Page 1

CMYK

M[rinimiede0leilaBoto\ani EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Pag. 2

Pia`a imobiliar[, tot la mâna stranierilor

Pag. 4

AnulVII•nr.231(2013)•Luni,28noiembrie2011•8pagini

R[zboi la Parchet cu acuze de \antaj pentru Modern Calor

Gre\elile magistra`ilor boto\[neni pl[tite la CEDO

Reprezentan`iiFedera`ieiAsocia`iilorde Proprietariaudepus plângerepenal[]mpotrivaconducerii ModernCalorpentruimpunereacontractelorsubpresiunea\antajului. Erorile judec[torilor boto\[neni sunt ]ndreptate la Curtea European[ a Drepturilor Omului. Un singur boto\[nean a ob`inut peste 20.000 de euro. Banii se pl[tesc de la bugetul de stat fiindc[ magistra`ii nu sunt tra\i la r[spundere. Pag. 3

Tân[r[ violat[ la ie\irea din discotec[ Otân[r[]nvârst[de24deani cese]ntorceaacas[delaserviciuafostviolat[]nnoapteade sâmb[t[spreduminic[]nlocalitateaDurne\ti.PetronelaU., esteangajat[laodiscotec[din localitate. Pagina 6

Pagina 5


2

STARTNEWS TABLETA «Mul`ispunc[grosimeaobrazuluiunuipolitician sem[soar[]naniidepolitic[,p[iacestindivid dup[cumsemanifest[arepieleacât\oriciulunui porc...matusalemic,credc[decumagângurita f[cutpolitic[.|i-njude`ulnostruavemasemenea exponate,dup[numaiunmandatStelic[ Strugaru,Florin~urcanu\iNicolaeRebenciuc mintcani\teadev[ra`iprofesioni\tipolitici»

Nelini\tilevulpoiului argintiu AcumunanAdrianSeverineracineva,anali\tiipolitici]lconsiderauunuldintreceimaifinipoliticieniromâni,activitatealuide europarlamentareraunanimrecunoscut[,chiar\idec[treadversariipolitici,numaic[]ntr-obun[ziimaginealuidevulpoiargintiua ]nceput s[ n[pârleasc[ ie\indu-i la iveal[ jegul. Desigur, despre jegulmoralestevorbaVulpoiulnostruafostp[c[litdeni\tejurnali\tistr[inicarei-au]nscenatuntraficdeinfluen`[,aten`ie,]njoc fiindosum[aproapemodic[pentruuneuroparlamentarcael,numaic[nes[tululamu\catdinmomeal[f[r[astapreamultpegânduri.}nsecundaurm[toarea]nceputs[-\iaratefe`ele,a]ncercat dansulpesârm[cuVictorPonta,nus-adatdusdinpartidcuuna cudou[,afostnevoiedecâteva\uturi]nparteadorsal[dinpartea câtorvacolegi,singurulcarei-a`inutpalmaafostsinistrulsocialdemocrat Marean Vanghelie. De ]ndat[ procurorii DNA au pus ochiipeel,autrecuts[-lialapuricat,i-aie\itlaiveal[movilade europecareadosit-opân[acumdeochiilumii,s-adoveditafiun feldeHagiTudosealacestortimpuri,cudeosebireac[agoniseala luiestepejum[tatemurdar[.Dinmomentul]ncareis-aar[tatmuscadepevârfulnasuluito`ijurnali\tiii-audevenitdu\manidemoarte,decum]ivede]nfa`aochilorfacecanecuratul. S[pt[mânatrecut[europarlamentarulnostrua`inutoconferin`[de pres[,primadup[ce-afostprinscura`a-ngur[,\isprestupefac`ia celorprezen`idomniasan-acatadicsits[vorbeasc[desprecriz[sau despreimagineaRomânieilaBruxelles,cidrept`int[i-aufostjurnali\tii.|icatotuls[par[firescvulpoiulaadus\icâ`ivaaplaudaci cuelcareaus[ritlagâtultinerilorcareau]ndr[znits[-ipun[câteva ]ntreb[ri incomode, unul dintre sus`in[tori i-a vorbit ca la u\a cortuluiuneitinere`inând-onumai]nexpresiidegenul:„|terge-`i mucii,proast[”\i„Nenorocito,ie\iafar[”.Cutoateasteaculmea obr[znicieaconstat]ntemapropus[deAdrianSeverindezbaterii, suna a\a: „Istoria \i mitologia excep`ionalismului corup`iei române\ti”.|iuitea\avulpoiulavorbitdesprefurti\agurile„rubedeniilor”departid,nef[cândcelpu`inoaluzielaapuc[turilesale.Dac[ arfifostprinscura`a-ngur[cudoi-treiani]nurm[amfigânditcadatamneziapesteel,dar]nscenareas-auconsumat]nurm[cucâtevaluni,undemaipuic[s[pt[mânal]isuntaduse]nmemorie„secven`eleeuropene”dec[treprocuroriiDNA. Mul`ispunc[grosimeaobrazuluiunuipoliticiansem[soar[]nanii depolitic[,p[iacestindividdup[cumsemanifest[arepieleacât \oriciulunuiporc...matusalemic,credc[decumagânguritaf[cut politic[.|i-njude`ulnostruavemasemeneaexponate,dup[numaiun mandatStelic[Strugaru,Florin~urcanu\iNicolaeRebenciucmint cani\teadev[ra`iprofesioni\tipolitici.(LucianAlecsa)

28noiembrie2011

Pietoni lua`i pe sus de pe trecere \i trotuar Vineri,]njurulorei11.15,FlorinH.,de58deani, ]n timp ce conducea un autoturism ]nmatriculat ]n Bulgaria,pebulevardulMihaiEminescuajungândla intersec`iacustradaOctavOnicescu,aaccidentat-ope GeorgetaB.de49ani,careeraangajat[]ntraversareastr[zii,petrecereadepietonimarcat[\isemnalizat[ corespunz[tor. }n urma accidentului, femeia a fost transportat[ la Spitalul Jude`ean unde a primit ]ngrijirimedicale,r[mânândinternat[.Conduc[torul autoafosttestatcuaparatuletilotest,rezultatulfiind negativ.

Accident de la geamuri aburite Sâmb[t[ diminea`[, ]n jurul orei 06.05, Gheorghe B.,de53deani]ntimpceconduceaunautoturismpe Calea Na`ional[, ajungând la intersec`ia cu strada G[rii,]laccidenteaz[peVasileG.,de64deani angajat]ntraversareastr[ziipetrecerede pietoni. Pietonul a fost transportat la spital, suferind leziuni. Ulterior, poli`i\tiiaustabilitc[\oferulnu\ialuatm[suridedezaburireageamurilor autovehiculului, acest persoaneauajunsla lucru afectându-i vizibilitatea. spitallasfâr\itul }n aceea\i zi, ]n jurul orei s[pt[mâniitrecutedup[ce 14.30, Gheorghe S., de 49 de aufostlovitecuma\ina ani, ]n timp ce conducea un de\oferineaten`ipetroautoturismpestradaVârnavdin cipiul Boto\ani. Nici acest \ofer municipiul Boto\ani, la efectuatuarsauchiarpetrenuseaflasubinfluen`aalcoolului. reauneimanevredemers]napoi cereadepietoni To`iceitreiconduc[toriautoimplipentruaparcapetrotuarnus-aasica`i]nevenimentes-aualescudosagurat,]mprejurare]ncareaaccidenre penale pentru infrac`iunea de tat-opeAuricaT.de65ani,dinmuniv[t[marecorporal[dinculp[.(D.R.)

3

M[rinimie de 0 lei la Boto\ani Nici un boto\[nean nu a donat bani pentru ie\irea din criz[ a României. Guvernul a deschis un cont special ]n care oamenii pot dona bani care s[ ajute `ara s[ dep[\easc[dificult[`ileeconomice. De\iacestaafost]nfiin`at]nurm[ cuaproximativunan,laBoto\ani nimeninuadonat]nc[vreunleu. TrezoreriaBoto\aniadeschisun

Publicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

cont unde locuitorii jude`ului pot contribui la salvarea din criz[ a economieina`ionale,donândbani. Nimeni nu a trecut ins[ pragul institu`ieipentruadonam[carun leu. Guvernul României ruga cet[`enii s[ ajute `ara s[ ias[ din criz[ \i s[ sprijine economia, donândbani.Astfel,acestcontde dona`ii s-a ]nfiin`at ]n eventualitateac[boto\[neniisevorsensibiliza\ivordonacevabani.Laacea vreme, Guvernul a publicat ]n MonitorulOficialmodalit[`ileprin careromâniipotdonabani]ntr-un contspecialpentruaajuta`aras[ ias[ din criz[. Practic, oricine poate depune bani, ]n contul 20.37.01.02-Veniturialebugetului de stat - Dona`ii pentru diminuareaefectelorcrizeieconomice, deschislaTrezorerie.

Nici oficialit[`ile nu s-au dovedit m[rinimoase Nicim[carpoliticieniisau\efii din administra`ia local[ nu au

f[cutastfeldedona`ii.Aupreferat s[ doneze bani pentru sinistra`ii din Moldova, nu pentru economia `[rii. Guvernul de la Bucure\ti a decis, la \edin`a din 16iunie2010,catoateveniturile depeste8.000delei ]ncasatede angaja`iiministerelors[fiedonate la Fondul Solidaritatea. De asemenea, sumele câ\tigate de func`ionari din prezen`a lor ]n Consiliile de Administra`ie \i ]n Adun[rile Generale ale Ac`ionarilor de la companiile na`ionale vor ajunge direct la acest Fond. Fiecare astfel de reprezentantva]ntocmiodeclara`ie de dona`ie, prin care consemneaz[ c[ accept[ benevol s[ cedeze suma ]n contul „Solidarit[`ii“. „Contulestepezerodecândsa deschis, nimeni nu a efectuat niciodona`ie”,MihaiAlexa,directorTrezoreriaBoto\ani.(OtiliaMaxim)


TOPNEWS

28noiembrie2011

R[zboi la Parchet cu acuze de \antaj pentru Modern Calor Contractulsemnatcu ModernCalorde pre\edin`iiasocia`iilor deproprietari,„sub presiune\i\antaj”, dup[cumspun\efii Federa`ieiAsocia`iilor deProprietari(FAP) aadusoavalan\[de nemul`umiri. Prevederileprivind defalcareaconsumuriloranemul`umit mul`iboto\[neniicu centrale,careaudecis s[numaicontribuie nicim[carcuunleu lacotacomun[. Nemul`umirivin\ide laclien`iiModern Calor,spunePetric[ Butnaru,pre\edintele FAPBoto\ani.

semnat.Nemul`umi`isunt\iclien`ii societ[`ii Modern Calor. Unii dintrelocatariauaflat]nacestezile c[nulemaisuntluate]nconsiderarerepartitoareledecost,dup[un ordin al Autorit[`ii Na`ionale de Reglementare pentru Serviciile Laasocia`iiledeproprietaricurg Comunitare de Utilit[`i Publice reclama`iiledinpartealocatarilor, (ANRSC) deoarece la sc[rile de atâtcucentrale,cât\iceibran\a`i bloc]ncarelocuiescnus-aumonlasistemulcentralizatde]nc[lzire. tatrepartitoarelemartor.„Noiam „Proprietariicucentraledeaparta- solicitat la Modern Calor s[ ne mentnumaivors[deaun arate dac[ acolo unde nu ban la consumul cosuntsubsoluricondi`iile mun. }nainte de a fi tehnice permit s[ se prevederea aceasta montezerepartitoacu 30-50 la sut[ rele martor, pendin consum retrualiselua]n partizat ca \i calculoamenilor consum pe spacitirile de la redereclama`iiaufost `ii comune, lupartitoarele din adunatedela mea mai pl[tea apartamente.Nu boto\[neni\iconcâteceva.Acum amprimitniciun stituieprobe]n au spus clar: nu r[spuns”, a mai dauunbanlaMoprecizat pre\edindosar dernCalor\ia\teaptele FAP Boto\ani. t[s[fac[instan`adrepPre\edin`ii de asocia`ii tate”, a declarat Petric[ sus`in c[ au probleme cu Butnaru. Acesta sus`ine c[ multe locatarii\ipentruc[ModernCalor dintre persoanele care au semnat nuainstalatrepartitoaremartorla conven`ia cu Modern Calor spun nivelulfiec[reisc[ri,cilanivelde acumc[nuau\tiutdefaptceau bloc,astaducândlaorepartizarea

1.400

consumurilorcarestârne\tenumeroasenemul`umiri.

|eful asocia`iilor sus`ine c[ ar fi fost \antajat de reprezentan`ii Modern Calor Reprezentan`ii FAP Boto\ani sus`inc[,defapt,disputacuModern Calor pe seama contractelor estedepartedefinalizare.Plângerea penal[ ]mpotriva conducerii Modern Calor, pentru impunerea contractelorsubpresiunea\antajului, este depus[ de aproape dou[

luni,]ns[nus-aprimitdeocamdat[ niciun r[spuns la aceasta. Petric[ Butnarusus`ine]ns[c[af[cutsolicitare pentru o audien`[ la ministrul Administra`iei \i Internelor TraianIga\,pentrua-iexpunecum au fost impuse contractele cu ModernCalor,„subpresiuneaamenin`[rilor”.Procesele]ncareFAPcontest[contractulcuModernCalor,\i separatordinulreferitorladefalcarea consumurilor ]n condominii, sunt programate ]n prim[var[, ]n martie,dup[ce]nprim[faz[aufost câ\tigatedeasocia`ii.Reprezentan`ii Modern Calor refuz[ s[ ]\i spun[ punctuldevederereferitorlaorice acuza`ie]ndreptat[]mpotrivaconduceriisociet[`ii.(AuroraDimitriu)

Amsemnat,cuobiec`iuni,darsubpresiune. Amfost\antaja`ic[dac[nusemn[m`inem oamenii]nfrig,c[nuse]ncepefurnizarea agentuluitermic.Noiamf[cut\iplângere penal[laParchet Petric[Butnaru,pre\edinteFAP

Chiul uria\ de la ]nceputul \colii |coal[abandonat[dela]nceputulanuluide]nv[`[mânt. Num[rulabsen`elordincatalogaleelevilorboto\[nenia ajunsla250.000.|efii educa`ieipunacestlucrupe seamamunciloragricole\ia celorgospod[re\tilacareeleviiaufostopri`idep[rin`i. AdaMacovei,inspector\colargeneral,sus`inec[]nperioadaurm[toareaceast[cazurivor fimonitorizate,urmândafirealizatunplande m[suri pentru fiecare situa`ie. De trei ani, de când se afl[ la conducerea sistemului educa`ionalboto\[nean,inspectorul\colargenerala

]ncercat,caprintr-omaistrâns[leg[tur[a\colii cufamilia,s[sediminuezeabandonul\colar\i exmatricul[riledincauzaabsen`elor.„Este]nceputdean\colar\inuputempuneacestnum[r maredeabsen`edecâtpeseamaincluderiielevilor]nalteactivit[`i.Fielamuncacâmpului, fie ]n alte treburi gospod[re\ti mai cu seam[ decât a le pune pe latura aceea a oboselii \i suprasolicit[riidesfâr\itdean.Acumr[mâne s[ monitoriz[m ]n continuare aceast[ situa`ie, fiecare director de unitate de ]nv[`[mânt, ]mpreun[cudirigin`iitrebuies[realizezeunplan de m[suri sau m[car s[ ]ncerce s[ gestioneze aceast[situa`iepentruaefecteles[nufiedevastatoare”,adeclaratAdaMacovei.Num[rulridicatdeabsen`esevareg[si\i]nnum[rulelevilorcevorpierdedreptuldeaprimi„Banide liceu”sauaaloca`iilorcomplementare.(PetronelaRotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Profii vor liber \i pe 2 decembrie Ziualiber[de1decembrie-prilejpentrucadreledidacticedeasolicitaominivacan`[. Inspectoratul |colar Jude`ean a fostprimit[osolicitateprincareunuldintresindicateledineduca`iecereaziliber[ \ipe2decembrie,curecuperareaorelor ]ntr-o sâmb[t[. Ada Macovei, inspector \colargeneral,sus`inec[doarziuade1 decembrieesteziliber[,urmândcape2 decembrieactivitateas[sedesf[\oar[normal.Eaamen`ionatc[,]nceeaceprive\te zilelelibereacordatedeGuvernulRomâniei,doarziuade1decembrie,ZiuaNa`ional[aRomâniei,esteziliber[.„Atragem aten`ia personalului didactic cu rug[minteadeafitransmis[\icomunicat[\i elevilordeciziaI|Jdeanuprelungiaceast[perioad[devacan`[,estevorbadeo singur[zicarevafipedatade1decembrienu\ipe2decembriecurecuperare ]ntr-ozidesâmb[t[a\acumaucerutsindicatelepentruc[nuestecorects[l[s[m oalt[zilucr[toareliber[pentruaaduce\i copiii\icadreledidactice\i]ntregpersonaluldin]nv[`[mântpentrualucra]ntr-o ziliber[dedreptprinlege”,aspusAda Macovei.}nasentimentcu\efaeduca`iei boto\[nene sunt \i p[rin`ii elevilor, care nudoresccaeleviis[fiechema`isâmb[t[ laore.(P.R.)

Comerciantul cu carne de cal, c[utat cu Poli`ia SprijincerutPoli`ieipentrucontrolla agentuleconomicceatrimispepia`aie\ean[sutedekilogramedecarnedecal]n locdevit[.ConducereaDirec`ieiSanitar Veterinare\ipentruSiguran`aAlimentelorasolicitatacestsprijinavând]nvedere drumurile]nzadarf[cutepân[acumde inspectori.„Amf[cutadres[c[trePoli`ie \iamsolicitats[facemoechip[mixt[de control,pentruc[efectivsuntempurta`i dedrumuri.Amprimit\inoibuletinelede analiz[delaIa\i,\iafostunsingurlot,de 410kilogramedecarnedecal\ibovin[”, a spus Minodora Vasiliu, director DSVSA.InspectoriiDSVSAs-audeplasatdemaimulteorilarespectivulagent economic,]ns[nuaug[sitpenimenicu cares[discute.Reamintimc[lajum[tatea lunii poli`i\tii ie\eni au oprit ]n trafic o ma\in[cetransportacarnepentrucomercializare,ac[rui\ofernuapututsaprezinte si documentele de provenien`[ a m[rfii.(P.R.)

|efa educa`iei vrea mai mul`i copii la Ziua României Eleviiartrebuis[participe]nnum[r maimarelaac`iuneaorganizat[cuprilejul zileide1decembrie.Aceastaesteopinia Adei Macovei, inspector \colar general, careconsider[decuviin`[c[num[rulelevilorceparticip[laac`iuniledeZiuaNa`ional[aRomânieiartrebuis[fiemairidicatcomparativcuanultrecut.„Nedorimcaanulacestas[fiemultmaimul`i elevipentruc[sentimentulacestapatriotic secultiv[nunumai]n\coal[ci\i]nfamilie,dartrebuietr[it]mpreun[cuconcet[`enii,cuceicareauasistatlaschimb[rile dinultimiiani\iceicareaufostpefront. A`iv[zutc[vinveterani,oameni]nvârst[ care poate cu ultimele puteri doresc s[ asistelaacesteevenimente,dardinp[cate cadrele didactice \i copiii prefer[ s[ ]\i petreac[ timpul altfel”, este opinia \efei I|J.(P.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

28noiembrie2011

Pia`a imobiliar[, tot la mâna stranierilor clien`iaupl[titcubaniijos,majoritateafiindromânicarelucreaz[]n str[in[tate.Aproape30lasut[din popula`iaactiv[aBoto\aniuluieste plecat[ ]n str[in[tate”, precizeaz[ directorulagen`iei.

Pia`aimobiliar[din Boto\anisecaracterizeaz[printr-ooarecarestaredeechilibru ]nanul2011.Pre`ul propriet[`ilors-a opritdincoborâre, iarpentruagen`ii imobiliariadevenit destuldeclar[dorin`acump[r[torului,\i anume]ncedore\te s[investeasc[,cegen deimobilesecaut[\i cums[secomporte cunoulcump[r[tor. Dup[pr[bu\ireapie`eidin2008, care a durat pân[ anul trecut, din 2011au]nceputs[semaia\ezelucrurilepepia`aimobiliar[dinBoto\ani.Valoareaimobilelora]nceputtimids[seaprecieze,conform relat[rilor agen`ilor imobiliari de pepia`aboto\[nean[.„Pia`aimobi-

Chirii de la 70 la 350 de euro

liar[ s-a maturizat, comparativ cu anul2010.Pre`urilenuaumaicoborât,badincontr[,au]nceputs[ urcepeanumitesegmente,cupân[

Pre`urilelocuin`elor]nfunc`ie de]mbun[t[`iri\iamplasament

la8lasut[” declar[directorulunei agen`ii imobiliare. Imobilele mici sunt ]n topul preferin`elor boto\[nenilor,ace\tiaoptândadeseapentru garsoniere ori apartamente cu dou[ camere. Principalii clien`i

sunt boto\[nenii care au lucrat ]n str[in[tate. Ace\tia au reprezentat majoritateacump[r[torilordiniulie \iaugust,lunideconcediu]n`[ri precumSpania\iItalia.„}nlunile iulie \i august, 60 la sut[ dintre

Pia`a chiriilor din Boto\ani rezist[eroicunorvremuridestulde vitrege pentru alte segmente imobiliare, fiind chiar  ]ntr-o u\oar[ cre\tere. Speciali\tii pun acest lucru mai ales pe seama lipsei de proiecte noi. Chiria lunar[ cerut[ pentru locuin`ele din Boto\ani, ]n func`ie de dot[ri, sunt urm[toarele:ogarsonier[sepoate]nchiria cu sume ]ntre 70 \i 150 euro pe lun[,apartamentulcudou[camere ]ntre100\i250euro/lun[\ipentru unapartamentcutrei\ipatrucamere  boto\[nenii pot scoate din buzunar ]ntre 150 \i 350 euro pe lun[.„Pia`achiriilornuafostfoarteafectat[,deoarecenus-auprea construit locuin`e noi, iar cererea este mai mare decât oferta. Cele maic[utatesuntapartamentelecu dou[ camere”, concluzioneaz[ specialistul.(OtiliaMaxim)

Programul Prima Cas[ se pr[bu\e\te la a patra edi`ie

•Garsonier[-]ntre17.000\i22.000euro •Apartamentcudou[camere-]ntre20.000\i35.000euro •Apartamentcutreicamere-]ntre30.000\i45.000euro •Diferen`adintreapartamentelecentrale\iceledincartiere perifericeestede10.000euro.

Apatraedi`ieaprogramuluiPrimaCas[ are unimpactdestuldetimid]npia`[,comparativ cu Prima Cas[ 3, spun agen`ii imobiliari din zon[. Acest fapt pentru c[ accesul la credite este mai greoi, astfel ]ncât pu`ini boto\[neni

mai]ndeplinesccondi`iilesolicitatedebanc[ \i Fondul Na`ional de Garantare. Cea mai des ]ntâlnit[ modalitate de plat[ este cash, dup[ careesteplataprintr-uncreditipotecarnormal. (OtiliaMaxim)

Apar CAS-urile private Asigur[riledes[n[tatelepreg[tescmari surprizecelorcecotizeaz[lafond.}nanul viitorva]ncepe]nscrierealacaselede asigur[rides[n[tate private. Potrivitunuiproiectdeactnormativ care va modifica legea

s[n[t[`ii, firmele de asigur[ri privatevor]ncepegoanadup[clien`i, a\acums-a]ntâmplat]nurm[cu câ`iva ani cu asigur[rile pentru pensiileprivate.„Deocamdat[este vorba de un proiect de lege, dar caresevreaurgentat.Asigura`iide s[n[tate vor trebui s[ semneze contract cu o cas[ privat[ de asigur[ri. Se ia ]n calcul ca un procentajde93lasut[dinbaniicotiza`i la fondul asigur[rilor de s[n[tates[mearg[lacaseleprivate,iarrestullaCasaNa`ional[de Asigur[rideS[n[tate.Segr[be\te aceast[decizieconsiderându-sec[ managementul]ncazulinstitu`iilor privateestemaieficient\inuseva maipermitecheltuireabanilorf[r[ un control riguros”, a declarat Doru Culiceanu, pre\edintele ColegiuluiMedicilordinBoto\ani.}n forma actual[ a proiectului, care deocamdat[ a fost f[cut cunoscut doarreprezentan`ilormedicilor,se precizeaz[c[vorfiacceptate\ase case private de asigur[ri de s[n[tate,fiecaredinacesteaurmânds[ aib[celpu`inunmilionde]nscri\i. }n aceste condi`ii, \i casele jude`enedeasigur[rides[n[tate]\ivor restrângeactivitatea,axându-sepe controaleprivindcalitateaserviciilormedicaleacordateasigura`ilor. (AuroraDimitriu)


CMYK

ESEN~IAL

28noiembrie2011

5

Gre\elile magistra`ilor boto\[neni pl[tite la CEDO Oeventual[schimbarelegislativ[aduce]ndiscu`iemodalitateaprincarejudec[toriitrebuies[ pl[teasc[pentruerorilelor,cauzatefie deneglijen`[,fiedin lips[deprofesionalismoricorup`ie. Proiectuldelege]n discu`ieintroduce sanc`ionareadisciplinar[prinsuspendareadinfunc`iepeo perioad[depân[la \aseluni\idefine\te no`iuneadeexercitareafunc`ieicugrav[neglijen`[orirea credin`[. „Sunt de natur[ s[ ]ngr[deasc[ independen`a acestora” Printre cele mai importante tipurideabateridisciplinaremen`ionatepotfinum[ratemanifest[rile careaducatingereonoareisaupropriet[`iiprofesionaleoriprestigiuluijusti`iei,s[vâr\ite]nexercitarea sau]nafaraatribu`iilordeserviciu, obstruc`ionarea activit[`ii de inspec`ieajudec[torilor,inspectorilor judiciariprinoricefeldemijloace sauexercitareafunc`ieicurea-credin`[\igrav[neglijen`[.Pre\edintele Tribunalului Boto\ani judec[- torulAdrianTopor[scuestedep[rerec[suntdejapârghiilenecesareprincaremagistra`iicegre\esc pot fi pedepsi`i, schimbarea legislativ[ fiind doar o ]ngr[dire a celei de-a treia puteri. „Actualmente legea privind statutul judec[torilor\iprocurorilorprevedela articolul99oseriedesitua`ii]ncarepoatefiatras[r[spundereamagistra`ilor\isuntdestuldemulte. Deasemeneasunt\isanc`iunidisciplinare pentru diferite astfel de abateri.ProiectulGuvernuluicare dore\temodificareaacestuiarticol vizeaz[maimulteaspectepecare magistra`ii le consider[ necorespunz[toare \i care sunt de natur[ s[]ngr[deasc[independen`aacestora”, a fost de p[rere Adrian Topor[scu.

P[mânt ob`inut la Strasbourg Pedealt[parte,suntfoartemultecazuricândjusti`iadinRomânia ajudecatstrâmbcauze,prejudicia`iiapelândlaforurileinterna`ionale

pentrudreptate.Daunelemorale]n astfeldesitua`iinusuntmodeste, fiind pl[tite din buzunarul contribuabililor.Unexempluarputeafi o decizie din 2007, când Curtea European[ a Drepturilor Omului (CEDO) s-a pronun`at ]n cauza Dorneanu ]mpotriva României, constatând ]nc[lcarea dreptului la unprocesechitabil.Boto\[neanca aar[tatc[i-afostreconstituitgre\it dreptul de proprietate asupra unor suprafe`e de teren situate ]n comuna Roma din jude`ul Boto\ani. Printr-o hot[râre a Judec[toriei Boto\ani, care a r[mas irevocabil[ ]n 2001, a fost obligat[ Comisialocal[s[opun[]nposesie pe reclamant[ pe suprafe`ele respective\is[]ntocmeasc[documenta`ianecesar[eliber[riititlului de proprietate. Comisia local[ a ]ntocmitoseriedefi\etehnicecare nuaurespectatadlitteramdispozitivulhot[rârii,dincauzaneconcordan`elor dintre aceasta \i situa`ia dinteren.}nanul2002afostemis titluldeproprietatepenumelereclamantei, pentru ]ntreaga suprafa`[deterenspecificat[]nhot[râre.Reclamantaarefuzattitlulmotivândc[acestanurespect[vecin[t[`ileindicate]nhot[râre.Ulterior,dup[ces-astabilitc[justi`ia dinRomâniaaprejudiciat-opereclamant[, i s-a acordat suma de 3.000eurocutitludedaunemorale\isumade580eurocutitlude cheltuielidejudecat[.

Copil recâ\tigat la Curtea European[ Alt caz relevant este din anul 2009, ]n dosarul Am[n[l[chioai ]mpotriva României. B[rbatul a avut o fiic[ n[scut[ ]n anul 1994 so`ia sa murind ]n anul 1999. }n anul 2001 boto\[neanul \i-a l[sat

fiicas[]\ipetreac[vacan`alabuniciimaterni]njude`ulMaramure\. Astfela]nceputtotul,buniciirefuzând s[-i mai dea copilul ]napoi. Pre` de mai mul`i ani b[rbatul a luptat ]n instan`[ s[-\i recupereze copilul, instan`ele din România spunândc[feti`ei]ieramaibinela bunici.De\ip[rinteleapututprezenta ]n nenum[rate rânduri c[ aveaunmediufamilialstabil\iputeas[ocreasc[pefeti`[,instan`ele române\ti au spus c[ feti`a s-a obi\nuitlabunici\ic[nuputeas[ maifieluat[dinaceafamilie.Ulterior,]nanul2009CEDOastabilitc[feti`ai-afostluat[]nmodabuzivtat[lui,astfelc[statulromâni-a pl[tit  reclamantului 20.000 euro daune morale \i 3.000 cu titlu de cheltuieli de judecat[. Iar acestea suntnumaidou[exemple,astfelde cazuriputândcontinua.

hot[rârea, un fel de cale extraordinar[ de atac. Orice hot[râre judec[toreasc[poateficontrolat[princ[i de atac. Exist[ calea cas[rii, desfiin`[rii\iarelu[riijudec[`ii\iunvot Probabil\idincauzaunor deblamaljudec[toruluiresastfeldegre\elis-adorit pectiv.Olips[demotischimbarea legii, varecorespunz[toare, pentru ca magisde nepricepere ]n tra`i care gre\esc ultim[ instan`[ as[ fie pedepsi`i trage calificative mai aspru. Cu necorespunz[toate acestea se toarecuposibililas[locdeintertatea ]n cele din deeuroaob`inutun pret[ri. „Hot[urm[aexcluderii boto\[neanlaCEDO rârea judec[todin magistratur[ dup[ceis-aluat reasc[ este ca o pentru lips[ de penedrept peceteafiec[ruijuprofesionalism”, a feti`a dec[tor. Fiecare tread[ugatAdrianTopobuies[sestr[duiasc[s[ r[scu. }ns[ \i pre\edinredactezehot[rârilecâtmai teleTribunaluluiBoto\ania bine. Dar cine apreciaz[ dac[ le-a fostdep[rerec[magistra`iicarenu redactatbinesaunu?Asta]nseamn[ faccinstetagmeitrebuieelimina`idin ocomisiecares[vin[s[examineze sistem.(D[nu`Rotariu)

Magistra`ii care nu fac cinste breslei trebuie elimina`i

23.000

Dinceletreimilioanedecauzecesesolu`ioneaz[]ninstan`ele judec[tore\ti]ntr-unandezilesuntsitua`iicarepotna\tediscu`ii.Pot fisolu`iigre\ite,solu`iicaresuntmaigreude]n`eles,daracesteafiind mediatizatemaimultser[stoarn[prezum`iac[totulcesefaceeste r[u.Raportatlanum[rultotal,câteastfeldecazurisunt?|inoisuntemdeacordcaceicenefacderu\ines[fie]nl[tura`i AdrianTopor[scu,pre\edinteleTribunaluluiBoto\ani Astfeldecauzesuntdificilepentruc[trecanibunidela]nregistrare pân[lasolu`ionare.Mereulespunclien`ilormeic[trebuier[bdare, ]ns[]ntotdeaunadreptatea]nvinge SimonaBosovici,unuldintreavoca`iiboto\[neni careacâ\tigatmaimultecauzelaCEDO


6

TOPNEWS

28noiembrie2011

|ofer de com[ la Dorohoi Unb[rbatdin Dorohoiceaprovocats[pt[mânatrecut[uneveniment rutiereraatâtde beat]ncâtdeabiase mai`ineapepicioare.Defapteralaun pasdecom[,potrivitpoli`i\tilor]n momentulproducerii accidentuluiaveao valoareaaalcoolului ]nsângedeaproape 3lamie. Pe21noiembrieGheorgheI.de 53ani,dinmunicipiulDorohoi,]n timpceconduceaunautoturismpe strada C.D. Gherea, ajungând la intersec`ia cu strada Dimitrie Pompeiu,acro\eaz[altautoturism care a\tepta s[ p[trund[ ]n intersec`ie,avândprioritateadetrecere restric`ionat[deindicatorul„Oprire”.}nurmaaccidentuluiarezul-

tat avarierea celor nicipal Dorohoi, dou[ autoturisme. undeis-aurecoltat |oferul vinovat a probebiologice]n fugit,fiindidentivederea stabilirii ficat ulterior la alcoolemiei. Remg/lalcoolpur]n domiciliul s[u. zultatul lor este sângeaveaconB[rbatularefuzat halucinant,lapriduc[torulautola testarea cu aparama prob[ fiind o adouaprob[ tul etilotest. Cu valoare de 2,95 toate acestea a fost mg/l alcool pur ]n conduslaSpitalulmusânge. „Gheorghe I.

2,75

este cercetat pentru s[vâr\irea infrac`iunilordeconducereapedrumurile publice a unui autovehicul de c[tre o persoan[ având o ]mbiba`iealcoolic[pestelimitalegal[ \ip[r[sirealoculuiaccidentuluica urmare a s[vâr\irii unei infrac`iuni, f[r[ ]ncuviin`area organelor depoli`ie”aspusDanielaGheorghiescu, purt[torul de cuvânt al IPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Tân[r[ violat[ la ie\irea din discotec[ Otân[r[]nvârst[de24de anicese]ntorceaacas[dela serviciuafostviolat[]nnoapteadesâmb[t[spreduminic[ ]nlocalitateaDurne\ti. PetronelaU.,dinmunicipiul Foc\ani,jude`ulVranceaeste angajat[laodiscotec[din localitate,iar]nnoaptearespectiv[,]njurulorei02.00se ]ntorceasprecas[. Aobservatc[eraurm[rit[,]ns[nuadatprea mare aten`ie pentru c[ de multe ori când se

]ntorceaacas[maieraupersoanepestrad[.}ns[ când a ajuns ]n fa`a por`ii a fost atacat[ de urm[ritor.B[rbatulatras-ospreunlocneluminat, unde a b[tut-o, lovind-o cu pumnii \i cu picioarele, dup[ care a violat-o. Dup[ ce \i-a b[tutjocdetân[r[agresorulafugit,iarvictima saacerutajutor.Oambulan`[atransportat-ola Spitalul Jude`ean, unde tân[ra a reclamat poli`i\tilorc[afostvictimaunuiviol.}nbaza semnalmenteloroferitedevictima]ncâtevaore poli`i\tiiauidentificatautorulacestafiindIonu` Radu,dinlocalitate.Dup[cevafiaudiat\iprezentatunuiprocuror,celmaiprobabiltân[rul va fi prezentat ]n fa`a unui judec[tor de la Judec[toria Boto\ani pentru arest preventiv. Ionu`Radurisc[pentrufaptasas[stea]nspatelegratiilorpân[lazeceani.(D[nu`Rotariu)

Cercet[rileefectuateaustabilitc[suspectdes[vâr\irea infrac`iuniiesteIonu`R.de21 ani,dincomunaDurne\ti, fa`[decarevafiluat[m[surare`ineriipentru24deore ]narestulIPJBoto\ani.Acestaestecercetatsubaspectul s[vâr\iriiinfrac`iuniideviol inspectorprincipalDaniela Ghorghiescu,purt[torde cuvântIPJBoto\ani

Bolnavii de HIV/SIDA trata`i pe jum[tate Fondurilepentru tratamentelepersoanelorcuHIV/SIDA \ialebolnavilorde canceraufostsuplimentatedeCasa Na`ional[deAsigur[rideS[n[tate pentrujude`ulBoto\ani.Cutoate acestea,suntinsuficientepentruaasigura]n]ntregime tratamentelelunare. Pentru medicamentele bolnavilorcuHIV/SIDAdin jude`s-aualocatdelanivel central 800.000 de lei, iar pentru oncologie ]nc[ 868.000 de lei. Reprezentan`iiCaseiJude`enedeAsigur[ri de S[n[tate (CJAS) sus`inc[arfisuficien`ibani pentruaacoperipeacestan necesarul de fonduri pentru tratamente. „Noi am trimis necesarul \i ni s-au alocat 1.600.000deleipentrucele dou[ programe. Aceste fonduri,dac[vorficorectgestionate,voracoperinecesarul pân[ la finalul anului ]n curs”,adeclaratRodicaHu`uleac, pre\edintele CJAS. Dealt[p[reresunt]ns[reprezentan`ii pacien`ilor. De exemplu,]ncazulpersoanelor cuHIV/SIDA,tratamentulnu ajungepentru]ntreagalun[.

„S-a ajuns la 15 zile de tratament pe lun[” Chiar dac[ suplimentarea fondurilor le-a mai ad[ugat pacien`ilorcâtevaziledetratament ]n plus fa`[ de cât beneficiau ]n lunile trecute, nus-aajunss[seasigurecorectmedica`ia,dup[schemele de tratament pe care le recomand[ medicii. „Acum s-aajunsla15ziledetratament pe lun[. Dar normal estecamedica`ias[fieacordat[ ]ntreaga lun[, f[r[ ]ntreruperi care risc[ s[ compromit[ rezultatele tratamentului”, a declarat Carmen Alexa,pre\edinteleAsocia`iei Persoanelor cu HIV/SIDA Boto\ani. }n ultimul an, la aceste dou[ programe s-a f[cutoeconomielasângela fondurilealocatepentrutratamente, care a pus pe liste de a\teptare pentru medicamentebolnavidecancer,dar a]ntrerupt\imedica`iazecilor de persoane cu HIV/SIDA, careauavutuneoripartede tratament numai dou[ 2-3 ziledinlun[,nu30,câtarfifost normal.(AuroraDimitriu)


PUBLICITATE

28noiembrie2011

calendar ortodox

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament3 camere100mp, decomandat,2b[ipestr. OctavOnicescu,partercu vedereinParculMihai Eminescu.Pre`50.000 EUROTEL.: 0745.150.765. *Vândapartament4 cameredecomandat,80mp situatinPia`aRevolu`iei, vederespreCEC.Pre`55. 000EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[laro\usituat[ pestradaHatmanArbore 200mp,zon[deosebit[

28LSf^ntul|tefancelNou;Sf^ntul MucenicIrinarh(Post)

Merit[v[zut[TEL.: 0744.267.646.

angaj[ri *Angajezmenajer[ pentrucas[cu recomandare.Rela`iila telefon:0755.425.605 pân[laora16.00.(1)

anun`urimediu *SCRECICLYNGSRL, solicit[autoriza`iede mediupentruobiectivul „Punctcolectarede\euri reciclabile”situat]n Boto\anistr.IonCreang[ nr.45.Contesta`iisepot depunelasediulAPM Boto\anidinb-dulMihai Eminescunr.44.(2261-1)

7

Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 2\i16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Metode de convingere -Cumconvingofat[s[fac[ sexcumine? -Dac[aflivreodat[,scrie-mi \imie

Manual de folosire -Cumsepuneunprezervativ peobiectulmuncii? - Depinde. Dac[ e\ti strungar sau\oferdeautobuzemaidificil. Dragosteadesear[ Un b[rbat ]i spune vecinului s[uc[sepoart[camindecent. -Dece,m[i? -Tevedetoat[stradacumfaci dragoste cu nevasta ]n fiecare sear[ dup[ ora zece. |i nici m[carnutragiperdeaua. - Ei, vezi cum vorbe\te lumea? P[i eu ]n fiecare sear[, dup[orazece,suntlaserviciu.

Super neveste Trei prieteni se laud[ cu nevestelelor: -Euamonevast[caunfluture

- Nevast[-mea e ca o c[prioar[ Altreileast[\isegânde\te,la care dup[ un timp ]ndelung spune: -P[iniciameanupreaseam[n[aom...

}mprejur[rile crimei -Cumexplica`ifaptulc[,v-a`i omorât soacra cu cinci ]mpu\c[turiderevolver? - Dup[ a cincea ]mpu\c[tur[ mis-auterminatcartu\ele.

Rela`ii experimentale }n cadrul unui experiment interna`ional se trimit pe câte o insul[pustiecâtedoib[rba`i\io femeiepentruunandezile.La experimentparticip[doienglezi \ioenglezoaic[,doifrancezi\i o fran`uzoaic[, doi ru\i \i o rusoaic[.Dup[unansunt]ntrebate femeile despre experien`a careauavut-o\iceimpresieau. Englezoaica: -Ces[spun,afostrelaxant,

am citit toat[ ziua, am ascultat muzic[. - Bine dar \i cei doi gentlemani? -Nu\tiu,nuafostnimenis[ neintroduc[,a\ac[fiecare\i-a petrecuttimpulcumacrezutde cuviin`[. Fran`uzoaica: - Oh, a fost splendid, a\ repeta oricândexperien`aasta...Pentruo lun[amfostnevastaluiJeanPierre \iamantaluiJeanLuciarcealalt[ lun[nevastaluiJeanLuc\iamanta luiJeanPierre.Afostcevadevis Rusoaica, am[rât[, obosit[, sictirit[: - A fost un co\mar, a fost de groaz[. Toat[ ziua m[ regulau cândunulcândaltul\isearaf[ceau \edin`[s[m[criticec[-scurv[.

AGENDA SERVICIILOR

Mona Lisa ]n familie - Dori`i s[ vede`i zâmbetul enigmaticalMoneiLisa,f[r[s[ vizita`iLouvre-ul? -....? - }ntreba`i-v[ so`ia pe ce v-a cheltuitsalariul.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:0331711802

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Protec`iacivil[:982;511704 Termica:535340;517953 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Protec`iamediului:584136 Distribu`ie: DanIACOB

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

Evenimente de Botosani nr.2013  
Evenimente de Botosani nr.2013  

Ziarul orasului tau!