Page 1

CMYK

Cresc„lefurile”\ilaelevi

Pag. 6

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVII•nr.218(2000)•Miercuri,9noiembrie2011•8pagini

„Amend[” de 10.000 $ dup[ afacerea cu angaj[rile de la Psihiatrie

Pag. 2

Mega-program european blocat ]n procese \i ambi`ii politice ridicole

Echipadecontrola CaseiJude`enede Asigur[rideS[n[tate apusspitalullaplat[ pentruneanun`area modific[rilordepersonal.Cusutedemilioanedeleivechiafost sanc`ionat]nurma recentuluicontrol desf[\uratdeCas[.

Unproiecteuropeandepeste10milioane deleiesteblocatlaManoleasadincauza disputelorexistentepeunc[mincultural. Actoriprincipalisuntprimarul\iprincipalulcontracandidatpecarel-aavut]n2008. Pagina 5

Pag. 3

Curg disputele la apa (ne)potabil[ |efiidelaNovaApaserv„bag[ mâna]nfoc”pentrupotabilitateaapeidinre`ea\isus`inc[, defapt,arfiavertizatabona`ii c[arputeas[nuaib[ap[nici duminic[. Pagina 4

Elevii de la |endriceni trec pe gaz


2

STARTNEWS TABLETA «Decândi-afostadversar]ncursapentru pre\edin`iapartiduluiMirceaGeoan[i-a c[zutlarânz[luiVictorPonta,„micul Titulescu”n-amaipututs[-lsuporte,orice declara`ieardafostulliderdepartid]i provoc[ostaredeinconfortexisten`ial total,câteos[pt[mân[intra]ntr-un„tremenspolitic”vecincunebunia»

Autoflagelare f[r[strigare Autoflagelarea politic[ difer[ radical de cea religioas[,]nplanpoliticnuestevorbaniciunmoment defanatism,cidoardenaivitate,ac`iunea]nsinenu este comis[ sub impulsul unor crezuri doctrinare, dimpotriv[,torturalacaresesupunecubun[voie politicianul `ine doar de nest[vilitul orgoliul care-i tensioneaz[ fiin`a, fiind provocat dintr-o lips[ de discern[mânt\idintr-oautosuficien`[.Poatec[dac[ amfifost]nspa`iunipon,unliderdepartiddup[un gest de o asemenea la\itate precum cea a liderului nostru social democrat ar fi recurs la harachiri, numaic[laVictorPontanimeninus-arfia\teptat launasemenea...ritual;ebalcanicpân[-nadâncul fiin`ei,românsadea,olteanpedeasupra,plusc[a fosteducatnumaideoamenidero\u:IonIliescu\i AdrianN[stase. De când i-a fost adversar ]n cursa pentru pre\edin`iapartiduluiMirceaGeoan[i-ac[zutlarânz[ lui Victor Ponta, „micul Titulescu” n-a mai putut s[-l suporte, orice declara`ie ar da fostul lider de partid ]i provoc[ o stare de inconfort existen`ial total,câteos[pt[mân[intra]ntr-un„tremenspolitic” vecin cu nebunia, nu-l mai poate lini\ti nici socruls[u\iniciDaciana,abiadup[ce-iinjectaIon Iliescu dou[-trei fraze marxiste ]n moalele con\tiin`ei abia atunci se lini\te\te. Ultimul gest al luiMirceaGeoan[afostde-oobr[znicief[r[margini,eras[-ltrimit[peVictora\laospiciu.Pescurt: ]ntr-obun[zifostulliders-aprocopsitcu-oinvita`ie dinSUA,cumera\ifiresc,de]ndat[i-adatcurs. Pân[ aici nimic nefiresc, numai c[ domnia sa \i-a permis,dintr-unsoidepreaplinpolitic,s[vorbeasc[ pe la câteva posturi de televiziune despre via`a social democra`iei  române\ti, ascult[torii \i jurnali\tiil-auperceputcafiindliderulacestuipartid. Ajuns]n`ar[ga\caluiVictorPontade]ndat[i-au cerutdemisiadinpartid,]ns[Mirceas-apref[cutc[ nu ]n`elege, continuând s[-\i persifleze colegii, pe untoncâtsepoatedeacid.Cufiecarezispiritelesau tot inflamat, Mircea Geoan[, prin tot felul de declara`ii„nevinovate”,atota`â`atfoculdiscordiei pân[ ce Victor Ponta \i-a umflat bojocii cerând demisia acestuia din func`ia de pre\edinte al Senatului,bamaimult,insistând\ipentru]nl[turarea lui din partid. La ora la care scriu acest editorial Mircea Geoan[ e cu fundul ]n dou[ luntre; ]mbr[`i\eaz[atâtideeade-aformaunnoupartidal[turi de Marean Vanghelie, un alt executat „marca Ponta”, cât \i trecerea la UNPR al[turi de al`i 14 parlamentariPSD. Dup[ toate aceste bulvers[ri social democrate o singur[concluzieputemtrage:VictorPontaede-un infantilismpoliticincurabil,oricâtar]ncercaIliescu \iN[stases[-ldoftoriceasc[,totnaivr[mâne. Sper ca gestul lui s[ nu fie decât o tentativ[ de autoflagelare, pornit[ dintr-un impuls teribilist, iar ]nscurttimps[-\irevin[\is[ia]npieptrealitatea. (LucianAlecsa)

9noiembrie2011

Perspective de programare prin telefon la spital Comitetuldirectoral SpitaluluiJude`ean „Mavromati”vatrebuis[g[seasc[osolu`iepentrua-isc[pape pacien`iiAmbulatoriuluidespecialitatede chinulcozilorpentru bonurilelaconsulta`ii. DirectorulCaseiJude`enedeAsigur[ride S[n[tateafirm[c[estetimpulca\efiispitaluluis[g[seasc[o solu`iepentruprogram[ri]ncondi`iidecente,nucurânduride zecideoameniformatedelaprimaor[a dimine`iipentruun bondeordine. |efa institu`iei de asigur[ri de s[n[tate a precizat c[ modul de organizareaactivit[`iideacordare a bonurilor pentru consulta`iile ]n Ambulator este un motiv de nemul`umire pentru asigura`ii de s[n[tate. Din acest motiv, sus`ine c[vaaveaodiscu`iepeaceast[tem[cumanagerulspitalului,dar\i cu pre\edintele Consiliului Jude`ean, ]n a c[rui administrare este unitatea medical[. Problema ambulatoruluidespecialitatealSpita-

lului Jude`ean nu este nou[. Medicul Ovidiu Mimor declara ]nc[ de anul trecut c[ are ]n vedere reorganizarea activit[`ii acestuia. La unele cabinete adresabilitatea este foarte mare, iar insuficien`a medicilorfacecabolnaviis[iacu

asaltghi\eelelacareseob`inbonuriledeordine.Unmedicnupoate acordamaimultde28deconsulta`iipezi,pentruc[cedep[\e\teaceast[norm[numaiestedecontat de institu`ia de asigur[ri de s[n[tate.(AuroraDimitriu)

Ceicarevin]nAmbulatornusunturgen`e\i arputeas[seprogramezedelaozilaalta, delaos[pt[mân[laalta.Arfiosolu`ie programareatelefonic[,pentruanumaifi nevoiedestatlarânduricurisculdeanu maig[sibonpentruziuarespectiv[ RodicaHu`uleac,pre\edinteCJAS

Elevii de la |endriceni trec pe gaz Autorit[`ilelocaleaug[sitosolu`iepentruproblematermic[la Grupul|colar„AlexandruVlahu`[”din|endriceni:schimbarea metodeidefurnizareac[ldurii. Reprezentan`iiadministra`ieilocale]mpreun[cucei din conducerea unit[`ii \colare sunt de p[rere c[ aceast[trecerearducelarezolvareaproblemelorlegate de asigurarea c[ldurii din ultimii trei ani. Modificareaafostaprobat[atât]ncadrulunei\edin`e aConsiliuluiLocal|endriceni,cât\i]nconsiliilede administra`iedelanivelulunit[`iide]nv[`[mânt\ial Inspectoratului|colarJude`ean(I|J).„Estevorbade aprobarea schimb[rii de solu`ii tehnice pentru ]nc[lzire]nurmademersuluicomunrealizatdePrim[riacomunei|endricenicu conducerea liceului pentru o nou[ etap[.Afostpân[acumcombustibillichidu\or,careestefurnizat doardedou[firmedin`ar[,undeexist[deja]nregistratedatorii \i probabil c[ datorit[ pre`ului deleiestesumasolicitat[ mare\iaconsumuluimarede tat[ Ministerului Educa`iei delaforurilecentralepenCLU pentru acest grup \colar având deja hot[rârea de Consolu`ia nu mai este viabil[, s-a siliuLocal,dar\ihot[râreaCA trutrecereasistemuluide propuso]nlocuiredeagenttera \colii \i a I|J, sper[m ]ntr-o ]nc[lziredelacombusmic\itrecerealagazmetan”,a acceptare a acestei solu`ii \i cretibillichidu\orla declarat Ada Macovei, inspector demc[aceast[schimbaredesolugazenaturale. \colargeneral.Situa`iaarfimaifa`ie tehnic[ este spre binele liceului cil[]ncazul]ncarecosturilecareimrespectiv”,sus`ine\efaI|J.Reamintim plic[aceast[trecerenuarfiridicate.„Bac[laaceast[dat[,ca\i]nsezonulrecetreniiartrebuis[fiefolosi`ipentrustudii,avize\i cut, cei aproximativ 1.500 de elevi ai unit[`ii proiectareainstala`iilor,urmândcaaceastas[r[mân[ ]nva`[laDorohoi,fiindmuta`iacolodincauzafrigu]nproprietateaE.ONGaz.Documenta`iavafi]nain- lui.(PetronelaRotariu)

500.000


TOPNEWS

9noiembrie2011

„Amend[” de 10.000 $ dup[ afacerea cu angaj[rile de la Psihiatrie ContractulcuSCAgrostar ExperimentSRL,firmape careautrecutpeste50de angaja`iaiSpitaluluidePsihiatrie,i-auadusacestei unit[`imedicalenumaighinioane.Echipadecontrola CaseiJude`enedeAsigur[ri deS[n[tate(CJAS)apus spitalullaplat[pentruneanun`areamodific[rilorde personal.Cusutedemilioanedeleivechiafost]n urmarecentuluicontrol desf[\uratdeCas[. Pre\edintele CJAS spune c[ asta ]nseamn[ o pierdere de Unii angaja`i ai spitalului \i-au aproximativ 30.000 de lei schimbat doar pe hârtie locul de munc[ pentru spital. Echipa de control a institu`iei de asigur[ri de s[n[tate a dincontractulpeo sanc`ionatdefaptnerescontractul.52desalaria`i\i-ausus- t[ri servicii medicale. Aceast[ modificare de lun[estepenalizapectareadec[treunitapendat postul la spital, solicitând personal ar fi trebuit anun`at[ partenerului de reaaplicat[de teasanitar[acontractuconcediu f[r[ plat[, angajându-se ]n contract,respectivcasei,]ncinciziledelaefeclui cu casa. „Noi am CJAS acela\itimplaofirm[privat[depres- tuare.(AuroraDimitriu) controlatce`inederela`ia Psihiatriei contractual[.Princontract, unitatea medical[ era obligat[s[neanun`edeoricemodificare de personal pe care o decide, lucrucarenus-a]ntâmplat.Nuamf[cutdecât s[aplic[mlegisla`iaactual[.Exist[uncontract cufurnizoriideserviciicaretrebuierespectat, }n cadrul aceluia\i con- m[.Laosingur[internare dar nu s-a operat ]n foaia iar]ncazdenerespectaresuntprev[zutesanctrol s-au verificat \i inter- s-au g[sit probleme. „Pa- de externare data corect[. `iuni”, a declarat Rodica Hu`uleac, pre\edinte cientul respectiv figura ca Probabilafostogre\eal[, n[ r ile,]ns[laacestcapitol CJAS Boto\ani. La Spitalul de Psihiatrie, o unitatea medical[ nu va internat,]nacela\itimp,]n o eroare generat[ de neapartedinpersonalafosttrecut]nmandatulfosavea de restituit Casei su dou[ locuri. S-a f[cut ex- ten`ie”,amaispus\efacatuluimanagerGabrielOpri\anupeofirm[de me demne de luat ]n sea ternareaacestuiadinspital, sei.(AuroraDimitriu) prest[ri servicii controlat[ de Gheorghe Pricopi, cu care unitatea medical[ a ]ncheiat

3

Control\ilafi\eledeintern[ri

Elevi sc[pa`i de venitul la \coal[ cu noaptea ]n cap Orarmodificat]nunit[`ile\colareboto\[nenepeperioadaiernii.Cererilevenite dinpartea\colilor\ia autorit[`ilorlocaleau fostaprobatedemembriiConsiliuluideAdministra`iealInspectoratului|colarJude`ean(I|J). P[rin`ii\i-audatacceptulpentrumodificarea acestuiorar,iarpentrucopiiimicimarepartedintreeiau]n`elessitua`ia\is-auangajat s[vin[\is[-\iiacopiiidela\coal[ AdaMacovei,inspector\colargeneral

Din cele declarate de Ada Macovei, inspector \colar general, eleviidinciclulprimarvor]nv[`a dup[-amiaz[.Orarulvafiastfelf[cut ]ncât s[ nu dep[\easc[ ora 16.00-16.30\ivafivalabilpân[la 1aprilie.M[suraafostluat[pentruprevenireaunorevenimentenedorite pe timpul iernii, ]n care s[ fie implica`i elevii. „Am fost de

acordcumodificareaprogramului ]nuneleunit[`ide]nv[`[mânt\icu trecereaelevilordinciclulprimar ]nprogramuldedup[amiaz[,de\i aceastaesteom[sur[for`at[,pentruc[perioada]ncareunelevare perioadamaimaredeconcentrare estepân[laamiaz[,dup[amiaz[ randamentul fiind mai sc[zut”, a declaratAdaMacovei.M[surava fiaplicat[]n\colidin11localit[`i rurale,iarp[rin`ii\i-audatacordul pentruschimbareaacestuia.Pentru luareadecizieiaufostpuse]nbalan`[ num[rul elevilor din gimnaziu care vin la o \coal[ din mai multe sate arondate \colii gimnazialerespective\ipedealt[parte eleviideclaseprimarebeneficieze de \coli ]n satele de unde sunt. |colile din R[chi`i, St[uceni, Dobârceni,Criste\ti,SantaMare, Cristine\ti, Hili\eu Horia, Co`u\ca,Dângeni,Albe\ti\iRomâne\ti sunt cele care vor func`iona dup[ noulorar.(PetronelaRotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Slujb[ la Jandarmerie Angaja`iiInspectoratuluiJude`ean deJandarmiBoto\aniauparticipat ierilaoslujb[religioas[cuocazia Sfin`ilor Arhangheli Mihail \i Gavriil, patronii spirituali ai armei. Slujbaafostoficiat[depreotulmilitar|tefanGr[dinaru,laeaparticipândatât\efulIJJ,lt.col.Constantin Moro\anu,cât\iadjunctulacestuia, MarinLupu.Ceremonialulreligios aavutloclatroi`adincurteainstitu`iei. Sfin`ii Arhangheli Mihail \i Gavriil au fost ale\i patronii spiritualiaiJandarmerieiRomâne,fiind numi`i ]n tradi`ia româneasc[ \i Sfin`iiVoievozi(ceimaicunoscu`i ]ngeri \i conduc[torii o\tilor cere\ti). Ce doi Arhangheli au fost ale\ipatroniispiritualiaiarmeidatorit[ semnifica`iei lor de lupt[tori pentrurespectareadrept[`ii\i]mpotrivar[zvr[tirii,faptelelorfiindun demnexempludeurmatpentrujandarmiiromâni,]nmisiuneaderespectarealegalit[`ii.(D.R.)

Familie cu 14 copii l[sat[ f[r[ cas[ de un incendiu Ofamiliecu14copii,dinlocalitateaTudorVladimirescu,comuna Albe\ti,ar[mas]npragdeiarn[f[r[ cas[ dup[ ce locuin`a le-a fost mistuita de fl[c[ri Evenimentul a avutlocierilaamiaz[,]nciudainterven`iei pompierilor focul distrugând casa ]n totalitate. Potrivit reprezentan`ilorInspectoratuluipentru Situa`ii de Urgen`[, imobilul de aproximativ 70 de metri p[tra`i a fost incendiat de un jar c[zut din sob[.Acestaaajunspecovor,care s-aaprinsimediat,]ncâtevaminute casafiindcuprins[defoc.Vecinii ausunatla112,intervenindunechipajalISUBoto\ani,]ns[pompierii de\is-auchinuitoor[s[sting[focul,nuaumaipututsalvaceva.Din fericire,nimeninuafostr[nit,fiind ]nregistratenumaipagubemateriale. Deoareceestevorbadeuncazsocialatâtdedramatic,autorit[`ilelocaledinAlbe\tiauacordatunajutor financiar familiei lovite de necaz, urmând s[ fie g[site solu`ii pentru cazareacelor16persoane,maiales c[vineanotimpulrece.(D.R.)

Moldovean prins cu acte false de poli`i\tii de frontier[ Unb[rbatdinRepublicaMoldova, ]n vârst[ de 25 de ani, a fost prinsdepoli`i\tiidefrontier[boto\[nenidup[cea]ncercats[ias[din RomâniapelaR[d[u`iPrutfolosindu-sedeundocumentfals.Agen`ilorlis-ap[rutciudatc[PetruM.a pronun`at incorect locul unde s-a n[scut.Astfel\i-audatseamac[buletinul românesc prezentat era de faptfals.Dealtfel,nicidateleprezentepedocumentnucorespundeau curealitatea.Cet[`eanuluidinRepublicaMoldovais-a]ntocmitdosar penalpentruinfrac`iuniledeuzde fals\itentativ[deie\irefrauduloas[ din`ar[,dosarulfiind]naintatParchetuluidepelâng[Judec[toriaDarabani.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

9noiembrie2011

Curg disputele la apa (ne)potabil[ |efiidelaNovaApaserv„bag[mâna]n foc”pentrupotabilitateaapeidinre`ea. Celpu`inlamodul declarativ.Boto\[neniinuauniciunmotiv s[]\ifac[grijipentru apaconsumat[dela robinetdup[lucr[rile efectuatelare`ea]na douajum[tatea s[pt[mâniitrecute, anun`[\efiioperatoruluideap[. „Modernizarea re`elei a dus la o cre\tere a calit[`ii apei furnizate” Dac[]nurm[cuozivicepre\edintele Consiliului de Adminis-

tra`iealNovaApaservl[sade]n`elesc[nuarfiindicats[seconsumeapadinre`eauaproasp[treabilitat[, dup[ lucr[rile de s[pt[mânatrecut[,reprezentan`iisociet[`iisus`inc[potabilitateaapeinu poatefipus[la]ndoial[\ic[temerilestârniteunorboto\[neninuau niciuntemei.„Sefaczilnicanalize delaborator,câtedou[-treipezi, face \i Direc`ia de S[n[tate Public[.}nperioadadedup[lucr[ri DSPaf[cutostrict[monitorizare prinanalizedelaborator\inuau fost ]nregistrate dep[\iri fa`[ de valorile prev[zute de STAS. Ce spune buletinul de analiz[ este sfânt.Defaptnicinuaveacums[ fie altfel, pentru c[ modernizarea re`eleiaduslaocre\tereacalit[`ii apeifurnizate”,adeclaratjuristul Albert T[nas[, purt[torul de cuvântalNovaApaserv.Acestarecunoa\te]ns[c[]nunelezonedin municipiu s-a ]nregistrat imediat dup[reluareafurniz[riiapeioturbiditate crescut[. Sâmb[t[ s-au consemnatastfeldeprobleme.

Scuze \i justific[ri Conducereaoperatoruluideap[\iacerutieriscuzedelaboto\[neniila care ]ntreruperea furniz[rii apei, la sfâr\ituls[pt[mâniitrecute,s-aprelungitpestetermenulanun`atini`ial. Nuf[r[aveni\icujustific[ripentru cele ]ntâmplate. „Ne cerem scuze utilizatorilorpentrunepl[cerilecauzate,\iaducemlacuno\tin`[c[cel pu`inpân[lasfâr\itulanuluinumai suntlucr[riplanificatecares[necesite]ntrerupereafurniz[riiapeipentruoperioad[maimarede24ore”, preciza managerul societ[`ii Nova Apaserv, inginerul Maricel Georgescu.}ntr-uncomunicataloperatoruluideap[,acestasus`inec[aavertizatpopula`iadefaptulc[echilibrareasistemuluisevaputea]ntinde peparcursulmaimultorzile.„Sistarea serviciilor a fost programat[ pân[ vineri ora 12.00, f[cându-se precizareac[echilibrareasistemului la parametri normali va fi posibil[ abia ]n cursul zilei de duminic[, 05.11.2011”,spun\efiifurnizorului deap[.(AuroraDimitriu)

Aucedatni\te bran\amentevechi Reprezentan`ii societ[`ii recunosc c[ „]n unele zone punctuale” consumatorii au a\teptat cam multreluareafurniz[riiapei,]ns[\ipentruaceastaauexplica`ii.Eispunc[]nacelezone,]nspecialpePrim[verii,datorit[presiuniiridicateaapei aucedatni\tebran\amentevechidelaunelecondominii, fiind necesare lucr[ri de interven`ie ]n cursulzileidesâmb[t[\iduminic[.(AuroraDimitriu)

PeCaleaNa`ional[s-adatdrumullaap[\i peconductaveche,ceeaceexplic[turbiditateaapei,darastasevedecuochiulliber,nu trebuiauaten`ion[ri.Dac[eravreoproblem[cupotabilitateaamfitransmisavertiz[ri popula`iei AlbertT[nas[,purt[tordecuvânt SCNovaApaservSA

Mii de treburi pentru jandarmi Dintotalulmisiunilordemen`inereaordi- \iUniuneaNa`ional[aExecutorilorJudec[nii\isiguran`eipublice,IJJBoto\aniaorga- tore\tidinRomânia,efectivedincadrulIJJ nizat\iexecutat871misiuniiprinpatrulein- Boto\aniauparticipatlaasigurareamasuridependente,undeaufostfolositeunnum[rde lordeordinepublica\iprotec`iaacestorape 6710 jandarmi care au ac`ionat ]n ora\ele timpulexecut[riiunuinum[rde32execut[ri judec[tore\ti.Tot]naceast[periBoto\ani,Dorohoi,S[veni\iDarabani.}n oad[aufostconstatate,indebaza planului de cooperare \i ]n pendent, 71 infrac`iuni cu func`iedesitua`iaoperativ[aufost 87 autori, fiind instruplanificate\iexecutateac`iuni]n mentate 55 dosare cu cooperare cu IPJ Boto\ani ]n acte premerg[toare. pie`ele\itârguriledeperaza Din cele 71 infracjude`ului, ]n zona discoteci`iuni,51aufostconlor \i barurilor din mediul demisiunideasigurare statate]nmediulurruralundeses[vâr\escfapte aordinii\ilini\tiipubliban, din care 45 pe ilicite,precum\iac`iunipreceauexecutatjandarraza municipiului ventiv-reactive ]n sistem miiboto\[neni]npriBoto\ani,treiperaza integrat pentru combaterea melezeceluniale municipiului Dorohoi traficului de `ig[ri, alcool \i \i trei pe raza ora\ului acestuian alteproduseaccizabileperaza S[veni, precum \i 20 jude`uluiBoto\ani,executându-se infrac`iuni ]n mediul rural, 136deac`iunicu340jandarmi.La pe raza acumul[rii piscicole solicitareaParchetuluiBoto\ani,aufost Drac\ani.Afostdepistatunurm[rit executate ]n cooperare zece ac`iuni pentru punerea]naplicareaunoracteprocedurale, general, respectiv un minor disp[rut de la domiciliu,careafostpredatc[trelucr[torii lacareauparticipat175jandarmi. Direc`ieideProtec`ieaCopiluluiBoto\ani. }n ceea ce prive\te aplicarea sanc`iunilor De la execut[ri silite la contraven`ionale,]nprimele10lunialeanului2011aufostconstatate3.633decontrabraconaj piscicol ven`ii,dincare2648reprezint[amenzicon}n baza Planului de colaborare ]ncheiat traven`ionale, iar 985 sunt avertismente. ]ntreMinisterulAdministra`iei\iInternelor (D[nu`Rotariu)

6.030

Angaja`iiInspectoratuluide JandarmiJude`eanBoto\ani auorganizat\iMisiunile s-auexecutat]nsisteminte-

grat,princonstituireade patrulemixtepoli`ist/jandarm,executându-se2.590 misiuni]n121localit[`i.


CMYK

ESEN~IAL

9noiembrie2011

5

Mega-program european blocat ]n procese \i ambi`ii politice ridicole nui-arapar`ineordonatoruluiprincipaldecredite,daracestlucrutrebuieprobat]ninstan`[.Oaredece n-ofacedl.primar?R[spunsulnumaidomniasa]lpoateda,nucred c[dinmil[pentruBoroleanu.

Mo\ia lui Tat’su A\a-i]nRomânia,când`araarde decriz[primarii]\ifacdecap.Pot venicuzecideexempledinjude`ul nostru cu primari ce se cred mai presusdelege,adouazidup[ce sev[d]nfotoliuldeediluit[deundeauplecatcredc[l-auprinspe Dumnezeu de picior \i ]ncep haiduceala]nv[zullumiif[r[s[-imai interesezenicicâtnegrusubunghii de comunitatea pe care o au de p[storit,]nastfeldecazuriobr[zniciamergelabra`cuprostia.Sunt \iprimaricaresuntdevota`icet[`enilor,carefactotfeluldecompromisuridoarpentrual[saceva]n urmalor,numaic[peace\ti]ipo`i num[ra pe degetele unei singure mâini.Acums[treclaopoz[cât sepoatedeconcret[privindanomaliile unui primar orgolios, `âfnos,carelupt[cu]ndârjire]mpotrivaconcet[`enilors[i.

Toamna se num[r[ proiectele La]nceputulanului2008,fostul primaralcomuneiManoleasa,Ion Vatamaniuc, a ini`iat un proiect privind accesarea unei finan`[ri nerambursabile pentru asfaltarea câtorvadrumuricomunale]nsatele Zahoreni, Liveni, Sadoveni \i pentrurenovareac[minelorculturale din Zahoreni \i Liveni, plus reabilitarea gr[dini`ei din Flondora.Dup[ceMirceaMihaiacâ\tigatalegerile]n2008domniasaa continuatproiectulschimbând]ns[ studiuldefezabilitate,]nloculcelordou[c[mines-agândits[introduc[ spre reabilitare c[minul din satul Manoleasa. Ini`iativa a fost l[udabil[\ichiaraplaudat[demajoritate consilierilor, numai c[ domniilelorauuitatcubun[\tiin`[ faptul c[ acel c[min culturale era concesionatpeoperioad[de20de anidec[trefostaconducereaprim[riei lui Alexandru Boroleanu conformcontractuluideconcesiunedin24.03.2005.Eibine,acesta estepunctulzeroalr[zboiuluidintrep[r`i,adic[dintrePrim[rie,de faptdintreprimarulMirceaMihai \iAlexandruBoroleanu.

Spectacolul de-a \oarecele \i pisoiul cu miorl[ituri la u\ile Tribunalului Spectacolul dintre p[r`i ia amploare, conflictul prinde \i ceva note de violen`[,  primarul continu[ proiectul min`indu-i cu neru\inare pe reprezentan`ii FEADR, sus`inândc[localulc[minuluicultural, prins ]n proiect, nu face obiectul unei ne]n`elegeri. Având majoritatea ]n Consiliul Local ]ncepes[-lbombardezepeBoroleanucutotfeluldehot[râriprincare ]icereevacuareaspa`iulconcesionat,invocânddiversemotive,unelede-adreptulpuerile.V[zândc[ acestanu-ir[spundeprecumvrea mu\chiilui,]ncadrulunei\edin`e

Fina`are sporit[, litigiu pe rol, nesim`ire cât ]ncape

Din cauza acestui c[min cultural comunei Manoleasa i s-a blocat o finan`are european[ de peste 10 milioane de lei a Consiliului Local, ]n august aavutunsingurr[spuns,\iacela 2008, se adopt[ HCL 24 peunton„d[\mecher”:„A prin care se reziliaz[ mituitpestetot”.Cutoacontractul de concete astea dl. primar, sionare. Partea ]ncrezându-se zmeul criminat[ scoate zmeilor,dar\icu sabia \i d[ Pristea ]n frunte, a m[ria \i Consicontinuat s[-i liulLocal]njumint[ ]n contimilioanedeleise decat[,dinacel nuare pe reprepierdprin moment dialozentan`ii Agenne]n`elegeriledintre gul dintre p[r`i `iei. }n disperare primar\iunconsefaceprinjustide cauz[ Mircea silierlocal `ie,]ntoateproceMihai cere Tribuseleintentatedeuna naluluiBoto\anicondinp[r`icâ\tigdecaustatareanulit[`iiabsoluza a avut doar Alexandru teaactuluideconcesionare Boroleanu.V[zândsentin`elei-am a c[minului cultural motivând ]ncerutprimaruluicâtevaclarific[ri, c[lcareadispozi`iilorlegale,numai

10,5

c[ spre decep`ia domniei sale Tribunalul Boto\ani respinge ca nefondat[ ac`iune formulat[ obligând partea reclamant[ „s[ pl[teasc[intimatuluisumade900de lei” conform sentin`ei civile 526 din25.06.2010.Larecurssentin`a r[mâneneschimbat[.Dl.primar]l mai acuz[ pe Boroleanu c[ acest contractn-arfifostsemnatdefostulprimarVatamaniuc,cidefostul \iactualulviceprimarPuiuBeldea, numaic[acesteacuzesuntf[cute cujum[tatedegur[,deoareceviceprimarul]ieste\icolegdepartid \ibra`defier]ncadrulprim[riei. Ce-idrept,pestesemn[turadepe contractul de concesionare planeaz[ ceva suspiciuni precum c[

Din tot acest scandal numai cet[`eniiacesteicomuneaudepierdut,doisebat\iomulderândeste cel care sufer[. Oare nu se poate ajunge la o conciliere ]ntre p[r`i pentru demararea proiectului? Cu siguran`[ c[ s-ar putea numai c[ ambi`iiletrebuiel[satelavatr[,se pierd peste 105 miliarde de lei vechi.Unnum[rdecinciconsilieri locali: Alexandru Boroleanu, Gheorghi`[ Dinu, Ioan Vatamaniuc, Iulian Marticaru \i Iuliu Curcudel, prin adresa 798 din 03.03.2011,]linvit[peprimarla negociere  pentru stingerea conflictului ]ntre cele dou[ p[r`i „]n vederea implement[rii m[surii 322,programulFEDAR,privind demararea finan`[rii proiectului”. Primarul]lacuz[]ncontinuarepe Boroleanu de preten`ii exagerate privindcedareapecaleamiabil[a c[minuluicultural.Opartedevin[ oare\iBoroleanu,indiferentcâte lovituri ar fi primit, e momentul s[-\ifocalizezeaten`ia\ienergiile doarsprebinelecomunit[`ii.Cese va]ntâmpla,greudeanticipat,un lucru e cert, ceva este putred la nivelul acestei prim[rii. Cât de curândvoidezv[luiabuzurileprimarului privind p[\unea comunal[,damfulpenale\imaiaccentuat.(LucianAlecsa)

Dup[chipul\iasem[narea\efuluidepartid Toamna]\i]nchideaflorile]ntr-unruginiu obosit, drumul spre Manoleasa plin de serpentine\idealurimi-aa\ezatsufletul]nleag[nuluneimelancoliisor[cupoezia,numai de-oanchet[depres[nu-miardea,descinderealaprim[riadinManoleasas-al[satcuun mic\oc,cl[diremare,impun[toare,goal[\i ne]nc[lzit[,ce-acostatvreo15miliardedelei vechi.Totu\i,adev[ratul\ocl-amavutdup[ discu`iacuprimarulMirceaMihai,undomn ]ntre dou[ vârste, robust, cu fruntea lat[ \i plat[,cu-oprivireager[,devulpoiprinscu ra`a-ngur[,vorbaunuiangajatdelaprim[rie:„poatenu\ti`i,ecelmai\iretprimarde pevaleaPrutului”,\iextremdecircumspect cu...reporterii.}ntimpcesefor`as[-mipun[ ladispozi`iecâtevaacteprivind„afacereac[minulcultural”adeschisu\adeputatulFlorin ~urcanu.Ochiiau]nceputs[-mizburdecând pechipulunuia,cândpefa`aceluilalt,atunci mi-am spus ]n gând: „seam[n[ ca ni\te pic[turideap[,cumeTandaa\a-i\iManda”. }naintedeaintra]nsediulprim[rieiamrugat uncet[`eans[-\iexprimep[rereadespreprimar:„secomport[deparc[arfipemo\ialui tat’su,darnucumvas[-ispune`ic[-ivaide pieleamea”.(LucianAlecsa)

primarul din Manoleasa Mircea Mihai

deputatul PNL Florin ~urcanu


6

TOPNEWS

9noiembrie2011

De`inu`ii fac cas[ bun[ cu heroina }nperioada18iulie-31 august2011Agen`ia Na`ional[Antidrog (ANA)arealizatun studiuprivinddimensiunea\itendin`ele ]nregistrate]nconsumulilicitdedroguri, alcool\ialtesubstan`e ]nrândul de`inu`ilor.

tive\idroguriilegale,datesocio-demografice). Colectarea datelor a fost realizat[ de speciali\tidincadrulCPECABoto\ani\ia fost finan`at[ prin intermediul acordului semnat]ntreANA\iObservatorulEuropean pentruDroguri\iToxicomaniepentru2011.

Heroina e cea mai consumat[

}nfunc`iedetipuldedrogconsumat,rezultatelestudiuluiarat[c[]n2011,celmai consumatdrog]nrândulde`inu`ilor,lanivel na`ional,afostheroina(11,1lasut[),urmat[]ndeaproapedecocain[,ha\i\\icanabis.Comparativcustudiulanterior (2006),seobserv[apari`iaconsumului de etnobotanice \i cre\teripentrutoatecelelalConform metodologiei, te tipuri de droguri, cu de`inu`iiaufostintervieva`i excep`ia ecstasy, care de c[tre reprezentan`ii ]nregistreaz[osc[dere\i depersoaneprivate Centrul de Prevenire, c[,de\ilavaloridiferite, delibertatedin Evaluare\iConsiliereAnse p[streaz[ ierarhizarea Penitenciarul tidrog(CPECA)Boto\ani, ]n func`ie de tipul de Boto\aniauf[cut iar datele ob`inute au fost drog.Astfel,celemaiconpartedinacest procesate, la nivel na`ional. sumate sunt heroina, hastudiu Chestionarul a con`inut 87 \i\/canabis \i cocaina, ur]ntreb[ri referitoare la meaz[ungrupintermediarforcuno\tin`ele, atitudinile \i practicile matdinsubstan`epsihotrope,ecsdeconsum,fiindstructuratpecincisec`iuni tasy\imetadon[,iarcelmaipu`inconsu(alcool,tranchilizante,barbiturice\iantide- matesuntamfetaminele\iLSD-ul.(D[nu` presive,substan`enoicupropriet[`ipsihoac- Rotariu)

77

Datelestudiuluiarat[ocre\tereaprevalen`eiconsumuluide droguri,c[celmaiconsumatdrogilicitesteheroina\ic[cele maimariprevalen`ese]nregistreaz[]nrândulcelorcareau locuitanteriordeten`iei]nBucure\ti\icares-audeclaratconsumatorilaintrarea]npenitenciar.Deasemenea,dateleacestuistudiuconfirm[rezultatelemonitoriz[rilorderutin[\isus`in m[suriledejaini`iatedeANP]nvedereadezvolt[riideservicii adresateconsumatorilordedroguridinsistemulpenitenciarpe principiulechivalen`eicuserviciiledisponibile]ncomunitate VladAxinciuc,coordonatorCPECABoto\ani

Cresc „lefurile” \i la elevi Bursemaimari Inspectoratului pentruelevii |colarJudeboto\[neni `ean(I|J). ]nacestan Astfel, elevii cu \colar rezultatedeosebite la ]nv[`[tur[, dar comparadeleiadevenitcea \iceicuositua`ie tivcupremaimic[burs[ familial[deosebit[ pl[tit[launui cedentul. vorprimiunsprijin elev financiar lunar cuMajorarea prins ]ntre 180 lei \i afostdecis[ 100 de lei. Din cele ]nConsiliulde declarate de Ada Macovei, inspector \colar general, cea mai Administra`ieal

100

marecre\tereafostaprobat[pentrubeneficiariiburselordeperforman`[,dela100delei,anultrecut,la180delei.Bursademerita crescutdela90deleila120delei, bursa de studii de la 80 de lei la 100delei,iarbursasocial[dela 70la100delei.„Amconsiderat oportun s[ cre\tem nivelul burselor de performan`[, care erau de 100deleilunar,celpu`inlacuantumulbanilordeliceu,pentruastimulaperforman`a\ipentruaoferi copiilorcare]ntr-adev[raurezultate de excep`ie o motiva`ie in plus”, a declarat Ada Macovei. Fondurile pentru plata acestor burse sunt  alocate de Consiliile Locale.Anultrecut2.442deelevi boto\[neniaubeneficiatdeburse. 63  au fost cele de performan`[, 103 de merit \i 248 de burse de studiu. }n acela\i timp 2028 de burseaufostsocialeacordateunor copiicusitua`iifoartedificilesau proveni`i din familii cu venituri foarte mici, fie urma\i ai unor revolu`ionari,fieorfani,cup[rin`i bolnavisaualtesitua`iideosebite. (PetronelaRotariu)


PUBLICITATE

9noiembrie2011

calendar ortodox

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri

v^nz[ridiverse

*AgrariaNord,unuldintre principaliiinvestitori]nagriculturajude`uluiBoto\ani,]\i extindeactivitateaAngaj[m: -|efdeferm[agricol[(1.000 Ha).Cerin`e:studiisuperioare agricole,experien`[]ndomeniu, fluen`[]nlimbaenglez[saugerman[,experien`[]nutilizarea calculatorului,recomand[ride lalocuriledemunc[anterioare; -Electricianpentrudeservire silozdedepozitarecereale. V[rug[ms[transmite`iCV ]nso`itdescrisoaredeinten`iela adresadeemail:agraria@schweighofer.ro.Pentru informa`iisuplimentarenepute`i contactalanum[ruldetelefon 0372.303.436.A\tept[maplica`iileDumneavoastr[(2240-3)

*Vândc[r`i-romane,dic`ionare2+5lei,mese,recamier, oglind[,plapum[nou[,c[ciul[ b[rba`inutrie-65lei,scule.Tel. 0231.582.024.(G-1)

v^nz[ricase/teren *Vândcas[+teren900mp]n Tulburenilâng[biseric[. Telefon:0760581336.(2228-1)

anun`urimediu *P.F.DOSPINESCUIOANBucure\ti,solicit[autoriza`iede mediupentruobiectivul„AcumulareMurgu”situat]nextravilanulcom.Havârna,jud.Boto\ani.Contesta`iisepotdepunela sediulAPMBoto\anidinb-dul MihaiEminescunr.44]ntermen de15ziledeladataapari`iei anun`ului.(2246-1)

7

9MSf^ntulNectarieTaumaturgul, vindec[toruldecancer(Post) Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 18.11,2\i 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Cadouri deosebite Cic[eraziuadena\tereaunui vame\ \i colegii lui nu \tiau ce cadous[-ifac[.Ziceunul: -Hais[-icump[r[munFerrari Ceilal`iprotesteaz[: -Epreapu`in,m[,cenaiba? -Hais[-ilu[movil[]nElve`ia Ceilal`iprotesteaz[dinnou: -Epreapu`in,s[fimserio\i,e colegulnostrudeatâ`iaani -Hais[-ll[s[msingurpetur[ ]ntr-ozi. Ceilal`iprotesteaz[vehement: -Epreamult,m[...

Magia psihoterapiei - Doctore, ]n fiecare sear[, când m[ culc, e cineva ascuns subpat.M[scol,m[uit\iacolo nu-inimeni.M[culclaloc,dar dup[ un timp m[ dau jos \i iar m[ uit sub pat dar nu-i nimeni. Chestia asta m[ distruge, pute`i faceceva? -V[vindec]ndoianidepsihoterapie,cucâtetrei\edin`epe s[pt[mân[.

-|icamcâtm[vacosta? -Osut[deeurope\edin`[ -Hm...m[maigândesc... Dup[6luni,psihiatrulse]ntâlne\te cu pacientul pe strad[ \i-l ]ntreab[: -Cemaifaci?N-aimairevenit pelacabinet... -Cuosut[deeurope\edin`[? B[iatulcare-miaducepizzami-a rezolvat problema cu doar 5 euro -B[iatulcupizza?Chiara\a? |icumaprocedat? -M-asf[tuits[taipicioarelede lapat B[sesculaghicitoare B[sescu merge s[ consulte o vr[jitoare. Vr[jitoarea, foarte concentrat[, ]nchide ochii \i ]i spune: - V[ v[d trecând pe un bulevard foarte mare, ]ntr-o ma\in[ decapotabil[\ilumeastrigândde bucurie. B[sescu zâmbe\te \i o ]ntreab[: -Decimul`imeaestefericit[? -Da,caniciodat[ -|ioameniialearg[dup[ma\in[?

-Da,alearg[]njurulma\inii, canebunii.Poli`iei]iestefoarte dificils[fac[locma\inii. - Sunt \i oameni care poarta drapele? - Da, drapele \i bannere cu cuvintedesperan`[pentruunviitormaibun. -Chiara\a?|ioameniistrig[, cânt[? - Da, oamenii strig[ fraze de speran`[: Oh De-acum ]ncolo totulvafimaibinePoporuleste ]ns[rb[toare. - |i eu, eu cum reac`ionez la toateastea? -Nupots[v[d -Nu? -Dece? -Co\ciuguleste]nchis.

AGENDA SERVICIILOR

Socoteala de acas[ Doi b[rba`i la intrarea ]n ber[rie: -Azicâtelu[m,dou[sautrei? - Dou[, m[i, c[ ieri am luat trei\ine-amair[mas - Patruzeci de beri \i dou[ pungidesemin`ev[rug[m

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:0331711802

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Protec`iacivil[:982;511704 Termica:535340;517953 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Protec`iamediului:584136 Distribu`ie: DanIACOB

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU AndreeaACSINTE OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

9noiembrie2011

Sute de procese la robinet Dup[ce]\itrimiteangaja`ii delacaseaufostpuse]nmi\care]nultimalun[. „Cupersoanelejuridice,cuinstitu`iile\iconsu]nconcediifor`atef[r[ matorii de la case nu are rost s[ ajungem ]n justi`ie.Acestoralisepoate]ntrerupefurnizarea. plat[,NovaApaservpune Darnoiletrimitemnotific[ri\ileoferimposibitunurile\ipedatornici.}n litateas[seachitederestan`[prinplatae\alonat[ pemaimulteluni.Sestabile\tedecomunacord acestfel\efiisociet[`iise grafic de e\alonare a datoriilor, care nu se gândescs[maieficientizeze un poate]ntinde]ns[pemaimultdepatruluni”,a declaratAlebartT[nas[,purt[torulde activitateaoperatorucuvânt al Nova Apaserv. Printre lui,careaintratde institu`iile care au c[zut la pace cuoperatoruldeap[\iaustabimaibinedeolun[ litungraficdee\alonareadasubtirulunor toriilor se afl[ Spitalul de Psihiatrie Boto\ani, dar \i consilierijude`eni Prim[ria comunei Mihai careavertizeaz[ Emi nescu. Conducerea Spideleiaveadatorii c[unitatease ta l  uluidePsihiatries-aanganumaiSpitalulde jat ca pân[ la sfâr\itul anului apropiedesoarta Psihiatrie s[scapededatoriilelaap[,de societ[`iimam[, aproximativ 60.000 de lei. „Ei aveau\asefacturilunarenepl[tite. ApaGrup,]ngropat[ S-auangajats[pl[teasc[]ntreirate\i ]ndatoriienorme. lasfâr\itulanuluis[numaiaib[datorii.Au

60.000

Sutedechem[ri]ninstan`[pentrupersoanele fizicedatoarelaap[\iamenin`[ricudebran\area lasociet[`i,lainstitu`iidatoare\ilaconsumatorii

câinilor.ONG-ularfi intrat]nposesiaunor documenteinternede lademocrat-liberali careardovediacest lucru.

Sondajpe www.evbt.ro

A`iconsumatvreodat[droguri? E DE LA EI

pl[titdejaoprim[tran\[,de20.000delei.Pe lâng[tran\adindatorietrebuies[achite\ifacturalunar[”,amaispecificatpurt[toruldecuvânt aloperatoruluideap[.(AuroraDimitriu)

ADOR acuz[ PDL-i\tii c[ preg[tesc pe \est uciderea câinilor Asocia`iapentru Protec`iaAnimalelor ADORsus`inec[lideriiPDLpreg[tesco campaniecares[le ]nlesneasc[omorârea

VOTEAZ{

Astfel, pe 3 noiembrie, Biroul PermanentalPDLBucure\tiarfi decis ]nceperea campaniei pentru ucidereacâinilor\istrategiaeide derulare. Aceasta ar urma s[ fie coordonat[ de parlamentarul SorinaPl[cint[\is[sedesf[\oare]n \coli,spitale\iasocia`iidelocatari pân[la1decembrie.Pefiecarecolegiuartrebuis[sestrâng[minim 10.000 de semn[turi. Hot[rârea vizeaz[doarorganiza`iiledincapital[,]ns[reprezentan`iiADORau semnalec[arurmas[sedesf[\oare\i]nteritoriu.

„S[ aib[ foarte mare grij[ la ce peti`ii semneaz[” Ace\tia sus`in c[ sunt ]n\tiin`a`i deiubitoriidaanimaledin`ar[c[ modul]ncaresefacestrângereade semn[turinuestecinstit,]na\afel ]ncâtchiariubitoriideanimalesunt p[c[li`is[semnezepeti`ii,spunându-li-sec[]\idauisc[liturapentru strângereac[`eilor]nad[posturi\i

]ngrijirealor,pecândpeti`iaarfi de fapt pentru legea eutanasierii. „}i rug[m pe iubitorii de animale din Boto\ani s[ aib[ foarte mare grij[lacepeti`iisemneaz[\idac[ elenupoart[siglaADORsausigla Federa`ieiRomânepentruProtec`iaAnimalelor\idac[nucitesccu ochiilorc[peti`iaesteprosterilizare\i]mpotrivaeutanasieis[nu semneze”,searat[]ntr-un comunicat. (S.B.)

Sistareaserviciilorafostprogramat[pân[ vineriora 12:00,f[cânduseprecizareac[ echilibrareasistemuluilaparametrinormaliva fiposibil[abia ]ncursulzileide duminic[, 05.11.2011 Maricel Georgescu, directorgeneral SCNova ApaservSA Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimetul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.2000  

Ziarul orasului tau!