Page 1

CMYK

Biseric[sfin`it[deMitropolitul Teofan\iCalinicBoto\[neanul

Pag. 4

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVII•nr.211(1993)•Luni,31octombrie2011•8pagini

Demisie obscen[ pe Municipal AntrenorulFC Boto\aniademisionatdup[ onou[evolu`ie penibil[]njurândspectatorii \if[cândsemne obscenejurnali\tilor.Costel Oracestefavorits[preia postul.

Poli`ist beat a lovit o tân[r[ \i a fugit Nicu\orAlexoaie,agentul InspectoratuluiJude`eande Poli`iecarealovitotân[r[pe trecereadepietoni\iafugit delaloculfapteierab[ut]n momentulproduceriievenimentului. Pagina 2

Pag. 6

Parlamentarii de Boto\ani datorii de jum[tate de milion de euro la b[nci

Febra]mprumuturilorbancarei-a cuprins\ipeparlamentari.De\i auvenituricumultpestecele mediialeboto\[nenilor,to`isenatorii\iopartedintredeputa`iau apelatlacredite.500.000deeuro este,cuaproxima`ie,sumatotal[ pecareparlamentariiboto\[neni oaude]napoiatb[ncilor. Pagina 5

Pag. 8

Pagina pensionarului


2

STARTNEWS TABLETA «Defaptd-nainginerestefolosit[ca iepure,scaunuldedirectorplineste re`inutdemaimariipartiduluipentruo alt[persoan[,cunumeledeT[nase,care deocamdat[este]nperioadadedefinitivarea]naltelorstudiiagricolepelaofacultateprivat[deb[tutpingelelapureci»

Pingpongportocaliu cuecou...pustiu |tiamc[revolu`ionariisuntdevora`iderevolu`ii,arti\tiisunttermina`ide propriilelorideitransformate]nobsesii,darnu\tiamc[\i-npolitic[seproducastfelde„devor[ri”.Urm[rindde-obun[bucat[detimpscenanoastr[ politic[amconstatatc[multepartide]\itermin[membriiceimaifideli\i suntarunca`i]nfa`[tupei\tii,afaceri\tii\itroglodi`ii.Nuvoiextindeexemplific[rilelanivelna`ional,m[voirezumalacâmpulpoliticboto\[nean.Un ompoliticautentic,inteligent,carismatic,unfinnegociator,afost„terminat”chiardecopiiiluidesuflet,personajulesteMihaiBalt[.}ntreacest domn\iactualulliderPSDeodiferen`[uria\[,MihaiBalt[,dintoatepuncteledevedere,]iestesuperiorsenatoruluiGheorgheMarcu.Dup[trecerea ]namor`ireafostuluilidersocialdemocrats-aproduslanivelulelitistalpartiduluiunvârtej,pelocull[satliberautot]ncercats[seaburcebaMacale`i, baVâzdoag[,baDolineaschi,niciunuln-as[ritmaisusdegenunchiullui Balt[.Unaltexempluesteu\ordeg[sit\i-nogradaliberalilor,cinenu]\i aduceamintecumFlorin~urcanul-a]mbrâncitpeLiviuCâmpanu]npu`ul fosilelorpolitice,iaca,dup[treianidebrambureal[egatas[p[r[seasc[ scena.Cumvisepareschimbareaunuidoctorcuuncioban? Ceidelaputeresevormaidiscre`i]ncomitereadevor[rilor,darastanu ]nseamn[c[]ncurtealornusuntc[l[i\ivictime.Vincu-ncazproasp[t\i concret. Func`ia  de director la Agen`ia de Pl[`i \i Interven`ie pentru Agricultur[estede-omareresponsabilitate,aiciselucreaz[directcuproduc[torulagricol,care,]npermanen`[,estegr[bit\icugândurilefocalizate spre problemele lui zilnice, mai acute decât al altor categorii sociale. ~[ranulestecelcaredialogheaz[cunatura\icuDumnezeuprinintermediulanimalelor\ialp[mântuluicarenehr[ne\te.Dup[câteinforma`iiam, chiardac[directorulConstantinerasubinterimat,activitateaAgen`ieerape drumulcelbun,]ntr-adev[r,acumcâtevaluniafostoperioad[maitulbure, provocat[ tot de necuratul politic care \i-a b[gat coada. |i uite c[ Scaraoschirepet[gre\eal[,]larunc[pedirectordinnou]nnegur[spreao coco`a]nscaunuldedirectorpeadjunctaHu`anu,\itotinterimar.Defapt d-nainginerestefolosit[caiepure,scaunuldedirectorplinestere`inutde mai marii partidului pentru o alt[ persoan[, cu numele de T[nase, care deocamdat[este]nperioadadedefinitivarea]naltelorstudiiagricolepela ofacultateprivat[deb[tutpingelelapureci.Dl.T[nasedeocamdat[nu ]ndepline\tecondi`iilepentruafiinstalatca\ef,abiaprinmartievaavea und[verde.Dac[v-a\spunetoat[povesteaa`ispunec[sunte`i]nfa`aunui scenariu cules de prin c[r`ile marele romancier de literatur[ SF, Isaac Asimov.Dac[totsuntem]nlumeafic`iuniistau\im[]ntrebdac[„St[pânul inelelor”portocaliidelaBoto\anieste]ncuno\tin`[decauz[cuceeacese ]ntâmpl[]njurullui\idac[econ\tientc[verigelecareseagit[preamult seoxideaz[mairapid,iar]ntr-obun[zivorplesni.(LucianAlecsa)

31octombrie2011

Sinucidere ]n fântân[ Duminic[diminea`[ unb[rbat]nvârst[de 33deani,dinlocalitateaCriste\ti,s-asinucisaruncându-se]ntr-ofântân[.Celcare asunatla112afost chiartat[ls[u,carea g[sitbiletuldeadio. Potrivit poli`i\tilor tân[rul suferea de probleme psihice având doarcâtevaziledecândseexternase de la Spitalul de Psihiatrie. Ioan G. locuia ]mpreun[ cu p[rin`ii, deseori fiind conflicte ]ntre ei.Duminic[diminea`[,]naintede asearunca]nfântân[,al[satun biletdeadio.Trupulafostscosde un echipaj de pompieri, ac`iunea durând peste 30 de minute. Poli`i\tiiaudeschisoanchet[pentru asestabilicauzadecesului]nurma efectu[riinecropsiei.Totduminic[ diminea`[pompieriiaufostsolicita`i s[ intervin[ \i ]n localitatea Luncapentrug[sireaunuitân[rde 34deani.Unb[rbatasunatla112 spunând c[ fiul s[u a disp[rut de pe malul râului Sitna. Cei doi au plecatsâmb[t[sear[lapescuit,iar duminic[diminea`[cânds-atrezit nul-amaig[sit.}nparalelcuopera`iuneapompierilordec[utare]n râupoli`i\tiidinlocalitate]lc[utau prinLunca]neventualitatea]ncare tân[rulaplecatdepemalulapei\i nu \i-a anun`at tat[l. (D[nu` Rotariu)

Poli`ist beat a lovit o tân[r[ \i a fugit Nicu\orAlexoaie,agentulInspectoratului Jude`eandePoli`iecare

Publicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

alovitotân[r[petrecereadepietoni\ia fugitdelaloculfaptei erabeat]nmomentul produceriievenimentului.Acestlucruafost stabilit]nurmaanaliz[riiprobelorbiologicedesângeprelevate]n seararespectiv[. Potrivit acelor date, la prima prob[ poli`istului i s-a stabilit o valoarede1,45mg/lalcoolpur]n sânge,laadouaprob[fiind1,25 mg/l alcool pur ]n sânge. Astfel, pelâng[celelaltedou[infrac`iuni, v[t[mare corporal[ din culp[ \i p[r[sirea locului accidentului, poli`istulvamaificercetat\ipentruconducereaunuiautovehiculpe

drumurile publice sub influen`a b[uturilor alcoolice. Joi sear[, o femeiede31deaniaflat[peotreceredepietonidinzonaCap[tului liniei 1, pe bulevardul George Enescu a fost accidentat[ u\or de autoturismul BMW condus de poli`ist.Ulterior,poli`istulaplecat de la fa`a locului, la fa`a locului ajungândoechip[delarutier[\i criminali\tii.}nceledinurm[Nicu\or Alexoaie a fost identificat. Drepturmareafostsesizat[comisia de disciplin[ \i a fost declan\at[,proceduracercet[riiprealabile.AgentulNicu\orAlexoaieamai intrat ]n aten`ia \efilor \i ]n luna septembrie când so`ia sa, cu care este]nprocedur[dedivor`,adepus o plângere acuzându-l de agresiune.CelmaiprobabilAlexoaieurmeaz[s[fiedatafar[dinIPJ,faptelesalenefiindconformecustatul poli`istului.(D[nu`Rotariu)


TOPNEWS

31octombrie2011

Contractele la ap[, tot ]n aer Boto\[neniinusemaicalc[]n picioarelaghi\eeleSCNova ApaservSApentrua]ncheia contractelecufurnizorulde ap[,]ns[teamaamenzilornu le-adisp[rut.S-aredusaproapelajum[tatenum[rulcontractelor]ncheiatepezide c[tresocietatecuclien`iis[i. Ritmuldeperfectareacontracteloreste]ns[ mult superior perioadei dinaintea afi\[rii la sc[riledeblocaanun`ului]ncareseaminteade amenzilepecarelerisc[ceicenuaucontract cufurnizorul.„Acumsesemneaz[]njurde500 de contracte pe zi. }nainte de a fi declara`iile reprezentan`ilorANRSCc[nuarfivalabilcontractul,ajungeam\ila1.000decontracte,zilnic,darestebine\iacum.}nurm[cuolun[ sau dou[ f[ceam cam 600 de contracte lunar. Noinuamamenin`atpenimenicuamenzi,dar legea prevede amenzile respective. \i de asta estelege,cas[seaplice”,adeclarat CristianRomanovschi,\efserviciu comercial al Nova Apaserv. Ne]n`elegerea ]ntre reprezentan`ii societ[`ii \i cei ai Autodintreboto\[neni rit[`iiNa`ionaledeReglementare ]n Servicii ausemnatnoile Comunitare de Utilicontractedefurnit[`i Publice (ANRSC) zareaserviciilor sunt]nc[valabile.Cele deap[\icanadou[p[r`inuauajunss[ lizare se pun[ de acord asupra legalit[`iicontractului.„Noi lespunemclarclien`ilorno\tri c[acestcontractesteperfectlegal”,a `inut s[ puncteze \eful serviciului comercial. CeidelaANRSCdeclarauc[potrivitlegiicontractulartrebuis[se]ncheiedoarcuasocia`iile de proprietari, nu cu fiecare familie ]n parte. Pentruc[]njude`nuexist[]ntoatelocalit[`ile asocia`ii de proprietari cu care s[ se ]ncheie

3

BOTO|ANI pe o coloan[ }nc[ trei jandarmi boto\[neni au ]nvins reforma lui Iga\ }nc[treijandarmiboto\[neniauob`inut]ninstan`[anulareordinuluiprin care erau sco\i din sistem, num[rul celorcareau]nvinsreformaministruluiTraianIga\ajungândastfellacinci. Printr-odecizieamagistra`ilorJudec[torieiBoto\anieiauob`inut]ninstan`[ suspendareaordinuluiprincaretrebuiauda`iafar[,f[cândpartedincei20 dejandarmicetrebuiautrecu`i]nrezerv[,dup[cenuauob`inutpunctajul necesar ]n urma test[rilor. Considerândc[aufostda`iafar[penedrept jandarmiiaucontestatordinul]ninstan`[,celpu`intemporar,judec[torul fiinddeparteamilitarilor.Primuljandarmcareacâ\tigat]ninstan`[dreptul dealucra]ncontinuareesteplutonierul Florin Gr[dinariu, el ob`inând o sentin`[ pe 27 septembrie 2011. Pe lâng[ jandarmi \i o parte dintre cei aproximativ40depoli`i\tidefrontier[ ceaufostelimina`idinsistem]nacela\imodau]ntreprinsacela\idemers laJudec[toriaBoto\ani.(D.R.)

50

contractele,iarregulamentulnupoate fiaplicatdiferen`iatdelaolocalitatela alta, \efii de la ap[ spun c[ singura

variant[valabil[esteceaactual[,]ncarerela`ia contractual[sestabile\te]ntresocietate\iconsumatoriiindividuali.(AuroraDimitriu)

Noivomdezbatecureprezentan`iiexecutivuluiAsocia`ieide DezvoltareIntercomunitar[ADIAQUAconcluziilecontrolului ANRSC.Astaseva]ntâmplafoartecurând CristianRomanovschi, \efserviciucomercialSCNovaApaservSA

Mii de elevi finan`a`i de minister Aproximativ5.000de elevidinunit[`ile \colareboto\[nene vorprimicâte180de leilunar.Astareiese dinlistapublicat[de MinisterulEduca`iei pentruprogramul „Banideliceu”. Cuacestnum[rdebeneficiarila nivel na`ional jude`ul Boto\ani se afl[]ntopzece,ocupând locul \apte. }n ordinea num[rului de beneficiari boto\[neniisuntdevansa`i de cei cescu” (209 benefideeleviprimesc]n din Suceava ciari) \i Liceul Teoacestande (10.439), Ia\i retic„NicolaeIorga” (8.848), Vas]nv[`[mântcâte (201 beneficiari). }n lui (5.817) 180deleipe jude` cei mai mul`i Dolj (5816) Olt lun[ beneficiari de „Bani de (5011) \i Bac[u liceu” sunt de la Grupul (5094). 1.623 din|colar „Nicolae B[lcescu” treceicareprimescadin Fl[mânzi (535 beneficiari), cest sprijin sunt de la \coli dinmunicipiulBoto\ani.}nacela\i Grupul |colar „Alexandru Vlatimp, ]n topul unit[`ilor de ]nv[- hu`[” din |endriceni (385 benefi`[mântcuceimaimul`ielevisunt ciari). Conformprevederilorlegale,]n Colegiul Economic „Octav Oni-

Se dau bani inclusiv pe timpul bacalaureatului

4.997

cazulunorsitua`iispecialeprivind falsul ]n declara`ii, comisiile de acordare a sprijinului financiar organizatelanivelulfiec[reiunit[`i de]nv[`[mântauobliga`ias[sesizezePoli`ia\iautorit[`ilelocale,]n vederea cercet[rii \i verific[rii acestora. }n cazul ]n care aceste sesiz[ri se confirm[, vor bloca acordarea ajutorului financiar \i vor]ntreprindedemersurilelegale pentru recuperarea ajutorului financiaracordatilegal.

Potrivitprevederilorlegalestabilirea beneficiarilor s-a f[cut ]n ordineacresc[toareavenituluibrut lunar pe membru de familie, cu ]ncadrarea ]n fondurile aprobate Ministerului Educa`iei  ]n acest scop.Liceeniivorprimisumade 180leipe]ntreagaperioad[acursurilor \colare, inclusiv ]n timpul preg[tirii \i sus`inerii examenului debacalaureatsaudediplom[,respectiv]nperioadapracticii]nproduc`ie. Fondurile sunt alocate de c[treMECTS\ivorfidistribuite beneficiarilor de c[tre unit[`ile \colarelacareace\tia\i-audepus dosarul. Potrivit calendarului de desf[\urareaprogramuluina`ional de protec`ie social[ „Bani de liceu“, depunerea eventualelor contesta`ii este prev[zut[ pentru perioada28octombrie-2noiembrie, iar solu`ionarea lor pentru intervalul 2-6 noiembrie. Atât depunerea,cât\isolu`ionareacontesta`iilorsefaclanivelulcomisiilororganizate]ncadrulinspectoratelor \colare jude`ene. (Petronela Rotariu)

Mam[ de clasa a VIII-a la Maternitate }nc[ocopil[adevenitm[mic[la Maternitatea din Boto\ani. Fata este elev[]nclasaaVIII-a,]nmediulrural, \iafostnevoit[s[]\i]ntrerup[\coala pentruaaducepelumecopilul,acesta avândlana\tere3.500degrame.Elevaamersla\coal[pân[]naintecuo s[pt[mân[deaaducecopilulpelume. Cadrelemedicaleauaflatdelaelev[ c[tat[lcopiluluieste\ielminor\iare doar16ani,]nprezentacestafiindplecatdin`ar[.P[rin`iifeteinuau\tiutde sarcinaacesteiapân[]nlunaa\aseade dezvoltare a f[tului, astfel c[ nu s-a pus]ndiscu`ieointerven`iede]ntrerupere de sarcin[. Potrivit medicului Dorin|cladan,purt[tordecuvântal Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie,„s-aimpusaducereacopiluluipe lumeprincezarian[datorit[unuibazin strâmt,ceeace]nseamn[imposibilitatea na\terii pe cale natural[. Bazinul nuerapreg[titpentruna\tere”.(A.D.)

Controale sanitare la centrele de permanen`[ Direc`ia de Control ]n S[n[tate a ]nceputverific[rilacentreledepermanen`[medical[dinjude`.StelaCre`u, directoruladjunctalDirec`ieideS[n[tatePublic[,sus`inec[severific[la acestecentreatâtexisten`atuturorautoriza`iilor pentru func`ionare, cât \i personalulmedical,dac[aretoateanalizelemedicalelazi,dac[serespect[ oreledefunc`ionareacentrelor.Sunt verificatespa`iile]ncarefunc`ioneaz[ centrele, dac[ ]ndeplinesc condi`iile prev[zutedelegisla`ielafelca]ncazul oric[ruicabinetmedical.„Sanc`iunile suntfoartemaridup[noualegisla`ie, ]ncazul]ncarenuserespect[legisla`ia privind s[n[tatea public[, ]ns[ pân[ acum nu am g[sit deficien`e care s[ impun[aplicareadesanc`iunilacentreledepermanen`[.Controlulesteaproape de finalizare”, a spus Stela Cre`u. }n jude` sunt nou[ centre de permanen`[,\aptedintreacesteafiind ]nfiin`ate]nultimulan,dup[schimbarea legisla`iei privind organizarea \i func`ionareaacestora.Jude`ulBoto\ani estefrunta\lanivelna`ionallanum[rul centrelordepermanen`[.(A.D.)


CMYK

4

TOPNEWS

31octombrie2011

Cas[ p[r[sit[ transformat[ ]n depozit de `ig[ri de contraband[ Investiga`iileefectuateaustabilit Patrutinerisuntcerc[ acestea au fost introduse ]n ceta`ipentrucontraRomânia ]n diminea`a zilei de 28 band[\ievaziunefis- octombrie 2011, ]n jurul orei cal[,dup[cepoli`i\tii 09.00,]nzonaD[mideni,dec[tre ogruparedepersoanecoordonat[ audescoperitc[au deAlinD.de29ani,dinlocalitatea |tef[ne\ti. Ulterior s-a stabilit ascunslâng[ocas[ c[ din grup mai fac parte p[r[sit[peste12.000 ConstantinD.de18ani,Ionu`D. pachetede`ig[ri.Vide21ani\iIosifZ.de19ani,to`i neripoli`i\tiiServiciu- din localitatea D[mideni. ~ig[rile ]n valoare de 112.000 lei, a fost luideInvestigarea ridicate]nvedereacontinu[riicerFraudelor\iceidin cet[rilor. Anchetatoriiaudispusfa`[decei cadrulSec`ieiRurale patru ]nceperea urm[ririi penale 1audescoperit]n pentru s[vâr\irea infrac`iucurteauneilonilordede`inere]nafara antrepozitului fiscuin`ep[r[cal peste limita a site,dinlo10.000 `igarete marcate necorescalitatea punz[tor,  evaD[mideni, de`ig[ricon`ineau ziune fiscal[, comuna atelajul\icoletele colectarea, de`imascatecuajutonerea, produceRomâne\ti, rea, transportul, rulunorcoceni unfaeton preluarea, depozideporumb ]nc[rcatcu tarea, predarea, desfacerea\ivânzarea \aptecolete bunurilor sau a m[rfuambalate]nfolie rilor ce trebuie plasate sub un depolietilen[,de regimvamalcunoscândc[acestea provin din contraband[ sau sunt culoareneagr[. destinates[vâr\iriiacesteia\iinsti-

250.000

garelacolectarea,de`inerea,producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea

]ncepelucr[rile]n interiorulsediului institu`ieidecontrol ]ns[n[tate. „S-af[cutizola`iatermic[,s-au ]nlocuit geamuri. Se lucreaz[ ]n ritmalertpentruc[ceidelafirm[ \tiu c[ orice zi de ]ntârziere a

acesteaprovindincontraband[sau sunt destinate s[vâr\irii acesteia. (D[nu`Rotariu)

Fa`[deConstantinD.,Ioanu`D.,IosifZ.\iAlinD.poli`i\tiiaudispus m[surare`ineriipentru24deore]narestulIPJBoto\ani,urmândca]ndata de30octombrieceipatrus[fieprezenta`iParchetuluidepelâng[ TribunalulBoto\anicupropuneredearestarepreventiv[ inspectorprincipalDanielaGheorghiescu, purt[toruldecuvântalIPJBoto\ani

DSP-ul se preg[te\te de str[mutare

Firmacareacâ\tigat licita`iapentrureabilitareasediuluifostuluiSanepidaproapea finalizatlucr[rilela exteriorulcl[dirii.}n aceast[s[pt[mân[ constructoriivor

\i vânzarea bunurilor sau a m[rfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând c[

lucr[rii]ivacosta.Princontractsau stabilit penaliz[ri ]n caz c[ se ]ntârzieculucrareapestetermenul de28decembrie.Noifondurilele avem alocate pentru acest an \i dac[ nu finaliz[m risc[m s[ pierdemopartedinbani”,adeclarat Teodor Feraru, directorul economic al Direc`iei de S[n[tate Public[. Contractul este ]ncheiat pe sumade481.000delei.S[pt[mânaaceastaconstructorulvatrecela reabilitarea interiorului cl[dirii, carevatrebuipreg[titpentrucade la]nceputulanuluiviitors[]iprimeasc[ pe to`i angaja`ii DSP, sediuldepeMarchianurmânds[ r[mân[gol.„Mutareatuturorangaja`ilor]nsediuldepeLunaeste o urgen`[, `inând cont de starea cl[dirii de pe Marchian, care nu credc[vaob`inepreacurândbanii pentrureabilitare.DelaMinisterul S[n[t[`iinuamprimitniciunr[spuns la adresa noastr[ \i cl[direa nu mai prezint[ siguran`[ pentru angaja`i”,amaiprecizatdirectorul economic al DSP. Acesta sus`ine c[estespa`iusuficientpentruto`i angaja`ii DSP ]n cl[direa de pe Luna pentru c[ ]nc[perile sunt mari\iundesuntcâtedoiangaja`i ]nbirousemaipotaducedoisau chiar trei salaria`i. (Aurora Dimitriu)

Biseric[ sfin`it[ de Mitropolitul Teofan \i Calinic Boto\[neanul Duminic[,peste300de credincio\iauasistatla slujbadesfin`ireaBisericii„SfântulIoanBotez[torul”dinmunicipiulBoto\ani.Slujbaa fostoficiat[dec[treun sobordepreo`i]nfrunte cu mitropolitulMoldovei\iBucovinei,}nalt PreaSfin`itulTeofan,\i episcoulvicaralArhiepiscopieiIa\ilor,Prea Sfin`itulCalinicBoto\[neanul\ip[rinteleprotopopLucianLeonte. Slujbadesfin`ireafosturmat[de SfântaLiturghielacarecredincio\ii al[turideclerulbisericescaurostit

rug[ciuni\icânt[rireligioase.}ntroatmosfer[]n[l`[toare]nc[rcat[de dorin`ele credincio\ilor, la finalul slujbei }PS Teofan l-a felicitat pe preotul paroh Petru Fercal pentru totceeacearealizat,acordându-i distinc`iadeiconomstavrofor.Tot dinparteaMitropolieiMoldovei\i Bucovinei au fost ]nmânate diplome de vrednicie câtorva persoane, ]nsemnderecuno\tin`[pentru implicarea]nproiectelederulate]n parohia Sfântul Ioan Botez[torul. Tot]ncadrulacesteiceremoniireligioaseaufostsfin`itea\ez[mântul pastoral filantropic \i casa parohial[. Credincio\ii au avut ocazia dease]nchina]nSfântulAltar,dar \ilaop[rticic[dinmoa\teleSfântuluiIoanBotez[torul,aduselabiseric[,cuacestprilej.Astfel,pentru sutele de persoane prezente, curteabisericiiadevenitne]nc[p[toare.(AndreeaAcsinte)


CMYK

ESEN~IAL

31octombrie2011

5

Parlamentarii de Boto\ani - datorii de jum[tate de milion de euro la b[nci Febra]mprumuturilorbancarei-acuprins\ipeparlamentari.De\iau venituricumultpestecelemediialeboto\[nenilor,to`isenatorii\ioparte dintredeputa`iau apelatlacredite. Câmpanu - cel mai mare credit dintre to`i parlamentarii Majoritatea creditelor au fost accesate dup[ dobândirea mandatelor. }n topul datornicilor se situeaz[ senatorul Liviu Câmpanu cuuncreditde200.000euro,accesat]nanul2008,delasucursala boto\[nean[BCR.Anul2032este termenullacareacestedatoriitrebuieachitate.Pelâng[acestcredit, politicianulamaiaccesat]n2008 un credit de 5.000 euro care era scadent]n2010,]ns[rambursarea acestuia a fost prelungit[ pân[ ]n 2012.Senatorulesteurmat]ndeaproapedec[tredemocrat-liberalul DanielHumelnicu,acestafigurând cu credite ]n valoare total[ de 126.000 euro. Astfel, 100.000 euroaufostaccesa`i]n2008,dela BRD,perioadareturn[riicredit[rii

expirând]n2033.Unalt]mprumut afostf[cutanultrecut,peoperioad[ de trei ani, fiind vorba de 11.500euro.DanielHumelnicua apelat\iladescoperiridecarduri, laBRD\ilaGarantiBank,]nvaloarede15.000euro.Locultrei]n

topulcreditelorlab[nciesterezervat lui Gheorghe Marcu, cu o datoriede50.000euro,]mprumutul fiind f[cut de la o persoan[ fizic[,pedoiani,cudatascadent[ ]n2012.

Bani de la BCR, la Sporul Suli`a

Macale`i&nevastapesteunmiliarddelei vechipean

C[t[lin Buh[ianu - total venituri 53.582, din care indemniza`iadeparlamentareste de51.622,iarvenituladusde c[tre so`ia acestuia este de 1.960lei.Lunar,4.465leieste sumacâ\tigat[. Andrei Dolineaschi - total venituri74.722lei,dincarein-

demniza`iaestede51.622lei, iarvenitulso`ieide23.100lei. Peolun[dezileacestoralerevine6.226lei. Stelic[IacobStrungaruare unvenittotalde57.222leidin care 51.622 lei reprezint[ indemniza`ia parlamentar[ a acestuia,iarrestulde6.600revinedinsalariulso`iei.Cuantumullunarestede4.768lei. Costic[ Macale`i (foto) are unvenitanualtotalde109.147, dincare51.622reprezint[venitulpropriu,iar57.525venitul adusdeso`ie.Ace\tiasebucur[ de9.095leilunar. }n casa lui Neculai Rebenciuc intr[ un venit anual de 76.753 lei, din care 61.453 sunt câ\tiga`i de el, iar restul de15.300leireprezint[venitullunaralso`ieiacestuia.A\adar, 6.396 este suma pe care ace\tiaocâ\tig[. Florin ~urcanu câ\tig[ ]mpreun[cuso`ia57.840lei,din carecontribu`iaproprieestede 51.628 lei. Venitul lunar este de4.820lei.

Tot pe acela\i loc se situeaz[ \i deputatulPDLC[t[linOvidiuBuh[ianu,cuuncreditde50.000euro, solicitat ]n 2007, scadent ]n 2032.Acestaeste,camaito`icare au f[cut ]mprumuturi la b[nci ]n timpurile bune, afectat de criz[. Urmeaz[ deputatul PSD Andrei Dolineaschi,cuuncreditde35.000

euro la BCR. ANeculaiRebenciuc, cestaestesingurul deputat PDL. politician boto\[Pentruasemenea neancareaaccecreditetrebuie\i deeuroeste,cuaprosat creditul ]n asalariipem[suxima`ie,sumatotal[ fara mandatului. r[, pentru c[, pecareparlamentarii Iacob Strungaru oamenii cu un boto\[nenioaude Stelic[, deputat salariu mediu pe ]napoiat PDL, figureaz[ cu economie, de b[ncilor un credit de 76.093 1.200 de, cam cât lei, efectuat ]n timpul sepl[te\telaBoto\ani, mandatului, datoria fiind nu ]\i permit asemenea scadent[]n2019.LiberalulFlocredite.(OtiliaMaxim) rin~urcanu\iso`iaauf[cutlarânduls[u]mprumuturide47.849de leilaSporulSuli`a.Totu\i,separe c[peuniipoliticienicrizanui-aafectat,ace\tianefiindsolicitan`ide credite. Printre ace\tia se num[r[ Costic[ Macale`i, deputat PSD \i

500.000

Humelnicu,devansat s[n[toslabanideso`ie Parlamentarul Liviu Câmpanu \i so`ia sa au un venit anual de 79.316 lei, acesta contribuindcu55.112leidin indemniza`ie,iarcu11.676din servicii medicale. Distribuit[ lunar,sumaestede6.609lei. Senatorul Daniel Humelnicu(foto)areunvenittotalde 384.000 lei din care 310.000 suntcontribu`iaso`ieiacestuia. ]n casa acestora intr[ lunar 32.000lei. Gheorghe Marcu ]mpreun[ cu nevasta au un venit de 85.478 lei, din care 68.893 sunt contribu`ie proprie, iar 26.585 sunt câ\tiga`i de so`ie. Eiprimesclunar7.123lei.

Afostbinecând amcontactatcreditul.Eraualte vremuri.Estemai dificilcândcreditultrebuierestituit lunar,cudobânzi, ]nacestevremuri lacarelu[mparte C[t[lin Buh[ianu, deputatcucredit bancar


6

TOPNEWS

31octombrie2011

Pagina pensionarului De ales ]ntre dou[ pensii „M[numescV.E.,dinsatulV[cule\ti. Anul acesta, pe 24 mai, mi-a murit b[rbatul, cu care am fostc[s[torit[31deani\icarenu erapensionar.Eusuntn[scut[pe 23iulie1954\ilucrez.Cândos[ m[potpensiona,dedreptsaude urma\?” Conform anexei nr. 5 la lege, so`ia supravie`uitoare ]mpline\te vârstadepensionare,de59deani \i10luni,ladatade23mai2014. }ntrucât a ]ndeplinit condi`ia privindduratac[s[torieideminim15 ani, poate depune cerere de pensionare,delimit[devârst[saude urma\,]ncepândcudataprecizat[ mai sus. La depunerea cererii de pensionare, ve`i opta pentru cea maiavantajoas[dintrepensii.

Diferen`a dintre pensia anticipat[ \i cea par`ial[ D.R.dinDorohoi,]ntreab[care este diferen`a ]ntre pensia anticipat[\ipensiaanticipat[par`ial. Pentru pensia anticipat[ ave`i nevoiedeovechimecucelpu`in8 animaimaredecâtvechimeacomplet[necesar[]nfunc`iedeluna\i anulna\terii(]ncarenuseinclud facultateaurmat[lacursuridezi, armata, concediul de cre\tere a copilului, pensia de invaliditate, dac[afostcazul,denumite]nlege perioade asimilate stagiului de cotizare).Pensiaanticipat[nueste penalizat[]nniciunfel,cuantumul acesteiafiindegallamomentulstabilirii cu pensia pentru limit[ de vârst[. Pentru pensia anticipat[ par`ial[ ave`i nevoie vechimea complet[,saumaimare,]ncarenu seincludstagiileasimilate.Pensia anticipat[ par`ial[ este penalizat[ cu0,75lasut[pentrufiecarelun[ de anticipare. Atât pentru pensia anticipat[cât\ipentrupensiaanticipat[ par`ial[, beneficia`i de o reducereavârsteistandarddepensionare cu 5 ani, dac[ ]ndeplini`i

condi`iile de vechime mai sus men`ionate.

Se recunosc anii de boal[? C.T.din|endriceni:„Am57de ani\isunt]npensiedeboal[gradulIIdinanul2002\ipân[]nprezent. Am ani lucra`i ]nainte de boal[14ani\i11luni.]ntrebarea arfi:cândos[amvârstadepensielimit[devârst[,os[potbeneficiadepensiedac[nuam15ani lucra`i]naintedepensiadeboal[? Serecunosc\ianiideboal[?Mul`umesc”

Femeilen[scute]nanul1954se pot]nscrielapensiepentrulimit[ de vârst[, ]ncepând cu luna septembrie2013,conformanexeidin lege. Vechimea minim[ pentru care pot cere pensionarea pentru limit[devârst[,estecuprins[]ntre 14ani\i4luni\i14ani\i10luni. }n conformitate cu legisla`ia ]n vigoare,latrecerealapensielimit[ de vârst[ se recunosc ]n calculul vechimii(stagiuluidecotizare)\ia cuantumuluipensiei\iperioadade pensie de invaliditate. La data ]ndepliniriicondi`iilorpentruacordarea pensiei pentru limit[ de vârst[,pensiadeinvaliditatedevinepensiepentrulimit[devârst[\i seacord[dinoficiucuantumulcel maiavantajos.

Munc[ dup[ pensionare „SuntA.P.,cudomiciliul]nmunicipiulBoto\ani,n[scut[pedata de14aprilie1953.Suntbugetar\i vreaus[\tiucândm[potpensionadedrept\i]ncecondi`iipots[ lucrez]ncontinuare,dup[pensionare?”

}ncepând cu data de 14 septembrie2012]ndeplini`icondi`iileprivindvârstastandarddepensionare, dac[a`irealizatunstagiuminimde cotizarede13ani\i10luni.Conformart.103,alin.2dinlegeapensiilor,cerereadepensionare]mpreun[ cu actele care dovedesc ]ndeplinireacondi`iilorprev[zutedelege,sedepune,]ncepândcudata]ndeplinirii acestor condi`ii, la casa teritorial[depensiicompetent[,]n acestcaz,CJPBoto\ani. Dac[sunte`iangajat[potrivitCoduluiMuncii,conformart.56litera c), contractul individual de munc[ existent ]nceteaz[ de drept la data ]ndepliniriicumulativeacondi`iilor devârstãstandard\iastagiuluiminimdecotizarepentrupensionare. Dac[sunte`ifunc`ionarpublic,conformart.97lit.a)coroboratcuart.98 alin.1,lit.d)dinLegeanr.188/1999 privindstatutulfunc`ionarilorpublici, republicat[, raportul dumneavoastr[ deserviciuva]ncetadedreptladata de14septembrie2012. }ntrecategoriiledepensionariai sistemuluipubliccarepotcumula pensiacuvenituriprovenitedinsitua`ii pentru care asigurarea este

obligatorie, ]n condi`iile legii, se reg[se\te\icategoriapensionarilor pentrulimit[devârst[. Dac[ ve`i dori s[ lucra`i dup[ pensionarepute`ifaceacestlucru, darvatrebuis[stabili`iunnouraportdemunc[cuangajatorul,iar dac[ ve`i opta pentru continuarea activit[`ii ]n sistemul bugetar trebuie s[ `ine`i cont de prevederile Legiinr.329/2009,conformc[rora pensionarii sistemului public depensiipotcumulapensiacuveniturile salariale numai ]n situa`ia ]ncarepensianet[areuncuantum maimicsauegalcusalariulmediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur[rilor sociale de statstabilitanualprinLegeabugetuluiasigur[rilorsocialedestat. A\tept[m scrisorile dumneavoastr[ pe adresa redac`iei Pietonalul Transilvaniei 5 sau pe adresa de email pensii. evenimentul@yahoo.ro. Rubric[ realizat[ ]n colaborare permanent[ cu Narcis Dre`canu, Directorul Executiv-Adjunct al Casei Jude`ene de PensiiBoto\ani

Vechimef[r[facultate M.C.dinBucecea:„Suntn[scut[la13.09.1956.Am lucrat]ncâmpulmuncii31deani,5anidefacultate\i amn[scut2copii.Cândpots[ieslapensie\iundesarputeacalculavaloareapensiei?” }n conformitate cu legisla`ia ]n vigoare \i având ]n vederedatelemen`ionatedec[tredumneavoastr[,apreciezc[pute`isolicitapensieanticipat[par`ial[la]mplinirea vârstei de 55 de ani \i 6 luni dac[ dovedi`i o

vechime]nmunc[deminim30deani\i6luni,]ncare nu se include facultatea. Pute`i face acest lucru ]ncepând cu data de 13 martie 2012. Calculul pensiei se face numai dup[ depunerea dosarului de pensie. De asemenea, pute`i solicita ]nscrierea la pensie pentru limit[devârst[la]mplinireavârsteistandarddepensionare,de60deani\i6luni,]ncepândcudatade13 martie2017.


PUBLICITATE

31octombrie2011

mica publicitate • mica publicitate angaj[ri *Fabricadecheresteadin comunaBarati,Bac[uangajeaz[muncitoricalifica`i\i necalifica`i.Asigur[mcazare. Telefon:0726.313.075; 0755.795.145.(2236-2)

v^nz[ricase/teren *Vândcas[+teren,900mp, ]nTulbureni,lâng[biseric[. Telefon:0760.581.336. (2228-1)

]nchirieri *}nchiriezgarsonier[pestr. Grivi`anr.9.Telefon: 0748.104.952.(G-5) *Primesc]ngazd[salariat depreferin`[(b[rbat)saufemeielaapartament.Condi`ii irepro\abile.Telefon: 0747.660.235.(2237-1)

cump[r[ri *Cump[rterenagricol,zona Pop[uti,Br[ie\ti,Leorda, Bucecea.Tel.0747/114.140. (3)

angaj[ri *Aten`ieOferimcontracte demunc[]nJaponiapentru hostess,dansatoare. Asigur[mcazare,transport, salariu.Accept[mpersonal necalificat.Telefon: 0744.969.275; 0728.445.522; 0763.845.712.(2235-1)

anun`uri *Subsemna`ii:Mocanu Gheorghe,MaximIoan,GrosuParaschiva...\.a.,ac`ionaridedreptaiSCALIMENTEXPSAc[reiais-a schimbatsediul]nSuceava, fost[„COMALIMENTSA BOTO|ANI”,anun`[meventualiicump[r[toridespa`ii\i altebunuriprovenitedela aceast[societatesauapar`inândacesteiac[toateaceste propriet[`iseafl[]nlitigii comerciale\ic[eventualele vânz[ri\irevânz[rif[cutede CuciureanuConstantin,CuciureanuMariasauinterpu\ii acestorasuntlovitedenulitateabsolut[.(2238-2)

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Slalom printre pietoni Unpoli`istopre\teo\oferi`[ blond[\i]izice: -Doamn[,a`i]ntrecutorice m[sur[ }n s[pt[mâna asta a`i c[lcatdejacincipietoni -|icâ`iamvoie?

Regele animalelor }ntr-o diminea`[ se treze\te leulnervos,pleac[deacas[\i d[nas]nnascuvulpea: -M[Cineeregeleanimalelor? -Tu,ttu,tttue\ti,m[riata, zicevulpea,ud[defric[. Maimerge\id[pestelup:

-Iazim[fraiere,cineeregele animalelor, c[-`i m[nânc fica`iiacu -M[riata,zicelupul,galben defric[. Maimergeel...pân[d[]ntropoian[deelefantcaremânca lini\titni\teiarb[: -Iazim[,umflatule,cinee regele animalelor, c[-`i scot inimaacu. Elefantul ]l prinde cu trompa dup[cap,]lizbe\tedevreocâ`ivacopaci\i-llas[lat]nmijlocul drumului,p[scând]ncontinuare netulburat. Leul st[ incon\tient vreo jum[tate de or[ \i apoi pleac[\chiop[tând\imorm[ind: -Eidac[nu\tii,nu\tii\igata,nutrebuies[deviiviolent

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE

7

calendar ortodox 31LSfin`iiApostoliApelie,Stahie, Amplie,Urban,Aristobul\iNarcis AGENDA PREST|RI SERVICII

DEPUNEUN C.V.LA SEDIUL PUBLICA~IEI

EVENIMENTE DE BOTO|ANI,

AGENDA TRANSPORTATORILOR

PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 4.11,18.11,2\i 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Cosmin ZAMFIRACHE Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

31octombrie2011

Miss cu teatru, beatbox \i triciclete la A.T. Laurian fa`[probelorpropusedec[treorganizatori.Cu ocazia sus`inerii probei surpriz[ ace\tia \i-au putut demonstra capacitatea de coordonare \i condi`iafizic[deoareceautrebuits[mearg[pe otriciclet[.Talenteleartisticeaufost\ieletestateprinsus`inereaprobelordedans\icântatulla muzicu`[.Prezentarea`inutelordezi\iacelorde sear[audemonstratelegan`a\irafinamentulconcuren`ilor,ace\tiaf[cândfa`[cubriocerin`elor publicului adoptând o atitudine sigur[. Finalul seriiafostpres[ratcudiplome\ifelicit[ripentru participan`i \i organizatori. Marile premii ale seriiaufostadjudecatedeElenaAisaBenghiac, câ\tig[toare a titlului Miss Boboc \i Codrin Epura\,câ\tig[torultitluluideMisterBoboc.Au fostacordate\ipremiidinparteasponsorilor,iar premiuldepopularitatelafeteafostcâ\tigatde Caterina|optic[.(AndreeaAcsinte)

Sâmb[t[sear[,laCasaSindicatelor,elevii\iprofesoriiColegiului A.T.Laurian\i-aus[rb[toritbobociiprinspectacolededans,muzic[ \iteatru.Salas-adoveditne]nc[p[toarepentrusuteledesus`in[toriaiaspiran`ilorlatitluldeMiss \iMisterBoboc.Ace\tiaauvenit preg[ti`icupancartepentrua-i ]ncurajapecei20deconcuren`i. Peparcursulserii,pescenaauf[cutsenza`ie elevii talenta`i ai Laurianului. Ace\tia au uimit asisten`acumomentemuzicale,dansuriexotice \i breakdance, beatbox sau scenete de teatru. Acesteaaufostplasatestrategicdec[treorganizatori]ntreprobelesus`inutedec[treaspiran`iila mareletitlu.Celmaigustatmomentteatralafost celsus`inutdec[tremembriitrupeiDramaClub, ei parodiind o conferin`[ universitar[ despre lumeateatrului\icomportamentulspectatorilor. Printre elevii care au evoluat pe scen[ s-au num[rat Ioana Mititelu, Anda Barariu, Diana Negru`,careauinterpretatpiesemuzicalefolcloricesaumuzic[u\oar[.TrupaEvolutionnCrew aavutmomentdestreetdancegustatdepublic. Spectatorii au fost delecta`i \i cu un recital de muzic[instrumentalvocal[careaculminatcuo demonstra`iedebeatbox.

Sondajpe www.evbt.ro

A`isemnatnoilecontractedefurnizarea apei?

E DE LA EI

Mi-afostfric[s[nudezam[gescgaleria,p[rin`ii.Probele numis-aup[rutgrelepentru c[ne-ampreg[titfoartebine. Spers[reprezintcudemnitate liceulpeviitor

Pu\i s[ mearg[ pe triciclet[ CelezeceperechicareauparticipatlaconcursuldeMiss\iMisterBobocautrebuits[fac[

ElenaAisaBengheac, MissATLaurian

Demisie obscen[ pe Municipal Finalincredibilde partid[sâmb[t[pe StadionulMunicipal. Lascurttimpdup[ ]nfrângerearu\inoas[

VOTEAZ{

suferit[deFC Boto\ani,1-2cu CSMSIa\i]n condi`iile]ncareultimeleaproximativ20

deminutele-ajucat cuunommaimult, f[r[s[]\icreezevreo ocazie,antrenorprincipalMariusPopescu \i-adatdemisia. Af[cutacestlucruar[tânddegetulmijlociujurnali\tilor\i]njurându-secuspectatorii.Lascurttimp dup[ aceasta primarul C[t[lin Flutur a sus`inut o scurt[ conferin`[depres[]ncareaar[tatc[se impune schimbarea antrenorului, men`ionând c[ Prim[ria asigur[ aproximativ jum[tate din bugetul clubuluipentrucei]njurde2.000 de oameni care vin la meciuri. Edilul\efasugeratac`ionarilor\i un nume de tehnician - Costel Orac. Ulterior, Valeriu Iftime \i Cornel|fai`ers-au]ntâlnitlarândul lor cu presa \i au confirmat plecarealuiMariusPopescu.

„Eu nu sunt fomist” Acestacugreuafostconvinsde pre\edintele clubului s[ mai stea câtevaminutepentruastabilidetaliidesp[r`irii.„Dastaidom’netrei minute”,i-aspuspeuntonaproape imperativ |fai`er lui Popescu. Acesta\i-aluatr[masbunapoide lajuc[tori,]ns[\i-acontinuattirul la adresa boto\[nenilor: „unde e m[capdeurs[la?”a]ntrebatde maimulteori.}ntrebatfiinddac[ s-a]n`eleslareziliereacontractului ar[spuns„eunusuntfomist”,s-a ]mbr[`i\atcuLeoGrozavu,managerul celor de la CSMS Ia\i, l-a luat pe secundul N[d[ban ]n ma\in[ \i a demarat ]n tromb[. C[pitanulFlorinAcsinteap[r[sit ]nlacrimivestiaruldup[ceCornel \afi`er,scosdins[ritederezultat\i de joc, i-a repro\at c[pitanului evolu`ia.}nlacrimiaplecat\ibrazilianul Da Souza. (Sergiu B[l[\c[u)

Esteunlucruinadmisibilca]n2011]n Românias[existe11 milioanedepersoane cares[primeasc[ajutorsocial.Uniidintre eilocuiesclavile,al`ii nuvors[]\icautede lucru.Dac[noualege sevaadopta,pu`ini suntceicarevormai primiajutorsocial. Doarceicareaucu adev[ratnevoie C[t[linBuh[ianu, deputatPDL

Citi`i ]n edi`ia electronic[: Protestpentrucâini cuband[adeziv[pe gur[ Buh[ianusup[ratpe USL-i\tic[-i`incu ajutoaresocialepe s[raciicuvile ControalecuPoli`ia \ijandarmii]n\coli

Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimetul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.1993  

Ziarul orasului tau!