Page 1

CMYK

Prim[riaBoto\ani\iE.ONnuse ]n`elegpere`eauaelectric[

Pag. 8

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Viru\ii le dau de lucru angaja`ilor Direc`iei de S[n[tate Public[

AnulVII•nr.198(1980)•Miercuri,12octombrie2011•8pagini

Contractele noi la ap[, semnate de frica amenzilor

Pag. 3

114 infractori boto\[neni c[uta`i prin Interpol

Ghi\eelesociet[`ii NovaApaservaufost luatecuasaltdeboto\[neniicarevins[ semnezenoilecontractecufurnizorul deap[.Oavertizare dinparteaoperatoruluideap[i-asperiat.Aufostaten`iona`ic[dac[nusemneaz[contractulrisc[amenzidepân[la 1.000delei.

126depersoanedinjude`ulBoto\anisunt date]nurm[rireinterna`ional[,dintre acestea114fiindinfractori.Ho`i,tâlhari, violatori\icriminalisunt]nc[]nlibertate,c[uta`iprintoat[Europa. Pag. 4

Pagina 5

angajeaz[

AGEN~I PUBLICITATE \i DISTRIBUITORI DE PRES{ Ceiinteresa`ipotdepuneCV-urilelasediulredac`iei-Pietonalul Transilvanieinr.5.Rela`iilatelefon0231.511.112


2

STARTNEWS TABLETA «DecâteoriauddePSD]iasem[ncu ultra\ii\iconduc[toriidinamovi\ti,pe lâng[faptulc[\i-aualesaceea\i culoaredinspectrulcromatic,mai sunt\iincisivi,l[tr[tori,vulgari,total lipsi`idesim`ulrealit[`ii»

VictorPontalatr[, darnumu\c[ DecândVictorPontaapusl[bu`elepescaunuldelider, PSD-ul trece printr-un proces de autoflagelare, social democra`iaromâneasc[parelipsit[devlag[,vocealiderului nu mai are ecou la nivelul organiza`iilor din teritoriu, avemunexemplula]ndemân[,chiardelanoidinjude`. Acum o s[pt[mân[, când a fost la Boto\ani, Victora\ a ordonatdemitereadinpartidadoidintreconsilieriijude`eni care n-au cântat aceea\i melodie cu ceilal`i colegi, este vorbadespreMihaiDarie\iVioletaTeslaru.Separec[ amenin`areadomnieisalenuafostrecep`ionat[deconducerea PSD-ului boto\[nean, Gheorghe Marcu se face c[ plou[.Nuesteuniculcazderevolt[tacit[auneiorganiza`ii jude`ene, ]n teritoriu nu prea este lider care s[ se ]nsp[imântedemârâielileluiVictorPonta,credc[v[mai aduce`i aminte de limbajul folosit de liderul de Vrancea, MarianOpri\an,]ntr-undialogcuacesta,\i-auvorbitcala u\acortului...ro\u.S[fimdrep`i,p[l[riaepreamarepentruso`ulDacianei,considerându-teliderulceluimaimare partiddinRomâniatrebuies[ai]nprimulrândflerdepoliticianautentic,s[aivân[,vorbaaia:nunumaim[rimea conteaz[... De câte ori aud de PSD ]i asem[n cu ultra\ii \i conduc[toriidinamovi\ti,pelâng[faptulc[\i-aualesaceea\i culoaredinspectrulcromatic,maisunt\iincisivi,l[tr[tori, vulgari,totallipsi`idesim`ulrealit[`ii.Lafelsunt\iliderii ClubuluideFotbal„Dinamo”,estedeajunss[-lamintimpe Cristi Borcea, individul este prototipul grobianului dâmbovi`ean, al mitocanului pur-mioritic. De câte ori ]ncepe câteenou[edi`iedecampionatseumfl[]npeneanun`ând cuemfaz[c[lasfâr\itulreturuluiisevacântaimnul„Ligii Campionilor”,]nultimiicincianivisulnuis-arealizat,cu toatec[adeseoriaumblatcucioaravopsit[pelau\ilearbitrilor,fiinddeja]nvizorulprocurorilorDNA.Lafelprocedeaz[peplanpolitic\iVictorPonta,cumisen[z[re\te c[TraianB[sescuepelâng[Constitu`ie,cumtrecelatot felul de atacuri... chioare, f[r[ `int[, amenin`ându-l pe pre\edintecususpendarea.Pân[acumdoarstropidesaliv[ al[sat]njur,n-areu\its[-lmu\te]nniciunfelpeB[sescu, dincontra,pre\edintelenufacedecâts[-irâd[]nnas\is[ mearg[nep[s[tormaideparte,urm[rindu-\inebuniile.Cu asemeneaepavepolitice]\ipermiteorice,de-avrutreducereanum[ruluideparlamentaride]ndat[seva]nf[ptuiprin modificareaLegiielectorale,cândavorbitdespreregionalizaretoat[opozi`iai-as[ritlaberegat[,pân[când\iunguriilis-aual[turat,dariaca,marineruli-apusde]ndat[pe to`icubotulpelabe,sespunec[delaanulvomvorbideo alt[ ]mp[r`ire teritorial[. Cu politicieni cu din`i de lapte, precumVictorPonta\iCrinAntonescu,opozi`iavadeveni ogroap[culei]njunghia`i.(LucianAlecsa)

12octombrie2011

44 de tone de cereale confiscate de poli`i\ti \i comisari ai G[rzii Financiare

Osocietatecomercial[ aprimitoamend[ uria\[\i44detonede cerealeaufostconfiscate]nurmauneidescindericomuneapoli`i\tilor\icomisarilor G[rziiFinanciare Boto\ani. Duminic[sear[poli`i\tiiauidentificat ]n trafic, pe DN 24C, ]n localitateaSantaMare,dou[autovehicule, respectiv un autotractor cu semiremorc[ condus de GheorgheS.,de32ani,dinlocalitatea }nsur[`ei, jude`ul Br[ila \i autotractorul cu remorc[ condus deF[nelM.,de33ani,dinaceea\i localitate. Ambele autovehicule

apar`ineauuneisociet[`icomercialedinlocalitatea}nsur[`ei,jude`ul Br[ila, \i transportau porumb boabe. }n urma verific[rilor efectuatedeoechip[mixt[,constituit[ dinpoli`i\tidincadrulIPJBoto\ani - Serviciul Investigare Fraude \i comisari ai G[rzii Financiare, s-a stabilit c[ nici unul dintre conduc[toriiautonude`ineadocumenteleprev[zutedelegecares[justifice provenien`a cerealelor transportate. Astfel, conduc[torii auto au prezentat pentru marfa transportat[ avize de ]nso`ire a m[rfii având ca furnizor \i respectiv cump[r[tor,dou[societ[`icomercialedinjude`ulBr[ila,doarunul dintreavizeavând]nscris[ocantitatede20.400kgporumbboabe. Pe ambele avize era specificat ca loc de ]nc[rcare localitatea C[l[ra\i,jude`ulBoto\ani,iarcaloc de desc[rcare, portul Br[ila. Cu

ocazia cânt[ririi cantit[`ilor de cereale transportate, s-a constatat c[laBr[ilaurmaus[ajung[44de tone. Ulterior reprezentan`ii societ[`iiau„g[sit”\idocumentele transportului. „}n timpul verific[rilor,societateatransportatoare a prezentat contractul legal de c[r[u\ie. Pentru transportul ]n scopcomercialalcerealelorf[r[a fi]nso`itdedocumenteleprev[zute de lege, care s[ justifice provenien`alicit[aacestora,s-adispus sanc`ionarea contraven`ional[ a societ[`iifurnizoarecuamend[]n cuantumde5.000lei\iconfiscarea cantit[`iitotaledepeste44.000kg porumb boabe, a c[rei valoare a fost estimat[ la 26.000 lei”, a men`ionat inspector principal Daniela Gheorghiescu, purt[torul decuvântalIPJBoto\ani.(D[nu` Rotariu)

Florin Ghiorghi`[ refuz[ lupta cu Flutur Viceprimarulmunicipiului Boto\ani,de\iafostinclus pelistelecandida`ilorla Prim[riaBoto\ani]nsondajeleefectuatedePDLi\ti,nicinuvreas[aud[ descaunuldeprimar.Mai multdeatât,elcritic[ deciziacolegilordepartid carel-aub[gat]nsondaje.

Ghiorghi`[ nu vrea s[ fie primar la Boto\ani.\iastafiindc[,declar[el,]ieste loialpre\edinteluifilialeiboto\[neneaPDL, actualul primar C[t[lin Mugurel Flutur. „Atâta timp cât va candida domnul Flutur pentruPrim[riaBoto\ani,nuams[candidez niciodat[ ]mpotriva lui. Suntem colegi de partid,lucr[m]naceea\iechip[”,adeclarat FlorinGhiorghi`[.Viceprimaruls-adeclarat chiarsup[ratdefaptulc[afostb[gatpelistele posibililor candida`i pentru sondajele efectuatedePDL,având]nvedrec[elnici nuvreas[candideze.Ghiorghi`[consider[ c[afostinclus]nsondajpentruafitestat[ notorietatea PDL-i\tilor afla`i ]n func`ii importante.(CosminZamfirache)

Dincâteam]n`elesamfost b[gat]nsondajulrespectiv, pentruavedeanotorietatea, s[vedemcâtdecunoscu`i suntem.Dardinpunctul meudevedereesteirelevant,fiindc[eunuvreaus[ candidezlaPrim[rie FlorinGhiorghi`[,viceprimarmunicipiulBoto\ani


TOPNEWS

12octombrie2011

Viru\ii le dau de lucru angaja`ilor Direc`iei de S[n[tate Public[ Mediciidefamilie\i spitalele]ncepnum[r[toareabolnavilorcu infec`iirespiratorii. }ncepând din aceast[ s[pt[mân[ \ipân[laprim[var[vorcomunica Direc`iei de S[n[tate Public[ num[ruldebolnavicuviroze,grip[, pneumonii.Larândullor,angaja`ii DSPvortrimiteMinisteruluiS[n[t[`iidateleprivindsitua`iadinjude` referitoare la amploarea ]mboln[virilordesezon.DelaMinisterul S[n[t[`iisea\teapt[\istartulcampaniei gratuite de vaccinare antigripal[.„Nou[nis-acomunicatde laministersumacareafostalocat[ jude`uluipentrucump[rareadozelor de vaccin. Avem deocamdat[ 70.000deleipentruachizi`iavaccinului \i demar[m licita`ia ]n zilele urm[toare”, a declarat Dumitri`a Mihailovici, directorul DSP Boto\ani.Ca]nfiecarean,campania sevaderulaprincabinetelemedicilor de familie \i ]n unit[`i sanitare cupaturi.Vorfivaccinatepersoanelecuvârstapeste65deani,cele cubolicronice,]nspecialbolirespiratorii\icardiovasculare, bolimetabolice, copii \i b[trâni institu`ionaliza`i,personalmedical,conformrecomand[rilorOMS\iECDC.

Fluctua`iile frecvente de temperatur[ impun reguli pentru popula`ie M[suriledeigien[personal[,precumsp[lareacuap[\is[punamâinilor, folosirea batistelor pentru str[nutsautusesuntesen`ialepentru

3

BOTO|ANI pe o coloan[ |antier deschis ]n mare grab[ Firmacareacâ\tigatlicita`iapentru sediulfostuluiSanepid,depeLuna,se apuc[ ast[zi de treab[. A expirat perioada contesta`iilor dup[ licita`ia organizat[ de Direc`ia de S[n[tate Public[\ipentruc[niciunadincele dou[firmecareaupierdutlicita`ianu adepuscontesta`ie,ast[zisesemneaz[ contractul]ntreconstructor\ibeneficiar.„Semn[mcontractul\iamcerut s[seapucedetreab[chiardeast[zi. Timpulestescurt\inuputempierde nicio zi”, a declarat Teodor Feraru, directorul economic al Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani. Acesta a maiprecizatc[firmacareacâ\tigat licita`ia,SCAlsitConBGSRL,este motivat[ s[ gr[beasc[ lucr[rile exterioare\ipentruc[vremeanuvamai permite mult timp s[ se lucreze ]n condi`iioptimelafa`adacl[dirii\ila schimbarea tâmpl[riei. }nc[ din var[ conducerea DSP ]\i exprima inten`ia s[ demareze procedurile pentru investi`ialasediul]ncaresevormuta toate birourile acestei institu`ii, ]ns[ acesteas-au]ntârziatcumaibinedeo lun[dezile.Firmavaefectualucr[rile cu481.000delei.(AuroraDimitriu)

Boto\[neni prin\i be`i la volan de poli`i\tii vrânceni

prevenirea]mboln[virilorprinafec`iuni respiratorii, \i in special prin grip[,aten`ioneaz[medicii. Deasemenea, reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tatePublic[vincurecomand[ri privind evitarea zonele aglomerate \iexpunereaprelungit[lafrigmai alesdec[trepersoanelecuimunitate sc[zut[. Medicul Dumitri`a Mihailovicispunec[dinsemnaleleprimitedelamediciidefamilie\ispitale, ]n jude` num[rul persoanelor cares-au]mboln[vitdevirozeeste destulderidicat]naceast[perioad[. (AuroraDimitriu)

Persoanelevârstnice,]nspecialcelecu afec`iunicronicecardiace\irespiratorii, estebines[evitedeplas[rile\ifrecventarea locuriloraglomeratecarecreeaz[premisele ]mboln[viriisauaapari`ieicomplica`iilor afec`iunilorexistente Dumitri`aMihailovici,directorDSP

Se anun`[ ger ]n s[lile de clas[ pentru 1.500 de elevi Pentruatreileaanconsecutiv,sezonulreceamenin`[ cufriguls[liledeclas[ale unorunit[`ide]nv[`[mânt. }nfruntareafrigului]ns[liledeclas[pares[ fieunblestempentruelevii\icadreledidactice delaGrupul|colardin|endriceni.Ceiaproximativ 1.500 de elevi ai Grupului |colar „Al. Vlahu`[”din|endriceniautoate„\ansele”ca\i ]nacestans[]nve`e]nfrig.S[pt[mânatrecut[, atât conducerea prim[riei cât \i cea a unit[`ii \colare au f[cut adrese c[tre Inspectoratului |colarJude`ean(I|J)princaresolicitausprijin ]ng[sireasolu`iilorpentruasigurareaagentului termic]n\coal[.„Esteozical[,omulgospodar ]\ifacevarasanie\iiarnacar.Amprimitdela domnuldirectordelaGrupul|colar|endriceni

osolicitaredeajutor”,adeclaratDanielBotezatu.Datoriilepecareunitatealearedep[\esc 380.000leila]nc[lzire.Anultrecut,opartedin eleviaufostmuta`ilaGrupul|colar„Regina Maria”dinDorohoi.Pân[laoraactual[,sus`ineconducereaI|J,nuaumaifostprimitealte sesiz[ri de la \colile din jude` ]n leg[tura cu lipsa combustibilului pentru sezonul rece. (PetronelaRotariu)

Perspectivelesuntdestulde sumbre,seanun`[dinnou acolooiarn[grea,geroas[. Vom]ncercas[vedemceputemfacecaInspectorat|colar DanielBotezatu,inspector \colargeneraladjunct

Doiboto\[nenis-aualescudosare penale ]ntocmite de poli`i\tii din Vranceadup[ceaufostprin\iconducându-\i autoturismele sub influen`a b[uturilor alcoolice. Poli`i\tii din Foc\ani l-au identificat ]n trafic pe ConstantinM.,de39ani,dincomuna Corni,]ntimpceconduceaunautoturismsubinfluen`ab[uturiloralcoolice, rezultatultest[riifiindde0,62miligrameperlitrualcoolpur]naerulexpirat. }naceea\izi,peDN23,]nafaralocalit[`iiR[stoaca,poli`i\tiil-aumaiidentificat\ipeDumitruG.,]nvârst[de 53ani,dinora\ulDorohoi,iar]nurma test[riiis-astabilitovaloarede0,56 miligrameperlitrualcoolpur]naerul expirat. Poli`i\tii le-au ]ntocmit celor doidosarepenale\ile-aure`inutpermiseledeconducere.(D.R.)

Inspectoratul a num[rat posturile libere din \coli Pu`ine\ansepentruceicaresemai a\teptaus[ocupeocatedr[]nsistemul educa`ional boto\[nean. La nivelul Inspectoratului|colarJude`ean(I|J)a fostcentralizat[listafinal[aposturilor vacantedin\coli.Dinceledeclaratede DanielCojocaru,inspector\colarde resurseumane,suntlibere16posturi. „|colile pot organiza concurs, conform instruc`iunii Ministerului Educa`iei, sub monitorizarea unui reprezentantalInspectoratului|colar. }n zilele urm[toare vom vedea dac[ mai apar posturi sau modific[ri, \i func`ie de num[rul final de posturi vomstabilidac[sevororganizaconcursurilanivelde\coal[saupecentre zonale”,adeclaratDanielCojocaru. Sunt posturi libere la educatori, ]nv[`[tori,dar\iladisciplinele:matematic[, chimie fizic[, englez[ \i un post de maistru. Pe lista unit[`ilor \colarecaremaiaucatedreneocupate seafl[C[l[ra\i,Cotu\ca,Mih[l[\eni, Tudora,Smârdan,Vii\oara\iGrupul |colar |endriceni. (Petronela Rotariu)


CMYK

4

TOPNEWS

12octombrie2011

Contractele noi la ap[, semnate de frica amenzilor Ghi\eelesociet[`ii NovaApaservau fostluatecuasaltde boto\[neniicarevin s[semnezenoile contractecufurnizoruldeap[.Oavertizaredinparteaoperatoruluideap[i-a speriat.Aufostaten`iona`ic[dac[nu semneaz[contractul risc[amenzidepân[ la1.000delei. Dac[pân[nudemultNovaApaserv]ncheiacam600-700decontractepelun[cuclien`ii,]nultima s[pt[mân[ ]ncheie tot atâtea contracte, ]ns[ pe zi. Boto\[nenii au fostaten`iona`iprinanun`uripostatepeu\ilesc[rilordeblocc[trebuie s[ se gr[beasc[ s[ ]ncheie contractelecuoperatorulcare,din octombrie 2010 nu mai este Apa Grup, ci Nova Apaserv. Reprezentan`ii societ[`ii furnizoare de ap[spunc[graduldecontractare pemunicipiulBoto\aniestedestul de mic la aceast[ dat[ \i asta i-a determinat s[ ]\i zoreasc[ clien`ii la semnat contractele. Doar 30 la

sut[dinclien`iicasniciau]ncheiat contractulcunoulfurnizordeap[. Laoperatoriieconomicigradulde contractareestemaimare.Doar2 la sut[ dintre agen`ii economici maiaude]ncheiatcontractul.„Nu putem lucra f[r[ rela`ie contractual[cuclien`ii.Atrecutunande când s-a schimbat operatorul de ap[\icontracteletrebuiesemnate. IarLegea51/2006prevedelaarticolul47,aliniatul1,literabaplicareadeamend[dela500deleila 1.000 de lei pentru cei care nu ]ncheiecontractulcufurnizorul”,a declarat Maricel Georgescu, managerulsociet[`iiNovaApaserv.

Cei pleca`i ]n str[in[tate scap[ de amend[ |efiifurnizoruluideap[sper[ca pân[lasfâr\itulanuluis[finalizezeac`iuneade]ncheiereacontractelor noi cu to`i consumatorii din municipiul Boto\ani. Acolo unde ]ns[familiilesuntplecate]nstr[in[tate, reprezentan`ii societ[`ii spunc[vorfi]ng[duitori\ivora\teptarevenirea]n`ar[apersoanelor sau familiilor respective. „Nu suntem absurzi s[ sanc`ion[m familiilecarelipsescoperioad[din `ar[.Darlevomtrimite]ncutiile po\tale ]n\tiin`[ri ca atunci când revin]n`ar[s[vin[lanoipentrua semnanoulcontract”,amaidecla-

ratdirectoruldelaNovaApaserv. Reprezentan`ii societ[`ii sus`in c[ vorc[utasolu`ii\ipentruarezolva problema contractelor cu persoanelecarenusepotdeplasasau nu pot sta la cozile de la ghi\ee. Teamadeamenzilecareseaplic[ pentrunesemnareacontractelori-a speriat pe clien`ii furnizorului de ap[,careauluatcuasaltghi\eele de la sediul fostei B[i centrale. (AuroraDimitriu)

Amsuplimentatnum[rulghi\eelorlacarese pot]ncheiacontractele.Suntacumcincighi\ee lacarese]ncheiecontracte\idac[vamaifi nevoiemaisupliment[m]nzileleurm[toare MaricelGeorgescu, directorNovaApaserv

Se scumpe\te biletul la maxi-taxi Boto\[neniivorpl[tidela1 noiembriemaimultpeoc[l[toriecumicrobuzele]n regimdemaxi-taxi.Patronulsociet[`ii„Microbuzul” SAasolicitatscumpirea biletelordela1,5leila2 lei.Motiveleinvocatede MihaiBalan`inderidicarea costurilorlacarburan`i\i decotadeTVA. MihaiBalan,patronulsociet[`iidetransport]ncomun„Microbuzul”SAadeciss[ scumpeasc[bileteledec[l[torie.Unbiletpe maxi-taxivacosta,celmaiprobabildela1 noiembrie,2lei,fa`[de1,5lei,câtcost[]n prezent.Patronuldela„Microbuzul”spune

c[ deja are pierderi importante, din cauza scumpirii combustibilului ]n timp ce pre`ul biletului a r[mas neschimbat ]n ultimii doi ani. „Am decis s[ majorez costul biletelor fiindc[s-ascumpitmotorina,dela3,4leila 5,6lei.Eudedoianidezilenuamoperat modific[ri la pre`ul biletelor. }n mod normal,pentruaacopericheltuielile,biletular trebuis[fie2,4leisau2,5lei”,aprecizat MihaiBalan. De la ]nceputul lunii octombrie, Mihai Balanadepusosolicitarelamunicipalitate pentrumajorareabiletelor,urmândcadup[ 30dezile,adic[pe1noiembrie,aceastas[ fiediscutat[]ntr-o\edin`[deConsiliuLocal. Pentruaevitapierderilemasive,dincauza scumpiriicarburantului,MihaiBalanafost nevoits[]\ireduc[num[ruldeangaja`idar \i num[rul de ma\ini. Cu toate acestea, patronul de la „Microbuzul” a declarat c[ programulstabilitdefunc`ionareamicrobuzelornuvafiafectat.(CosminZamfirache)

CeidelaMicrobuzulau]ntocmitosolicitarepentrumajorarea pre`uluilabilete.Lunaaceastavafisupus[votului]n\edin`[ deConsiliuLocal\i,celmaiprobabil,vafiacceptatpre`ul noulabilete,având]nvederescumpireacombustibiluluidar \icre\tereacoteideTVA FlorinGhiorghi`[,viceprimarmunicipiulBoto\ani


CMYK

ESEN~IAL

12octombrie2011

114 infractori boto\[neni c[uta`i prin Interpol

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Boschetar criminal, prins de poli`i\ti Unomalstr[ziidinBoto\ani,condamnatlaoptanide]nchisoaredup[ ce\i-aucis]nb[taieun„confrate”,a fostprinsdepoli`i\ti,acestasustr[gându-sedelaexecutareapedepsei.Cezar Suceveanu,]nvârst[de39deani,a fost prins de poli`i\tii Serviciului de Investiga`iiCriminaleaInspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Cezar Suceveanueradat]nurm[rirepentru c[numaieradeg[sitdup[ceafost condamnat de instan`[. Fapta pentru care va fi ]ncarcerat s-a petrecut ]n noapteade10spre11iulie2009.Cezar Suceveanu s-a ]ntâlnit cu |tefan Atitienei, ]n vârst[ de 39 de ani \i, dup[ceaub[ut]ntr-unapartamentdin ParculTineretului,s-auluatlaceart[. Suceveanu l-a lovit cu pumnii \i cu picioarelepeAtitiene,careareu\its[ fug[.Ajunsulteriorlaspital,]nciuda eforturilormedicilor,amurit.Legi\tii austabilitc[decesulafostprovocatde b[taiaprimit[.(D[nu`Rotariu)

|i-a g[sit sfâr\itul ]n cimitirul Pacea

2

1

3 1 - Ciot]r Ioan 2 - Condurovici Alexandru 3 - Darie Marilena 4 - Iasciuc Cristina

4

126depersoane dinjude`ulBoto\anisuntdate]n urm[rireinterna`ional[,dintreacestea114fiindinfractori.Ho`i,tâlhari,violatori\i criminalisunt]nc[ ]nlibertate,c[uta`i printoat[Europa. Cazul interlopului boto\[nean Ioan Clamparu, dat ]n urm[rire interna`ional[prinInterpol,nueste unul singular, peste o sut[ de boto\[neni fiind da`i ]n  consemn latoatesec`iiledepoli`iedinlume, majoritatea fiind infractori condamna`i, ce se sustrag execut[rii pedepsei cu ]nchisoarea. Lista celor c[uta`i cuprinde \i persoane disp[rute de acas[, pentru care familiile au cerut ajutorul poli`i\-

5 - Marius Coman

5 tilor, ]ns[ restul sunt de la ho`i m[run`i,tâlharisauescroci\ipân[ la violatori sau criminali ce se ascundfie]nRomânia,fie]nalt[ `ar[dinlume.Num[rulinfractorilorboto\[nenic[uta`iprinInterpol se situeaz[ la media jude`elor din Moldova.Jude`ulBoto\aniestela niveluljude`elorNem`\iBac[ucu aproximativ o sut[ de persoane. Poli`i\tiisuceveniaubazadedate peste 150 de infractori, ie\enii având aproape 300 de persoane c[utateprinInterpol.Poli`i\tiidin Vasluiauosarcin[maiu\oar[]n acest sens, având pe lista celor urm[ri`isub50depersoane.

Unii nu sunt de g[sit de ani buni Printreceimaipericulo\iinfractori din Boto\ani figureaz[ criminali, violatori sau tâlhari. Ioan Ciot]r,]nvârst[de42deanidin localitatea B[lu\eni, este c[utat pentru a executa o pedeaps[ cu ]nchisoarea de zece ani, pentru s[vâr\irea unui viol. Alexandru Condurovici,]nvârst[de25deani din Boto\ani este c[utat pentru a

executaopedeaps[cu]nchisoarea de \apte ani, pentru tâlh[rie. Dorohoianca Cristian Despina Iasciuc,]nvârst[de23deani,este c[utat[pentruaexecuta\apteani depu\c[riedup[ce\i-a]njunghiat so`ul. Alt[ dorohoianc[ ce este dat[]nurm[rireinterna`ional[este MarilenaDarie,]nvârst[de33de ani,cearedeexecutat\aseanide ]nchisoare pentru ]n\el[ciune. Alt escroc c[utat de poli`i\ti este MariusComan,]nvârst[de42de ani, care are de executat 10 de ]nchisoare, tot pentru ]n\el[ciune.

Iar lista lor ar putea continua, mul`ifiindc[uta`idepoli`i\tideani buni,]ns[nusuntdeg[sit.Mul`i dintreeiaudeexecutatanigreide pu\c[rie, având condamn[ri definitive\iirevocabile,astfelc[este lesne de ]n`eles c[ nu se vor l[sa a\adeu\ordeg[sit.Potrivitdatelor prezentate de c[tre reprezentan`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani sunt date ]n urm[rireinterna`ional[126depersoanecudomiciliul]njude`ulnostru.(D[nu`Rotariu)

Dinpersoaneleurm[riteinterna`ional,12sunt reclamatecadisp[rutedec[trefamiliileloriar 114suntpersoaneurm[ritepentrus[vâr\irea unorfaptedenatur[penal[.Dintreacestea102 persoaneauemisepenumelelormandatede executareaunorpedepsecu]nchisoarea inspectorprincipalDanielaGheorghiescu, purt[toruldecuvântalIPJBoto\ani

Unboto\[neanamuritchiarlacimitirul Pacea. Luni, ]n jurul orei 13.00,IoanB.,]nvârst[de71ani,a mers]ntr-ozon[delamargineamunicipiuluiBoto\anipentruaculegenuci. Launmomentdatacestaac[zutdintruncopac,fiindobservatdecâtevapersoaneaflate]nzon[,careauanun`at ambulan`a.Lafa`alocului,mediciiau constatatdecesulb[rbatului.Anchetatorii au stabilit c[ este vorba de o moartenatural[.„}nurmacercet[rilor efectuate,s-astabilitc[IoanB.sufereademaimulteafec`iunides[n[tate, fiind externat din spital cu circa trei s[pt[mâni]nurm[.Laexaminareaextern[acadavruluinus-aupus]neviden`[ semne de violen`[. S-a dispus efectuareanecropsiei\i,]nfunc`iede rezultat,]ncauz[sevapropunesolu`ie procedural[”, a declarat inspector principal Daniela Gheorghiescu purt[toruldecuvântalIPJBoto\ani.(D[nu`R.)

Utilaje agricole furate din Anglia \i Paraguay, descoperite la Stânca Poli`i\tiidefrontier[boto\[neniau descoperit,]ncursulzileideluni,]n PunctuldeTrecereaFrontiereiStânca,dou[utilajeagricolecarefigurau furate.}njurulorelor08.30,]nPunctuldeTrecereaFrontiereiStâncas-a prezentatpentruaie\idin`ar[Adrian D.,]nvârst[de24deani,dinjude`ul Suceava.Acestaseaflalavolanulunei autoutilitarecaretransportadou[utilajeagricole,cuscopuldealecomercializa ]n Republica Moldova. Existând suspiciuni cu privire la provenien`autilajelor,poli`i\tiidefrontier[ auverificat]nbazadedateaInterpol, constatând c[ cele dou[ utilaje figureaz[furate.Combinafigureaz[furat[ din Marea Britanie, din septembrie 2009,iarcel[laltutilajfigureaz[furat din Paraguay, din decembrie 2006. „B[rbatul care transporta cele dou[ utilajes-aalescudosarpenalpentru infrac`iuneadet[inuirelafurt,iarutilajele ]n valoare de aproximativ 30.100leiaufostindisponibilizatela sediulSectoruluiPoli`ieideFrontier[ Stânca”, a spus inspector Minodora R[cnea,purt[toruldecuvântalIJPF Boto\ani.(D[nu`Rotariu)


6

TOPNEWS

Comasarea spitalelor, sus`inut[ cu t[rie de un consilier social democrat MihaiDarie,omul pro-comas[riispitalelordinPSD-ulboto\[nean,estedeciss[ aduc[]nmunicipiuun reprezentatalMinisteruluiS[n[t[`ii.Asta cuscopuldeaexplica consilierilorjude`eni avantajelecomas[rii \iimposibilitateaimplement[riiunuiproiectalternativ. SecretaruldestatC[linAlexandru, directorul de reform[ ]n domeniulsanitardincadrulMinisteruluiS[n[t[`ii,arputeas[ajung[ laBoto\ani]nscurttimp.Secretaruldestatarurmas[vin[lainvita`ia PSD-istului atipic, Mihai Darie, \i a pre\edintelui de Consiliu Jude`ean, Mihai ~âbuleac. Scopulvizitei,esteaceladeaprezentaconsilierilorjude`eniavantajelecomas[rii\imaialesdeaconvinge consilierii USL-i\ti c[ un proiectalternativnu]\ig[se\tejustificarealegislativ[.„Euamvorbit cu pre\edintele Consiliului Jude`ean \i cu senatorul Marcu. }ncerc[ms[aducempeomulcarese ocup[dereorganizare]ndomeniul sanitar.Elestepersoanaceamai]n m[sur[ s[ vorbeasc[ despre asta. Estep[catcaSpitalulJude`eans[ piard[bani,iarace\tias[seaduc[ ]nalt[parte,s[pun[altcinevamânapeei”,adeclaratMihaiDarie. Nici senatorul Gheorghe Marcu,

liderul filialei boto\[nene a PSD, nupare,dinspuseleluiDarie,s[ seopun[aduceriilaBoto\aniareprezentantului Ministerului S[n[t[`ii.Cutoateacestea,MihaiDarie a fost la un pas de excludere din grupareasocial-democrat[dup[ce avotatal[turideconsilieriiPDLi\tipentrucomasareaspitalelordin municipiulBoto\ani.Aprimitdoar un avertisment verbal, care nu pares[]lfiimpresionatpeconsilierul PSD-ist. (Cosmin Zamfirache)

AmvorbitcusenatorulMarcu.Eunupot s[credc[cinevaeste ]mpotrivanormalit[`ii,c[cinevapoate s[lasecaSpitalul Jude`eans[piard[ fonduri

12octombrie2011

B[taie pe banii de liceu Miideeleviausolicitatajutorulfinanciar delastatpentrua puteaurmacursurile liceului.Anchetele socialeau]nceput. Niveluldetraisc[zutalboto\[nenilor se reflect[ \i prin prisma ]nv[`[mântului.Anulacestaaufost ]nregistrate ]n \colile din jude` peste5.000decereripentruajutorul financiar din programul „Bani deliceu”.Dindatelecentralizatela nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J),num[rulcererilordin acestanestecomparativcucelde anultrecut.„}nacestanavem]nregistrate 5.352 de cereri, din care 266suntaleelevilordelaunit[`ile \colaredinmunicipiulBoto\ani.]n aceast[ perioad[ au loc anchetele sociale efectuate de salaria`ii prim[riilor”, a declarat Daniel Botezatu, inspector \colar general adjunctalI|J.Pentruabeneficiade acestsprijinfinanciar,eleviitrebuies[provin[dinfamiliialec[ror venituripemembrudefamilie,]n ultimeletreilunidinainteadepuneriicererii,aufostdemaxim150de lei.Sprijinulfinanciarseacord[pe perioadacursurilor\colare,inclusiv petimpulpreg[tirii\isus`ineriiexamenului de bacalaureat sau de diplom[\ipeperioadapracticii.Lis- tabeneficiarilorde„Banideliceu” vafipublicat[pesite-ul:banideliceu.edu.ro.(PetronelaRotariu)

Calendar program „Bani de liceu

S[rb[toare la Teatrul „Mihai Eminescu” Program spectacole Joi13octombrie Ora 17.15: lansare c[r`i Gellu Dorian: roman-„CasaGorgias”;teatru-„Confort Freud”; poezie - „Zece poeme exemplare din Târgul ]n care, cic[, nu se ]ntâmpl[ nimic” Ora19.00:Sala„Atelier”-premieraabsolut[aspectacolului„Culimb[demoarte”deGelluDorianRegia:IonSapdaru

MihaiDarie, consilierjude`ean

Iubitoriideteatrudecalitatesunta\tepta`ilaaVI-a edi`ieaZilelorTeatrului„MihaiEminescu”.Acestea voravealoc]nperioada13-16octombrie,cândconducerea\iactoriiinstitu`ieivormarcaceiosut[deani decândconstruc`iateatruluis-apuspentruprimadat[ ]ndiscu`ielaBoto\ani.„Estevremedetoamn[]ncare \ilateatruculegemroade,]ncepemonou[stagiune\i este pentru a \asea oar[ când organiz[m Zilele Teatrului Mihai Eminescu, o manifestare ceva mai ampl[princaredorims[marc[macestmoment.Se ]mplinesc]naceast[stagiune100deanidecândau ]nceput demersurile pentru constituirea Teatrului Eminescu,a\acumsenumeaini`ialacesta”,adeclarat Traian Apetrei, directorul Teatrului Mihai Eminescu.Pre`ulunuibiletpentruspectacoleestede 15 lei. Elevii \i studen`ii beneficiaz[ de reducere. (PetronelaRotariu)

Vineri14octombrie Ora17.00-Salademarmor[-„}ntâlnire reale”dialoguricucriticiideteatruOlti`a C]ntec,C[linCiobotari,EugeniaKuhartz Ora19.00-Salamare-„IvitatulZilelor” -TeatruldinPiatraNeam`:„Euteiubesc, euteomor”,deSorinOros,unspectacol deTudorT[b[caru Sâmb[t[15octombrie Ora 18.00 - Festivitate de omagiere a prietenilorTeatrului„Eminescu” Ora18.30-Recitaldepoezie-Manuela Golescu Ora19.45-Premiereaspectacolului„Ca pe vremea lui Papur[ Vod[” dup[ Vasile Alecsandri.Regia:IonCibotaru Duminic[16octombrie Ora 19.00 Teatrul „Eminescu” - „Telmah”–Regia:SerghiiPavliuk


PUBLICITATE

12octombrie2011

mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente

cump[r[ri

* Vândapartament3camere, parter,SD,str.|tefanLuchian, bunpentruprivatizare.Rela`iila telefon:0748.874.655.(G-1)

*Cump[rterenagricol,zona Pop[uti,Br[ie\ti,Leorda,Bucecea.Tel.0747/114.140.(14)

]nchirieri

* Vândsocietatecuafacere]n comer`,f[r[datorii,cutoate actelelazi.Contact: 0746.792.523.(2218-9)

* Primesc]ngazd[doielevi (b[ie`i)deliceu.Rela`iila tel.0744.952.992.

auto * VândCIELO]nperfect[ staredefunc`ionarecuinstala`ie degaz.Pre`rezonabil\i negociabil.Telefon: 0746.607.247.(G-1)

v^nz[ridiverse

angaj[ri * Câ\tiga`i2.000-5.000lei lunar.Munc[ladomiciliu. Angaj[mcolaboratoridintoat[ `ara.Trimite`iplicautoadresat timbrat:O.P.1,C.P.26,jud. Mure\.(G-1)

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Lec`ie despre Capitalism }ntr-uns[tucdecâmpieavenituninvestitorstr[in,]nso`itde asistentullui.Ab[tutlaprima u\[\ii-aspusproprietarului: -Uite,eusuntcolec`ionarde broscu`e.Dac[]miaduciobroscu`[,ams[]`idaupeea10euro. ~[ranulafugit]np[dureadin spatele casei \i a luat o broscu`[.I-adat-oinvestitorului,\ia luat cei 10 euro. Apoi le-a spusvecinilordespreafacere. A doua zi, fiecare `[ran s-a duslainvestitorcucâteobroscu`[,pecareavândut-ocu10 euro.Dup[câtevazile,investitorulle-aspuss[tenilor: -Deazi,pentrufiecarebroscu`[ ams[v[pl[tesccâte20deeuro. ~[raniiaudatfuga]np[dure, auculesbroscu`e. Dup[altecâtevazile,acesta s-a ]ntors ]n str[in[tate presat deafaceri,l[sându-lpeasistentulluis[vin[cubroscu`eledup[celmultos[pt[mân[.}naintedeapleca,le-aspus: - Dragii mei v[ promit c[ la ]ntoarcereams[cump[rdelavoi broscu`elecu60deeurobucata. |iaplecat,]nuraleles[tenilor. Adouazi,asistentulinvestitoruluiaadunats[tenii\ile-aspus: - Fra`ilor, m-am gândit la o afacere.|efulmeuseva]ntoarce\iv[vapl[ticâte60deeuro

broscu`a.Dac[vre`i,vilevând eu ]napoi pentru 35 de euro bucata,iarvoileve`ivindecu 60.Profitulvostruvafifrumu\el.Cespune`i? S[tenii,s-auadunatlasfat\i audecisc[oa\aafacerenumai prind ei. Au pus mân[ de la mân[, s-au ]mprumutat pe la cunoscu`i, pe la b[nci \i au cump[rat broscu`ele ]napoi cu 35deeurobucata. Asistentulinvestitoruluialuat banii,aplecat]nstr[in[tate,iar pe s[teni nu i-a mai c[utat nimeni, niciodat[. Au r[mas cu banii da`i, cu ]mprumuturi scumpe la b[nci \i f[r[ s[ de`in[niciunactiv]nplusfa`[ deceaveau]nainteaafacerii.

Cine se aseam[n[... Brocoli:Euar[tcauncop[cel Ciuperca: Eu ar[t ca o umbrelu`[ M[rul:Euar[tcaoinimioar[ Banana:Haide`is[schimb[m subiectul

Alte vremuri Doua bunicu`e st[teau pe banc[\ipriveaucuochilungi cuplurile adolescentine de pe alteb[nci: - Auzi, ce destr[b[la`i sunt tinerii]nziuadeazi -Eh,de-ammaifi\inoitinere...

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE

7

calendar ortodox 12MSfin`iiMuceniciTarah,Prov\i Andronic(Post) AGENDA PREST|RI SERVICII

DEPUNEUN C.V.LA SEDIUL PUBLICA~IEI

EVENIMENTE DE BOTO|ANI,

AGENDA TRANSPORTATORILOR

PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 7.10,21.10,4.11, 18.11,2\i 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Cosmin ZAMFIRACHE Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

12octombrie2011

Prim[ria Boto\ani \i E.ON nu se ]n`eleg pe re`eaua electric[ Reprezentan`iimunicipalit[`ii seplângde]ncetinealacelor delaE.ON.Ceidelaprim[riespunc[numaipota\teptapân[cândfirmadedistribu`ieaelectricit[`iisedecide s[efectuezerepara`iilastâlpiideiluminatpublic\ise apuc[eis[lefac[treaba. De\imunicipalitateaestecubugetullalimit[, sperândlaorectificarepân[lasfâr\itulanului, \i-a trimis muncitorii la ref[cut instala`iile E.On-ului.Celpu`inastasus`ineviceprimarul Florin Ghiorghi`[. „Sunt zone ]n care instala`iileaufostref[cutedeoameniino\tri,nude ceidelaE.ON”,adeclaratviceprimarul.Str[zi ]ntregizac]nbezn[dincauzadefec`iunilorla nivelul re`elei de iluminat public. Zonele cele mai afectate sunt pe Strada Prieteniei, Octav Onicescu, Bucovina dar \i o parte din Calea Na`ional[. Municipalitate este decis[ s[ efectuezepecheltuialaproprieni\telucr[ripecare arfitrebuits[leexecuteE.On-ul.}nprincipal estevizat[zonastr[ziiIonPillat,undeseexecut[\ilucr[ridepavelare.TreabaE.On-ului, darcubaniimunicipalit[`ii,vaficontinuat[,tot

VOTEAZ{ Sondajpe www.evbt.ro

Sunte`ideacordcu scumpireabiletului demaxi-taxi? cuangaja`iiPrim[riei,laintrarea]nmunicipiul Boto\ani,dinspreDorohoi.}naceast[zon[iluminatul public este inexistent. „Analiz[m o variant[decablutorsadat,princares[refacem iluminatul public. Dar pe banii no\tri, din p[cate”, a ad[ugat viceprimarul. Câ`i bani a cheltuit Prim[ria pe aceste lucr[ri, nu a fost ]nc[centralizat.Câtdespreproiecteleviitoare, nuse\tieprecisdac[vorexistafondurilenecesare. Prim[ria ]nc[ nu a reu\it s[ ajung[ la o ]n`elegere cu E.ON ]n privin`a ced[rii re`elei electricemunicipalit[`ii,cutitlugratuit,pentru accesareadeproiectedereabilitareailuminatuluistradal.(CosminZamfirache)

AmluatdeciziacapestradaIon Pillat,]nmomentul]ncarese ]ngroap[`evile,s[]ngrop[m noiobucat[decablu\is[refacemparteadeiluminatpecheltuialanoastr[,pentruc[dac[]i a\tept[mpeceidelaE.ON,nu os[maireu\imniciodat[

E DE LA EI

FlorinGhiorghi`[,viceprimar municipiulBoto\ani

Boto\[nenii, premia`i pentru ecologizare Institu`iileboto\[nenecareauparticipat la campania de ecologizare Letsdoitvorfipremiate]ncadrul uneigale.Acestevenimentvaavea loc,joisear[,]nHotelulSelectdin Ia\i. Organizatorul evenimentului

estecoordonatorulregionalalcampaniei Lets Do it, Delia Ariciuc. Printreinstitu`iileboto\[nenecevor fipremiatepentruimplicarea]nac`iuneadestrângereade\eurilordin jude`ulBoto\ani,jude`cares-aclasat

peprimulloc]nregiuneadenordestea`[rii]ncadrulacesteicampanii, sunt \i prim[ria Boto\ani, Prefectura, Inspectoratul |colar General sau Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[. Pe lâng[ aceste institu`ii,

vorfipremia`ii\ielevii\colilorcare austrânscelemaimultede\euri.Acesteunit[`i\colaresuntGrupul|colar„ElieRadu”dinmunicipiulBoto\ani\i„ReginaMaria”dinmunicipiulDorohoi.(C.Zamfirache)

Dincâteam]n`elesamfostb[gat ]ntr-unsondaj, pentruseavedea notorietatea,s[ vedemcâtdecunoscu`isuntem Florin Ghiorghi`[,viceprimarmunicipiulBoto\ani Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelor peste500de prieteni

Evenimente de Botosani nr.1980  
Evenimente de Botosani nr.1980  

Ziarul orasului tau!