Page 1

CMYK

MitropolitulTeofan]npelerinajlaIb[ne\ti EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVII•nr.241(2023)•Mar`i,13decembrie2011•8pagini

Tratament de la proxenetul Cl[mparu: din`i sco\i, degete t[iate \i câini asmu`i`i

Pag. 2

Semaforizare insuficient[ pe str[zile ora\uluiPag. 6

~inutul chiulului - 6.000 de absen`e pe zi la Boto\ani

Faimainfractorului boto\[neanIon Cl[mparuafost câ\tigat[prinacte decruzime.Potrivit preseispaniolefemeilecevordepune m[rturie]mpotriva acestuialaproces vorpovestiepisoade \ocantedintrecutul celuimaic[utat infractorromân. Orele de la \coal[ ]i `in din ce ]n ce mai pu`in pe elevi ]n sala de clas[. De la ]nceputul acestui an de ]nv[`[mânt num[rul chiulangiilor a crescut de la o lun[ la alta. Cu toate acestea oficialii Inspectoratului |colar Jude`ean sus`in c[ absenteismul ]n \colile boto\[nene este sub control. Pag. 3

Autoutilitar[ f[cut[ zdren`e de un tân[r f[r[ permis

Pagina 4

Pagina 5


2

STARTNEWS TABLETA «S-adusamorul-\inu-miparer[u-/ca trenulmutpeliniaferat[/dem-a\mai na\te,mâine,]nc-odat[/n-a\maiiubi feti`edeliceu./N-a\maiiubidecâtfemei delume/cucearc[net[iate]nobraz/ femeipierdute\ifemeinebune/care tr[iescdoarziuaceadeazi»

PoetulCristian B[dili`[\i locurilenatale Dincând]ncând,presatdenostalgii,CristianB[dili`[]\iface timps[-\irevitalizezetr[irilec[lcândprinlocurilecopil[riei,]nfelul acesta]\i]ncarc[bateriilepentruobun[perioad[detimp]ntru des[vâr\ireamaunciisisificepecarea]nceput-ocuaproximativun veac]nurm[printraducereaSeptuagintei.Nimicnuestemaiextraordinarpentruunspiritcreatordecâtoplonjare]nspa`iulamintirilor,orobinsonad[printreimaginilecopil[riei,esteasemeneaunui excursedenic. CristianB[dili`[]nspa`iulculturalromânescesteperceputcaun omde\tiin`[,cauneruditinterpret\iistoricalcre\tinismului\i numai,caunmarespecialist]npatristic[\iecumenism,dar,ca oricespiritsensibil,]\ioxigeneaz[fiin`arespirândadesea\iaerul poeziei,domniasaeste\iunimportantpoet,l-a\numiun„fenomenologalerosului”,volumuldeversuriap[rut]n2009laEditura Vinea Bucure\ti intitulat „Fat[ frumoas[ (poeme de dragoste \i amor)”st[m[rturieacesteiaser`iuni.Conectatlasublimulsentiment al dragostei, poetul ]\i permite s[ planeze nestingherit ]n imaginarulluiErosdeundedecupeaz[secven`elece-icadmaibine pesufletreinventându-le\iredimensionându-lepeproprialuipartitur[sentimental[,]ntr-unlimbajmodern,dar\icuiradiericlasice, de-osensibilitateaparte.Carteadefa`[opotasemuicu„Levantul” luiMirceaC[rt[rescudoarcalimbaj,cafor`[expresiv[,celedou[ c[r`isediferen`iaz[totalcaangajamentideatic,CristianB[dili`[nu antreneaz[\inuinerveaz[masaliric[decâtcusentimentulerotic, nu trece ]n lumea mirific[ a vreunui col` de rai uitat, aici, pe p[mânt.}nschimb,caexprimarepoetic[,CristianB[dili`[„aglutineaz[”vaginuan`earhaicecuexpresiimoderne,darf[r[afrisona \iaprovocacine\tiece\ocurilanivelulmaterieilirice,totulesub semnuluneitotaledisciplinestilistice,nimicdeprisos,nimiczgomotos,ce-idrept,cudesepuseurinostalgice,aerulminulescianse facesim`itcam]nmaitoatepoemele:„S-adusamorul-\inu-mi parer[u-/catrenulmutpeliniaferat[/dem-a\maina\te,mâine, ]nc-odat[/n-a\maiiubifeti`edeliceu./N-a\maiiubidecâtfemei delume/cucearc[net[iate]nobraz/femeipierdute\ifemeinebune/caretr[iescdoarziuaceadeazi./N-a\maiiubidecâturâte, \chioape/balcâze,triste,grase,calabâlci,studentecoco\ate\i mioape/cunasulmic\idegeteprealungi./Dac[m-a\na\te,mâine ]nc-odat[,/laschitm-a\duce,buneDumnezeu,/decâts[mai iubescf[r[socoat[/feti`ecuvioasedeliceu.”Astfeldepoemeoricândpotfipusepemuzic[,catextsuntadev[rateroman`e,sunt convinsc-aravea\isuccesdemas[. CristianB[dili`[alansat\i-uncalendarineditpe2012,de-oingeniozitateaparte,cecuprinde366deevenimenteuniversalecaredea lungul veacurilor au schimbat lumea. Num[rul evenimentelor ]ncorporate]nacestcalendarcoincidecunum[rulzilelorunuian. (LucianAlecsa)

Compactor ]n fl[c[ri pe strada Independen`ei Lunisear[,pompieriiboto\[neni aufostsolicita`is[intervin[pentru stingereaunuiincendiuizbucnitla un utilaj pentru compactat asfaltul parcat pe strada Independen`ei. Utilajulapar`inesociet[`iiConrec, care efectueaz[ lucr[ri ]n zon[. Trec[toriiv[zândc[dinutilajiese fumausunatla112,unechipajde la ISU ajungând acolo ]n câteva minute. De altfel, nici interven`ia nuaduratfoartemultpentruc[fo-

cul ardea mocnit, pompierii intervenindcuu\urin`[pentrustingerea incendiului.Ulterior,s-astabilitc[ odefec`iunelainstala`iaelectric[a compactoruluiaduslaproducerea incendiului.Pagubelesuntminime, de numai câteva sute de lei, fiind afectat[]nspecialcabinavehiculului.Dup[ceaustinsfoculpompieriiauscos\ibateriiledincompactorpentruaseevitarisculreizbucniriiincendiului.(D[nu`Rotariu)

13decembrie2011

}ncepe goana dup[ abonamentele gratuite pentru tramvai Societateadetransport persoaneamunicipalit[`iia]nceputs[elibereze maidevremeabonamentelegratuitepentruc[l[toriilecutramvaiul din2012,lacareau dreptulelevii\ipensionarii.}naproapetrei s[pt[mâni,miiledeboto\[nenicarepotbeneficiadegratuitatepentru c[l[toriilecutramvaiul autimps[stealarând f[r[s[secalce]npicioare pentruapunemâna peabonamentelepecare levorfolosianulviitor. AnultrecutPrim[riaBoto\ania subven`ionat abonamentele pentru peste10.000deelevi\ipensionari dinmunicipiu.De\iabonamentele sunt gratuite, pensionarii \i elevii audeachitattotu\i5lei,otax[stabilit[deconsiliuldeadministra`ie alsociet[`iipentrueliberareaabonamentului. Potrivit directorului Iv[nescu,taxasepl[te\tepentruo activitate colateral[. Eliberarea abonamentelor presupune realizarea unor tabele, confruntarea lor, apoieliberareapropriu-zis[aabonamentului,dup[cumexplic[directorul societ[`ii. Pentru a li se eliberaabonamentul,eleviitrebuie

s[prezinte,fielachio\culdelâng[ Pia`aMare,careapar`inesociet[`ii Eltrans,fielasediulsociet[`iidin zona industrial[, cu carnetul de elev vizat \i o fotografie. Pensio-

narilorlisecerecuponuldepensie,iardac[beneficiaz[primadat[ de abonamentul gratuit trebuie s[ prezinte\iofotografietipbuletin. (AuroraDimitriu)

Euchiar]irogpeceicareaudreptullagratuitatepentruc[l[toriilecutramvaiuls[nu se]nghesuieto`i]naceea\izilaob`inerea abonamentelor,pentruc[estetimpsuficient pân[laanuls[fac[rostdetichetelede c[l[torie.}nideeaastaamdeciss[d[mdrumullaeliberareaabonamentelorcucâteva s[pt[mânimaidevreme,cas[nuserepete aglomera`iadinaniitrecu`i VictorIv[nescu, directorgeneralSCEltransSA

Mitropolitul Teofan ]n pelerinaj la Ib[ne\ti }naltPreaSfin`itulTeofan, MitropolitulMoldovei\i Bucovinei,aaless[vizitezeun num[rde12l[ca\urisfinte, printrecare\iBisericaSfin`ii ArhangheliMihail\iGavrildin satulIb[nesti,]npelerinajulpe carel-af[cut]nzonanordic[a Moldovei.Astfel,ziuade10 decembrie,afostunmotivde bucurie\iemo`iepentrulocalniciicomuneiIb[ne\ti. }naltPresfin`itulTeofanafost]ntâmpinatculocalnicic[larepecaidelaintrarea]nsat,iarelevii|colii |tefancelMare\iSfântIb[ne\ti,coordona`idec[tre directorulunit[`iide]nv[`[mântMarianaMagope`,sau]mbr[cat]ncostumepopulare\iaucântatcolinde tradi`ionale.Dup[rug[ciuneas[vâr\it[deMitropolitulMoldovei\iBucovinei,primarulRomic[Magopet adorits[transmit[credincio\ilor\iinvita`ilorcâteva gânduri.„Credc[ceeaceestemaiimportantestec[ aceast[zifacepartedinplanulluiDumnezeu.Cum DomnulnostruIisusavenit]nlume\iapus]napli-

careplanulluiDumnezeupentrumântuireaomenirii, totlafel,ast[zi(10decembrie,n.r.),}naltPreaSfin`itulcontinu[aceast[lucrare\iesteal[turidenoiib[ne\tenii\ideaceea:«V[mul`umim».Pentrucaplanuldemântuires[fieunplanpermanent,pentruca acestplans[sedesf[\oare”,adeclaratprimarulcomunei Ib[ne\ti. Dup[ acest moment, Romic[ Magopetaoferitodistinc`ie\ioplachet[administrativ[ }naltPreaSfin`itului,cares-adeclaratafifoarte]ncântat\imul`umitdeatmosfer[.


TOPNEWS

13decembrie2011

3

Tratament de la proxenetul Cl[mparu: BOTO|ANI din`i sco\i, degete t[iate \i câini asmu`i`i pe o coloan[ Contrabandist ars cu amend[ dubl[ fa`[ de valoarea `ig[rilor

Faimainfractoruluiboto\[neanIonCl[mparuafostcâ\tigat[prinactedecruzime. Potrivitpreseispaniolefemeile cevordepunem[rturie]mpotrivaacestuialaprocesvor povestiepisoade\ocantedin trecutulinfrac`ionalalcelui maic[utatinfractorromân. IonCl[mparuobligafetelecareveneaudin România s[ se prostitueze, iar pe cele care nu ascultau, le tortura \i chiar le omora. Aceastaestedeclara`ia\ocant[auneiadintre celecincifemeicarevordepunem[rturie]n procesul ]mpotriva celui poreclit „Na\ul” sau„CappePorc”.Cl[mparu,carerisc[pân[ la 28 de ani de ]nchisoare, trebuia s[ apar[]nfa`amagistra`ilorzileleacestea,dar procesul a fost amânat pentru 1 februarie. Cl[mparufoloseacelemaiduremetodepentru a determina fetele care veneau din Românias[seprostitueze.Unuldintreceimai importan`imartoriaiacuz[rii,ofat[din`ar[ careapare]ndosarulprocuraturiisubnumeledePepa,poveste\teceis-a]ntâmplatunei colegecarerefuzases[seprostitueze.

Minor[ obligat[ s[ se prostitueze „Legasedeunarboreofat[,pecareapoi auasmu`itcâiniipecare]iavea]ntr-ovil[, omorând-o. }nainte de a o lega, o torturaser[, t[indu-i degetele \i sco`ându-i din`ii”. Femeiaceapovestitacestepisoddup[cea reu\its[scapedinteroareaclanuluiCl[mpa-

Poli`i\tiidefrontier[boto\[neniaudescoperit]nbagajeleunuib[rbat3.000`igarete,careurmauaficomercializatepepia`a neagr[.~ig[rileaufostridicate]nvederea confisc[rii,b[rbatulfiindsanc`ionatcontraven`ionalcuamend[]nvaloarede1.500lei. Pe9decembrie,]njurulorei12:20,unechipaj format din poli`i\ti de frontier[ de la Sectorul PF Dorohoi a oprit ]n trafic, la VârfuCâmpului,unautoturism]nmatriculat ]n România. Pasagerul din dreapta, Constantin Z., de 48 de ani, din jude`ul Suceava,aveaascunse]nbagajelepersonale 3.000de`igaretemarcaMonteCarlo,timbrateRepublicaUcraina,]nvaloaredeaproximativ650lei.B[rbatulnuapututprezenta documente de provenien`[ a `ig[rilor, motivpentrucarepoli`i\tiidefrontier[l-au sanc`ionat contraven`ional cu amend[ ]n valoarede1.500lei,`ig[rilefiindridicate]n vedereaconfisc[rii.(D.R.)

ru s-a dus direct la poli`ie. convinge s[ m[ prostituez la Acum, al[turi de alte patru CasadelCampo”,amaispus fetevordepunem[rturie]mfemeia. Ca circumstan`[ potriva proxenetului român agravant[ este faptul c[ una deanide]nchisoare ]nprocesulcareva]ncepepe dintre cele cinci femei care vacereprocurorul 1februarie.Toateaufostravor depune m[rturie ]mpospaniolpentru colate ]n România de oametriva lui, era minor[ ]n motemutulinterniiluiCl[mparu,carelepromentul ]n care Cl[mparu a lop miseser[slujbedemne\isalaobligat-os[seprostitueze.Ion riidecente.„Mi-auoferit]nRoCl[mparuafostanide-arândul mâniaserviciucamenajera]nSpacel mai c[utat infractor român, nia.Aici,m-auviolatdemaimulteori predându-se la sfâr\itul lunii septemdoi b[rba`i, care m-au \i b[tut pentru a m[ briepoli`ieispaniole.(D[nu`Rotariu)

28

Minor[ spitalizat[ dup[ o b[ut[ pe cinste La17ani,oelev[din municipiulBoto\ania avutnevoiedespitalizaredup[ceachefuit laziuauneicolege.Din cauzast[rii]ncarese afladup[maimulte paharede„t[rie”,colegiis-ausperiat\iau sunatlaServiciulJude`eandeAmbulan`[. Adolescenta a participat la un chefsâmb[t[sear[,noapteacolegelesaledecamer[luânddecizia s[ o trimit[ pe mâna medicilor. „Abiase`ineapepicioare,prezentatulbur[rideechilibru\idevor-

bire”,adeclaratmediculLiviaMihalache, directorul Spitalului de Pediatrie. Fata \i-a revenit destul derepededinstareadebe`ie.„Am internat-os[o`inemsubsupravegheremedical[,dardup[unsomn zdrav[n, duminic[ diminea`[ era ]nstaredestuldebun[,doarcuurm[rile obi\nuite dup[ o astfel de be`ie”, a mai spus medicul Livia Mihalache.Adolescentale-adatde ]n`eles cadrelor medicale c[ ar fi ajuns]naceastaredup[câtevapahare de votc[, fiind prima dat[ cândaconsumatb[uturialcoolice. Cadrelemedicalesus`inc[]nultimalun[auavutmaimultecazuri de acest fel ]n fiecare week-end. S[pt[mâna trecut[, un alt elev a ajuns]ncom[alcoolic[laspital,tot delaunchef,lacareaconsumat vin\ivotc[.(AuroraDimitriu)

Ne]ngrijoreaz[c[sunttotmaidesecazurile decopii\iadolescen`icareconsum[alcool. |ideacumnea\tept[mla\imaimultecazuri.Seapropies[rb[toriledeiarn[\i]nultimiianitotamavutdeacordatasisten`[medical[adolescen`ilor.Cuocaziileastea,eleviinumaipetrecdoarcusucuri LiviaMihalache, directorSpitaluluideCopii

Cererile pentru subven`ia la motorin[ din 2012 - depuse pân[ la finele anului Produc[torii agricoli boto\[neni pot depune cererea de acord prealabil pentru finan`areaprinrambursareamotorineifolosit[]nagricultur[ pentruanul2012,pân[la datade31decembrie2011.Solicitarease depunela APIA\iprinaceastabeneficiarii estimeaz[cantitateademotorin[carevafi utilizat[anulviitorlaefectuarealucr[rilor mecanizate]nagricultur[,respectiv]nsectoarele vegetal, zootehnic \i ]mbun[t[`iri funciare \i pentru care solicit[ trimestrial ajutoruldestat.PotrivitHG408/2010,pentrumotorinautilizat[lalucr[rilemecanice ]nagricultur[sestabile\teoacciz[redus[, de21euro/1.000litri.Diferen`a]ntre acciza standard\icearedus[seacord[caajutorde statsubform[derambursare.„Categoriile de beneficiari ai ajutorului de stat pentru motorinautilizat[]nagricultur[includeproduc[toriiagricoli,persoanefiziceautorizate,]ntreprinderileindividuale\icelefamilialeconstituitepotrivitOUGnr.44/2008\i persoane juridice, grupuri de produc[tori sauorganiza`iideproduc[tori recunoscute, dup[caz,caresunt]nregistrate]nRegistrul agricol,Registrulfermelor,Registrulplanta`iilorviticole,alteevidentefunciarecare exploateaz[terenuriagricole]nscopulob`ineriiproduc`ieiagricole”,aspusIoanSerediuc,purt[tordecuvântAPIA.(O.M.)

Direc`ia Silvic[ scoate la vânzare 400 de brazi Boto\[neniicaredorescs[]\iachizi`ionezeunbraddeCr[ciunvoraveaposibilitateas[fac[acestlucru]ncepânddemiercuri14decembrie.Eivorputeas[]\icumperedelaDirec`iaSilvic[,400debuc[`iimportatedelaSuceavaurmânds[fiescoase lavânzare.Pre`urilevorvaria]nfunc`iede ]n[l`ime\idevolumulcoroanei.Unexemplarcareare]ntre0,7\i1,3metrivacosta 20delei,unbradcu]n[l`imea]ntre1,3\i2 metrivacosta25delei,iarunulcareare ]ntre2si3metrisevavindecu30delei. PreturilenuincludTVA.„Amcomandat]n func`iedepropuneriledelaocoale,pentrua nur[mânecuei]nstoc.Braziivorputeafi cump[ra`idelasediulDirec`ieiSilvicesau delaocoalelesilvicedinjude`.Avem\ila Dorohoi,Darabani,Fl[mânzi,Tru\e\ti”,a spusGabrielAmitrului,directorulDirec`iei SilviceBoto\ani.}naceast[s[pt[mânaseva amplasa\ibraduldinfa`aPrefecturii.(O.M.)


CMYK

4

TOPNEWS

13decembrie2011

Autoutilitar[ f[cut[ zdren`e de un tân[r f[r[ permis Duminic[sear[doi tineriaufostgrav r[ni`i]ntr-unaccident petrecut]nsatulPoianadincomuna Br[e\ti.IoanAilenei, ]nvârst[de22deani, seaflalavolanulunui autoturismDaciaPapuc,peloculdin dreaptafiindFlorin Constantin,totde22 deani. Potrivit s[tenilor acesta ]\i cump[rasema\inadenumaidou[ s[pt[mâni.Peopor`iunededrum ]nliniedreapt[\oferulaintrat]ntruncapdepoddinbetonrupândul,autoturismulfiinddistrusaproape]ntotalitate.}nurmaimpactului buc[`idinma\in[aufostaruncate lamaimul`imetrideloculimpactului,ambiitinerir[mânând]ncarcera`i]nma\in[.Dup[impactcei doieraucon\tien`i\iaucerutajutorul unui s[tean care a ie\it s[ vad[ces-a]ntâmplat,]ns[singurul lucrupecareacestal-apututfacea fosts[sunela112.„}i\tiudinvedere,suntdincomun[.Nuaveam pe unde s[-i scot, portierele erau blocate toate. Scaunul de la \ofer erapu`inmai]nspate.|oferulera con\tient, comunicau ]ntre ei, amândoi”,apovestitVasileAlexandrescu.Tineriiaufostsco\idin ma\in[ dup[ interven`ia echipaju-

luidedescarcerare.20deminute s-auchinuitpompieriis[]iscoat[ teferidincapcanadinmetal]ncare seaflau.

„|oferul” nu avea de fapt permis \i se pare c[ era b[ut Ceidoitineriaufostprelua`ide oambulan`[,dar\ideunechipaj SMURD\itransporta`ilaSpitalul Jude`ean.Celmaigravr[nitafost \oferulceafostinternat]ncadrul sec`ieideORL,avânddiagnosticul de poli-traumatism, fractur[ de gamb[, fractur[ de piramid[ nazal[\iplag[labuzasuperioar[.}n urmaverific[rilorpoli`i\tiiaustabilitc[IoanAileneinude`inepermisdeconducere,iar]nbazadeclara`iilormartorilordelafa`alocului, tân[rul ce a provocat accidentularfifost\ib[ut.„Datorit[ st[rii psiho-fizice ]n care se afla, conduc[torulautonuapututfitestatalcoolscopic,]ns[,]ntrucâtprezentahalen[alcoolic[,tân[ruluiiaufostrecoltateprobebiologicede sânge,]nvedereastabiliriialcoolemiei.Fa`[deA.Ioansecontinu[ cercet[rile sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de conducerea pe drumurilepubliceaunuiautovehiculdec[treopersoan[carenuposed[permisdeconducere\iv[t[marecorporal[dinculp[”,aprecizat inspector principal Daniela Gheorghiescu,purt[toruldecuvânt alIPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Deta\amentuldePompieriDorohoiaintervenitcuunechipajpentru descarcerareaadou[persoane.Interven`iaafostdificil[datorita pozi`iei]ncareaajunsma\inadup[impact\iapozi`ion[riicelordou[ victime,pasagerulfiinda\ezatpesteconduc[torulauto,iarconduc[torulautoeraprins]ntrevolan\iscaunulautoturismului SorinTureatc[,\efgard[deinterven`ie Deta\amentuldePompieriDorohoi

|oferul v[mii Stânca vrea libertate total[ CristianCorneschi\oferulV[mii Stânca-Coste\tiacuzatdeabuz ]nserviciu,constituireaunui grupinfrac`ionalorganizat\i contraband[asolicitatmagistra`ilorTribunaluluiBoto\ani ridicareacontroluluijudiciarimpus]nmomentul]ncareafost eliberatdinarestulpreventiv.

Vame\ulafosteliberatpe15octombriedin arestpreventiv,subcontroljudiciar,]ns[acum dore\teanulareainterdic`ieideaintra]nleg[tur[ cuanumitepersoanemotivândc[]ieste]nc[lcat dreptul la munc[. Solicitarea acestuia trebuia analizat[ luni, ]ns[ din cauza lipsei dosarului, careseaflalaCurteadeApelSuceava,unnou termen a fost stabilit pentru ast[zi. Cristian Corneschiafostarestat]nlunaaugust,dup[ce ]n ma\ina V[mii Stânca a c[rei \ofer era s-a g[sitoimportant[cantitatede`ig[ri\ialcoolde

contraband[.Deasemenea,]nacela\idosarmai este cercetat \i fratele vame\ului, Cornel Corneschi,cadruSRI,\iacestafiindacuzatc[a sprijinitgrupareainfrac`ional[.}nurmaac`iunii procuroriiDIICOTSuceavaaudispus]nceperea urm[ririi penale fa`[ de 13 persoane, nou[ vame\idelaBiroulVamalStânca-Coste\tidin jude`ulBoto\ani,unofi`erSRI\ial`itreicivili, to`ifiindcerceta`ipentrucontraband[cuproduseaccizabileprovenitedinUcraina\iRepublica Moldova.(D[nu`Rotariu)

Drumarii au ie\it la lupta cu iarna De\i]nBoto\ani]nc[nuanins, Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri (DJDP), prin angaja`ii firmei Transporturi Auto, cu care a ]ncheiatcontractulpentruactivitatea deiarn[,aintrat]nac`iune]nperioada8-9decembrie.S-a]mpr[\tiat materialulantiderapantpedrumurile291BLozna-Dersca-Mih[ileni \i291C-FunduHer`ii-Baranca. „S[pt[mânatrecut[,joi\ivineria fost necesar[ interven`ia noastr[ pentruacombatepoleiulpe291B \i291C.Acesteaaufostsingurele interven`iidinacestsezon”,afirm[ Romeo Caciuc, director al DJDP. Autorit[`ilelocaleauvruts[pre]ntâmpine astfel formarea poleiului, dup[ ce meteorologii au anun`at temperaturicarepotducela]nghe`. Utilajeleau]mpr[\tiatmaterialantiderapant pân[ dup[ miezul nop`ii, peanumitepor`iuni.ContractuldintreDJDP\iSCTransporturiAuto SAareovaloareestimat[la5,3milioane de lei pentru sezonul rece 2011/2012.(OtiliaMaxim)


CMYK

ESEN~IAL

13decembrie2011

~inutul chiulului - 6.000 de absen`e pe zi la Boto\ani

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Boto\[nean prins cu brazi f[r[ documente de provenien`[ la Suceava Unboto\[nean]nvârst[de22deani s-aalescuoamend[]nvaloarede2.000 deleiaplicat[depoli`i\tiisuceveni,dar \icubraziiconfisca`i,dup[cenuaputut ar[ta documentele de provenien`[ pentrumarf[.}nurm[cudou[zilecadrele Sec`iei de Poli`ie Rural[ Bogd[ne\tiauopritlaintersec`iaDN2EcuDJ 155oautoutilitar[condus[deEduard M.dinBoto\ani.Dup[controlulefectuat de poli`i\ti, s-a stabilit c[ aceasta transporta124brazif[r[aaveasigiliicrotalii\idocumentedeprovenien`[\i transport.Tân[rulle-aspuspoli`i\tilor c[pomiii-aachizi`ionatdincomunaBaia,pentrua-ivinde]nmunicipiulBoto\ani. „Cel ]n cauz[ a fost sanc`ionat contraven`ionalcuamend[]nvaloarede 2.000lei,iarbraziiaufostridica`i]nvedereaconfisc[rii”,searat[]ntr-uncomunicatdepres[alIPJSuceava.(D.R.)

Demiterea directoarei de la Pedagogic „rugine\te” la minister

Oreledela\coal[]i `indince]ncemai pu`inpeelevi]nsala declas[.Dela]nceputulacestuiande ]nv[`[mântnum[rul chiulangiiloracrescut

delaolun[laalta. CutoateacesteaoficialiiInspectoratului |colarJude`ean(I|J), sus`inc[absenteismul ]n\colileboto\[nene estesubcontrol. Amf[cut\iomedie aabsen`elor.Este clarc[,deta\at,cel maimarenum[rde absen`eperelev]l acumuleaz[eleviide liceu\imaialescei dinclaselesuperioare.Este]ngrijor[tor faptulc[elevide claseleaXI-a\ia XII-aauunnum[r maimaredeabsen`e decâteleviidinclaseleaIX-a,aX-a DanielBotezatu, inspector\colar generaladjunct

Oultim[ac`iuneapoli`i\tilorloElevii din cali ]n apropierea colegiilor na`ioBoto\ani ]n topul naleATLaurian\iMihaiEminescu arat[c[liceenii,]nspecial,prefer[ na`ional al barurile decât ora de curs. 20 de chiulangiilor eleviaufostlegitima`i\i]ndruma`i lainstitu`iilede]nv[`[mânt.Potrivit O propunere publicat[ pe sitedatelor centralizate la nivelul I|J uluiMinisteruluiEduca`ieiarat[c[ celemaimulteabsen`esuntacumu- profesoriiarputeaaveadesuferit latedeeleviideliceu.Dac[]nluna ]n cazul ]n care elevii lor lipsesc septembrie elevii au acumulat nemotivatdelaore,considerându60.000deabsen`e,dincare39.000 sec[ace\tianusuntcapabilis[treprovindelaliceeni,]nlunaoctom- zeasc[ interesul copiilor pentru brienum[rulcelorceauabsentats- oreledecurs.Potrivitpreseicena triplat. Pentru a preveni trale, din surse ale Micre\terea num[rului de nisterului Educa`iei, absen`e din catalog, ace\tia sus`in c[ o ]ncadrulinspec`iisitua`iedramatic[ lor \colare, s-a se ]nregistreaz[ avut ]n vedere ]n11jude`e,]n \i aplicarea topaflându-se unui plan de Vaslui, Botom[suri ]n a\ani\iDolj. cestsens.„Se deabsen`es-au]nregistrat Potrivit revorlua\ialte ]nlunanoiembrie,din gulamentului m[suri, rescarecevamaimultde de organizare pectivaplicarea \ifunc`ionarea jum[tateprovinde sanc`iunilorconunit[`ilor de ]nlalicee form regulamenv[`[mânt preunitului\colar.Deaseversitar pentru to`i menea,afost\io]ntâlelevii din ]nv[`[mântul nire la nivelul Inspectoratupreuniversitar, la fiecare 10 lui|colar,undes-adiscutat\ipro- absen`enejustificate,pesemestru, blemaabsenteismului,pentruc[din dintotalulorelordestudiusaula situa`iileanterioareamremarcatc[ 10lasut[absen`enejustificatedin num[rulmaredeabsen`ese]nregis- num[rul de ore pe semestru la o treaz[ la licee, mai ales ]n clasele disciplin[/modul, va fi sc[zut[ XI-a\iXII-a”,aspusAlexandraHr- nota la purtare cu câte un punct. incescu,inspector\colareducativ. (PetronelaRotariu)

180.000

Demiterea Marilenei Mardare din func`iadedirectoralLiceuluiTeoretic „NicolaeIorga”selas[a\teptat[.Dup[ maibinedetreilunidecândconsiliulde administra`ie al Inspectoratului |colar Jude`eanaacordatcalificativul„nesatisf[c[tor”pentruactivitateamanagerului delaLiceulIorga,aceastaeste]nc[]n func`ie. Conform prevederilor legale, dac[ un director al unit[`ii \colare cu concurs ob`ine un calificativ necorespunz[tor,demisiaacestuiaesteaprobat[ deMinistrulEduca`iei.De\idocumenta`iaafosttrimis[dec[treI|JlaMinisterulEduca`iei,oficialiidelaBucure\ti nuautrimisniciunr[spunscuprivirela mandatuldirectorului.Având]nvedere c[MarilenaMardareaob`inut,]nurma analiz[riiactivit[`iipeanul\colartrecut, calificativul „nesatisf[c[tor” \i c[ este directorcuconcurs,demitereasatrebuieaprobat[prinordinsemnatdeDaniel Funeriu,ministruleduca`iei.„S-atrimis documenta`ielaminister.Pân[acumnu avemniciunraspuns”,aspusAdaMacovei,inspectorgeneralalI|J.(P.R.)

Hru\c[ veste\te Cr[ciunul la Casa Sindicatelor S[rb[toarea Cr[ciunului vestit[ de |tefan Hru\c[ ]n concert la Boto\ani. AcestavaavealocmiercurilaCasade Cultur[aSindicatelor.Spectacoluleste programatdelaorele17:00,pân[acum fiindvândutecirca300debilete.„|tefanHrusc[revine]nfiecarean]nluna decembriepeplaiurilemioritice,pentru aducemaidepartevechiulobicei:colindul. Colindele culese cu r[bdare de Hru\c[dinMaramure\\ialtezonepitore\ti din România \i interpretate cu c[ldur[\isensibilitate,emo`ioneaz[an deanmilioanedeoameni.Hru\c[,prin interpretareasaunic[,reu\e\tedefiecare dat[ s[ emo`ioneze \i s[ transmit[ publiculuioavalan\[desentimente”,a spusValentinR[u,directorulCaseiSindicatelor.„FlorileDalbe”„Sfânta-iSaradeCr[ciun”,„Afar[ningelini\tit” sau„Linu-iLin”suntdoarcâtevadintre colindele pe care |tefan Hru\c[ le va cântaBoto\ani.(P.R.)


6

TOPNEWS

13decembrie2011

Scumpiri la ap[ preg[tite pentru 2012 Scumpireaapei pentruboto\[neni sevasim`iconsiderabilabia]nadoua jum[tateaanului viitor.}nprimele lunialeanuluise vadecidedoarindexareatarifuluicu valoareainfla`iei. Pre`ulapeinuvafimodificatdin prima lun[ a anului viitor. Directorulsociet[`iiNovaApaserva declarat c[ indexarea cu valoarea infla`iei va fi operat[ ]n primele lunialeanuluiurm[tor,]ns[pentru lunaianuarie,cusiguran`[,pre`ul apeinuvasuferimodific[ri.Consilieriijude`enivordezbateindexarea tarifului pentru serviciile de ap[\icanal]ntrimestrulIalanului urm[tor, aceast[ problem[ urmânds[fiediscutat[\i]ncadrul Asocia`iei de Dezvoltare Intercomunitar[„AQUABoto\ani”.„Indexareavaaduceomodificareabia perceptibil[ a pre`ului apei. Dac[ vafiocre\terede2lasut[,asta nicinusevasim`ilacei2,62lei câtsepl[te\teacumpemetrulcub de ap[, dar indexarea trebuie f[cut[pentruc[\inoi,larândulnostru,]ncosturiledeproduc`ieincludem energie mai scump[, lucr[m cu materii prime care s-au scum-

pe o coloan[ Cr[ciun cu prime la Eltrans

pit”,adeclaratmanagerulsociet[`ii Nova Apaserv. Pre`ul apei va suferi]ns[omodificarecevamai consistent[ ]n a doua jum[tate a anului viitor. Cre\terea treptat[ a pre`ului apei se va face conform schemei de tarifare ]ntocmit[ de firma de consultan`[ BDO ]n cadrulproiectului„Extinderea\imodernizareasistemelordealimentarecuap[\icanalizare-epuraredin jude`ulBoto\ani”.(AuroraDimitriu)

Vaficre\tereatarifar[caurmareaimplement[riiProgramuluiOpera`ionalSectorial deMediu(POSMediu).Pân[]n2014trebuies[ajungem,e\alonat,launtarifde3lei pemetrucubdeap[ MaricelGeorgescu, directorgeneralSCNovaApaservSA

Semaforizare insuficient[ pe str[zile ora\ului Maimultestr[ziprincipaledinmunicipiul Boto\anisuntprev[zutecusemafoare carenufunc`ioneaz[. Estecazulzoneidin preajmahypermarketuluiCarrefour,unde

BOTO|ANI

aufostamplasate dou[semafoare,nici unuldinacesteanefiindfunc`ionabilesau aintersec`ieinesemaforizateastr[zilor Prim[veriicu Onicescu.

Aici se execut[ lucr[ri de ]nlocuire a re`elelor de termoficare. „S-audat]nfolosin`[semafoarele din fa`a magazinului Carrefour, dar]nc[nufunc`ioneaz[deoarece nus-aexecutatproceduradepredare- primire”, a afirmat Eugen ~urcanu,directorDirec`ieideServicii Publice, Sport \i Agrement. Poli`ia rutier[ a solicitat autorit[`ilorlocalesemaforizareapeCalea Na`ional[ de la intrarea ]n Boto\ani,dinspreDorohoi,laStadionul Municipal \i la fostul magazine Romarta. Eugen ~urcanu nu agreeaz[ ]ns[ aceast[ solicitare, ]ntrucât semaforizarea unei intersec`ii presupune o sum[ de circa 50.000euro.Deasemenea,acesta nuvedeutilitateasemaforiz[riide

laRomarta]ntrucâtdistan`adintre aceast[zon[\isemaforizareadela CasaC[r`iiesterelativmic[,fapt carear]ngreunatraficul. „Este ]mpotriva firii s[ se fac[ semaforizarelaRomarta,]ntrucât esteodistan`[mic[]ntreaceasta\i semaforizarea de la Casa C[r`ii. Moaretottraficul.Ointersec`iesemaforizat[cost[cam50.000euro. Sunt cam 7 intersec`ii ce trebuie semaforizate.Gândi`i-v[desprece investi`ie ar fi vorba. De preferat sunt sensurile giratorii pentru c[ sunt practice, eficiente, ieftine \i `inovia`[.}nschimbunsemafor]l faci \i din secunda zero când ]l porne\titrebuies[]iacorzimentenan`[”, Eugen ~urcanu, director DSPSA.(OtiliaMaxim)

Angaja`iiEltranssenum[r[printrepu`iniiboto\[nenisalaria`iaisociet[`ilordestat caresevorbucuralaacestsfâr\itdeande primades[rb[tori.Acordareabonusuluisalarialesteprev[zut[]ncontractulcolectivde munc[.„Câtesteprev[zut]nContractulcolectivdemunc[atâtlevomacordasalaria`ilor.Nuesteosum[mare,este100delei deom”,aspusVictorIv[nescu,directorul SCEltransSA.Potrivitacestuia,societatea vafinalizaanulpeprofit.Numai]nprimul semestruaavutprofitdecirca90.000delei, situa`ia fiind asem[n[toare \i ]n cel de-al doileasemestru.Pelâng[primadeCr[ciun, salaria`ii de la Eltrans care au copii vor primipentruceimici\icadouridelaMo\ Cr[ciun.„Lanoiesteotradi`ies[leacord[msalaria`ilorcâteunpachetpentrucopii. Dulciuri,fructe,cesepoate”,amaispus Iv[nescu. }n municipiul Boto\ani, dintre angaja`iisociet[`ilorsubordonateConsiliului Local\iConsiliuluiJude`ean,doarceicare lucreaz[laLocativamaiausperan`aunei primedeCr[ciun,prim[alc[reicuantum nuafost]nc[stabilit,dardesprecareconducereasociet[`iispunec[vaajunge,probabil,totla100delei.(A.D.)

Control la agricultorii care nu-\i lucreaz[ p[mântul APIAadesemnatcinciechipe]ncepând cudatade29noiembrie,careprincontrolla fa`aloculuiidentific[terenurilene]ntre`inute ]nbunecondi`iiagricole\idemediu,situate ]nvecin[tateadrumurilorpublice.Verific[rile]ivizeaz[,]nspecial,peaceide`in[tori \iutilizatorideterenurisituatede-alungul DE58,DN29,precum\iasuprafe`elordin preajma drumurilor jude`ene. }n cazul ]n careseconstat[existen`aunorterenurine]ntre`inutedeclaratedefermieri]ncereriledepuselaAPIA]n2011sevaprocedalarecuperareasumelornecuvenite,]nconformitatecureglement[rilelegalecomunitare\i na`ionale. Procedând astfel, pentru anul 2012sevaevitadeclararea]ncererilefermierilorasuprafe`elorne]ntre`inute.(O.M.)

„Rabla” a intrat degeaba ]n prelungiri Niciunboto\[neannuaprofitatdeprelungirea programului „Rabla”pentru a renun`alavechiulautoturism]nfavoareaaltuia nou. De\i termenul de valabilitate al tichetelor valorice oferite boto\[nenilor la schimbs-aprelungitpân[pe12decembrie, situa`ia a r[mas aceea\i ca la finele lunii noiembrie,cânderaudoar810ma\inipredate prin intermediul acestui program. Aceasta dup[ ce ]n 2010 boto\[nenii au ob`inut2.820devouchere.Reprezentan`ii Agen`iei pentru Protec`ia Mediului consider[c[sc[dereaarficauzat[deproblemelefinanciarecucareseconfrunt[cump[r[toriideautoturismeatuncicândtrebuies[ achitediferen`adepre`.De\i]nc[nus-au centralizatdateledespreboto\[neniicareau schimbat sau cump[rat ma\ini cu tichete valorice ]n acest an, reprezentan`ii APM sus`inc[num[rulacestoraasc[zutlajum[tate.„Dac[anultrecut,]n2010,aufost aproximativ3.000deautoturismepredatela Remat,anulacestasuntcam]njum[tate. Anultrecutafostmomentuldevârf”,aspus EugenMateciuc,\efBirouDe\euri\iArii ProtejateAPM.(O.M.)


PUBLICITATE

13decembrie2011

calendar ortodox

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere100 mp,decomandat,2b[ipestr. OctavOnicescu,partercuvedere inParculMihaiEminescu.Pre` 50.000EUROTEL.: 0745.150.765. *Vândapartament4camere decomandat,80mpsituatinPia`a Revolu`iei,vederespreCEC.Pre` 55.000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[pe stradaHatmanArbore200mp, zon[deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646.

]nchirieri *}nchiriezapartament4camere renovatsimobilatcuCT]nCalea Na`ional[nr.65]ncepândcudata 01.01.2012lapre`ulde300 Euro/lun[.Rela`iilatelefon: 0742.123.272.(p) *}nchiriezspa`iucomercialrenovatmodernsiutilat]nPietonalul Transilvaniei,bl.A5,parter,]ncepândcudatade01.01.2012. Rela`iisuplimentarelatelefon: 0742.123.272.(p) *Primesc2-4b[ie`i(elevisau salaria`i)]ngazd[pestr.Armoniei,lâng[stadion.Rela`iilatelefon:0756.051.363;0231.532.163; 0733.698.310.(G-4)

anun`urimediu *HU~ANUCIPRIANVASILIC{,titularalPlanului/Proiectului PUD:Construiresp[l[torie\i serviceautocu]mprejmuireteren, propusafiamplasat]nmun.Boto\ani,str.Paceanr.108C,anun`[ publiculinteresatc[s-aelaborat primaversiuneaplanuluimaisusmen`ionat\is-anotificatAgen`ia pentruProtec`iaMediuluiBoto\ani ]nvedereademar[riiproceduriide ob`inereaavizuluidemediuconformHG1076/2004.Primaversiuneaplanuluipoateficonsultat[ laAgen`iapentruProtec`iaMediuluiBoto\ani,b-dulMihaiEminescunr.44,jud.Boto\ani]n zileledeluni-vineri]ntreorele 08.00-16.00,\ilasediultitularului dinmun.Boto\ani,str.Po\ta Vechenr.11,jud.Boto\ani]n

zileledeluni-vineri]ntreorele 08.00-16.00.Observa`iilepubliculuiseprimesczilniclasediul Agen`ieipentruProtec`iaMediului Boto\ani,]ntermende15zilede ladatapublic[riianun`ului. (2271-1)

pierderi *Pierdutpoli`[deasigurare C08051033258emis[deAstra Asigur[ri.Odeclarnul[.(2279-1)

licita`ii *LichidatorulSCAbiSRLscoate lalicita`ieapartamentdou[camere \idependin`e]nloc.Tru\e\ti,jud. Boto\ani,pre`ulde68.609lei. Licita`iavaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani,Calea Na`ional[nr.107,sc.B,parter]n datade19.12.2011ora10.30. Telefon0231/538.015.(2280-1) *LichidatorulSCFourBestSRL scoatelalicita`ieparcelateren\i cas[cudestina`iemagazin alimentar]nloc.Tru\e\ti,jud. Boto\ani,lapre`ulde280.348lei. Licita`iavaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani,Calea Na`ional[nr.107,sc.B,parterin datade19.12.2011ora10.00. Tel.0231/538.015.(2281-1) *LichidatorulSCDaniramSRL scoatelalicita`ieparceladeteren pecareseaflaspa`iucomercial\i teras[betonat[]nloc.Boto\ani, str.Grivi`anr.51,lapre`ulde 278.700lei.Licita`iavaavealoc lasediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.107,sc. B,parter]ndatade19.12.2011, ora10.00.Tel.0231/538.015. (2282-1) *LichidatorulSCVioLuxConf SRLscoatelalicita`ieautoutilitar[ furgon,marcaPeugeot,tipBoxer 270D,anfabrica`ie1998,pre`ul 8.400lei.Licita`iavaavealocla sediullichidatoruluidinBoto\ani, CaleaNa`ional[nr.107,sc.B, parter]ndatade19.12.2011,ora 11.30,\ivacontinua]nfiecare s[pt[mân[]nziuadelunipân[la publicareaunuinouanun`.Tel. 0231/538.015.(2283-1) *LichidatorulSCMixtSPSRL scoatelalicita`ieautomobilmixt, marcaMercedes,tip207D,anfabrica`ie1988,pre`ul7.095lei.Li-

7

13M†Sf^ntulIerarhDosoftei AGENDA PREST|RI SERVICII

Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

cita`iavaavealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.107,sc.B,parter]n datade19.12.2011,ora11.00,\i vacontinua]nfiecares[pt[mân[ ]nziuadelunipân[lapublicarea unuinouanun`.Tel. 0231/538.015.(2284-1) *LichidatorulSCCezalceconSRL scoatelalicita`ieautomobilmixt, marcaVolkswagen,tipTransporter,anfabrica`ie2001,pre`ul 8.640lei.Licita`iavaavealocla sediullichidatoruluidinBoto\ani, CaleaNa`ional[nr.107,sc.B, parter]ndatade19.12.2011,ora 13.00,\ivacontinua]nfiecare s[pt[mân[]nziuadelunipân[la publicareaunuinouanun`.Tel. 0231/538.015.(2285-1) *LichidatorulSCAmaliaSRL scoatelalicita`ieproprietateimobiliar[tipcomplexcomercial,situat ]ncom.Criste\ti,jud.Boto\ani,la pre`ulde118.213lei.Licita`iava avealoclasediullichidatoruluidin Boto\ani,CaleaNa`ional[nr.107, sc.B,parter]ndatade19.12.2011, ora12.00,\ivacontinua]nfiecare s[pt[mân[]nziuadelunipân[la publicareaunuinouanun`.Tel. 0231/538.015.(2286-1)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

AGENDA SERVICIILOR

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:0331711802

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Protec`iacivil[:982;511704 Termica:535340;517953 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

Evenimente de Botosani nr.2023  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you