Page 1

CMYK

Certuri de la un pod \i pân[ la nave cosmice la CJ

Citi`i pe www.evbt.ro

Nechita de la Dorohoi, tot nemul`umit de Nova Apaserv Program special ]n s[n[tate de Ziua României Un consilier vrea paz[ cu disponibiliza`i ]n spitalele controlate de CJ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Persoanele cu dizabilit[`i, pl[tite cu promisiuni

Pag. 4

AnulVII•nr.233(2015)•Miercuri,30noiembrie2011•8pagini

Liliana Teodoriu este aproape liber[ Doctori`adelacabinetuldeexpertiz[ alCaseiJude`ene dePensiijudecat[ pentru s[vâr\ireaa zecidefaptedecorup`ievafiprobabileliberat[dup[ \aselunidedeten`ie.TribunalulBoto\anii-aacceptat cerereadeeliberare subcontroljudiciar.Procuroriipot facerecurs.

Pag. 3

Urm[toarea edi`ie tip[rit[ EVENIMENTE DE BOTO|ANI va ap[rea vineri, 2 decembrie. Pân[ atunci afl[ ce se ]ntâmpl[ ]n jude` pe www.evbt.ro.

Romii cer c[ldur[ moca de la primar

Romii de la ghetourile din Parcul Tineretului au protestat ieri la Prim[rie fiindc[ au fost l[sa`i f[r[ c[ldur[ de Mondern Calor. Societatea i-a debran\at din cauza datoriilor, iar etnicii au dorit ca primarul C[t[lin Flutur s[ le rezolve problema. Pagina 5


2

STARTNEWS TABLETA «Pân[\icelecâtevavocialeistoricilor care]\ipropundezbateridoctepesubiectul 1Decembrie1918pardince]ncemai r[gu\ite.Oarenusuntem]nstares[ne mândrimcu]nainta\iino\tri?Avempu`ine momentedeglorie]nistorie]ncâtartrebui s[neaducemamintecâtmaidesdeele»

|pri`ul,fasolea\i iubireademo\ie Scriuacesttextcuozi]nainteas[rb[toririiZileiNa`ionalepentrucas[nusesuprapun[culaudelecevorfiaduseorganizatorilor\iclaseinoastrepolitice.Dup[aproape22deanidedemocra`iepoliticieniine`in]ntr-unexerci`iudepatriotismdemucava,a\ac[româniiauavuttottimpuls[-\iformezeunreflexprivind aceast[ s[rb[toare; cu vreo lun[ ]nainte de 1 Decembrie viseaz[laciolanulafumat]necat]nsospicantcufasole,lavinul aburindcumirosdescor`i\oar[\ilanelipsituldesert„spiritual” ceconst[dintrei-patrucântecepatriotice,]ncompletaresemai „serve\te”\icevamuzic[l[ut[reasc[,iarpefinal,cândlumea-i cherchelit[,suntaruncate\icâtevamanelepegustulcelormai mul`i dintre participan`i. }n ora\ele mari nu va lipsi parada sold[`eilor.|ianulacestaseanun`[afilafel,chiardac[`ara treceprincriz[,ediliino\tri\tiulec`ia,]ncearc[s[fiecâtmai aproapedecet[`eni,nupentruc[i-ar]ndr[gia\ademult,cipentruc[]nscurttimpintr[m]ntr-unanelectoral. ZiuaNa`ional[aRomânieiapicat]nderizoriu,acela\icli\eu an de an, dac[ prin Ardeal se mai ]nfierbânt[ spiritele, na`ionali\tilormaghiarilisemaiurc[sângelelacapr[bufnind uneorinecuviincios,iaraino\trisedautotmaicoco\i,pesterestulRomânieisea\terneostaredeplatitudinesor[culehamitea. Pân[\icelecâtevavocialeistoricilorcare]\ipropundezbateri docte pe subiectul 1 Decembrie 1918 par din ce ]n ce mai r[gu\ite. Oare nu suntem ]n stare s[ ne mândrim cu ]nainta\ii no\tri?Avempu`inemomentedeglorie]nistorie]ncâtartrebui s[neaducemamintecâtmaidesdeele.Ceimaimul`idintre românia\teapt[ZiuaNa`ional[maimultcapeoziliber[\inu capeoclip[decinstirea]nainta\ilor.Pân[la1Decembrie1918 unirea]ntr-unsingurstatareprezentatdezideratuldeveacurial fiec[ruitr[itordepeacestemeleaguri,laniciunsecolurma\ii acelora\i români trateaz[ aproape cu indiferen`[ momentul. Cauzesuntmultiple,]ncei50deanidecomunismMareaUnire afosttratat[cu-ooarecareindiferen`[pentrufaptulc[nucorespundeaunorgrileideologice,comuni\tiinudoreaus[aud[de IuliuManiu,IonPopdeB[se\tisauAlexandruVaidaVoievod, multmais[rb[torit[eraziuaUniriiPrincipatelordela1859. Niciemana`iiRevolu`iei\inicioportuni\tiidinjurullorn-au fost mai preocupa`ii de s[rb[torirea Zilei Na`ionale, cine nu-\i aduce aminte de ciorov[ielile, r[fuielile sau chiar b[t[ile se ce ]ncingeaupe1Decembriepela]nceputulanilor’90laAlbaIulia, un individ ca Vadim Tudor a ]ncercat ]n câteva rânduri s[ confi\teaceast[s[rb[toare,iarbol\eviculdeIliescuaveaceavea cupartidelepolitice,eramânatde-ototal[idiosincraziefa`[de ceeacese]ntâmplase]n1918.Acesteasuntcâtevadintrecauzelecareaudusladeconectareaacestuipopordelaevenimentele cuadev[ratfundamentalece-aumarcatistoriaacestuineam,fanfaronadaunorpoliticieni\icelecâtevaartificiicebr[zdeaz[cerul ]naceast[zinuvorputeaangajasufletulromânului]nmarcarea momentelor de ]nalt[ `inut[ moral[ \i patriotic[ din istoria noastr[.Poatec-avenitmomentuls[netrezim.(LucianAlecsa)

Trei ofi`eri se bat pe postul eliberat de Zm[u Postulde\efalServiciuluiRutierr[masvacantdup[pensionarealui DumitruZmauvafiocupatprinconcurs,fiind]nscri\idejatreicandida`i. Ceitreiconcuren`isuntcomisarulsefMihaiGhiorghi,celcareasigura interimatullaconducereainstitu`iei,comisarulTeodorOrhei,dincadrul Serviciului Politiei Rutiere si comisarul sef Victor Ciubotaru, seful BirouluiRutierdincadrulPolitieiMunicipiuluiBoto\ani.Concursulva avealocpedatade14decembriesivaconstaintr-uninterviulasediul IPJ Boto\ani. To`i cei ]nscri\i la concurs trebuie s[ ]ndeplineasc[ mai multecriterii,cumarficelelegatedegrad,vechime,preg[tireprofesional[saudeocupareauneifunc`iideconducere.(D[nu`Rotariu)

30noiembrie2011

Banii au b[gat iar dihonie ]ntre consilierii jude`eni Alocareasumelorla prim[riiacreatdispute]ntreconsilierii jude`eni.Pentruc[nu afostmul`umitde modulcumaufost repartiza`ibaniiprin proiect,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean,MihaiAro\oaie, avenitcuunamendamentlaproiectulde hot[râreini`iatde pre\edinteleCJMihai ~âbuleac\iapropus repartizareaunor sumedebanicuprec[dereprim[riilor condusedePSD-i\ti. ConsilierulPNL,PetruNechita,avenit cuunaltamendament princaresefavorizau prim[riilecondusede liberali. }n cadrul \edin`ei au fost critici dinparteaconsilierilorPDL,prin voceafostuluivicepre\edinteCristianAchi`ei,pemotivc[sealoc[ banidinfondulderezerv[pentru localit[`icarenuauavutprobleme deloc cu inunda`iile  ]n 2010 \i

2011, a\a cum se specific[ r[mânând ]ns[ aceea\i. ]n proiect. Disputele „S-au operat dou[ create de alocarea amendamente care banilor l-a deterau fost prezentate minat pe pre\e]n plen. Corecdintele CJ s[ `iile f[cute de regrete public dân\ii se refec[ a dorit s[ r[ exclusiv la lichideze fonajust[ridesudul de rezerme ]ntre prileiaufost distribui`i v[.}nceledin m[riilecarele prim[riilordin urm[, au fost apar`in din Boto\ani,dinfondul votate amendapunctdevedere derezerv[al mentele depuse politic.Ceidela jude`ului de PSD \i PNL. PSDauf[cutmoDac[ ]n proiectul de dific[ri de sume la hot[râre au fost incluse prim[riile lor, cei de la 31deprim[rii,]nceledinurPNLlafel”,Mihai~âbuleac, m[45auprimitbani,sumatotal[ pre\edinteCJ.(OtiliaMaxim)

815.000

Adrian Topor[scu ]n topul lefurilor pre\edin`ilor de tribunale AdrianTopor[scuseclaseaz[ printreceimaibinepl[ti`i\efide Tribunaledin`ar[.Potrivitecontext.ropre\edin`iitribunalelordin jude`eleRomânieiausalariimai ridicatedecâtalepremierului. Acesteasuntaferenteanului2010, iardateleprovindindeclara`iile deaverealejudec[torilor. Dinto`icei41depre\edin`i,celmaimaresalariu]l areMarcelIoanRusu,pre\edinteleTribunaluluidin Sibiu.Anultrecut,veniturilesalesalariales-auridicat la13.916deleipeluna.Elesteurmat]ndeaproapede Vasile Moraru, pre\edintele Tribunalului din C[l[ra\i. Acesta a raportat anul trecut venituri salarialeaferentesumeide13.450deleipe lun[. Pe a treia pozi`ie se situeaz[ Petre Dinescu, cel care conduce Tribunalul dinVâlcea.|icareafostpl[titanulcu osum[lunar[de13.125delei.Din tot clasamentul lipsesc situa`iile judec[torilordinBac[u\iDolj,care nu au fost dispu\i s[ ]ndeplineasc[ deleiestesalariul legea\is[-\icompletezedeclara`iile }n aceea\i situa`ie este \i pre\edintelui deavere]nultimiiani.Dealtfel,mai Costic[Di`[,careafostnumit Tribunalului sunt\ialtesitua`ii„speciale”:Stoica pre\edintele Tribunalului VranBoto\aniconform NarcisViolin(sefulTribunaluluiIa\i) cea ]n aprilie 2011, pân[ atunci Econtext.ro afostnumit]ndatade15.07.2011,astfiind adjunctul pre\edintelui. fel]ncâtis-atrecutsalariuldejudec[tor, AdrianTopor[scuocup[loculoptpe aceastafiindfunc`iapecareoocupa]n2010. `ar[.(D[nu`Rotariu)

11.061


TOPNEWS

30noiembrie2011

Liliana Teodoriu este aproape liber[ LilianaTeodoriu,mediculde laCabinetuldeexpertiz[al CaseiJude`enedePensiijudecat[pentru s[vâr\ireaazeci defaptedecorup`ievafieliberat[dup[\aselunide deten`ie,dup[cemagistra`i TribunaluluiBoto\anii-au acceptatmar`icerereadeeliberaresubcontroljudiciar. Dealtfelieriaavutloc\iultimultermen]n dosarul ]n care Teodoriu este judecat[ pentru luaredemit[magistra`iiaudiindmaimultepersoaneceaupovestitcumi-audat\pag[medicului.Mediculnus-al[sat\iadepusdinnou cereredeeliberare.Instan`aastabilitc[dup[ jum[tatedeanLilianaTeodoriupoates[fieeli-

BOTO|ANI pe o coloan[ Nicolae Iorga comemorat la Penitenciarul Boto\ani LaPenitenciarulBoto\aniafost organizat[ ieri o mas[ rotund[ avândcasubiectprincipalvia`a\i operaluiNicolaeIorga.Activitatea a fost coordonat[ de profesorul Paul Ungureanu din cadrul Liceuluide|tiin`ealeNaturii„GrigoreAntipa”dinBoto\ani,auditoriulfiindformatdin50dede`inu`i. „Aceast[ activitate s-a ]nscris ]n rândul demersurilor educative de men`inereacontactuluicusocietatea pentru persoanele private de libertate,avânddreptscopprincipalcunoa\terea\i]n`elegereacelor maiimportantemomentedinistoria românilor”, se precizeaz[ ]ntr-un comunicat de pres[ al PenitenciaruluiBoto\ani.(D.R.)

berat[.Culmea,pre`ullibert[`iiestedestulde scump,unadininterdic`iifiind\iceadealua leg[turacuso`uls[u,ceesteinculpat]nacela\i dosar.Deciziainstan`eivaintra]nvigoarela24 deoredup[cevar[mânedefinitiv[,urmândca reprezentan`ii Parchetului s[ stabileasc[ dac[ vor ]nainta recurs sau nu. Medicul Liliana Teodoriuafostre`inut[lasfâr\itulluniiiunie]n urmauneidescinderilaCabinetuldeexpertiza medical[ din incinta Casei Jude`ene de Pensii cât \i la domiciliul acesteia. Anchetatorii au reu\its[probezec[mediculpretindeabanide la persoanele expertizate ]n vederea ob`inerii pensieipecazdeboal[.}nurmadescinderilor anchetatorii au g[sit acas[ la aceasta cât \i ]n cabinet o sum[ uria\[ de bani cash, peste 410.000lei,aduna`idelaoameniicevoiaupensiepecazdeboal[.De\inumaiLilianaTeodoriuafosttrimis[]njudecat[compliciieiasistentadelacabinet,Brându\aHonciucsiso`ul GheorgheTeodoriusunt]ncontinuare]naten`ia anchetatorilor.(D[nu`Rotariu)

Ministrul Funeriu d[ burse la Boto\ani pe banii altora

Inculpataareinterdic`iadeap[r[silimitajude`ului,s[ia leg[turacuceilal`iinculpa`i\imartoridindosar\is[seprezinteoridecâteoriestecitat[deinstan`[ judec[torDorica~urcanu, purt[toruldecuvântalTribunaluluiBoto\ani

Criminal la 15 ani trimis la reeducat ]n Târgu Ocna

Unadolescentdin Boto\anicare]nvara anului2010l-aucispe prietenulsuroriisale vafiinternatpentru urm[toriidoiani]ntruncentrudereeduca-

reaminorilordela TârguOcna.Acest lucruseva]ntâmpla ]nurmauneideciziia magistra`ilor Tribunalului Boto\ani.

De\iminorulafost judecat pentru o infrac`iune deosebit de grav[, omor, a beneficiat de clemen`[ fiind minor. Astfelvasta]ninstitu`iarespectiv[pân[va ]mplini18anidup[care

3

instan`avaputeas[decid[dac[va maista]nchis]nc[doianisaunu. Faptaaavutlocpefondulconsumuluidealcool,]njunghiereafiind f[cut[ cu un foarfec. Sora lui AndreiM.,]nvârst[de15ani,se afla ]ntr-un apartament ]mpreun[ cuprietenuls[u,RomelCojocariu, ]nvârst[de19ani\icuunprieten de-al acestuia. Dup[ o petrecere soraadolescentuluide15aniafost agresat[deceilal`idoi.Ulterior,se parec[]napartamentarfivenit\i fratele ei, care v[zând ce s-a ]ntâmplat,s-aluatlahar`[cuRomel Cojocariu. }n timpul conflictului, tân[rul de 15 a pus mâna pe un foarfec, ]nfingându-i-l celuilalt ]n piept. Moartea a fost instantanee.De\ila fa`aloculuiafost chemat[ o ambulan`[,nusa mai putut face ceva pentru victim[. Autoleidaunetrebuies[ rul s-a dus pl[teasc[Andrei imediat la M.familieivicPoli`ie unde timei s-a predat. (D[nu`Rotariu)

55.000

Elevii de gimnaziu, capabili de performan`[, vor primi burse de studiu. Dac[ pân[ acum de acest spijinfinanciarbeneficiaudoarcei delaliceu,unordinalMinistrului Educa`iei, d[ acest drept \i celor din clasele V-VIII. Ca \i pentru celelalteburseacordateprinordin al ministrului Daniel Funeriu, sumele de bani trebuie alocate din bugetelelocale,decaremunicipalitatea nu dispune la aceast[ dat[. Pentruag[siosolu`ie\efaeduca`ieiapurtatodiscu`iecuprimarul de Boto\ani, aici fiind \i cei mai mul`ielevidegimnaziucurezultate deosebite. „Ordinul Ministrului Educa`iei prevede acordarea de burse\ipentrueleviidinciclulgimnazial,capabilideperforman`[.Pân[acumaveauacestdreptdoarcei delaciclulliceal.Având]nvedere acest ordin trebuie reanalizat[ situa`ia la nivelul jude`ului, cu prec[derelanivelulmunicipiuluiBoto\ani, unde num[rul liceenelor cu rezultate deosebite este ridicat”, a spusAdaMacovei,inspector\colargeneral.Cuantumul\inum[rul de burse acordare pentru anul \colar2011-2012\ibugetulalocat vafistabilit]n\edin`aConsiliului Localdeazi.(P.R.)

Turm[ de oi spulberat[ de un Q7 Un\oferdinR[d[u`i\i-aavariat autoturismul Audi Q7 dup[ ce a lovit]nplinoturm[deoicaretraversadrumul.Nus-a]ntâmplatpe ouli`[dincap[tulunuisat,cipe DN17A,]napropieredeHorodnic deSus.Accidentuls-aprodusduminic[, ]n jurul orei 17.00. La o or[cânddejase]nserase,\oferul, IonS.,]nvârst[de40deani,nua maipututevitaimpactulcumioarele,12dintreelefiindomorâtepe loc.Conformpoli`iei,]nturm[se aflau]njurde200deoi,ciobanul, DumitruP.,]nvârst[de58deani, dinmunicipiulBoto\ani,declarând c[inten`ionas[traversezecuanimalele]nparteacealalt[adrumului. |oferul a sc[pat f[r[ leziuni, ]ns[ma\inaafostavariat[destulde serios.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

30noiembrie2011

Persoanele cu dizabilit[`i, pl[tite cu promisiuni zentantulSPLAScares-a]ntâlnitlunicupersoaneinfectate\iHIV\iasisten`iiacestora. Dealtfel,directorulDorinBurlacusus`ine c[s-auf[cutanchetesociale\is-audepistate zecidecazuri]ncare,spuneel,„persoanele cu handicap grad I prezint[ o oarecare independen`[,sepotdescurcasingure”.Ordinul]nurmac[ruia\i-aupierdutcalitateade asistentpersonalzecidepersoaneafostcatalogat]ns[caunabuz.(AuroraDimitriu)

Peste300depersoanecu handicapgradI\i]nso`itorii lornu\i-auprimitindemniza`iile,respectivsalariilepe lunaoctombrie,iarbani pentruplataacestordrepturinusuntnicipentrunoiembrie. Dorin Burlacu, directorul executiv al ServiciuluiPublicLocaldeAsisten`[Social[ (SPLAS), sus`ine c[ se a\teapt[ bani de la rectificare pentru plata acestor drepturi, sumanecesar[peolun[fiinddeaproximativ400.000delei.Persoanelecuhandicap\i asisten`ii lor personali spun ]ns[ c[ pentru mul`i dintre ei situa`ia este dramatic[. Au maitrecutprintr-oexperien`[asem[n[toare, anul trecut, când pentru iulie salariile \i indemniza`iile s-au dat cu o ]ntârziere de câtevaluni,abia]ndecembrie.Situa`iaafost adus[ ]n discu`ie \i la ]ntâlnirea organizat[ deAsocia`iaTereza,apersoanelorinfectate cu HIV. „Nu suntem oameni avu`i, nu ne r[mânrezervedebanidelaolun[laalta, dincares[nedescurc[m,launsalardeceva maimultde500delei”,adeclaratoper-

soan[ angajat[ ca asistent personal al unei tinerecuHIV,prezent[laac`iuneaorganizat[deONG-ulmen`ionat.

Unii au r[mas \i f[r[ asisten`i S-a ajuns la ]ntârzierea pl[`ii indemniza`iilor\iasalariilorcutoatec[,]nacestan, multepersoanecuhandicapgradIaur[mas \i f[r[ ]nso`itor. Practic, reprezentan`ii SPLASs-aupus]nacestanpeconvinsper-

soanele cu handicap s[ opteze pentru o indemniza`ie, Prim[ria sc[pând astfel de povarafinanciar[pecareopresupuneplata salariilor]nso`itorilor.„Anulacestaafosto situa`iespecial[,maigreadinpunctdevederefinanciar.S-adecisca,decâts[nuputem pl[ti salariile \i indemniza`iile, mai bine s[ ]ncerc[ms[convingemacelepersoanecare nuaunevoiedeasistent,s[optezepentruindemniza`ie.Caresuntimobilizatelapat,da, aunevoiedeasistent,dar]ncazulcelorlalte...”,aintervenitDianaVorniceanu,repre-

Noiamf[cutsolicitare, ne-armaitrebuiaproximativ800.000delei.Unpic der[bdare\iproblemase varezolva.Afosto]ntârziere\i\tiuc[unelepersoanenuaualtvenitdecât acesta,darastaeste situa`iafinanciar[.Nuau maifostproblemedeacest gendela]nceputulanului DorinBurlacu, directorSPLAS Publicitate

B[rbat r[nit ]ntr-un accident neelucidat la Vorona Un b[rbat din Vorona a ajuns la Spitalul Jude`ean ieri dup[-amiaz[ dup[ceafostvictimaunuiaccidentrutier.}ntimpcesedeplasacuun VWGolf,IonCde52deanidinSuceava,peteritoriullocalit[`iiVorona, a]ncercats[dep[\easc[unmicrobuzdetransportpersoane\ialovitun b[rbatde54deani.Victimaafostdus[deurgen`[laspital.Dinprimelecercet[rialepoli`i\tilorace\tiaaustabilitc[\oferulsuceveannuaconsumat b[uturi alcoolice. La ]nchiderea edi`iei nu au putut fi precizate condi`iile]ncarevoroneanulafostlovitdema\in[,dac[traversastrada sausedeplasaneregulamentarpemargineadrumului.(D.R.)


CMYK

ESEN~IAL

30noiembrie2011

Romii cer c[ldur[ moca de la primar Mar`idiminea`[,]n fa`aPrim[riei,]n jurde20deromi, nemul`umi`ic[de dou[zileaur[mas f[r[c[ldur[auvenits[discutecu primarulC[t[lin Flutur]nsperan`a c[]\ivorrezolva problema.Etnicii suntlocatariai ghetourilordin ParculTineretului. Eiaudatoriidin 2010,pecarenule recunosc,acesta fiind\imotivuldebran\[rii.Protestatariispunc[dedou[zilestaucucopiii]nfrig]ncase \inuauniciap[ cald[.

Nu au intrat la primar, deputatul Buh[ianu spectator la protest Datfiindfaptulc[ieriafostzide audien`eeiauvruts[cear[ajutor de la primarul C[t[lin Flutur ]ns[ nuaureu\its[ajung[s[]\ispun[ oful edilului \ef fiind trimi\i spre casele lor de un reprezentant al Inspectoratului Jude`ean de Jandarmicarele-aexplicatc[,potrivit prevederilorlegale,potfiamenda`i ]ncazul]ncarestaupreamultpe spa`iulpublic\ifacscandal.Laun momentdat]nzon[\i-af[cutapari`ia\ideputatulC[t[linBuh[ianu careaprivitcâtevaminuteprotestulromilor\ichiaradiscutatcuo protestatar[, dup[ care s-a urcat ]ntr-o ma\in[ \i \i-a v[zut de treburi.}ncazul]ncarenuvorfidin nou rebran\a`i la Modern Calor, oameniiaudeclaratc[]\ivorsparge apartamentele pentru a-\i construisobecas[nu]nghe`edefrig ]naceast[iarn[.(OtiliaMaxim)

}nacte,romiisuntpecalededispari`ie SemiramidaBalan,\efulBirouluiJude`eanpentru Romi, sus`ine c[ cei de etnie rom[ nu se declar[ ca apartenen`i ai acesteia. Declara`ia a fostf[cut[caurmareacifrelorneoficialeceau rezultat ]n urma recens[mântului din acest an mul`i romi nu \i-au declarat apartenen`a la etnie.}nciudaproiectelor\im[surilorproactive careauvizat]nultimiianicomunit[`ilederomi, multe persoane au refuzat s[ se declare oficial romi. 400 la |tef[ne\ti, 600 ]n Co\ula, 15 Dorohoi, B[lu\eni 200, 400 ]n municipiul Boto\ani. La recens[mântul anterior, datele oficiale ar[tau 3.800 ]n timp ce cifrele neoficiale

BOTO|ANI pe o coloan[ BCR se ]nchide de 1 Decembrie Clien`iiB[nciiComercialeRomânesuntsf[tui`is[-\iprogramezedintimporiceopera`iunebancar[pecareaudegânds[oefectueze]nacestezile,pentruc[]n ziuade1Decembrieunitateateritorial[nuvaaveaprogramcupublicul.}nacela\itimp,directorul executiv al Direc`iei de Comunicare BCR a transmis c[ „s-au luattoatem[surilepentruaasigura colectarea numerarului de la clien`iib[ncii\ivafiasigurat[\i alimentareacucashabancomatelor,aautomatelordeschimbvalutar \i a ma\inilor multifunc`ionale”.De`in[toriidecarduriBCR vorputeafacepl[`ilaoricaredintrecomercian`iicareaccept[carduri iar serviciul de Asisten`[ Cardurivafidisponibil24din24 deore.(A.D.)

Ap[ pl[tit[ \i de Ziua Na`ional[

lazi\itotu\iarfir[mas]nfrigdin cauzaaltorlocataricareau]nregistrat datorii la Modern Calor. Romiiaudeclaratc[aufostini`ial laModernCalorpentrualecere ajutor s[ beneficieze din nou de c[ldur[]ns[deacoloarfifostdirija`i spre Prim[rie. „Au venit Romii care locuiesc la ghetouri oamenidelafirmaModernCalor, ne-au f[cut contract. Ne-au ]nParculTineretuluisus`in spus c[ se preiau conc[dedou[zileaur[mas tractele de la zero. f[r[c[ldurafurnizat[ }ntre timp, au venit ]nsistemcentralizat facturile din 2010. desocietatealocaNoinuam\tiutde l[ de energie terfacturile acestea. mic[. Motivul? defamilii,multe Am fost la direcEvident, o serie dintreelederomi, tor\ine-aspusc[ de facturi nepl[avemdatoriideun aur[masf[r[ tite care se ridic[ miliard \i ceva. laosum[total[de c[ldur[ Noinuam\tiu.Ne180.000delei.Oaatrimisladl.primar. menii au povestit c[ Pân[acumprim[riane-a acesterestan`eardatadin f[cut reduceri dar de când a decursul anului 2010, ]ns[ ei nuarfifostanun`a`idereprezen- preluat Modern Calor nu mai tan`ii asocia`iei de proprietari de avem.Noisuntemoamenis[raci. existen`aacestora.Maimult,unii Noitr[imcualoca`ii”,aspusunul dintreeispunc[arficufacturile dintreprotestatari.

400

5

ajung la 15.000. }n opinia \efei BJR aceast[ situa`iearputeaducelareducereaposturilordin institu`iile statului ocupate de reprezentan`i ai etniei. „Misepareabsurds[maimen`inemni\teposturidea\a-zis[reprezentaredup[ceanidepolitici\im[surialternativeoameniinuspuncesunt. Laniveluljude`uluisuntaproximativ50deromi angaja`icamediatori,exper`iromi,profesoride limbaromani”,adeclaratSemiramidaBalan.O parte dintre ace\tia ar putea r[mâne f[r[ loc de munc[, dup[ anun`area rezultatelor oficiale ale recens[mântului.(PetronelaRotariu)

Acumamauzit\i euc[erauni\te`iganicare`ipaupe jos,dinmomentau debitelaasocia`ie, noiamavertizatde foartemult[vreme c[datoriilenepl[titevoratragedup[sinedebran\areadelasistemul centralizatdetermoficare.Dac[ei credeauc[seglume\te,uitec[s-au ]n\elatdedataasta.Dac[uniisunt ]nv[`a`is[steanumaidegeaba]nlocuin`elestatului sauchiar\i]nlocuin`elelorproprii,dardac[ei credc[cinevaeste obligats[leasigurelorc[ldur[,ap[ cald[,ap[rece, mâncareeventual\i cemaitrebuie,unii chiarse]n\eal[ FlorinGhiorghi`[, viceprimar Boto\ani

Angaja`iiSociet[`iiNovaApaserv,careauprogramcupublicul lacentrelede]ncas[ri,vorlucra deZiuaNa`ional[.Boto\[nenii\i dorohoieniivorputeaastfels[]\i pl[teasc[serviciiledeap[-canal\i s[]ncheiecontractelaacestecentre\i]nprimazialuniiviitoare. Potrivitconduceriioperatoruluide ap[ \i canal, atât ]n municipiul Boto\ani,cât\i]nDorohoi,programuldelucrulacentrelede]ncas[riva]ncepelaora9.00\ise va]ncheialaora17.00.Conducereasociet[`iifurnizoareaserviciilordeap[\icanalaluataceast[ decizie considerând c[ astfel va veni ]n sprijinul popula`iei care, din lips[ de timp, amân[ plata acestui serviciu. Pentru c[ joi mul`iangaja`inulucreaz[,]nspecial bugetarii, acestora li se d[ posibilitatea s[ ]\i g[seasc[ timp pentru plata serviciilor de ap[ \i canal.(A.D.)

B[rbatul din Tudora care \i-a t[iat gâtul cu un ferestr[u a murit B[rbatul]nvârst[de35deani dinTudoracares[pt[mânatrecut[ \i-a t[iat gâtul cu un fer[str[u a muritlaIa\i,]nciudaeforturilor medicilor.De\iafosttransportat cu un elicopter SMURD la SpitalulSfântulSpiridondinIa\icu traheea\iesofagulsec`ionatemedicii nu au reu\it s[ ]l salveze. Petru M., cunoscut cu afec`iuni psihice,aplecatladomiciliulunei rude,undealuatunfier[str[u\isa t[iat ]n zona gâtului. Leziunea nu i-a fost fatal[, ]n schimb \i-a provocatni\tepl[gifoarteadânci ]nzonagâtului.Dealtfel,cândo rud[l-ag[sitav[zutoscen[parc[ desprins[dinfilmeledegroaz[.A sunatimediatla112oambulan`[ transportându-l pe Petru M. la Spitalul „Mavromati”. De aici a fostduslaIa\i,]ns[]nciudaeforturilormedicilornuamaipututfi salvat.(D.R.)


6

TOPNEWS

30noiembrie2011

Tomograful trece Elevi de aur premia`i de \efa cu 1.000 euro educa`iei \i deputatul Buh[ianu peste \ocurile electrice Medaliedeaur\imaximumdepuncteob`inut deoelev[dela|coala Albe\tilaunconcurs delimba\iliteratura român[.Petronela |chiopudinclasaa VII-aAaob`inut aceast[distinc`iela concursul„Evaluarea Na`ional[]nEduca`ie”.

}ncelmultos[pt[mân[boto\[nenii]\ivor puteaefectuadinnou investiga`iilelacomputerultomografalSpitaluluiJude`ean,defectat]nurmaunor\ocuridecurentelectric. Promisiuneaestef[cut[deconducereaunit[`ii,caresus`inec[ieri s-au stabilit detaliile tehnice privind ]nlocuirea pieselor care s-au arsdincauza\ocurilordinre`eaua electric[.„Suntni\terezisten`e,nu ni\te piese costisitoare. Achizi`ionarealornevacostavreo4.000de lei.Noisper[mca]nmaipu`inde o s[pt[mân[ s[ repunem ]n func`iunecomputerultomograf”,ade-

clarat Ovidiu Mimor, managerul SpitaluluiJude`ean.Reprezentan`ii SpitaluluiJude`eannu\tiu]ns[ce not[deplat[vorprezentacompanieiE.ONdup[aceast[repara`ie. Pelâng[costulpieselor,vafiinclus[\imanoperacaresevaachitafirmeicevareparatomograful. Conducerea de la „Mavromati” sus`inec[ceidelaserviciultehnic au]n\tiin`at]ntimputilcompania E.ON, conform contractului, c[ este bun[ de plat[. Este pentru a doua oar[ ]n acest an când boto\[neniir[mânf[r[computertomograf]njude`dincauzaunordefec`iunilaacestaparat.Ultimadat[a fost]ns[nevoiedemaibinedeo lun[pentrurepunerea]nfunc`iune aaparatului,atuncifiindnecesar[ ]nlocuireauneipiesecareacostat spitalulzecidemiidelei.(Aurora Dimitriu)

„Afostoarecumdificil,num-a crezutc[voiob`inemedaliadeaur, darcumulteeforturi\icustresc[ nu\tiamceamf[cut,lasfâr\its-a v[zut c[ am f[cut ceva bine”, a spus Petronela |chiopu. Rezultate deosebiteauob`inuteleviiboto\[neni\ilaSalonulna`ionaldecrea`ie \i de inventic[ pentru tineret. PremiulIII\ipremiuldeparticipareafostob`inutdeelevulMihnea Gheorghe, pentru inven`ia Microcalculator cu TV-out. Premiu de participare a ob`inut \i Constantin Voiniciuc.Ceitreiaufostpremia`i ierilasediulInspectoratului|colar Jude`eandedeputatulPDLC[t[lin Buh[ianu.„Suntrezultatealejude`uluiBoto\aniadusecumarecinste deeleviivaloro\ipentrucareconducerea Inspectoratului |colar nu aredecâtcuvintedelaud[.Deasemeni ]i mul`umim \i d-lui deputat

Buh[ianuc[vapremiacopiiipentruc[Inspectoratulnuarefonduri. Felicit]nprimulrândeleviipentru c[muncalorafost]ncununat[de succes”,aspusAdaMacovei,inspector \colar general. C[t[lin Buh[ianua`inuts[-ifelicitepeceitrei

elevicares-au]ntorsculauri\ileaoferitunpliccubani.Deputatul nu a spus suma oferit[ drept recompens[elevilorpentrurezultatele ob`inute,cidoaraprecizatc[banii sunt oferi`i din indemniza`ia sa de parlamentar.(PetronelaRotariu)

Vreaus[feliciteleviipentruperforman`ele ob`inute]ndomeniul]ncarev-a`idezvoltat\i v[place.Felicit\ip[rin`iicopiilorpentru sus`inere]npreg[tirealorviitoare\ifelicit profesoriipentruc[suntal[turideelevi.}ntr-olumeplin[demi\care\iprovoc[ri,iat[ c[reu\ims[excel[m\i]nlucruribune,]n performan`epecaretineriidinBoto\anile potob`ine\ilucruacestam[bucur[ C[t[linBuh[ianu,deputat Publicitate


PUBLICITATE

30noiembrie2011

calendar ortodox

mica publicitate • mica publicitate • v^nz[riapartamente

v^nz[ricase/teren

*Vândapartament3 camere100mp, decomandat,2b[ipestr. OctavOnicescu,parter cuvedereinParcul MihaiEminescu.Pre` 50.000EUROTEL.: 0745.150.765.

*Vândcas[laro\u situat[pestradaHatman Arbore200mp,zon[ deosebit[Merit[v[zut[ TEL.:0744.267.646.

*Vândapartament4 cameredecomandat,80 mpsituatinPia`a Revolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000 EUROTEL.: 0745.016.767.

angaj[ri *Angajezmenajer[ pentrucas[cu recomandare.Rela`iila telefon:0755.425.605 pân[laora16.00.(1)

7

Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 2\i16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

30M†Sf^ntulApostolAndrei(Dezlegare lape\te) AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

v^nz[ridiverse *Vândcâineciob[nesc deosebit-paz[oi.Telefon:0231.543.982.(G-4)

AGENDA SERVICIILOR

Telefoane utile

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:0331711802

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Protec`iacivil[:982;511704 Termica:535340;517953 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

Evenimente de Botosani nr.2015  
Evenimente de Botosani nr.2015  

Ziarul orasului tau!