Page 1

CMYK

|efulV[miiStâncaeste]npreaviz Pag. 2 EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Var[ ]n octombrie la Boto\ani

Pag. 4

AnulVII•nr.193(1975)•Miercuri,5octombrie2011•8pagini

Harta dezastrului la volan str[zile unde moartea pânde\te la col`

Maimultestr[zidinmunicipiul Boto\anifigureaz[]nbazade dateapoli`i\tilorcafiind„puncte negre”,undesepetreccelemai multeevenimenterutiere,unele dintreacesteasoldatecumor`i. CaleaNa`ional[,Marchian\ibulevardulGeorgeEnescusuntcele maipericuloasearteredinora\. Pagina 5

Abonamente gratuite pe bani \i profit pe subven`ie la Eltrans De\imunicipalitatead[bani pentruabonamentegratuite, unitateadin subordinepercepetaxepentru acestea.

Pag. 4

angajeaz[

AGEN~I PUBLICITATE \i DISTRIBUITORI DE PRES{ Ceiinteresa`ipotdepuneCV-urilelasediulredac`iei-Pietonalul Transilvanieinr.5.Rela`iilatelefon0231.511.112


2

STARTNEWS TABLETA «|inoiamavutunasemeneah[ita\]nfruntea jude`ului,credc[figuraluiv[este]nc[vie]n memorie,cinenu-\iaduceamintede ConstantinCon`ac,celcarea\ir[spânditvirusulhairupismuluipolitic]nzon[,maito`ipoliticieniiboto\[nenise]mboln[viser[deboala impertinen`ei,denumit[academic:con`accit[»

ANIs-a]ndr[gostit deVictora\ Câtenusepot]ntâmplapescenanoastr[politic[,maiceva ca-nfilme,iaca,chiar]nziuacândliderulPSD]mplineafrumoasavârst[de39deani(ptiu,nufiededeochi)zv[p[iata ANIi-ab[tutdiscretlau\[zâmbindu-i\[galnic.Elnu\inu, suspiciosdinfire\itimoratdefantomaDacianei]itrântide ]ndat[u\a]nnas,setemucanucumvas[fieTraianB[sescu ]n travesti. A\a sperietur[ nu mai trase bietul Victora\ de cândsocrulluiceldrag,vân[torulpesedistIlieSârbu,afost atins]nzonainghinal[decâtevaaliceleplecatedinarmalui Adrian N[stase. Asta se ]ntâmpla cu ceva ani ]n urm[ pe cândpesedi\tiivânautotceprindeau]ncale,delaiepura\i laelefan`i,peatuncibaroniilocalieraufolosi`idrepth[ita\i. |inoiamavutunasemeneah[ita\]nfrunteajude`ului,cred c[figuraluiv[este]nc[vie]nmemorie,cinenu-\iaduce amintedeConstantinCon`ac,celcarea\ir[spânditvirusul hairupismuluipolitic]nzon[,maito`ipoliticieniiboto\[neni se ]mboln[viser[ de boala impertinen`ei, denumit[ academic:con`accit[.OtemporaOmoresB[diacentra\itotel d[deacucapul,darnu]nasfaltcumarfimeritats-ofac[, ci]nbugetuljude`ului. S[revenimlaimberbulVictora\careseplângec[B[selu i-arpurtasâmbetele\ic[marinerulnufacedecâts[-ipun[ plombe-nimaginepentruadeschidecaleapedeli\tilorspreo nou[victorie.Elsejur[c[n-afuratniciodat[\ic[nicinu l-arcunoa\tepeguralivuljuristDan|ova,nimenialtuldecât c[pu\apesedist[delaComplexulEnergeticTurceni.|icum spuneam,ANInudore\tedecâts[-ipip[ieni`el...poten`a material[,adic[s[-iverificeaverea,s[fiesigur[c[odat[ ajunslaPalatulVictorianuvab[gamânu`a]noalacumiere acontribuabilului.Bietuldeel,a]nceputs[sesclifoseasc[ precumunpre\colarmucosprinscopiind,dândvinapeun colegc[i-arfifacilitatabuzul.Dars[nuuit[mc[prezum`ia denevinov[`iespunec[domnulVictorPontaelimpedeca lacrima.A\aofi,n-ofimâncatusturoi,gurai-ofipu`indde laminciunilelansateprinParlament.Totu\i,prindeclara`ia de avere, domnia sa ne-a informat despre o parte a averii familiei sale. Iaca, cam a\a sun[: 3 apartamente ]n Bucure\ti,dou[caselaCornu(pemo\ialuiAdrianN[stase), oalta]njude`ulGorj,câtevama\ini,depozitedecâtevasute demiideeuro\iniscaivaterenuriprinlocurilenatale.Ce mai, averea familiei Ponta, câ\tigat[ cu atâta trud[, este echivalent[cuPIB-ulunuior[\eloltenesc. Faptulc[toat[t[r[\eniacuANIaavutlocchiardeziua luinupreamiroaseacoinciden`[,suntconvinsc[lamijloc esurprizaluiTraianB[sescu,carei-atransmispeaceast[ cale,]ntr-unmodcâtsepoatedeoriginal,unc[lduros„La mul`i... ANI”. Probabil c[ \i colegii de partid ]i doresc anchet[câtmaiscurt[\ini`elmaimult[maturitatepolitic[. (LucianAlecsa)

5octombrie2011

Fostul adjunct al educa`ie a pierdut „reabilitarea imaginii familiei” Fostulinspector\colargeneral adjunctGheorgheCarmocanua pierdutprocesulcuInspectoratul |colarJude`ean(I|J).Acestaa cerutinstan`ei„reabilitareaimaginiifamiliei”. Ac`iuneaaavutloccaurmareascandaluluideanul trecutdelaconcursuldetitularizare,]ncareso`iasa, Gianina Carmocanu, a fost acuzat[ de tentativ[ de fraud[.„Laprimainstan`[apierdutprocesul.D-luia solicitatanulareahot[râriicomisieijude`enedemonitorizareprincarei-afostanulat[tezad-neiCarmocanu\icorectarealucr[rii.Inspectoratul|colaradepus toat[documenta`ialaproces\iinclusivprob[cumartori\iurmareacestuifapt,procesulafostcâ\tigatla prima instan`[, dar \i la recurs”, a declarat Ada Macovei,inspector\colargeneralI|J.Reamintimc[ laconcursuldetitularizaredeanultrecutso`iafostuluioficialalInspectoratului|colararevenit]nsalade examen\iacerutlucrareasubpretextulc[dore\tes[ verifice ceva. Gheorghe Carmocanu a fost demis la scurttimpdup[incident,ministruleduca`iei,Daniel Funeriu,sus`inândc[adjunctulI|Jarfisolicitatsprijinpentrumu\amalizareasitua`iei]ncareseaflaso`ia sa.(PetronelaRotariu)

Doctori`a cu mita r[mâne dup[ gratii luniiiunie]nurmaunordescinderi lacabinetuldeexpertizamedical[ din incinta CJP \i la domiciliul acesteia. Anchetatorii au reu\it s[ probeze c[ medicul pretindea banidelapersoanele expertizate ]n vederea obDe altfel, a`inerii pensiei leicashaug[sitanchecestaacerutca pe caz de boatatoriiacas[ladoctori`[ \edin`a de jul[. De\i numai \i]ncabinet,banicare decat[s[fiecu Liliana Teoarfifostaduna`idela u\ile ]nchise, doriu a fost trioameniicarevoiau solicitând ]n mis[]njudeca t[, pensiepecazde plus termen de complicii ei asiscâteva zile de a boal[ tenta de la cabinet, studia dosarul. UrBrându\a Honciuc si m[torultermenalproso`ulGheorgheTeodoriu cesuluiafoststabilit]ndata sunt ]n continuare ]n aten`ia de 1 noiembrie. Medicul Liliana anchetatorilor.(D[nu`Rotariu) Teodoriuafostre`inut[lasfâr\itul

tuldeexpertiz[alCasei Jude`enedePensii,i-a fostrespins[cerereadeeliberare dinarestpreventiv.

410.000

Laprimultermenal procesului]ncareeste judecat[pentruzecide faptedecorup`iemediculuiLilianaTeodoriu, fost[angajat[lacabine-

|eful V[mii Stânca este ]n preaviz OvidiuMarcean,directorul Direc`ieiJude`enedeAccize\i Opera`iuniVamale(DJAOV) Boto\anifaceobiectuluneianchete,fiindrevocatdinfunc`iade\efalv[miidelaStânca Coste\ti]nurmaunorneconcordan`eprivindstudiilesale. Conduc[torulDJAOVarurmas[fie]nlocuit din func`ie ]ncepând cu data de 10 octombrie]nurmauneidirectiveaDirec`iei Regionale de Accize \i Opera`iuni Vamale Ia\i.De\iaanexatdosaruluis[udovadastudiilor, cursurile ar fi fost urmate la o uni-

versitatenerecunoscut[oficialastfel]ncâtnu maipoate]ndeplinifunc`iade\efalv[mii. Pân[situa`iasevaclarificaOvidiuMarcean

var[mâne\eflaDJAOVBoto\ani. Contactattelefonic,acestaarefuzats[comentezesitua`ia.(D[nu`Rotariu)

Dl.OvidiuMarceanocup[]nacestmomentfunc`iade\efal Direc`ieiJude`enedeAccize\iOpera`iuniVamaleBoto\ani, dar\iceade\efalBirouluiVamaldelaStâncaCoste\ti.Ela primitpreavizpentrufunc`iade\efalBirouluiVamal,fiind dat[odispozi`iedelanivelcentralcato`i\efiidevam[s[ aib[studiidedreptsaueconomice.Afosttrimisdosaruls[ula Bucure\tispreanaliz[ LilianaBarbu,purt[tordecuvântDRAOVIa\i


TOPNEWS

5octombrie2011

Abonamente gratuite pe bani \i profit pe subven`ie la Eltrans |efiidelaEltransselaud[cu profitulpecare]lob`inesocietatea,]ns[acesteaestedefapt unulartificialdeoarecesocietateaprime\tesubven`iiconsistentedelaConsiliulLocal. De\imunicipalitatead[bani pentruabonamentegratuite, unitateadinsubordinepercepedefaptbanipentru acestea. PotrivitdirectoruluiSCEltrans SA,VictorIv[nescu,]nprimul semestru al acestui an profitul unit[`iiseridic[laaproximativ 90.000delei,]ns[peunande zile subven`ia de la Consiliul Localestedecircadou[milioane

2.200 deeleviauprimit]nacestan abonamente gratuite

de lei. Acesta sus`ine c[ profitul ob`inut de societate este nu doar depeurmabiletelorvândutepopula`iei,ci\idinaltevenituri,cum ar fi ]nchirierea vagoanelor pentru

Cenuse]n`elegeestec[subven`iaeste pentruabonamentelegratuitealepensionarilor\ialeelevilor.Practic,]nfiecare an,Consiliullocalstabile\teosum[pentruacesteabonamente,dar]nfinalsuma este]nfunc`iedenum[rulabonamentelor eliberatepensionarilor\ielevilor VictorIv[nescu, directorgeneralSCEltransSA

publicitate.|efulsociet[`iidetransportcutramvaielesus`inec[]ncursulanuluitrecutPrim[ria asuportatcostulabonamentelorgratuitepentru 9.200depensionari\i4.100elevi.

Gratuit \i nu prea Pentruelevi,abonamentelesuntgratuitedar... cutax[.Societatea\i-ainformatprinafi\epostate]nmijloacelesaledetransportc[taxapentruabonamentulGRATUITestede5lei.„Poate nu sun[ prea bine, o s[ pun s[ se schimbe anun`urileacelea,s[fiealtfelformularea,]ns[ taxaaceastaestestabilit[deConsiliuldeadministra`ie pentru eliberarea abonamentului, care estegratuit”,spunedirectorulVictorIv[nescu. Acesta precizeaz[ c[ taxa se pl[te\te pentru o munc[ colateral[, pentru c[ eliberarea acestor abonamente ]nseamn[ realizarea unor tabele, confruntarealor,apoieliberareaabonamentelor. |efulEltransinsist[]ns[]nasus`inec[„titlul c[l[torieiestegratuit”.(AuroraDimitriu)

Avarii pe banii constructorilor Avariile]nregistratela re`eleledeap[care abiaaufostmodernizateprinlucr[rileefectuatedeHidroconst ruc`iavorfitaxatedeSC NovaApaservSA.|efii furnizoruluideap[ spunc[„niciunmetru cubdeap[pierdut]n

urmaunorastfelde avariinuvar[mânenepl[titdec[trefirmacareaefectuatlucr[rile”. Conducereaoperatoruluideap[ \icanalizaresebazeaz[pegaran`ia depus[ de firma care a efectuat lucr[rile, depus[ ]ntr-un cont pe care]lgestioneaz[NovaApaserv. Pierderiledeap[careaurezultat]n

„Nuavemceface]n privin`adisconfortului creatconsumatorilor” Pân[larecep`iapreliminar[alucr[rilordincadrulacestuiproiect, care va avea loc de 31 octombrie, firmei ]i sunt imputate pierderile\isuport[lucr[rile,]nschimbnuiseaplic[nicioalt[ penalitate, m[car pentru disconfortul creat clien`ilor. „Este adev[rat,nuavemceface]nprivin`adisconfortuluicreatconsumatorilor, dar m[car nu r[mânem cu pierderi”, a mai declarat MaricelGeorgescu.Dup[recep`iapreliminar[,timpdeunande zile,pân[larecep`iafinal[alucr[rilor,societateavasuportapierderile din fondul de garan`ie, ca \i costurile pentru eventualele interven`ii,dac[vormaiap[reaavarii.DirectorulNovaApaserv nuapututprecizasumadepus[cagaran`iedefirm[,declarând ]ns[c[estedestuldeconsistent[]ncâts[fiedeundes[seretrag[ cheltuielilecueventualeleavarii.(AuroraDimitriu)

urma avariilor produse la `evile noi,lanumaicâtevas[pt[mânisau lunidup[ce\an`urileaufostacoperite, sunt calculate cu precizie. Cel pu`in asta sus`ine managerul Nova Apaserv, Maricel Georgescu. Pe lâng[ apa scurs[ din `evi de la momentul fisur[rii acestorapân[lainterven`ie,semai adaug[\iapapierdut[pringolirea conductelor respective ]n vederea efectu[rii lucr[rilor de repara`ie. „Noi\timcupreciziecât[ap[se pierde]nurmaunoravariideacest fel. Sunt formule de calcul ]n func`ie de presiunea apei ]n conduct[\idediametrulconductei\i al fisurii. Aplicând formulele determin[m volumul de ap[ pier-

dut”,sus`inedirectoruldelaNova Apaserv.Acestanuapututpreciza ]ns[ cu exactitate cam la cât se ridic[pân[acumpierderiledeap[ generate de avariile produse ]n urma lucr[rilor efectuate de constructor.„Suntpoatesutedemetri cubi de ap[. S[ zicem c[ o mie metricubideap[s-aupierdutdela ]nceputul lucr[rilor demarate de Hidroconstruc`ia,nunumailaavariiledegenulceleidepeSucevei, de s[pt[mâna trecut[, când s-a fisuratosudur[,ci\iatuncicânda maifostlovit[câteo`eav[printromanevr[autilajelor”,acompletatdirectorulGeorgescu.(Aurora Dimitriu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ B[rbat din Corni cercetat de procurori dup[ ce \i-a ucis so`ia Unb[rbatdinCornirisc[s[petreac[mul`iani]nspatelegratiilor dup[ceprocuroriiaudeschisoanchet[care]lvizeaz[,fiindprincipalulsuspect]ncazuldecesuluiso`iei sale. Procurorii Parchetului de pe lâng[TribunalulBoto\aniefectueaz[cercet[rifa`[deConstantinHu\man,de59ani,subaspectuls[vâr\irii infrac`iunii de loviri sau v[t[m[ri cauzatoare de moarte. S-a stabilitc[]nperioada26-30septembrie2011,fiindsubinfluen`ab[uturiloralcoolice,]nmodrepetat\i-a agresat so`ia Valerica Hu\man, ]n vârst[ de 55 de ani, lovind-o cu obiecte contondente peste cap si corp,cauzându-ileziunicareaudus la decesul acesteia ]n data de 1 octombrie2011.}nurmaautopsiei s-astabilitclarc[b[t[ileprimiteau duslamoarteaacesteia.(D.R.)

Sindicali\tii din s[n[tate cer ajutorul ministrului pentru comasare Sindicatul Sanitas cere sprijinul MinisteruluiS[n[t[`iipentruSpitalulJude`ean.Maiexact,\efiisindicatului vor solicita printr-o adres[ pecareovorexpedia]ncelmult dou[zile,s[trimit[]nscrisexplica`ii privind ce se va ]ntâmpla cu „Mavromati”\icucelelaltetreispitale, Maternitatea, Psihiatria \i Pediatria,dac[nuserealizeaz[comasarea pân[ la sfâr\itul anului. „Vrem un r[spuns semnat de un ministru secretar de stat sau chiar deministrulLadislauRitli.Vremca cineva cu greutate ]n minister s[ arate care este viitorul celui mai mare spital al boto\[nenilor ]n situa`ia ]n care consilierii se vor opune pân[ ]n final comas[rii”, a declaratOctavianDumitru,liderul jude`eanSanitas.R[spunsulpecare ]la\teapt[delaministervors[]lpun[apoi]nfa`afiec[ruiconsilierjude`ean,\iastapân[laurm[toarea\edin`[ordinar[deCJ.Reprezentan`ii sindicatului se arat[ indigna`i \i de atitudineaopozi`ieifa`[deceicareau votatpentrucomasare.(A.D.)

Verdict din Tulcea: omul de afaceri a murit ]necat Poli`i\tii tulceni au f[cut publice concluziile medicilor legi\ti ]n privin`a mor`ii boto\[neanului GheorgheFor,]necats[pt[mân[trecut[]n Delt[.S-astabilitcadecesulasurvenit]nurmaunuistopcardio-pulmonarcauzatde]nec.Maiexactmoarteaboto\[neanuluiafostaccidental[, murind]necat,fiindexclus[oricealt[variant[.OriginardinDr[gu\eni, GheorgheFor]nvârst[de36deani, seaflacuaproximativ20deprieteni la pescuit ]n Delta Dun[rii. To`i se aflau]ntr-otab[r[decorturi.Laun momentdatGheorgheForaplecatde lâng[ tab[r[ \i atunci s-a petrecut nenorocireaauzindu-secumac[zut]n ap[.De\iprieteniil-auc[utat]nzona respectiv[boto\[neanulnuamaifost v[zut,maialesc[eranoapte.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

5octombrie2011

}ncepe goana dup[ c[ldura moca Demâineclien`iisistemuluidetermoficarepot]ncepecompletarea\idepunereacererilor\ia declara`iilorpeproprier[spunderepentrusubven`iala ]nc[lzire.Timpul estedestuldescurt pentruprimirea actelor]nvederea acord[riiajutorului la]nc[lzire\iasta]n condi`iile]ncarese a\teapt[canum[rul solicitan`ilors[fie chiarmaimare decâtanultrecut. „~inândcontc[]nacestanguvernul  a ad[ugat tran\a de venit dintre615\i786lei,venitmediu pe membru de familie, \i venitul

maximde1.082deleipentrupersoanelesingure,estedea\teptatca num[rul boto\[nenilor care primesc acest sprijin financiar s[ fie mai mare decât ]n 2010”, precizeaz[reprezentan`iiModernCalor ]ntr-uncomunicat.}nsezonulrece trecut au beneficiat de ajutoare aproximativ4.000depersoane. Pe14octombrieesteultimazide depunere a cererilor \i a declara`iilor. Modern Calor a f[cut o programare pe zile, ]n func`ie de asocia`iile de proprietari. Astfel, mâine, ]n prima zi de depunere a cererilor,suntprograma`is[seprezintelabiroulderela`iicupublicul alModernCalor,dinstradaVârnav nr.7, solicitan`ii de ajutoare de ]nc[lzirepentrusistemulcentralizat aronda`ilaasocia`iile:1,9,10,25, 26, 28, 29, 32, 35, 45. Este de a\teptat o adev[rat[ goan[ pentru actelecaretrebuiedepuse]nvederea aprob[rii ajutoarelor. }n unele sc[rideblocaufostafi\atelistelecu actelenecesarepentruceicaresolicit[ ajutoarele. Printre acestea se reg[se\te\iadeverin`adeveniteliberat[deAdministra`iaFiscal[,cea pentru care mii de boto\[neni vor lua din nou cu asalt ghi\eele Fiscului.(AuroraDimitriu)

Programareaf[cut[deModernCalor Actenecesarepentruob`inerea cupoanelordec[ldur[ - copiedup[documentelecareatest[componen`afamilie(acteledeidentitatealefiec[reipersoane) -documenteprivindveniturilefamiliei/persoaneisingure-adeverin`[desalariat,elev,student,cueviden`iereavenitului,dar\i adeverin`[deveniteliberat[deANAFFilialaBoto\ani,vizat[de ServiciulCadastru-Prim[riaBoto\ani,cusediullaCasaC[r`ii - documente care atest[ calitatea solicitantului: proprietar sau chiria\.

Joi,6octombrie,asocia`iile:1,9,10,25,26,28,29,32,35,45. Vineri,7octombrie,asocia`iile:2,22,38,39,42,58,61,70, ANLS1-S6,ElieRadu20,Mecanica. Luni,10octombrie,asocia`iile:4,5,23,27,34,37,59,65,Arca1-2,Electrototal,OctavOnicescunr.3. Mar`i,11octombrie,asocia`iile:6,8,47,52,54,57,62,63,74,C[minAlcor,F3,Stadion,9A,C[mine CondaciaC1-3,ParculTineretului:D1-2,B52,I3. Miercuri,12octombrie,asocia`iile:11,12,13,19,40,43,49,51,64,Sucevei7CD,77HI, Joi,13octombrie,asocia`iile:17,30,33,46,50,53,56,60,67,AleeaNou[-G5. Vineri,14octombrie,asocia`iile:14,15,16,18,21,24,36,38,48,44,44bis, 68,DimitrieNegreanuC4,75,ANL-O4.

Var[ ]n octombrie la Boto\ani Româniatreceprintr-unvast câmpdepresiuneridicat[, faptceexplic[temperaturile ridicatepentruaceast[perioad[\iprecipita`iilesc[zute. Vremeadeosebitdecald[este caracteristic[\ipentrujude`ul Boto\ani,undesea\teapt[ pentrulunaoctombrietemperaturicedep[\escvaloarea medienormal[alunii,aceasta fiindde10gradeCelsius. Vremea c[lduroas[ din octombrie este o continuareaceleidinseptembrie,cândboto\[neniis-auconfruntatcuvaloridepeste30

gradeCelsius,ceamaic[lduroas[zifiindcea de 12, când s-au ]nregistrat 32 grade. Minimaluniiafostde5grade.Astfeldevalori a temperaturii aerului s-au mai ]nregistrat abia]nseptembrie1970.Dup[7octombrie meteorologii anun`[ o u\oar[ r[cire pentru Boto\ani \i posibile precipita`ii u\oare. }n ceea ce prive\te precipita`iile atmosferice, Boto\aniseconfrunt[cuundeficitconsiderabil.Valoareanormal[pentrulunaseptembrieestede49,7litripemetrup[trat,valoarea ]nregistrat[ este de 16,1. Ani s[raci ]n precipita`iis-aumaisemnalat]n1982,când lunaseptembrieafostf[r[precipita`ii\i]n 1977,cândlunaoctombrieaavutvaloride trei litri pe metru p[trat. Aceste schimb[ri climaticeaubulversatagricultorii,caresunt ]nimposibilitateadeapreg[titerenurilepentrurecolteleanuluiviitor.(OtiliaMaxim)

Aumaifostanicutemperaturiridicatetoamna,darspecific pentruacestanestefaptulc[zilelarânds-au]nregistratvaloriaccentuate MarianaConstantinescu, meteorologlaSta`iaMeteoBoto\ani

24,8 grades-auconsemnatlaBoto\ani]n primazideoctombrie,ceamairidicat[temperatur[ dinultimii12 ani


CMYK

ESEN~IAL

5octombrie2011

Harta dezastrului la volan str[zile unde moartea pânde\te la col`

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Tir buc\it cu cereale blocat de Gard[ \i de Poli`ie Patronul unei societ[`i comerciale din Manoleasaafostsanc`ionatcontraven`ional depoli`i\tidup[ces-astabilitc[f[ceaevaziunecucereale.Untransportdeprofilce apar`ineauneisociet[`icomercialedinjude` afostinterceptats[pt[mânatrecut[depoli`i\tiidelaServiciuldeInvestigareaFraudelor\icomisariiG[rziiFinanciare,stabilindu-sec[]nrealitatecantitateatransportat[ eramaimaredecât]nacte.UnTIRcondus deNicolaeR.,de35deanidinBac[ua identificatpeDN24C,laSanta-Mare.}n urma verific[rilor efectuate s-a stabilit c[ respectiva cantitate de porumb a fost ]nc[rcat[]ndup[-miazazileide29septembriedintr-unpunctderecoltaredinStânca. Pentrucantitateadeporumb,proprietarul, societatea din Manoleasa, a emis aviz de ]nso`iream[rfiidoarpentrucantitateade 20.600kgporumbboabe,c[treosocietate dinBac[u.Lacânt[rires-aconstatatexisten`aa38.800kg,faptpentrucare]ntreaga cantitatedecereale]nvaloarede24.000lei afostridicat[]nvedereaconfisc[rii.(D.R.)

Continu[ b[taia pe temele elevilor

Omam[\i-apierdutvia`ape28 ianuarie2010dup[unaccident lâng[stadion,zon[cuomul`ime deevenimenterutiere

Maimultestr[zidin municipiulBoto\ani figureaz[]nbazade dateapoli`i\tilorca fiind„punctenegre”, zoneundesepetrec celemaimulteevenimenterutiere,unele dintreacesteasoldate cumor`i.Unele puteaufievitatedac[ \oferiirespectauo norm[elementar[de bunsim`,iarpietonii arfiaruncatoprivire]naintedeac[lca pecarosabil. Tragedie sub ochii familiei Pe trecerea de pietoni din zona stadionpeCaleaNa`ional[,]ndata de28ianuarie2010MariusGeorgeP[durarualovitofemeiecucopiluldemân[\iafugitdelalocul accidentului. Ulterior, femeia a muritlaspital,unb[ie`eldedoiani r[mânândorfan.ElenaChiriac,]n

vârst[de26deani,s-aangajat]n traversarea str[zii pe trecerea de pietoni.Atunciafostlovit[]nplin de un BMW X5, condus de Marius George P[duraru, autorul accidentului p[r[sind locul faptei imediat. Poli`i\tii au stabilit ulteriorc[\oferulerabeat,iarma\ina ]mprumutat[.Nicipân[laaceast[ dat[ justi`ia nu s-a pronun`at ]n acest caz, procesul lui P[duraru fiind ]n continuare pe rolul Judec[toriei Boto\ani. Acest accident este unul din multele petrecute ]n municipiul Boto\ani ce putea fi evitatdac[\oferulma\iniiarfirespectatonorm[elementar[acoduluirutier,aceladeaconducepreventiv]nzonatrecerilordepietoni. }n 2010 au avut loc 12 accidente grave, soldate cu doi mor`i \i 10 r[ni`igrav.}nprivin`aaccidentelor u\oare situa`ia este un pic altfel, dac[]n2011amavut65deaccidenteu\oare,]nanulprecedentau fost79deaccidente,trendulfiind descendent.

Pietoni neaten`i \i \oferi teribili\ti Zonele negre sunt pe Calea Na`ional[,delastadion\ipân[la bazar,pebulevardulGeorgeEnescu, de la cap[tul liniei 1 pân[ la sensul giratoriu \i strada Marchian. Acolo se petrec cele mai

multeaccidente,]nspecialpetre- m[suri. S-a discutat cu cei de la cerile de pietoni. De altfel, nea- drumuri \i s-a f[cut semnalizarea ten`ia pietonilor este una din cele mai bine, s-au t[iat crengile ce maiimportantecauzealepeobturauvizibilitatea,latretrecerii accidentelor ruceriledepietoniaufost tiere ]n municipiu. puse semne cu leComisarul \ef Vicduri, s[ fie mai tor Ciubotaru, \eu\or de obserful biroului rutier vat”,aspusCiudeaccidentegrave, dincadrulPoli`iei botaru.Acestaa soldatecuunmort\i municipiului Bomai precizat c[ 22der[ni`igravau to\aniestedep[majoritatea acavutlocanulacesta rerec[situa`ias-a `iunilor pe linie ]nmunicipiul schimbat \i c[ ]n rutier[]nmuniciBoto\ani acestezoneundese piu sunt axate de petreceaumulteacciregul[]nzoneleundente fiind luate m[de se petrec cele mai suri,porninddelasemnamulteaccidente.Cutoate lizareaf[cut[maiatent\ipân[la acestea r[mâne factorul uman ac`iuni ]n trafic concentrate pe o carenupoatefieliminatdinecuaanumit[ por`iune. „Au fost luate `ie.(D[nu`Rotariu)

223

Celemaiimportantecauzeceduclaproducerea accidentelorsuntneaten`iapietonilor\iteribilismulunor\oferi.Noitottimpul]ncerc[mprin ac`iunilenoastres[facemlumeas[]n`eleag[ importan`aunuicomportamentrutieradecvat ]ns[nutoat[lumea]n`elege\iseproductragedii VictorCiubotaru,\efBiroulRutierdincadrul Poli`ieimunicipiuluiBoto\ani

P[rin`iivortemepentruacas[,dar\efa Inspectoratului|colarJude`ean(I|J)accept[ ideeatemelordoarladisciplineledeexamen \inumaicaacesteas[fieverificatedeprofesori,nude\efiideclas[.}nurmachestionarelor aplicate ]n \coli o mare parte a p[rin`iloraufostdeacordcutemeledatede profesori.Inspector\colargeneral,amen`ionatc[p[rin`iiaul[satlalatitudineacadruluididacticproblematemelor.„Esteclarc[ p[rin`ii au fost oarecum influen`a`i \i de nivelul\colii\idegrupuldep[rin`idincare fac parte cei care au fost intervieva`i, de condi`ia material[, social[, de educa`ie. Ceeacereieseclarestec[exist[cadredidacticecareabuzeaz[detimpulliberalelevilor,]isupraaglomereaz[cuteme\inufac altcevadecâts[]i]ndep[rtezede\coal[pentruc[acestetemedevinunmotivdepedepsireaelevului”,spusAdaMacovei.Decizia asupra volumului de teme a fost luat[ de \efiiI|J]nurmaunordiscu`iicupsihologii delaCentrulJude`eandeAsisten`[\iResurs[ Educa`ional[. Aceste teme trebuie verificatedecadreledidactice,iarneefectuarelocnutrebuias[atrag[sanc`ionarea elevilorcunote]ncatalog.(P.R.)

Intrare cu amprent[ digital[ ]n \coli Sistemedeamprentedigitaledeacces]n liceele \i grupurile \colare din municipiu Boto\ani.Acesteavorlualoculsistemului de acces cu legitima`ii pe care Ministerul Educa`iei ]l dore\te implementat pân[ la finalul semestrului ]ntâi. Conducerea Inspectoratului|colarJude`ean(I|J)sus`inec[ sistemulcuamprentedigitalestemaiavantajos\imaiieftinpentruunit[`ile\colare. DinceledeclaratedeAdaMacovei,]nurma discu`iilor avute cu directorii liceelor s-a ajunslaconcluziac[introducereacontroluluideacces\ipontaj]nscoli,pebaz[decartel[,nuestecelmaiindicat.Cartelepersonalizatepotfipierdutedeelevi\iatunci]n \coal[ accesul al altor persoane, costurile uneicartelearfimairidicate\iimplicit\i sumelecerutedelap[rin`i,suntdoarcâteva dintremotiveleceaustatlabazalu[riidecizieiimplement[riiacestuisistem.Solu`iava fiprezentat]nzileleurm[toare\iautorit[`ilor locale, respectiv Prim[riei Boto\ani. Mai multe pe aceast[ tem[ citi`i pe www.evbt.ro.(P.R.)


6

TOPNEWS

5octombrie2011

Prefectul s-a sup[rat c[ n-a fost invitat la s[rb[toarea dorohoian[ cu Crin \i Ponta stiuniserioase.]nacela\itimpRomana`inut s[ arate c[ ]n primul rând este necesar[ reconstruc`iamunicipiului\inus[rb[toricu izelectoral.„Dorohoiularenevoiedeajutor, pentru c[ ]n 20 de ani aproape nu s-a f[cutnimic]ncomunitateaaia\ivede`i]nce situa`ieaajuns.Poatec[zecilededrumuri pecarele-amf[cutcas[aduc,curela`iile mele personale, un milion de euro pentru reconstruc`ia caselor sunt mai importante decâtmicii\iberea”,aad[ugatCristianRoman.}n]ncheierePrefectuljude`uluia`inut s[subliniezec[reprezentan`iipartidelorpoliticedinBoto\ani,cândestevorbadeproblemeserioasesefacnev[zu`i,]nschimbla s[rb[toriri \i manifesta`ii electorale `in firmamentul.„Cânds-a]ntâmplatnenorocirea laDorohoi,erauomul`imede\epcu`ecolorate,cares-ausperiatcândaudatdegreu”, aconchisCristianRoman.(CosminZamfirache)

Primulreprezentantal Guvernului]njude`nua fostinvitatlaZileleDorohoiuluideprimarulmunicipiului,]nschimblamanifestareauparticipatceidoi lideriaiUSL,VictorPonta \iCrinAntonescu.Caatare,elconsider[c[aceast[ manifestarenuafostdedicat[dorohoienilor,ciafost doarunevenimentpolitic]n celmaipursens. Era s[rb[toarea dorohoienilor dac[ ]l invitau \i pe prefect Zilele Dorohoiului organizate ]n acest weekend de primarul municipiului, Dorin AlexandrescumembrualPSD,cuconcursul USL-ului a stârnit controverse. „Dorohoieniicredc[aufostp[c[li`ic[esteziualor, pentruc[ceeaces-a]ntâmplat]nweekend laDorohoiafostovendet[politic[,omanifestare cu caracter politic”, a declarat CristianRoman.Prefectulconsider[c[dac[ arfifostdoaros[rb[toareaboto\[nenilor\i nuunstartprematuralcampanieielectorale, arfifost\ielinvitat.„Dac[eracuadev[rat

ziualocuitorilordinDorohoia\fifostinvitat \i eu ]n calitate de prefect al jude`ului Boto\ani.Poatec[arfifostinvita`i\ito`icei 20deprimaricareauvenitcuutilajeledin comunit[`ilelormici,atuncicândsinistra`ii auavutnevoiedeele.Nuamprimitnicio invita`ie. Dar nu este nici o problem[”, a precizat reprezentantul Guvernului la Boto\ani.Romannuasc[patprilejul\il-airo-

nizat \i pe primarul municipiului Dorohoi, pentruc[nul-ainvitatlamanifest[ri.

„Reconstruc`ia caselor este mai important[ decât micii \i berea” A spus prefectul, subliniind faptul c[ va continua s[ ]i ajute pe dorohoieni ]n che-

Primaruloridecâteoria avutnevoiedecevaanimeritu\alamine.Acum poatenuanimeritu\adin cauzaeuforieiacesteia s[rb[torilor CristianRoman,prefect

Profesori da`i electronic ]n gât la Inspectorat Adresaelectronic[ pus[ladispozi`ia p[rin`ilordeconducereaInspectoratului |colarJude`ean (I|J)a]nceputs[ produc[efectele scontate.Pescoala-

curata@gmail.com, aufost]nregistrate pestezecesesiz[ricu privirelaneregulile dinunit[`ilede ]nv[`[mânt\ilafondurilecarese strâng.

Reclama`iileprivindbaniipentru cataloage, care sunt asigurate de \coal[,banipentrumobilier,auxiliarepentrudiferiteobiecte,mape pentru op`ionale, bani pentru ajutorul de educatoare ]n gr[dini`ele

cu program step-by-step, toate acesteasuntdoarcâtevadintrereclama`iile primite de la p[rin`i. „Este clar c[ mesajul nostru \i-a atinsscopul.Exist[oarecere`inere din partea cadrelor didactice pen-

tru a continua procesul acesta de strângeredefondurif[r[aputeas[ elibereze chitan`[. ]n schimb[ se ocup[unuldinp[rin`iidinclas[de strângerea fondurilor \i de plata acestor servicii mai mult sau mai pu`innecesaredezvolt[riicopiilor lavârste\colarefoartemici”,adeclaratAdaMacovei,inspector\colargeneral.Ac`iunilepecareI|Jle ]ntreprinde ]n diminuarea acestor fenomene sunt discu`iile pe care inspectoriidesectorleaucuconducerile unit[`ilor \colare pân[ la discu`ii cu profesorul ]n cazul ]n care acestaesteprecizat]nadresa de email. |efa I|J sus`ine c[, pe lâng[reclama`ii,p[rin`iiadreseaz[ \i o serie de ]ntreb[ri ce vizeaz[ actul de predare, orarul copiilor, modul]ncareestegestionat[unitateade]nv[`[mânt,modul]ncare autorit[`ilepublice]n`elegs[sprijine \coala. Adresa de email va func`iona pe ]ntreg anul \colar. (PetronelaRotariu)

}ncerc[ms[diminu[mfenomenul\isuntemfermconvin\ic[acestanuva puteafistopat,maiales]ntr-untimpatâtdescurt.}nschimb,lemul`umim p[rin`ilorcareau]ncredere]nnoi\icaredeocamdat[ne-aumul`umitpentru promptitudineacucareampututs[rezolv[mmarepartedintrecerin`ele dumnealor.Suntmul`umit[,]ns[exist[]norice]nceputodificultate\iorezisten`[laschimbare\iorice]nceputestegreu AdaMacovei,inspector\colargeneral


PUBLICITATE

5octombrie2011

mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente

angaj[ri

* Vândapartament3camere,parter,SD,str.|tefan Luchian,bunpentruprivatizare.Rela`iilatelefon: 0748.874.655.(G-1)

* SCangajeaz[vulcanizatoriautocuexperien`[\isp[l[toriauto.Telefon: 0745.125.383.(2215-1)

* Vândgarsonier[confort II,zonaStadion,mobilat[, et.2.Rela`iilatelefon: 0740.430.999.(G-1)

*Cump[rterenagricol,zona Pop[uti,Br[ie\ti,Leorda,Bucecea.Tel.0747/114.140.(17)

]nchirieri * Primesc]ngazd[doielevi (b[ie`i)deliceu.Rela`iila tel.0744.952.992.

cump[r[ri

auto * VândCIELO]nperfect[ staredefunc`ionarecuinstala`iedegaz.Pre`rezonabil\i negociabil.Telefon: 0746.607.247.(G-4)

S.C.URBANSERVS.A.Boto\ani,cusediul]nstr.1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 31.10.2011,ora0900-organizeaz[licita`iepublic[pentru ocuparealocurilordisponibile]npie`e,dup[cumurmeaz[: -]nchirierespa`iipentruactivit[`iautorizate; -utilizareplatoupentruactivit[`iautorizate. Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepândcudatade26.10.2011lasediulS.C.UrbanServ S.A.Boto\ani,precum\ilasediulAdministra`ieipie`elor. }nscrierealalicita`ieacelorinteresa`i,consultareadocumenta`iei\iachitareataxeideparticiparesefacelasediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 28.10.2011,ora12.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

S.C.URBANSERVS.A.Boto\ani,cusediul]nstr.1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 26.10.2011 - organizeaz[ licita`ie public[ PENTRU REZERVAREALOCURILOR DISPONIBILELAMESELE DINPIA~ACENTRAL{,astfel: laora9.00- pentrurezervarealocurilordisponibilelameseledestinatecomercializ[riilegumelor \ifructelordec[treagen`iieconomici. Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepândcudatade21.10.2011lasediulS.C.UrbanServ S.A.Boto\ani,precum\ilasediulAdministra`ieipie`elor. }nscrierealalicita`ieacelorinteresa`i\iconsultareadocumenta`ieisefacelasediulAdministra`ieiPie`eiCentrale pân[ladatade25.10.2011,ora14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE

7

calendar ortodox 5MSf^ntaHaritina(Post) AGENDA PREST|RI SERVICII

DEPUNEUN C.V.LA SEDIUL PUBLICA~IEI

EVENIMENTE DE BOTO|ANI,

AGENDA TRANSPORTATORILOR

PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 7.10,21.10,4.11, 18.11,2\i 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Cosmin ZAMFIRACHE Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

5octombrie2011

L[zi minune pentru s[teni care le transform[ gunoiul ]n ]ngr[\[mânt ConsiliulJude`eanestebeneficiarulunui proiecteuropeande 143milioanelei.Acestaprive\teorganizareauneire`elede transportare\idepozitareade\eurilor]n modecologic.Laanul vafiorganizat[\ilicita`iapentrudesemnareafirmeloroperatoaredetransport\iprelucrarede\euri.}n mediulruralprinacestprogramse]ncearc[distribuirea unorl[zipentrureciclarearesturilorbiodegradabile\itransformarealor]n]ngr[\[mânt. Ieri,laConsiliulJude`eanaavut loc o ac`iune de informare ]n leg[tur[ cu acest proiect. El se refer[laconstruireadenoidepozite pentru de\euri \i realizarea de noi achizi`ii pentru transportul \i depozitarea acestora ]n condi`ii ecologice, conform normelor europene. Proiectul intitulat „Sistemul integrat de management al de\eurilor]njude`ulBoto\ani”este finan`at de Uniunea European[ prin Programul Opera`ional Sectorial„Mediu”peaxaprioritar[2 \i are ca dat[ de finalizare anul 2015.Acestproiectpebanieuro-

VOTEAZ{ Sondajpe www.evbt.ro

Suntmaivinova`i pietoniidinBoto\ani decât\oferiipentru accidenteleproduse?

E DE LA EI peni presupune construirea unui centru ecologic de colectare a de\eurilor la St[uceni. Pentru transportulgunoaielorvorfiachizi`ionate 23 de camioane. Concomitentsevor]nchidedou[depozitedecolectarefiindc[suntinsalubre \i ]n neconcordan`[ cu normele europene privind depozitare de\eurilor. Ini`iatorii proiectului consider[c[esteunnoupaspentruapropiereajude`uluidenormele europene \i pentru eliminarea contamin[rii solului \i a surselor de ap[ cu resturile de\eurilor \i maialesculichidelel[satedeacestea.„Acestproiectarecaefectreducerea impactului asupra mediului,prinreducereagazelorcuefect deser[,eliminareainfest[riisolului cu levigatul, reducându-se \i infestarea surselor de ap[”, a declarat Mihaela Piascoschi, managerulproiectului.Noileplatforme\icentredecolectarevorfi prev[zuteconformnormeloreuropenecustraturidefiltrare\imembrane.

iar]n\aselunivafiob`inutun]ngr[\[mântnaturalcepoatefifolosit]nagricultur[.Primariipedeo parte s-au cam plictisit la aceast[ ]ntrunire,declarândc[\tiudespre Proiectul prevede \i o sec`iune ceestevorba\ic[estegreus[dezpentru mediul rural, urmând ca ve`i `[ranul de vechile obiceiuri. ]ntr-o lun[ s[ efectueze vizite de Pe cealalt[ parte s-au declarat ]ninformare pe la prim[riile din ju- grijora`ic[eivortrebuidinbugede`, pentru selec`ia de\eurilor \i tele\ia\aredusealeprim[riilors[ pentrureciclareaacestora.]nacest pl[teasc[ firmele operatoare, cele scoplaaceast[prezentarea carevorcolecta\ivorduce proiectuluiaufostinvigunoaielelaramp[.Cota`i to`i primari din ordonatorii proiectului jude`ul Boto\ani. i-aulini\titar[tândc[ Primarilor le-a sortarea de\eurilor fost prezentat[ \i bio-degradabile, deplatformefixe onou[metod[eprinl[ziledecomdecolectareagunoconomic[\iecopostare,vaducela iului]ntotjude`ul logic[dereciclaeconomii imporvorficonstruite re a de\eurilor tante cu operatorii bio-degradabile de de\euri, având o ]njude` precum resturile de cantitate de gunoaie alimentesauvegetale. maimic[detransportat. }nacestscopgospod[rii„Noi vom face economii. levorfidotatecuni\tel[zide Are\iunfactoreducativ”,aprecompostare.Toatereziduurilebio- cizat Lucian Trufin primarul din degradabile, vor fi introduse aici, Vl[sine\ti.(CosminZamfirache)

~[ranii boto\[neni ]nv[`a`i s[ sorteze gunoaiele

1.300

}ntrevedereava avealoclafinele s[pt[mânii,pentru amaiaveaoultim[ discu`ie]nleg[tur[ cucomasareaspitalelor.Eusuntinginer\ipots[desenez.Ledesenezla nevoie CristianRoman, prefect

Citi`i ]n edi`ia electronic[: Intrarecuamprent[digital[]n \coli Amenzilatransportatoridup[ interven`iaprefectului Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelorpeste 500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.1975  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you