Page 1

CMYK

Incertitudine]nfrunteaPsihiatriei

Pag. 2

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVII•nr.209(1991)•Joi,27octombrie2011•8pagini

Poli`i\ti de frontier[ re`inu`i pentru trafic cu `ig[ri Doipoli`i\tide frontier[aufost re`inu`imiercuri pentru24deore ]nurmauneiac`iuniaprocurorilorDIICOT-BiroulTeritorialBoto\ani,]mpreuna culucr[toridin cadrulInspectoratuluiJude`eanal PolitieideFrontier[.

Foc, dansuri \i tot felul de alte tradi`ii de Sfântul Dimitrie Pag. 6

Dragostea cu for`a la Boto\ani - de la 13 la 82 de ani

Pag. 3

B[rbat lovit de o ma\in[ pe trecerea de pietoni Unb[rbatde77deaniaajunsierisear[la spital dup[ ce a fost lovit de o ma\in[ pe o treceredepietoni,pestradaOctavOnicescu. IoanG.s-aangajat]ntraversaref[r[s[se asigure,potrivitmartorilorfiind]nstarede ebrietate,moment]ncareafostlovitdeun VWVentocarecirculadinspreCaleaNa`ional[spreb-dulMihaiEminescu.B[trânula fost luat pe capota ma\inii, fiind aruncat câ`iva metri. O salvare l-a transportat la Spitalul Jude`ean, unde a fost diagnosticat cu leziuni la cap, picioare \i toracei, r[mânândinternat.|oferuluima\inii,latestare,i s-a ]nregistrat valoarea de 0,85 mg/l alcool pur]naerulexpirat.(D[nu`Rotariu)

LaBoto\anibestiilecuchipde omnumai`incontdeceva atuncicândvors[]\isatisfac[ pl[cerilesadice.Delacopile pân[lafemeicareabiase`inpe picioaredeb[trâne`e,nimicnu lescap[violatorilor. Pagina 5


2

STARTNEWS TABLETA «MaestrulLiviuCiuleiafost\iprimul artistromânlaureatlaCannes,astase ]ntâmpla]n1965,filmul„P[durea Spânzura`ilor”fiinddistinscumarelepremiulalfestivalului,s[nuuit[mc[pe atuncieram]nplincomunisms[lbatic,pe cândartaabiademairespiradesub cizmacenzurii»

LiviuCiulei,un numepentruistorie }n toate domeniile de manifestare uman[ se pot ]ntocmi ierarhii,maipu`inpet[râmulartei,aicioricetentativ[declasificaredevinesubiectiv[,unlucruestedelasine\tiut,dac[ ]nart[]ncercis[calcipec[rareab[t[torit[deunconfratete ofile\tide]ndat[,inspira`ia,talentul\imuncaestetrinitateade exprimarecâ\tig[toarepeacestt[râmatâtdesensibil.]nart[ doartimpuleste]nposesiacriteriilordeevaluare,oricealt[ ierarhiecap[t[decelemaimulteoriconota`iisubiective. Bine, sunt \i „evaluatori” obiectivi, ace\ti au for`a de-a subordona timpul talentului lor anticipativ dând pu`ine „rateuri”]naprecierilepecarelefac,]mivin]nmintetrei mari critici literari Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu \i GeorgeC[linescu,dar,s[nuuit[mc[\i-ncazullormaiexist[ erori,unelechiarregretabile.Potafirmaf[r[niciore`inere c[Românian-aduslips[demariscriitori,oamenideteatru sauarti\tiplastici,dinp[cateace\tian-auavutnorocde-opromovare pe m[sura talentului lor sau au trecut ]n anonimat odat[cusocietatea,darde]ndat[ce-auf[cutpasulspreoccident,imediatlis-aurecunoscutmeritele,nuecazuls[d[m prea multe exemple, este de ajuns s[ amintim de Eliade, Cioran,Ionesco.Amdeschisacestscurtexcurspentrua-ideschideu\aspreeternitatemareluiomdeteatru\ifilm,Liviu Ciulei,]ngerulluip[zitors-ofigânditc[etimpuls[-la\eze ]nrândulnemuritorilor,poatec[str[lucirealuidedincolova fimaiputernic[decâtafostaicipep[mânt. Personalitateamareluiartistnupoateficuprins[]ncâteva rânduri,ci]nsutedepagini,se]ntindepeoperioad[depeste jum[tatedesecol,estegreus[alegisecven`eledominantedin vastaluiactivitateartistic[,LiviuCiuleiafostunne]ntrecut omdeteatru\ifilm,adatstr[lucire\i]ndomeniularhitecturii,denumeleluiseleag[reconstruc`iaTeatruluiBulandra. Aceast[manifestarespectral[asublimuluinuadusniciun momentlarisipireatalentuluis[uuria\,dincontra,adusla ]mplinirea fiec[rei forme estetice ]n parte, sub semnul unei complementarit[`idivine.MaestrulLiviuCiuleiafost\iprimulartistromânlaureatlaCannes,astase]ntâmpla]n1965, filmul „P[durea Spânzura`ilor” fiind distins cu marele premiul al festivalului, s[ nu uit[m c[ pe atunci eram ]n plin comunisms[lbatic,pecândartaabiademairespiradesub cizma cenzurii. Liviu Ciulei a revolu`ionat \i teatrul românesc,la]nceputulanilor’60apus]nscen[]ntr-unmodcu totuloriginalpiesa„Cumv[place”amareluiShakespeare, producând o ruptur[ radical[ ]n arta regizoral[, deschizând pentruteatrulromânesccaleliber[spreEuropa\inunumai, desubmantaualuis-aun[scut\ial`idoimariregizoricareau f[cutcinsteteatruluiromânesc]n]ntreagalume,estevorbade Lucian Pintilie \i Andrei |erban. Acum, ]n ceruri , Liviu CiuleiafostalesMEMBRUDEONOAREalspirituluiuniversal.(LucianAlecsa)

Literatur[ chilian[ la Biblioteca Jude`ean[ Joi,laBibliotecaJude`ean[„MihaiEminescu”]ntreorele11-13sedesf[\oar[evenimentul„Literatur[]nAmericaLatin[.Acestaesteorganizat de institu`ie ]n colaborare cu Asocia`ia Cultural[ Chiliano-Român[ din SantiagodeChile.Ac`iuneavaavealoc]nsaladelectur[abibliotecii, iarinvitatulspecialvafiMarioCastro.„AcestaavizitatBoto\aniul\ia colaboratcubiblioteca]nnumeroaserânduri”,aafirmatIrinaGinaPaviliuc,referent]ncadrulBiblioteciiJude`eneBoto\ani.Programulvacuprindeexpuneridepoezie\ifilozofielacareparticip[poe`isud-americani.MarioCastroi\ivalansacartea„SietepoetasdelaCiudaddeIa\iRomania”,iarintrareaesteliber[.(OtiliaMaxim)

27octombrie2011

Incertitudine ]n fruntea Psihiatriei Pre\edinteleConsiliuluiJude`eannu s-adecis]nc[pecinevanumiinterimarlaSpitaluldePsihiatrie.]nziua ]ncaremediculGabrielOpri\anu\iadepusdemisiadinfunc`iade manageralacesteiunit[`i,al[satde ]n`elesc[\i-ardoricalocullaconducereaunit[`iimedicales[fieluat deEcaterinaChihaia,ceacareocup[ func`iadedirectormedical. }nplus,social-democratuladatde]n`elesc[EcaterinaChihaia„era]nc[r`i”\ipentrufunc`iademanager interimarlaSpitalulJude`ean,capropunereaUSL-ului, ]ncazul]ncares-arfiacceptatplanuldereabilitareaspitalului\i„desalvareaacestuiadeladeclasificare”,f[r[ comasareacucelelalteunit[`imedicale.„Nuv[ascund c[ ar fi fost \i propunerea USL-ului pentru a prelua Spitalul«Mavromati»”,adeclaratGabrielOpri\anu]n ziua]ncare\i-aanun`atdemisia.Vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean,MihaiAro\oaie,reprezentantulUSL ]nconducereaCJ,sus`ine]ns[c[nus-adiscutatdespre cineva anume care s[ vin[ la conducerea Spitalului „Mavromati”,cidoardedemitereaactualeiconduceri.

USL-i\tii au gânduri de schimbare, dar n-au posibilit[`i Reprezentan`iaiUSLaudatde]n`eles]nurm[cuo lun[,decândau]nceputdiscu`iileprivindcomasarea spitalelor\ischimbareamanageruluiOvidiuMimorde la„Mavromati”,c[\i-ardoricalaconducereaacestui spitals[ajung[unomne]nregimentatpolitic,criteriu pecaremediculepidemiologEcaterinaChihaial-ar]ndeplini.Calitateade„apolitic”nui-aadus]ns[noroc laexamenulpecarel-asus`inutanultrecutpentru\efia Direc`ieideS[n[tatePublic[.Ladeclara`iaf[cut[cu dou[zile]nurm[dec[treGabrielOpri\anu,privind sus`inereadinparteaUSLdecares-arfibucuratpentru\efiaSpitaluluiJude`ean,EcaterinaChihaiaap[rut surprins[.(AuroraDimitriu)

Managerul demisionar dore\te ca Ecaterina Chihaia s[ preia conducerea spitalului cu titlu de interimar

Noinuampropusnume.Amvenit cupropunereademiteriiconducerii actualepentruc[\i-adoveditineficien`a.Acoloestetreabapre\edinteluiCJs[numeasc[undirector.|i acum,laPsihiatrietotpre\edintele vadecide,daresteprematurdediscutatacestsubiect,esteuninterval detimpgenerospentrualuaoastfeldedecizie MihaiAro\oaie,vicepre\edinteCJ

Asigura`ii au sc[pat de „idio`enia” copl[`ii Celpu`inpân[lasfâr\itulacestuian,coplata ]ns[n[tatenumaireprezint[oamenin`are pentrubuzunareleasigura`ilordes[n[tate. Proiectuldelegeprivindintroducereaacesteia,dup[ceatrecutde Senat,s-a]mpotmolitla comisiades[n[tatea CamereiDeputa`ilor. Medicii boto\[neni nu cred ]ns[ c[sevarenun`alaacestbir,pecare]lconsider[„oidio`enie”.Cum introducerea copl[`ii ]n sistemul sanitaresteodorin`[vecheacelor cares-auperindatpelaconducerea Ministerului S[n[t[`ii, medicii nu sea\teapt[caceiceconducsistemulsanitars[renun`eatâtdeu\or. Reprezentan`iimedicilordefamilie spunc[acestbirsuplimentar,care ]nsemna achitarea unei sume fixe dec[treasigura`iides[n[tatepentruoriceserviciumedical,nule-ar fiadusmariveniturilacabinete,]ns[le-arfifug[ritpacien`ii.}nplus, mediciisus`inc[proiectula\acum afostprezentat]nParlamentavea \i alte minusuri. Oricum cei care

nupl[tesclaasigur[riledes[n[tate erauscuti`i\idesuportareaacestui bir,carec[deatotpeumeriicelor

ce-\iachit[lun[delun[contribu`ia lafonduls[n[t[`ii.(AuroraDimitriu)

Coplataoricumeraoidio`enie.Arfiac`ionatca obarier[]ntrebolnav\iserviciilemedicale. Speria`ic[trebuies[maiscoat[banipelâng[ ceipl[ti`ilaasigur[riledes[n[tate,mul`ibolnavisigurarfirenun`ats[maivin[lacabinet\i lis-arfiagravatboala.Acumavemcertitudinea c[seamân[introducereacopl[`ii,dac[nuse varenun`adefinitivlaaceasta DoruCuliceanu,vicepre\edinteAsocia`ia MedicilordeFamiliedinBoto\ani


TOPNEWS

27octombrie2011

3

Poli`i\ti de frontier[ re`inu`i pe o coloan[ pentru trafic cu `ig[ri

BOTO|ANI Femeie g[sit[ decedat[ ]n cas[ ]ntr-un bloc din zona g[rii

Doipoli`i\tidefrontier[aufostre`inu`i miercuripentru24de ore]nurmauneiac`iuniaprocurorilor DIICOT-BiroulTeritorialBoto\ani,]mpreunaculucr[tori dincadrulInspectoratuluiJude`eanalPoli`ieideFrontier[.Cu osear[]nainteanchetatoriiaudestructurat ore`eadecontrabandi\tidincaref[ceau partedoiagen`idela SectorulRomâne\ti. Pelâng[ceidoipoli`i\ti aumaifostre`inuteieri ]nc[ dou[ persoane din acela\i grup. Agen`ii Victor Onodeperchezi`ii frei \i Cornel Gafdomiciliares-au ton au fost lua`i ca efectuatmar`i din oal[ de colegi, care au adunat timp sear[ care au asigurat depatrulunidatedessuportultehnic]nfilapreei.Dealtfel,]ntrearea membrilor re`elei \i gaopera`iuneaavutsprijiimplicit a poli`i\tilor de nul ofi`erilor Direc`iei Generale frontier[.Dininforma`iileob`inute de Informa`ii \i Protec`ie Intern[, deanchetatoris-astabilitc[grupul

OfemeieDE74deaniafost g[sit[decedat[miercuri,]napartamentuls[udinmunicipiulBoto\ani, trupul s[u fiind ]ntr-o avansat[staredeputrefac`ie.Cei careausunatla112aufostvecinii, alarma`i de mirosul urât ce venea din apartament. B[trâna locuia singur[ de mai mul`i ani ]ntr-unblocsituat]nzonag[rii. Demaimultezileveciniinuau maiv[zut-oastfelc[auchemat pompierii s[ deschid[ u\a. Cei care au intrat ]n apartament au descoperitopriveli\te]ngrozitoare,trupulfiind]ntr-ostareavansat[ de descompunere. La fa`a locului au fost chema`i \i poli`i\tii,carelaoexaminaresumar[ acadavruluiaustabilitc[trupul septuagenareinuprezentasemne deviolen`[.}ns[fiindvorbadeo moartesuspect[,audispusefectuareanecropsiei,pentrustabilireacuexactitateacauzeidecesului.(D.R.)

28

}ntâlnire de Halloween infrac`ional, compus din cet[`eni moldoveni \i români, care aveau roluri bine determinate ]n cadrul grup[rii\ianumedeaorganizaactivitateadepreluare,supraveghere ac[ilordecomunica`ii,transport,

PuzderiedecadreMAI contrabandiste

Poate\ifaptulc[niciunpoli`istdefrontier[care a trecut de partea cealalt[ a baricadei, transformându-se la rândul s[u ]n infractor nu a f[cut ]nchisoare,ducelasitua`iadefapt,]ncareperiodicoamenicesuntpl[ti`is[aperegrani`afraternizeaz[cucontrabandi\tii.Estedenotorietatedosa-

ruldin2006,cândanchetatoriiaudestructurato re`eadecontrabandi\ticondus[dedoipoli`i\tiide frontier[,respectivagen`iidepoli`ieIoanDaniel Andronic\iVasileMurariudelaSectorulPoli`iei deFrontier[Dorohoi.}nperioadamai-octombrie 2006,grupareacondus[deceidoiaintrodus]n România aproximativ 500.000 de pachete de `ig[ri,dediversem[rci,]nvaloaredeaproximativ zecemiliardedeleivechi.Altcazestedinluna ianuarie2010cândunpoli`istdefrontier[afost prinsdec[trecolegicu`ig[ridecontraband[]n ma\in[.Maimult,poli`istuldefrontier[a]ncercat s[fug[cândafostidentificatdepoli`i\ti,]ns[a fost oprit ulterior. Pe drumul dintre Pomârla \i Racov[`, Viorel I. conducea un autoturismul Skoda ]n care se aflau peste 2.000 de pachete `ig[ri.}nlunaseptembrieaaceluia\ianVasilic[ Ciobanu,fostangajatalPoli`ieideFrontier[afost ]mpu\catdup[cenus-aopritlasoma`ii,fiindla volanulunuitractor]nc[rcatcu5.000depachete de`ig[ri.}nlunanoiembrieaaceluia\ianGabriel Leamp[r,poli`istdefrontier[,dar\iIonelLucian Lunic,angajatulISUambiidin|tef[ne\tiaufost ancheta`idup[ces-astabilitc[f[ceaupartedintrore`eadetrafican`icareauadusstatuluiunprejudiciu de peste 300.000 lei. }n aceea\i lun[ alt poli`istdefrontier[MariusMarianCiobanuafost arestat\ianchetatdup[ceaaderattotlaore`eade contrabandi\ti, anchetatorii stabilind c[ proteja gruparea ce introducea ilegal pe teritoriul României`ig[ridecontraband[.De\iopartedintreeiaufostjudeca`i,niciunuldintreeinuaajuns ]nspatelegratiilor.(D[nu`Rotariu)

depozitare \i vânzare a acestor bunuri,aprodusunprejudiciubugetului de stat estimat la câteva sutedemiidelei.„Cuocaziaac`iunii,aufostridicatedelamalul râuluiPrut,dinzonadefrontier[\i dincele28deperchezi`iidomiciliare efectuate, cantitatea de 10.560 pachete de `ig[ri, diverse sume de bani, doua autoturisme, precum si alte bunuri folosite ]n activitatea infrac`ional[”, se arat[ ]ntr-un comunicat de pres[ al anchetatorilor.Cât]iprive\tepecei doi poli`i\ti de frontier[ zilele lor caangaja`iaMAIsuntnum[rate. La ora ]nchiderii edi`iei audierile continuau,astfelc[nuesteexclus canum[rulcelorre`inu`i]nvedereaarest[riipreventives[creasc[. (D[nu`Rotariu)

ConducereaIJPFva dispunecercetarea prealabil[]nregim deurgen`[,luândusecelemaidrastice m[suri,chiardestituireadinPoli`ie, deoarecea\acuma dovedit\ipân[ acum,comandaInspectoratuluinutolereaz[astfeldefapte carecontravinlegii \iaducatingere imaginiiinstitu`iei MinodoraR[cnea, purt[torulde cuvântalIJPF Boto\ani

Micu`iiboto\[nenisuntinvita`i al[turidep[rin`i\icadredidacticelaS[rb[toareaHalloween,ce vafiorganizat[duminic[,30octombrie]nincintaS[liideLectur[aBiblioteciiJude`ene.Subcoordonarea Anemonei Blanche Pietraru, realizator de proiect, copiicuvârste]ntre5\i14ani vorgustadinbucuriacarnavaluluisubcostuma`ii\im[\tispecifice acestei s[rb[tori de origine celtic[.(O.M.)

Prim[rii executate silit pentru navet[ Nuaudecontatnavetacadrelor didactice\iauajuns]nsitua`iade afiexecutatesilit.Estecazula dou[prim[riidinjude`ceaufost date]njudecat[dereprezentan`ii LigiiSindicatelordin}nv[`[mânt (LSI) pentru c[ nu au decontat naveta cadrelor didactice. Liviu Axinte,liderulLSI,arefuzats[ fac[publicedeocamdat[numele acestor prim[rii unde hot[rârile sunt definitive \i irevocabile. Certestec[acesteanuaudecontatnavetadin2009\i2010.„}n ultimaperioad[,dince]ncemai mul`iordonatoridecredite,respectivcomune,numaionoreaz[ platanaveteipersonaluluididacticdin]nv[`[mânt.Amapelatla solu`ia adres[rii c[tre instan`[, sperândc[vomob`ineosolu`ionare]nsensuloblig[riiunit[`ilor \colare\iprim[rieiladecontarea navetei,careestedealtfelreglementat[]nlegeaeduca`iei”,adeclaratLiviuAxinte.Acestaamai spusc[motivulprincipalalrefuzului decont[rii sau a nepunerii ]naplicareahot[rârilorjudec[tore\tiestelipsabanilorlabugetele locale.(P.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

27octombrie2011

Peste o mie de elevi cu familii de 0 lei \i 0 bani Pesteomiedefamilii dinjude`careaucopiila \coal[nuauniciun venit.Aceast[situa`ie reiesedindatelecentralizatelanivelulInspectoratului|colarJude`ean (I|J)]ncadrulprogramuluiguvernamental „Banideliceu”. Din cele declarate de Daniel Botezatu, inspector\colargeneraladjunct,dup[derulareaanchetelesocialeefectuatedesalaria`ii prim[riilor,s-aconstatatc[pesteomiede elevieligibiliprovindinfamiliiac[rorvenit auzerolei. Conduc]ntopulbeneficiarilorprogramului„Banideliceu”eleviidelaGrupul|colar „NicolaeB[lcescu”dinFl[mânzi,undedin

cele566dedosaredepuseaur[maseligibile535.Dinceieligibili,105eleviprovindin familii a c[ror venit este zero lei. Nici ]n

}nurmaanchetelorsocialedincei 5.352deeleviceaudepusdosare pentru«Banideliceu»,aur[mas eligibile4.997dedosare.Dintre ace\tia1.390deeleviprovindin familiiac[rorvenitestezerolei, ]ntimpceal`i590suntdinfamilii cuunvenitmaimicde10lei DanielBotezatu, inspector\colargeneraladjunct

rândulelevilordin|endriceni,delaGrupul au fost depuse de elevii de la Grupul de |colar„AlexandruVlahu`[”,situa`ianueste Coopera`ie - 15, Centrul Inclusiv - dou[ maibun[,undedincele400dedosaredepu- dosare \i |coala de Arte \i Meserii „Ioan sesunteligibile385.Dintreace\tia127pro- Pilat” din Dorohoi, cu un singur dosar. vindinfamiliif[r[venit.Ceimaimul`i Pentruabeneficiadeacestsprijinfinanelevi r[ma\i pe lista eligibil[ \i ciar elevii trebuie s[ provin[ din caresuntdinfamiliif[r[niciun familiiac[rorvenitpemembru leu sunt la Grupul |colar defamilie,]nultimeletreiluni „|tefan cel Mare \i Sfânt” anterioare depunerii cererii, delaVorona.Aici272din afostdemaxim150delei. cei363deelevicudosare Sprijinulfinanciar]ncuandedosareeligibile eligibile sunt ]n aceast[ tumlunarde180deleise pentrubanideliceu situa`ie.Lanivelulmuniciacord[peperioadacursuris-au]nregistratla piului Boto\ani cei mai lor\colare,inclusivpetimBoto\anidin mul`i elevi reg[si`i pe lista pul preg[tirii \i sus`inerii 5.352depuse eligibil[ a beneficiarilor de examenului de bacalaureat „Bani de liceu” sunt de la saudediplom[\ipeperioada LiceulTeoretic„NicolaeIorga”, practicii. Lista beneficiarilor de unde din 236 de dosare depuse au „Bani de liceu” va fi publicat[ pe \ansa la bani, ]n urma anchetelor sociale, site-ul: banideliceu.edu.ro. (Petronela 201.Lapolulopus,celemaipu`inedosare Rotariu)

4.997

B[taie pe vântul de la Boto\ani Afaceri\tidinPortugalia,GreciaoriSuediasuntatra\idevânturiledepedealurile boto\[nene.Astfel, prinaceast[resurs[, ]nurm[toriidoiani, laBoto\anisevor atragenumeroasefonduri,majoritatea str[ine,aproximativ deunmiliarddeeuro. „Proiecteleprivindinvesti`iile]n energiaeolian[au]nceputsausunt ]ncursdeini`iere”,afirm[Narcisa Dumitriu, purt[torul de cuvânt al Agen`ieipentruProtec`iaMediului (APM). Cea mai mare investi`ie este]nparculeolianP[ltini\,care cuprinde aceast[ comun[, dar \i Vii\oara,R[d[u`i-Prut\iCo`u\ca. Aicisevoramplasa158deturbine eoliene, construindu-se astfel cel mai mare parc eolian din jude`

printr-o companie, Terra Româ- Bucecea.Laintrarea]nora\dinsnia,cucapitalsuedez.Parceolian pre Boto\ani exist[ de ceva ani o sevadezvolta\ilaCânde\ti. eolian[, care nu a mai fost „Prim[ria a pus la dis]ns[ pus[ ]n func`iune. pozi`ieopartedintere„Acum câ`iva ani ]n nulpecaresevaconzon[aexistatotentastruiocentral[eoliativ[deapuneresurn[,iarfirmacarese sele eoliene ]n vadeturbineeolieocup[ de acest luloare,darf[r[sucnearurmas[ cru, Elsaco, a conces. Eoliana, proseavizeze cesionat \i alte suprietatea privat[ a anulviitor prafe`e private ale unui om de afaceri `[ranilor din localitate dinSuceava,nuafost pecaremomentansefac pus[]nfunc`iunepentru m[sur[tori privind capacic[opies[s-adefectat,iar tatea energiei eoliene de aici”, a ulterioraltepieseaufostfurate”, afirmat Constantin Ciornodolea, maiafirm[viceprimarul.Conform primarulcomuneiCânde\ti.Buce- proiectelordelaAPM,instala`iide ceaesteoalt[localitate]ncarepo- producereaenergieidinvântvorfi ten`ialuleolianvafivalorificat]n amplasate\i]naltelocalit[`i,preaniiurm[tori. cumMitoc,Dângeni,Gorb[ne\ti, Tudora. Faptul c[ str[inii vor investisumemaridebani]nseamn[ Proiect furat la c[miideboto\[nenivoravealopropriu ]n Bucecea curidemunc[,fieele\itempora„Firma Elsaco a ini`iat un pro- re. La dezvoltarea parcurilor vor iectpentruaceast[zon[,darsea\- participa atât speciali\ti din str[iteapt[aprobarealicen`ei”,relatea- n[tatecât\idinRomânia.(Otilia z[ Eugen Muraru, viceprimar de Maxim)

264

Pân[]nprezentaufost]nregistrate12solicit[ri deeliberareaavizuluisauacorduluidemediu pentruproiectedeinvesti`iiprivindrealizarea unorparcurieoliene.Suprafa`atotal[ocupat[ deacesteparcuriestede40hectare,exclusiv]n extravilanullocalit[`ilor DanaBoariu,directorexecutivAPMBoto\ani


CMYK

ESEN~IAL

27octombrie2011

5

Dragostea cu for`a la Boto\ani de la 13 la 82 de ani LaBoto\anibestiilecuchipdeom numai`incontde cevaatuncicând vors[]\isatisfac[ pl[cerilesadice. Delacopilepân[ lafemeicareaproapese`inpe picioaredelab[trâne`e,nimicnu lescap[violatorilor. Ex-campioni na`ionali Majoritatea violurilor au loc ]n mediulrural,pefondulconsumului de alcool, victimele fiind adeseadinrândulfemeilor]nvârst[\i f[r[ap[rare. Astareiesedinstatistica Inspectoratului de Poli`ie Jude`eanpentruprimelenou[luni ale acestui an, analizându-se inciden`a acestor fapte ]n contextul infrac`ionalaljude`ului.Astfel,]n primeletreitrimestrealeacestuian poli`i\tii au ]nregistrat 16 dosare privindinfrac`iuneadeviol,fa`[de 10]naceea\iperioad[aanuluitrecut. De\i se poate spune c[ este vorbadeocre\tereanum[ruluide infrac`iuni,lucrurilenustauchiar a\a. Cele mai multe violuri s-au consemnat ]n jude` ]n 2008, când Boto\aniocupaprimullocpe`ar[ la num[rul unor astfel de infrac`iuni, 46. Treptat situa`ia s-a schimbat,]ns[acumnum[rulviolurilor este iar[\i pe un trend ascendent.Dinviolurile]nregistra-

te anul acesta, 12 au fost din mediulrural.

De la copile batjocorite la octogenare }n luna ianuarie un tân[r de 18 aniafostarestatdup[ceaviolato femeiede82deani Oribilafapt[aavutloc]nlocalitateaBodeasa,lâng[S[veni.CostelC.de18anidinsatulBozieni, angajatca]ngrijitorlaanimalelao gospod[rie situat[ la circa 800 metridecasavictimeiaprofitatc[ MarieaC.locuie\te]ntr-ocas[izolat[.Cândar[massingur[,fiulei

fiindplecatlaBoto\ani,tân[rulde 18 ani a t[b[rât asupra ei. Când fiuls[us-a]ntorsacas[MarieaC. i-aspusprinceatrecut,povestindu-i c[ un tân[r pe care nu ]l cunoa\te a intrat ]n locuin`[ \i a ]ntre`inut cu ea un raport sexual ]mpotrivavoin`eisale,profitând\i devârsta]naintat[.Dup[ceafost identificatdepoli`i\ti,violatorula ajuns]nfa`ainstan`ei. }n luna mai o adolescent[ ]n vârst[ de 14 ani a fost violat[ de doiciobanilaMih[l[\eni.Faptele au ajuns la urechile autorit[`ilor dup[cetân[raasc[patdinmâinileagresorilor\iasunatsingur[la 112.Disperat[,N.P.aanun`atpo-

12anide]nchisoarepentru violareauneifetede13ani Untân[rde19anidinDorohoiafostcondamnatmiercuridemagistra`iiTribunaluluiBoto\ani la 12 ani de ]nchisoare pentru s[vâr\irea infrac`iuniideviol.Victimasaafostocopiladenumai 13ani.Faptas-apetrecut]nlunaiulieaacestuian. I.R.areclamatfaptulc[untân[rdinaceea\ilocalitate,ConstantinIliu`[,aviolat-o.Anchetaafost preluat[deprocuroriidelaBoto\ani,stabilindu-se c[ tân[ra a fost agresat[ \i b[tut[ de Iliu`[. Cu toatec[acesta,]nap[rareasa,ainvocatmotivul actuluisexualprinprismaculturiietnieidincare faceparte,spunândc[`iganiisepotc[s[toridela vârstefragede,acestlucrunuafostluat]nconsideraredejudec[tori.Faptasaafostcuatâtmai grav[cucâtvictimaarevârstasub15ani,având circumstan`e agravante. De\i pedeapsa minim[ eradezeceanide]nchisoare,magistra`iiauconsideratc[opedeaps[corect[estede12anide]nchisoare. Decizia poate fi atacat[ la Curtea de ApelSuceava.(D[nu`Rotariu)

li`i\tii]nprivin`acelor]ntâmplate. sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii Copilaapovestitpoli`i\tilorc[Be- deviolafosttrimis]nspatelegranoneBolovande28ani\iMarius tiilor.Iarexemplelepotcontinua. Adumitroaie,totde28ani,ambii din comuna Mih[l[\eni, au acosVictimele se ]mpac[ tat-o\iaudus-ocuunfaeton,]mpotrivavoin`eiei,laostân[situat[ cu agresorii pe un ima\ din marginea satului Decelemaimulteoricazurilede Slobozia, apar`inând lui Cornel Zahariuc ]n vârst[ de 30 ani. La violsuntdestuldegrelepentrupostân[ Bolovan \i Zahariuc au se- li`i\ti,pentruc[victima,persoana chestrat-opeadolescent[\iauvio- carepoateofericelemaimulteinlat-o.Ceitreiaufostre`inu`i,vio- forma`ii]nleg[tur[cucelepetrelatorii sub aspectul s[vâr\irii in- cute,este]nstarede\oc,f[ptuitoriifiindidentifica`i]nurma frac`iuniidelipsiredeliberunor anchete laborioatate \i viol ]n form[ ase. }n plus, situa`ia gravant[, iar cel desocial[acelorimaltreileapentrulipplica`i, prejudesire de libertate. c[`ile, victimeAlt[ fapt[ asedosaredeviolau lordemulteori m[n[toare a a]ntocmitpoli`i\tii fiindu-leru\ine vut loc ]n luna boto\[neni]nprimele s[reclame,faiulielaDorohoi. nou[lunidinacestan, cecaacestecaUn tân[r de adic[avemomedie zuri s[ fie difi19 ani a fost deaproapedou[ cile. Alt fapt ce arestat preventiv violuripelun[ ]ngreuneaz[ ]ndup[ceabatjocotrucâtvamuncaanrit o copila de 13 chetatorilor este c[, ani.Atâtvictimacât\i defoartemulteori,mai agresorul sunt de etnie aleslasate,victima]\iretrage rom[,iarf[pta\ulainvocatfaptulc[arvreas[oiadeso`iepevic- plângerea]mp[cându-secuagresotim[,]ns[procuroriiParchetuluide rul.}nunelesitua`iichiar\iadoua pe lâng[ Tribunalul Boto\ani au zi,cândpoli`istulnicibinenua]nfost de alt[ p[rere. Fiind cercetat cheiataudierile.(D[nu`Rotariu)

16

}nurmaanalizeicauzelors-astabilitc[majoritateafaptelorauloc]nmediulrural,pefondul consumuluidealcool,victimelefiindpersoane]n vârst[celocuiescsingure inspectorprincipalDanielaGheorghiescu, purt[tordecuvântIPJBoto\ani


6

TOPNEWS

27octombrie2011

Tensiune salarial[ ]n \coli Apropiereazilelorde salariudin]nv[`[mântul boto\[neansuntmotiv de]ngrijorarepentru cadreledidactice.Cu doarjum[tatedelun[ ]naintededatadesalariubugeteleunit[`ilor \colarenuaufondurile suficientepentrupl[`i. }naceast[situa`iesea\teapt[rezolvareade lacentru.LiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt(LSI),sus`inec[având]nvederesitua`ia actual[, ]n rândul cadrelor didacticeexist[oprofund[ staredenemul`umire.Similioanedeleiare tua`iaceamaigrav[este ]nregistrat[ la nivelul Prim[ria]nconturi municipiilor Boto\ani \i pentruplatasalariilor Dorohoi. „S-au dat asi]nnoiembrie]n gur[ri \i de c[tre politicondi`iile]ncare cieni\idec[treprim[rie necesarultrecede c[ problema se rezolv[, 5milioanede a\tept[ms[fiesolu`ionat[. lei Dince\tiueu,]nconturieste brie,deciplat[carevatrebui o sum[ care asigur[ 10 la sut[ f[cut[]nintervalul5-14noiemdinnecesarulpeceledou[luni”,a brie, din datele oficiale comunicate declarat Liviu Axinte. O situa`ie asem[- de Prim[ria municipiului Boto\ani - \i \tiu n[toareeste]nregistrat[\ilaDorohoi,dar\i c[aceea\iproblem[este\ilanivelulmuni]naltedou[comunedinjude`.„}nceeace cipiuluiDorohoi\iposibil]ncâtevacomune prive\teplatasalariiloraferent[luniioctom- dinjude`-]nacestmomentsepoateasigu-

1,3

ra un procent de 10 la sut[ din necesarul pentruplataacestordrepturi”,aad[ugatliderul LSI. Acesta a precizat c[ asigur[rile venitedelaautorit[`ilemunicipale,dar\ide lapoliticieniilocalisuntpusepeseamaunei rectific[ridebuget]ncursulluniioctombrie. (PetronelaRotariu)

A\acumspunedomnul directoralFinan`elor,este posibil\iprintr-orepartizaredesumedelafondul derezerv[albugetului.A\ puteaspunec[,]nacest moment,]n\coliledinmunicipiulBoto\ani]nspecial,exist[onemul`umire aoamenilor,generat[de aceast[incertitudineaasigur[riifonduluinecesar pentruplatasalariilor. Sper,totu\i,capân[la datapl[`iis[fierezolvat[ problema,astfel]ncâts[ nuasist[mlamomentetensionate]nactivitateaunit[`ilor\colaredinmunicipiile Boto\ani\iDorohoi\i eventualdinalteunit[`i teritorialadministrative LiviuAxinte, pre\edinteLSI

Foc, dansuri \i tot felul de alte tradi`ii de Sfântul Dimitrie Ieri,26octombrie,a fostcelebratSfântul DimitrieIzvorâtorul deMir.Exist[oserie desupersti`ii\iobiceiurilegatedeunadintrecelemaiimportantes[rb[torialetoamnei,caremaiestecunoscut[]npopor\i subnumeledeSanmedruoriSamedru. „Sfântul Dimitrie este perceput ]nraportcuunaltsfântimportant, Sfântul Gheorghe. Dac[ cel de-al doileapatroneaz[primajum[tatea anului, Sfântul Dumitru patroneaz[cealalt[jum[tateaanului\i anumeiarna\ilunilefriguroase”, ne-a declarat muzeograful Ionu` V[culi\teanu.Odat[cuaceast[zi, ]n tradi`ia popular[, se prefigureaz[]nceputuliernii.}naceast[zi majoritateaplantelorcareacoper[ p[mântul se usuc[, iar Sfântul Dimitrie, protectorul p[storilor \i alturmelordeoi,desfrunze\tep[durile. }n aceast[ zi, sunt aprinse focurispecialecunoscute]npopor \ica„FoculluiSamedru”.„Focul are rol purificator \i protector, ap[rândderele,denecazuri\i`inând la distan`[ fiarele codrilor.

Focul este menit s[ apere copiii cared[n`uiesc]njurulluisausar peste el când v[paia se domole\te. Cei tineri sar peste foc ]n speran`a c[ se vor c[s[tori ]n curând. Resturile focului, cenu\a \i c[rbunii, se arunc[ de c[tre cei vârstnici peste gr[dini, crezândusec[vac[p[taastfeldarderod\i bel\ug”, a ad[ugat Ionu` V[culi\teanu.TotdeziuaSfântuluiDimitrie,oameniidelasateauf[cut previziuni legate de iarna care va veni. Cea grea \i anevoioas[ este prevestit[delunaplin[\idenori ]n noaptea Sfântului Dimitrie. Dac[plou[]naceast[zi\ivremea esteurât[,iarnavafigrea.Pede alt[parte, uncerseninpreveste\te oiarnasenin[.(AndreeaAcsinte)

Sepierdedintradi`ii dince]ncemai mult.Ceitinerivin spreora\,iarcei vârstniciseduc,ei fiindceicarecunosc celmaibineaceste obiceiuri Ionu`V[culi\teanu, muzeograf

Delasfin`ilape`itori Ast[zi, 27 octombrie, este s[rb[torit un alt sfânt, Sfântul Dimitrie Basarabov (Dimitrie cel Nou). Legat de s[rb[toarea Sfântului Dimitrie cel Nou, exist[ un obicei prin care po`i afla num[rulpe`itorilorcarevortrecepragulcaseip[rin`ilort[ipentru a-`i cere mâna. Busuiocul cap[t[ propriet[`i miraculoase ]n aceast[ zi \i este bine de aceea s[ sfin`e\ti la biseric[ câteva firi\oaredebusuioc.Ulterior,busuioculsfin`itestedusacas[\i atârnatlaoglind[.Sespunec[num[rulpe`itorilorcarevortrece pragulcaseip[rinte\ticuinten`iadec[s[torieesteegalcunum[rul celorcarevorobservabusuioculag[`atlaoglind[.


PUBLICITATE

27octombrie2011

mica publicitate • mica publicitate cump[r[ri *Cump[rterenagricol,zona Pop[uti,Br[ie\ti,Leorda, Bucecea.Tel.0747/114.140. (5)

angaj[ri *Fabricadecheresteadin comunaBarati,Bac[uangajeaz[muncitoricalifica`i\i necalifica`i.Asigur[mcazare.

Telefon:0726.313.075; 0755.795.145.(2236-4) *Aten`ieOferimcontracte demunc[]nJaponiapentru hostess,dansatoare. Asigur[mcazare,transport, salariu.Accept[mpersonal necalificat.Telefon: 0744.969.275; 0728.445.522; 0763.845.712.(2235-1)

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Sinceritate copil[reasc[ Gigel]ispunemamei: -Mam[,ieridup[ce-aiplecat de-acas[, a venit o tanti blond[\ifrumoas[\is-aduscu tata]ncamer[\i... Mam[-sa]l]ntrerupe: -|tiice?s[repe`iastac[uitetocmaivinetaic[-tuacas[ Intr[acas[tat[l,mama]iface semncopilului,iaracestareia: -|icum]`ispuneam,mam[, ieri când tu n-ai fost acas[, a venitotantiblond[sis-aduscu tata]ncamer[\i... -|i?|iii?...exclam[mama ner[bd[toare. -|itataat[v[lit-o-npatexact a\acumtet[v[le\tepetinede obiceipo\ta\ul...

Când ajunge ho`u-n cas[ }ntr-onoaptevinho`ii]ncas[ laBul[.Caut[eicecaut[\inu g[sesc nimic. La un moment datsetreze\tenevastaluiBul[: - Bul[ Bul[ Bul[, treze\tete,auvenitho`ii -TacifemeieEum[ascund deru\inec[nuavemnimic]n cas[\ituurli]nguramare.

Bune maniere -Nevast[,preg[te\te-micostumulcelnegru,c[mi-amurit un coleg \i m[ duc la ]nmormântare,ziceBul[. La]ntoarcere]ispuneso`iei: - Vai, drag[, ce lume prost

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

7

calendar ortodox 27J†Sf^ntulDimitrieBasarabov AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUN C.V.LA SEDIUL PUBLICA~IEI

crescut[aluatparte la ]nmormântare.S[vezi,cânda]nceputs[cântefanfara,euamfost singurul care m-am dus s-o invitpev[duv[ladans.

EVENIMENTE DE BOTO|ANI,

Friptur[ cu os

PIETONALUL

- Osp[tar, fii amabil, spune clientul,amcomandatofriptur[cuos -Da,domnule,v-amadus-o. Careesteproblema? -Vreis[vezidac[nucumva carneaar[mas]nbuc[t[rie?

TRANSILVANIEI

AGENDA TRANSPORTATORILOR

NR.5.

Aripi de dor Sec[s[tore\teMariacuIon, dup[ nunt[ intr[ ]mpreun[ ]n dormitor,lacareMariaspune: - Oh iubitulee, aici vom zburapeAripidedor... -Auzif[M[rie,ziceIon,eu te-amluats[-mifacimâncare, nus[-mizburziprindormitor

Din dragoste f[r[ m[sur[ Nevast[-mea m[ s[rut[ de fiecaredat[cândvinacas[. -Astadaafec`iune -Ahnu,edoarinvestiga`ie

Temperaturi ridicate }n autobuz, dou[ prietene staudevorb[: - Ce ai, drag[, c[ nu ar[`i preabine? -P[i,asear[amf[cut39cu1. -Curios,euamf[cut69cu2 \im[simtminunat

Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 4.11,18.11,2\i 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Cosmin ZAMFIRACHE Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

27octombrie2011

Cornel |fai`er cercetat pentru abuz ]n serviciu de c[tre DNA Pre\edinteleFCBoto\ani, Cornel|fai`er,estecercetat dec[treprocuroriiDirec`iei Na`ionaleAnticorup`iepentru abuz]nserviciu.De\iafost prezentieri]nfa`aanchetatorilornuadatniciodeclara`ie,]nschimbis-apus]nvederec[trebuies[-\ipreg[teasc[ap[rarea,urmânds[ mearg[dinnoulaBucure\ti ]nlunanoiembrie. Pelâng[|fai`eraumaitrecutieripelaDNA \iMarianRusen,|tefanStana,OctavianGoga, MariusStan,CristiBobar\iMarianP[l[rie,to`i membri ]n cadrul Comitetul Executiv al FRF. |fai`erestecercetat]mpreun[cuopartedincei 12membriiaiComitetuluiExecutivalFRFcare avotatpe20iulieexcludereaUniversit[`iiCraio-

VOTEAZ{ Sondajpe www.evbt.ro

SuntpoliticecontroaleledelaSpitaluldePsihiatrie?

E DE LA EI

vadinfotbalulprofesionist.}nacela\idosarmai suntcerceta`i\iDumitruDragomir]mpreun[cu MirceaSandu.}n6octombrie,patronulUniversit[`iiCraiova,AdrianMititelu,aacuzatoficial

FRFdefals]ndocumentele]ntocmitecuocazia \edin`ei din 20 iulie a Comitetului Executiv al federa`iei,]ncares-aluatdeciziadedezafilierea clubuluioltean.(D[nu`Rotariu)

S[rb[toare cu sute de credincio\i ]n municipiu Sutedecredincio\i boto\[neniauparticipatierilaslujba delaBiserica „SfântulDumitru” dinmunicipiul Boto\ani.Cre\tinii ]ls[rb[torescpe26 octombrie,peSfântulMareMucenic DimitrieIzvor[toruldeMir,cares-a n[scut]nThessaloniki,undese\iafl[ moa\telesale. }n popor, s[rb[toarea mai este cunoscut[ \i sub numele de SânmedruoriSamedru.„Vin]nfieca-

re an, de Sfântul. Dumitru la aceast[ Biseric[. Ne rug[m pentru s[n[tatepentrunoi\ipentrucopiii no\tri.Esteozideosebit[\idiminea`aomarc[mprinrug[ciune”,a spusMariaD.,unadintrecredincioasele prezente la slujba de la Biserica Sfântului Dimitrie. Hagiografia tradi`ional[ spune c[ Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, IzvorâtoruldeMirsauSfântulDumitru, Izvorâtorul de Mir, a fost diaconlaThessaloniki,careafost martirizatculancea,]ntimpulprigoanei anticre\tine de sub ]mp[ratuluiDiocle`iansaupoate]ntimpul ]mp[ratului Galerius. Alte izvoarenespunc[SfântulDumitru era un nobil, ofi`er, proconsul al Ahaiei.Caurmareafaptuluic[lam[rturisitpeIisusHristos,afost ucis cu lancea la Thessaloniki. Crucia`ii din Evul Mediu l-au adoptat,ca\ipeSfântulMareMucenicGheorghe,Purt[toruldeBiruin`[,dreptpatronallor.(PetronelaRotariu)

Coplataoricumerao idio`enie.Arfiac`ionatcaobarier[]ntre bolnav\iserviciile medicale.Speria`ic[ trebuies[maiscoat[ banipelâng[cei pl[ti`ilaasigur[rile des[n[tate,mul`i bolnavisigurarfi renun`ats[maivin[ lacabinet\ilis-arfi agravatboala.Acum avemcertitudineac[ seamân[introducereacopl[`ii,dac[nu sevarenun`adefinitivlaaceasta medicDoru Culiceanu,vicepre\edinteAsocia`ia MedicilordeFamiliedinBoto\ani

Citi`i ]n edi`ia electronic[: Controlf[r[ abera`iela Psihiatrie Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimetul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.1991  

Ziarul orasului tau!