Page 1

CMYK

C[ldur[furnizat[cuacuza`iide\antaj

Pag. 4

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Desz[pezire ]n ciuda ma\inilor Pag. 6

AnulVII•nr.197(1979)•Mar`i,11octombrie2011•8pagini

Ap[ prin conducte cancerigene ]n casele boto\[nenilor

Boto\[neanul Gabriel Chiriac urm[rit de DNA Direc`iaNa`ional[ Anticorup`ieacomunicatieric[s-a ]nceputurm[rirea penal[fa`[de omuldeafaceri boto\[neanGabrielChiriac,dar \ifa`[deavocata ClaudiaGherbovanSilinescupentrucump[rarede influen`[.

8kilometrideconductedinazbocimenttraverseaz[ora\ul,alimentândcuap[sutede locuin`e.Materialulesteinterzis]nUEtocmai din2005,iar`evileaur[mas]nora\,de\itocmaisefinalizeaz[unprogrameuropeandereabilitareaasistemuluideap[\icanalizare.

Pagina 5

Pag. 2

angajeaz[

AGEN~I PUBLICITATE \i DISTRIBUITORI DE PRES{ Ceiinteresa`ipotdepuneCV-urilelasediulredac`iei-Pietonalul Transilvanieinr.5.Rela`iilatelefon0231.511.112


2

STARTNEWS TABLETA «Cumde]ncomunaPomârlacl[direafostuluidispensar, carear[tamair[udecâtceadinS[veni,fiind\idecelpu`indoiorimaimare,apututfireabilitat[cunumai1,2miliardedeleideleivechi?Cine\tie,poatesocietateadeconstruc`iecareareabilitat-opeceadinS[venis[fiperceput vreozeciuial[preelectoral[\inoinu\timsaupoatec[dl. MihaiAni`uleseidinDorohois[fiadusmaterialdepeste ocean,r[mânes[nel[murimv[zândactelecontabile»

Ve\nica\iascunsa lorpricopseal[ Nuesteindividcares[fif[cutpasul]npolitic[,chiar\iunulanemic,s[nusefipricopsitcuditamaiaverinumaidup[câ`ivaani,]n cazul]ncareaicurajuls[-i]ntrebicumde-aureu\its[agoniseasc[atâtealucruri]ntr-untimpatâtdescurtde]ndat[]\iaducamintedevreo m[tu\[Tamarasaudevreomo\teniredelaorud[ceseodihne\te printr-un`intirim]ndep[rtat.Dreptprotec`ie,mul`i]\ideschid]nparalelcâteoafacerepentruaaveaunscut]mpotrivaeventualelorsuspiciunidecorup`ie.Maisunt\idin[iaavu`icarespunc[facpasulpe t[râmulpoliticiidoara\adedraguldea-\i]nt[rimu\chii\ia-\iconsolidaimaginea,c[suntdispu\is[aduc[chiarbanideacas[]nfolosulcomunit[`ii\ic[nici]nruptulcapuluinuinten`ioneaz[s[seating[ deleu`ulcontribuabilului.Laprimaochiree\titentats[-icrezi,chiar maimult,ter[scole\te\i-unsentimentdeadmira`iepentrugenerozitatealor.Numaic[minunea`inepân[]ncepis[-icuno\timaibine\i s[vezicâtenereguli\iprostiiviermuiesc]njurullor.Spreanubate câmpiivoivenicucâtevaimaginiconcretel[sându-v[pedumneavoastr[s[trage`iconcluziile. Nucumulttimp]nurm[amr[masimpresionatde-orealizareaprimaruluideS[venicarearedatcircuituluiocl[direaflat[]nparagin[ undecândvafusesesec`iadedermatologieaSpitaluluiS[veni.Aufost puse la dispozi`ia s[vinenilor dou[ cluburi, unul pentru pensionari, altulpentrucopii,iarlaetajbibliotecaor[\eneasc[.Toatebune\ifrumoasepân[]nacestpunct,numaic[doritoriiderelaxare]nfa`aunei tablede\ahsaudac[vreuntân[rinten`ioneaz[s[-\iexersezetalentul ]nmuzic[saupictur[trebuies[-\iorganizezeprogramuldup[chefului„\efuluidecl[dire”,dup[ora16nici`ipeniedeomnuveziprin preajm[.Tot]nfolosulcomunit[`iiesteconstruit[\isaladesporta ora\ului,aiciauprioritateceicarepl[tescotax[de„binefacere”,fie c[esteelevsaustudent,c[treindividulcarer[spundedecl[dire,doar poli`i\tiiaugratuitate,cic[]\i]nt[rescmu\chii]nfolosulcomunit[`ii pentruaneap[radeagresori.Bravolor,bravopoli`i\tilor Darnuaspectulacestaestecelcareemiteundamfdubios,cipre`ul dereabilitareacl[diriicupricinacareseridic[undevalapeste2,3 miliardedeleivechi.Pân[nuamavuttermendecompara`ienuam sesizataberantasum[pl[tit[pentruosimpl[cosmetizareexterioar[\i câtevageamuri.Aten`ie,baniisuntdinbugetpropriu,adunatb[nu`cu b[nu`delafiecares[vinean]nparteStau\im[]ntrebcumde]n comunaPomârlacl[direafostuluidispensar,carear[tamair[udecât ceadinS[veni,fiind\idecelpu`indoiorimaimare,apututfireabilitat[cunumai1,2miliardedeleideleivechi.Cine\tie,poatesocietateadeconstruc`iecareareabilitat-opeceadinS[venis[fiperceput vreo zeciuial[ preelectoral[ \i noi nu \tim sau poate c[ dl. Mihai Ani`uleseidinDorohois[fiadusmaterialdepesteocean,r[mânes[ nel[murimv[zândactelecontabile. Dac[nu\tia`i,nudemultlaS[venis-abrevetat\ilicita`iacudestina`ie,lacaresepoate]nscriecinedore\te,darcâ\tig[cinepl[te\temai grasc[trecine...merit[.R[mânes[tragemcuochiul\ispreasemeneanout[`i.(LucianAlecsa)

Aten`ionare de la E.ON Gaz Reprezentan`iiE.ONGazDistribu`ie]\iaten`ioneaz[clien`iis[nurecurg[laimproviza`ii saulamodific[rilainstala`iileinterioarede gazdeoareceacesteatrebuierealizateexclusiv prinintermediulunorfirmespecializate\i autorizate. Astadup[ce,numaianultrecut,dou[persoane\i-aupierdutvia`a\ialte12auavutdesuferitdup[exploziisauincendiicauzate,]nceamaimareparte,deimproviza`iiefectuatelainstala`iileinterioaresaudemanevrareagre\it[aaparateloralimentatecugazenaturale.„Pentruaevita evenimentecuconsecin`egrave,consumatoriicasnicitrebuies[con\tientizezeriscurilelacaresesupunprinutilizareaimproviza`iilor\is[manifesteoatitudineresponsabil[,eliminândoriceposibilitatedemontareilegal[deracordurilainstala`iileinterioaredeutilizareagazelornaturale”, aanun`atDepartamentulComunicarealE.OnGazDistribu`ie.Totodat[, reprezentan`iiE.OnGazmaisus`inc[,abona`iitrebuies[fieaten`ila moduldeaprindereaarz[toarelor,astfel]ncâts[nugenerezeacumul[ri degaz,aceastafiindunadincauzelecelemaifrecventecestaulabaza exploziilor.(AuroraDimitriu)

11octombrie2011

Patru ani \i trei luni de pu\c[rie pentru un fost poli`ist UnfostangajatalInspectoratului dePoli`ieJude`ean,judecatpentrufaptedecorup`ielaTribunalul Boto\aniaprimitluniocondamnaredepatruani\itreilunide ]nchisoarecuexecutare.De\ifostulpoli`istIonu`Toma\i-adat demisiadup[ceinfrac`iunileau ie\itlaiveal[,nuabeneficiatde clemen`[. Instan`aastabilitc[cele14faptecomise,deluare demit[,abuz]nserviciu,falsuri]n]nscrisurioficiale, fals\iuzdefals,aufostcomise]nmodrepetat\icaataretrebuies[stea]nspatelegratiilor. Potrivit anchetatorilor din aprilie \ipân[]niulie2009,fostulpoli`istnu apredatcumarfitrebuitopartedin baniideamenzi\ii-ab[gat]nbuzudeaniare nar.Totulaie\itlaiveal[dup[ceau poli`istulcondamfost descoperite falsurile din actele natdemagissale.La]ntocmireaproceselorverbatra`iiboto\[letreceasumediferitepefoaiadela neni cotor, fa`[ de copia ]nmânat[ celui sanc`ionat.Când]niulie2009unuldintreceisanc`iona`iavenitlapoli`ies[cear[ explica`iipentrusanc`iuneasasuperioriiaudescoperitc[agentularficonfiscat\ialtesumedebani Parchetuldepelâng[TribunalulBoto\ani.Valoarea carenuap[reau]ncasieriaunit[`ii.Cazulafostinstru- prejudiciului a fost estimat[ la câteva mii de lei. mentat de ofi`erii Direc`iei Generale Anticorup`ie, Decizia instan`ei poate fi atacat[ la Curtea de Apel ServiciuluideInforma`ii\iProtec`ieIntern[,dar\ide Suceava.(D[nu`Rotariu)

27

Boto\[neanul Gabriel Chiriac urm[rit de DNA Direc`iaNa`ional[Anticorup`ieacomunicatieric[ s-a]nceputurm[rireapenal[fa`[deomuldeafaceriboto\[neanGabriel Chiriacdar\ifa`[deavocataClaudiaGherbovan Silinescupentrucump[raredeinfluen`[.Potrivitrezolu`ieide]ncepereaurm[ririipenale,]nperioada mai2010-mai2011,dou[ judec[toaredela}CCJar fiprimit,]nmodrepetat, delaavocataGherbovanSilinescu\idelaomulde afaceriGabrielChiriac, diferitefoloase. Afaceristulboto\[neanafostaudiatlunipre`dedou[orelaDNA. Anchetatoriicredc[celedou[judec[toare l-ar fi ajutat cu un verdictfavorabil]ntr-unproces.Chiriacesteac`ionarlamaimultefirme\ifondurideinvesti`ii,fiindac`ionarul majoritar al produc[torului de echipamente electrice SC GrupIndustrialElectrocontactSA

Chiriac controleaz[ grupul Electrocontact Boto\ani.Totluni\iavocataClaudia Silinescu Gherbovan s-a prezentatlasediulDirec`ieiNa`ionale Anticorup`ie,eafiindcercetat[]n dosarul ]n care este vizat[ pre\edintele Sec`iei de Contencios Administrativa}nalteiCur`i,GabrielaBârsan,\ialtejudec[toaredela instan`a suprem[. Pe lâng[ omul deafaceridinBoto\ani\iavocata ClaudiaSilinescuGherbovanafost pus[ oficial sub acuzare pentru infrac`iuneadecump[raredeinfluen`[, procurorii anticorup`ie audi-

indu-le,vineri,]nacestdosar,\ipe judec[toarele Gabriela Bârsan \i Iuliana Pu\oiu, de la }nalta Curte deCasa`ie\iJusti`ie.GabrielaBârsan este cercetat[ pentru c[ ar fi primit de la avocata Silinescu Gherbovancadouriconstând]nexcursii]nstr[in[tate\ifolosirea,de c[trefiuljudec[toarei,aunuiapartament]nParisalavocatei.Avocata]lreprezint[peomuldeafaceri boto\[nean care avea mai multe litigii la Sec`ia de Contencios a }CCJ.(D[nu`Rotariu)


TOPNEWS

11octombrie2011

Organigram[ cu concedieri \i t[ieri de lefuri la ap[ Nouaorganigram[a societ[`iiNovaApaservtrimite]n\omaj 25deangaja`i.Dintre ace\tia,20sunt\efi. Din56defunc`iide conduceremair[mân doar36dup[aprobareanouluiregulament defunc`ionare\iorganizareasociet[`ii. Nicipentruangaja`ii carer[mânnuvin zilepreabunedeoarecefonduldesalariise plafoneaz[\icadsporuri. Dup[discu`iinumeroaseprivind armatade\efidelaNovaApaserv,

475 deangaja`itrebuies[r[mân[laSC NovaApaservSA pân[lasfâr\itul acestuian

s-adecisieris[semaireduc[din num[rulacestora.M[suraderedu-

Primarulcereplat[pe punctelaNovaApaserv Edilul \ef consider[ c[ reducerile salariale vor avea efectenegativeasupramuncii angaja`ilor de la societatea furnizoare de ap[. El consider[c[fiecareangajatartrebuipl[titpecâtmunce\te. Dup[ avizarea noi organigrame a SC Nova Apaserv SA, care conduce la concedieri\ireducerisalariale,primaruldeBoto\ani\i-aexprimat dezaprobarea privind t[ierealefurilor.Elconsider[ c[]nacestfel,angaja`iivorfi \i mai del[s[tori ca pân[ ]n prezent, din lips[ de motiva`ie.„Dac[let[iemsalariul, nu realiz[m nimic. Unii vor spune: «pe banii [\tia nici nu munesc». Trebuiesc motiva`i ]n muncalor”,adeclaratC[t[linFlutur.Casolu`ieedilulapropus realizareapl[`ilordepersonalpebazapunctajului,adic[fiecare prime\te bani pe cât munce\te. „Cred cu t[rie c[, dac[ vor fi pl[ti`i]nfunc`iederealiz[ri,deladirectorgeneral\ipân[laultimulinstalator,atuncifiecareangajatvafimotivat.Nuos[mai ]nchid[ochiilaunbran\amentf[cutnu\tiucum,pecare]l\tie numaidl.maistrucuml-af[cut\icândl-af[cut.Amrealizatplanul70lasut[,p[i70lasut[lu[mtoat[lumea”,aprecizatFlutur.

cere a num[rului de angaja`i ai societ[`iiafostvotat[deprimarii din AGA ADI Aqua \i reprezentan`iiConsiliuluiJude`ean.Dac[ trimiterea ]n \omaj, pân[ la sfâr\itulanului,acelor25deangaja`i\icelelaltem[suriluatepentru eficientizarea societ[`ii nu ]\i vor ar[ta rezultatele, va fi continuat[ disponibilizarea\i]n2012.Astfel, ]nprimultrimestrualanuluiviitor este posibil s[ mai fie trimi\i ]n \omaj]nc[25desalaria`iaiNova Apaserv. Pân[ la sfâr\itul acestui ansocietateatrebuies[r[mân[cu 475deangaja`i.

Se umbl[ la sporul de fidelitate \i la cel de condi`ii grele Pentrucasalariiles[fie]nconcordan`[cueficien`as-adecisplafonarea acestora la 50 la sut[ din

veniturile realizate din activitatea deexploatare.Pentruastanusunt suficiente reducerile de personal. De aceea, sporul de fidelitate pe care ]l ]ncasau angaja`ii, de 10 la sut[ din salariu, dispare de luna viitoare, pentru to`i angaja`ii. |i sporuldelucru]ncondi`iipericuloase,demaxim6lasut[,leeste luatangaja`ilordinbirouri.Potrivit directoruluiGeorgescu,acestspor nudep[\e\te]ns[6lasut[dinsalariu.„Acestspor]lpierddoarangaja`iiTESA,nu\imuncitorii.Eude mult am spus c[ nu toat[ lumea trebuia s[ ia acest spor, dar sunt drepturiprev[zute]ncontractulde munc[lanivelderamur[,carese ]ncheie la nivel na`ional, \i legea trebuierespectat[”,sus`inemanagerulsociet[`iiNovaApaserv. }nurmaacestorm[surideeliminare a unor sporuri, conducerea societ[`iinuexcludes[fieasaltat[ de un val de litigii de munc[. (AuroraDimitriu)

Afostposibilprincomasareaunorservicii.De exemplu,serviciulurm[rirerecuper[ricrean`e s-acomasatcuserviciuljuridic,s-auunitserviciiledeprotec`iamuncii\irela`iicupublicul\i maimulteastfeldemi\c[ripentrueficientizarea activit[`ii.Nevafigreu,daros[nedescurc[m MaricelGeorgescu,directorulgeneral SCNovaApaservSA

Citroen de un miliard furat din Italia, descoperit la Stânca Poli`i\tiidefrontier[boto\[neniaudescoperitsâmb[t[,]napropieredeSadoveni,un Citroen C5, care figura furat din Italia de aproximativ o lun[ de zile. ]n jurul orelor 18.30cadreleIJPFauopritlâng[localitatea men`ionat[ un autoturism ]nmatriculat ]n România.LavolanulacestuiaseaflaPansela

M.,de31deani,careaprezentatlacontrol actelema\inii.Existândsuspiciunicuprivire la autenticitatea acestora, poli`i\tii de frontier[auverificatautomobilul]nbazadedate, constatândc[figureaz[furatdinItaliadela ]nceputul lunii septembrie 2011. „Femeia aflat[lavolans-aalescudosarpenalpentru

infrac`iuneadet[inuirelafurt,iarautoturismul]nvaloaredeaproximativ100.000leia fostindisponibilizatlasediulSectoruluiPoli`ieideFrontier[Stânca”,aspusMinodora R[cnea,purt[tordecuvântalInspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[. (D[nu` Rotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Socru atacat cu furca Unboto\[nean,GrigoreC.,afostarestatdepoli`i\tiisucevenidup[cea]ncercat s[-\iloveasc[socrulcuofurc[.Incidentul s-aprodus]ncomunaR[d[\eni,jude`ulSuceava, cumnata b[rbatului, reclamând la 112c[b[rbatulaintrat]ngr[dinasocrului ei\ic[]lamenin`[peacestacuuncu`it.}n urmaverific[rilorefectuatedepoli`i\tis-a constatat c[ sâmb[t[, ]n jurul orei 14.00, GrigoreC.,de52ani,dinmunicipiulBoto\ani,aflatsubinfluen`ab[uturiloralcoolice,aintrat]ncurteacaseisocruluis[uG. Petru\ia]nceputs[-lamenin`ecumoartea \icuincendierealocuin`ei,pemotivc[so`ia luiElenaC.afugitdeacas[.Socrulb[rbatuluii-acerutacestuias[plecedincurte,]ns[dup[circaoor[,boto\[neanularevenit, avândcuelunobiectmetalic.Dup[cea luat\iofurc[pecareag[sit-o]ncurtea ]ncercats[-lloveasc[pesocruls[u.Acesta s-aferit\iajutat\idenepo`iis[ia]nchis poartadintrecurte\igr[din[,iarfiicasa EcaterinaG.asesizatincidentulprin112. Ajun\ilafa`alocului,poli`i\tiil-auimobilizat\i]nc[tu\atpeGrigoreC.(D.R.)

Posturi pu`ine scoase la concurs ]n \coli Posturica\iinexistentelaconcursulorganizatde\colileboto\[nene,pentruocupareacatedrelorvacantedup[1septembrie. A\teptatdeceicenuaureu\its[ocupeun loclacatedr[pân[acum,acestconcursse vadovediafiodezam[girepentruceimai mul`i.Aceastadeoarecedirectoriide\coli auscosfoartepu`ineposturilibere.Ieria fostultimazi]ncaredirectoriiautrebuits[ raporteze la Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J)num[ruldecatedrevacante]n\coli. Reprezentan`iiI|Jauconvenitculideriisindicalidineduca`iecaacesteconcursuris[nu fieorganizate]nfiecare\coal[,cipecentre. „Suntposturifoartepu`ine,multmaipu`ine decât ne a\teptam. Centraliz[m azi (luni, n.r.) toate datele venite de la directori \i vomvedeacâteposturisunt.Dup[cevom \tiexactceposturiavemvomdecide\iziua deconcurs”,aspusDanielCojocaru,inspector\colarresurseumane.Elaprecizat c[organizareaunuiconcurssevafacecu respectarea instruc`iunii Ministerului Educa`iei.(P.R.)

Linie fierbinte pentru Spania Boto\[neniiinteresa`ideunlocdemunc[ ]nSpaniapotaflatelefonicoferteleagen`ilor economici spanioli. }ncepând din aceast[ lun[, ]n cadrul Agen`iei Na`ionale pentru Ocuparea For`ei de Munc[ func`ioneaz[ serviciuldecall-center.Dinceledeclarate deGabrielaVranciuc,purt[tordecuvântal Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei deMunc[,serviciulseadreseaz[persoanelorcaredorescinforma`iidesprenoilereglement[ri privind pia`a muncii din Spania, precum \i celor care lucreaz[ ]n aceast[ `ar[. „Serviciul func`ioneaz[ de luni pân[ vineri, ]ntre orele 09.00-21.00 (ora României),iarapelurilevorfipreluatedespeciali\ti din cadrul ANOFM. Sesiz[rile, eventualeleabuzuri\i/sau]nc[lc[rialelegii, primitedeoperatori,vorfisemnalateimediatautorit[`ilorspaniole,prinintermediul ata\atuluipeproblemedemunc[\isociale din cadrul Ambasadei României la Madrid”,aspusVranciuc.Serviciulpoatefi apelat din Spania, la num[rul de telefon: 0034-91.343.33.00\idinRomânia,latelefon:021-9256.Apelurilesunttaxatecutarif normalpentruconvorbirina`ionaledinorice re`eafix[saumobil[.(P.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

11octombrie2011

C[ldur[ furnizat[ cu acuza`ii de \antaj Dejoinoaptea clien`iiSCModern CalorSAvoravea c[ldur[]napartamente.Conducerea societ[`iiadeciss[ deac[ldur[deocamdat[doarpetimpul nop`ii,invocândpe deopartesolicit[rile venite]nacestsens dinparteaclien`ilor, iarpedealt[parte legisla`iacareimpuneca,dup[trei nop`icutemperaturi sub10gradeCelsius,s[sefurnizeze agenttermic. Dac[ la majoritatea asocia`iilor nu vor fi probleme cu furnizarea agentului termic c[tre apartamentelecareaur[masbran\atelasistemul centralizat, ]n trei asocia`ii nusevalivrac[ldur[.Estevorba de asocia`iile 1, 15 \i 33 care nu vorprimic[ldur[pentruc[nuau semnate contractele cu Modern Calor. Pre\edintele Federa`iei Asocia`iilordeProprietarispunec[, de\inuconsider[c[esteom[sur[ necesar[ furnizarea agentului termicdepeacum,faptulc[celetrei asocia`ii sunt supuse unui tratamentdiferen`iatarat[c[serecurge la\antaj.„Acumsunttemperaturi acceptabile, dar mai ]ncolo? Ce

faci, la\i clien`ii ]n frig? Nu este normalca]ntimpceseducnegocieri pe marginea contractului, s[ recurgi la m[suri de for`[. Sunt pu`iniclien`iaiModernCalor,dar chiar\iunuls[fie,nu-lla\is[]nghe`e]ncas[”,precizaPetric[Butnaru.Acestacontinu[s[sus`in[c[ s-au semnat contracte cu obiec`iuni,pecare]ns[ceidelaModern Calor nu le accept[. Conducerea furnizoruluispune]ns[c[dincauza intereselor \efilor de asocia`ii, care ]\i v[d amenin`ate salariile frumu\ele,seblocheaz[dialogul\i sufer[oamenii.„Laceletreiasocia`iisuntdatoriimari\inoivrem s[intr[mpefacturareindividual[, s[nerecuper[mbanii,darnuvor \efiideasocia`ii.Oameniiausem-

natconven`iileindividuale,darnu semneaz[pre\edin`ii.Nuleap[r[

intereseleoamenilordinasocia`ie, ]\iap[r[salariilelor”,sus`ineIon

Diaconu, directorul Modern Calor.(AuroraDimitriu)

Nusunttemperaturicares[justifice]nc[lzireacaloriferelordepeacum,dac[ `inemcontcâtdescump[estegigacaloria.Dup[mines-augr[bit,\ioamenii nuvoraveadeundes[pl[teasc[,pentruc[nused[subven`iepentruluna octombrie Petric[Butnaru,pre\edinteFedera`iaAsocia`iilordeProprietari Eusuntcumva]ntreciocan\inicoval[.Trebuies[dauc[ldur[pentruc[ legeam[oblig[.|inecer\iclien`ii IonDiaconu,directorgeneralSCModernCalorSA

Ora\ul pestri` }ncercânds[se]nfrumuse`eze,Boto\aniul]\i schimb[fa`agri,mohorât[, ]ntr-unapestri`[.Odat[cu apari`iamodeidereabilitare termic[ablocurilor,imagineaora\uluieste]ncontinu[ schimbare,]ns[rezultatul esteunhaosestetic. Galben, roz sau c[r[miziu... CufonduridelaPrim[riesaupebaniiproprietarilorreabilitareaseface,locatariisperând c[ vor face economie de energie termic[.Lipsadecomunicare]ntremunicipalitate\ifirmeledeconstruc`ii\i,maideparte, ]ntreacestefirme\ilocatariicesolicit[reabilitarea este evident[, iar produsul este inconfortulesteticalora\ului.Galben,roz, c[r[miziu,fiecareblocalegeculoareacare placeproprietarilor,lafiecareblocalta.Mai mult,suntuneleexemple]ncare,]ncadrul aceleia\icl[dirisuntalesemaimulteculori saunuan`e,dup[bunulplacalfiec[ruilocatar ce a optat pentru reabilitarea locuin`ei. „Reabilitareatermic[ablocurilorprinproiect guvernamental se desf[\oar[ foarte greu.Amfostanun`a`ic[numaisuntfonduri.Peste80deanitrebuies[treac[pentru asefinalizareabilitareatermic[ablocurilor

dinora\.Mul`ilocatariopteaz[astfelpentru proiecteindividuale”,adeclaratPetric[Butnariu, pre\edintele Asocia`iei de Locatari nr.1Boto\ani.

Fondurile guvernamentale s-au cam terminat Pentruaveni]najutorullocatarilor,GuvernulRomânieiaadusnoimodific[rilalegisla`iaprivindreabilitareatermic[alocuin`elor. Astfel locatarii pot fi scuti`i de plata impozituluiapartamentului.Defacilitatepot aveapartelocatariicareopteaz[pentrureabilitare arhitectural[ sau doresc repararea fa`adelorpebaniproprii.Timpdecinciani ace\tiavorfiscuti`ideimpozitecuacordul Consiliului Local. „Reabilitarea blocurilor estebun[,dac[seface,dartocmaiamfost anun`a`i c[ Guvernul nu mai are bani, iar reabilitarea nu mai continu[ decât prin implicareaasocia`iilordelocatarioriindividual,ceeaceduceautomatlao]ncetinirea proceselordereabilitare.A\tept[mnoicomunic[ridup[1noiembriecândsevamodificalegea230/2007”,aspusPetric[Butnariu, pre\edintele asocia`iei de proprietari 1 din Boto\ani. Conform art. 16 din aceasta lege, proprietarii sunt obliga`i s[ ia m[suri pentru consolidarea sau modernizarea cl[dirii,pentrureabilitareatermic[sieficien`a energetic[\i,indiferentdenaturainterven`iilor, se va avea ]n vedere men`inerea aspectuluiarmonios\iunitaral]ntregiicl[diri. (OtiliaMaxim)


CMYK

ESEN~IAL

11octombrie2011

Ap[ prin conducte cancerigene ]n casele boto\[nenilor Cuto`ii\timc[organismulumanesteformat]npropor`iede 70lasut[dinap[. Apaajunge]ncasele multorboto\[neni princonductevechi, careau]ncomponen`amateriicare]n UniuneaEuropean[ suntinterzisedinanul 2005,iar]nRomânia din2006.

5

BOTO|ANI pe o coloan[ USL-ul a dat gata proiectul cu spitalele Proiectuldemen`inereaSpitalului jude`eanlagradulIII,f[r[comasarea spitalelor din municipiul Boto\ani, a fostfinalizatdeUSL-i\tii.Astadup[ ce speciali\tii din USL au lucrat tot weekend-ulavând]nvederec[Florin ~urcanu,liderulfilialeiboto\[nenea PNL,anun`aacestproiectcafiindla stadiulde90lasut[.„Proiectuleste deja finalizat fiindc[ noi ne-am luat angajamentulcapân[pe15octombrie s[fiegata”,adeclaratGabrielOpri\anu.Cutoateacestea,candidatulUSL laPrim[riaBoto\ani,afirm[c[pentru introducereaproiectului]ndezbaterea ConsiliuluiJude`ean,ale\iivortrebui s[maia\teptepân[pe18octombrie. Pân[laaceast[dat[to`iconsilieriiar urmas[fiepu\i]ntem[cunoulproiect,fiindprezentat]nprealabil\icelor doivicepre\edin`iaiCJ.(C.Z.)

Boto\[nenii nu se prea ]ngr[m[desc la divor`at pe bani

Material interzis ]n UE tocmai din 2005 Zona }mp[rat Traian este una dincelemaimaripor`iuni]ncare seg[sescconductedeacestfel.}n zonele periferice se reg[sesc de asemenea conducte din azbociment. Azbestulreprezint[oform[ rie 2005. Din 2006 sunt interzise fibroas[ a mai multor minerale extrac`ia,fabricarea\iprelucrarea produselorcarecon`inazbest. naturale, fiind unul dintre componenteleazbocimentului. Indiferent de tipul de }n România azbest folosit ]n azbestul a componen`a conductelor ce transfost scos ]n kilometrideconport[ apa, acest afara legii ductedinazbocimaterial este consideratcancementtraverseaz[ \i nu prea rigen Clasa 1. ora\ul,alimentând }ncercânds[se Astfel, Comisia cuap[sutede aliniezeprevederiEuropean[ainterlocuin`e lor europene ]n zisfabricarea\icoceeaceprive\teutilimercializarea produzarea a azbestului, din selor care con`in azbest 15aprilie2006,Româniaa prin directiva 1999/77/CE careaintrat]nvigoarela1ianua- scos ]n afara legii acest material.

8

Tot ]n 2006 ]ns[ Guvernul T[riceanu a emis Hot[rârea nr. 734din7iunie2006caremodific[ HG nr. 124/2003 care interzicea utilizareaazbestului.HG734prevede c[ produsele care con`in azbest\icareaufostinstalatesau seaflau]nfunc`iune]naintededata de1ianuarie2005potfiutilizate pân[la]ncheiereacicluluidevia`[ alacestora.

tâniseg[sesctotmairar,majoritateafiind]ntr-unstadiuaccentuat de degradare, ]nchise ori datorit[ unorac`iuniincon\tientealelocalnicilor apa fiind contaminat[ cu nitri`i. Astfel de poluan`i con`ine apa de la fântânile din zona Ci\mea,undedatorit[trat[riisoluluicudiferitesubstan`eaup[truns ]n pânza freatic[ agen`i poluan`i. (OtiliaMaxim)

Apa din fântâni este plin[ de nitri`i Oalternativ[autiliz[riiapeipotabiledinacesteconductearputea fi revenirea la folosirea apei de fântân[.}nmunicipiu,acestefân-

Educatoare pl[tite ca necalificate

„Consumul]ndelungatdeap[deacest genducelaproblemedes[n[tate” Stelian Dumitrescu, director Exploatare al SC NovaApaServSABoto\aniconfirm[faptulc[la Boto\anis-au]nlocuit60dekilometrideconduct[, ]ns[maiexist[zone]ncare`evilesuntdinazbociment.„Am]nceputlucrulpentruunstudiudefezabilitatedeoarecedorims[]nlocuimacesteconducte. C[ut[m o surs[ de finan`are pentru a putea demaraproiectul.Nepropunem]nlocuireaacestui materialcare]mb[trâne\tefoarterepede,seexfoliaz[\icedeaz[creândprobleme,cu`evidinfont[. Consumul]ndelungatdeap[deacestgenducela problemedes[n[tate.S-aconstatatdup[ceconductele au fost introduse ]n p[mânt”, a declarat directorul Stelian Dumitrescu. De cealalt[ parte, directorulAgen`ieideProtec`iaMediuluisus`inec[ apapotabil[dinmunicipiunureprezint[unpericol pentrupopula`ie.(OtiliaMaxim)

Divor`urile contra cost la Starea Civil[nusuntc[utatedeboto\[nenii caredorescs[renun`elavia`a]ndoi. Desp[r`irea]nfa`aofi`eruluidestare civil[ este posibil ca urmare a micii reforme ]n justi`ie, care prevede c[ anumitecuplurisepotsepara\i]nfa`a notaruluioriaofi`eruluidestarecivil[ contraa500delei.Dinceledeclarate deConstantinGabur,\efulServiciului St[riiCivile,dela]nceputulacestuian aufost]nregistrate32dedosarepentru divor`.„16dosareaufostsolu`ionate, divor`ul fiind pronun`at, alte dou[ dosaresunt]ncursdesolu`ionareiar alte14aufostclasate.Dac[]ntr-unintervalde30zileceidoinuser[zgândesc, divor`ul este pronun`at, atunci fiindachitat[\itaxade500delei\i]n dou[-treizileaucertificatuldedivor`”, aspusGabur.Elamen`ionatc[printreceicaresolicit[divor`ulsunt\idintreceicares-auc[s[torit\ianultrecut \iacum20deani.(P.R.)

Calitateaapeinuesteinfluen`at[deexisten`aazbocimentului ]ncomponen`aconductelor,acesteparticolefiindnocive doarcândsuntinhalate,producândboalanumit[azbestoz[ DanaBoariu, directorexecutiv Agen`iadeProtec`ia Mediului

Neacreditarea Universit[`ii Spiru Haret(USH)d[b[t[idecapcelorcare auabsolvitcursurile.}naceast[situa`ie suntdou[cadredidacticeboto\[nene care au terminat Facultatea de Psihologie\iPedagogiedincadrulUSH Bra\ov.Acesteasuntangajatecaeducatoare \i sunt pl[tite ca necalificat. DinceledeclaratedeMaria~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), cele dou[ activeaz[ ]n jude`, iar anul acesta, dup[ finalizarea studiilor superioare, au dorits[participelaexamenuldetitularizare.Nule-afostadmis[]ns[participareapemotivdenerecunoa\terea diplomeledelicen`[.„Vomceres[se exprimeministeruldac[estecorectca uncadrudidacticcarearestudiisuperioare\icarearetitludelicen`iat]n \tiin`e ale educa`iei sunt pl[tite ca \i cadre didactice necalificate la gr[dini`[.Elelucreaz[ca\ieducatoare,dar pl[titecanecalificat”,aspusMaria~iprigan.Eavacereunr[spunsatâtde laFedera`iaEduca`ieiNa`ionalecât\i delaMinisterulEduca`iei.(P.R.)


6

TOPNEWS

Desz[pezire ]n ciuda ma\inilor

Nici]naceast[iarn[ UrbanServnuva]mpr[\tiapecarosabilmaterialantiderapantcu inhibitordecoroziune, cares[protejezecaroseriilema\inilor\is[nu maistriceasfaltul.Inhibitoriidecoroziunesunt preascumpi\idinacest motivs-ag[sitosolu`ie doarpentrutrotuare.

m[ria a ajuns la concluzia c[ pe por`iunile de trotuar care sunt cu paveledinbetons[sedeacuclorur[ de calciu sau cu clorur[ de magneziu. „Noi suntem ]n studiu acum pentru a achizi`iona clorura decalciu.|istudiem\iclorurade magneziu.Os[stabilim]mpreun[ cu Prim[ria. Ei o s[ ne trimit[ o adres[ oficial[ ce anume s[ cump[r[m”,amaimen`ionat\efulUrbanServ.Cloruradecalciu,ca\i clorurademagneziusuntdevreo cinciorimaiscumpedecâtsarea. (AuroraDimitriu)

Pe\efiisociet[`iiUrbanServapropiereaierniinu]isperie.Au]n depozite\isare,\inisip,iar12utilaje sunt preg[tite s[ intervin[ pe str[zi.300detonedesare\i300 de tone de nisip sunt preg[tite ]n depozitulsociet[`iipentruamestecul antiderapant, cantit[`i care ]n condi`iideiarn[normal[artrebui s[ fie suficiente pân[ la sfâr\itul anului.Nuauinhibitordecoroziunepentruaprotejaasfaltul\ima\inile boto\[nenilor de ac`iunea s[rii,]ns[nicianultrecutnuauavut. Despre ac`iunea asupra caroseriilor ma\inilor, a materialului antiderapantf[r[inhibitordecoroziunenusepoatepreciza]ns[exact]n câttimp]\ipuneamprenta.Efectele nu se v[d imediat, ]\i spun cuvântul]ntimp. Pentru trotuare, o m[sur[ de protec`ie se contureaz[ ]ns[. Pri-

Cudoiani]nurm[ amfolositinhibitor careprotejeaz[atât asfaltul\ibetonul,cât \ima\inilecaresunt ]ntrafic,]ns[sunt substan`escumpe\i nunoihot[râmdac[ secump[r[saunu.E treabaPrim[riei,a ServiciuluiEdilitare, eisuntcubanul\i decizia,noidoarcu propunerea GheorghePricopi, directorgeneral SCUrbanServSA

11octombrie2011

Holocaustul comemorat cu elevi Cuocaziacomemor[riivictimelor Holocaustului,laBoto\ani,ComunitateaEvreiasc[aorganizatcâtevaactivit[`i]ncareaufostimplica`iatâtmembriietnieicât\ielevii deladou[unit[`i\colaredinora\. Ieri,eleviidela|coala11\idelaLiceulPedagogic aupututparticipalaodiscu`iedespreHolocaustmoderat[ de liderul Comunit[`ii Evreilor, Gustav Finchel.PentrucomemorareavictimelorHolocaustuluila SinagogaMare,aavutlocunmomentdereculegere pentru cei disp[ru`i. Pentru cei aproape o sut[ de membripecare]iarecomunitatea,oficialiiaupreg[tit materiale sosite de la Bucure\ti. Obiectivul activit[`ilororganizatedec[trelideriicomunit[`iiestede aeviden`iac[evreiidinBoto\aninuaufostafecta`ide deportare]nTransnistria,cieiaufostrecruta`i\ipu\i ladiferitemunci,precumconstruireadetran\ee,conform declara`iei lui David Iosif (foto), pre\edintelui Comunit[`iiEvreilordinBoto\ani.Spredeosebirede ceilal`iani,laMuzeulJude`eandeIstorienus-aorganizat nici o activitate care s[ marcheze importan`a acesteizilepentrucomunitateadeevrei.„Noiparticip[mdoarcândsunteminvita`idec[treComunitatea Evreiasc[.Anulacestanuamprimitniciosolicitare dinpartealor”,adeclaratmuzeografulGheorgheMedian.ZiuaInterna`ional[aHolocaustuluiafostcome-

morat[,]ncepândcuanul2006,]nnumeroase`[ridin ]ntreagalume.Cuacestprilej,aufostaduseomagii, s-auaprinslumân[ri\iauavutlocmar\urialedurerii,]nmemoriacelorcareausuferit\iaumurit]ntimpulHolocaustului.(AndreeaAcsinte) Publicitate


PUBLICITATE

11octombrie2011

mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente * Vândapartament3camere,parter,SD,str.|tefan Luchian,bunpentruprivatizare.Rela`iilatelefon: 0748.874.655.(G-1)

]nchirieri * Primesc]ngazd[doielevi (b[ie`i)deliceu.Rela`iila tel.0744.952.992.

cump[r[ri *Cump[rterenagricol,zona Pop[uti,Br[ie\ti,Leorda, Bucecea.Tel.0747/114.140. (15)

auto * VândCIELO]nperfect[ staredefunc`ionarecuinstala`iedegaz.Pre`rezonabil\i negociabil.Telefon: 0746.607.247.(G-2)

v^nz[ridiverse * Vândsocietatecuafacere ]ncomer`,f[r[datorii,cu

toateactelelazi.Contact: 0746.792.523.(2218-10)

angaj[ri * Direc`iaGeneral[deAsisten`[Social[\iProtec`iaCopiluluiBoto\ani,organizeaz[ ]ndatade07.11.2011 respectiv10.11.2011,concurspentruocupareaunei func`iipublicedeexecu`ie deconsilierprincipal ]ncadrulBirouluiproiecteprograme,strategii\imonitorizare. Anun`uldeorganizare,condi`iiledeparticipareaconcursului\itematicabibliografic[esteafi\at[la DGASPCBoto\ani,str.MaximGorkinr.4. Detaliisuplimentaresepot ob`inezilniclanum[rulde telefon0231/537.993la Serviciulresurseumanesalarizareastfel:luni-joi,]ntre orele8.00-16.00,vineri,]ntre orele8.00-13.00.(2220-2)

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Whisky \i ardeleanul Unardeleanintr[]ntr-unbar la New York. Barmanul ]l ia tare,dinprima\i]ispunec[]n acest bar se bea numai pe pariu. -Domnule,punpariucutine c[ nu po`i s[ bei o sticl[ de Whisky]n10deminute. Ardeleanul ]\i cere scuze, iese din bar \i apare peste 5 minute ]napoi, pune banu’ pe tejghea \i accept[ provocarea. Barmanul ]i d[ sticla, ardeleanul o termin[ ]n mai pu`in de 10minute. Barmanul,stupefiat: - Domnule, dar n-am crezut c[ a\a ceva e posibil, nu am crezutc[sunte`i]nstaredea\a ceva.Nimeninuamaireu\it Ardeleanul:

-Niciion-amcrezut,darmamduslabaruldepestedrum s[verific

F[t-Frumos \i Muma p[durii MumaP[duriiieselaplimbareprin`inutulproasp[t]nverzit, cuuncorba\ezatpeum[r.Pe drum, vr[jitoarea ]ntâlne\te un tân[rr[t[cit\i,p[truns[devalul prim[v[ratic,]ispuneacestuia: -F[t-Frumos,dac[recuno\ti f[ptura care \ade la mine pe um[r,]`ivoid[ruionoaptede dragosteTân[rulseuit[laea, apoiseuit[lacioar[,se„concentreaz[”\izice: -Unbou? Lacarevr[jitoarea: - Nu... dar treac[ de la mine.

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE

7

calendar ortodox 11MSf^ntulApostolFilip,unuldincei \aptediaconi AGENDA PREST|RI SERVICII

DEPUNEUN C.V.LA SEDIUL PUBLICA~IEI

EVENIMENTE DE BOTO|ANI,

AGENDA TRANSPORTATORILOR

PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 7.10,21.10,4.11, 18.11,2\i 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Cosmin ZAMFIRACHE Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

11octombrie2011

Bolnavii psihic supraveghea`i cu echipamente de 1,6 milioane Conducereaunit[`iimedicalea noiservere.Cualtecuvintesedore\teinformatizareacomplet[aSpitaluluidePsihiatrie.O depusunproiectlaMinisparte a pacien`ilor, obi\nui`i s[ sar[ terulComunica`iilor\i gardurileunit[`iisanitare\is[cear[ bani trec[torilor, vor fi dota`i cu Societ[`iiInforma`iobr[`[ri de identificare. „Nu to`i nale,pentrua-\isupacien`iivorbeneficiadeastfel estecotadecodebr[`[ri.Os[punemlaacele pravegheamaiafinan`areasigurat[ persoanecareaumaifugitdin tentpacien`ii.Acesinteriorul spitalului”, a decladeConsiliul taestefinan`atdin rat Gabriel Opri\anu, directoJude`ean]n rul Spitalului de Psihiatrie. fondurieuropene\i cadrulacestui Conducerea unit[`ii sanitare, proiect areovaloarede1,6 consider[ c[ aceast[ investi`iei milioanedelei. estenecesar[,pentruaapropiauni-

VOTEAZ{ Sondajpe www.evbt.ro

3

}ncadrulacestuiproiectseurm[re\teamplasareaunuisistemdesupraveghereautomat, cu camere de perimetru, info-chio\curi dar \i

Seimpunefectuareadedisponibiliz[rilaSCNova ApaservSA?

tatea sanitar[ de spitalele din Uniunea European[,dar\ipentruomaibun[supraveghere a pacien`ilor pe coridoarele saloanelor sau]ncurteainterioar[.(CosminZamfirache)

E DE LA EI

Boutique Caritabil de Ziua S[n[t[`ii Mintale Ziuade10octombrienua fostaleas[]nmodaleatoriude c[treceidelaFunda`ia Estuarpentruaorganizaun BoutiqueCaritabil.}nc[din 1992,laaceast[dat[,lumea medical[s[rb[tore\teZiua Mondial[aS[n[t[`iiMintale. Evenimentulaavutmaimulteobiectiveprintrecare\iaceladeaatrageaten`iaasupraproblemelordes[n[tatemintal[.Ceicareautrecut pragulfunda`ieiaupututdonaobiectecaremai apois[fiecomercializate,iarbaniiob`inu`idin vânzareaacestoras[fiefolosi`ipentruorganizarea festivit[`ilor de Cr[ciun. Reprezentantul acesteifunda`iiardoricaobiecteles[poat[fi valorificate ]ntr-o cafenea sau ]ntr-un restaurant,pentruaputeafimaiaccesibiledec[trecei caredorescs[fac[uncadou.Dela]nfiin`area Funda`ieiEstuar,]nanul1993\ipân[]npre-

zent, de serviciile sociale \i de integrare ]n comunitateoferitedeaceastas-aubucurat270 de adul`i cu probleme de s[n[tate mintal[. }n prezentsunt70debeneficiariaiacesteifunda`ii dintotalulde1.752depersoanecucertificatde handicapdinBoto\ani.(AndreeaAcsinte)

S[sper[mc[vomputea strângedoarobiectecares[ poat[fif[cutecadou,s[fie valorificate\icomercializate ]ntr-unspa`iupublic,cumar fiocafeneasauunrestaurant. Pân[]nprezentobiectele donateseaxeaz[pepartea religioas[oribijuterii AdinaPascal, directorFunda`iaEstuar, filialaBoto\ani

Amv[zutc[pesectorulBoto\anisunt 69deoamenilaexploatare\imi-a\dori s[-iv[dmaimult prinora\.V[rogs[ completa`icapacele delacanale.|tiuc[ nuave`ibani,dar face`iunefortc[disparpecapete.Se fur[efectiv C[t[linFlutur, primarBoto\ani

Citi`i ]n edi`ia electronic[: Noulfurnizorde ap[aredejadatoriiconsiderabile A]nceputgoana dup[anvelopelede iarn[ Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelorpeste 500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.1979  
Evenimente de Botosani nr.1979  

Ziarul orasului tau!