Page 1

CMYK

Tupeudepoli`istsanc`ionatdeHSR

Pag. 3

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Se preg[tesc angaj[ri ]n spitale Pag. 6

AnulVII•nr.222(2004)•Mar`i,15noiembrie2011•8pagini

«Jude`eanul» se preg[te\te de analize gratuite SpitalulJude`ean estepeultimasut[ demetricudemersurilepentruacreditareaRENARa laboratorului.De\i ]nc[nus-afinalizat litigiul]ninstan`[ cufirmacucare s-a]ncheiatcontractuldeasocia`iunepentrulaboratorulJude`eanului, conducereaspitaluluisepreg[te\teca ]nscurttimps[ poat[oferianalize gratuite\i]nambulator,nunumai pentrubolnaviiinterna`i.

Via`[ curmat[ la 19 ani pe \osea

O tân[r[ ]n vârst[ de 19 ani din Boto\ani, proasp[t[ student[ la Universitatea de Medicin[ \i Farmacie Ia\i a murit ]n urm[ cu dou[ zile ]ntr-un accident rutier petrecut pe raza jude`ului Suceava. Pag. 4

De azi, boto\[nenii sunt a\tepta`i la cump[r[turi ]n Carrefour Amplasat]nComplexulBoto\ani ShoppingCenter, hipermarket-ulse vadeschidedeazi \iesteal25-lea Pagina 5

Pagina 5


2

STARTNEWS TABLETA «}nComisiadeIntegritate\ifiliala PSDBoto\aniaavutunreprezentant,]npersoanadoamneiViorica Afr[sineicareavotat]mpotriva excluderiidinpartidaluiMircea Geoan[»

F[los,`an`o\ \if[r[partid Mircea Geoan[ a fost terminat mi\ele\te, nici drept la replic[nuis-aacordat,celcarei-ab[gatcu`itul]nspate estenimenialtuldecâtsenatorulDan|ova,complicelelui Victor Ponta ]n c[pu\area prin casa lui de avocatur[ a ComplexuluiEnergeticTurceni.Iaca,\ilaniveluldesusal PSD-ului cei doi nu se despart, Victor Ponta, pentru a-\i facedamblauademaremah[r]npartid,ascoscastaneledin foccul[bu`eleprietenului|ova.Curat-murdarConflictul dintre cei doi catâri social democra`i a plecat de la ceva orgoliide\arte,Victora\s-aofticatc[Mirceanul-aluat\i peel]nzborspreSUAs[-lprezintediploma`iloramericani capeunviitorpremier.Nu\tiudac[atitudinealuiMircea Geoan[fa`[de\efulpartiduluitrebuieapreciat[sauconsiderat[unarebarbativ[\i...f[loas[,darmodulcumafost lucratdenot[impulsdictatorialdinpartealuiVictorPonta, celpu`infostulliderPSDmeritaaudiatchiardac[vorbele luinui-arfiimpresionat]nniciunfelpeceidinComisia deIntegritate.|iapoi,domnulVictorPontacunoa\teprincipiuldomino-ului,urmeaz[s[pice\ialtepietre,acestlucruvaducelasl[bireapartidului,unmarebiologne-al[sat ovorb[deduh:„emaiu\ordedresatunvertebratdecâtun nevertebrat,adic[unaricidecâtunvierme”. }nComisiadeIntegritate\ifilialaPSDBoto\aniaavutun reprezentant,]npersoanadoamneiVioricaAfr[sineicare avotat]mpotrivaexcluderiidinpartidaluiMirceaGeoan[. Gestuldomnieisaletrebuieapreciat,arefuzats[r[spund[ „vocii partidului”, s-a pronun`at ascultându-\i con\tiin`a. Cusiguran`[,\efuleidefilial[a]nghi`it]nsec,\timfoarte bine c[ senatorul e prototipul cameleonului... spontan, cândafosts[-\ialeag[liderulna`ionalaplecatlaBucale]n tricoucuchipulluiMirceaGeoan[,iar]nGaradeNordsaretras]n...WCunde\i-atraspedeasupraunulcuVictor Ponta.DedataaceastaGhi`[Marcun-opoatedeposedape doamna Viorica Afr[sinei nici de boii de la biciclet[, se parec[domniasanumaiareniciofunc`iesonor[]npartid,a\ac[senatorulnuaredecâts[]nghit[]nsec. R[mânecazileleacesteas[vedem\ireac`iafilialelordin teritoriu, nu cred s[ nu existe convulsii, Mircea Geoan[ ]nc[aremul`ifani,afostcâ`ivaani\oribuni\efdegalerie, peste30depre\edin`ideorganiza`iijude`enesuntpreg[ti`i s[cântela]ntrunireaComitetuluiExecutiv:„Peei,pemamalor”.Vaie\iunmarebâlci.Cusiguran`[,deacum]nainteMirceaGeoan[levafacezilenegrepesedi\tilor,vaie\i lasuprafa`[mult[mizerie,iardestinulluipoliticdeocamdat[esteincert,]icamplaces[fiecufundul]nmaimulte lutre,suntconvinsc[totcun[dragiiuzi]nfundvadefila pescenapolitic[.(LucianAlecsa)

Mar\pentrumediu

OpartedineleviidelaLiceulcuProgramSportivauorganizatunmar\ ]nora\,sperândc[vorconvingeboto\[neniis[seimplice]nprotejarea mediului.Eleviiau]mp[r`itpliantecuindemnurispreunmediucurat.Pe bicicletesaurole,eleviii-au]ndemnatpe\oferis[renun`em[carpentru ozilama\in[pentruaaveaunora\nepoluat.Ac`iuneaafostinclus[]n cadrul manifest[rilor organizate ]n acest liceu cu prilejul S[pt[mânii Educa`ieiGlobale.(OtiliaMaxim)

15noiembrie2011

Zile de s[rb[toare la |coala 14 „|tefan cel Mare” din municipiu

Ieriaudebutatmanifest[riprilejuite de marcarea a 145 de la ]nfiin`area unit[`ii \colare. Manifest[rile, programate pentru perioada14-18noiembrie,audebutat cuoslujb[debinecuvântareatuturorcelorcare]\idesf[\oar[activitatea]n\coal[,lacareauparticipat \i cadre didactice pensionare, dar

\ifo\tidirectoriaiunit[`ii.Actualulcolectivadorits[aratecadrelor pensionarec[lerecunoa\tevaloarea \i contribu`ia la dezvoltarea \colii. Fostele cadre didactice \i cei care au fost la conducerea unit[`ii\colareauscrisunmesaj]n carteadeonoarea\colii.]nsemn de respect ace\tia au primit ]n

schimbdiplome,distinc`ii\iflori. }ncadrulmanifest[rilordinaceast[ s[pt[mân[voravealoc\iviziteale gr[dini`ie]ncadrul„Ziuapor`ilor deschise”, Festivalul „Ion Creang[”, excursie la Pop[u`i \i Ipote\ti,expozi`iedepostere,desene \i machete. (Petronela Rotariu)

Sindicatele din ]nv[`[mânt, lovite prin programul EduSAL Sindicali\tii din educa`ia boto\[nean[ cer MinisteruluiEduca`ieirevocareaordinuluiprivindvalidareafluxurilorfinanciarepentrucheltuielidepersonal ]n ]nv[`[mântul preuniversitar. Reprezentan`ii Sindicatului}nv[`[mântuluiPreuniversitar(SIP),auf[cuto plângereMinisteruluiEduca`iei,]nnumepropriudar \i]nnumelemembrilordesindicat.DinceledeclaratedeMaria~iprigan,liderul(SIP),motiva`iaplângeriiesteaceeac[prinprogramulna`ionalEduSALnu maipotfire`inutepestateledeplat[cotiza`iapentru sindicat,ratelelaCAR\ib[nci.Prinaceast[m[sur[ seurm[re\tesfidareasindicatelor.Totodat[\icadrele didactice vor fi nevoite s[ fac[ mai multe drumuri pentrua-\ipl[tiobliga`iilefinanciare.}ncazul]ncare nusevareveniasupraordinului,conducereaSIPse vaadresainstan`ei.(PetronelaRotariu)

Defoartemulttimpseg[sescsolu`ii cas[dealoviturasindicatelor,pentru caoameniis[numaipoat[s[seapere,s[nufunc`ionezesindicatelenormal,cas[numaipoat[facediverse formedeprotest,ac`iuni]ninstan`[, adic[discreditareasindicatelor\io lovitur[dat[puternic]nvedereapuneriilacol` Maria~iprigan,liderSIP


TOPNEWS

15noiembrie2011

Programul „Rabla pentru tractoare \i Ma\ini Agricole” nu are c[utare ]n jude` Agricultoriiboto\[neni carevors[beneficieze deprimade14.000de leipentruachizi`iaunui tractornousauaunei ma\iniagricolenoiprin casareaunuiutilaj uzat,maivechide10 ani,trebuies[se]nscriepelistadevalidareaAFMpân[]ndata de12decembrie,de\i ini`ialtermenullimit[ fusese10noiembrie. ProgramuldeStimularea}nnoiriiParculuideTractoare\iMa\ini AgricoleAutopropulsate,denumit, pescurt,Programul„Rablapentru tractoare\ima\iniagricole”,afost relansat,lasfâr\itulluniiaugust,de Administra`ia Fondului pentru Mediu(AFM),aflat[]nsubordinea MinisteruluiMediului\iP[durilor. Programul„Rablapentrutractoare\ima\iniagricole”amaifostlansatodat[,la]nceputulanuluitrecut, dardup[câtevalunidefunc`ionare, a fost suspendat dup[ ce Comisia European[,organismulexecutival UniuniiEuropene(UE),aaten`ionat autorit[`ile române c[, prin acestprogram,au]nc[lcatprocedurileeuropene.Dup[unandeanaliz[,]nlunaiulieaacestuian,Comisiaadeciss[aprobeprogramul \is[lepermit[autorit[`ilorromâne s[-l reia. Administra`ia Fondului pentru Mediu a decis relansarea

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Moarte suspect[ anchetat[ de procurori Procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani au efectuat o anchet[ luni sear[, dup[ ce cadavruluneifemeiafostg[sit]ntrunimobildinmunicipiulBoto\ani. Pentruc[modul]ncareamuritfemeia ridic[ oarece suspiciuni cercet[rilecriminali\tilordelafa`aloculuiaufostsupervizatedeunprocuror.GheorghinaM.,]nvârst[de 51deanifrecventamediulpersoanelorf[r[ad[post.Dealtfel]ncasa p[r[sit[depeCaleaNa`ional[,visa visdebenzin[riaRompetrol,undea fostg[sit[,obi\nuiaus[-\ifac[veaculboschetarii.Trupulfemeiiprezentamaimulteleziunisuspecte,ce arfipututs[duc[ladecesulacesteia,]ns[acestaspecturmeaz[s[fie clarificatdelegi\ti.Lunisear[,la]nchidereaedi`iei,anchetaprocurorului la fa`a locului nu se ]ncheiase. (D.R.)

Contesta`ie ]n curs de finalizare

programului ]ncepând cu sfâr\itul lunii august. Cu toate acestea, ]n 2010niciunboto\[neannuaaccesatprogramulrablapentrutractoare\ima\iniagricole. Speciali\tii din industrie afirm[ c[exist[multesemnede]ntrebare cuprivirelafiabilitateaprogramului,]nprimulrândpentruc[procedura de ]nscriere este foarte greoaie, timpul este scurt, iar condi`iiledeparticipareimpusedeautorit[`i sunt extrem de restrictive \i nupermitcasareatuturorutilajelor vechi.(OtiliaMaxim)

Termenul de depunere a dosarelor s-a prelungit,acestlucru]ntâmplându-se\ianultrecut, când lucrurile s-au tergiversat pân[ ]n februarie.Cutoateacesteanimeninuaoptat s[]\ischimbema\inileagricole EugenMateciuc, \efbirouDe\euri\iAriiProtejate

Tupeu de poli`ist sanc`ionat de HSR Angaja`iiInspectoratuluide Poli`ieJude`eanBoto\aninu ]\imaipotparcama\inilepe trotuaruldinfa`ainstitu`iei, fiindobliga`ideacum]ncolo s[respectelegea,caorice cet[`ean,dup[ceangaja`ii HSRautrecutlablocatro`ile. Pân[acumpoli`i\tiinufoloseaunumaiparcareadinfa`ainstitu`ieisituat[peBulevardulMihaiEminescu,ci\itrotuarul.}ns[acestlucrueste interzis, parcarea ma\inilor pe trotuar, pe tot Bulevardul,delaCasadeAsigur[ri\ipân[pe stradaSuceveifiindsemnalizatprinindicatoare acestlucru.Mul`i\ofericesetrezeaucuro`ile blocaterepro\aucelordelaHSRc[blocheaz[ ma\inilecelorlal`inumaipoli`i\tilornu.Luni]ns[ situa`ias-aschimbat,doipoli`i\tice\i-auparcat ma\inilepetrotuar\i-auv[zutautoturismelecu ro`ileblocate.Probabildeacum]ncoloniciun poli`istnu]\ivamaiparcama\inapetrotuar,altfel va fi nevoit s[ pl[teasc[ contravaloarea demont[riicaracati`eiHSR.(D[nu`Rotariu)

Licita`ia organizat[ de Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri pentruaasiguraserviciilededesz[pezire]niarna2011-2012afostblocat[ de o contesta`ie depus[ de o firm[dinOne\ticondus[deCostel C[\uneanu, respectiv Artera Blue One\ti. Compania lui \i Tehnic AsistSRLBoto\aniaufostdescalificatelalicita`ie,iar]nfinalar[mas doarofertafirmeiTransporturiAuto SABoto\ani,careaefectuatdesz[pezirile\i]naniianteriori.Romeo Caciucadeclaratc[ArteraBluea contestatdeciziadedescalificarela nivelcentral.„A\tept[mcadecizia s[fiepronun`at[.Dac[situa`iaova impune, noi vom ]ncheia un contract prin negociere direct[ pentru desz[pezirepân[laorganizarealicita`iei”,adeclaratCaciuc.Contractuldedesz[pezireurmas[intre]n vigoarela1noiembrie\is[se]ncheiela15martie2012,valoareade lacarepleac[licita`iafiindde7,86 milioanelei.}ncursulacesteis[pt[mâniurmeaz[s[sefinalizezeproceduralicita`iei,mar`ifiindultimazi a licita`iei electronice. „A\tept[m validarealicita`iei.}ntimpde\apte ziledela]ncheiereacontesta`ieivom avea un r[spuns de la Bucure\ti”, afirm[RomeoCaciuc.(O.M.)

Patru poduri finalizate Maimultepoduridinjude`ulBoto\ani, distruse de inunda`iile din varaanuluitrecutaufostref[cute,o marepartedinacesteaputândfidate ]nfunc`iunepân[lasfâr\itulacestei luni.„Pân[acumaufostfinalizate patru lucr[ri. Este vorba de cele dou[poduridinH[ne\ti,poduldela Brosc[u`i\ipoduldela|endriceni”, a afirmat Romeo Caciuc, director executive ]n cadrul Direc`iei Jude`enedeDrumuri\iPoduriBoto\ani. LaDângeni\ilaCodrenipodurile sunt]nc[]nlucru.Fondurilepentru realizareaacestorlucr[riprovinde laMinisterulDezvolt[riiRegionale \iTurismului,careaalocatjude`ului Boto\ani\aptemilioanedeleipentru refacerea infrastructurii rutiere. (O.M.)


CMYK

4

TOPNEWS

15noiembrie2011

«Jude`eanul» se preg[te\te de analize gratuite SpitalulJude`ean estepeultimasut[ demetricudemersurilepentruacreditareaRENARa laboratorului.De\i ]nc[nus-afinalizat litigiul]ninstan`[cu firmacucares-a ]ncheiatcontractul deasocia`iunepentrulaboratorul Jude`eanului,conducereaspitaluluise preg[te\teca]n scurttimps[poat[ oferianalizegratuite \i]nambulator,nu numaipentrubolnaviiinterna`i. Directorul medical al Spitalului „Mavromati”sus`inec[la]nceputul anului viitor, cu siguran`[ boto\[nenii]\ivorputeafaceanalizelegratuite\ilalaboratorulcelei maimariunit[`imedicale.Dup[ce comasarea cu celelalte trei spitale vafiparafat[prinactulnormatival Guvernului,celelaltespitale]\ivor

p[stra laboratoarele, care au deja acreditareaRENAR.

Mâine, confruntare ]n instan`[ ]ntre Sanomed \i spital Unitateamedical[este]nc[dela ]nceputulanului]ncurs]nlitigiucu firmaSanomed,ceacucare]ncheiase contractul de concesiune ]n urm[ cu aproximativ doi ani de zile. Ulterior, spitalul a ob`inut suspendareacontractuluicufirma, ]ninstan`[ducându-seacumlupta pentru anularea acestuia. Firma Sanomed ob`inuse acreditarea RENAR]ns[dup[ces-asuspendat contractul spitalul \i-a preluat angaja`ii\i\i-aorganizatlaboratoruls[u.VictorNi`u,juristulunit[`iimedicale,adeclaratc[unnou termen]nacestprocesesteprogramat mâine, pe 16 noiembrie, termencarearputeaducelaclarificareasitua`ieilaboratoruluideanalize medicale. Spitalul a cerut acum o expertiz[ contabil[ care s[ eviden`ieze c[ acest contract de asocia`iuneafostp[gubospentrulaborator.Spitalulmaiaredou[litigiicu Sanomed, pentru salariile angaja`ilorlaboratorului,peperioada]n careSanomedl-aadministrat,dar\i pentrubaniipecareunitateamedical[ trebuie s[ ]i pl[teasc[ firmei pentru analizele efectuate pacien`ilorinterna`i.(AuroraDimitriu)

Noidemersurilele-am]nceputdemult,acumfinaliz[mprocedurile\i ]nscurttimpvafiprogramat[vizitacelordelaRENAR.Sper[ms[ putem]ncheiacâtmairepedecontractulcuinstitu`iadeasigur[ride s[n[tatepentrucaboto\[neniiasigura`is[]\ipoat[facegratuitanalizelelalaboratorulnostru MihaelaMiler,directormedicallaSpitaluluiJude`ean

Colegiul Medicilor ]\i alege \efii Consiliul Jude`ean al Colegiului Medicilor din Boto\ani ]\i alege ast[zi\efii.Chiardac[nuavenit ]nc[ de la Colegiul Na`ional validareastructurilordeconducereale CM Boto\ani, comisia electoral[ va]nmânaast[zimandatelepentru urm[toriipatruanimedicilorale\i recent s[ le reprezinte interesele colegilorlor.Dup[primireamandatelor, cei 13 medici din ConsiliuluiJude`eanalColegiuluisevor ]ntrunipentruaalegepre\edintele,

trei vicepre\edin`i \i un secretar. Totast[zisevaalege\ireprezentantulmedicilorboto\[nenipentru Adunarea Na`ional[ a Colegiului. }n ultimii patru ani, pre\edinte al Colegiului Medicilor Boto\ani a fostanatomo-patologulTeodorT[nase.Dup[alegerilecareauavut loc de curând, din Consiliul Jude`eanalCMBfacpartemedicii: Romic[Co\ovanu,EcaterinaChihaia, Doru Culiceanu, Hanelori Mur[ra\u, Teodor T[nase, Paul |erban,RaduMalancea,PetreR[d[uceanu,LiviaMihalache,ConstantinPle\ca,MihaelaMiler,VasileIs[ila,CarmenLilianaHaidarli. (AuroraDimitriu)

Fiecaredincei13 medicidinconsiliu ]\ipoatedepune candidatura,dup[ caresefacbuletineledevot\isetrece lavotsecret mediculCornel Naciu,pre\edintele comisieielectorale


CMYK

ESEN~IAL

15noiembrie2011

5

Via`[ curmat[ la 19 ani pe \osea Otân[r[]nvârst[ de19anidinBoto\ani,proasp[t[student[laUniversitateadeMedicin[\i FarmacieIa\ia murit]nurm[cu dou[zile]ntr-un accidentrutierpetrecutperazajude`uluiSuceava. Potrivitpoli`i\tilorRamonaMaria Boca a murit dup[ ce \oferi`a

ma\inii]ncareseaflas-aangajat ]ntr-o dep[\ire f[r[ s[ se asigure. Evenimentul s-a produs pe DN 2E, ]ntre localit[`ile R[d[\eni \i Cornu Luncii, ]n acela\i accident altedou[persoaneajungândlaspital. Conform poli`i\tilor suceveni accidentuls-apetrecut]njurulorei 20.30,toateceletreivictimeaflându-se ]ntr-un autoturism marca Rover. Lavolaneraotân[r[]nvârst[de 19 ani, Andreea M., din ora\ul Gura Humorului, care potrivit poli`i\tilor,s-aangajat]ndep[\irea unuitirf[r[s[seasigure.Atunci ma\ina sa a intrat ]n plin ]ntr-un autoturism Volkswagen Passat

]nmatriculat]njude`ulIa\i.}nurmaimpactuluiRamonaMariaBoca a murit pe loc. }n schimb \oferi`a care a provocat accidentul s-aalesculeziuniu\oare,lafelca \iconduc[torulautodepePassat. }ns[ un alt pasager din Rover, |tefanM.,totde19ani,dinlocalitateaPârte\ti-Cacica,afostpreluat de echipajele de prim[ interven`ie \i transportat la spital, ]n stare grav[. Ambilor \oferi li s-a prelevat sânge pentru a se stabili dac[seaflausubinfluen`ab[uturiloralcoolice.AndreeaM.estecercetat[depoli`i\tipentrus[vâr\irea infrac`iunii de ucidere din culp[. (D[nu`Rotariu)

De azi, boto\[nenii sunt a\tepta`i la cump[r[turi ]n Carrefour

Amplasat]nComplexul Boto\aniShopping Center,hipermarket-ul sevadeschidedeazi\i esteal25-leamagazin dinRomânia. La conferin`a de pres[ organizat[iericeicareauprezentatofertele \i produsele unit[`ii au fost Francois Melchior De Polignac, director general Carrefour România, George Zar, director Carrefour Boto\ani, Andreea Mihai, director de marketing Carrefour, Piet van Waes, director ]n cadrul companieidedezvoltareimobiliara BelRom,ceacareadezvoltatcentrulcomerciallaBoto\ani. Cu o suprafa`[ de vânzare de aproximativ 7.000 mp hipermar-

ket-ulvar[spundenevoilorboto\[nenilor\isevaprezentaclien`ilor ]ntr-unspa`iumodern,cucelemai micipre`urizilnic.„Pelâng[faptulc[vomaveacelemaimicipre`uridinora\\iastaesteadev[rat,o s[ vede`i ]ncepând cu ziua de mâine, vrem s[ lupt[m pentru putereadecump[rareaoamenilor dinBoto\ani\idincomunelelimitrofedarpedealt[partevrems[ le facem ziua la cump[r[turi sau seara o foarte bun[ perioad[ \i pl[cut[”, a declarat Andreea Mihai, director de marketing CarrefourRomânia.Peste200delocuri demunc[,25decasedemarcat, 600delocurideparcaregratuite, aproximativ 45.000 de articole suntnout[`ileCarrefour. „Nimeni nu credea c[ o s[ ne afl[m ast[zi aici dar uita`i c[ am reu\it,afostoadev[rat[aventur[

s[ aducem acest centru comercial la via`[. Sunt foarte, foarte mul`i oameni c[rora ar trebui s[ le mul`umim\ios[facemacestlucru disear[ (ieri sear[, n.r.) când vor venifoartemultepersonalit[`idin ora\.Dup[cumbine\ti`iaicierao fabric[ veche de textile pe care a trebuit s[ o transform[m ]ntr-un centru comercial foarte modern. }nc[maisuntlucr[ricaresederuleaz[]ns[suntemfoartemândris[ v[ prezent[m acest stadiu al centruluicomercial”,amen`ionatPiet VanWaes,directorBelrom. Hipermarket-ul Carrefour Boto\anivaofericlien`ilorpromo`ii\i tombole exclusive, dar \i evenimente \i anima`ii diverse, pentru ca experien`a la cump[r[turi ]n magazins[fiecâtmaipl[cut[atât pentruceimaricât\ipentrucopii. (PetronelaRotariu)

Eu\iechipameasuntempreg[ti`is[]ncepem]nfor`[,vomofericlien`ilorno\tricele maibunepre`uri,zilnic,\ioferteincredibile pentrufiecaregam[deproduse,concentrândenergiauneiechipedeterminate, ambi`ioase,\imotivate.Impunemastfelcalitatea\iserviciilelacelemai]naltestandardepentruclien`iino\tri\ileoferim]n acela\itimpposibilitateas[fac[economii detimp,dar\ifinanciare.Vom]ncepe]n for`[,vom]ncepecutombole,concursuri surpriz[\iofertespeciale GeorgeZar,directorCarrefourBoto\ani


6

TOPNEWS

15noiembrie2011

Se preg[tesc angaj[ri ]n spitale }ntimpcetemerile multorsalaria`iaispitaleloraflate]npragde preluaredec[tre„Mavromati”suntlegatede siguran`alocurilorde

munc[,lanivelul MinisteruluiS[n[t[`ii seductratativecusindicateledins[n[tate pentruasedadrumul laangaj[rile]nsistem.

Noiamspusdemulteoric[personalulmedicaleste insuficient]nspitale,Suntmaipu`inimedicidecât stabilescnormativele,darsunt\imaipu`iniasisten`i \iinfirmiere.Ositua`ieexact[vafitrimis[la MinisterulS[n[t[`iidec[treDirec`iadeS[n[tate Public[.Laministerestestabilit[mâine(ast[zi,n.r.) o]ntâlnirecusindicatelepentruclarificareasitua`iei cuangaj[rile]nspitale,pentruc[nusepoatelucra ]nsiguran`[,nusepoateacordaasisten`[medical[ decalitatecândaipersonalmedicalinsuficient OctavianDumitru, liderjude`eanalsindicatuluiSanitas

Lafelca]n]ntregsistemulbugetar,\i]ns[n[tates-aaplicat]nultimavremeregulaangaj[riiunuiom dup[ vacantarea a \apte posturi. Atrasedeofertetentantedemunc[ ]nstr[in[tate,multecadremedicale aup[r[sitspitaleleromâne\ti\iau f[cut ca ]n unit[`ile medicale cu paturi s[ se lucreze cu personal insuficient.Situa`iaestevalabil[\i ]nspitaleleboto\[nene,unde,potrivit liderului de sindicat Sanitas, OctavianDumitru,armaifinevoie desutedeangaja`i.Pedealt[parte, conducerile spitalelor vor fi cele carevordecidecâ`iangaja`i]\imai permits[]ncadreze,]ncondi`iile]n care este ]nc[ valabil[ legea care impunecacheltuielilecusalariiles[ nudep[\easc[70lasut[dinbugetultotalalspitalului.Lideruljude`ean al sindicatului Sanitas sus`ine c[esteoptimist]nprivin`anegocierilor pe marginea dezghe`[rii angaj[rilor]nunit[`ilemedicalecu paturi.(AuroraDimitriu)

Medici de familie ]n lupt[ cu birocra`ia O parte dintre medici au liber s[ devin[ proprietaripespa`iileunde]\iaucabinetele. Nu]ns[to`i.Uniimaiaudeluptatcubirocra`ia.Expertulcadastralangajat]nvederea intabul[riiterenuluial[satpedinafar[unele cabinete,carenufunc`ioneaz[]nspa`iilede laparterulblocurilor,ci]ndispensareconstruite ]n ni\te extensii ale blocurilor. Plan\eledup[cares-alucrat]nvedereaintabul[rii terenurilor erau mai vechi, spun medicii,\inuaucuprins\iaceleextensiila

Dup[ceanidezilemedicii defamiliedinmunicipiul Boto\aniau]ncercatf[r[ success[]\icumperespa`iile]ncarelefunc`ioneaz[ cabinetele,Prim[riaBoto-

\aniadeciss[fac[intabulareaterenuluipecarese afl[cl[dirile.Astfel,omare piedic[birocratic[dincalea cump[r[riicabinetelora fost]nl[turat[.

construc`ii,]ncares-auconstituitdispensarelemedicale. Comisiadevânzareacabinetelormedicale este organizat[ pe lâng[ Consiliul Jude`ean,darnu]\ipoateonoraactivitateapân[ ceacestorcabinete,aflate]nproprietateaCJ, nuliseclarific[situa`iacuintabulareaterenurilor pe care sunt construite. Terenul de subacestecl[diriapar`ineConsiliuluiLocal alPrim[rieiBoto\ani\itrebuieintabulatde c[treacesta.(AuroraDimitriu)

}nsitua`iadeanu]\iputeacump[racabinetelemedicalesunt ]ncontinuaremediciideladispensarul5,deladispensarul7, celdelâng[«Spicul».Mediciivortrebuis[seadresezedin nouautorit[`ilorlocalepentrurefacereaparcursuluipentru intabulareaterenurilorpecaresuntconstruitedispensarele DoruCuliceanu,vicepre\edinte laAsocia`iaMedicilordeFamiliedinBoto\ani

Ziua Mondial[ a Diabetului marcat[ de femeile «portocalii» Ziua Mondial[ a Diabetului a fostmarcat[ierilaBoto\anidereprezentantele PDL care au invitat boto\[nenii la o testare gratuit[ a glicemiei.Acesteaaustatdevorb[ cupersoaneledispuses[afledesprediabet. Zecideoameniauapelatlaaceste servicii medicale efectuate de c[trecadrelesanitare]ncaravana amplasat[pePietonalulUnirii. Aceast[ mi\care a avut ca scop informarea popula`iei despre cauzele \i efectele diabetului precum \ieducareaspreunregimdevia`[ echilibratpentrupreven`iaafec`iunii.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

15noiembrie2011

calendar ortodox

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate *Angajezmenajer[ pentrucas[cu recomandare.Rela`iila telefon:0755.425.605. (1)

cameredecomandat,80 mpsituatinPia`a Revolu`iei,vederespre CEC.Pre`55.000 EUROTEL.: 0745.016.767.

v^nz[riapartamente

v^nz[ricase/teren

*Vândapartament3 camere100mp, decomandat,2b[ipe str.OctavOnicescu, partercuvederein ParculMihai Eminescu.Pre`50.000 EUROTEL.: 0745.150.765.

*Vândcas[+teren 900mp]nTulbureni lâng[biseric[.Telefon: 0760.581.336.(2228-1)

angaj[ri

*Vândapartament4

*Vândcas[laro\u situat[pestrada HatmanArbore200 mp,zon[deosebit[ Merit[v[zut[TEL.: 0744.267.646.

7

15M†Sf^ntulPaisiedelaNeam`; }nceputulPostuluiCr[ciunului Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 18.11,2\i 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

SC LOCATIVA SA Boto\ani scoate la licita`ie public[ pentru ]nchiriere urm[toarelespa`iicomerciale: 1.CaleaNa`ional[nr.144 2.CaleaNa`ional[nr.144 3.CaleaNa`ional[nr.144 4.CaleaNa`ional[nr.144 5.CaleaNa`ional[nr.144 6.PietonalulTransilvaniei-PlatouB 7.str.G[riinr.4etaj 8.str.G[riinr.4 9.str.Victorieinr.5 10.str.I.C.Br[tianunr.85 11.str.Marchiannr.3 12.str.DimitrieBolintineanunr.1 13.str.1Decembrienr.13 14.str.1Decembrienr.69 15.str.S[venilornr.20 16.str.S[venilornr.14 17.str.Pia`a1Decembrienr.9 18.CaleaNa`ional[nr.57

-81,25mp -11,91mp -19,58mp -19,95mp -76,15mp -96,64mp -122,88mp -28,23mp -82,50mp -23,51mp -107,56mp -167,45mp -138,38mp -72,36mp -51,77mp -73,78mp -29,86mp -48,64mp

AGENDA SERVICIILOR

Licita`ia va avea loc ]n fiecare zi de miercuri, ora 11.00 pân[ la ocuparea spa`iilor,lasediulsociet[`iidinCaleaNa`ional[nr.70,Boto\ani. Pentruspa`iiledelapozi`iile17\i18,prima\edin`[delicita`ieseva`ine]n datade30.11.2011. Condi`iiledeparticiparelalicita`iepotficonsultatelasediulsociet[`ii,sau latel.0231/532.273.(2249-1)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:0331711802

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Protec`iacivil[:982;511704 Termica:535340;517953 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136 Distribu`ie: DanIACOB

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU AndreeaACSINTE OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

Evenimente de Botosani nr.2004  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you