Page 1

CMYK

C[ldur[cup[cur[]mprumutat[ delaGuvern

Pag. 3

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Sta`ie de biogaz pentru r[chi`eni

AnulVII•nr.252(2034)•Joi,29decembrie2011•8pagini

Reglare de conturi pe bani grei ]n plin[ strad[

Pag. 8

Dezastrul de la bac las[ câteva licee f[r[ mai multe clase a IX-a Procentuldepromovabilitate]nregistratlabacalaureatuldin 2011estemotivul pentrucareacesteavoravea]n planulde\colarizareclasemai pu`ine.

Tâlh[rie, ]nscenare sau ne]n`elegere ]n privin`a unui schimb valutar. Poli`i\tii boto\[neni au sarcina de a afla ce s-a petrecut ]n realitate miercuri, pe strada Petru Rare\, din municipiul Boto\ani, lâng[ benzin[ria Rompetrol, unde un b[rbat sus`ine c[ a fost tâlh[rit. 37.000 de euro ar fi avut Costel Jitariuc asupra sa. Pagina 5

Sute de brazi ]mpodobi`i cu gunoi

Pagina 2

Pag. 4


2

STARTNEWS TABLETA «}nRomâniaeuntalme\-balme\denedescris,fiecarepartid]\iurm[re\tedoarpropriulinteres, insistândcutotdinadinsuls[promovezedoarlegi ce`indedoctrinalui,]nideeac[vaprostielectoratul\ivamaicâ\tigacâtevaprocentelaalegerile viitoare.Lafeldecaraghio\isuntceidinopozi`ie careartrebuis[monitorizezederapajelecelorde laputerepentrualefacecunoscutepopula`iei»

29decembrie2011

Sute de brazi ]mpodobi`i cu gunoi

Stânga,dreapta \iniciunde Dup[22ani,]nRomâniae\ichierulpoliticnu-idefinit,]nvia`a politic[eunhaostotal,chiardac[ideologiiledelacareserevendic[partidelenoastrepoliticesuntbinedefinite,fiedestânga,fie dedreapta,pescenapolitic[semanifest[alandala,delideriipoliticices[maivorbim,to`isuntoap[\i-unp[mânt,ni\tetercheaberchea. Au fost guverne social-democrate care s-au manifestat precum ni\te guverne liberale \i invers. Pe timpul guvern[rii lui Adrian N[stase popula`ia a dus-o extrem de prost, ]n schimb au prosperatoameniideafaceri,majoritatealegiloraufostf[cutecu scopuldealefacilitaacestoratotfeluldeavantaje.Concluziaeuna singur[:a]nfloritcorup`ia\is-au]mbog[`itdoaroligarhii,ceiai c[ror bani au ]nc[lzit \i buzunarele politicienilor. Guvernul T[riceanu a pornit-o bine, cu idei ]ntr-adev[r liberale, dar s-a ]mpotmolitpefinalulmandatului,cândatrecutlaopropagand[de tippopulist,]nperioadacampanieielectoraledin2008afostextrem de«agresiv»pringenerozitate,auaruncatcubanipân[\i-ncâini. Coabit[ristânga-dreaptaexist[pestetot]nlume,unexemplueste Germania,numaic[acoloprogrameledeguvernaresuntminu`ios a\ezatepecerin`eleelectoratului,atâtsociali\tiicât\ipopulariifac compromisuripentruaajungelaunnumitorcomun,darf[r[a-\i amesteca doctrinele \i a genera un terci urât mirositor precum melanjulnostrudâmbovi`eanPSD-PNL.Nuaparsincopesauorgoliiproste\ti,partideleserespect[reciproc\iconduc]mpreun[f[r[ rateuri.}nRomâniaeuntalme\-balme\denedescris,fiecarepartid ]\i urm[re\te doar propriul interes, insistând cu tot dinadinsul s[ promovezedoarlegice`indedoctrinalui,]nideeac[vaprostielectoratul\ivamaicâ\tigacâtevaprocentelaalegerileviitoare.Lafel decaraghio\isuntceidinopozi`iecareartrebuis[monitorizeze derapajelecelordelaputerepentrualefacecunoscutepopula`iei, având]nacela\itimp\idatoriadeapreg[tiunproiectalternativde guvernare.Eibine,lanoinuse]ntâmpl[a\aceva,useli\tiio`inuna \ibun[: „JosB[sescu”. Pescenanoastr[politic[eunadev[ratbâlci:popula`iaestederutat[,guvernan`iiob[lm[jesc,politicieniisemanifest[precumni\te clovni,iarRomâniasechirce\tepezicetrece.Europaecuochii penoi,TraianB[sescud[s[m[sluiasc[jocul,]ncearc[s[neinsinuezeideeac[amsc[patdecriz[\ic[suntempedrumulcelbun. Nicivorb[.Suntconvins,chiardac[intr[m]nanelectoral,2012 vafilafeldegreuprecumafostanulacesta,poatec[]nplusne vomalegecucâtevapomenielectorale. Acum, la sfâr\it de an, le doresc oamenilor politici ceva mai mult[responsabilitate\iolimpezireadoctrinelorpolitice,aceast[ staredeambiguitateprivinddefinireaideologiilorgenereaz[haos]n rândulelectoratului.(LucianAlecsa)

Anulacestaboto\[nenii nus-au]nghesuits[]\i achizi`ionezeunbrad. Aceastaesteconcluzia carepoatefitras[ dat[fiindmultitudinea depomideCr[ciun r[ma\iatât]npie`e,cât \ilaocoalelesilvice.

braddeimportsevindeacuaproximativ300 delei.Maiieftiniaufostbraziiromâne\ti, cares-auvândutcupre`uri]ntre20\i100 delei.Nicilaocoalelesilviceboto\[nene braziinus-auvândut]ntotalitate.Dincei 600 adu\i din p[durile de la Gura dintrebraziiadu\i Humorului\icei184careaufostconfisdeDirec`iaSilvic[ ca`i,angaja`iiocoalelorsilviceauvândut aur[mas aproximativ90lasut[.Braziir[ma\ivor nevându`i luadrumulpubelelor.(OtiliaMaxim)

10

Sute de brazi r[ma\i nevându`i ]n pie`ele din Boto\ani au fost arunca`i la gunoi. Paguba comercian`iloraadus]ns[bucurie]ncaselecelorcarenuau avutbanipentruunpomdeiarn[.Zecideoameni\iau luat ast[zi br[du`i pe alese \i, mai ales, gratuit. Comercian`ii din pie`ele locale au l[sat ]n urma lor gr[mezi de brazi. Unii i-au dat la flor[rii pentru coroane,darceimaimul`ii-auaruncatpur\isimplu. }naintedeSfântaS[rb[toareaCr[ciunului]npie`e,un

Tribunalul Boto\ani. Cere plata orelorsuplimentarepentruperioadaoctombrie2010-ianuarie2011, reclam[faptulc[amf[cutunabuz cândi-ammutatcabinetul\ic[iam \ifonat imaginea public[”, a spus |tefan Dodi`[, directorul CJP. Procurorii au demonstrat c[ Teodoriuaadunatdin\p[giledela pacien`ipeste400.000lei.(D.R.)

GabrielAmitrului, directorDirec`iaSilvic[

Control anticipat la cheful de revelion Ac`iuneaarecascopeliminareariscurilordeproducereasitua`iilordeurgen`[\iaconsecin`eloracestora. Pe timpul controalelor se urm[re\te respectarea condi`iilordesecuritatelaincendiu\iprotec`iecivil[ stabilitepentruconstruc`iisauamenaj[ri,dotareacu mijloacedeprim[interven`iepentrustingereaincendiilor,stareac[ilordeaccesrespectareaprevederilor normative la exploatarea instala`iilor, aparatelor \i echipamentelorelectrice\ielectronice,sistemelorde ]nc[lzirelocal[saucentral[dar\iinstruireapersonaluluiprivindmoduldeac`iune]ncazulsitua`iilorde urgen`[.

Doctori`a cu mita vrea daune morale de la Casa de Pensii MediculLilianaTeodoriu,judecat[pentruzecidefaptedeluare de mit[, continu[ r[zboiul ]n instan`[cuCasaJude`ean[dePensii (CJP). Fiind eliberat[ din arestul preventiv]ncareastatjum[tatede anaceastaadeschisonou[ac`iune ]ninstan`[princaresolicit[daune morale de la CJP. „Am primit o nou[cita`ie]ntr-unprocesdeschis demediculLilianaTeodoriutotla

Nus-auvândutto`ipentruc[ noiavempre`urifixe,iar]n pia`[senegociaz[,maipots[ scad[dinpre`.Noinu

Pompierii recomand[ distrac`ie f[r[ artificii \i petarde

Peste40derestaurantedinjude` undevorfiorganizatemesefestive ]nnoapteadeRevelionsuntverificate]nacesteziledecadrele Inspec`ieidePreveniredincadrul InspectoratuluipentruSitua`iide Urgen`[„NicolaeIorga”Boto\ani.

Pentru ca trecerea de la un an la altul s[ nu fie umbrit[ de evenimente nedorite, ISU Boto\ani mai recomand[ s[ nu fie utilizate artificiile, petardele, rachetele \i alte mijloace pirotehnice ]n ]nc[peri \i spa`ii ]nchise, cu aglomer[ri de persoane, balcoane, holuridebloc\ipeterase.Astfeldeactivit[`isevor desf[\ura]nstrict[conformitateculegisla`ia]nvigoare,]naerliber,ladistan`edesiguran`[fa`[deoameni, cl[diri,arbori\iautovehicule.}nplus,maitrebuieurm[ritcaautovehiculeles[nufieparcate]nlocuricare s[blochezesaus[]ngreunezeaccesulautospecialelor deinterven`iealeserviciilorpentrusitua`iideurgen`[. (D[nu`Rotariu)


TOPNEWS

29decembrie2011

C[ldur[ cu p[cur[ ]mprumutat[ de la Guvern Al[turidealte16centraleelectrice\itermice din`ar[,SCModern CalorSAvabeneficia deun]mprumutdep[cur[,delarezervade stat,pentrucompletareastoculuinecesar]n acestsezonrecepentru ]nc[lzirealocuin`elor\i institu`iilorbran\atela sistemulcentralizatde termoficare. Guvernuladecisscoatereadinrezerva de stat, sub form[ de ]mprumut,pân[la31octombrie2012, aunorcantit[`idec[rbuneenergetic \ip[cur[pentruunelecentraleelectrice\itermiceaflatesubautoritatea MinisteruluiEconomieisau]nadministrareaunorautorit[`ilocale,aanun`atpurt[toruldecuvântalGuvernului,IoanaMuntean.„Estevorba despreocantitatedepeste1,18milioanedetonedec[rbuneenergetic\i 137.000detonedep[cur[pentru17 operatorieconomici.M[suraafost luat[pentruasigurarea,peperioada iernii,aenergieielectrice\itermice pentrupopula`ie”,searat[]ncomunicatultrimisdepurt[toruldecuvânt alGuvernului. Modern Calor va primi ]n urma acesteidecizii3.000detonedep[cur[, cantitate ]mprumutat[ din rezervele Administra`iei Na`ionale a Rezervelor de Stat \i Problemelor Speciale.(AuroraDimitriu)

Operatorii economici ajuta`i de la fondul de rezerv[ cu p[cur[ \i c[rbune: 1.SCTermoelectricaSA-10.000tp[cur[ 2.SCElectrocentraleBucure\tiSA-50.000tp[cur[ 3.SCElectrocentraleGala`iSA-15.500tp[cur[ 4.SCComplexulEnergeticCraiovaSA-300.000tc[rbuneenergetic,4.500tp[cur[ 5.SCComplexulEnergeticTurceni-150.000tc[rbuneenergetic,2.000tp[cur[ 6.SCComplexulEnergeticRovinari-1.000tp[cur[ 7.SCCETAradSA-100.000tc[rbuneenergetic 8.SCCETHidrocarburiSAArad-3.000tp[cur[ 9.SCCETBac[uSA-250.000tc[rbuneenergetic,5.000tp[cur[ 10.SCUzinaTermoelectricaGiurgiuSA-5.000tp[cur[ 11.SCCETGovoraSA-250.000tc[rbuneenergetic,5.000tp[cur[ 12.SCCETIa\iSA-7.024,194tp[cur[ 13.SCCETElectrocentraleOradeaSA-30.000tc[rbuneenergetic,6.500tp[cur[ 14.SCDALKIATermoPrahovaSRL-14.000tp[cur[ 15.SCCompaniaLocal[deTermoficareColtermSATimi\oara-100.000tc[rbuneenergetic,3.000tp[cur[ 16.SCModernCalorSABoto\ani-3.000tp[cur[ 17.SCACVACALORSABrad-2.500tp[cur[

Proiectul legii s[n[t[`ii a intrat ]n dezbatere public[ Proiectuldelegeas[n[t[`iiafostsupusdezbateriipublicepepaginadewebaMS.Elpropuneoseriedemodific[rilegislativesemnificativepentrusistemulsanitar,dintrecareinterpunerea]ntreCNAS\ifurnizoriideserviciimedicaleauneiverigisuplimentare,reprezentatede caseledeasigur[rides[n[tateprivate\iposibilitateaspitalelordeaseorganizacafunda`iesau chiarsocietatecomercial[.Deasemenea,proiectulcreeaz[cadrullegislativcared[posibilitatea autorit[`ilor locale de a angaja direct un medic,]nzoneleundesuntdificult[`ilaacordareadeasisten`[medical[.

Bani mai mul`i pentru medicina de familie Timpdezecezile,]ncepândde ieri,asigura`iides[n[tate,cadrelemedicale,reprezentan`ii autorit[`ilorlocale,sindicatele ]\ipotspunep[rereaprivind formapecareMinisterulS[n[t[`ii(MS)vreas[odealegiicarevaguvernaS[n[tatea ]nurm[toriiani.

Proiectulacord[omaimareimportan`[sistemuluideasisten`[primar[.„Cutoatec[majoritateaadministra`iiloraudeclaratasisten`aprimar[ o prioritate, resursele alocate zonei de asisten`[ primar[ au fost ]n permanen`[ mult submediaUE,neatingândniciodat[10lasut[ dinbugetulalocatdeCasadeAsigur[rideS[n[tatepentrufurnizori,celmaifrecventfiind]n jurula6lasut[dintotalulcheltuielilor”,searat[]nnotadefundamentareaproiectuluideact legislativ,l[sându-sede]n`elesc[peviitorvor fidirijatemaimultefondurispremedicinade familie.Vafi]ncurajat[legislativ\iposibilita-

tea de integrare ]ntre asisten`a spitaliceasc[ \i ceaprimar[,inclusivprinposibilitateadeaaveabugetecomunepentruasigurareacontinuit[`ii]ngrijirilormedicale.(AuroraDimitriu)

Noulproiectlegislativ, maiprevedemodific[ri]n ceeaceprive\teutilizarea resurselorcareserefer[ lazonamedicamentului, dar\iacalit[`iiserviciilormedicale]nvederea eficientiz[riiacestor domenii.}nacestsens,se propune creareaunei agen`iipentruinforma`ii \icalitate]ns[n[tate LidiaOnofrei,purt[tor decuvântDirec`iade S[n[tatePublic[

3

BOTO|ANI pe o coloan[ B[rba`ii acuza`i de viol, l[sa`i ]n libertate Ceicincib[rba`idinCriste\tiacuza`ic[ ]nprimazideCr[ciunauviolatotân[r[]n vârst[de18anidinBoto\aniaufostl[sa`i liberi,magistra`iirespingândcerereaprocurorilordearestpreventiv.De\iprocurorii Parchetuluidepelâng[Judec[toriaBoto\anii-aure`inutpeceicincipentru24deore magistra`iiaufostsceptici]nprivin`aspuselor fetei. Neavând urme de violen`[ sunt dubii]nprivin`aacuza`ieideviol.Fataaflat[ ]nvizit[labunici]iacuz[c[auviolat-ocând se]ntorceadeladiscotec[.}nso`it[deunalt b[iat,acestaafostalungatdeceicinci,]ns[ nuaanun`atPoli`ia.Ceicinci,CezarPav[l, MarianMariusCucu,FlorinTudos[\ifra`ii Marcel Ilie Aciob[ni`ei \i Vasile |tefan Aciob[ni`eisus`in]nschimbcafataa]ntre`inutdebun[voierela`iisexualecuei.}ntretimpprocuroriiaucerutcafatas[beneficiezedeconsilierepentruasestabilidac[ spuselesalesuntadev[ratesaunu.(D.R.)

„Image of Dance” la Casa Sindicatelor CasadeCultur[aSindicatelor„Nicolae Iorga”Boto\anivag[zdui,vineri,spectacolul „Image of Dance”. Evenimentul este organizatdeEvolutionStudioDance\iva avealoc]ncepândcuora16.00.„Prinorice art[artistulseexprim[,sedest[inuie]nfa`a publicului. Când ai talent la ceva vrei sa deviitotmaibun,s[dovede\ti]nfa`alumii c[aitalent.DeaceeaFunda`iaUmanitar[ EurohelpsiEvolutionBoto\aniorganizeaz[ unspectacolincareneesteprezentat[arta ]nochiifiec[ruia.Acestspectacolvafiprimuldintr-oseriedeevenimenteceauca scoppromovareamaimultorstiluridedans, amodelingului\iaunortalentelocale”,a declarat George Turcu, de la Evolution StudioDance.Cuocaziaacestuispectacol, EvolutionBoto\ani]\ivaprezentatrupele dedans:EvolutionCrew,EvolutionGirls, MiniEvolution,E-xtremeCrew\iEvolution Styles. Invita`i speciali sunt Cosmin Agache,CodrinPascariu,Codru`aBarariu, ExtazyCrew\iTrupadeteatruParol.Biletelesepotcump[raatâtdelaCasadeCultur[ a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Boto\ani, cât \i de la membrii trupei de dans EvolutionCrew.(P.R.)

POC-ul face cu ochiul primarului de B[lu\eni PrimaruldeB[lu\enivreas[aduc[bani europeni]ncomun[prinintermediulProgramului Opera`ional Comun România Ucraina-Moldova.Printrealtele,\efiilocalit[`iidorescs[aduc[fonduripentruoserie deobiectivecarenuaufostincluse]nprecedenteleproiectedeinvesti`ii.„Nepropunem]nanul2012s[colabor[mcuolocalitatedinUcrainaprinintermediulProgramuluiOpera`ionalComunRomânia-Ucraina - Moldova”, a declarat primarul Neculai Stratulat.Acestaamaiprecizatc[dejaa purtatorund[dediscu`iicuoficialiderang localdinceledou[`[ri\ic[printrepriorit[`i s-araflaoseriedeprogrameeuropenepentruinfrastructur[,dar\ipeliniecultural[. „Lucr[mlaunproiecttransfrontalierde2,5 milioanedeeuropentrumodernizareadrumurilorcomunale49A\i49B\iavem]n planrealizareauneigr[dini`e]nsatulDraxini,totcuajutorulPOC”,amaiafirmat primarul.(O.M.)


CMYK

4

TOPNEWS

29decembrie2011

Dezastrul de la bac las[ câteva licee f[r[ mai multe clase a IX-a Treiunit[`ilicealeboto\[nenevorr[mânecumaipu`ineclasedeaIX-adinanul \colarviitor.Procentulde promovabilitate]nregistrat labacalaureatuldin2011 estemotivulpentrucareacesteavoravea]nplanulde \colarizareclasemaipu`ine. Liceelecupromovabilitatesub15lasut[ laexamenuldebacalaureatdin2011vorelaborapentruclasaaIX-aunplande\colarizarediminuatcucelpu`inoclas[,potrivit metodologieiMinisteruluiEduca`ieiprivind cifra de \colarizare ]n anul de ]nv[`[mânt 2012-2013.MinisterulEduca`iei,Cercet[rii, Tineretului\iSportului(MECTS)aelaborat Metodologiapentrufundamentareacifreide \colarizare \i stabilirea re`elei unit[`ilor de ]nv[`[mântpreuniversitardestatpentruanul \colar2012-2013.Astfel,unit[`ilede]nv[`[mântdenivellicealcupromovabilitatesub 15lasut[laexamenuldebacalaureat2011 „vorproiectapentruclasaaIX-a,zi,unplan de\colarizarediminuatcucelpu`inoclas[. Unit[`ilede]nv[`[mântdenivellicealunice laniveldelocalitate,precum\icelecareau câteoclas[aIX-a,aX-a,aXI-a\iaXII-a sunt exceptate de aceste reglement[ri”, se arat[]nMetodologiaelaborat[deMinister. Laniveluljude`uluiBoto\ani]nsitua`iadea avea clasele a IX-a diminuate sunt Grupul |colar„PetruRare\”,Grupul|colar„AlexandrucelBun”\iGrupul|colarCo`u\ca. Conform datelor centralizate la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), dup[ finalizareacelordou[sesiunialeexamenului debacalaureat,laacesteunit[`iprocentulde promovabilitateafostsub15lasut[.

Plan de \colarizare dup[ un studiu al Inspectoratului LaGrupul|colar„PetruRare\”aureu\it s[iabac-uldoar6,56lasut[dintreabsolven`i,]ntimpcepentruacestande]nv[`[mânt au fost nou[ clase de a IX-a, dintre

Promovabilitatea de numai 6,56% la bac se las[ cu t[ieri la fostul Liceu Agricol

care cinci cu profil de mecanic[ \i trei cu profilul „protec`ia mediului”. La Grupul |colar„AlexandrucelBun”aufostdeclara`i „admis”7,02lasut[dintreabsolven`i,aici fiind]nacestan\colar\apteclasedeaIX-a. Aufostaprobate,conformplanuluide\colarizare,oclas[cuprofil„matematic[-informatic[”,unade„filologie”,dou[de„\tiin`e ale naturii” \i trei de „industrie textile \i piel[rie”.14,49lasut[dintreabsolven`iide

laGrupul|colarCo`u\caautrecutdebac-ul din acest an, ]n acest an \colar aici func`ionândtreiclaseaIX-a,unacuprofil„protec`ia mediului” \i dou[ cu profilul „agricol”.Pentruanul\colarviitor,propunerile pentruproiectulplanuluide\colarizare\ial re`eleiunit[`ilorde]nv[`[mântpreuniversitarsevorelaboradeinspectoratele\colare. Fiecareinspectorat\colarvarealizaunstudiuprincarevafundamentaproiectulplanu-

luide\colarizaredinperspectivaargumentelorpedagogice,psihologice,sociologice\i economice. Inspectoratele \colare ]nainteaz[, pân[ ]n 20 ianuarie 2012, spre avizare MECTSre`eaua\colar[dinrazalorteritorial[ propus[ de autorit[`ile administra`iei publicelocale,dup[consultareaunit[`ilorde ]nv[`[mânt, a operatorilor economici \i a partenerilor sociali interesa`i. (Petronela Rotariu)

Din scaunul puterii vicele PDL vede cum opozi`ia manipuleaz[ poporul cu ANL-ul DeputatulC[t[lin Buh[ianu]\iacuz[ colegiidinopozi`iec[ sezbatpentruatragereafondurilordela bugetuldestatpentru alefolosi]nviitoarele campaniielectorale. El]\imotiveaz[ideea prinfaptulc[doi deputa`idinopozi`ie ausolicitatmaimul`i banipentruconstruireadelocuin`esociale \iblocuriANL,pen-

truamanipulaboto\[nenii,]nslujbac[roravors[aratec[ sunt. „Demersul lor este clar unul menit a demonstra c[ ei sunt ]n slujbapoporului,c[vorcasepentru cât mai mul`i oameni. |i noi vrem,darnunel[ud[mcuasta,\i drept dovad[ st[ bugetul Ministerului Dezvolt[rii, care are deja prev[zutesumelenecesareacestui scop.Practic,pentrurealizareade locuin`e sociale, de exemplu, ]n 2012sevoraloca35demilioane de lei, fa`[ de 30 de milioane de lei,câ`iaufost]n2011,\i27de milioanedelei]n2010.Totpentru

noi locuin`e, dar destinate celor care vor fi evacua`i din casele retrocedate, se vor cheltui 50 de milioanedelei,cu10milioanede leimaimultdecât]n2011\icu14 milioane ]n plus fa`[ de 2010”, afirm[ deputatul PDL C[t[lin Buh[ianu ]ntr-o declara`ie politic[ f[cut[recent]nParlament.Acesta sus`ine c[ reprezentan`ii opozi`iei nu`incontderealit[`ileeconomice ale momentului \i c[ au dorit s[ transformeproiectuldebuget]ntro ramp[ de lansare. Demnitarul democrat-liberalestedep[rerec[ totceeaceasolicitatopozi`iaeste ne]ntemeiat, eventuala onorare a acestora ducând treptat la o criz[ din care nimeni nu ar mai putea scoate`araanide-arândul.(Otilia Maxim)


CMYK

ESEN~IAL

29decembrie2011

Reglare de conturi pe bani grei ]n plin[ strad[ Tâlh[rie,]nscenare saune]n`elegere]n privin`aunuischimb valutar.Poli`i\tiiboto\[neniausarcinade aaflaces-apetrecut ]nrealitatemiercuri, pestradaPetruRare\,dinmunicipiul Boto\ani,lâng[benzin[riaRompetrol, undeunb[rbatsus`inec[afosttâlh[rit. Totul s-a petrecut ]n jurul orei 13.00.CostelJitariuc,]nvârst[de 41deani,cunoscutcaopersoan[ ceobi\nuie\tes[schimbevalut[,a mers]nzonabenzin[riei,celmai probabil]nurmastabiliriiunei]ntâlniri cu o femeie. Anchetatorii consider[c[motivul]ntâlniriiera efectuareaunuischimbvalutar.Ce s-a petrecut ulterior, urmeaz[ s[ fie stabilit de poli`i\ti. B[rbatul agresatsus`inec[femeiaera]nso`it[deal`itreib[rba`i,ceauvenit ]nzonarespectiv[cudou[autoturismeunOpel\iunBMW.Laun momentdat,prinfolosireafor`ei, Jitariucarfifostlovit]nzonacapului,iarceipatrui-arfisustraso borset[]ncareseaflau37.000euro.Dup[comitereaposibileitâlh[rii, cei patru au fugit de la locul fapteicuBMW-ul,cel[laltautoturism, un Opel, fiind l[sat la locul faptei. De\i ini`ial s-a crezut c[ automobilul fusese furat special pentruaceast[fapt[,verific[rilef[cutedepoli`i\tiaustabilitc[ma\ina nufusesefurat[,apar`inându-i unuia dinceiceauparticipatla]ntâlnire.

B[rbatul agresat a fost transferat la Ia\i }njurulorei13.10CostelJitariuc afostcelcareasunatla112,reclamând o tâlh[rie. La fa`a locului

5

BOTO|ANI pe o coloan[ La spital dup[ o `igar[ „de vise” Untân[r]nvârst[de19anidinBoto\aniaajunsmiercurisear[laspitaldup[ ce ar fi consumat substan`e psihotrope. De\i oficial autorit[`ile au ]nchis toate magazinelececomercializausubstan`ede acest fel, tinerii continu[ s[ g[seasc[ metodeprincares[cumpere„etnobotanice”.}naceea\isitua`ies-aaflatasear[\i tân[rul]ncauz[,cudomiciliulpestrada CaleaNa`ional[,cearfifumat]mpreun[ cuunprieteno`igar[cump[rat[depeun site specializat ]n astfel de substan`e. Dup[ceafumat\iaurcat]ncas[adevenitagresiv,astfelc[tat[ls[uasunatla 112.UnechipajSMURDl-atransportat laSpitalulJude`ean,undeafoststabilizat, ulterior fiind transferat la Spitalul de Psihiatrie.(D.R.)

Cioban ucis dintr-o palm[

s-au deplasat atât poli`i\tii, cât \i unechipajalAmbulan`ei.Victima agresiunii a fost transportat la Spitalul Jude`ean pentru a primi ]ngrijiri medicale, la fa`a locului criminali\tii prelevând amprente de pe autoturismul abandonat de ceipatru.Ulterior,b[rbatulde41 deaniaspusc[]l\tiadinvedere pe unul dintre b[rba`i. Imediat la toateie\iriledinora\aufosttrimiseechipaje]nvedereaidentific[rii celoracuza`idetâlh[rie.Dup[cea

fost consultat, b[rasistent din cadrul batul a fost transSJA Boto\ani. feratlaClinicade Miercuri sear[ Neurochirurgie poli`i\tii ]nc[ nu Ia\i la propria terminaser[ accerere. „B[rba`iunea de descotul a suferit un perireacelorpadeeuroarfiavut traumatism cratru,de\isurseneCostelJitariuc nio-cerebral acut oficiale din cadrul asuprasa ]nchis, fiind transanchetei confirmau feratlaIa\i]nvedefaptul c[ identitatea rea unor examene sulorestecunoscut[.(D[plimentare”, a declarat un nu`Rotariu)

37.000

Poveste plin[ de ciud[`enii Dinstartpoli`i\tilorcazullis-ap[rutcumulte semnede]ntrebare.}nprimulrânddac[arfifost ofapt[premeditat[unuldintref[ptuitorinu\i-ar fiabandonatautoturismullaloculfaptei.}nplus, dac[arfifostotâlh[rie,ceipatruarfi]ncercats[\iascund[fa`a,lucrucarenus-a]ntâmplat,totul având loc ]n mijlocul zilei, ]n plin[ strad[. Alt aspectestecelalsumeisustrase,valoareauria\[ men`ionat[ de Jitariuc urmând s[ fie verificat[ dac[estereal[saunu.Peurm[,dac[autoriivor fiidentifica`i\ibaniirecupera`i,valutistulvatrebui s[ justifice ]n fa`a autorit[`ilor provenien`a sumeirespective.(D[nu`Rotariu)

}ncauz[seefectueaz[cercet[risub aspectuls[vâr\irii infrac`iuniidetâlh[rie,]nvederea identific[riiautorilor\itrageriiacestoralar[spundere penal[ inspectorprincipal Daniela Gheorghiescu, purt[tordecuvânt IPJBoto\ani

Unb[rbatde30deanidinsatulCoste\ti,comunaR[chi`iafostarestatpreventivieripentru29dezilesubacuza`ia delovituricauzatoaredemoarte.Parchetuldepelâng[TribunalulBoto\aniefectueaz[cercet[rifa`[deMarianBamburic pentruinfrac`iuneamaisusamintit[dup[ ce]nnoapteade25spre26decembrie\iaucisuncolegdemunc[dintr-opalm[. Atâtagresorul,cât\ivictimaAntonToc[nel,erauangaja`icaciobanilaunadin stâniledinCoste\ti.Pefondulconsumuluideb[uturialcoolice\iaunuiconflict spontanBamburicalovitvictima,peste fa`[,aceastasuferindleziunilaimpactul cusolul,careaudusladeces.Recentfrateleceluianchetats-aspânzurat.Toc[nel i-arfispus„spânzur[-te\itucafratele t[u”,atuncifiindlovit.Autorulafostre`inutmar`ipentru24deore,ierifiindprezentatTribunaluluiBoto\anicupropunereadearestarepreventiv[petimpde29 dezile.Instan`aaacceptatcerereaprocurorilor,Bamburicfiind]nchis]narestul IPJBoto\ani.(D.R.)

Transport public ]ntre sate la B[lu\eni ComunaB[lu\eniesteunadinprimele comunealejude`uluicarevaaveatransportpubliclocal.Aceastadup[ceconsilieriiauaprobat]nfiin`areaunuiserviciu public de transport local. Necesitatea acestuiaesteexplicat[prindistan`amare dintre cele \ase localit[`i existente ]n cadrul comunei, \i anume B[lu\eni, Buzieni, Z[ice\ti, Co\uleni, Draxini \i Pârlita.Pentrua]nlesnirezolvareaproblemelor locuitorilor comunei, ale\ii implementeaz[ acest serviciu. „Mul`i oamenimerg\i12kmpentrua-\irezolvaproblemelelaprim[rie,oficiulpo\tal sau dispensar. Vedem ce bani avem \i vomalocacelpu`indou[autobuzecares[ fac[zilniccurse,dup[unprogramstabilit”,adeclaratprimarulNiculaeStratulat. Celedou[microbuzevorfiachizi`ionate dePrim[riaB[lu\eni.Primarul]\ipropune pentru anul viitor s[ extind[ cursele spremunicipiu,deoarecemul`ilocuitori din comun[ merg ]n mod regulat spre Boto\ani.Pentrurealizareaacestuiplan, primarulprecizeaz[c[trebuies[seconsultecuprimarulC[t[linFlutur.(O.M.)


6

TOPNEWS

29decembrie2011

Anul Nou vine cu modific[ri la Codul Fiscal Contribuabiliscuti`idemaimulte drumuri,taxe\i impozitemen`inute lanivelulanului 2011,posibilitatea deasolicitaanulareaobliga`ieide plat[aTVApentru oparteapersoanelorfizicesaujuridice,toateacestea suntdoarcâteva dintremodific[rile \icomplet[rileaduseCoduluiFiscal pentru2011. Miiledepersoanefizicedinjude` care ]\i pl[tesc ]n prezent contribu`ialaCasaJude`ean[deAsigur[ri de S[n[tate (CJAS) vor mai sc[padeni\tedrumuri.Contribu`iile sociale de s[n[tate \i contribu`iilesocialepecareledatoreaz[ persoanele fizice autorizate \i cei care ob`in venituri independente vorfipreluatedeanulviitordec[treDirec`iaGeneral[aFinan`elor Publice(DGFP).Pân[acum,acestepersoanetrebuiaus[mearg[la DGFP s[ pl[teasc[ impozitul pe venit, iar contribu`iile sociale la CasadePensii\iCasadeS[n[tate. Din2012,acestepersoanevorpl[-

titoateobliga`iilenumailaDGFP. „Esteosimplificaredecaresevorbea de mai mult[ vreme. La noi pl[teaucontribu`ialaasigur[rilede s[n[tate cred c[ circa 10.000 de persoane fizice autorizate \i persoane care realizeaz[ venituri din activit[`iindependente”,adeclarat CarmenNicolau,directoruleconomic al CJAS. Aceasta este doar unadintremodific[rileaduseCoduluiFiscal.

Modific[ri la plata TVA Tot]nscopulsimplific[riiadministr[riifiscale,s-astabilit]nultima\edin`[deGuverncapersoanelefizicesaupersoanejuridicecare realizeaz[ o cifr[ de afaceri sub 35.000deeuro\isuntpl[titoarede TVA,s[aib[posibilitateas[soliciteanulareaobliga`ieideamaifi pl[titorideTVA.„Oalt[m[sur[ ]n domeniul TVA, ]ns[ ]n scopul combateriievaziuniifiscale,vizeaz[introducereaunuisistemprivind ob`inerea calit[`ii de pl[titor de TVA \i a men`inerii calit[`ii pl[titorului de TVA. Potrivit acestui nousistem,persoanelecares[vâr\escfaptedeevaziunefiscal[,respectivnudepundeclara`ii,sesustragdeladeclarare,sauseconstat[ c[ au introdus facturi fictive, nu mai pot continua ca pl[titori de TVA”,semen`ioneaz[]ntr-uncomunicatalGuvernului. Potrivit finan`i\tilor, este una dintre m[surile prin care Codul Fiscalcompletat\imodificatva]ncercas[luptecufirmelefantom[, cufirmelecare]ncalc[legea.(AuroraDimitriu)

Scumpire anun`at[ la motorin[ \i de acolo cresc toate pre`urile }ncursulanului2012,Guvernulvamen`inetaxele \i impozitele la nivelul acestui an. Accizele la motorin[]ns[,vorcontinuas[fiealiniatecucelede lanivelulUE,potrivitcalendaruluiconvenitcuUE, ]nc[ din 2004. Astfel, ]n noua form[ a Codului Fiscal,cre\tereaaccizelorlamotorin[estecu4,4la sut[,dela358eurola374euro/ton[,aceastafiind printrecelemaiimportantereglement[ricarevorfi aplicate]ncepândcuanulviitor.Iarpotrivitfinan`i\tilor,aceast[modificarevaducelaocre\tereapre`urilorcucirca2lasut[.(AuroraDimitriu)

Cel mai greu an sindical din ]nv[`[mânt Anulcese]ncheieafostcel maigreudinpunctulde vederealliderilorsindicali dineduca`iaboto\[nean[. Lideriiambelorsindicatede laniveluljude`uluisunt]ns[ sceptici\i]nceeaceprive\te respectareadrepturilor cadrelordidacticepentru anulviitor.

Mul`umiri pentru colegi c[ au suportat umilin`e Maria~iprigan,liderulSindicatului}nv[`[mântuluiPreuniversitar(SIP),a`inuts[lemul`umeasc[cadrelordidacticecarenu aup[r[sitsistemuleduca`ional\icare,de\iaufostumili`iprin m[surileluatedeceidinGuvern,sereg[sesclacatedr[.„Vreau s[letransmitsinceremul`umiricadrelordidactice,c[aupututs[ rabde asemenea umilin`[ a Guvernului României, ]n spe`[ a MinisteruluiEduca`iei,dealiseaplicauntratamentdiscriminatoriu,sfid[tor\icarei-auconduspeoameniladisperare.Deasemenea,vreaus[lemul`umescc[auavutatâtabunsim`s[poat[ s[suportelainfinitacestprogramEduSalintrodusdecurândde minister.Vomaveagrij[s[mergemlainstan`[]ncontinuare,s[ lec[p[t[mtoatedrepturiledecaresuntfrustra`i\is[]i]ncuraj[m”,aspusMaria~iprigan.(PetronelaRotariu)

LiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelordin }nv[`[mânt(LSI),sus`inec[acestanafost unul cu modific[ri legislative, cele mai multe]ndefavoareadialoguluisindical\ial cadruluididactic.De\ianul2011a]nceput cu brio pentru sindicali\ti, fiind al[turi de colegiidinSuceavasinguriicareauaplicatla nivelul educa`iei majorarea salariilor cu 33 lasut[,dinmaiacestfaptar[masdedomeniultrecutului.„Esteunancarea]nceputcu câtevareu\ite,]ncareamreu\itla]nceputul anului s[ aplic[m la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean \i \colilor hot[râri judec[tore\tiprincareangajatoriierauobliga`is[ respecte lege, un an care ne-a adus pentru primadat[onoutate,emitereauneilegica s[po`ioprisitua`iaap[rut[]ndou[jude`ele ale`[rii”,adeclaratLiviuAxinte. CutoateacestealiderulLSIsus`inec[nu a]ncetats[-\irevendicedrepturile,chiar\i ]ninstan`[.„2011s-aterminatprin]ncercareadeblocareami\c[riisindicaleprinemitereaunoractenormative.M[referlaordinuldeministruprivindvalidareafluxurilor financiare ]n ]nv[`[mântul preuniversitar, care creeaz[ discriminare ]n rândul angaja`ilor aceluia\i minister \i fa`[ de ceilal`i bugetariAnulse]ncheiecumaipu`inerealiz[ridecâtne-amfia\teptatnoipeliniesindical[.Afostunan]ncarenuam]ncetats[ nerevendic[mdrepturilestabilite]nanumitelegi,chiar\i]ninstan`[,atuncicândnu suntrespectatedeangajatorii\idepartenerii no\tri”, a spus liderul LSI. (Petronela Rotariu)


PUBLICITATE

29decembrie2011

calendar ortodox

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[i pestr.OctavOnicescu, partercuvedereinParcul MihaiEminescu.Pre`50.000 EUROTEL.:0745.150.765. *Vândapartament4camere decomandat,80mpsituatin Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EURO TEL.:0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[ pestradaHatmanArbore200 mp,zon[deosebit[Merit[ v[zut[TEL.:0744.267.646.

]nchirieri *}nchiriezapartament4camererenovatsimobilatcu CT,]nCaleaNa`ional[nr.65 ]ncepândcudata01.01.2012 lapre`ulde300Euro/lun[. Rela`iilatelefon: 0742.123.272.(p) *}nchiriezspa`iucomercial renovatmodernsiutilat]n

29JSfin`ii14.000deprunciuci\idin poruncaluiIrod

PietonalulTransilvaniei, bl.A5,parter,]ncepândcu datade01.01.2012.Rela`ii suplimentarelatelefon: 0742.123.272.(p)

AGENDA PREST|RI SERVICII

anun`public *Agen`iapentruProtec`ia MediuluiBoto\ani,anun`[ publiculinteresatasupra parcurgeriietapeide ]ncadrare\iapropuneriide adoptareaPlanului UrbanisticdeDetaliuConstruiresp[l[torie\i serviceautocu]mprejmuire teren]nmun.Boto\ani,str. Paceanr.108C,jud. Boto\ani,f[r[avizdemediu, -titularHU~ANUCIPRIAN VASILICA.Planul UrbanisticdeDetaliu,poate ficonsultatlasediulAPM Boto\ani,dinmunicipiul Boto\ani,b-dulMihai Eminescunr.44,]nzilelede luni-vineri,orele8.00-16.30 \ilaadresatitularuluidin mun.Boto\ani,str.Po\ta Vechenr.11,jud.Boto\ani, ]nzileledeluni-vineri,orele

AGENDA TRANSPORTATORILOR

8.00-16.00.Observa`iile publiculuiseprimesczilnicla sediulAPMBoto\ani,]n termende10ziledela apari`iaanun`ului.(2295-1)

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Dialog ]n`epat ]n bar O chelneri`[ ]i spune unui clientpermanent: - Dac[ ai fi so`ul meu, `i-a\ pune]nbereotrav[. Lacare,elr[spunde: - Dac[ a\ fi eu so`ul t[u, a\ bea-of[r[s[m[gândesc.

Durerea de m[sea Unsco`ianseplângecumplit de o m[sea. V[zându-l, un c[l[tor]ispune: - Te doare m[seaua? De ce nuteduciladentist? -N-arerost.Mairabdunpic

7

\iscap.Pestepatruanitermin[ fiulmeustomatologia.

Noroc \i ghinion Mama lui Bul[ st[tea de vorb[laocafeacudou[vecine. Subiectul: ce mul`i bani câ\tig[ copiii lor. Prima se laud[: - B[iatul meu, a ajuns mare chirurg\iareatâtdemul`ibani ]ncât a f[cut cadou o ma\in[ unuiprietende-allui. Adouacontinu[: - B[iatul meu, a ajuns mare avocat\iareatâ`iabani]ncâta f[cutcadouunapartamentunui prietende-allui.

AGENDA SERVICIILOR

MamaluiBul[: -Bul[almeun-a]nv[`atnimic,nus-aalesnimicdeel,e \omer, se drogheaz[. |i colac peste pup[z[ e \i homosexual. Noroculluiec[aredoiaman`i, unuldoctor\iunulavocat,care i-auf[cutdecurândcadouunul ocas[\icel[laltoma\in[.

Defini`ia abstractului -Bul[,po`is[-mispuice]nseamn[abstract?]ntreab[profesorul. - Da, domnule profesor. Ceeacenusepoateatinge. -Bine,Bul[.Po`is[-midai\i unexemplu? -Fierul]nc[lzit...

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:0331711802

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Protec`iacivil[:982;511704 Termica:535340;517953 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

29decembrie2011

Pauz[ prelungit[ la BCR ConducereaBCR]\i aten`ioneaz[clien`iic[ vorurmamaimulte zileliberepentruangaja`iifilialelorb[ncii, ceeace]nseamn[c[ popula`ia\ipersoanele juridicetrebuies[]\i planificedintimp opera`iunilebancare.

Unit[`ileBCRnuvoraveaprogramcupubliculmar`i,3ianuarie 2012, zi declarat[ nebancar[ de c[treBancaNa`ional[aRomâniei. Programulnormalsereia]ncepând cumiercuri,4ianuarie.Prinintermediul canalelor directe Click \i Alo24BankingBCR,sevorputea procesanumaitranzac`iiintrabancare (opera`iuni BCR - BCR \i schimburi valutare). Sistemul ElectronicdePl[`iinterbancare]\i vareluaactivitateacomplet[]nce-

pândcumiercuri,4ianuarie2012. }n aceste condi`ii, conducerea BCR recomand[ clien`ilor s[-\i programeze din timp toate opera`iunilebancare.Pl[`ilecucardulla comercian`i \i bancomatele b[ncii vorfunc`iona]nmodnormal.Zilelede1\i2ianuarie2012suntzilenelucr[toare,prinlege.Clien`ii vorputeas[beneficiezeintegralde

avantajeleoferteigrupuluiBCR]ncepândcudatade4ianuarie2012, când unit[`ile BCR ]\i reiau programul normal \i le vor pune la dispozi`iegamacomplet[decredite, instrumente de economisire, plasamente pe pia`a de capital, finan`[ri]nleasing,pensiifacultative, asigur[ri etc. (Aurora Dimitriu)

VOTEAZ{ Sondajpe www.evbt.ro

Crede`ic[valutistulajunsierila spitalavea37.000 deeuro]nborset[?

BCRlerecomand[clien`ilors[-\iprogrameze dintimptoateopera`iunilebancarepecaretrebuies[leefectueze]naceast[perioad[.Oameniiauacumunbunprilejdeacump[ra\itesta pachetuldeserviciiladistan`[,24Banking BCR,extremdefolositor\i]nzilelenebancare

E DE LA EI

CornelCojocaru,directorexecutival Direc`ieideComunicareBCR

Sta`ie de biogaz pentru r[chi`eni PrimaruldelaR[chi`ivrea pentrucomunasa]n2012 sta`iedebiogaz.La]nceputul anuluiviitorsevorconcesiona cincihectaredeterenpentru amplasamentulsta`iei,peo perioad[de49deani. VasileAd[sc[li`eipromites[

fac[astaprinlicita`ie electronic[. Pentru realizarea acestui proiectsevacolaboracuosocietate mixt[ româno-suedez[. Prim[riavaficeacarevapunela dispozi`ieterenurile,]ntimpce firma se va ocupa de investi`ii. Sta`ia de biogaz va fi alimentat[ cureziduurianimalieredelaferme-

le\iabatoareledinzon[,precum\ide lafermaPop[u`iorireziduurirezultate din masa verde a asocia`iilor agricoledinzon[.„}ncadrul\edin`eideConsiliuLocaldela]nceputulluniiianuarie,voiintromilioaneeste duceproiectulprivindconcesiovaloareatotal[a narea terenului c[tre aceast[ societate.Ulterioreivortrebui acestei s[ se ocupe de documenta`ie \i investi`ii investi`ie”,precizeaz[edilulVasileAd[sc[li`ei.(OtiliaMaxim)

5

Vreaus[letransmit sinceremul`umiricadrelordidactice,c[ aupututs[rabde asemeneaumilin`[a GuvernuluiRomâniei,]nspe`[aMinisteruluiEduca`iei, dealiseaplicaun tratamentdiscriminatoriu,sfid[tor\icare i-auconduspeoameniladisperare. Deasemenea,vreau s[lemul`umescc[ auavutatâtabun sim`s[poat[s[suportelainfinitacest programEduSalintrodusdecurândde minister.Vomavea grij[s[mergemla instan`[]ncontinuare,s[lec[p[t[m toatedrepturilede caresuntfrustra`i\i s[]i]ncuraj[m Maria~iprigan, pre\edinteSIP Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.2034  
Evenimente de Botosani nr.2034  

ziarul orasului tau!