeladatapublic[riiprezentuluianun`,pân[ladatade 17.01.2012.(2307-1)

calendar ortodox 12JSf^ntaMuceni`[Tatiana

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,12ianuarie2012

Disput[ primar - deputat pe ]mp[r`irea banilor }mp[r`ireafondurilordelabugetuldestatdeanulacesta,prin carelocalit[`ilecondusedeprimariPDLaufostdezavantajate fa`[decelecareau]nfrunte PSD-i\ti\iPNL-i\ti,adegenerat dintr-oac`iunestrictadministrativ[]ntr-unapolitic[. Astfel,primaruldePomârla,DumitruChelariu, prim-vicepre\edinte jude`ean al PDL, g[se\te amendamentulpropusdeUSLdreptunuliresponsabil, aceasta fiind aruncat[ pe umerii lui Florin ~urcanu,pre\edintePNL,desprecareprimarulafirm[c[nuareniciotreab[curealit[`ilejude`ului. „Florin~urcanunupoatefinumitunliderpolitic, a\acumsevrea.Invitatlaoemisiuneaunuipost localdeteleviziune,nuafost]nstares[numeasc[ unproiectdeinvesti`iespecificjude`uluiBoto\ani, darspunes[seopreasc[proiectele.Deparc[arfi furate.Nu~urcanualuptatpentruproiectecas[ sus`in[c[acesteatrebuiescoprite...Aumaif[cut gre\eli\iaino\tri,dartotaudatlaprimariilor sumerezonabile”,aafirmatDumitruChelariu.

Deputatul de la Suli`a vede echilibru ]n ]mp[r`irea banilor LiderulPNL,seap[r[,spunândc[amendamentulesteconformlegisla`iei]nvigoare,iar]n

Sondajpe www.evbt.ro

Vre`is[participa`i laac`iunileorganizatecuocazia ZilelorEminescu?

E DE LA EI

„Nu vreau s[ intru ]n polemici cu primarii nemul`umi`i”

„Florin ~urcanu nu poate fi numit un lider politic”

ceeaceprive\tesumelerepartizateprim[riilor condusededemocrat-liberali,deputatulfacetrimiterelaultimiicinciani,cândaufostdistribuitesume,caredac[arfiadunate,s-arajunge launechilibru.„Nuvreaus[intru]npolemici cu primarii nemul`umi`i. Bugetul propus ]n

amendamenteste]nconformitateculegisla`ia]n vigoare.Iarcuprivirelasumelealocateprim[riilor,dac[seadun[acesteadin2007pân[]n 2011, se va vedea un echilibru, acesta fiind creatcuamendamentuldeanulacesta”,afirm[ Florin~urcanu.(OtiliaMaxim)

Ghiorghi`[ a g[sit porcu\ori de Guineea ]n USL european[]nvaloare desutedemilioanede euro,miercuriafost rândulopozi`ieis[aib[dreptullareplic[.

Dup[ce,mar`i,viceprimarulFlorin Ghiorghi`[i-apusla zidpeconsilieriiju-

VOTEAZ{

de`eniPSD\iPNL, acuzându-ipeace\tia c[aupus]npericol proiectecufinan`are

Dac[viceprimarulaacuzatsemnatarii amendamentului votat luni ]nConsiliulJude`eandeprostie\i lips[clar[deresponsabilitate,asem[nându-ipeace\tiacuni\teporcu\ori de Guineea, vicepre\edinteleCJ,C[t[linaLupa\cu,esteceva mai rezervat[ ]n afirma`ii. Aceastanuvreas[deareplic[celorspuselorviceprimarului.„Atâtaprostie,indiferen`[\ilips[clar[ deresponsabilitatefa`[decet[`enii unuiora\cumesteBoto\aniulsau

aaltorcomuneeunuammaiv[zut decândsunt]nadministra`ialocal[.Suntni\tepersoane,un felde porcu\orideGuineeacareauajuns pe func`ii ]n administra`ia jude`ului,uniipefunc`iadevicepre\edintealjude`uluicaredistrugtotceea ce s-a f[cut”, a afirmat Florin Ghiorghi`[.Acestuia]iestegreus[ cread[ c[ politicul se implic[ atât demult,]ncâts[distrug[investi`ii care s-au realizat ]n ani de zile. Vicepre\edinteleC[t[linaLupa\cu este obi\nuit[ cu astfel de situa`ii dinparteaputerii.„Nuvreaus[intru]njocurilelormurdare.}nmomentul]ncarenuauargumenteviabile,vincuafirma`iideacestgen. Reprezentan`ii puterii doar acuz[, eudiscutpelegi”,afirm[C[t[lina Lupa\cu.(OtiliaMaxim)

Eu,camedic,nu staus[faccalculecu sumelepentru re`etelepacien`ilor. Nuastaestetreaba mea.S[-miangajez uncontabilcas[-mi `in[eviden`acuvaloareamedicamentelorpecarele prescriupacien`ilor ]ntr-olun[?Esteo abera`ie DoruCuliceanu, pre\edinteColegiul Medicilor

Citi`i pe www.evbt.ro: Trimitereasindicali\tilorlaserviciuareo „tent[deatac” Zecidepietoni amenda`i Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr. 2043  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you