Page 1

CMYK

Comisarii de la Mediu, campioni regionali la amenzi Citi`i pe R[ni`i ]n accidente provocate de neaten`ie www.evtb.ro Se a\teapt[ o ploaie de reclama`ii cu contractele de la ap[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Garda de Mediu a umplut prim[riile cu amenzi

AnulVII•nr.219(2001)•Joi,10noiembrie2011•8pagini

Fals magistrat trimis ]n judecat[ dup[ `epe de milioane date de dup[ gratii

Ovidiu Rusu ]n vârst[ 32 de ani, escrocul din R[d[u`i care a dat `epe de peste 100.000 de euro dintr-o celul[ a Penitenciarului Boto\ani, dându-se drept magistrat, a fost trimis ]n judecat[ ]ntr-un nou dosar, fiind acuzat de acela\i gen de escrocherii.

Pagina 5

Recens[mântul romilor care nu exist[ Recenzoriiromi,propu\icuscopulde arecenzadoarcartierelesausatele undelocuiescmembriaietniei,au f[cut\itreabarecenzorilorromâni\i invers.Cualtecuvinte,nuamaicontatcare\iundemerge.Important estec[s-af[cutrecens[mântul. Pagina 3

Pag. 2

La noapte vine prima ninsoare Conform prognozelor meteo,joisear[nevomconfruntacuprimaz[pad[.Aceastava aduce dup[ ea schimb[ri de temperatur[ \i cer variabil. „Valoriletemperaturilorvorfi negative, mai ales pe timpul nop`ilor.Cutoateacestea,stratul de z[pad[ care va acoperi Boto\aniul ]n perioada urm[toarenuvafiunuldedurat[. Vremea se va men`ine rece pân[pe15noiembrie”,aspus Mariana Constantinescu, meteorolog de serviciu ]n cadrul Sta`iei Meteorologice Boto\ani.GheorghePricopi,directorul Urban Serv, sus`ine c[ „poate s[ ning[ \i mâine, noi suntempreg[ti`i.Avem100de tonedematerialantiderapant\i 12autoutilitareplusdou[utilajederezerv[”.(OtiliaMaxim)


2

STARTNEWS TABLETA «Arfiunafrontlaadresacontribuabiluluicaace\tibanis[fiepl[ti`idinbugetulspitalului,adic[dinbanulbolnavului, ceicareaugre\its[pl[teasc[,eovorb[ ]n`eleapt[venit[dinstr[mo\i„prostia\i domniasepl[tesc”.Dup[cumsun[sentin`elejudec[tore\ti]ncazuldefa`[nu-i vorbadedomnie.Laplat[,d[\tep`ilor»

DonQuijotedelaBoto\ani StelianAiv[nceseieuntipspecial,eunadev[ratlupt[tor.Prima oar[cândamaflatsitua`iadelicat[princaretrece,\tiindder[zboiul ]ncareintrasecumanageriiSpitaluluiJude`ean,l-amprivitcususpiciune,l-amconsideratunfeldeDonQuijotedesecolXXI]nlupt[cu moriledevânt.Sincer,amfosttentat]ncâtevarânduris[scriudespre situa`ialui,daramconsideratc[de]ndat[ce-miexpunp[rereavoifi trecut\ieu]ntagm[vis[torilorincurabili.Acumm[bucurc[m-am ]n\elat,dorescs[v[prezintcâtevadintreabuzurilorcelorcaresunt pu\is[dr[m[luiasc[banulpublic. Scânteia conflictului s-a produs pe când la conducerea Spitalului Jude`ean era Doru Muntianu, ]n calitate de manager. Dl. Stelian Aiv[nceseiera\efserviciu„RUNOS”având-ocasubordonat[,ca \ef[debirou„ResurseUmane”,ped-naElenaMur[ra\u.Nudegeabaamantrenatnumeleacesteid-ne]ndiscu`ie,sespunec[eaestefitilulconflictului,ambi`iileeinest[vilitei-arfideterminatpeceidinconducereaspitaluluis[-lexecutepe\efuleideserviciu.Cine\tie,fiind so`iedepoli`ist,oficrezândc[posed[adev[ruluiabsolut\ic[poate t[ia\ispânzura]nunitatedup[bunuleiplac.|iacumareasemenea n[ravuri,]nc[nus-ag[sitmanagerulcares[-idisciplinezecomportamentul.Totulaplecatdelaunrefuzjustificatald-luiStelianAiv[nceseide-asemnani\testatedeplat[cum[ririsalarialealeanumitor angaja`idincadrulspitalului,atâtdinrândulpersonaluluimedical,cât \iapersonaluluiauxiliar,acestem[ririnefiindsus`inutededeciziiale conduceriiunit[`ii.Gestul\efuluideserviciu„RUNOS”afostprivit drepto„obr[znicief[r[margini”\ide]ndat[afostpusla„index”de ceidinconducere,numaivorbescded-naMurara\u,careoridecâte orid[deaochiicu„nesim`itul”deveneaunvulcanderepro\uri.}n câtevas[pt[mânidl.Aiv[nceseiadevenitoaianeagr[aspitalului,a\a c[manageruls-agândits[-lsacrifice,de]ndat[i-aar[tatu\al[sând-o pe d-na Elena Murara\u s[-\i exprime nestingherit[ resursele ei... inumane. Dl.StelianAiv[nceseir[maspedrumuria]nceputlupta]nJusti`ie, decevaanio`inetota\a,pentruafacefa`[avalan\eideproceses-a ]mprumutatdelab[nci,poatec[demulteoriarupt\idelaguracopilului numai pentru a-\i dovedi nevinov[`ia. S[ vezi \i s[ nu crezi, StelianAinv[nceseiacâ\tigat]ninstan`[denenum[rateorirepunerea pefunc`ie,numaic[manageriicareauurmatdup[DoruMuntianu, estevorbadedoctoriiCornelEnache\iOvidiuMimor,s-audatsurzi \iorbi]nfa`asentin`elorjudec[tore\ticonsiderându-semaipresusde lege. Conform hot[rârilor judec[tore\ti spitalul are de pl[tit numai daunemoraled-luiAiv[nceseivreo400demilioanedeleivechi,câtevazecidemilioanecheltuielidejudecat[,plussalariilepeperioadacât afostl[satf[r[munc[.Arfiunafrontlaadresacontribuabiluluica ace\tibanis[fiepl[ti`idinbugetulspitalului,adic[dinbanulbolnavului,ceicareaugre\its[pl[teasc[,eovorb[]n`eleapt[venit[din str[mo\i „prostia \i domnia se pl[tesc”. Dup[ cum sun[ sentin`ele judec[tore\ti]ncazuldefa`[nu-ivorbadedomnie.Laplat[,d[\tep`ilorOarejuristulspitaluluice-ap[zit,nucumvaeracuminterisipit[ printregânduridem[rirece-lbântuietotmaides,probabilc[se\i viseaz[pre\edintealRomâniei.Cucertitudine,]nacestcazevorba dereavoin`[,cine\i-ab[tutjocdeacestomignorândhot[rârilejudec[tore\tis[pl[teasc[Câttimpmaisunttolerateastfeldeabuzuripe baniicontribuabilului?Vomface\ialtedezv[luiridesprecomportamentuluiunorangaja`iaiSpitaluluiJude`ean.(LucianAlecsa)

10noiembrie2011

Interimat de aproape 12 luni la s[n[tate AproapeunandeinterimatlaconducereaDirec`ieideS[n[tatePublic[ Boto\ani.Func`iadeconducerea acesteiinstitu`iinuamaifostscoas[ laconcursdup[cemediculSilvana Tudoracheatrecutpepostuldesubprefectaljude`ului. SilvanaTudoracheapromovatconcursuldedirectorexecutivalDSPspresfâr\itulanuluitrecut,]ns[la scurttimp,]ndecembrie,apreluatfunc`iadinPrefectur[,postuldelaDSPfiindsuspendat.MinisterulS[n[t[`iivaaducesepare,pân[lasfâr\itulanului,oseriedemodific[ri]nceprive\testructura\iconducerea direc`iilorjude`enedes[n[tatepublic[.Deocamdat[a fostpus]ndezbaterepublic[unproiectprivindmodificarea structurii Ministerului S[n[t[`ii, tot ]n aceste zilefiind]ndezbatere\iunproiectcareaducemodific[ri ]n ce prive\te atribu`iile de serviciu ale unor angaja`iaiDSP.„Dac[suntschimb[ridestructur[]n ministernea\tept[m\inoilaoseriedeschimb[ri]n cadruldirec`iilorteritoriale.}nprivin`areduceriiunor posturi, noi deja avem mai pu`ini angaja`i. Direc`ia are105posturi\i96angaja`i.S-auredusposturi]nultimiiani,darautrecutlapensiemaimul`iangaja`i\i nu a fost nevoie de disponibiliz[ri”, a mai precizat directorulinterimaralDSP.(AuroraDimitriu)

Nuseorganizeaz[concurs,postulesteald-neisubprefectSilvanaTudorache,carel-aocupat princoncursanultrecut.Acum estesuspendat Dumitri`aMihailovici, directorinterimarDSP

Garda de Mediu a umplut prim[riile cu amenzi

Salarii integral[ ]n educa`ie doar ]n noiembrie

Sanc`iunib[ne\tiaplicatedecomisariidela GardadeMediupentru maimultdejum[tate dinadministra`iilepublicelocale.}nacela\i timp12dinprim[rii suntdatespreexecutare silit[c[tretrezorerie. Motivulacestoramenzi estene]ntocmirearegistruluispa`iilorverzi.

Salariilecadrelordidacticepentrulunaoctombriesepl[tescintegral. Situa`iaeste]ns[grav[]nceeaceprive\tepl[`ilecarevortrebuif[cute]n decembriepentrunoiembrie.LiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelordin }nv[`[mânt(LSI),sus`inec[dac[pentruaceast[lun[s-aug[sitsolu`ii, pentru luna viitoare cadrele didactice au emo`ii la data de salariu. „Trebuies[seintervin[delaBucure\ti.A\tept[ms[vedemcevafi.Din ce\tiueu,]ndecembrienumaisuntbani.Maisunt\colicareau]nbuget, darnumaiareces[liseiapentruc[enecesarullor\inusemaipot retragebanidelaaceleprim[rii.S-aretrastotces-apututretragedin prim[rii\is-auredistribuit.Iarprim[riilecaremaiaubani]ncontpentru\colisuntaferenteluniinoiembrie\iatât.MunicipiulBoto\anieste descoperittotal”,aspusLiviuAxinte.Pentruca]nlunadecembries[ poat[fiefectuatepl[`ilesalarialesuntdoardou[solu`ii:rectificarebugetar[saualocareasumelordebanidinfondulderezerv[alGuvernului. PentruplatasalariilorlanivelulmunicipiuluiBoto\anisuntnecesaripeste \asemilioanedelei.(PetronelaRotariu)

Printreadministra`iilesanc`ionatesereg[sesc\iceledelaDorohoi,Darabani\iBucecea.Termenullimit[pân[cândprim[riileau trebuits[instituieregistrelespa`iilorverziaexpiratpe3iunie2011. „Termenuldefinalizarearegistrelorspa`iilorverziestede60dezile deladatacontrolului,pân[]nprezent au fost contestate patru amenzi,iar12dejaaufostdatespre executare silit[, fiind dep[\it termenulde30deziledelacomunicareasanc`iunii,adic[]ndebite”,a declaratRodicaZelinc[.Valoarea amenzilor a fost cuprins[ ]ntre

41 1.000\i5.000deleipefiecareprim[rie.Aufostamendateautorit[`ile de la  Albe\ti, Br[e\ti, Bucecea, Corni, Cânde\ti, Curte\ti, Dorohoi,Darabani,Hlipiceni,Suli`a, Gorb[ne\ti \i Un`eni. Acolo undeamenzilenuaufostpl[tite]n termenulde30dezile,s-atrecutla executaresilit[.Astfeltrezoreriile din Boto\ani, Dorohoi, S[veni \i Darabanivorfacere`ineridinbugetele locale cu sume echivalente sanc`iuniloraplicate.„12prim[rii sunt]ndebit,le-amaplicatsanc`iunileminimede1.000delei,vom l[sa termenul s[ se expire, l[s[m

deprim[riiau fostamendatede comisariide mediu

p e final care e s t e situa`ia,ei trebuie s[ ne comunice dac[ au demarat toate demersurile de ]ntocmire a registrelor”,amen`ionatcomisarul\ef de la Garda de Mediu. Curte\ti, Cânde\ti, Tudora, Vorona, Durne\ti, Roma, Frumu\ica, Corni, Albe\ti sunt o parte dintre prim[riilecareaupopriripeconturi pentru neplata amenzilor. (PetronelaRotariu)


TOPNEWS

10noiembrie2011

Recens[mântul romilor care nu exist[ Recenzoriiromi,propu\i cuscopuldearecenza doarcartierelesausatele undelocuiescmembriai etniei,auf[cut\itreaba recenzorilorromâni\i invers.Cualtecuvinte, nuamaicontatcare\i undemerge.Important estec[s-af[cutrecens[mântul.

Proiecteuropeanpentru\aseexper`iromi marea a \ase exper`i locali romi care au lucrat timp de doi ani ]n prim[riile din municipiul Boto\ani, Fl[mânzi, Dorohoi, Co\ula, Albe\ti \i B[lu\eni.Ace\tia urmeaz[,cadup[]ncheiereaproiectuluis[ fieprelua`idec[treprim[rii\iangaja`ica exper`i,cucontractindividualdemunc[”,a declarat Jupiter Borcoi, liderul Partida Romilor\idirectorexecutivalAgen`ieide Dezvoltare Comunitar[ Inter-Activ[ (ADCIA)Boto\ani.(OtiliaMaxim)

figurat ca fiind pleca`i ]n str[in[tate. Cu toate acestea, ]ntr-un bloc din cartierul Parcul Tineretului, doar o familie de opt persoane a deschisu\arecenzorilor,restulfiinddeneg[sit. „Aproxim[munnum[rde2.500delocalnicide etnierom[,acestfapt`ine\idecâtdebine\iau f[cut treaba recenzorii”, a precizat Jupiter Borcoi, pre\edintele organiza`iei municipale a Partidei Romilor Pro Europa. Dac[ la ora\ romii au fost mai deschi\i ]n ceea ce prive\te declararea corect[ a etniei, nu acela\i lucru putem spune \i despre romii de la sate, un exemplubun]nacestsensfiindsatulBaltaArs[ unde,se\tie,popula`iadominant[estedeetnie rom[. Dar nu \i la recens[mânt, unde ca \i acumundeceniu,popula`iaestesut[lasut[de etnieromân[.(OtiliaMaxim)

Centrul de S[n[tate Darabani, ]mboln[vit de birocra`ie MinisterulS[n[t[`ii ]ntârziepublicarea hot[râriideschimbareastructuriiSpitaluluiDorohoi,dup[ce aceast[unitatemedical[aacceptats[ia ]nsubordineasaCentruldeS[n[tateMultifunc`ionaldelaDarabani.|efiiDirec`iei deS[n[tatePublic[ (DSP)spun]ns[c[ semnaleledelaMinisterulS[n[t[`iisunt ]ncurajatoare. DirectorulinterimaralDSPsus`ine c[ de la Ministerul S[n[t[`ii suntsemnalec[]naintedesfâr\itul acestei luni va fi anun`at[ decizia ]n privin`a schimb[rii structurii spitalului dorohoian. Cu toat[ ]ntârzierea]naprobareadec[treMS anoiistructuriaspitalului,conducereaDSPcrede]nc[]ndeschidereaCentruluidelaDarabanipân[

BOTO|ANI pe o coloan[ Cercetat pentru omor ]n Italia, vrea s[ fac[ ]nchisoare la ]n România

Obliga`iilerecenzorilorromiaufost]ndeplinite]nmunicipiulBoto\ani,ceioptducându-\i labunsfâr\itsarcinile,f[r[incidente.Conform spuselor unui recenzor, romii au ]n`eles ]nsemn[tatea recens[mântului, declarându-\i etnia.Ceamaimarepartedinceirecenza`iau declarat \i codul numeric personal. }n urma datelor ob`inute, pu`ini romi din Boto\ani au

Lunadecembrieesteunapropicepentru comunitatea de romi. Aceasta pentru c[ atuncisefinalizeaz[proiectul„Re`eauana`ional[ a exper`ilor locali romi, mecanism desprijin]nimplementaream[surilordeincluziunesocial[aromilor,grupvulnerabil supusexcluziuniisociale”.Acestaestecofinan`at din Fondul Social European prin ProgramulOpera`ionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane. „Astfel,printreobiectivesenum[r[for-

3

la sfâr\itul anului. Popula`ia din zon[ar[masf[r[spital]nprim[var[,cândmaimulteunit[`imedicalecupaturidinjude`aufostdesfiin`ate.Deatuncicabinetelemedicilordefamiliedinzon[suntasaltate de pacien`ii care nu ]\i mai permits[sedeplasezepân[laspitalele din alte localit[`i. }n aceste condi`ii,deschidereacentruluieste a\teptat[cumareinteresdepopula`iaora\ului\idinlocalit[`ile]nvecinate.CentruldeS[n[tated[r[b[neanarurmas[func`ionezecu cabinete de interne, obstetric[ \i ginecologie, pediatrie, cu medici de la Spitalul Dorohoi. (Aurora Dimitriu)

Un b[rbat originar din S[veni ce urmeaz[s[fieextr[dat]nItaliapentrua ficercetat]nleg[tur[cuundubluomor, dore\tes[fie]ncarcerattot]nRomânia. S[pt[mânatrecut[poli`i\tiiboto\[nenilaudepistatpeDanielMurariu]nvârst[de 30ani,dat]nurm[rireinterna`ional[,pe numelec[ruiaexistaemisdec[treautorit[`ile italiene un mandat european de arestare, fiind suspect de s[vâr\irea infrac`iuniideomordeosebitdegrav.DanielMurariuafostcondus\i]ncarcerat]n arestul IPJ Suceava, fiind prezentat Parchetuluidepelâng[CurteadeApel Suceava pentru prelungirea mandatului dearestarepreventiv[]nvedereademar[riiprocedurilordeextr[dare]nItalia. B[rbatuldinS[veniaavutopreten`ie]n fa`ajudec[torului,spunându-ic[dac[va fig[sitvinovatdore\teexecutareapedepsei]n`aranatal[.Potrivitautorit[`ilordin Peninsul[DanielMurariuestesuspectat c[]nnoapteade29spre30iulieaucisdoi italieni,dup[carele-aincendiatcadavrele.(D.R.)

Accident cu trei r[ni`i la Ia\i provocat de un boto\[nean Uncamionagiuboto\[neanaprovocat miercuriunaccidentrutier]nmunicipiul Ia\i]nurmac[ruiatreipersoane,printre care\iuncopil,aufostr[ni`i.Lavolanul autoutilitarei care circula pe \oseaua de centur[ a municipiului era Ioan D., ]n vârst[de57deanidinBr[e\ti.Laintersec`iacuDE583nuaacordatprioritate unui Ford condus de Constantin Z., ]n vârst[de61deani,dinMo`ca.}nurma impactuluiautoturismul,]ncaremaierau treipasageri,dou[femei\iuncopilde trei ani, a fost aruncat ]n gardul unui magazin,]nurmaimpactuluifiindr[nit atât \oferul ma\inii cât \i doi pasageri. Poli`i\tii ce au efectuat cercet[ri la fa`a loculuiaustabilitc[niciunuldintrecei doi\oferinuconsumaser[alcool]nainte deaseurcalavolan.„IoanD.estecercetatsubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniide v[t[mare corporal[ din culp[” a men`ionatsubcomisarM[d[lin~[ranu,purt[toruldecuvântalIPJIa\i.(D.R.)

Lini\te salarial[ la Protec`ia Copilului

SolicitareadeaprobareastructuriiSpitaluluiDorohoi,cuCentrulde S[n[tateDarabani]nsubordine,afostf[cut[cumaibinedeolun[]n urm[.A\tept[mr[spunsul\iseparec[sunt\anses[afl[mdecizia ministerului]nscurttimp.Dac[primimdelaMinisterulS[n[t[`ii aprobareacunouastructur[sepoatedemaraactivitatealaCentrulde S[n[tateMultifunc`ionaldinDarabani Dumitri`aMihailovic,directorinterimarDSP

Ceipeste1.000deangaja`iaiDirec`iei GeneraledeAsisten`[Social[\iProtec`ia Copiluluinuaumotivelaacestsfâr\itde ans[]\ifac[grijipentrusalarii.Directorulinstitu`ieiadeclaratc[fondurilepentruretribu`iilepeultimeledou[luniale anuluisuntasiguratesut[lasut[,situa`ia fiindsalvat[delegisla`iacareaamânat punerea]naplicareahot[rârilorjudec[tore\tidinproceselecâ\tigatedeangaja`i pediversedrepturisalariale.„Suntni\te sporuricâ\tigate]ninstan`[deangaja`i, amaveadepl[titosum[deordinulmiliardelordeleivechi,darne-asalvatactul normativcareamân[punerea]nplat[]n urma hot[rârilor judec[tore\ti date anul acesta.Sevapl[tiprimatran\[anulviitor \iapoi,e\alonatpecâ`ivaani.Aproape to`iangaja`iiaudeschisac`iune]ninstan`[ pentruacelesporuri,darnus-audatdecizii]nc[pentruto`i”,aspusLiviuR[d[\anu.Acestasus`inec[angaja`iiaupierdut ]ninstan`[diferen`ade25lasut[dinleaf[ cucareaufost„taxa`i”anultrecutbugetariidec[treguvernan`i.(A.D.)


CMYK

4

TOPNEWS

10noiembrie2011

S[rb[tori cu spectacol \i brazi de Vorona Municipalitatease gânde\tedejala s[rb[toriledeiarn[, lamirosdebrad\i focdeartificii.Iat[ câtevaaspectecare vor]ncântaochiul boto\[neanului]n pragdes[rb[toare. „}n parc va fi montat un brad ]nalt ]n zona fântânii arteziene cum sensuri giratorii \i au fost de probabilc[os[fie fiecaredat[ deleivafipre`ul \ianul[stalafelornat cu minimalbraduluicare ceadelaSuceava, luminile vaficump[ratpentru ceadelaIa\icând specifice. ronduldinPalatul vii\iprobabilc[o Va mai fi o Administrativ s[maifie\i]nceleautoriza`ie lalte”,precizeaz[Eu dat[lavreodoi gen~urcanu. Mo\i Cr[ciuni cumafost\i]nanii preceden`i,cucarecopiii Spectacol „]n s[fac[fotografiiacololaminut\i cuplaj” ]ntre ani b[nuiescc[os[apar[ceicuagrementul acolo ]n zona \trandului”, Pentru ca noaptea dintre ani s[ afirm[ Eugen ~urcanu, directorul fies[rb[torit[a\acumsecuvine, Direc`ieideServiciipublice,Sport municipalitateapreg[te\teunspec\i Agrement. Bradul va fi tacolspecial,cutrupecare]nc[nu achizi`ionat de la Vorona. „De secunosc.Nuvorlipsifocurilede obicei luam vreo trei-patru brazi. artificii \i jocurile de lumini. Punemunulaici,lapatinoar,unul Florin Gheorghi`[, viceprimarul ]nfa`aPrefecturiipespa`iulacela municipiului,adeclaratc[trupele verde.|iampus]ntoaterondurile cu renume prefer[ s[ concerteze \isensurilegiratoriianultrecut,de celmult]napropiereacapitalei,iar m[rimi mai mici, de talie medie. la cump[na dintre ani pre`ul pe Lavreocinci-\asemetriampus]n care ]l cer acestea este dublu.

1.000

Câini ]n apartamente doar cu acordul vecinilor }ncepânddeanulviitormunicipalitatea vreas[adopteun regulamentpentru animaleledecompanie.Sterilizareacâinilor\ide`inereaunui carnetdes[n[tate pentruace\tiaarfi doarcâtevaprevederi aleregulamentului.

„Este foarte dificil[ organizarea acesteipetreceripentruc[bugetul nunepermites[lepl[tim,trupele derenumerefuzânds[sedeplasezepebanipu`ini.Vom]ncercas[ ne cupl[m cu localit[`i din apropierea Boto\aniului”, a precizat viceprimarul.(OtiliaMaxim)

De`in[torii de patrupede care locuiesclablocvortrebuis[ob`in[ avizul vecinilor de bloc \i a asocia`ieideproprietari.Estenecesar ca vecinii afla`i ]n apropierea imobilului]ncarelocuie\teanimalul s[ ]\i dea acceptul. De\i se vehiculazvonulc[proprietarulde

câinivafipuslaplat[,acestaeste dezmin`it ]n regulament. „Problema câinilor poate fi rezolvat[ printr-o strategie, dar nu printr-o strategiepetermenscurt,ciostrategiepetermenmediu\ilung.Am selectatregulamentedegestionare acâinilordinfiecarejude`.Amg[sit câteva regulamente din Timi\oara,Sibiu,Gala`isauBra\ov\i am selectat ce am crezut c[ este bun.Amini`iat,unregulamentla care]nc[selucreaz[laoraactual[. Regulamentulcarevafifinalizatse va ]nainta  conducerii Prim[riei, compartimentuluijuridic\iprobabilvasuferimodific[riulterioare, iaracelmaterialfinalizatdenoiva fi]naintatorganismelordeprotec`iaanimalelorpentrua-\ispuneun punctdevedere”,aprecizatviceprimarul Florin Ghiorghi`[. (OtiliaMaxim) Publicitate


CMYK

ESEN~IAL

10noiembrie2011

5

Fals magistrat trimis ]n judecat[ dup[ `epe de milioane date de dup[ gratii OvidiuRusu]nvârst[32deani,escroculdinR[d[u`icare adat`epedepeste 100.000deeurodintr-ocelul[aPenitenciaruluiBoto\ani, dându-sedreptmagistrat,afosttrimis ]njudecat[]ntr-un noudosar,fiindacuzatdeacela\igende escrocherii. Anchetatoriiaustabilitfaptulc[, ]nperioadadecembrie2010-martie 2011,inculpatulaindus]neroare o persoan[ ]n fa`a c[reia s-a prezentatcafiindjudec[tordincadrul Cur`iideApelSuceava,pretinzând \ipriminddelaaceastasumelede 28.980 lei \i de 4950 euro, ]n schimbul promisiunii mincinoase c[vainfluen`a,]nfavoareaei,instan`adejudecat[]ntr-unlitigiucivil]ncarerespectivulaveacalitatea de parte.  Mai mult, acesta a falsificattrei\tampilecu]nsemnele }naltei Cur`i de Casa`ie \i Justi`ie,}nalteiCur`ideCasa`ie\i Justi`ie - Sec`ia Civil[ \i ale unui birou notarial din municipiul Suceava,\tampilepecarele-aaplicat pe diferite ]nscrisuri prezentate p[r`iiv[t[matecafiindreale\inecesaresolu`ion[riifavorabilealitigiuluicivil.Totodat[,]nperioada ianuarie-martie 2011, inculpatul a indus]neroarealtedou[persoane, ]nfa`ac[roras-aprezentatcafiind procurordincadrulParchetuluide pe lâng[ Curtea de Apel Suceava \i,]nschimbulsumeide9.700lei, respectiv1.800lei,i-apromisprimei persoane facilitarea pension[riimedicale,iarceleilalte,influen`area instan`ei de judecat[ ]ntr-

un viitor litigiu cu PriCariera de „magistrat” a m[riacomuneiBurla, luiOvidiuRusua]ncejude`ul Suceava, ]n put ]n decembrie leg[tur[ cu inta2004 - ianuarie bulareauneisu2005, când s-a prafe`e de terecomandatproren. Rusu, curor anticoprins ]n urm[ rup`ie \i a ]ncu aproximacasat un cotiv o lun[ la mision de 9,2 deeuroa]ncasatOvidiu Ia\i,dup[cea milioane de lei Rusu]nperioada]n fost dat ]n vechi de la un careseafla]ncarceurm[rire intercet[`eanc[ruiairatlaBoto\ani na`ional[, va fi apromisc[-lajut[ judecat de adev[s[-\i rezolve favora`iimagistra`i\ipenrabil mai multe cauze tru c[ a fost prins la civileaflateperolulinstanvolan,de\inuarepermisdecon- `elor de judecat[. Câteva luni mai ducere. târziu, folosindu-se de calitatea de

100.852

Fostpoli`istcondamnatlatreianide ]nchisoarepentrufaptedecorup`ie Unfostpoli`istdinBoto\aniafostcondamnatla treianide]nchisoarecususpendarepentruluare demit[,falsintelectual\iuzdefals.Magistra`ii Tribunalului Boto\ani l-au condamnat, mar`i, pe IoanZaboloteanulatreianide]nchisoare]ns[sub supraveghere,termenulde]ncercarefiindde\apte ani]ncarevaaveamaimulteobliga`ii\irestric`ii. Fostulpoli`istafostre`inut]nurmaunuiflagrant organizat]nlunamai.IoanZaboloteanuaoprit]n traficunautoturismmarcaRenaultcondusdeFlorinMocanu\ipentruanu-iaplicaosanc`iunece arfiduslare`inereapermisuluiapretinsosum[ debani.}mpreun[cuunprocuror\icusprijinul SIPIofi`eriiDGAauorganizatflagrantul,asupra poli`istuluifiindg[sitecincibancnoteacâte100 de lei, bani a c[ror serie fuseser[ notate ]nainte ]ntr-unprocesverbal.Ulterior,IoanZaboloteanu s-apensionatanticipat.(D[nu`Rotariu)

reprezentant al Ligii de Ap[rare a Drepturilor Omului, a p[c[lit dou[ femei c[ le scoate fiul, respectiv nepotul, din arestul IPJ Suceava, contrasumeide12.000deeuro.}n 2006,r[d[u`eanulafostcondamnat pentru ]n\el[ciunile de mai sus la trei,respectivpatruanide]nchisoare. }n spatele zidurilor PenitenciaruluiBoto\ani]nperioadanoiembrie 2008-ianuarie2009,de`inutulOvidiuRusuareu\its[p[c[leasc[,nou[ persoane din jude`ul Suceava, dându-seprocurorgeneraloripre\edinte alCur`iideApelSuceava\i]ncasând

pentru serviciile pe care le oferea 100.852deeuro\i3.200delei.Ela discutatcuvictimeleprintelefon,]n condi`iile ]n care de`inu`ii nu au dreptul s[ aib[ mobil. Pentru ]n\el[ciunilesale,]nvaralui2009,afost trimis]njudecat[dec[treprocurorii DNASuceava,]ns[dosarulseafl[\i ast[ziperolulprimeiinstan`e,TribunalulSuceava.Eliberat]ntretimp din penitenciar Ovidiu Rusu a fost ]ncarcerat]narestulpoli`iei,]nurm[ cuaproximativolun[,fiindprinsla Ia\i,dup[ceafostdat]nurm[rire interna`ional[.(D[nu`Rotariu)

ProcuroriaiParchetuluidepelâng[Judec[toriaR[d[u`i,audispus,ladatade 07.11.2011,trimiterea]njudecat[,]nstare dearestpreventiv,ainculpatuluiRusuOvidiusubaspectuls[vâr\iriiatreiinfrac`iuni de]n\el[ciune]nform[agravant[,aunei tentativelainfrac`iuneade]n\el[ciune]n form[agravant[,auneiinfrac`iunidefalsificareainstrumenteloroficiale]nform[continuat[,auneiinfrac`iunidefolosireainstrumenteloroficialefalse]nform[continuat[,a uneiinfrac`iunidefalsmaterial]n]nscrisuri oficiale]nform[continuat[\iauneiinfrac`iunideconducere,f[r[permis,pedrumurilepubliceaunuiautovehicul comunicatCurteadeApelSuceava


6

TOPNEWS

10noiembrie2011

Matematic[ ciudat[ cu lefurile profesorilor Salarii\ipensii]nghe`ate]n2012.Deputa`ii auadoptatdejacadrul legalpentruamânarea aplic[riilegiipensiilor, careprevedeaindexarea acestoradela]nceputul anuluiviitor,dar\ia cre\terilorsalariilor bugetarilor.Afecta`ide aceast[m[sur[sunt\i cadreledidactice.

mi o majorare/indexare salarial[, ]ntrucâtcadreledidacticetrebuies[ ]\i recupereze, de fapt, drepturile b[ne\ticarele-aufostluate]nmod abuziv de actualii guvernan`i. }n realitate, ]n acest moment fiecare profesor din România pierde, ]n fiecarelun[,sutedeleilasalariu. Salarii (valoarea net[) pe care le vorprimi]n2012cadreledidactice comparativ cu cele pe care ar fi trebuits[leprimeasc[]nmodreal \i cât pierd cadrele didactice din salariu]nfiecarelun[.(Petronela Rotariu)

LiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt(LSI),sus`inec[salariileangaja`ilordinsistemul educa`ional sunt la  nivelul celordinanul2007.„Dac[socotimvedemc[salariilecadrelordidacticeestefoartesc[zut,fiindcel ]nregistrat]nanul2007.Deatunci nuammaiprimitnimic]nplusla salariu, de\i infla`ia a crescut ]n fiecarean.Este\ide]n`elesdece colegiino\trinusuntmul`umi`ide nivelulsalariilor\idedecizialuat[ dedeputa`i”,aspusLiviuAxinte. Câteva zeci de cadre didactice, membrealeFedera`ieiSindicatelor Libere din }nv[`[mânt (FSLI), au organizatmiercuriunprotestspontan]nfa`aMinisteruluiEduca`iei, nemul`umitedeanun`ulguvernan`ilordea]nghe`asalariile]n2012. }nfa`aMinisteruluiEduca`ieis-au adunat aproximativ 70 de persoane. Sindicali\tii se plâng de lipsa dialoguluispecialcuto`ireprezentan`iiGuvernului.

Salarii]nplat[:noiembrie20111.650lei ianuarie2012-1.650lei Salarii care ar fi trebuit s[ se acorde ianuarie 2012 - (f[r[ t[ierea cu 25lasut[)-1.900lei - (f[r[ t[ierea cu 25 la sut[ + aplicareaL221/2008)-2.500lei PIERDERELUNAR[:850lei

Practic retribu`iile tot scad

Profesor, grad didactic I, 10-14 ani vechime

Federa`iaSindicatelorLiberedin }nv[`[mânt atrage aten`ia angaja`ilordineduca`iec[promisiunile GuvernuluiRomânieiprivindmajorareasalariilordup[lunaaprilie 2012esteominciun[cras[\iosfidarelaadresadasc[lilordinaceast[`ar[.Niciunprofesornuvapri-

Salarii]nplat[ noiembrie2011-1.120lei ianuarie2012-1.120lei Salarii care ar fi trebuit s[ se acorde ianuarie 2012 - (f[r[ t[ierea cu 25lasut[)-1.300lei - (f[r[ t[ierea cu 25 la sut[ +

Profesor, grad didactic I, 40 ani vechime

aplicareaL221/2008)-1.504lei PIERDERELUNAR[:384lei

Profesor debutant Salarii]nplat[ noiembrie2011-680lei ianuarie2012-680lei Salarii care ar fi trebuit s[ se acorde ianuarie 2012 - (f[r[ t[ierea cu 25lasut[)–790lei - (f[r[ t[ierea cu 25 la sut[ + aplicareaL221/2008)-1.060lei PIERDERELUNAR[:380lei

Opel Coupe confiscat pentru `ig[ri ]n toba de e\apament Vame\ii de la R[d[u`i-Prut au contraband[ marca President. confiscatunautoturismOpelAstra ~ig[rileerauascunse]ntr-unloca\ Coupedup[ceaudescoperit,]ntr- special amenajat ]n toba de e\aunloca\specialamenajat pamentaautoturismului”, ]ntobadee\apament, searat[]ntr-uncomu70 de pachete de nicat de pres[ al `ig[ri. ]n data de Direc`iei Regio9 noiembrie, la nale pentru AcBiroul Vamal cize \i Operade Frontier[ `iuni Vamale R[d[u`i Prut, Ia\iAutoritatea deleiesteamenda s-a prezentat vamal[ a proaplicat[\oferului pentru control cedatlare`ineun autoturism rea ]n vederea autoturismului marca Opel ]nconfisc[rii a ]nmatriculat ]n tregii cantit[`i de Bulgaria condus `ig[ri\iaautoturisde un cet[`ean romului deoarece avea mân. „}n urma contromodific[ristructurale]n lului am[nun`it inspectorii scopulintroduceriifrauduloavamali au descoperit, ascunse \i sepeteritoriulRomânieia`ig[rilor nedeclarate70pachetede`ig[ride decontraband[.(D.R.)

5.000

Publicitate


PUBLICITATE

10noiembrie2011

calendar ortodox

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri *AgrariaNord,unul dintreprincipaliiinvestitori ]nagriculturajude`ului Boto\ani,]\iextinde activitateaAngaj[m: -|efdeferm[agricol[ (1.000Ha).Cerin`e:studii superioareagricole,experien`[]ndomeniu,fluen`[ ]nlimbaenglez[saugerman[,experien`[]nutilizareacalculatorului,recomand[ridelalocurilede munc[anterioare; -Electricianpentrudeserviresilozdedepozitare cereale. V[rug[ms[transmite`i CV]nso`itdescrisoarede inten`ielaadresadeemail: agraria@schweighofer.ro.

Pentruinforma`iisuplimentarenepute`icontacta lanum[ruldetelefon 0372.303.436.A\tept[m aplica`iileDumneavoastr[ (2240-2)

angaj[ri *Angajezmenajer[pentru cas[curecomandare. Rela`iilatelefon: 0755.425.605.(2)

licita`ii *SCMonolitSA,societate]nfaliment,vindeconformL.85/2006teren29.600mp\ihal[prefabricate-2.630mpsituate ]nBoto\anistr.Manole\ti DealF.N.Telefon: 0744/853.158.(2246-1)

7

10JSfin`iiApostoliRodion,Olimp,Erast, Sosipatru\iCuart Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 18.11,2\i 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri M[sura tinere`ii Cu ocazia ]mplinirii a 47 de ani, familiauneidoamne]iofer[oprogramarelaopera`ieestetic[,pentru]ntinerire.}nurmaopera`iei,doamnachiar ar[tamaitân[r[\ideaceeaerafoarte bucuroas[.Mergândsprecas[sehot[r[\tes[]ntrebepeuntrec[tor: - Domnule, daca sunte`i amabil, camcâ`iani]mida`i? -29deani Femeia, mul`umit[ de r[spuns ]i explic[defaptc[are47,darasuferito opera`ie estetic[ de ]ntinerire. Apoi pleac[ \i mai fericit[ \i intr[ ]ntr-un Mc’Donalds,undesea\az[lacoad[\i comand[oCola.Darnuezit[s[]l]ntrebe\ipevânz[torcamdecâ`ianipare. -Ar[ta`ide23deani,dardece? -P[idefaptam47,daramsuferito opera`ieestetic[de]ntinerire. Plecând spre cas[ se hot[r[\te s[ cear[\ip[rereaunuib[trân,careera ]nsta`ie,]ntrebându-lcâ`ianiare. B[trânul]ispunec[pevremealui nua\asevedeacâ`ianiareofemeie, ci doar dac[ era pip[it[ pe sâni. Femeiasegânde\tepu`in\ispunec[ oricumnuarecepierdedac[opip[ie

mo\u’ \i se las[ pip[it[. |i pip[ie mo\u’,\ipip[ievreo5minute,apoi spune: -Doamn[ave`i47deani. Femeia stupefiat[ de r[spuns, ]l ]ntreab[cumde\i-adatseama.Mo\u’ ]ir[spunde: -Amfost]nspateledumneavoastr[ la Mc’Donalds, când i-a`i povestit vânz[torului.

Pe muchie de cu`it Un renumit chirurg plastician ia masa]ntr-unrestaurantselectal[turide unprieten.Dup[vreo10minute,]n restaurantintr[odomni\oar[superb[. Se apropie de masa lor, ]l s[rut[ pe obrazpechirurg\i-ispune: -Dragulmeu,m-aitransformatdin r[`u\caceaurât[]ntr-oadev[rat[prin`es[.}`imul`umescdinsuflet. Dup[ ce femeia p[r[se\te localul, prietenul mirat ]l ]ntreab[ pe chirurg cineesuperbadomni\oar[. -Aaa,p[iemama -Vai,aif[cutotreabagrozav[.Arat[demilioane. Dup[câtevaminute]nrestaurant]\i faceapari`iaoalt[doamn[,multmai

frumoas[.Seapropiedemasalor,]l s[rut[pechirurg\i-ispune: -Iubitule,liftingulfacial\iliposuc`ia auf[cutminuni.M-aif[cuts[ar[tcu 20deanimaitân[r[.Nu\tiudac[voi puteas[-`imul`umescvreodat[ Dup[ce\iaceast[doamn[ap[r[sit localul,chirurgul]iexplic[prietenului c[doamnarespectiv[echiarso`ialui. -DumnezeuleDare\tifoartepriceputArat[caunfotomodeldetop Nicinuapuc[s[-\iduc[frazalabun sfâr\itc[u\ilerestaurantuluisedeschid \iofemeiesuperb[,multmaifrumoas[decâtprecedentele,cuuncorpce p[reaafisculptatdeperfec`iunealui Brâncu\iseapropiecupa\irepezide masa lor. To`i ochii din local erau acum]ndrepta`ispreacel]ngerdefat[. Spresurprindereatuturorfemeiaperfect[ ]i d[ o palm[ chirurgului \i cu glasulridicat]izice: -Tic[losuleUitece-aif[cutdincorpulmeuMi-aidistrusvia`a,cariera Sperc[os-osfâr\e\ti]niad Toat[lumear[mâneextremdemirat[deatitudineafrumoaseidoamne, iarchirurgulzice: -Hais[numaivorbimdespreasta. Eratata.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

AGENDA SERVICIILOR

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:0331711802

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Protec`iacivil[:982;511704 Termica:535340;517953 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Protec`iamediului:584136 Distribu`ie: DanIACOB

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU AndreeaACSINTE OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

Evenimente de Botosani nr.2001  
Evenimente de Botosani nr.2001  

Ziarul orasului tau!