Page 1

CMYK

Profesoriicumitadelabaculdin2010 aup[zit\ibacalaureatuldin2011

Pag. 6

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Medici pu\i s[ fac[ gard[ de acas[ Pag. 4

AnulVII•nr.251(2033)•Miercuri,28decembrie2011•8pagini

Chiul general la ATOP De\ifuseseprogramat[ini`ial pedatade19decembrie\ireprogramat[ulterior pe27decembrie, adic[]natreiazi deCr[ciun,\edin`aAutorit[`ii Teritorialede OrdinePublic[ nuamaiavutloc niciieri.

Mii de litri de ap[ periculoas[ ]n supermarketuri Alert[ sanitar[ ]n supermarketurile Lidl din Boto\ani \i Dorohoi. Din acestea au fost retrase cantit[`i importante de ap[ plat[ neconform[ din punct de vedere chimic \i biologic.

Pag. 2

Avalan\[ de bolnavi la urgen`e

Pagina 3

Pagina 5


2

STARTNEWS TABLETA «Decembrie’89afostolovitur[destatdup[ toateregulile]nscrise]nanaleleistoriei, noutateaafostdat[detransmisia]ndirecta evenimentelor,]naceleclipetelespectatori depe]ntregmapamondulaustatcuochii fixa`ispreRomânia,lumeaar[masimpresionat[deautenticitateacelor]ntâmplate»

28decembrie2011

Chiul general la ATOP

Prive\te]napoi cumânie }neditorialuldefa`[nuvoifacereferirelacelebrulfilmcuun titluasem[n[tordeprinanii’50,avându-lcaprotagonistpecelebrulactorRichardBurton,civoi]ncercas[aduc]nprimplanacel ]ncrâncenatdecembrie’89,zile]ncareIonIliescuaregizatunadintre cele mai sângeroase pagini din istoria modern[ a României, dorind parc[ s[ demonstreze omenirii barbarismul poporului român.|i-ntr-adev[r,]nacelemomenteamfostdenerecunoscut sau,cine\tie,poatea\asuntem]nstructuranoastr[ancestral[\i]n momentul când suntem supu\i unor stimuli puternici ne ar[t[m adev[ratafa`[. Dac[ne-amfialesconduc[torideosebi`i,ast[ziamfiprivit]napoi cumândrie\inucumânie,cred]ncontinuarec[suntemunpopor blestemat,u\ormanipulabil,nuexist[unmoment]nistorianoastr[ cares[nuoglindeasc[zbucium,durere\iapoiregrete,de-alungul veacurilor]nmemoriaistorieinoastresuntstocatezecidecazuride tr[dare, de multe ori ne-am executat conduc[torii cu bestialitate, ultimulgestcriminal,de-obrutalitateie\it[dincomun,aavutloc pe 25 decembrie 1989 când, dup[ un sacrilegiu de proces, so`ii Ceau\escuaufostexecuta`ica-nevmediu.Nu]ncerc]nniciunfel s[iauap[rareadictatorilor,doarc[filmulcumoarteacelordoim[ faces[credc[violen`aeste]nscris[]ncodulnostrugenetic.S[nu uit[mc[]nacelemomentepeste90lasut[dintreromâniau„gustat” cu satisfac`ie moartea dictatorilor, mul`i \i-ar fi dorit \i mai mult[brutalitate,i-arfisatisf[cutmaimults[-ivad[peceidoidictatorimai]ntâischingiui`i]nfa`amul`imii\iabiaapoiciurui`i,sunt convinsc[\imul`idintrefo\tiilorslujitoriloialieraudomina`i]n aceleclipedegândulr[zbun[rii,semnc[scenariulafostconceput ]ntr-ototal[cunoa\tereapsihologieipoporului. Decembrie’89afostolovitur[destatdup[toateregulile]nscrise]nanaleleistoriei,noutateaafostdat[detransmisia]ndirecta evenimentelor,]naceleclipetelespectatoridepe]ntregmapamondulaustatcuochiifixa`ispreRomânia,lumeaar[masimpresionat[ de autenticitatea celor ]ntâmplate. Privind retrospectiv pot trageconcluziac[omenirean-are]nc[]ndeajunsdiscern[mânt]ncât s[separeautenticuldeminciun[,abiadup[câtevalunilumeas-a trezit]ncepânds[realizezec[defaptlamijlocafostmânaunui grupdefo\ticomuni\tice-auinten`ionatdoars[pun[mânapeputere.Nicidup[aproapeunsfertdeveacn-amreu\its[ne]ndrept[m coloanavertebral[,separec[neestedats[umbl[mcoco\a`ipela por`ilecelormari,oridecâteoriB[sescu...sarecalular[tândcu degetulspreuniisauspreal`ii,deatâtaoriseg[sesccâ`iva„diploma`idecarier[”s[-liadeberegat[\is[-ibat[obrazul.Poatec[e timpuls[ar[t[mlumiic[exist[mcuadev[rat.(LucianAlecsa)

Mii de s[raci asigura`i cu for`a de stat Doar11.659depoli`edeasigurarepentrulocuin`eaufost]ncheiate la Boto\ani pân[ la ]nceputul lunii decembrieaanului]ncurs.Dintre acestea,8.503poli`eaufost]ncheiate pentru locuin`ele din mediul rural. O explica`ie a acestui fapt este \i c[ asista`ilor social li s-a re`inutdinvenitulminimbanisuma pentruasigurare.Datelepreliminare de la ultimul recens[mânt arat[ c[]njude`arfi200.000delocuin`e. Asigurarea obligatorie a locuin`elor a stârnit numeroase controverse.Astfel,ini`ials-aanun`atc[

aceasta trebuie ]ncheiat[ pân[ la ]nceputulanului2011,]ncazcontrar popula`ia riscând sanc`iuni. Dup[ceuniiproprietariau]ncheiat poli`e, Ministerul Administra`iei\iInterneloraintervenit,men`ionândc[defapttermenullimit[ arfi15iulie.Ulterior,s-aprecizat c[ legisla`ia prevede aplicarea sanc`iunilordinaugust2012. Potrivit legisla`iei ]n vigoare, proprietariiauobliga`ias[]\iasigurelocuin`elepentrucelpu`intrei riscuri:inunda`ii,cutremur\ialunec[rideteren.(OtiliaMaxim)

De\ifuseseprogramat[ini`ialpe datade19decembrie\ireprogramat[ulteriorpe27decembrie, adic[]natreiazideCr[ciun, \edin`aAutorit[`iiTeritorialede OrdinePublic[(ATOP)nuamai avutlocniciieri. Aceasta,de\ieraprogramat[pentruora11,afost amânat[]ncursuldimine`ii,telefonic,dec[trepre\edintele ATOP, Dumitru Codreanu. Dac[ pe 19 decembrie trei dintre componen`ii din cadrul acestei structuriaufostprezen`i]nsalamareaPalatuluiAdministrativ(pre\edinteleATOP,DumitruCodreanu, subprefectulSilvanaTudorache\iconsilieruljude`ean GheorgheEpura\),pe27decembrienimeninuaonorat\edin`a.Absen`acelorlal`imembriafostmotivat[ atuncidefaptulc[nuaufostanun`a`i.Mar`i,motivul absent[riiafostaltul,\ianumeplecarealuiDumitru

Codreanu din localitate. Dumitru Codreanu (pre\edinte) \i membrii Roxana Florentina Anu\ca, Mihai Clim,VasileChiru,GheorgheEpura\,C[t[linFlutur, Mihai Jit[ra\u, Eugen Mir[u`[, Constantin Pitorac, Viorel |erb[noiu, Silvana Tudorache \i Dumitru Zm[ufacpartedinATOP.(OtiliaMaxim)

M-aanun`at]naceast[diminea`[dl.Codreanu,m-asunat latelefon\imi-aspusc[nu este]nora\,esteplecatla Pite\ti\ic[seamân[\edin`a, darnu\tiupentrucedat[ BogdanDoroftei, consilierjuridicCJ

Fra`i sc[pa`i de ]nchisoare pentru afaceri cu droguri Treipersoanetrimise ]njudecat[deprocuroriiDIICOTBoto\ani pentrutraficdedroguriaufostachitate, mar`i,demagistra`ii TribunaluluiBoto\ani. Fra`iiFlorinMosoroi\iCiprian Mosoroi, din Boto\ani \i Amet Aydin, din jude`ul Constan`a au fost re`inu`i ]n luna noiembrie 2010, pe motiv c[ au procurat, de`inut\ivândut,f[r[drept,droguri de risc \i droguri de mare risc,pecarele-aucomercializatpe raza jude`ului Boto\ani. Atunci procurorii DIICOT au cerut perchezi`iainformatic[aunuicalculator ridicat ]n urma descinderilor, fiindridicate\ipeste400deplicule`econ`inândfragmentedeprodusevegetale,vândutedreptetnobotanice. Anchetatorii au cerut expertizareaproduselorridicate,stabilindu-se ]ns[ c[ substan`ele respectivenufiguraupelistadrogurilor de mare risc. }n urma acelor datejudec[toriinuauavutceface \i i-au achitat pe cei trei. Ace\tia au stat ]n arest preventiv timp de patru luni \i jum[tate, iar ]n luna martie a acestui an au fost elibera`i, având interdic`ia de a p[r[si localitatea.(D[nu`Rotariu)

Inculpa`iiaufostachita`ipentruc[nuau fost]ntruniteelementeleconstitutivealeinfrac`iuniipentrucareaufosttrimi\i]njudecat[.Sentin`apoatefiatacat[laCurteade ApelSuceava judec[torDorica~urcanu,purt[torde cuvântalTribunaluluiBoto\ani


TOPNEWS

28decembrie2011

3

Avalan\[ de bolnavi la urgen`e Fluxuldepacien`iestedublufa`[dezilelenormale. |iieri,]natreiazideCr[ciun,auvenitlaUPUpeste 150depacien`ic[roraimpruden`ades[rb[torile-a re]nviatsuferin`emaivechi. „Eunuamfostdegard[]nacestezile,dar \tiudelacolegic[s-alucratcumsespune lafoccontinuu.|idac[neuit[m]nregistrul deconsulta`ii,dac[]ntr-oziobi\nuit[ajung cam100depacien`ilaUPU,]nprimasau]n adouazideCr[ciunafostnum[raproape dubludepacien`i.Pe26decembrieau]nceput s[ apar[ pacien`ii cu probleme de la alimenta`ie. Vin \i ast[zi. Aufost\ipacien`ib[tu`i,dar nu a\a mul`i, vreo 25”, a declarat medicul Monica Ad[sc[li`ei, din cadrul UPU Boto\ani. Pancreadepacien`iautrecut tite, gastrite, colite au prinUnitateade foststârnitedeabuzurile PrimireaUrgen`elor alimentare sau de b[utu(UPU)delaSpitalul rilealcoolice.Nuaulipsit Jude`ean]ndoar nicipacien`iicuprobleme dou[zile cardiace.

375

Aglomera`ie \i la Pediatrie Num[rulmaredepersoaneajunselaUPU Boto\aninuarat[c[locuitoriijude`uluiarfi

ascultatsfatul\efilorsistemuluisanitarboto\[nean deaseadresa\icentrelor de permanen`[ din jude`, ]n condi`iile ]n carejude`ulestefrunta\ lanum[rulcentrelorde acestfel]nfiin`ate]nultimulan.Faptulc[luniau fost]nchisecabinetelemedicilor de familie s-a sim`it dinplinlaurgen`e.|ilaSpitaluldePediatriep[rin`iiauvenit]n num[rmarelaconsulta`iicuceimici,pentruafec`iunicare,]nmediulrural,arfiputut fitratatelacentreledepermanen`[medical[.

Iarpentrumediciidelaurgen`enus-auterminatzilele]ncareleesteluat[cuasaltunitatea.Pestecâtevazileurmeaz[Revelionul, apoi, la mic[ distan`[, alte câteva s[rb[tori

Nus-af[cutneap[ratabuzdemâncare,dars-auconsumatalimentegrele,f[r[s[se`in[seamaderegimulalimentarpecare]laveauderespectatuniipacien`i

}nghesuial[ \i la ortopedie Sec`iadeOrtopediea SpitaluluiJude`ean s-aaglomeratdes[rb[tori.Mediciispun c[auintrat]nperioad[„plin[”]nc[de lamijloculacestei luni,cândau]nceput s[apar[primelevictimealeghe`ii,]ns[nu le-au lipsitniciurgen`eledinzileledeCr[ciun. |ilacabinetuldeOrtopediedin Ambulatoriul spitalului cadrele medicalenusepotplângec[nu-\i facplanullaconsulta`ii.Ieridiminea`[, la u\a cabinetului a\teptau s[intrelaconsulta`iiaproape20de oameni. Chiar dac[ iarna pare s[ neam[geasc[,amintinddoar]nreprize de temperaturile normale pentruaceast[perioad[aanului,]n pu`inelezile]ncares-a]ntinspojghi`adeghea`[auexistatdestulde mul`i ghinioni\ti care au ajuns la spital\icare\i-aupetrecuts[rb[torilecumâini\ipicioare]nghips. „Amaiajutatuneori\ialcoolulla astfeldeaccidente”,aspusmediculHaneloriMur[ra\i.Nuaulipsit nici accidentele casnice, mai ales ]n perioada dinaintea s[rb[torilor,cândtreaba]ngospod[riii-a f[cutpeuniis[fiemaipu`iniaten`i. Cadrelemedicalesunt]ns[preg[tite pentrughinioni\tiicareletrecpragulcufracturi,luxa`iisaualteprobleme dup[ traume ale oaselor. Spredeosebiredeaniitrecu`i,când

nuexistausuficientematerialesanitare, ghips sau fe\e, acum spitalul esteaprovizionatpentruafacefa`[

cre\tinedup[careurmeaz[avalan\adebolnavisauvictimealeagresiunilor.„Ne-amobi\nuit,facepartedintradi`ie”,aconchisun cadrumedicaldelaUPU.(AuroraDimitriu)

chiar \i unei avalan\e de pacien`i, situa`iepecare]ns[cadrelemedicale nu\i-odoresc.(AuroraDimitriu)

Suntceicuprogram[ri,dar\ipacien`icare trebuiev[zu`iimediatpentruc[sunturgen`e, nuaicums[-irefuzi.Noiavemunnum[rde consulta`iipezi,dardep[\imaceast[limit[ impus[decas[.Potrivitcontractuluicuinstitu`iadeasigur[rides[n[tate,unmedicare limit[de28consulta`iipezi.Maimultnu-i maideconteaz[casa HaneloriMur[ra\u,medicortoped

MonicaAd[sc[li`ei,medicUPUBoto\ani

Planuri ministeriale pentru trimiterea medicilor la `ar[ MinisterulS[n[t[`ii vreas[trimit[mai mul`imedicila`ar[.Printrenout[`ilepecare„lecoc” oficialiisistemului sanitarpentruanul urm[tor,prinlegea s[n[t[`iicareeste acum]nplin[facere,este\iceacare lepermiteautorit[`ilorlocales[]\i angajezemedicicomunitari. Pentruzonele]ncaresuntlocalit[`iizolate,undemedicului de familie ]i vine mai greu s[-\i`in[subobserva`ieto`ipacien`ii,prim[riilevorputeas[ ]\i angajeze medici, a\a cum areangaja`i]nprezentasisten`i medicali comunitari. De fapt,

mediculsalariatdeprim[rieva faceechip[cuasisten`iimedicalicomunitari\icumediatorii sanitari ai romilor. „Medicina primar[ va fi un alt sector ]n carese]nregistreaz[schimb[ri importante. Pe lâng[ medicul defamilievaaparemediculangajatdirectdec[treautoritatea local[.Acestavafisprijinitde o echip[ multidisciplinar[ al c[reinucleudebaz[vafiformatdinasisten`icomunitari\i mediatorisanitari.Medicii,carevoraveacontractcuprim[ria,vorfiangaja`i]nzoneizolate,acoloundesuntdificult[`i ]nacordareadeasisten`[medical[”, precizeaz[ Lidia Onofrei,purt[tordecuvântalDirec`iei de S[n[tate Public[. Informa`iile privind inten`iile oficialilorMinisteruluiS[n[t[`iiaufosttransmise\iprintr-un comunicat, ]n care nu se precizeaz[]ns[cinevapl[tisalariilemedicilorangaja`ideprim[rii\icarevafinivelulacestora.(AuroraDimitriu)


CMYK

4

TOPNEWS

28decembrie2011

Medici pu\i s[ fac[ gard[ de acas[ integratalspitaluluisunt]ncadra`i celpu`indoimedici]nspecialitatea respectiv[.Vorputeaficoopta`i\i medicicarenusuntangaja`i]nunitatearespectiv[,confirma`i]ns[de c[treMS]nspecialitateamedical[. Totodat[,gardaladomiciliupoate fiorganizat[\i]nzilelelucr[toare, ]ntreoradeterminareaprogramuluistabilitpentruactivitateacurent[ a medicilor \i ora de ]ncepere a programuluidediminea`[dinziua urm[toare.Maisunt]ns[\imedici careconsider[c[oastfeldegard[, ladomiciliu,nuarfilipsit[deprobleme.(AuroraDimitriu)

Proiectulprivindgardaladomiciliupecareovorputeadesf[\uramedicii,pebani maipu`ini,pares[fie peplaculconducerii SpitaluluiJude`ean. DirectorulOvidiuMimorsus`inec[vafi avantajos\ipentru medici,dar\ipentru spitale,s[treac[la acesttimpdegard[, ]ncaredoctoriivorfi chema`ideacas[doar dac[apareuncaz]n sec`iecares[impun[ prezen`alor. Mediciivorputeafacegard[la domiciliu,dup[-amiaza\inoaptea ]n cursul s[pt[mânii, precum \i continuu ]n weekend \i s[rb[torile legale. MinisterulS[n[t[`ii inten`ioneaz[ s[ introduc[ acest tip de gard[ pentru arfieconomialao medici,iar]n liniedegard[dac[ acest sens a dac[ vor fi pl[ti`i cu \ivenitcuun aceastas-ar]nlomai pu`ini bani, urproiectdeact cuicugardala mând s[ primeasc[ normativ. Sindomiciliu doar 40 la sut[ din guracondi`ieessumele pentru garda din te ca medicii de spital. „Este avantajos din gard[ s[ r[spund[ la dou[punctedevedere.}nprisolicit[ri ]n maximum 20 mulrândspitalulfaceoeconomie de minute. Directorul Spitalului la plata g[rzilor, iar ]n al doilea Jude`ean este convins c[ pentru rând sunt sec`ii unde nu exist[ ]n mul`imedicivafiuncâ\tig,chiar prezent linie de gard[. La aceste

50

sec`iisevaputeaintroducegarda ladomiciliu.Mediculvastaacas[, cutelefonullâng[el,\idac[vafi chematvavenilaspital]ncelmult 20deminute. Laoftalmologie,deexemplu,se vaputearecurgelagardaladomiciliu, ]n condi`iile ]n care ]n prezentnusefacegard[”,adeclarat managerul Spitalului Jude`ean, mediculOvidiuMimor.

Garda la domiciliu merge ]n toate zilele Potrivitproiectuluideactnormativ,continuitateaasisten`eimedicalesevaputeaasigura\ipringarda la domiciliu, care se organizeaz[ pe specialit[`i medicale, dac[ ]n sec`iile sau compartimentele cu paturi precum \i ]n ambulatoriul

Sepoate]ntâmplas[ nupo`iajunge]n20 deminutelaspital. Drumurilesuntcum le\tim,iardac[mai este\iovremeneprielnic[,aglomera`ie ]ntrafic,pacientul vaaveadea\teptat. Unaestes[fiemediculatuncicândvine bolnavul]nsec`ie,\i altaestes[a\tepte bolnavulsosireamediculuideacas[. Trebuieluate]ncalcul\iacesteaspecte, nudoarcelfinanciar VladimirMarcu, directormedical Spitalulde Pneumoftiziologie

Alert[ ]n educa`ie de la chiul \i note mici }nceputulsemestruluialdoileavafiunul]nfor`[pentru ceidin\coli\iceidelaInspectoratul|colarJude`ean (I|J).Notelemicialeelevilor,implicitalcorigen`ilor, dar\inum[rulridicatde absen`edinprimulsemestru alacestuiande]nv[`[mânt, i-apus]nalert[pe\efii educa`ieiboto\[nene. Astfel, ]n prima s[pt[mân[ a noului semestruvafirealizat[ocentralizareadatelor din toate unit[`ile din municipiul Boto\ani,carevacuprindepromovabilitatea din primul semestru. }n acela\i timp se va realizaostatistic[cumediileelevilorpediscipline.|efaeduca`ieiboto\[neneaprecizat

c[ ]n toate unit[`ile \colare num[rul notele foartemiciesteprezentlamaimultediscipline, inclusiv la teze. „Este vorba despre noteledeunu\itrei,inclusivlatezesaudiferitematerii]ntoateunit[`ilede]nv[`[mânt. Nu sunt situa`ii de excep`ie care s[ atrag[ aten`ia]nmoddeosebit,darconsider[mc[ seacord[notefoartemicicupreamarelejeritate”,  a spus \efa educa`iei boto\[nene. Din punctul s[u de vedere ]n unele dintre cazuri elevii nu sunt evalua`i dup[ nivelul cuno\tin`elor ci dup[ comportament sau dup[absen`e.„}nmareparteaacesteasunt urmare a indisciplinei \i nu a nivelului de cuno\tin`e ale elevilor, ca o sanc`iune sau, a\acumseexprim[unelecadredidactice,ca m[sur[depreven`iecaelevuls[seimplice \i mai mult \i s[ reu\easc[ ulterior s[ ]\i ]mbun[t[`easc[activitatea\colar[.Nucred c[esteundemerscorect,credc[eleviitrebuieevalua`idup[performan`eleladisciplinarespectiv[,nudup[num[ruldeabsen`e, nu pentru modul ]n care se poart[”, a ad[ugatAdaMacovei.(PetronelaRotariu)

Neintereseaz[num[ruldecorigen`i,pentruc[\iaceasta esteositua`iecaredemotiveaz[\icare]ncurajeaz[elevul s[absentezesaus[numaivin[delocla\coal[ AdaMacovei,inspector\colargeneral


CMYK

ESEN~IAL

28decembrie2011

Mii de litri de ap[ periculoas[ ]n supermarketuri Ap[plat[neconform[ dinpunctdevederea parametrilorchimici \ibiologici]ntr-unul dintrelan`urilede magazinedinBoto\ani \iDorohoi.Alertaeste lanivelna`ional,iar conformcelordeclaratedeMinodoraVasiliu,directorulDirec`ieiSanitarVeterinare \ipentruSiguran`a Alimentelor,marcade ap[estecomercializat[]nmaimultemagazineLidldin`ar[.

pe o coloan[ Ucrainean cercetat pentru ucidere din culp[ la Ib[ne\ti Unb[trânde81deanidinIb[ne\ti,r[nit s[pt[mânatrecut[]ntr-unaccidentrutier,a muritierilaIa\i,autorulaccidentului,dena`ionalitate ucrainean[, fiind acum cercetat pentru ucidere din culp[. Miercuri, MykhailoP.,]nvârst[de60deani,]ntimpce conduceaunautoturismpeDC81,l-aaccidentatpeOctavP.|oferulapierdutcontrolulasupraautomobiluluipefondulneadapt[riivitezeilauncarosabilacoperitcuz[pad[,]mprejurare]ncareap[trunspecontrasens\iaaccidentatpietonul.Victimaaccidentuluiafosttransportat[laSpitalulMunicipalDorohoi,deundeafosttransferatla Boto\ani\iulteriorlaIa\i.Autorit[`ileau luattoatem[surilepentrucaanchetas[fie desf[\urat[ conform prevederilor legale. „Omulestecooperant,nuestedereacredin`[,\i-aasumatvina\iurmeaz[s[fiechematpentruaudieri.ArerudelaIb[ne\ti,isaure`inutactelema\inii,aur[maslanoi, pa\aportulnuis-are`inutpentruc[trebuia s[ias[din`ar[.Amc[utatuntraduc[torautorizatcevafiprezentlaaudieri.Estecercetatpentruucideredinculp[”,aspuscomisarul \ef Marcel Prichici, \eful Poli`iei municipiuluiDorohoi.(D.R.)

Untân[rdinGorb[ne\tiablocatundrum cuma\ina,dup[carelavenireapoli`i\tilora ]ncercat s[ ascund[ adev[rul, spunând c[ prietenasaeradefaptlavolan.Ulterior, pentruc[arefuzats[-ifieprelevateprobe biologicedesânges-aalescudosarpenal. Pe26decembrie,poli`i\tiiSec`ieiRurale1 Boto\aniaufostsesiza`iprin112dec[treun participantlatrafic,c[laVân[tori,comuna Gorb[ne\ti,opersoan[ablocatcarosabilul cuunautoturism.Cândpoli`i\tiiauajunsla fa`aloculuiauv[zutc[lavolanseaflaM[d[linaM.de21ani,dinmunicipiulBoto\ani.Pescaunuldreaptafa`[alautoturismuluiseaflaIonelR.dinGorb[ne\ti,stabilindu-se c[ el era cel care a blocat traficul rutier.Tân[rulafosttestatcuetilotestul,rezultatulindicândoconcentra`iede0,77mg/l alcool pur ]n aerul expirat. Acesta a fost conduslaServiciulSpitaluluiJude`eanpentrua-ifirecoltateprobebiologicedesânge ]nvedereastabiliriialcoolemiei,m[sur[pe carearefuzat-o.(D.R.)

Cartier din Dorohoi l[sat f[r[ curent electric de o \oferi`[ neatent[

Apa provine din Prahova

1.000

BOTO|ANI

Drum blocat cu ma\ina la b[utur[

Problema semnalat[ vizeaz[ anumi`iparametrifizico-chimici\i microbiologici. Ace\tia nu afecteaz[consumatoriideap[peloc, dar nu se ]ncadreaz[ ]n STAS-ul corespunz[tor. „De obicei se depisteaz[ la nivel na`ional \i se transmite la nivelul jude`elor \i undesuntstocuriseridic[aparespectiv[. Este vorba de parametri fizico-chimici \i microbiologici carenuarp[reac[afecteaz[peloc consumatorul, dar nefiind ]n STAS-ul corespunz[tor nu e voie s[fieconsumat[aparespectiv[”,a spusMinodoraVasiliu.Firmacare produceapaaf[cutunsetdeanalize]nurmac[ruiaarezultatc[]nc[rc[tura microbiologic[ este mai mare decât cea admis[. |efa DSVSA sus`ine ca apa a fost retras[depe25decembrie.Acestlucrus-a]ntâmplat]nmagazineledin 20dejude`e.

Apaplat[retras[delacomercializaredinLidleste„Sagauro”,]m- maiexist[nici]ntr-unmagazindin `ar[.Exist[ap[deacesttip buteliat[ ]n bidoane de la comercializare, dar cinci litri. Firma care nudinlotulcontamiproduce acest timp nat. Atât colegii de ap[ este mai mei din Boto\ani pu`inpopular[pe cât\idin`ar[au pia`[ \i este din \tiut s[-\i fac[ V[leniideMuntreaba. Atâta te - Prahova. delitrideap[au timp cât exist[ „Alerta nu este retrasinspectorii buletine care amen`inut[ la DSVSAdela test[calitateapronivelul jude`ului comercializadusuluiavemcertiBoto\ani, apa nere tudinea c[ nu mai mafiind prezent[ ]n exist[ap[deacesttip hipermarketurile din cares[nucorespund[din Boto\ani\iDorohoi.Mopunctdevederemicrobiologic. mentan ap[ plat[ de aceasta nu

5

}nacestehipermarketuriexist[acest tipdeap[plat[,darnudinlotulrespectiv”,adeclaratdirectorulDSVSA.

Firma nu poate fi acuzat[ de ceva deoarece singur[ a alertat autorit[`ile.(PetronelaRotariu)

Laacestmoment]nhipermarketnumaieste aceast[ap[lavânzare.Nupots[v[spun numeleacesteifirme,aceastafiindceacare aalertatlanivelna`ional\icarearetras cantit[`iledinmagazine MinodoraVasiliu,directorDSVSA

O zon[ a municipiului Dorohoi a fost l[sat f[r[ curent electric o zi \i o noapte dup[ceo\oferi`[de22deaniaruptcuun autoturismunstâlp.Luni,tân[raconducea unJeep]nmatriculat]nItalia,dinspreLoturi -Enescusprecentrulmunicipiului.Laun momentdat]ntr-ocurb[apierdutcontrolul autoturismului ie\ind ]n decor, oprindu-se ]ntr-un stâlp pe care l-a rupt. Atunci alimentareacuenergieelectric[pentrucâteva zecidecaseafostoprit[.Dinfericirenua fostnimenir[nit,]ns[oameniiautrebuits[ steanoapteadelunispremar`if[r[curent. Mar`i diminea`[ ma\ina se afla tot acolo, pentru c[ stâlpul se sprijinea ]n ea \i nu puteafimutat.Totu\i]ncursulzileidemar`i angaja`iiE.ONauremediatavaria,urmând capagubeles[fieacoperitedeasigurarea automobilului. |oferi`a a fost sanc`ionat[ contraven`ionaldepoli`i\ti.(D.R.)


6

TOPNEWS

28decembrie2011

Profesorii cu mita de la bacul din 2010 au p[zit \i bacalaureatul din 2011 Profesoriidindosarul „MitadeBac”din 2010aufostprezen`i \ilaexamenuldebacalaureatdin2011. De\i]nurmaanchetei procuroruluidincadrulParchetuluidepe lâng[TribunalulBoto\aniaufostamendate59depersoane dintrecelecercetate\i confiscatesumelede baniluateca„aten`ii” delaelevi,uneledintrecadreledidactice auf[cutpartedincomisiadebac\idin anul\colartrecut. Ada Macovei, inspector \colar general,sus`inec[ladatalacaresadesf[\uratbac-uldinacestannu se cuno\tea lista cu cei ]nvinui`i pentru cel de acum doi ani. „Cu siguran`[ unele dintre cadrele didacticedepelistapecareamprimit-odelaParchets-aureg[sit\i ]ncomisiiledelabacalaureatuldin anul\colartrecut.Ladatacânds-

au desf[\urat aceste examene din vara\itoamnaacestuian,nu\tiam caresuntceicareauf[cutobiectul anchetei\iasuprac[roras-aug[sit sumedebaniprimitedelacandida`i”,aspusAdaMacovei.Conformmetodologieideorganizarea examenuluidebacalaureat,cudou[zile]naintede]ncepereaprobelorlasediulI|Jareloc,]n\edin`[ public[,repartizareacomputerizat[

a componen`ei comisiilor de examen\ideevaluare.Algoritmulde selectare utilizeaz[ o list[ a comisiilor\iolist[acadrelordidactice.

Rolul PC-ului ]n stabilirea comisiilor Aleatoriu, programul selecteaz[ ocomisie\iuncadrudidactic\ise

realizeaz[punerea]ncoresponden`[,comisiecucadrudidactic.Reamintimc[69decadredidacticeau fostcercetatedeprocuroriiTribunaluluiBoto\ani]ncazul„Miteide Bac” de la Colegiul Economic „OctavOnicescu”din2010.}nurma cercet[rilor au fost trimi\i ]n judecat[ pre\edintele comisiei de bacalaureat\ivicepre\edintelecomitetuluidep[rin`i.}nacela\itimp

pentruMihaelaPr[jinaru,vicepre\edintele comisiei de bac \i Ioan Hu`anu,fostuldirectordelaEconomic, s-a decis ne]nceperea urm[ririi penale. Au fost amendate 59depersoanedintrecelecercetate\iconfiscatesumeledebaniluateca„aten`ii”delaelevidela57 depersoane.Sumeledebaniconfiscatesunt]ntre160\i800delei. (PetronelaRotariu)

Folosirea pocnitorilor \i artificiilor monitorizat[ de poli`i\ti Persoanele juridice autorizate nu pot comercializac[trealtepersoanejuridiceautorizatedecâtobiecteartizanale\idedistrac`iepe baz[ de amestecuri pirotehnice din clasele pentrucareaufostautorizate\inumaipentru uzulpropriu,conformLegiinr.406/2006;nu potcomercializac[trepopula`ieobiecteartizanale \i de distrac`ie pe baz[ de amestecuri pirotehnicedinclaseleII-IV,T1,T2,precum \i petarde, pocnitori \i obiecte zbur[toare luminoasedinclasaI.CelelalteobiectepirotehnicedinclasaIpotficomercializatec[tre popula`ie tot timpul anului; ]n situa`ia organiz[riidejocurideartificiicuobiectepirotehnicedinclaseleIII\iIV,precum\iT1\iT2, suntnecesareacordulprim[riei\ialunit[`iide pompieri, precum \i avizul Inspectoratului jude`ean de poli`ie, respectiv al Direc`iei GeneraledePoli`ieaMunicipiuluiBucure\ti, peac[reiraz[seexecut[jocurideartificii.

}naceast[perioad[poli`i\tii vorcontinuas[monitorizezedesf[\urareaopera`iunilorcuobiecteartizanale\i dedistrac`iepebaz[de amestecuripirotehnice,pentruapre]ntâmpinaproducereaunorevenimentenedorite.Potrivitdispozi`iilorLe-

gii406/2006pentrumodificarea\icompletareaLegii 126/1995privindregimul materiilorexplozive,numai persoanelejuridiceautorizateaudreptuls[de`in[\is[ comercializezeobiecteartizanale\idedistrac`iepebaz[ deamestecuripirotehnice.

Restric`ii pentru persoanele fizice Persoanele fizice nu pot confec`iona, de`ine, comercializa, importa, folosi sau executa orice alt[ opera`iune cu obiecte pirotehnice din clasele II-IV, T1 \i T2 precum \i petarde, pocnitori \i „obiecte zbur[toare luminoase” din clasa I. De asemeneapersoanelefizicenupotde`ine \ifolosiobiecteartizanale\idedistrac`ie pe baz[ de amestecuri pirotehnice din clasa I (stelu`e, lumân[ri scânteietoare, jerbecuscântei,minifacle\iminisori,cu omas[maxim[deamestecpirotehnicde 3 grame), tot timpul anului, cu excep`ia petardelor, pocnitorilor \i a „obiectelor zbur[toare luminoase” din aceast[ clas[. (D[nu`Rotariu)

Asigur[mcet[`eniic[vorfidispusetoatem[surilenecesarepentru prevenirea\icombatereacufermitate,atâtacomer`uluiilegalcu obiecteartizanalededistrac`iepebaz[deamestecuripirotehnice, cât\iafolosiriiilegaleaacestora.Poli`i\tiivordesf[\uratoate activit[`ilenecesarepentruasigurareaunuiclimatdeordine\isiguran`[civic[,precum\ipentruprevenireaproduceriiunoraccidentesaupagubematerialepefondulfolosiriinecorespunz[toare sauilegaleaobiectelorartizanale inspectorprincipalDanielaGheorghiescu, purt[toruldecuvântalIPJBoto\ani


PUBLICITATE

28decembrie2011

calendar ortodox

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere100mp,decomandat,2b[ipestr.Octav Onicescu,partercuvedereinParculMihai Eminescu.Pre`50.000 EUROTEL.: 0745.150.765. *Vândapartament4 cameredecomandat,80 mpsituatinPia`a Revolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000 EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\u situat[pestradaHatman Arbore200mp,zon[

deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646.

28MSfin`ii20.000deMuceniciar\i]n Nicomidia(Har`i)

]nchirieri

AGENDA PREST|RI SERVICII

*}nchiriezapartament4 camererenovatsi mobilatcuCT,]nCalea Na`ional[nr.65]ncepând cudata01.01.2012la pre`ulde300Euro/lun[. Rela`iilatelefon: 0742.123.272.(p) *}nchiriezspa`iucomercialrenovatmodernsi utilat]nPietonalul Transilvaniei,bl.A5, parter,]ncepândcudata de01.01.2012.Rela`ii suplimentarelatelefon: 0742.123.272.(p)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

SCMagistralSRL,prinlichidatoruljudiciarCIIGlon`Dan,scoatela vânzare,prinlicita`iepublic[custrigare,urm[toarelebunuri: 1. Teren ]n suprafa`[ de 5.971,90 mp \i cl[dire parter, cu suprafa`a construit[lasolde620mp,conceput[cahal[decre\tereintensiv[a ciupercilor, situat[ ]n ora\ul Bucecea, jud. Boto\ani, pre` de pornire 256.425lei; 2.Cl[direcudestina`iagaraj+magaziedepozitare,cusuprafa`aconstruit[lasolde46mp,edificat[peterenconcesionatcusuprafa`ade 68.85mp,situat[]nmun.Boto\ani,str.TudorVladimirescunr.26,jud. Boto\ani,pre`depornire29.775lei. Licita`ia va avea loc ]n data de 03.01.201, orele 11.00, ]n mun. Boto\ani, str. Tudor Vladimirescu nr.26, jud. Boto\ani. Pre`urile de pornirealicita`ieisuntredusecu25% fa`[decelestabiliteprinraportuldeevaluare\iincludTVA. Toatepersoaneleinteresates[cumperebunuritrebuiesaprezinteoferte de cump[rare cu cel pu`in 24 ore ]nainte de ora de ]ncepere a \edin`elordelicita`ie. Garan`iadeparticiparelalicita`ieestede10% dinpre`uldepornire, princonsemnare]ncontulnr.RO76BRDE070SV27223580700deschis laBRD-GSGSA. Telefon:0745125559,fax:0231583222.(2294-1)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

7

AGENDA SERVICIILOR

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:0331711802

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Protec`iacivil[:982;511704 Termica:535340;517953 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

28decembrie2011

Puhoi de lume ]n ora\ Temperaturileaerului destulderidicatepentruaceast[perioad[a anuluiauscosboto\[neniidincase]nzilele deCr[ciun.Dup[ce aub[ut\iaumâncat pes[turate,s-augânditc[estecazuls[fac[\ipu`in[mi\care, pentruanufivictimelekilogramelor]n plus. Patinoarul artificial, parcul MihaiEminescusauPietonalulUnirii au fost principalele puncte de atrac`ie.ParculMihaiEminescua fostluatcuasaltdetineri.Bâlciul

a fost la mare c[utare. Mo\ Cr[ciuns-afotografiatcumicu`ii,care au fost extreme de ]ncânta`i. PietonalulUniriiera]nadouasear[ de Cr[ciun asaltat de oameni de toatevârstele.Boto\[neniiauie\it s[vad[cumafostornat]nacestan municipiul pentru s[rb[torile de iarn[ \i cei mai mul`i s-au ar[tat ]ncânta`i.PePietonalulUnirii,scena Na\terii Domnului era transpus[dedoitinericareaveaual[turi un m[g[ru\ \i câ`iva iezi. Patinoarulafost]nacestezilearhiplin,undeboto\[neniiauvenitcu mic\imarepentruasedistrape ghea`[. Fie au patinat al[turi de copila\i,]ncercânds[]iini`ieze,fie au patinat ]n grupuri, boto\[nenii auf[cutatmosfer[,patinoarulfiind aglomerat ]n aceste zile. (Otilia Maxim)

VOTEAZ{ Sondajpe www.evbt.ro

Arfibenefic[efectuarealinieidegard[ laspitalecumedici consemna`iladomiciliu,a\acumdore\te MinisterulS[n[t[`ii?

E DE LA EI

Poli`ist b[tut de un tân[r ]ntr-un bloc Untân[rdinBoto\ani]nvârst[de27deaniafostre`inut pentru24deorepentruultraj,dup[cealovitunpoli`ist ]nnoapteadelunispremar`i. Totuls-apetrecutpeAleea Curcubeuluidinmunicipiu. Doipoli`i\tiafla`i]npatrulareauobservatc[ geamulunuimagazineraspart,iar]napropiereseaflaupatrutineri.Poli`i\tiiauvruts[-ilegitimeze, moment ]n care unul dintre tineri a rupt-olafug[.Unuldintrepoli`i\tiaplecat]n

urm[rireatân[rului,careaintrat]nscaraunui bloc,iarcândagentuldepoli`ieaintratdup[el, afostlovit]nzonafe`ei.Lafa`aloculuis-adeplasatunaltechipajdepoli`ie,carel-aimobilizatpeagresor,stabilindu-sec[esteCezarCiubotariu,de27ani.Totodat[aumaifostidentifica`i\iceilal`itreitineri,CostelApatieide29 ani, Ionu` Lungu de 26 ani, Toader Marius Scarlatde27anito`idinBoto\ani.Fiindvorba deoinfrac`iunedeultrajpoli`i\tiiausesizatParchetuldepelâng[Judec[toriaBoto\ani,]ndata de26decembrieCezarCiubotariufiindre`inut pentru 24 ore, urmând cel mai probabil s[ fie prezentatinstan`ei]nvedereaarest[riipreventive. Agentul de poli`ie lovit a fost examinat de mediciilegi\ti,stabilindc[]isuntnecesarecinci\asezilede]ngrijirimedicale.(D[nu`Rotariu)

Afostdeclinat[competen`a fa`[deParchetuldepe lâng[Judec[toriaBoto\ani. Procuroruldecazadispus re`inereapentru24deorea inculpatului]narestulIPJ Boto\ani inspectorprincipalDaniela Gheorghiescu,purt[torde cuvântIPJBoto\ani

Esteavantajosdin dou[punctedevedere. }nprimulrândspitalul faceoeconomiela platag[rzilor,iar]nal doilearândsuntsec`ii undenuexist[]nprezentliniedegard[.La acestesec`iiseva puteaintroducegarda ladomiciliu.Medicul vastaacas[,cutelefonullâng[el,\idac[ vafichematvavenila spital]ncelmult20de minute.Laoftalmologie,deexemplu,seva putearecurgelagarda ladomiciliu,]ncondi`iile]ncare]nprezent nusefacegard[ OvidiuMimor,manager SpitalulJude`ean

Citi`i ]n edi`ia electronic[: Cincib[rba`iaresta`idup[ ceauviolatotân[r[de18 ani Tân[rulcercetatpentruultrajafostarestatpreventiv

Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.2033  
Evenimente de Botosani nr.2033  

Ziarul orasului tau!

Advertisement