Page 1

CMYK

B[taie]ninstan`[peintern[ri depesteunmiliondeeuro

Pag. 3

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Boto\[nean trimis ]n judecat[ dup[ `epe la Bucure\ti

AnulVIII•nr.4(2039)•Vineri,6ianuarie2012•8pagini

Cel mai cald din ultimii 76 de ani

Pag. 2

Boto\[neanc[ moart[ suspect ]n Italia AdinaTraciu, ]nvârst[de46 deani,dat[ disp[rut[de treis[pt[mâni,afost g[sit[moart[ ]ncondi`iisuspecte,]n Italia.

Din 1936 la Boto\ani nu a mai fost atât de cald ]n ianuarie. }n loc s[ se trag[ cu sania copiii se dau ]n scrânciob, iar agricultorii au previziuni sumbre. Pagina 5

Chef de chef la revelionul vârstei a treia Aproximativ600de vârstniciboto\[neni aualess[deacursinvita`ieimunicipalit[`ii deapetrecerevelionulpe4ianuarie. Pagina 8

Pag. 4


2

STARTNEWS TABLETA «Cumeradea\teptat,ceidinstaff-ullui tehnicl-auajutats[redresezevehiculul numaic[spectatoriiausim`itlipsaluide profesionalismacuzându-ldeamatorism incurabil,suntconvinsc[laurm[toare curs[,carevafichiar]ntoamnaacestui an,pedeasupraavând\iuncaracter decisiv,vafihuiduit»

6ianuarie2012

Angaja`ii de la ap[ au sc[pat de liber cu for`a deap[pecaleadatoriilor.Deluni,\efiisociet[`iise a\eaz[lamasatratativelorcusindicatulcarelereprezint[intereselecelorpeste400deangaja`i.Conducereasociet[`iiafostnevoit[s[a\teptesemnareacontractuluicolectivdemunc[lanivelderamur[.Acesta afostfinalizat]nultimelezilealeanuluitrecut.|efii operatoruluideap[aumaifostpu\i]nsitua`iadeale t[ia angaja`ilor din bonusurile la leaf[, l[sându-i pe uniif[r[sporuldemunc[]ncondi`iideosebitesauf[r[ sporuldefidelitate,]ns[instan`aadecisc[m[surade suspendare a acestor drepturi b[ne\ti a fost ilegal[ pentruc[a]nc[lcatprevederilecontractuluicolectiv demunc[lanivelderamur[.Dac[\ideaceast[dat[ sindicatulnuvafideacordcudiminuareasaususpendareaunorsporuri,singurelesolu`iipentrurealizarea deeconomiilacheltuielilesalarialevorr[mânemodificareaorganigramei\idisponibilizareaunorangaja`i. (AuroraDimitriu)

CopilotulUSL laRaliul MonteCarlo De când s-a format Uniunea Social Democrat[ n-am \tiut niciodat[ cine conduce de fapt acest mastodont politic, care-i pilotul\icare-icopilotul.Laprimaochireamfosttentats[cred c[-iVictorPonta,erapropulsatdeunpartidcugreutate,cuun stafftehnicdeinvidiat,]iavea]npreajm[peIonIliescu,primul marepilotaldemocra`ieioriginale,peAdrianN[stase,p[rintele naturalalcorup`iei,\ipefamiliaSârbu,tat[\ifiic[.Plecareaa fost]ntromb[,startull-aluatcuavantajulpilotuluideopozi`ie, cucâtevaprocente]nplus,drumulfiindu-inetezitchiardeactualulguvern,a\ac[toateprognozele]ld[deaudreptmarelecâ\tig[toralRaliuluiCrizei.Mass-medial-ainvestitcutitlulde„salvatoralRomâniei”.Daruitec[unacuget[speciali\tiipolitologi \ialtaneofer[realitatea.Victora\,laprimulvirajmaipericulos,acotit-opear[tur[,orgoliuli-ajucatcâtevafeste,tocmai cândmotoruleraturatmaibineis-apuspatapefostulpilotal partidului,peMirceaGeoan[.De]ndat[is-aumplutsufletulde venin,]ncâtevasecundefostulluicolegaajunspiftie]nmijlocul pistei.Cumeradea\teptat,ceidinstaff-ulluitehnicl-auajutat s[redresezevehicululnumaic[spectatoriiausim`itlipsaluide profesionalismacuzându-ldeamatorismincurabil,suntconvins c[laurm[toarecurs[,carevafichiar]ntoamnaacestuian,pe deasupraavând\iuncaracterdecisiv,vafihuiduit.Deasemenea,vehiculPSDeste]npericolca-noricesecund[s[fietamponatdefantomaticama\inu`[aluiMirceaGeoan[,fostulpilot pesedistestecapabil]nc[demarisurprize. Cel[laltpilotdelacârmaUSL-ului,CrinAntonescu,esteceva maiechilibrat,]nsinealuiesatisf[cutdenesiguran`aparteneruluidealian`[,edrept,nu-\iexprim[publicacestsentimentde teama de a nu intra cu mastodontul ]n derapaj, asta le-ar mai lipsi,s-aralegeprafuldeei,suntconvins,abiaa\teapt[momentulprielnics[preiavolanul.Nicielnupareafiunpilotcuadev[ratprofesionist,eprea]ncrâncenatcândconduce,nuprive\te decât]ntr-odirec`ie,spreCotroceni,decâteorid[cuochiide TraianB[sescu]icre\tede]ndat[adrenalina\ifacecato`idracii,]\ipierdemin`ile,spuic-adatstrecheapesteel.Osecund[ deneaten`ie]lpoatecostavia`a...politic[.}nconcluzie;ambiisunt temperamentali\ipreanaivipentruafipilo`iidecarearenevoie poporulromân,sunt]nc[tineri,autimps[sematurizeze. |i acum s[ o lu[m pe cea bun[, Victor Ponta chiar are un hobbydeacestfel,depe17ianuarievaparticipalaRaliulautomobilisticdelaMonteCarlo]ncalitatedecopilot,undevaspargevreo40000deeuro.Cemai,onimicatoat[pentruunsocial democratdetalialuiDumnezeucumilaNuner[mânedecât s[-iur[msucces.(LucianAlecsa)

Sindicali\tii prev[d an cu procese ]n educa`ie Anul ce tocmai a ]nceput va fi unul cu procese grele ]n instan`[. Nerespectareadrepturilorcadrelor didacticevafi\i]nacestanmotiv deac`iunijudec[tore\tidinpartea sindicatelor din educa`ie. Liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), Maria ~iprigan, sus`inec[\ianul2012vaficelpu`inlafeldegreu,dinpunctdevederesindical,ca2011.„Nea\teapt[procesegrele]ninstan`[]n2012.

Nunevoml[sa\i]ncontinuare]i ]ndemnpecolegis[fimuni`i,pentru c[ trebuie s[ ne dobândim drepturile noastre pe care le merit[m”,aspusliderulSIP.De\i]n maitoateprocesele]naintate]ninstan`[,cadreledidacticeboto\[nene auavutcâ\tigdecauz[,acestea]\i vorprimidrepturilesalarialecâ\tigatepân[]nlunadecembrieaanuluitrecute\alonat,timpdetreiani. (PetronelaRotariu)

Angaja`iisociet[`iiNovaApaserv scap[dezileleliberenepl[tite. Dinaceast[lun[salariilenulevor maifidiminuateprinacesteminiconcediif[r[plat[careaustârnit numeroasediscu`ii\inemul`umiri. Conducereasociet[`iirecunoa\te]ns[c[vafinevoie s[ g[seasc[ \i ]n acest an m[suri de diminuare a cheltuielilorsalarialepentruanureaduceoperatorul

Deocamdat[euspunc[nuva maifinevoies[trimitemacas[]n acelezileliberef[r[plat[.Sper s[realiz[meconomiadecare avemnevoielasalariinumaiprin negociereacusindicatul.Este clarc[vatrebuis[serenun`ela ni\tesporuri,poates[sediminuezecuantumullor.S[pt[mâna viitoarestabilimasta MaricelGeorgescu,director generalSCNovaApaservSA

Boto\[nean trimis ]n judecat[ dup[ `epe la Bucure\ti Unboto\[nean]nvârst[ de26deaniafosttrimis ]njudecat[deParchetul depelâng[Judec[toria Boto\anisubaspectul s[vâr\iriiinfrac`iuniide ]n\el[c iune.Potrivitanchetatorilor,AdrianD.a achizi`ionat]n2010dela osocietatedinBucure\ti materialedeconstruc`ii ]nvaloarede50.000de lei,marf[pecareulteriornuamaipl[tit-o. Pentru a-\i acoperi urmele Adrian D. a ]ncercat o formul[ careafostutilizat[mul`ianideescroci,dup[ceaeliberatfilelecec f[r[ acoperire, societatea a fost cesionata unei persoane f[r[ ad[postcare]nmodevident,nupoate fi tras[ la r[spundere. De altfel, procuroriiaustabilitc[delabun ]nceputAdrianD.apreluatsocietatea, tocmai pentru a o folosi ]n scopul comiterii de ]n\el[ciuni. Dup[maimultetranzac`iiacreat iluziac[firmadispunedesold]n cont. Când bucure\tenii \i-au dat seamac[aufost]n\ela`iaudepus plângere ]mpotriva boto\[neanului.PentrufaptasaAdrianD.risc[ s[stea]nspatelegratiilorpân[la 12ani.(D[nu`Rotariu)

}ncursullunilorianuarie-februarie2010inculpatulaachizi`ionatdelaosocietatecomercial[ dinBucure\timaterialdeconstruc`ie]nvaloare depeste50.000delei,emi`ânddou[filececcu datefalse.Ulterior,contravaloareaproduselor nuamaifostachitat[,iarfirmaafostcesionata c[treopersoanaf[r[ad[post,]nscopulacopeririiurmelorinfrac`iunii procurorDrago\Bujoreanu, purt[toruldecuvântalParchetuluidepe lâng[Judec[toriaBoto\ani


TOPNEWS

6ianuarie2012

3

B[taie ]n instan`[ pe intern[ri de peste un milion de euro Num[rulmaredeintern[ri ]nSpitalulJude`ean,din anul2010,este\ilaaceast[ dat[motivdeconflict]ntre aceast[unitatemedical[\i CasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate(CJAS). Pentruc[mediciidela „Mavromati”auinternat bolnavipestenum[rulstabilitprincontractulcuCJAS pentruanulrespectiv,unit[`iimedicalenuis-aumai decontatcheltuielileefectuatepentrucazarea\itratarea apeste1.000debolnavi. Reprezentan`ii spitalului caut[ acum s[ recupereze cu ajutorul instan`ei suma cheltuit[pentruspitaliz[rileefectuatepestecontract.Maialesc[nuestevorbadeosum[ oarecare,cidezecidemiliardedeleivechi. Conducereaunit[`iisus`inec[mediciinuau cums[refuzeinternareaunorpacien`i]nstaregrav[numaipentruc[sedep[\e\tenum[rul de intern[ri estimat la ]nceput de an, atuncicândse]ncheiecontractulcuCJAS.}n acestecondi`ii,conducereaunit[`iimedicale se va r[zboi ]n instan`[ cu CJAS pentru intern[rilepecareCasanule-apl[titspitaluluipeanul2010.„Sunt]ntr-adev[rintern[ri pestenum[rulcontractatcuCasa.Dardac[

bolnaviivinlaurgen`e\itrebuies[]iinternezi,ces[lefaci,s[-itrimi`iacas[pentruc[ s-a terminat num[rul de spitaliz[ri contractate? Medicii au o responsabilitate. Suntem Spital de Urgen`[”, a declarat Victor Nitu, juristulSpitaluluiJude`eandeUrgen`[„Mavromati”. }n situa`ia ]n care unitatea medical[vacâ\tigaprocesulintentatCasei,suma pecareoaredeprimiti-arrevigorabugetul.

Casa vrea liste de a\teptare pentru cronici }n timp ce reprezentan`ii celei mai mari unit[`imedicaleajude`uluisuntoptimi\ti]n privin`a\anselordearecuperabaniicheltui`i ]n 2010 pentru tratamentele a sute de pacien`i, conducerea Casei sus`ine c[ legea este de partea sa. }n nenum[rate rânduri conducerea institu`iei de asigur[ri de s[n[tateaaten`ionatc[trebuietriatemaidrastic intern[rile\ic[acelecazuricarenureprezint[urgen`epotfitrecutepelistedea\teptare atunci când sec`iile sunt aglomerate. Bolnaviicroniciartrebuis[a\teptepeastfel deliste,spunceidelacas[.Instan`avadecide]ns[caredintrep[r`iaredreptate.Primul termen]nprocesvafipe3februarie.Reprezentan`ii spitalului spun c[ vor proceda ]n acela\imod\ipentruintern[rilenepl[titepe anul2011.Deocamdat[selucreaz[lasitua`iaspitaliz[rilorpeanultrecut.Pentru2012 contractulcuCasavapermiteplatapar`ial[ aintern[rilorpestecontract.Astfel,pentru spitaliz[rilecaredep[\esccontractul,CJAS vaachita50lasut[dincheltuielilef[cutede spital.(AuroraDimitriu)

4,9 milioaneleivrea SpitalulJude`ean s[recupereze delaCJAS

Deastaexist[uncontract ]ncheiatcufurnizoriideservicii,pentruafirespectat. Casanuestedatoarespitaluluipentruc[apl[tittoate serviciilecontractate

Probabilc[\i]nacestprocesvaficerut[oexpertiz[. Serviciilesuntefectuate, sunt]nregistrate,suntcazuri carenuputeaufitrimise acas[delau\aspitalului

RodicaHu`uleac, pre\edinteCJASBoto\ani

VictorNi`u, juristSpitalulJude`ean

Alegere grea pentru pensionari \i elevi: ori tramvai, ori maxi-taxi Pensionarii\ieleviiar puteafipu\is[aleag[ ]ntreabonamentulgratuitpentruc[l[toriile cutramvaiul\icel cares[leoferegratuitatepentruacircula cumijloaceledetip maxi-taxi.Directorul societ[`iiEltrans sus`inec[estepu`in probabilcaopersoan[ s[fiesubven`ionat[de dou[oripentruc[l[toriilecumijloacelede transportlocal. Subven`ionarea pentru elevi \i pensionariac[l[toriilorcumijloacele de transport de tip maxi-taxi nusevaputearealizadecâtdac[se voraducemodific[riregulamentului de organizare \i func`ionare a serviciilor de transport public local.Celpu`inastasus`inedirectorul societ[`ii Eltrans. }n opinia acestuia,probabilpensionarii\iele-

viivorfipu\i]nsitua`ias[aleag[ ]ntreac[l[torigratuitcumijloaceledetipmaxi-taxi\itramvai.Recent, reprezentan`ii Prim[riei Boto\aniauanun`atc[au]nvedere\i variantadealeoferipensionarilor \ielevilorposibilitateadeacircula gratuitcumaxi-taxi,iarpromisiunea a fost primit[ cu bucurie ]n special de vârstnici. Asta ]n condi`iile]ncaredecurândpre`ulbiletuluidec[l[toriecuacestmijlocde transportafostmajoratdela1,5la 2lei,tarifulfiindconsideratdestul nepotrivit pentru posibilit[`ile fi- nanciarealemultorpensionari. De partea cealalt[, reprezentan-

tulSociet[`iiEltransspunec[deocamdat[nuare]nplanoscumpire abiletelordec[l[toriecutramvaiul.„Doardac[vacre\tepreamult costul energiei electrice ]n 2012 vomfinevoi`is[scumpimbiletele, dar a\a cum se prezint[ acum situa`ia nu este cazul s[ major[m costulbiletului”,adeclaratVictor Iv[nescu. Directorul Societ[`ii Eltranssus`inec[unitateapecare oconduceafinalizatanulcuprofit,]ns[sefere\tes[oferedeocamdat[ cifre ]n acest sens, pân[ ce contabilitatea nu ]ncheie bilan`ul activit[`ii pe anul 2011. (Aurora Dimitriu)

Nusesubven`ioneaz[osocietateanume,ci subven`iaseacord[persoanei.Eub[nuiesc c[pensionarulsauelevulvatrebuis[aleag[ cevrea:c[l[toriigratuitecutramvaiulsau cumaxi-taxi.Pentruc[altfelar]nsemnas[ fiesubven`ionatdedou[ori VictorIv[nescu, directorgeneralSCEltransSA


CMYK

4

TOPNEWS

6ianuarie2012

Boto\[neanc[ moart[ suspect ]n Italia Boto\[neancaAdinaTraciu, fostf[cut[prinServiciuldePa\apoartedela Viorel Gaidur, \eful serviciului, ]nvârst[de46deani,dat[ Boto\ani, spunând c[ de data aceasta familia a fost disp[rut[detreis[pt[informat[prinprieteni,economisindusetimp.Faptulc[italieniiaudesmâni,afostg[sit[ chisoanchet[pentruaseelucimoart[]ncondi`ii dacircumstan`elemor`iiafost confirmat de prietena sa. suspecte,]nItalia. „Ast[zi (ieri, n.r.) fiica ei a Separec[automerspentruasefaceidentifianiaveafemeia rit[`iledinpenincarea cadavrului. }ns[ cel decândlucra maiprobabileaeste,aufost sul[audeschiso ]nItalia maimultepiste\itotlaeaau anchet[]nprivin`a dus. A\tept[m s[ vedem ce se circumstan`elor va stabili”, a mai spus ~]rdea. Dup[ceautorit[`ileitaliene]\ivorda mor`iiacesteia,mai girul,familiavaputeas[readuc[acas[trualesc[uneledetaliisuntde- pulne]nsufle`italfemeii.(D[nu`Rotariu) adreptuldenecrezut.

5

Adisp[rut,]njuruldateide18-19decembrie.Pe19decembriebagajelesaleaufost g[site ]n gara Reggio di Calabria, patru bagajemari\igeantadeum[rcuacteleei, precum \i agenda cu numerele de telefon. Au fost anun`ate toate autorit[`ile, la Bucure\ti, Boto\ani, Consulatul României de la Roma \i Consulatul din Catania. De atunciafostc[utat[]ns[f[r[niciunrezultat.Maialesc[maniera]ncareadisp[rutleadatdegânditcelorapropia`i.Dinp[cate, miercuriautorit[`ileitalieneauanun`atfamiliadinRomânia\icuno\tin`elefemeiidela Milanoc[AdinaTraciuafostg[sit[moart[ ]ntr-ocas[p[r[sit[.Anun`areafamilieinua

Dac[plec,nuplecf[r[ ]nc[rc[torullamobil. Bagajeleerauneatinse. }ngeantadeum[rerau actele,baniidecicevaa fost.Nimeninu\i-arfi abandonatgeantaa\a Irina~]rdea, prietenafemeii

Patru ma\ini avariate de un \ofer beat Patruautoturismeau fostseriosavariate]n noapteademiercuri sprejoi,pestradaIndependen`eidinmunicipiulBoto\ani,dup[ ceuntân[rs-aurcat beatlavolan.Accidentulaavutloc]n jurulorei02.10. Dup[ producerea sa Nicu BogdanG.,]nvârst[de23deani,v[- zândceaf[cut,avruts[p[r[s easc[loculfaptei.}ns[poli`i\tiicare aumerslafa`aloculuil-auidentificat \i l-au ]mpiedicat s[ fug[. Acesta conducea un autoturism marcaVolkswagen\imergeaspre UverturaMall.Dincauzavitezeia pierdutcontrolulvolanului,]ntrând ]nplin]ntr-unVolkswagenPassat parcatpemargineadrumului,care afost]mpins]ntr-unOpel,aceasta

ma\in[fiind]mpins[larânduls[u ]ntr-unRenault.Conduc[torulauto a fost testat stabilindu-i-se o concentra`iede0,91mg/lalcoolpur]n aerulexpirat,fiindconduslaSpitalulJude`ean,undei-aufostrecol-

tateprobebiologicedesânge]nvedereastabiliriialcoolemiei. „Fa`[ de G. Nicu-Bogdan s-au ]ntocmit acte procedurale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducerea unui autoturism pe

drumurile publice de c[tre o persoan[avândoconcentra`iealcoolic[pestelimitalegal[”,inspector principal Daniela Gheorghiescu, purt[tordecuvântalIPJBoto\ani. (D[nu`Rotariu)

Mii de `ig[ri confiscate la R[d[u`i Prut Poli`i\tiidefrontier[dinPunctul de Trecere a Frontierei R[d[u`i Prutaudescoperit]ncursulzileide miercuri,ascunse]nbagajeleunei persoane, mai multe pachete de `ig[ri,careurmauafiintroduse]n `ar[prinsustragereadelacontrolulvamal.}njurulorelor17.10,]n Punctul de Trecere a Frontierei R[d[u`iPrut,s-aprezentatpentru a intra ]n `ar[ Oleg N., cet[`ean moldovean,]nvârst[de40ani,la volanul unui autoturism marca Mercedes, ]nmatriculat ]n Republica Moldova. Poli`i\tii de frontier[ au solicitat efectuarea unui controlam[nun`itasupraautoturismului,iar]nurmaacestuiaechipa comun[decontrolformat[dinlucr[tori vamali \i poli`i\ti de frontier[adescoperitascuns[]nbagajele persoanei cantitatea de 4.500 `igarete,diferitem[rci,careaveau timbru de Republica Moldova. Inspectorii vamali au luat m[sura ridic[rii `ig[rilor, ]n vederea confisc[rii.Acesteaauovaloaredeaproximativ1.000lei,iarcet[`eanul ]n cauz[ a fost sanc`ionat contraven`ional cu 5.000 lei amend[. (D[nu`Rotariu)


CMYK

ESEN~IAL

6ianuarie2012

Cel mai cald din ultimii 76 de ani Primas[pt[mân[din noulafostunadeprim[var[.De\icalendarularat[]nceputde ianuarie,temperaturilesuntanormalepentruaceast[perioad[, cândartrebuicageruls[determinescâr`âitulz[peziisubs[nii. }nmodnormal,]nianuarie,temperaturamedielunar[esteceamai redus[, fiind ]n medie de -3.9°C (mai sc[zut[ ]n nordul jude`ului). Aceast[lun[esteceamairece,deoarece]nc[lzireasolar[esteredus[, au loc invazii de aer rece ale anticiclonilor euroasiatic, groenlander\iscandinav,precum\ir[cirea radiativ[ puternic[ a suprafe`ei active acoperite cu z[pad[. Temperaturi ridicate ale lunii ianuarie s-au mai ]nregistrat \i ]n anul1936,cândaceast[lun[afost ceamaic[lduroas[,mediatermic[ fiindcuprins[]ntre4.3°ClaBoto\ani \i 3°C la Dorohoi. Luna de maisusafostunadincelemaicaldeluniianuarie]nregistrate]nRomânia,dela1857pân[]nprezent. Caracterulexcesivdec[ldurospe careaceast[lun[l-aavutseexplic[prinfluxulcontinuudeaercald oceanic. }n ianuarie 1936 pozi`ia sudic[,cutotulanormal[,amaselordeaercontinental,aprilejuito rev[rsare a aerului cald oceanic, careaindusuntimpdeosebitde cald ]n Europa Central[ \i SudEstic[.Aufost\iani]ncareluna ianuarieafostdeosebitdegeroas[, ]nregistrându-seomediedesub12°C(1942).

}nceput de an cu 10 grade Potrivit prognozelor f[cute de meteorologi,noulanseparec[nu ne va aduce prea curând z[pada

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Proiect de 127 milioane licitat ]n prim[var[ }nprim[var[sevaderulalicita`iile]ncadrulproiectuluideextindereare`eleideap[-canalizare \iepurareajude`ului.Prinacest proiect se urm[resc, prin altele, deviereamagistraleideap[cealimenteaz[ municipiul Boto\ani \i realizareauneiaduc`iunidinPrut a ora\ului S[veni. Sute de kilometridecanalizare\ire`elenoide ap[suntaltecâtevaobiectiveale proiectului.Proiectulsevarealiza cubanidinfondurieuropene,valoareainvesti`ieifiindde127milioanelei.„Esteunproiectmare atrasdejude`ulBoto\ani.}nprim[var[ vom derula licita`ii, iar dac[nuvorficontesta`ii,]nfunc`iedecondi`iilemeteorologice,se vorderulalucr[rile”,afirm[pre\edintele Consiliului Jude`ean, Mihai~âbuleac.(O.M.)

Copiii se joac[ ]n parcuri ]n loc s[ se trag[ cu sania

Târg de produse tradi`ionale de Pa\te

mult a\teptat[, ]ns[ teungrad.Astfel,]n temperaturile vor nordul jude`ului au sc[dea treptat. fost pân[ la +6 Dac[ ]n primele grade,]ntimpce zile ale anului ]n municipiu temp eraturile mercurul din esteanul]ncarela auajunsaproatermometre a Boto\anis-aumai pe de 10 grade urcapân[la+7 ]nregistrat]nianuaCelsius, ]ncegrade. Noaptea, rieasemenea pând de joi soatemperaturile ostemperaturi rele s-a pitit princileaz[ ]n aceast[ tre nori, iar maxiperioad[]ntre+2\i meleaucoborâtcucâ-3 grade. De\i anul a

Jale ]n agricultur[ Aceste temperaturi ridicate, al[turi de lipsa de precipita`iiaf[cutcalaBoto\anisecetapedologic[ s[ fie una acut[, ultimele importante precipita`ii subform[deploaiefiind]nregistrate]nlunaaugust.Astfel,60lasut[dinproduc`iatotal[derapi`[ajude`uluiestecompromis[integraldatorit[ secetei.„Neconfrunt[mcuositua`iedificil[atât

1936

datorit[ lipsei de precipita`ii cât \i datorit[ oscila`iilordetemperatur[zi-noapte,dela12gradela -5gradeCelsius”,aafirmatCristianDeliba\,\eful Direc`ieipentruAgricultur[. Dac[]nanul2010agricultoriiaureu\its[]ns[mân`eze27.000dehectaredegrâu\i6.000hectarederapi`[,]n2011,doar3.000dehectareaufost ]ns[mân`ate cu rapi`[ \i 20.000 cu grâu, acestea fiind]ntr-oetap[inferioar[dedezvoltare.(Otilia Maxim)

]nceput cu temperaturi considerabile peste media celor normale specificeluniiianuarie,meteorologii prognozeaz[ c[ temperaturile vor sc[dea treptat, apropiindu-se deindicinormali.(OtiliaMaxim)

Chiardac[lunaa debutatcutemperaturiatipicepentruaceast[perioad[,]nianuarie, temperaturilemedii lunarealeaerului sevorsitua]nlimiteapropiatede normeleclimatologice]nmajoritatea zonelor.Cantit[`ile deprecipita`iivor finormale]ncea maimarepartea regiunilor Constantin C[lu`u, meteorologSta`ia MeteoBoto\ani

Reprezentan`ii municipalit[`ii inten`ioneaz[ s[ organizeze un târgdeprodusetradi`ionale]naintea s[rb[torilor pascale. Scopul acestuiaestedea-istimulapeproduc[torii boto\[neni s[-\i vând[ marfa.Evenimentulsevadesf[\ura ]n aceea\i loca`ie unde a avut loc\itârguldeiarn[,respectiv]n CentrulVechi,dup[cumadeclarat viceprimarul C[t[lin Alexa. „Amavut]niarn[târgul\ifestivalul datinilor cu mare succes \i amconstatatc[zonasepreteaz[la a\a ceva”, a spus edilul. Tot ]n CentrulVechialora\uluimunicipalitatea inten`ioneaz[ s[ mute anulacestaFestivalulVeriipecare sper[ s[-l poat[ relua dup[ o ]ntreruperedecâ`ivaani.(O.M.)

B[taie accident de munc[ la Urban Serv UnangajatalUrbanServcarea fost agresat ]n timpul serviciului urmeaz[s[discutecuinspectorii ITM, incidentul fiind catalogat dreptaccidentdemunc[.Pe3ianuarie,]njurulorei14,30Mihai L.,de51deani,angajatcamerceologalsociet[`ii,]nmomentul ]n care a ajuns cu autoturismul proprietateasociet[`iipestrada1 Decembrie,]nfa`aaleiipecarese ajungelapoartasociet[`ii,aconstatatc[aceastaerablocat[deun autoturism.Dup[sosireaproprietarului automobilului care bloca aleea,]ntreceidois-aiscatoceart[,angajatulUrbanServfiindlovit ]n fa`[. }n urma agresiunii la loculdemunc[,MihaiL.afost transportat la Spitalul Jude`ean unde a primit ]ngrijiri medicale. De\iinspectoriidemunc[audeschisoanchet[reprezentan`iiInspectoratuluidePoli`ieJude`eanau precizatc[nuafostdepus[nicio plângereoficial[]nleg[tur[cuacestincident.(D.R.)


6

TOPNEWS

6ianuarie2012

Dar guvernamental de s[rb[tori pentru câteva \coli Trei\coliboto\[nene]ncare sederuleaz[lucr[rideconstruc`iesaureabilitare\icareauacumulatdatoriila plataconstructorilorauprimitlafinalulanuluitrecut banidelaGuvernpentru acoperireauneip[r`idinsumelerestante.

tate\inefacturate.Laaceast[sum[semai adaug[al`i100.000.000deleibaninecesari pentrucelecincicampusuri\colaredinjude`. Acestea ar urma s[ se ridice la Grupul Industrial„ElieRadu”dinmunicipiu\ilaunit[`iledinSuli`a,Vorona,Bucecea\iS[veni.

„Nu `inem banii la Inspectorat \i nu vrem s[-i d[m”

„ConstructoriivinpermanentlanoilaI|J \im[tot]ntreab[cândvinbanii.Amenin`[ Dinceledeclaratede\efaeduca`ieiboto\[nene65.000leiaufostprimi`ipentruplata cujudecata,suntdejaac`iuni]ninstan`[.Nu datoriilor acumulate la Colegiul Na`ional depindedenoicândvinsumeledebani,nu `inembaniilaInspectorat\inuvrem „Ghica”dinDorohoi,laLiceulPes[-id[m”,aspus\efaeduca`iei dagogic 310.000 lei, iar la boto\[nene. Nevoia de moDarabani270.000.Dincauza dernizarea]ntreguluisistedebitelor acumulate, unele mului educa`ional botofirmedeconstruc`iiauac\[nean]ncarenus-ain`ionat]njudecat[\colile, vestit de foarte mult prim[riilesauchiarInstimp \i deschiderea ]n pectoratul |colar, ]n fiecare comun[ a cel func`ie de institu`ia cu deleiauprimit]ntotal pu`in dou[ \antiere care s-a semnat consunt motivele care au treiunit[`ide]nv[`[mânt tractul, pentru recupeduslaaceast[situa`iea pentruachitarearesrarea banilor. Practic, datoriilor. „Prioritizatan`elorlaconstrucunelesociet[`iauefectuat realornuafostunaco lucr[ri la \coli ]n avans, tori rec t [ \i nu a fost corect ]ns[nuaumaiv[zutbanii. modul ]n care s-au deschis Laaceast[or[70demilioane aceste\antierepentruc[trebudeleiestesumapecareconstruciau deschise pe rând, finalizate \i toriioaudeprimitpentrulucr[riledin achitate. Etapizat trebuiau avute loc aceste \coli.Baniisuntdatora`ipentrulucr[riexecutate\ifacturatesaupentrulucr[riexecu- lucr[ri\inuhaotic”,aad[ugat\efaeduca`iei

645.000

boto\[nene.}nceeaceprive\tevinova`iipentruaceast[situa`ieinspectorul\colargeneral sus`inec[suntmaimul`ivinova`idarc[nu este de competen`a sa s[-i judece sau sa-i

dema\te.Propunerileauvenitdelaprim[rii, deladirectoriideunit[`i,aufostcentralizate laInspectoratul|colar\itrimiselaMinisterulEduca`iei.(PetronelaRotariu)

SumeledebaninusuntcelesolicitatedeInspectoratul |colarcialesenatorilor\ideputa`ilorprininterpel[rile parlamentare.Acestesumeprimitepeultimasut[de metri,acoper[doaromic[partedinrestan`elepecare le-auacumulat\colilec[treconstructori AdaMacovei,inspector\colargeneral

Peste 1.000 de cadre didactice vor echivalarea studiilor Echivalareastudiilor cadrelordidacticeseva finalizasprefinalul acestuian.Conform metodologieielaborate deMinisterulEduca`iei eliberareaatestatelor derecunoa\tere\iechi-

valareacompeten`elor dobânditeformal,nonformal\iinformalva avealoc]ncepândcu 1noiembrie. La nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J)aufostdepusepesteo miededosare.Dosarelesuntdepu-

se de educatori, institutori, ]nv[`[tori,mai\tri-instructori\iantrenori, care solicit[ astfel recunoa\terea \i echivalarea competen`elor profesionale. Echivalarea va duce la ocupareafunc`ieideprofesorpentru ]nv[`[mântul pre\colar, profesor pentru ]nv[`[mântul primar, profesor de instruire respectiv profesorantrenor. Ordinul 5484/2011 semnat de ministrul Educa`iei Daniel

Funeriuprevedeaprobareametodologieiprivindrecunoa\terea\iechivalareacompeten`elorprofesionale. Acest ordin face parte din Legea Educa`iei,asumat[deGuvern.Pân[ pe16martiesevor]ntocmai\iverifica dosarele cuprinzând documentelejustificativealecadrelordidactice, care atest[ c[ sunt ]ndeplinite condi`iilederecunoa\tere\iechivalare a competen`elor profesionale.

}nperioada19-30martiearelocsus`inerea\ievaluareaprobelorpractice/oraleeliminatorii.Afi\arearezultatelor evalu[rii este programat[ pentru 10 august la avizierul I|J, eventualele contesta`ii urmând a fi depusepân[pe14august.Emiterea ordinuluideministrupentruaprobarea listelor cuprinzând personalul didactic va avea loc pe 26 octombrie.(PetronelaRotariu)

Dosare penale pentru comercializare de petarde Controaleledesf[\uratedepoli`i\tiau articolelor pirotehnice. Potrivit legii avutloc]nperioadas[rb[torilor,de oriceopera`iunecuarticolepirotehla jum[tatea lunii decembrie pân[ nice,efectuat[f[r[drept,consti]ndatade3ianuarie.Astfel,potuieinfrac`iune\isepedepse\te li`i\tii au probat 23 de infraccu]nchisoaredela3lunilaun `iuni, 15 boto\[neni alegânduan.Totodat[,comercializarea secudosarepenale.]ntotalau articolelorpirotehnicedincaboto\[nenis-auales fost confiscate 12.000 de tegoriile1\iP1c[trepersoacudosarepenaledup[ obiecte pirotehnice, cantitatea nelecuvârstasublimitapreceaufostprin\i fiind una impresionant[, aduv[zut[delege,precum\iconându-se câteva kilograme de mercializarea c[tre publicul comercializândobiecpetarde,artificiisaualteobieclarg a articolelor pirotehnice tepirotehnice]n tedeacestfel.Totodat[\icinci destinateafiutilizatedec[tre persoane juridice au fost sancpirotehnicieni constituie inafaralegii `ionate cu amenzi ]n valoare de frac`iuni\isepedepsesccu]nchi5.000lei,dup[ceau]nc[lcatlegea soaredela3lunilaunan.(D[nu` ]nprivin`acomercializ[riisaufolosirii Rotariu)

15


PUBLICITATE

6ianuarie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[ipe str.OctavOnicescu,partercu vedereinParculMihaiEminescu.Pre`50.000EURO TEL.:0745.150.765.

*Vândapartament4camere decomandat,80mpsituatin Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EURO TEL.:0745.016.767.

stradaHatmanArbore200 mp,zon[deosebit[Merit[ v[zut[TEL.:0744.267.646.

v^nz[ricase/teren

*}nchiriezapartament4camererenovatsimobilatcu CT,]nCaleaNa`ional[nr.65

*Vândcas[laro\usituat[pe

]nchirieri

]ncepândcudata01.01.2012 lapre`ulde300Euro/lun[. Rela`iilate.0742.123.272. (p)

datade01.01.2012.Rela`ii suplimentarelatelefon: 0742.123.272.(p)

*}nchiriezspa`iucomercial renovatmodernsiutilat]n PietonalulTransilvaniei, bl.A5,parter,]ncepândcu

*Pierdutcarnetstudentpe numeleDamaschinIonu`.]l declarnul.(2298-1)

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Invita`ie la film O pereche sco`ian[ ]n vârst[ st[ la gura sobei. La un momentdatfemeiaexclam[: - John, ai putea \i tu s[ m[ duciodat[lafilm -Dardragameaammaifost -Da,daracestaestefilmvorbitor

Zgomote suspecte Dou[ v[duve ]n vârst[ locuiesc ]mpreun[ ]ntr-un apartament. }ntr-o sear[ tocmai se preg[tesc de culcare când una dintreelespune: -Parc[arumblacineva]nhol. -M[ducs[v[d,spunecealalt[. -Anu,euamauzitprima.

Plângere nocturn[ Noaptea, str[zi neluminate, o b[trânic[agitat[fugespresectorist: -Domnulepoli`istPrinde`i-l peomulacela,a]ncercats[m[ violeze -Doamn[,lini\ti`i-v[}nzece minuteaparealtul.

Ce faci când nu ai somn? - Spune-mi ce faci dac[ nu po`iadormiseara? - Num[r pân[ la trei \i adorm. -Numaipân[latrei? -Nu,câteodat[\ipân[latrei jumate.

Garcea \i pinguinul Unpoli`ists-adus]ntr-ozila sec`iecuunpinguing[sitpestra-

d[.Aici\efuls[ul-a]ntrebat: - Ce faci cu pinguinul aici? Du-l imediat la Gr[dina Zoologic[ Dup[ un timp, \eful poli`istuluiaplecatdelasec`ie,iarpe drum s-a ]ntâlnit cu poli`istul careeracupinguinuldemân[. - ~i-am spus s[-l duci la Gr[dinaZoologic[ - L-am dus, iar acum mergemlateatru.

-Dece? - Cine e persoana care st[ lâng[mine]npat? -Deceedezbr[cat[? -Deceeb[rbat? -Decemamanaibiiemort? - Al cui e poneiul [sta din camer[?? -Cumadic[e3ianuarie?

Diagnostic blond

Dou[ blonde povestesc dup[ noapteadeRevelion: -Lamul`ianiCumaipetrecutanulnou? -Cadeobicei,]npat. -|iafostmult[lume?

Oblond[mergeladoctor\i seplângec[odortoate. - Domnule doctor, dac[ m[ atingcudegetulpecapm[doare,dac[m[atingpepiciorm[ doare.|i,lafel,toatem[dor: degetul, capul, piciorul. M[ dortoate.Ceam? Doctorul: -E\tiblond[natural[? Blonda: -Da,natural[. Doctorul: -Atunci e clar: ai degetul rupt.

Mesajul surpriz[ Farsazilei:Trimitedepeun num[r necunoscut prietenilor un sms cu textul: „Sunt ]ns[rcinat[”

}ntreb[ri existen`iale dup[ noaptea de Revelion }ntreb[ri clasice din diminea`a de dup[ petrecerea de Revelion: -Undesunt?

pierderi

calendar ortodox 6V†Boboteaz[-BotezulDomnului (Har`i) AGENDA TRANSPORTATORILOR

Petrecere ]n noaptea de Revelion

Meci dificil AntrenorulOlandei]\ianun`[ juc[torii c[ vor juca un meci contra României. Nimeni nu are chef, \i la un moment dat portarulVanderSaarzice: -B[ie`i,uiteceziceu,joceu singur contra României, voi merge`i]ntr-unclub. To`i sunt de acord. La un momentdataprindTV-ul\ice v[d: 1-0 pentru Olanda, gol VanderSaar]nminutul5To`i veseli,stingTV-ul\iiarsepun peb[ute.Lacap[tulcelor90de minuteaprinddinnoutelevizorul\i„România1-Olanda1, gol Mutu, minutul 90”. Fuga to`i la stadion \i la vestiare ]l g[sescpeVanderSaar,disperat,cucapul]nmâini. -Ces-a]ntâmplatm[idraguleVanderSaar? -B[ie`i,]miparesincerr[u, amfosteliminat]nminutul6

AGENDA SERVICIILOR

Telefoane utile

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392

Termica:535340;517953

Protec`iacivil[:982;511704

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

6ianuarie2012

Chef de chef la revelionul vârstei a treia Aproximativ600devârstnici boto\[neniaualess[deacurs invita`ieimunicipalit[`iidea petrecerevelionulpe4ianuarie.Ner[bd[tori,uniidintreei auluatcuasaltHotelulRapsodiacudou[ore]naintede ]ncepereaevenimentului. Vârstn  iciiaufost]ndruma`i]n s[liledepetreceredereprezentan`iiPoli`ieiLocale. Cele dou[ s[li ale restaurantului s-au ocupat astfelrepededeinvita`iiveni`icostuma`ielegant, specificaeruluidepetrecere.Al[turideeiauales s[petreac[reprezentan`iaimunicipalit[`ii,precumedilulora\uluiC[t[linFlutur,viceprimariu C[t[linAlexa\iFlorinGhiorghi`[,pre\edintele ConsiliuluiJude`eanMihai~âbuleac\iprefectul Cristian Roman. Num[rul celor ce au optat s[ petreac[adep[\ita\tept[rileorganizatorilor,dar acestlucrunuafostunimpedimentsprebuna desf[\urareapetrecerii.Dup[ceauservitprimul feldemâncare,careafostunul]mbel\ugat,pensionarii l-au ascultat pe edilul ora\ului, care a `inut un discurs vârstnicilor prezen`i ]n num[r semnificativ.Ringuldedansafostocupatimediatdup[discursulprimaruluidec[trecuplurile vârstnice, dornice s[ se mi\te ]n pa\i de vals. Tombola,trandafirii]mp[r`i`ideprimardoamnelor,fotografiicuvârstnicii,aufostdoarcâteva dulceg[rii pe care vârstnicii boto\[neni le-au savuratlaaceast[petrecere.(OtiliaMaxim)

VOTEAZ{ Sondajpe www.evbt.ro

Afostoac`iune politic[Revelionul PensionarilororganizatdePrim[ria Boto\ani?

E DE LA EI

|timc[f[r[aportuldvs.Boto\aniulnuarfiar[tata\acum arat[ast[zi\ipentrunoiesteoinvita`iecatotceeacefacem s[ofacem]ninteresulboto\[nenilor,pentruc[boto\[nenii suntni\teoameniminuna`icaremerit[acestlucru C[t[linFlutur,primarBoto\ani

Cas[ incendiat[ de boschetari Joisear[olocuin`[ p[r[sit[dinmunicipiulBoto\aniafost cuprins[defl[c[ricel maiprobabildup[ce persoanef[r[ad[post \i-auf[cutveaculpe acolo\iauincendiat bunuriledin[untru. Locuin`a respectiv[ este situat[ pestradaCodrului,foculfiindobservatdevecini.Dealtfel,ace\tia ausunatla112,lafa`aloculuideplasându-sedou[echipajedepom-

pieri.Foculadistrusbunuriledintr-oanex[,pagubelefiindminore. Cauza incendiului ]nc[ nu fusese stabilit[, ]ns[ cel mai probabil focularfifostpusdepersoanef[r[ ad[postceprofitauc[locuin`anu erafolosit[\imai]nnoptauacolo. „Cândpompieriiauajunslafa`a locului focul se manifesta ]ntr-o buc[t[rie,oanex[p[r[sit[.Nuau fost probleme deosebite, nu sunt victime. Pân[ la terminarea activit[`ilorde]ndep[rtareaurm[rilor producerii evenimentului cauza produceriiincendiuluieste]ncurs destabilire”,lt.col.RaduTipi\c[, ISUBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

ConstructoriivinpermanentlanoilaI\J \im[tot]ntreab[ cândvinbanii. Amenin`[cujudecata,suntdejaac`iuni ]ninstan`[.Nu depindedenoicând vinsumeledebani, nu`inembaniila Inspectorat\inu vrems[-id[m AdaMacovei, inspector\colar general

Citi`i pe www.evbt.ro: Sereiaunegocierile pentrucontractele defurnizareaapei Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.2039  

Ziarul orasului tau!