Page 1

CMYK

Noiamân[ri]nproceselepentru laborator\icurentdela„Mavromati”

Pag. 2

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Criz[ de oftalmologi ]n spitale

AnulVII•nr.224(2006)•Joi,17noiembrie2011•8pagini

Femeie lovit[ de ma\in[ pe trecerea de pietoni MariaDamian, de50deani,a ajunsmiercuri laamiaz[laspitaldup[cea fostaccidentat[ petrecereade pietoni.

SC |coala SRL - \coli \i licee transformate ]n agen`ii imobiliare

Unele \coli au devenit veritabili actori pe pia`a imobiliar[. Acestea \i-au ]nchiriat din spa`ii pentru tot felul de activit[`i. Cele dou[ colegi na`ionale au \i cei mai mul`i clien`i. Pag. 4

Medicii de la urgen`e ]mboln[vi`i de \antier Condi`iile]ncareselucreaz[la UnitateadePrimireaUrgen`elor delaSpitalulJude`ean,dup[ceo partedinspa`iuafostluat]nst[pâniredeconstructori,i-au]mboln[vitpemul`idintremedici. Pagina 3

Pag. 6

Pagina 5


2

STARTNEWS TABLETA «Stelic[Strugarus-agândits[sehârjoneasc[]ncontinuarecuANI,darnu oriunde,ci]nfa`ajudec[torilordela ]naltaCurtedeCasa`ie\iJusti`iei, inten`ioneaz[s[cear[daunemoraledeoareceacuzelecei-aufostadusei-auafectat imaginea.S[auzi\is[nucrezi.Darce imagine,dragule?Ceadem[celar?»

Hârjoan[ neortodox[ Toat[lumea\tiapân[maizileletrecutec[ANIepeurmeledeputatuluiStelic[IacobStrugaru,daruitec[lucrurileauluatocutotul alt[]ntors[tur[,exactpedos,alesulnostrudelaDarabanii-apusel gândr[u,seiadeea,]ncearc[s-o]mbrobodeasc[,sed[fl[c[ucool, plindemu\chi\ipedeasupravirgin(moralmentevorbind),`ip[cât ]l`inbojociic[usturoin-amâncat\ic[guri`anu-imiroase.Când]l vezi]nl[crimatprecumuncâine]nc[lduri,mais[-lcrezipecuvânt. Acums[vedempovestea.D[r[b[neanulStelic[s-asim`itjignit cândANIl-aacuzatdeinfidelitatefa`[debanulpublic,]nsensulc[ deput[`elulasustrascâ`ivafirfireidinboccelu`acabinetuluis[ude parlamentardonându-icaunp[rinteiubitorprogenituriisale.Gestul isepare]ndrept[`itatâtatimpcâtfeciora\uls[u,beneficiarulm[laiului,esteun...europeanpur-sânge,doldoradeenglez[\idoct]ntot feluldeproiecte.Lasinguraconferin`[depres[pecarea`inut-ode cândafostalesdeputata\iexclamatcu`âfn[caoricep[rintece-\i simte familia persecutat[ de ziari\ti: „Oho, copilul meu \tie mai mult[englez[decât\tiueu,sepricepe\ilatotfeluldealtecele”, numaic[individulauitats[spun[c[elnu\tieoboab[deenglez[, doarcândse]ntâlne\tecuFlorin~urcanupeholurileParlamentului maipronun`[printredin`i„mygoodfellow”,s[sedeade\tept. A\a-icuhârbul\icuoalaspart[.Dac[deputatulnu-i\iobraznic, gâlceavapareafilipsit[depiper\isare.Stelic[Strugarus-agândit s[sehârjoneasc[]ncontinuarecuANI,darnuoriunde,ci]nfa`a judec[torilordela}naltaCurtedeCasa`ie\iJusti`iei,inten`ioneaz[ s[cear[daunemoraledeoareceacuzelecei-aufostadusei-auafectatimaginea.S[auzi\is[nucrezi.Darceimagine,dragule?Cea dem[celar?Deput[`elulcontinu[s[sus`in[c[angajareafiuluilacabinetuls[udeparlamentarn-afostdecâtungestp[rintesc\icâtse poatedelegal,nicipedepartenupoatefivorbadeunconflictde interese.Cic[procesulvaavealocabia]nvaraanuluiviitor,cucâteva luni ]naintea sfâr\itului de mandat. Strategie de „d[\tept” de Darabani;ce-\izice:chiardac[pierdalegerile,nu-mivorputealua niciboiidelabiciclet[. {\tianesuntale\ii,cueidefil[m.}ncurândvomaveaalegeri,to`i gândesclafel,]\iburdu\escte\cherelepeoricecale,recurglatot feluldeartificiipentruaaveacevab[nu`ipentrucampanie.De]ndat[cevomintra]nanelectoral,d[r[b[nenii\icet[`eniicomunelor limitrofenordiculuior[\elvorprofitadegenerozitatead-luideputat \isevorpricopsicucâteosticl[deulei\i1kgdezah[r.]ivorr[spundecuzâmbetulpebuze:„s[ru’mâna,domndeputat,cesuflet mareave`i”. Pescurt,cama\asun[idiladintredeputatulStelic[IacobStrugaru \i neastâmp[rata ANI. Nu vreau s[ fiu interpretat gre\it sau s[-i creezcumvasuspiciunid-neiStrugaru,ANInu-iofemeie,ciesteo institu`ieastatului,subtitulaturadeAgen`iaNa`ional[deIntegritate, \icaretrebuierespectat[.(LucianAlecsa)

Sesizare la Ministerul Educa`iei pentru salariile de la C[l[ra\i Salarizareacadrelordidacticeestef[cut[de\coal[\inudeprim[rie. Aten`ionareaafostf[cut[ieri]ncadrulColegiuluiPrefecturaldeDaniel Botezatu,inspector\colargeneraladjunct.Aceastaafostnecesar[dup[ celunatrecut[cadreledidacticedinC[l[ra\iauprimitlefurilecu]ntârziere,ceidelaPrim[rierefuzânds[respecteunordinprivindsalarizarea celordin]nv[`[mânt.„Exist[oprim[rie]njude`carenurespect[ordinul ce vizeaz[ salarizarea cadrelor didactice. Pentru a nu exista cadre didacticenemul`umite\ieventualemi\c[rideprotest,l[sa`ideoparteconflictele interpersonale dintre prim[rie \i director de \coal[ \i ac`iona`i conform legii. Am fost nevoi`i \i am f[cut o sesizare \i la Ministru Educa`ieiprivindproblemacareexist[]naceacomun[”,aspusDaniel Botezatu. Din septembrie plata retribu`iilor trebuie efectuat[ conform unuiordinulcomunalMinisteruluiEduca`iei,MinisteruluiAdministra`iei \iInternelor\iMinisteruluiFinan`elorPublice.(PetronelaRotariu)

17noiembrie2011

Noi amân[ri ]n procesele pentru laborator \i curent de la „Mavromati” Solicitareadeanulare acontractuluipentru laboratoruldeanalize medicalealSpitalului Jude`ean,]ncheiatcu firmaSanomed,vafi discutat[launnou termen.Agentuleconomicaob`inutieri]n instan`[onou[amânare]nproces,soarta acestuicontractde asocia`iuneurmânds[ serepun[]ndiscu`ie pe7decembrie.Nici cuE.ONspitalulnua avutmaimultnoroc laultimultermen. „Reprezentan`iifirmeiSanomed aumaisolicitatunr[gazpentrua aduce ni\te documente noi la dosar”, a precizat juristul Spitalului Jude`ean, Victor Ni`u. Procesul deschis de spital pentru anulareacontractuluicareprive\te laboratorul„Jude`eanului”dureaz[ devreonou[lunidezile,fiinddeschisdup[ces-aob`inutsuspendareaacestuicontract.Reprezentan`ii „Mavromati” nu ]n`eleg de ce se caut[ amânarea momentului deciziei,]ncondi`iile]ncarefirma\i-a luat aparatura de laborator de la

Jude`ean\inupares[maifieinteresat[deactivitateadelaunitatea medical[ boto\[nean[. }n lunile scurse de la ]nceputul procesului juri\tiispitaluluispunc[auadunat suficiente dovezi cu care s[ demonstreze c[ asocierea nu a fost delocbenefic[pentrulaborator.

}n decembrie, „r[zboi” \i cu E.on-ul Tot]naceast[s[pt[mân[,unalt procespecare]lduceunitateamedical[deanibuni,afostamânatla unnoutermen,]ndecembrie.LitigiulcuE.ON,ac[ruimiz[estede 700.000delei,aavutultimulter-

men pe 15 noiembrie, ]ns[ a fost stabilit[ o nou[ dat[ pentru confruntarea dintre p[r`i. „|i acest processevajudecalaunnoutermen,pe13decembrie.Nus-adepus ]nc[ expertiza tehnic[ privind contoruldelacareapornitne]n`elegerea”,amen`ionatjuristulVictorNi`u.Calcululgre\italconsumului de energie electric[ a f[cut caE.ONs[ser[zboiasc[]ninstan`[cuSpitalulJude`eanpentruamintitasum[.E.ONasolicitatoexpertiz[tehnic[asupracontoruluicare separec[a]nregistratgre\itconsumulspitalului.Gre\ealadecalcul careseinvoc[]nacestprocesdateaz[din2008.(AuroraDimitriu)

Profesor problem[ `inut la catedr[ cu avertismente \i concedii medicale Modul]ncaresuntacordatecertificatelemedicaleridic[semnede ]ntrebaredinparteaconducerii Inspectoratului|colarJude`ean (I|J).Corectitudineaacestoraa intrat]naten`ia\efiloreduca`iei boto\[nenecaurmareacazului profesoruluideinformatic[dela grupul\colardin|tef[ne\ti,Emil Târ\oag[. Solicitarea verific[rii actelor medicale de c[tre cei abilita`iatâtpentruelevicât\ipentrucadreledidacticeafostf[cutedeDanielBotezatu,inspector\colar general adjunct, ]n cadrul Colegiului Prefectural de ieri.Acestaareamintit\ifaptulc[estenemul`umitc[ cei de la Poli`ia |tef[ne\ti i-au dat cadrului didactic doarunavertismentdup[ceauavutdoveziclarec[ acestaatras-odep[rpeoelev[.Prezen`ilaColegiu PrefecturalceidelaInspectoratuldePoli`ieJude`ean \iDirec`iadeS[n[tatePublic[nuaucomentat]nnici unfelsitua`iaprezentat[deadjunctulI|J.(Petronela Rotariu)

Dl.profesorst[dou[s[pt[mânila \coal[\itrei]nconcediumedical. Ieri(mar`i,n.r.)cineval-av[zutla restaurant]nfa`aunorhalbede bere.Amv[zut\icomentariiledin mass-media\isuntcomentariicare ap[r[ocauz[pierdut[ DanielBotezatu,inspector\colar generaladjunct


TOPNEWS

17noiembrie2011

Medicii de la urgen`e ]mboln[vi`i de \antier Condi`iile]ncarese lucreaz[laUnitatea dePrimireaUrgen`elordelaSpitalul Jude`ean,dup[ceo partedinspa`iuafost luat]nst[pânirede constructori,i-au]mboln[vitpemul`idintremedici.Cadrele medicaledelaUPUse plângc[auf[cutotite,sinuzite,guturai, virozepentruc[lucreaz[]ncondi`iiimproprii,]ncurent,]n frig,]nzgomot. „Bate vântul la noi, lucr[m ]n curent... ne-am ]mboln[vit to`i. Tuneluldelemncarefaceleg[tura delaUrgen`ecuspitalularfitrebuit demultizolat.Dup[ritmul]ncare selucreaz[avem]nc[dea\teptat”, a declarat un medic din carul Unit[`iidePrimireaUrgen`elorde la„Mavromati”.Cadrelemedicale de la UPU ar trebui s[ scape de \antiercam]ntreiluni.Astalis-a promislaintrareaconstructorilor]n sec`ie.Angaja`iispitaluluispun]ns[ c[v[dlalucrupreapu`iniconstructoricas[maisperec[promisiunea vafirespectat[.}nacesttimp,spun ei,temperaturilesc[zutenui-auier-

tat.|efulsec`iei,Petric[R[d[uceanu,sus`ine]ns[c[areve\tibune.}n aceste zile constructorii se pun pe treab[.

Improviza`ia se r[sfrânge \i asupra pacien`ilor Tuneluldinlemnconstruit]nexteriorulunit[`iimedicale,pelâng[ zidulspitalului,vaconstitui,provizoriu,caleapeundesunttransporta`ibolnaviidelaUPUspreholul spitalului.Potrivitpromisiunilorf[cutedeconstructorconduceriiunit[`iimedicale,prinfebruarieartrebuis[serenun`elaaceast[improviza`ie \i s[ se revin[ la circuitul normaldeoarece\antierularurma s[semutelaaltnivel.Perioada]n

care\antierulapusst[pânirepeo parte a spa`iului ]n care func`ioneaz[UPUcoincide]ns[cutemperaturile cele mai sc[zute din an. Deja personalul de la UPU se re-

simtedepeurma]ntârzieriiizol[rii termiceatunelului,frigul\icurentul afectându-i \i pe bolnavii care sunttransporta`ipentruinternarede laUrgen`e.(AuroraDimitriu)

Chiardac[s-au]mboln[vitoameniicarelucreaz[ laUPU,eunupots[spunc[edincauzacondi`iilor]ncaresemunce\te.Nuamdeundes[\tiu asta.Ausc[zuttemperaturile,poateau]nfamilie persoanecuviroze...estesezonulafec`iunilorrespiratorii.Dardac[estes[vorbimdecondi`iilede lucru,avemve\tibune:constructorul]ncepeizola`iatermic[atunelului.Auadusmaterialele\i credc[seapuc[detreab[chiarmâine Petric[R[d[uceanu,medic\efUPU

Patinoarul e aproape ]nghe`at Odat[cur[cireavremiilapatinoaruldinora\muncitoriiau intrat]nfebraultimelor preg[tiripentrucadeschiderea acestuias[aib[locladata anun`at[,adic[]nweek-end. Lucr[toriifacverific[rilainstala`iade]nghe`aapeipentrua nuexistaprobleme]nmomentul form[riistratuluideghea`[, care,pentruafunc`iona]n condi`iioptime,trebuies[aib[ ogrosimedeoptcentimetri. Angaja`iiauamplasatopodeadelemnprovizorie ]n incinta holului s[lii pentru a se evita deteriorarea celei permanente prin utilizarea frecvent[apatinelor.Ma\inadeascu`itpatine este de asemenea preg[tit[ s[ fac[ fa`[ solicit[rilor.„Noiamcump[ratanultrecutoma\in[deascu`itpatine\iavemtoatepatineletrecuteprinma\in[,daranulacestafacemgratuit \ipentrupublicullarg.Cinevinedeacas[cu patinelelui,]iasigur[mnoiascu`irea.Prinalte ora\eleiau5lei,7lei.Noiamf[cutastacaun bonus pentru cei ce opteaz[ s[ vin[ la patinoar”,adeclaratEugen~urcanu.Câ`ivaagen`i economici \i-au amplasat deja standurile unde boto\[neniivorputeaservib[uturicaldepentru asedezmor`idinfrigdup[ceaufostprotagoni\tiiuneisesiunidepatinaj.(OtiliaMaxim)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Hingherii s-au ]ntors pe str[zile Boto\aniului Dup[ceoperioad[hingheriicecapturau câinii de pe teritoriul municipiului \i-au ]ncetatactivitatea,mar`i,ace\tiaaurevenit pestr[zileora\ului.ConflicteledintreAsocia`iapentruProtec`iaAnimalelorADOR\i municipalitate, dar \i num[rul mare de boto\[nenicaresolicit[ridicareamaidanezilordinariileexistenteaudeterminatconducereaDirec`ieideServiciiPublice,Sport\i Agrement(DSPSA)s[apelezedinnoula hingheri. Mar`i, ace\tia au fost solicita`i pentru ridicarea unor animale din zona ANLBucovina,]ntrucâteireprezentauun pericolpentrucopiiicarese]ntorceaudela \coal[. Angaja`ii firmei care se ocup[ de ecarisajtrebuiecapân[lasfâr\itulacestuian s[adunepeste250demaidanezi.„Pân[la sfâr\itulanuluiacestahingheriiaudecapturatcam250demaidanezidepestr[zileora\ului.Avemadreselacare]itrimitem,\tim câtevafocareexistente,dartrebuies[ias[\i eicuma\inapestrad[pentruag[simaidanezii”, afirm[ Eugen ~urcanu, director DSPSA.(O.M.)

Recens[mântul de control la final Cei 10 recenzori angrena`i ]n jude` cu recens[mântuldecontrolaupredatmiercuri mapele,]nbazac[rorasevorintroduceinforma`iile]nbancadedateaInstitutuluiNa`ionaldeStatistic[.Opera`iuneaseefectueaz[pentruaseconstatadac[formularele completate]ncadrulrecens[mântuluipopula`iei\iallocuin`elorcorespundcucelespeciale,folosite]nrecens[mântuldecontrol. }nacestadinurm[aufostinclusemaimulte sectoarealeseprinselec`ielanivelcentralBoto\ani, Dorohoi, |tef[ne\ti, Cord[reni, Dobârceni, Hude\ti, Mileanca, |endriceni \iV[cule\ti-cucâte100delocuin`e,fiecarefiindrecenzatedecâteuncontrolor.Date provizorii privind recens[mântul vor fi f[cute publice abia ]n luna ianuarie, pân[ atunci,angaja`iprovizoriiaiDirec`ieiJude`enedeStatistic[sevorocupadeintroducereadatelor]ncalculator.Opartedinace\ti angaja`i au lucrat \i pentru recens[mântul agricol.(O.M.)

Sp[rg[tor de ma\ini, fiu de fost poli`ist, eliberat provizoriu de instan`[

Aceast[instala`iefunc`ioneaz[asemeniunuifrigider.Trebuie s[seude]nmodconstant,pentruaseformastratuldeghea`[ Acestatrebuieref[cut]nfiecaresear[,dup[cese]ncheieprogramuldeoarecepatinajuldistrugestratuldeghea`[ Eugen~urcanu,director]ncadrulDirec`ieideServicii Publice,Sport\iAgrement(DSPSA)

Untân[rde26deani,judecatpentrumai multefurturidinma\ini,afosteliberatsub controljudiciardemagistra`iiTribunalului Boto\ani.BogdanAlexandruZe`uestefiul fostuluipoli`istVasileZe`u,\efuldepost dinVorona,\iestejudecatlaJudec[toria Boto\ani]mpreun[cuceilal`itreicomplici pentrufurtcalificat,dup[ceaspart15ma\inidinBoto\ani\iSuceava,]nnumaidou[ zile.Acestaasolicitateliberareaprovizorie subcontroljudiciardorindastfels[scapede arestulpreventiv.Cerereai-afostrespins[ deJudec[toriaBoto\ani,]ns[Ze`uaf[cut recurs, magistra`ii Tribunalului hot[rând eliberarealui.Cutoatec[esteliberBogdan Alexandru Ze`u are mai multe obliga`ii. „Inculpatulareobliga`iadeanup[r[siraza teritorial[ajude`uluiBoto\ani,deanuintra ]ncontactcuceilal`iinculpa`i\ideaseprezenta]nfa`aorganelordejudecat[defiecaredat[cândestechemat”,amen`ionatDorica~urcanu,purt[toruldecuvântalTribunaluluiBoto\ani.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

17noiembrie2011

Femeie lovit[ de ma\in[ pe trecerea de pietoni Ofemeie]nvârst[de 50deanidinBoto\ani aajunsmiercurila amiaz[laspitaldup[ ceafostaccidentat[ petrecereadepietoni. MariaDamians-a angajat]ntraversarea str[ziipeotrecerede pietonidepeCalea Na`ional[,]napropieredesediulE.ON. Atunciafostlovit[de unautoturismVolkswagenGolfcondusde AdrianChi\cariu,]n vârst[de30deani, carecirculadinspre

centrusprezonaindustrial[. La fa`a locului a ajuns o ambulan`[careatransportat-opefemeie laspital.„Pacientaasuferitunpolitraumatism prin accident rutier, acuzând dureri ]n zona um[rului drept. Era confuz[, nu \tia unde este\ices-apetrecut,]ns[erastabil[ hemodinamic”, a men`ionat Daniela Amarandei, medic ]n cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[.De\i\oferuls-aap[rat spunând c[ femeia s-a angajat ]n traversareastr[ziif[r[s[fiepetrecerea de pietoni, ]n urma cercet[rilorlafa`aloculuis-astabilitc[ boto\[neancaerapemarcajulpietonal.}naceea\izialt[femeie,totde 50deani,afostr[nit[]ntr-unmod asem[n[tor,fiindlovit[deoma\in[ pe trecerea de pietoni din fa`a

BisericiiSfin`iiPetru\iPavel.Tot peotreceredepeCaleaNa`ional[ femeias-aalescuomân[rupt[,\i laacestaccidentfiindvina\oferului.(D[nu`Rotariu)

Evenimentulrutiers-a petrecutpetrecerea depietoni.|oferulnu seaflasubinfluen`a b[uturiloralcoolice. Estecercetatsubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniidev[t[mare corporal[dinculp[ inspectorprincipal DanielaGheorghiescu, purt[tordecuvânt IPJBoto\ani

DSP-ul face recens[mântul gravidelor Mediciidefamiliedin]ntreg jude`ultrebuies[raporteze num[rulgravideloraflate]n altreileatrimestrudesarcin[. Mediciiauprimitadresedela Direc`iadeS[n[tatePublic[ (DSP)s[]ntocmeasc[aceast[ situa`iepreventiv\is[otransmit[]ncâtevazile,pentruca gravideledin]ntreguljude`, aflatedup[lunaa\aseade sarcin[,s[fie]naten`iaautorit[`ilor]naceast[iarn[. ConducereaDSPamaicerutcapân[lasfâr\ituls[pt[mâniiviitoares[]ifietransmis[\io situa`iecunum[ruldializa`ilordinfiecarelocalitatepentruintervenirealatimp\itransportarea acestora]nmunicipiu,]nspitale,atuncicândse vor anun`a condi`ii meteorologice vitrege. |i spitalelejude`uluiaudef[cutoraportareurgent[ la DSP. Conducerile acestora sunt zorite s[

t[`iis[sepre]ntâmpinecazurilededegeraresau chiardeces]nrânduloamenilorstr[zii.„A\tept[mzileleacesteadelaspitaleraportareacuspa`iileamenajatepentruprimireaoamenilorstr[zii \i acordarea primului ajutor ]n perioadele cu temperaturifoartesc[zute”,amaiprecizatpurt[toruldecuvântalDSP.(AuroraDimitriu)

amenajeze spa`ii pentru un serviciu social de preluareaoamenilorf[r[ad[postac[rorvia`[ arputeafipus[]npericoldetemperaturilesc[zute.}nunit[`ilemedico-socialenumaisuntlocuri,iarspitaleletrebuies[preia\iaceast[sarcin[, de a le asigura oamenilor str[zii un ceai cald,unlocundes[g[seasc[ad[postdegerul iernii,pentruanu]nghe`adefrig]nstrad[.De\i prim[riileauaceast[sarcin[,deaofericazare]n centredenoaptepentruoameniistr[zii,pân[la urm[totspitalelevortrebuis[preiaaceast[sarcin[,pentruc[esteordindelaMinisterulS[n [-

}ntocmimobaz[dedatepentru perioadadeiarn[,s[prevenim na\terileladomiciliu,neasistatedepersonalmedical,]n eventualitatea]ncarecondi`iile meteosevor]nr[ut[`i\ivafi ]ngreunataccesulambulan`elor ]nanumitezone.Vom`ineleg[turastrânscumediciidefamilie\idac[sevaimpunevom aducelaspitalgravidele]naintede]nz[pezireadrumurilor LidiaOnofrei,purt[tor decuvântDSP

Poli`i\tii da`i afar[ de Iga\ revin ]ncet-]ncet la serviciu }nc[\aseangaja`iaiInspectoratuluiJude`eanalPoli`ieideFrontier[auob`inut]ninstan`[suspendareaordinuluiprincareerauconcedia`i,]ntorcându-se]napoilaserviciu.|iace\tiafacpartedincontingentulde40depoli`i\tidefrontier[ceaufostda`iafar[]nurma test[rilor de acum câteva luni, o parte dintre ei luptând ]n instan`[ pentru serviciul lor. Pe lâng[ ace\tia \i \apte jandarmi, din cei 20trecu`i]nrezerv[,auob`inut]n instan`[suspendareaordinuluirespectiv astfel c[ acum ]n total s-a ajunsla18angaja`iaiMAIcareau ]nfrânt la Tribunalul Boto\ani m[surilegânditedeceidelaminister.Cei18poli`i\tidefrontier[\i jandarmi vor lucra pân[ la pronun`areadefinitiv[ainstan`ei,care vastabilidac[deciziiledetrecere ]n rezerv[ sunt legale sau nu. „S[pt[mânaaceastavoraveaprogramdeoptore,urmândcas[pt[mânaviitoares[mearg[lasubunit[`ileundeaulucrat.}\ivordesf[\uraactivitatea]nmodobi\nuitpân[laodeciziecontrar[ainstan`ei” a men`ionat Minodora R[cnea, purt[toruldecuvântalIJPFBoto\ani.(D[nu`Rotariu)


CMYK

ESEN~IAL

17noiembrie2011

5

SC |coala SRL - \coli \i licee transformate ]n spa`ii de ]nchiriat Spa`ii]nchiriatede unit[`ile\colarede lanivelulmunicipiuluiBoto\anif[r[ respectareacondi`iilorlegale.Aceastaesteconcluzia \efilorInspectoratului|colarJude`ean(I|J)]nurma situa`iilorprimite din\coli\iprezentat[ieri]ncadrul ColegiuluiPrefecturaldeDaniel Botezatu,inspector \colargeneral adjunct. Doar la |coala General[ Nr. 8 din municipiu conducerea a respectat pa\ii legali ce trebuie parcur\i pentru ]nchirierea spa`iilor. Aici sunt patru spa`ii ]nchiriate. „Foartepu`ine\colisunt]nregul[ ]nceeaceprive\temodul]ncare s-au]nchiriatspa`iile.Defapt,numaiunaeste]nregul[.Vomextindeinspec`ia\ilaniveldejude`”,a declarat Daniel Botezatu. Pentru ca un spa`iu din unitate s[ fie ]ncheiat trebuie s[ existe aprobarea delaConsiliudeAdministra`ieal \colii, din partea I|J \i a ConsiliuluiLocal.Jum[tatedinchiriape

Laurianul de`ine recordul spa`iilor ]nchiriate unspa`iuajunge]ncontul\colii]n timp ce jum[tate ]n contul local. Pentru ca aceste probleme s[ fie

remediate conducerea Inspectoratuluiatrimisadrese]nscoliprin carelisesolicit[s[sepun[]nle-

galitate cu spa`iile ]nchiriate. Recorduldespa`ii]nchiriate]lde`ine Colegiul Na`ional „AT Luarian”.

Spa`iile]nchiriatesunt]ngenerale pentruceicarecomercializeaz[rechizite\colare,papet[rie\iproduse alimentare. (Petronela Rotariu)

Suntunit[`ide]nv[`[mântcuun singurspa`iu]nchiriatdarsunt\i licee,precumLaurian-ul,cu13spa`ii]nchiriate DanielBotezatu, inspector\colar generaladjunct


6

TOPNEWS

17noiembrie2011

Criz[ de oftalmologi ]n spitale Astaauconstatatreprezenta`ii Direc`ieideS[n[tatePublic[ dup[ceauprimitdelaunit[`ilemedicalecupaturiraportulprivindposturileunicepe carenuauangaja`i. }ncriz[deoftalmologisuntSpitaluldeCopii, Spitalul de Recuperare „Sfântul Gheorghe” \i Spitalul de Psihiatrie. Ultimul dintre acestea nu areangajatniciepidemiolog,]ns[directorulinterimararepreg[tire]naceast[specialitate.Pân[]n octombrie,SpitaluldePsihiatrieaavut\iunoftalmolog,peGabrielOpri\anu,]ns[nucamedicpe postulvacant,cicamanageralunit[`ii.}ntotal, potrivitdatelorcomunicatede\efiispitalelordin jude`, sunt zece posturi unice pentru care, ]n ciudaorganiz[riiunorconcursuri,nus-aug[sit medici\iasisten`imedicaliinteresa`is[leocupe. Dincelezeceposturi,optsuntpentrumedici,iar dou[pentruasisten`i.„SpitaluldePediatrienuare cardiolog\inicioftalmolog.Es-teositua`iedestuldedelicat[,suntposturiuni-ce,os[sevad[ cum se va rezolva dup[ comasarea cu Spitalul Jude`ean”,adeclaratLidiaOnofrei,purt[torde cuvântalDirec`ieideS[n[tatePublic[.

Probleme \i la Dorohoi |ilaSpitalulMunicipalDorohoisitua`iaposturiloruniceestedestuldedelicat[.Unitateanuare

pe o coloan[ Nici o amend[ la ]mbulzeala de la hypermarket-uri

3 epidemiolog,lafelca\iSpitalul cien`ilor cu indica`ie de regim spitaledin dePsihiatrieBoto\ani,iarasta]n alimentar.Unitateamedical[nu Boto\aninuau condi`iile ]n care se vorbe\te tot areniciasistentpentrulaboratoniciunoftalmai mult de pericolul infec`iilor rul de explor[ri. Ambii asisten`i molog. nosocomiale,a]mboln[viriipaciendepeacesteposturiuniceauie\it `ilorcumicrobirezisten`ilaantibiotilapensie\inulis-aumaig[sit]nloce, dezvolta`i ]n sec`iile spitalelor. Tot cuitori.Totpentrupostunic,demedic Spitalul Municipal Dorohoi nu are niciun ]nspecialitateabalneo-fizioterapie\irecupemedic pentru cabinetul de planning familial. rare medical[, Spitalul Sfântul Gheorghe nu a Aceea\iunitatemedical[ar[mas\if[r[asistent reu\its[g[seasc[uncadrumedical]nultimulan. dietetician, care s[ se ocupe de meniurile pa- (AuroraDimitriu)

P[durea de la Suhar[u devine virgin[ \i ]n acte Potrivitministrului Mediului,LászlóBorbély,p[durileseculare,denumite\ip[duri virgine,vorintra]ntrunprocesdeconservare.Oficialulguvernamentaladeclarat mar`ic[pân[lasfâr\itulanuluivafi adoptatunactnormativprincare]ncadrareap[durilorvirgine vafischimbat[.

BOTO|ANI

Aceast[ arie este o arbori, exactca]ntr-o rezerva`ie forestiecomunitate omer[,incarespecia neasc[,trebuies[ Fagus sylvatica aitineri,trebuie (fag)seg[se\te s[ ai b[trâni. lalimitaestic[ Trebuie s[ ]nhectaredep[dure aarealuluinatâlne\ti arbori secular[,reprezentate `ional, motila limita fiziodep[dureaStuhoasa,de vulcareastat logic[devârslaSuhar[u,exist[pe la baza declat[. Asta ]nteritoriuljude`ului r[rii ariei natuseam n[  250Boto\ani rale protejate. 350deanipentru Rezerva`iacuprindeexemplaredefagi seculari. „P[durea secular[ de la Suhar[u este unic[]nBoto\aniprinexemplarele defagpecarelede`ine.Aiciexist[ toate stadiile de toate vârstele la

76

fag. Mai exist[ rezerva`ii precum Arini\uldelaHorl[ceni,P[durea detis[delaTudora,P[dureaCiornohal”, precizeaz[ Gabriel Amitrului, directorul Direc`iei Silvice Boto\ani.Dac[]nprezentp[durile secularesepotexploata]nanumite condi`ii impuse de lege, de la anulacestlucrunuvamaifiposibil,deoarecevorfi]ncadratelacategoria T1, ceea ce ]nseamn[ exploatarezero.(OtiliaMaxim)

Niciunuldintreceiaproximativ24.000deboto\[nenicareau trecut pragul celor dou[ hypermarket-uridinBoto\anila]nceputuls[pt[mâniinuaufostsanc`iona`idejandarmipentrutulburarea lini\tii publice. Cu toate c[ cele dou[ evenimente, o promo`ie \i inaugurarea unui centru comercial nou, au implicat un num[r foarte mare de persoane, nu s-a petrecutvreunevenimentnedorit. Cuocaziapromo`ieidinnoaptea delunispremar`idelaKaufland peste4.000depersoaneauintrat ]n magazin, num[rul mare de persoanefiindgestionatdecâteva zeci de jandarmi. A doua zi, la inaugurarea Carrefour, peste 20.000 de persoane, potrivit reprezentan`ilor magazinului, au c[lcat pragul noului centru, ]ns[ ]n ciuda aglomera`iei nu a fost raportatniciunevenimentcares[ fiduslatulburarealini\tii\iordinii publice. „Colegii mei nu au aplicat nici o sanc`iune ]n cele dou[zile.Boto\[neniis-aucomportatcivilizat”,aspusDanIzotov,purt[tordecuvântalJandarmeriei.(D.R.)

Ho` urm[rit na`ional prins la Boto\ani Poli`i\tii Sec`iei Rurale 3 Hlipicenil-auidentificatmar`ilaAlbe\tipeMariusLezeriuc]nvârst[ de 27 ani, din comuna Scoar`a, jude`ul Gorj, persoan[ dat[ ]n urm[rirena`ional[.Cerereaafost f[cut[ de IPJ Gorj, pe numele b[rbatuluiexistândemisdec[tre Judec[toria Suceava un mandat de executare a unei pedepse cu ]nchisoarea de trei ani, pentru comiterea mai multor infrac`iuni defurtdinlocuin`e.MariusLezeriucafost]ncarcerat]narestulIPJ Boto\ani.(D.R.)

Brazii de Cr[ciun vin de la Suceava cu pre`ul din 2010 BraziideCr[ciunpecareRegia Na`ional[aP[durilor(RNP)]iva punelavânzare]nlunadecembrie vor avea acelea\i pre`uri ca \i anultrecutAstfel,unbraddem[rimemedie,potrivitunuiapartament,sevacomercializacu2030 de lei. Conducerea Direc`iei SilviceBoto\ani,reprezentat[de directorulGabrielAmitrului,spunec[exist[aprobaredelaRNP pentrut[iereaa400debrazidin zonele de p[dure traversate de re`elede]naltatensiune,carevor fiadu\idelaSuceava.}npie`ese vormaig[si\ibrazideimport,al c[ror pre` este, de obicei, mult mai mare. Anual, se confisc[ aproximativ100deexemplarede brazi ajun\i pe pia`[ f[r[ autoriza`ie.Ace\tiavorfidistribui`i]n ocoalelesilvice,jum[tateurmând s[ajung[]ncel]ncareesteinclus \imunicipiulre\edin`[.(O.M.)


PUBLICITATE

17noiembrie2011

calendar ortodox

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere 100mp,decomandat,2b[ipe str.OctavOnicescu,partercu vedereinParculMihai Eminescu.Pre`50.000EURO TEL.:0745.150.765. *Vândapartament4camere decomandat,80mpsituatin Pia`aRevolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000EURO TEL.:0745.016.767.

v^nz[ricase/teren *Vândcas[+teren900mp]n Tulburenilâng[biseric[. Telefon:0760.581.336. (2228-1) *Vândcas[laro\usituat[pe stradaHatmanArbore200 mp,zon[deosebit[Merit[ v[zut[TEL.:0744.267.646.

pierderi *Pierdutlegitima`ieR.T.E. seriaMnr.05743eliberat[de M.L.P.T.L.din22.03.2002 penumeleOnuVasile. Odeclarnul[.(2250-1) *Pierdutlegitima`ieR.T.E. seriaRnr.599eliberat[de M.L.P.A.T.din28.08.1996 penumeleOnuVasile.O declarnul[.(2251-1)

licita`ii *LichidatorulSCCegaSRL scoatelalicita`ieproprietate imobiliaraspa`iucomercial, situat]nBoto\ani,str.1Decembrie,lapre`ulde139.780 lei.Licita`iavaavealocla sediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.107, sc.B,parter]ndatade 21.11.2011,ora12.30\iva continua]nfiecares[pt[mân[ ]nziuadelunipân[la publicareaunuinouanun`. Tel.0231/538.015.(2253-1) *LichidatorulSCCezalcecon SRLscoatelalicita`ieautomobilmixt,marcaVolkswagen,

tipTransporter,anfabrica`ie 2001,pre`ul9.391lei.Licita`iavaavealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani,Calea Na`ional[nr.107,sc.B,parter]ndatade21.11.2011,ora 13.00\ivacontinua]nfiecare s[pt[mân[]nziuadelunipân[ lapublicareaunuinouanun`. Tel.0231/538.015.(2254-1) *LichidatorulSCAmalia SRLscoatelalicita`ieproprietateimobiliaratipcomplex comercial,situat]ncom.Criste\ti,jud.Boto\ani,lapre`ul de128.492lei.Licita`iava avealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.107,sc.B,parter ]ndatade21.11.2011,ora 12.00\ivacontinua]nfiecare s[pt[mân[]nziuadelunipân[ lapublicareaunuinouanun`. Tel.0231/538.015.(2255-1) *LichidatorulSCAbiSRL scoatelalicita`ieapartament douacamere\idependin`e]n loc.Tru\e\ti,jud.Boto\ani,la pre`ulde68.609.Licita`iava avealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ionalanr.107,sc.B,parter]n datade23.11.2011,ora 13.00.Tel.0231/538.015. (2256-1) *LichidatorulSCFourBest SRLscoatelalicita`ieparcela teren\icasacudestina`iemagazinalimentar]nloc.Tru\e\ti,jud.Boto\ani,lapre`ul de280.348lei.Licita`iava avealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.107,sc.B,parter]n datade23.11.2011,ora 12.00.Tel.0231/538.015. (2257-1) *PenitenciarulBoto\ani,cu sediul]nBoto\ani,stradaI.C. Br[tianu,nr.118,tel. 0231/515.937,fax 0231/535.421,organizeaz[ licita`iepublic[custrigare,la sediulunit[`ii,ladatade 28.11.2011,orele12.00,

7

17JSf^ntulGrigorieTaumaturgul, Sf^ntulCuviosLaz[rZugravul\iZaharia Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 18.11,2\i 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

pentruatribuireaspa`iuluicu destina`iepunctcomercial]n suprafa`[de49,30mp. I.Condi`iiledeparticiparela licita`iesuntstabiliteprindocumenta`iadescriptiv[carese poateprocuradelasediul penitenciarului,serv. Logistic[,]ncepândcudata public[riianun`ului,]ntre orele08.00-13.00. II.Pre`uldepornirealicita`iei,pentrufiecarespa`iude1 metrup[tratestede:25euro. III.Cuantumulgaran`ieide participarelalicita`ieestede 30euro. IV.Documenteledecalificare sedepunlasediulPenitenciarului,termenullimit[deprimireaacestora:28.11.2011, ora11.00. V.]ncazdeneadjudecarela primalicita`ie,procedurase vareorganizaladatade 05.12.2011,orele12.00,iar ]ncazdeneadjudecare\ila aceast[procedur[,sevareorganizaladatade12.12.2011, orele12.00.(2252-1)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:0331711802

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Protec`iacivil[:982;511704 Termica:535340;517953 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Protec`iamediului:584136 Distribu`ie: DanIACOB

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU AndreeaACSINTE OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

Evenimente de Botosani nr.2006  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2006  

Ziarul orasului tau!

Advertisement